Årsrapport Ein tydeleg medspelar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar"

Transkript

1 Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar

2 Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande perspektiv 12 Nye oppgåver frå Fagavdelingane Utdanning 16 Samferdsel 18 Kultur 2 Regional og næring 22 Tannhelse 24 Plan- og analyse 26 Møre og Romsdal fylkeskommune sett utanfrå 28 Økonomi Driftsoversikt Resultatrekneskap 21 3 Kostratal 32 Samandrag 34 MILJØMERKET Årsrapport 21 for Møre og Romsdal fylkeskommune skal gje ei samla framstilling av verksemda i 21. Rapporten skal oppfylle krav til rapportering i lover og forskrifter, og gje eit oversyn over drift, utvikling, resultat og stilling for organisasjonen. Dette blir gjort gjennom ein presentasjon av område som korresponderer med satsingsområda i den gjeldande fylkesplanen, rapportering frå dei einskilde avdelingane samt driftsoversikt og resultatrekneskap. 241 Trykksak 69 For nærare detaljar: sjå eige hefte med årsrekneskap. Årsrapporten er utarbeidd av informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 1 eks. EKH 3.211

3 Styrkt rolle som regional utviklingsaktør Møre og Romsdal fylkeskommune kan sjå tilbake på eit krevjande arbeidsår med omfattande oppgåver å løyse innan utdanning, samferdsel, kultur, tannhelse, næringsutvikling og planlegging. Vi gjennomfører desse drifts- og utviklingsoppgåvene, ivaretek dei store investeringsprogramma og fyller vår rolle som regional utviklingsaktør på ein god måte. Vi kan såleis leggje fram eit godt resultat for 21. Nye oppgåver Møre og Romsdal fylkeskommune har frå 21 fått nye oppgåver og tilgang til nye verkemiddel. Forvaltningsreforma inneber at vi no eig over 8% av vegane her i fylket. Fylkeskommunane har også 49% av eigarskapen i Innovasjon Norge, forvaltar forskingsressursar gjennom regionale forskingsfond og overtek oppgåver innan miljø og landbruk frå fylkesmennene. Vi vil løyse desse nye oppgåvene, og vi vil nytte dei nye verkemiddela vi er tildelt til beste for innbyggjarar, kommunar, næringsliv, organisasjonar i Møre og Romsdal. Med dei nye og utvida oppgåvene har Møre og Romsdal fylkeskommune ei endå sterkare rolle som regional utviklingsaktør. Vi ønskjer å vidareføre den positive utviklinga vi opplevde i åra med einskapsfylket, og vår visjon om å vere ein tydeleg medspelar vil bli utvikla vidare. Satsingsområde Fylkesplanen peikar ut kultur, kompetanse og verdiskaping som særlege satsingsområde. I 21 er det vidareført eller starta opp ei rekkje program, prosjekt og tiltak knytt til desse satsingsområda. Satsingane er knytt opp til nært samarbeid og partnarskap med kommunane. Dette er i samsvar med fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør. Heilskaplege grep Fylkesplanen definerer åtte gjennomgåande perspektiv som skal styrkje organisasjonen si evne til å medverke til eit heilskapleg grep og ansvar for samfunnsutviklinga i fylket. Sentrale omgrep her er demografi, folkehelse, likestilling og universell utforming, infrastruktur, miljø og beredskap. Dette blir konkret gjennom dei ulike satsingsområda. Ungdom Møre og Romsdal fylkeskommune vidareførte i 21 ei brei satsing på ungdom, gjennom ei rekkje program og tilbod. Målretta verkemiddelbruk for å nå ungdom er avgjerande for å sikre attraktivitet og framtidstru. Det aller viktigaste verkemiddelet for ungdom er likevel eit relevant og tilrettelagt vidaregåande utdanningstilbod. Her er utfordringa å sørgje for at flest muleg av elevane fullfører utdanninga, og vi set inn fleire tiltak for å oppnå dette. Eg rettar ein stor takk til alle våre tilsette, som har lagt ned ein viktig innsats i å løyse forvaltningsoppgåvene og utvikle tenestetilbodet vårt også i 21. Eg takkar også våre samarbeidspartnarar; i kommunane, i næringslivet, i organisasjonane og til kvar einskild innbyggjar; saman utviklar vi fylket! Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann 3

4 Eit aktivt politisk år Det vart i 21 gjennomført fire fylkestingssamlingar der ein til saman behandla 85 saker. Fylkesutvalet er fylkestinget sitt arbeidsutval. Det hadde 17 møtedagar og behandla 157 saker. I tillegg til behandling av saker, har fylkestinget og fylkesutvalet fått ei rekkje orienteringar frå ulike bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal. Stor breidde i sakene Økonomisk støtte til regionale utviklingsprosjekt innan samferdsel, næring, kultur og utdanning/forsking Ulike strategiar og planar, inkl. økonomiplanen Fråsegn til kommunale planar og dispensasjonssøknader Uttaler knytt til aktuelle saker både nasjonalt og regionalt Høyringsfråsegner til departement/direktorat Tildeling av prisar Interpellasjonar og spørsmål frå enkeltrepresentantar Oppnemning til styre der fylkeskommunen er representert Forvaltningsrevisjonsrapportar Utviklingsprosjekt som har stått på saklista i 21: Teater- og jazzhus i Molde, garanti for lån Kultursekk i barnehage Kompetanse og inkludering. Utviklingsprosjekt i frivillige organisasjonar i Møre og Romsdal Utvikling av næmingeordninga og utdanning av restaureringshandverkarar Tettstadsprosjekt Ulstein kommune Sunndal 213 samhandling for arbeidsplassar Fjernvarmeutbygging i kommunane Ørsta og Norddal Fagskolen i Møre og Romsdal Vidaregåande opplæring tilrettelagt for vaksne MøreAlliansen (Høgskolane i Ålesund, Molde og Volda) Kompetansesenter for fornybar energi Smøla, Tingvoll og Runde Rassikringsprosjekt ved fylkesveg 6, Røyr-Hellesylt E39 Knutset Astad AS, garanti for lån Medeigarskap i fleire samferdselsprosjekt: - Halsafjorden Tunellselskap AS - Hareid Fastlandssamband AS - Rovdefjordbrua AS Planar/strategiar som har vore til behandling Handlingsprogram for satsingsområda kultur, kompetanse og verdiskaping Handlingsplan for trafikktrygging i Møre og Romsdal Frivilligplan Retningslinjer for forskottering av fylkesvegprosjekt Alternativ bruk av ferjesubsidiar Struktur og tilbod for restaurant- og matfag i Møre og Romsdal Kvalitetsmeldinga 21 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Reglement for orden og åtferd for elevar i den vidaregåande skolen Fylkestinget har gitt uttaler til sentrale styresmakter om m.a.: Beredskapsmessige konsekvensar av budsjettsituasjonen i Heimevernet Kraftforsyning og kraftsituasjonen i Møre og Romsdal Nofima Marin AS Statsbudsjettet for 211 Etterslep på spelemidlar Reglementet for fråvær i den vidaregåande skulen Ironman (Tjeldbergodden) Ap: 12 Frp: 1 H: 7 Krf: 5 Sp: 5 V: 3 Sml/tvp: 3 SV: Fylkestinget har denne mandatfordelinga Fylkestinget: 85 Fylkesutvalet: 157 Samferdselsutv.: 76 Kulturutv: 59 Nærings/miljøutv: 57 Kontrollutv.: 39 Utdanningsutv.: 42 Oversikt over talet på saker som vart handsama i fylkestinget, fylkesutvalet og i dei ulike hovudutvala

5 Attraktivt og utfordrande fylke Ei undersøking på tampen av 21 plasserte Møre og Romsdal mellom dei mest attraktive fylka i landet. Dette bør inspirere oss til styrka satsinga på attraktive arbeidsplassar, robuste buområde og relevante utdanningstilbod. For å medverke til å realisere desse ambisjonane, må fylkeskommunen framleis styrkje samarbeidet med kommunar, næringsliv, organisasjonar over breie fagfelt. Ekstremvinteren i fjor sette søkjelyset på energisituasjonen i fylket. Ei stabil og rett dimensjonert energiforsyning er fundemental for fylket si framtid. Det er ei sentral oppgåve for fylkespolitikarane er å medverke til løysingar som tryggjer dette. Med den nye rolla til fylkeskommunen som vegeigar, kom dei mange samferdselsutfordringane endå tydelegare på agendaen i 21. Infrastruktur er sjølve livsnerven til fylket. Dette er krevjande område å handtere, både fagleg og økonomisk, og krev såvel tilstrekkelege økonomiske rammer som fleksibilitet og samarbeidsvilje. Rasproblematikken, med utryggleik, stengde vegar og omdisponering av ferjer, var også i fjor ein krevjande realitet. Vi er avhengige av at styresmaktene ser dei særskilde behova dette representerer i vårt fylke, slik at det blir løyvd tilstrekkelege midlar til naudsynte tryggingstiltak. Møre og Romsdal fylkeskommune løyste også i 21 viktige oppgåver som regional utviklingsaktør. Det er grunn til å rose både fagavdelingar og den sentrale administrasjonen for dette. Også i 21 vil vi rette ein stor takk til ein svært kompetent og offensiv organisasjon, som i det daglege legg ned ein viktig innsats for alle innbyggjarane i fylket. Olav Bratland fylkesordførar Fylkesutvalet har gitt høyringsfråsegner om m.a.: Klimakur 22 - bruk av verkemiddel i klimapolitikken fram mot 22 Strategi 22 strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge Skardsøya vindkraftverk Agder Energi Vind DA konsesjonssøknad og konsekvensutgreiingar Auka utvinning på norsk kontinentalsokkel Utlysing av nye blokker i 21. konsesjonsrunde Høyring om endring av akvakulturforskrifta med omsyn til øvre grense for fisk pr merd Mangfald og meistring fleirspråklege barn, unge og vaksne i opplæringssystemet Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehald i Statens vegvesen Anbod på regionale ruteflygingar i Noreg Det er blitt delt ut 8 prisar i 21: Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson Likestillingsprisen til Christina Westrum Pedersen Fylkestrafikktryggingsprisen til Torgeir Stene Miljøprisen til Olav Bye Årets bedrift til SafeRoad AS Utviklingsbygda til Valsøybotn Tahitiprisen (eigen jury) til Den norske nobelkomitè Årets ungdomskommune (Ungdomspanelet) til Halsa kommune UTVAL Ant. Leiar i Ant. Ant. Utgifter i heile Sekretariat medl. utv. 21 møter saker 1 kr F.tinget 47 Olav Bratland (H) * 1.2* 1.769* Adm.avd. F.utvalet 13 Olav Bratland (H) Adm.avd. Klagenemnd 13 Olav Bratland (H) Adm.avd. Ktr.utvalet 5 H. Kongshaug (Ap) Kontrollsjefen Ku.utvalet 11 Torgunn Nerland (KrF) Kulturavd. NM-utvalet 11 A. Rutgerson (SL/TVP) RN-avd. Samf.utv. 11 Frank Sve (FrP) Samf.avd. Utd.utv. 11 Torgeir Dahl (H) Utd.avd. * Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemer + representasjon ** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting + Ungdomsmidlane (25 kr) Rådgivande utval Ungd. ft. 68 Ida Andrine Heggset ** 749** 764** Utd.avd. U.panelet 9 Ida Andrine Heggset Utd.avd. Miljøutv. 9 Steinar Reiten (KrF) Adm.avd. Lst.utvalet 5 R. Klock Tjervåg (SL/TVP) Kulturavd. E.rådet 7 Målfrid Mogstad Kulturavd. Lst.fh 1 C. Finstad Austnes (FrP) Kulturavd. Fh.utvalet 1 Veslemøy Hungnes (H) Kulturavd Pn. b.prosjekt 3 Eva Vinje Aurdal (Ap) BYVE Y.nemnda 1 Nils Peter Hole (NHO) Utd. avd. Ft.utvalet 5 Svein Atle Roseth (KrF) Statens vegvesen (F.tinget - fylkestinget; F.utv. - fylkesutvalet; Ktr.utv. - kontrollutvalet; Ku.utv. - kulturutvalet; NM-utv. - nærings- og miljøutvalet; Samf.utv. - samferdselsutvalet; Utd.utv. - utdanningsutvalet; Ungd. ft. - ungdommens fylkesting; U.panelet - ungdomspanelet; Miljøut. - miljøutvalet; Lst.utvalet - likestillingsutvalet; E.rådet - eldrerådet; Lst. av f.h. - rådet for likestilling av funksjonshemma; Fh.utvalet - Folkehelseutvalet; Pn.b.prosjekt - Plannemnd for byggjeprosjekt; Y.nemnda - Yrkesopplæringsnemnda; Ft.utvalet - Fylkestrafikktryggingsutvalet) 5

6 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk Arbeidsgivarpolitikk for framtida I 29 vedtok fylkestinget arbeidsgivarpolitikk for framtida (AGP), og i 21 er denne følgt opp gjennom konkrete tiltak for leiarar, tillitsvalte og tilsette i fylkeskommunen. Identitet og omdømme Mange tiltak er utvikla for å bli meir attraktiv som arbeidsgivar. Ein sterkare overordna identitet og visualisering av samfunnsoppdraga våre for å byggje felles identitet og omdøme internt, har vore vektlagt. Felles visjon, verdigrunnlag og etiske retningsliner som grunnlag for refleksjon over eigen praksis og atferd har stått sentralt i denne samanhengen. Møre og Romsdal fylkeskommune var einaste fylkeskommune, som saman med 7 kommunar vart valt ut til KS sitt omdømmeprosjekt. Prosjektgruppa har utvikla modell for arbeidsgivarpolitisk verkstad. Verkstadmodellen står sentralt i implementering av arbeidsgivarpolitikken og legg vekt på at alle tilsette får reflektere over visjonen Ein tydeleg medspelar og etikk- og verdigrunnlaget til fylkeskommunen opp mot eigen jobb. Andre kvalitetar som skal kjenneteikne oss som ein profesjonell, kvalitets- og resultatsorientert, lærande og utviklingsorientert organisasjon, er også løfta fram i desse verkstadene. I tillegg har KS-prosjektet utvikla materiell som visualiserer Møre og Romsdal fylkeskommune sine samfunnsoppdrag. Tannhelse arrangerte i 21, som første sektor, verkstad for alle leiarar og tillitsvalte, med svært gode tilbakemeldingar. I løpet av 211 vil det bli gjennomført verkstader i alle einingar. Dei etiske retningslinene vil bli revidert i lys av den nye arbeidsgivarpolitikken. Ny nettside og ny profil støtter opp under fylkeskommunen sitt arbeide med å utvikle felles overordna identitet, og gjer fylkeskommunen betre i stand å marknadsføre seg som ein arbeidsgivar. Organisasjonsutvikling - arbeidsgivarpolitikk og kompetanseutvikling Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 21 (AGP-konferansen) samla 26 leiarar, tillitsvalte og verneombod. Dette var andre konferansen i sitt slag, og er ein stor arena for implementering av overordna arbeidsgivarpolitikk og tiltak. 16 nye medarbeidarar deltok på første felles introduksjonsdag og fekk felles informasjon om våre samfunnsoppdrag, om visjon, verdigrunnlag og korleis vi tenkjer leiing, medarbeidarutvikling og medarbeidarskap. Ei overordna målsetjing er å utvikle fylkeskommunen til ein lærande organisasjon med stor merksemd på leiar- og medarbeidarutvikling. I 21 har vi gitt innhald til leiarutviklingsprogram, lyst dette ut på anbod, og gjort val av leverandør av slikt program dei neste 3 åra. Samarbeid med høgskulesektoren inngår også i dette. Tiltak og prosjekt som støttar opp under arbeidet med den nye arbeidsgivarpolitikken har stått sentralt i tildelinga av organisasjonsutviklingsmidlar i mill. kroner er nytta til slike tiltak. Likeeins er sentrale opplæringsmidlar på om lag 1 mill. kroner i stor grad nytta til tiltak som støttar opp under arbeidet med vår nye arbeidsgivarpolitikk. Sentrale opplæringstiltak blir arrangert under fana Fylkesakademiet som felles arena for fylkesinitierte opplæringstiltak på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Arbeidsmiljø, inkludering og mangfald Helse-Miljø-Sikkerheit HMS for alle våre tilsette, er eit leiaransvar. AGP-konferansen er lagt opp som modul 1 i HMS-grunnopplæring, og når difor mange leiarar og verneombod. I tillegg var 7 leiarar og verneombod samla til modul 2 våren 21 til HMS-grunnopplæring. Seminar med tema konflikthandtering samla like mange. Etter ein open anbodskonkurranse vart Hjelp24 valt som felles leverandør av bedriftshelsetenester til alle tilsette i fylkeskommunen. Sjukefråvær / Nærvær Alle driftseiningar i fylkeskommunen har status som IAverksemd. Hjelp24, som bedriftshelseteneste blir viktig som samarbeidspart for å nå HMS-måla for området. Gjennomsnittleg samla sjukefråvær i 21 var 5,4. Profesjonalisering av arbeidsgivarfunksjonar I 21 rekrutterte vi om lag 25 nye medarbeidarar. I rekrutteringsprosessen viser vi oss fram som arbeidsgivar, og i 21 innførte vi eit nytt rekrutteringsverkty i heile organisasjonen. Dette var eit stort og omfattande arbeid med mål å framstå som profesjonell også i rekrutteringsarbeidet. Likestilling Kjønnsfordelinga blant dei tilsette i fylkeskommunen er 55% kvinner og 45% menn. Det er framleis fleire menn enn kvinner i leiarstillingar. Andelen kvinnelege rektorar og mellomleiarar i dei vidaregåande skolane har auka dei seinare åra. Den største arbeidsgivarutfordringa i fylkeskommunens strategiske arbeid på likestillingsområdet er framleis rekruttering av fleire kvinner i leiarstillingar. Lønnspolitikken i fylket har som mål å vere likelønnsfremjande ved å medverke til lik lønn for arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og lik moglegheit for lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Likelønnsomsyn har vore ei sentral føring som er følgt opp i dei lokale lønnsforhandlingane i fylket dei seinare åra. I arbeidet med ny rekrutteringsstrategi for fylkeskommunen, er mangfald og likestilling eige satsingsområde. Vi gjer framlegg om at arbeidsstokken i fylkeskommunen skal spegle befolkninga. Universell utforming Møre og Romsdal er pilotfylke for universell utforming, og fleire avdelingar frå fylkeskommunen deltek. Arbeidet er organisert etter sektoransvarsprinsippet, for å forankre universell utforming i heile organisasjonen. Fylkeskommunen har i 21 hatt eit særleg søkjelys på rådgjeving og kompetanseheving, og har ved fleire høve delteke med innlegg under kurs og konferansar, både regionalt og nasjonalt. Det er gitt tilskot til rettleiaren Med kurs for universell utforming for ferjer, som er gitt ut av Norges handikapforbund. Mykje av fylkeskommunen sin eigde bygningsmasse er gammal. Det er sett i verk ei kartlegging og gjort utbetringar med omsyn til universell utforming. I hovudsak gjeld dette fellesfunksjonar som heis, toalett og garderobe og hovudinngangar. I nye byggprosjekt er universell utforming ivareteken. For fleire av fylkeskommunen sine økonomiske verkemiddel er det sett vilkår om universell utforming før tildeling av tilskot. Overtal I samband med overtal er det eit mål for fylkeskommunen å kunne gi tilbod om arbeid til alle, slik at ein unngår av- 6

7 vikling av arbeidsforhold. Det blir lagt ned stort arbeid for å sikre alle tilsette gode og trygge tilsettingstilhøve. Strukturen på opplæringstilbodet i vidaregåande skole blir mellom anna styrt av fritt skoleval og elevane si søking til dei ulike studieretningane. Dette har i sin tur store konsekvensar for bemanning og kompetansebehov i skolane. I samband med stillingsplanarbeidet i 21 vart 3 tilsette meldt overtallige. Dei aller fleste fekk tilbod om arbeid ved andre skolar, eller overtalet vart trekt tilbake. To valde å takke nei til anna tilbod, og fekk av den grunn melding om oppseiing. Medråderett Fylkeskommunen legg vekt på gode samarbeidstilhøve mellom partane i organisasjonen. Fylkeskommunen har etablert mange møteplassar for informasjon, drøfting og samarbeid. Hovudsamarbeidsutvalet er arena for partane sentralt, og i 21 vart 22 saker drøfta og vedtatt. Sekretariat for politiske råd og utval Det er i 21 gjennomført 17 fylkesutvalsmøte og 4 fylkestingssamlingar. I tillegg er det gjennomført møte i dei fire hovudutvala og ei lang rekkje råd og utval (sjå tabell side 4-5). Det har vore arbeidd med styrking av utvalsarbeidet i fylkeskommunen gjennom Forum for utvalssekretærar. IT Vi registrerer at organisasjonen blir stadig meir avhengig av at IT-tenestene er tilgjengelege med så nær 1% oppetid som mogeleg. Hovudaktivitetane har difor vore vinkla mot å få etablert ein stabil infrastruktur som også må vere i stadig endring. Det har difor vore ei utfordring å kombinere dagleg drift med utviklingsoppgåver. Dei viktigaste utviklingsoppgåvene har vore arbeidet med å skifte plattform (frå Novell til ActiveDirectory), og ei meir rasjonell handtering av katalogopplysningar. Vi har også vidareført implementering av nytt brukarstøttesystem for å få til ei meir rasjonell handtering av brukarførrespurnadene frå heile organisasjonen. I april kom det i drift ei ny løysing for publisering av netttenestene. Denne løysinga fenga også interesse hos fleire andre fylkeskommunar. I ei tid med stadig nye tenester, nye brukargrupper, større kompleksitet og ein sterk auke i datamengdene, er det for neste år gjeve høg prioritet til å finne fram til betre måtar å organisere IT-drifta på i heile organisasjonen. Dokumenthandtering I 21 vart det til saman registrert omlag 62 dokument i sentraladministrasjonen og på dei vidaregåande skulane. Aktiviteten har vore stor, og talet på arkiverte dokument har auka med om lag 25% frå 29. Dokumentsenteret har i 21 arbeidd vidare med overgang til fullelektronisk arkiv. Fokus har blant anna vore på å få på plass integrasjon mellom fagsystem - arkiv og avlevering av eldre arkiv. Bygg og vedlikehald Møre og Romsdal fylkeskommune har tilsaman ca 25. m 2 bygningsmasse som det er ei stor utfordring å vedlikehalde og utvikle i takt med behova. I 21 er det brukt i alt ca. 21 mill. kr. i investeringsmidlar og ca. 13 mill. kr. i driftsmidlar til sentralt styrte vedlikehalds-, enøk-, rehabiliterings- og nybyggprosjekt. Det har vore særskilt stor aktivitet knytt til pågåande byggjeprosjekt/ rehabiliteringsprosjekt ved Borgund vgs, Atlanten vgs, Kristiansund vgs, Romsdal vgs og Volda vgs. Seksjonen har også generelt sentralt forvaltningsansvar for eigedomsmassen i samband med kjøp og sal av eigedom. I 29 utgjorde netto salsinntekt ca. 2 mill. kroner. Informasjon I 21 vart ein omfattande prosess knytt til ny kommunikasjonsstrategi, ny grafisk profil og nye nettsider fullført. Det strategiske arbeidet la beslag på store ressursar og involverte delar av organisasjonen. Dette kom i tillegg til dei mange reine driftsoppgåvene i informasjonsseksjonen. I løpet av året vart det gjeve ut 5 utgåver av fylkesmagasinet SPOR inkl. eit eige Reiselivs-SPOR. Innkjøp Innkjøpsseksjonen ved Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 21 knutepunktfunksjon i samband med miljø- og samfunnsansvar ved offentlege innkjøp. Seksjonen skal vere kompetansesenter for kommunar og andre som treng malar for gode innkjøpsprosessar der miljø, etisk handel og universell utforming inngår. Tilsette og årsverk i ulike sektorar ,1 Møre og Romsdal f.komm. (totalt) 1464 Undervisn.- personale 131,95 1) Tilsette og årsverk omfattar også vikarar og engasjement 2) Sentraladministrasjonen omfattar også fellestenesta, fylkesbiblioteket og Møremusikarane 459 Driftspers. VGS Tilsette (1) Årsverk Tannhelsetenesta Tal på tilsette fordelt på aldersintervall år år år 155,64 23 Sentraladm. (2) Alders- og kjønnssamansetjing (tal for 29 i parantes): Heile fylket: 52, år (5,) Undervisningspersonalet: 5,65 år (5,7) Driftspersonalet i undervisningssektoren: 49,4 år (49,) Tannhelsesektoren: 48,1 år (48,) Sentraladministrasjonen: 48,5 år (49,) Det er 1329 kvinner og 182 menn tilsett i M og R fylkeskommune. I aldersintervallet 5 år og over er det 69 menn og 643 kvinner. I aldersgruppa 2-49 år er kvinnene i klart fleirtal. Her finn vi 686 kvinner og 392 menn. Vi har eldre mannlege lærarar og unge kvinnelege lærarar. I aldersgruppa 5 år og over finn vi 495 menn og 295 kvinner. I aldersintervallet 2-39 år er det 16 kvinnelege lærarar mot 91 mannlege lærarar år år år år

8 Satsingsområde KULTUR Næmingeprosjektet tek mål av seg til å vidareføre kunnskapen om tradisjonell byggeskikk. Foto: HWO Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider nært med kommunane om ei rekkje folkehelsetiltak. Kultursekk i barnehage I 21 starta arbeidet med å gje barnehageborn i Møre og Romsdal profesjonelle kulturtilbod gjennom pilotprosjektet Kultursekk i barnehage. 9 kommunar fekk plass i pilotprosjektet; Halsa, Surnadal, Smøla, Rindal, Gjemnes, Nesset, Aukra, Sula og Ålesund. Barnehagane har motteke scenekunstframsyningar, konsert, verkstader og kunstutstilling i løpet av året. I tillegg har kulturskulane i kommunane forplikta seg til å levere tilbod retta mot barnehageborn som ein del av ordninga. Frivillig arbeid I februar 21 vart Frivilligplan for Møre og Romsdal vedteken, og planen med sine tiltak skal bidra til å innfri vårt mål om å utvikle Noregs mest offensive frivilligpolitikk i samarbeid med kommunal sektor. I 21 vart pilotprosjektet kompetanse og inkludering sett i verk. Prosjektet er treårig og blir drifta av Møre og Romsdal Idrettskrets, Voksenopplæringsforbundet i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Røde Kors. Målet med prosjektet er å heve kompetansen innan frivillig sektor i Møre og Romsdal og styrkje organisasjonane si rolle i arbeidet med inkludering. Utviklingsarbeid hjå fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket styrkjer si rolle som kompetansebyggjar og regional bibliotekutviklar i Møre og Romsdal. I løpet av 21 er det utvikla felles logo for alle biblioteka og ein har starta med å byggje merkevara bibliotek. Den nye profilen til biblioteka har slagordet: Biblioteket - ei verd av draum og fakta. Fylkesbiblioteket har fått etablert regionalt samsøk, som gjer at ein kan søkje samla i alle bibliotekkatalogane i fylket. Eit anna viktig utviklingsarbeid er knytt til Senter for digitalisering av kulturarven, SEDAK. I løpet av ein to-årig prosjektperiode skal ein byggje opp kompetanse og utstyr for å tilby ulike digitaliseringstenester innan arkiv-bibliotek-museum (ABM) for heile fylket. Verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsvegen-Bud- Kristiansund (ABK) ABK har vore ein av pilotane i Riksantikvaren og Miljøverndepartementet si nasjonale satsing på kulturminnebasert verdiskaping, Verdiskapingsprogrammet. Prosjektperioden har gått frå 26 til 21, men arbeidet med å sluttføre større formidlingstiltak strekkjer seg utover vårparten 211. Kystkultur og kysten sine kulturminne har danna utgangspunkt for innsatsen, som i stor grad har vore knytt opp mot reiseliv og forløysing av potensial som ligg i alle natur- og kulturminnebaserte attraksjonar på strekninga. ABK har vore ein suksess, og har ført til auka samarbeid og haldningsendring med omsyn til å sjå kulturminne og kulturarv som ein ressurs i lokalmiljøet. Næmingeprosjektet Næmingeprosjektet er ei treårig spesialutdanning for tømrarar, forankra i Senter for bygdekultur, med formål å vidareføre kunnskapen om lokal handverkskompetanse og tradisjonell byggeskikk til yngre generasjonar handverkarar. Teoretisk kunnskap ligg i botn, men hovudfokus ligg på overføring av kunnskap/kompetanse gjennom praktisk læring og det å utføre (handlingsboren kunnskap). God Helse 28 kommunar er no med i God Helse-partnarskapen. Kommunane Rindal, Nesset og Giske kom med i 21. Det er tilsett 26 folkehelsekoordinatorar i minimum 5 % stilling i desse kommunane. Fylket samarbeidde med 6 kommunar om Helse i Plan; eit nasjonalt utviklingsarbeid om samanhengen mellom folkehelse og planarbeid. Hovudmåla her har vore å styrkje folkehelsa ved bruk av plan- og bygningslova og å utvikle plan- og prosesskompetanse i helsesektoren. Friluftsliv Prosjektet Friluftsliv i Møre og Romsdal går fram til 212. I ein storstilt dugnad saman med kommunar og organisasjonar skal ein gradere og merke løyper, slik at turen blir enklare for alle. Ski-, sykkel-, padle- og fotturar blir prioritert. Løypene blir våren 211 presentert på nettstaden 8

9 Satsingsområde Kompetanse Førre skoleår var det 348 minoritetsspråklege elevar i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. Foto: Sunndal vgs Karriererettleiingsprosjektet kal gi elevane eit betre grunnlag for val av utdanningsprogram. Foto: Arild Moen Karriererettleiingsprosjektet Samarbeid mellom ungdomskolar og vidaregåande opplæring for betre karriererettleiing. Overgangen mellom ungdomstrinn og vidaregåande skole er ein kritisk fase for mange elevar. Ein god start med rett val av utdanningsprogram og god tilrettelegging betyr mykje for sjansane til å fullføre opplæringa. I Karriererettleiingsprosjektet (26-11) er det prøvd ut ulike modellar for å gi grunnskoleelevane eit betre grunnlag for val av utdanningsprogram. Det er gjennomført tiltak både for å styrkje eleven sin kunnskap om eigne interesser og føresetnader, og tiltak for å vise elevane ulike utdanningsog yrkesvegar regionalt og nasjonalt. Alle 1.trinnselevane får no prøve ut to utdanningsprogram i ein vidaregåande skole. Under karrieredagane i september får dei oppleve ulike yrke i bedrifter og utdanningar i vidaregåande skole, fagskole og på høgskole. God overføring av informasjon om elevane sitt behov for tilrettlegging har vore i fokus i prosjektet på Nordre Sunnmøre. Delprosjektet Informasjon, Kartlegging og Oppfølging (IKO) skal lette overgangen mellom 1. trinnet og vidaregåande trinn 1. Nettverksgrupper for tettare oppfølging av elevar i risikosona for fråfall på vidaregåande skole er viktig i dette arbeidet. For å få til god samhandling mellom ungdomstrinn og vidaregåande trinn, er det etablert fire regionale rådgivingsnettverk her i fylket med fleire møte i året. Dette er viktige arenaer for felles kompetanseutvikling og erfaringsutveksling både med tanke på karriererettleiing og sosialpedagogisk arbeid. Det er prøvd ut ein modell Informasjon/Kartlegging/Oppfølging (IKO) for betre overgang mellom 1.trinn og vg1. Særskilt språkopplæring ved dei vidaregåande skolane Fræna vgs samarbeider med kommunane Molde og Fræna og med NAV og gjennomførte kurs i helsefagarbeidarfaget med praksis og norskopplæring for innvandrarar. 14 elevar deltok i 21. Skoleåret 29/21 var det 348 minoritetspråklege elevar i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. Av desse hadde 72 enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. I september 21 vart det i samarbeid med fylkesmannnen, Høgskolen i Volda og Utdanningsforbundet gjennomført konferanse for personell med ansvar for minoritetspråklege. Fokus var regelverk, språkkartlegging og oppfølging av nasjonal stategiplan. Internasjonale utvekslingsordningar 86% av skolane rapporterte om aktivitet i 21 på same nivå eller høgare enn året før, då om lag 3 elevar og 3 lærlingar deltok i utplasseringsordningar. 47% av skolane har vore utanlands på elevtur. Innafor programma til Senter for internasjonalisering i høgare utdanning (SiU), har 3% av skolane delteke i utveksling i Leonardo da Vinci (yrkesfag) og65 % av skolane har delteke i ulike Comeniusprosjekt. I tillegg er skolane med i fleire andre prosjekt enn SiU sine program. Døme på dette er utdanningsveke, FN sitt internasjonale skolenettverk og prosjekt i samband med Operasjon Dagsverk. Fagskoletilbod innan helse- og sosialfag Fagskoletilbod i helse- og sosialfag er viktige tiltak i Kompetanseløftet 215 for rekruttering og kompetanseutvikling i den kommunale omsorgssektoren. Hausten 21 starta ei gruppe på 25 deltidsstudentar i psykisk helsearbeid ved Fagskolen i Kristiansund. Studiet i Kristiansund blir gjennomført med undervisning ein dag i veka og praksisperiodar blir gjennomførte i samarbeid med kommunane. Studentane gir god tilbakemelding om studiet. Fagskolestyret vil sende ytterlegare tre søknader til NOKUT om godkjenning i august 211, mellom anna eit tilbod i kreftomsorg og to i aldring og helse. 9

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer