Hytte & Fritid. I denne utgaven: Tomtefesteloven og Grunnloven Hytter og miljø urbant i ulendt terreng. Medlemsblad nr. 1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte & Fritid. I denne utgaven: Tomtefesteloven og Grunnloven Hytter og miljø urbant i ulendt terreng. Medlemsblad nr. 1/2007"

Transkript

1 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2007 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o I denne utgaven: Tomtefesteloven og Grunnloven Hytter og miljø urbant i ulendt terreng

2

3

4 Tomtefesteloven og Grunnloven Den 10. januar i år skjedde det som vel svært få hadde trodd på forhånd. Oslo tingrett avsa dom for at tomtefestelovens bestemmelse om retten til å kreve festeforholdet forlenget uten tidsbegrensning og på samme vilkår (tomtefestelovens paragraf 33) er i strid med Grunnlovens paragraf 105 om grunneiers krav på full erstatning for eiendom som blir ekspropriert, og endog paragraf 97 om forbudet mot at lover skal gis tilbakevirkende kraft. Av Gunnar Svendsen Ikke uventet sak At spørsmålet om gyldigheten av tomtefestelovens bestemmelser om rett til forlengelse, så vel som innløsning, ville komme opp til domsstolsprøvning, har vi vært forberedt på. Dette har vært klart varslet fra grunneiersiden, og Bondelaget har da også bekjentgjort at de har satt av penger til å sponse det første medlemmet som ville prøve en slik sak. Det vi ikke var forberedt på var at en tingrett som ville avsi en slik absolutt dom som Oslo tingrett nå har gjort. Det naturlige ville vært at den tingretten som fikk en slik sak til behandling, dersom retten mente at det kunne stilles tvil om grunnlovsholdbarheten av bestemmelsene vedtatt av Stortinget, hadde gitt uttrykk for denne tvilen og begrunnet den grundig. Resultatet av en domsslutning i favør av fester eller bortfester, ville da ikke vært avgjørende, bortsett selvfølgelig for dem dommen gjaldt. Faktum er nemlig at vi på forhånd visste at dette spørsmålet til slutt ville komme opp til behandlig i Høyesterett uansett, om ikke i denne aktuelle saken, så i en senere sak. Begge advokatene (og dermed selvfølgelig også partene) i den aktuelle saken i Oslo var ganske sikkert på forhånd forberedt på at saken ville bli anket helt opp til Høyesterett uansett utfallet i tingretten, og slik har det da også gått. Den tapende part, festerne, har anket saken og begjært den tatt direkte inn for Høyesterett. Loven gir slik anledning til å «hoppe over» lagmannsretten når det er snakk om saker som gjelder helt spesielle prinsipielle spørsmål. En lovs holdbarhet i forhold til Grunnloven er klart et slikt prinsipielt spørsmål, og vi tror derfor at begjæringen om anke direkte til Høyesterett vil føre frem. I skrivende stund vet vi imidlertid ikke hvordan dette går. Dommen Så tilbake til dommen som vi forstår har brakt engstelse blant tomtefesterne. Saken gjaldt festekontrakt der festetiden gikk ut, og spørsmålet som var oppe til behandling, var kravet om forlengelse av festet uten tidsbegrensning og på samme vilkår, slik som fremgår av tomtefesteloven paragraf 33. Det retten skulle ta stilling til var hvorvidt denne bestemmlsen i tomtefesteloven må settes til side fordi den strider mot Grunnlovens bestemmelser i paragraf 97 og 105. Om forholdet til paragraf 105 heter det i domspremissene blant annet at lovgiver i tomtefesteloven paragraf 33 «griper inn i et løpende kontraktsforhold og at dette inngrepet flytter verdier fra bortfester til fester». Tingretten utdyper dette nærmere som følger: «Det inngrep tomtefesteloven 33 representerer er så omfattende at det, når det ses i sammenheng med den verdioverføring loven medfører, må anses å gå lenger enn en rådighetsinnskrenkning. Tomtefesteloven 33 kan etter rettens syn ses på som en bestemmelse som inndrar (og overfører til fester) en sentral del av beføyelser over eiendommen,» I klare ord mener altså Oslo tingrett at tomtefesteloven paragraf 33 (om rett til å kreve forlengelse av festet uten tidsbegrensning og på samme vilkår som før) i realiteten representerer en ekspropriasjon av eiendommenen og at den dermed er i strid med Grunnloven paragraf 105. Retten tar så for seg forholdet til Grunnloven paragraf 97 som sier at «Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft». Her konkluderer Oslo tingrett med at «...domstolene skal være svært tilbakeholdne med å sette en lov til side som grunnlovsstridig, men det kan gjøres hvor konsekvensen av loven blir klart urimelig. Slik retten ser det vil konsekvensene av tomtefesteloven 33 for bortfester være av en slik karakter at det kan karakteriseres som grovt urimelig.» Retten mener med andre ord at paragraf 33 gir tilbakevirkende kraft fordi den forrykker kontraktsforholdet i forhold til slik det var mellom partene da festekontrakten ble inngått Retten tar i eget kapittel i domspremissene også for seg lovforarbeidene til tomtefesteloven, og i denne sammenheng tas det inn lange sitater klippet fra disse forarbeidene uten at det gjøres særlig inngående analyser av disse. En analyse er imidlertid klart egnet til å få leseren til å heve øyenbrynene: «Til proposisjonen og innstillingen vil retten bemerke at det ikke kan være tvil om at saksøkerne i vår sak kommer vesentlig dårligere ut etter forlengelsesalternativet enn etter de to måter tomtefesteloven 37 gir anvisning på hva gjelder innløsningsvederlaget. Retten finner også å bemerke at, selv om forholdet til Grunnloven 97 er omtalt, er konsekvensene for bortfester nokså overfladisk behandlet mens hensynet til festerne er tillagt avgjørende vekt.». Retten sier dessuten i tilslutning til dette at: «Som nevnt ovenfor er retten av den oppfatning at slik denne saken står vil tomtefestelovens forlengelsesalternativ stille bortfester i en dårligere posisjon enn lovens innløsningsalternativ. I lys av de ovenfor siterte lovforarbeider må en slik sammenheng kunne sies at det har funnet sted en klar utvikling i bortfesters disfavør, i lovgivers syn på hva som kan passere i forhold til Grunnloven. Retten har problemer med at det er grunnlag for en slik utvikling.» For vår del kan vi her legge til at vi har respekt for at man, også en domstol, kan ha ulike oppfatninger av hvor heldig eller uheldig en samfunnsutvikling er, men dersom man hevder at det ikke er «grunnlag» for en slik utvikling bør man i den minste si noe om hvorfor man mener det. Avslutningsvis i dommen gjør retten det ganske klart at det er det politiske syn på samfunnsutviklingen på dette området som er den egentlige begrunnelsen for rettens innstilling i de rettslige spørsmålene som er oppe til vurdering. Dommeren mener denne utviklingen uberettiget har gått i tomtefesters favør på bekostning av bortfester. Retten sier i denne sammenheng: «Det som er sagt ovenfor rokkes ikke

5 selv om det kan sies at den verdiøkning som grunnarealet har hatt, er samfunnsskapt i den forstand at økningen er skapt av den alminnelige økonomiske utvikling. Retten kan ikke se det rimelige i at festerne skal tilføres en slik verdiøkning i den grad som tomtefesteloven 33 legger opp til.» Et politisk spørsmål De som har fulgt med i debatten omkring dannelsen av den tomtefestelov vi har i dag, vil vite at nettopp dette verdifordelingsspørsmålet som retten her tar opp, har vært et klart utgangspunkt i selve utviklingen i lovarbeidet. Dette er i første rekke selvfølgelig et rent politisk spørsmål et politisk spørsmål Stortinget faktisk har fattet en beslutning om hvordan bør løses, i og med de reviderte bestemmlsene om forlengelse av festetid og innløsning. Det å ta opp igjen debatten om dette politiske spørsmålet kan ikke være domstolens oppgave. Et helt annet spørsmål er selvfølgelig lovbestemmelsenes posisjon i forhold til Grunnloven, men dette er av rent juridisk art, der den mer generelle samfunnsmessige utviklingen, blant annet når det gjelder synet på den private, eiendomsretten blir en del av vurderingstemaet. Helt til slutt slår vi fast at dommeren i Oslo tingrett var så sikker i sin vurdering i denne saken, at han dømte de tapende tomtefestere til å betale saksomkostningene. Dommeren mener altså, og sier også med rene ord i dommen, at det ikke har medført tvil å komme til det resultat at de reglene Stortinget vedtok etter mange års grundig vurdering både rettslig og politisk, er grunnlovsstridig. Vi understreker for ordens skyld at den aktuelle saken gjaldt bare spørsmålet om forlengelsesbestemmelsen (paragraf 33) i tomtefesteloven. Dommen berører ikke direkte innløsningsspørsmålet. Dom i Ryfylke tingrett 16. januar Spørsmålet om innløsning og fastsettelse av innløsningssummen er behandlet i en dom avsagt av Ryfylke tingrett noen dager senere, den 16. januar Tingretten var her overskjønn etter at saken hadde vært behandlet i første instans som lensmannsskjønn etter den gamle prosessregelen. I denne saken var det Statskog v/ Opplysningsvesenets fond som var saksøker på grunneiersiden. Her krevde festeren at innløsningssummen skulle beregnes etter 40-prosentregelen i Tomtefesteloven paragraf ledd. Statskog på sin side hevdet at 40 prosent-regelen i dette tilfellet, der resultatet for grunneieren ved slik beregning ble dårligere (lavere innløsningssum) enn om man brukte regelen om 30 ganger oppjustert festeavgift, ga et resultat som er grunnlovstridig. Tingretten kom etter dette til at innøsningssumen måtte beregnes etter 30-gangerregelen, og domsslutningen ble i samsvar med dette. Det her Ryfylke tingrett gjør, er altså å si at 40-prosentregelen i tfl paragraf 37, 2. ledd er i strid med Grunnloven, mens 30- gangerregelen i samme bestemmelse er ikke i strid med Grunnloven. Når det gjelder saksomkostningsspørsmålet i denne saken, så konkluderer tingretten med at fester ilegges saksomkostninger med henvisning til skjønnsprosessloven paragraf 42, som bestemmer at det er den som begjærer skjønnet som skal betale saksomkostningene for begge parter. Dette er gal lovhjemmel. Saksomkostningsspørsmålet skal etter tfl paragraf 43 avgjøres med hjmmel i skjønnsprosessloven paragraf 43, d.v.s. etter de vanlige reglene som gjelder i sivile tvistemål. Hyttetinget 2007 Sted: KS Møtesenter, Kommunenes Hus Adresse: Haakon VII gt. 9, 0161 Oslo Lørdag 28. april 2007 Kl settes det 35. Hytteting i henhold til vedtektene. Vår kommentar til dette siste er at når en tingrett legger seg inn i så komplekse juridiske vurderinger som i dette tilfellet, en lovs gyldighet i forhold til grunnloven, må det kunne forutsettes at tingretten har satt seg inn i hele loven, også speislabestemmelsen om saksomkostningen. Til Høyesterett Også denne dommen må vi forvente blir påanket, og at også den vil gå direkte til Høyesterett. Spennende blir dette for begge dommene. Rent praktisk må vi nå regne med at de skjønnssakene som er fremmet om forlengelse og innløsning vil måtte bli stanset og stilt i bero til Høyesterett har sagt siste ord i saken. De som har festekontrakter hvor det er aktuelt med å fremme krav om innløsning eller festeforlengelse, må imidlertid selvfølgelig fremme sin sak helt uavhengig av denne usikkerheten. I motsatt fall vil man kunne miste sin posisjon på grunn av fristoversittelse. Kl vil Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, holde et innlegg rundt temaet hytter og miljø. Han vil deretter svare på spørsmål fra salen. Etter Haltbrekkens innlegg vil advokat Gunnar Svendsen holde et innlegg med tittelen «Tomtefesteloven innløsning og forlengelse av festetid» for påmeldte medlemmer. Deretter avholdes ordinært Hytteting. Sakspapirene sendes direkte til de som er påmeldt. Andre som ønsker sakspapirene må henvende seg til sekretariatet. Påmelding til sekretariatet gjøres enten på e-post til telefon eller faks VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VEL MØTT!

6

7 Artikkelen ble opprinnelig trykket i Bulletin nr fra Norsk Form. Urbant i ulendt terreng Tida da hytter med laft, torv og småruter dominerte fjellheimen, går mot slutten. Nå satser utbyggere i Kvitfjell på tidsriktig arkitektur med et urbant preg. Det er mer miljøvennlig, og kjøperne ønsker det. Tekst: Katharina Dale Håkonsen Foto: Pia Bodahl En slalåmsladd fra alpinbakkene i Kvitfjell ligger to moderne leilighetskompleks. Bygningene på tre etasjer rommer ni leiligheter hver. Det er lys i nesten alle leilighetene, og det ryker fra pipene. Vi har bygget moderne arkitektur med god kvalitet, men med tradisjonelle og naturlige materialer som tre og stein, sier utbygger Ole Kristian Furuseth. Den tidligere toppalpinisten viser til leilighetene som er arealeffektive og lyse. Furupanel dekker vegger og tak. Åpen kjøkkenløsning med arkitekttegnet inventar, lokalbygd i Lillehammer, understreker det tidsriktige uttrykket. Prosjektet heter Base Camp og er tegnet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere ved partner John Arne Bjerknes. Minimalistisk låve Furuseth, som har vært utbygger på heltid de siste fem åra, har justert byggevirksomheten med erfaringene. Litt lenger borti fjellsida ligger noen renskårne hytter med to leiligheter i hver tegnet av div.a Arkitekter. De låvelignende bygningene ligger lavt og godt i terrenget. Sibirsk lerk dekker utvendige vegger og tak. Alle leilighetene er solgt. Det er gøy å ha bygd disse hyttene, men de er kanskje for spesielle. Vi oppnår ikke riktig pris i forhold til de kvaliteter som ligger i bygget, sier Furuseth. Men han lar seg ikke stanse av noe lavere inntjening enn ønsket. De to siste hyttene i prosjektet skal også bygges. Det er hele tiden en avveining om jeg skal bygge moderne eller mer tradisjonelt. Arkitektene jeg bruker trenger ikke å tenke på den kommersielle siden på samme måte som jeg. Jeg tror at jeg etter hvert er litt sikrere på hva som er riktig å bygge. Jeg ønsker å følge med i tida og bygge spennende bygg som trekker unge dynamiske mennesker med en variert bakgrunn til fjellet. Målgruppa til Base Camp er ikke typisk Oslo Vest, sier Furuseth. Den tidligere toppalpinisten planlegger å bygge flere leilighetskompleks i Kvitfjell Vest. Bygningene blir større enn tidligere prosjekt, og arkitekturen er nyskapende i fjellheimen. Tett og miljøvennlig I velstandsnorge har flere og flere råd til å kjøpe fritidsbolig. Presset er stort på kommuner i kjøreavstand fra Oslo. Hytteutbygging betyr mer sysselsetting, allsidig næringsutvikling, fart på den lokale servicenæringen og penger i kommunekassa. På samme tid spiser hyttebebyggelsen opp naturareal. I enkelte områder er villreinen trua. Miljøvernminister Helen Bjørnøy (Sv) ser behovet for en langsiktig hytteplanlegging. Statsråden har skrevet en veileder for hytteutbygging hvor hun understreker at det må bygges tett for å redusere arealbruken. Arkitekt Chris Butters utdyper dette i den ferske boka Hytter og miljø: Leiligheter og timeshare-komplekser betyr konsentrert utbygging. Dermed minskes inngrep i naturen drastisk, og varmebehovet er forholdsvis mye mindre i en slik bygning enn i enkelthytter. Og flere kan nyte de beste tomtene, skriver han og viser til Base Camp. Norsk Forms fagdirektør for arkitektur, Nina Berre, er også opptatt av problemstillinga. Hun ser farene. Dersom vi holder samme utbyggingsfart på fritidsbebyggelse framover, må det tenkes nytt. Vi må stille strenge krav til terrengtilpassing i et sårbart fjellandskap og konsentrere bebyggelsen, sier Berre som advarer politikere, byråkrater, utbyggere og arkitekter mot lettvinte overføringer av typologi og formspråk fra den lille enkelthytta til større komplekser. Hyttene tegnet av div.a Arkitekter rommer to leiligheter på omtrent 130 m 2 hver. Jeg tror kravet om tilpassing til lokal byggeskikk kan være en kvalitetsfelle, særlig når kommunene av miljøhensyn bygger samlet og tett. Det blir sjelden vellykket når en tradisjonell koie blåses opp til et leilighetsbygg. Vi har ikke tradisjon for større konsentrasjon av turisme i norske fjell og må våge å koble ønsket om moderne hytteliv med bærekraftig utvikling og nytenkning i arkitekturen, sier Berre. Kommersiell utbygging På rådhuset i Ringebu, en av landets største hyttekommuner, arbeider arealplanlegger Asbjørn Stensrud. Han understreker at hytteutbygging i Kvitfjell må være i tråd med reguleringsbestemmelsene. Å ta vare på eksisterende vegetasjon, tilpasse bygget lokal byggeskikk og terrenget er viktig, sier Stensrud. Omtrent 35 prosent av de nye hytteområdene på Kvitfjell er regulert til leiligheter. Resterende utbyggingsareal er regu

8

9

10 Hyttefolket som ressurs for lokalsamfunnet Prosjekter i Vinje og Tinn De to telemarkskommunene Tinn og Vinje har nylig satt i gang to prosjekter for å styrke samhandling mellom hytteeiere og fastboende i de to kommunene. Prosjektene skal avdekke hvordan samspillet mellom lokalsamfunnet og hyttefolket kan gi merverdi i form av et styrket lokalt nærings- og kulturliv. Av Silje Ø. Gaard Prosjektet «Hyttefolket» i Tinn er et treårig prosjekt som omfatter hele kommunen, som har rundt 2500 hytter, mens prosjektet i Vinje er knyttet til Øyfjell City og er avgrenset til bygda Øyfjell som har ca. 500 hytter og 300 fastboende. De to prosjektene skal drives i tett samarbeid for å dra gjensidig nytte av de erfaringene som gjøres. Integrere hyttefolket Målet med prosjektene er å utvikle tiltak for å integrere hyttefolket i lokalsamfunnet, noe som vil være til beste for begge parter. Trenden viser at hyttene brukes på en helt annen måte nå enn før, og mange bor der nesten halve året. Disse menneskene representerer store ressurser, har stor kompetanse og et omfattende nettverk, seier prosjektleder Siri Strandrud i Tinn. Det vi ønsker er å legge til rette for at noen av disse ressursene også kan brukes i lokalsamfunnet, både i næringsliv og kulturliv. Må først kartlegge Prosjektet vil blant annet kartlegge og kontakte ulike typer hytteeiere og høre hvilke ønsker og behov de har, om de kan og ønsker å bidra i lokalmiljøet. Dersom dette er et ønske frå hytteeierne kan vi for eksempel legge til rette for at det blir mer praktisk å være på hytta, kanskje som betre kommunikasjon gjennom breiband. Målet er å øke trivselen for alle, både hyttefolk og fastboende, og finne ut hvordan hyttefolk kan bidra med sin kompetanse til utvikling av hyttekommunen er slik at det på sikt kan gi bygda flere innbyggere og arbeidsplasser. Det vi nå er i gang med, som en første fase, er å skaffe kontaktpersoner og starte en kartlegging. Vi ønsker jo helst å få tak i noen entusiaster som styrker prosjektet, seier Siri Strandrud. Av de åtte medlemmene i prosjektgruppa ønsker man at tre skal være hytteeiere. Hvis det er noen av NHFs medlemmer som er lokalisert i Tinn kommune og som ønsker mer informasjon eller å komme i kontakt med Siri Strandrud, tar hun gjerne i mot henvendelser på e-postadressen siri. Foto: Fotograf Ove Bergersen Første dom fordel Stortinget i tomtefestesaken Den 3. februar i år fikk vi den første tingrettsdommen som slår fast at bestemmelsen i tomtefesteloven paragraf 33 forlengelsesbestemmelsen er i pakt med Grunnlovens 97 og 105. Dommen ble avsagt av Hallingdal tingrett av en dommerfullmektig. Grunneierens advokat prosederte også her på at retten til å forlenge festeforholdet uten tidsbegrensning og på samme vilkår er i strid med Grunnloven (se andre artikler i denne utgave). Dommen er meget velskrevet og grundig, og vi venter også her i spenning på fortsettelsen. Gunnar Svendsen Øyfjell City Øyfjell City-prosjektet i Vinje kommune er satt sammen av fem forskjellige prosjektgrupper hvorav to berører hytteeiere direkte. Pilotprosjektet «Hyttefolk» her skal prosjektgruppen arbeide med å kartlegge hyttefolket i Øyfjell sine interesser og behov, og arbeide for bedre kontakt og tettere samarbeid mellom hyttefolk og bygdefolk. Pilotprosjektet er et samarbeid med Tinn kommune, Fjellregionsamarbeidet i Øvre Telemark, samt en del av Kommunal- og Regionaldepartementet sin småsamfunnssatsing. Leder for arbeidsgruppen er Ingunn Sørbø. Det er også satt ned en arbeidsgruppe med fokus på trivsel og utmark. Denne arbeider med tiltak for å utnytte natur- og utmarksressurser i bygda på en bedre måte til felles nytte og glede for bygdefolk, hyttefolk og turister. 10

11

12 Digital-TV på hytta Alle som i dag tar inn TV-signaler via en tak- eller bordantenne, altså ikke kabel eller satellitt, må i løpet av de nærmeste årene skaffe seg en dekoder (som mottaker) for å kunne se TV. Dagens analoge bakkenett er over 40 år gammelt og skal avvikles innen utgangen av 2009 og for å erstattes med et digitalt bakkenett. Det digitale bakkenettet vil dekke ca 70 prosent av alle fritidsboliger i Norge. Det betyr at svært mange kan få digital-tv også på hytta. Konsesjonen for dette nettet er gitt til NVT, som var eneste søker. På deres nettsider (www.nvt.no) kan du se om du har dekning på hytta. Og er det dekning der din hytte ligger, får du digital-tv med en dekoder og en UHF-antenne som monteres enten ute på veggen eller taket, eller inne som bordantenne (krever gode forhold). Sannsynligheten for at du allerede har en UHF-antenne er stor, da alle som eksempelvis ser TV 2 via antenne i dag, har en slik antenne. Ny TV trenger du ikke selv en svart/hvitt-tv kan du fortsette å bruke! Det heter digitalt bakkenett fordi senderne står på bakken. TV-signalene går i luften fra 425 sendere landet rundt. Dette innebærer kort fortalt at det er mulig å få TV-kanaler og radiokanaler på hytta, uten å måtte montere en stor parabol på veggen eller knytte seg til kabelanlegg (om det finnes). De som ikke ønsker så mange kanaler, vil kunne motta NRK 1 og 2 (etter hvert kommer også en tredje NRK-kanal) og alle radiokanalene gratis. Ut 2009 er også TV2 gratis. Alt du som hytteeier trenger er altså en digital dekoder, som kan være den samme som den du bruker hjemme. En dekoder vil koste rundt 1500 kroner og er altså en engangsinvestering. Fordelen med bakkenett er at antennen ikke er så utsatt for vær, vind og snøfall som en parabolantenne, som i tillegg må være helt nøyaktig innstilt til en hver tid. Det nye nettet bygges ut region for region. Først ut er Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus som vil ha tilgang til det digitale bakkenettet høsten Deretter følger Buskerud, Vestfold, Telemark, Hordaland og Møre og Romsdal. Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag er fylkene i etappe tre, før utbyggingen blir sluttført med Nord-Trøndelag, Aust- Agder, Vest-Agder, Nordland, Troms og Finnmark i I løpet av 2008 og 2009 blir det gamle analoge bakkenettet stengt, i samme rekkefølge. Fordeler og ulemper Det finnes en rekke fordeler og noen ulemper med det digitale bakkenettet i forhold til det analoge systemet. De største fordelene er: Bedre bildekvalitet Slutt på snø/reflekser Mulighet for HDTV Mulighet for å se sendinger i 16:9- format Plass til opp til 25 Mulighet for 5.1 surroundlyd Noen ulemper er det også: Man vil trenge eget programkort til TV2 Man trenger en dekoder for hver TV/opptaker 12

13

14 Hytter og miljø 39 eksempler på fritidsbebyggelse «Hytter og miljø» er en bok beregnet på alle som er opptatt av hyttebygging og gir fin inspirasjon til deg som hytteeier og -bygger som ønsker å ta hensyn til miljøet. De 39 eksemplene viser både store og små moderne og tradisjonelle hytter frittliggende og i hyttefelt, beliggende ved sjøen og på fjellet og i alle deler av landet. Felles for dem alle er at det er tenkt miljø og kvalitet under oppføring. Boka er skrevet og satt sammen av tre arkitektene Chris Butters, Kim Skaara og Anne Mette Raaholt og er et samarbeid mellom NAL/Ecobox og Miljøverndepartementet. Forfatterne beskriver 10 prinsipper for god hyttebygging som går på valg av tomt, atkomst og infrastruktur, plassering i terrenget, formen på bygningen, planløsning, arealeffektivitet, konstruksjon, materialbruk, installasjoner (standard) og drift og levetid. Ellers er gjennomgående prinsipper for hyttene i boka å oppføre med tanke på mest mulig energi- og kostnadseffektiv måte og færrest mulig naturinngrep. Vi ønsker vel alle at det skal være fint rundt hytta også når snøen er borte! Og det er faktisk mulig å bygge 40 hytter nesten uten at de vises i terrenget. I tillegg til de 39 eksemplene finner du bakerst i boka fire artikler av arkitektene Ketil Kiran, Henriette Salvesen og Rolf Jacobsen samt Hyttelivs journalist Alexander Berg som her bidrar med sine refleksjoner rundt fritidsbebyggelse og hytteliv. Forlag: Kommuneforlaget, Pris kr 495, 207 sider. Ikke hytteskatt i Sigdal enda Vi hadde forrige utgave av Hytte & Fritid, nr 4/06, en artikkel om Sigdal kommune og en eventuell innføring av eiendomsskatt og med en samtidig reduksjon av inntektsskatten i kommunen. Samme dag som forrige utgave gikk i trykken, ble det kjent at Sigdal kommune likevel ikke innfører hytteskatt i denne omgang, men det utlukkes ikke at dette blir innført fra 2008, som rådmann Kjell Tore Finnerud går inn for. SKIGUIDE TIL NORGE «Skiguide til Norge» er den første komplette guiden til norske skisteder og -anlegg. Den er skrevet av den erfarne skikjøreren og journalisten Eivind Eidslott som har besøkt 47 små og store skianlegg, inkludert sommerskianlegg, i hele Norge og tre like over grensen i Sverige. I tillegg er det også beskrevet toppturer på ski i Jotunheimen, Lofoten, Lyngen og Sunnmørsalpene, hvor du kan kjøre terrengsykkel i norske skianlegg. Boka er delt opp i kapitler som tar for seg de forskjellige anleggene etter størrelse. Her er alle fakta du trenger samt forfatterens vurdering av kvaliteten på løyper, off-piste, varmestue og barnevennlighet. Foruten å komme med sine egne betraktninger, har Eidslott intervjuet er rekke lokalkjente ski- og snowboardkjørere som forteller om sine favorittløyper. Boka er rikt illustrert med mange flotte bilder, enkel å finne fram i, og gir deg det du trenger for å planlegge skiferien eller bare lurer hvilket skianlegg du skal dra til i helgen. Nyttig enten du amatør eller proff, ung eller gammel, står på ski med eller uten barn. Kjekk å ha på hytta eller hjemme når man ønsker prøve ut nye skianlegg! Forlag: Kagge Forlag, Pris kr 299. Hytte & Fritid på e-post Vi minner om at alle velforninger har muligheten til å motta Hytte & Fritid (i pdf-format) på e-post til kontaktperson for videreformidling til medlemmene i velet. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til den trykte utgaven. Send oss en e- post dersom ditt vel er interessert. Red. Verv og vinn! 14 Person 1 Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon: Du mottar en flaskeåpner. til en verdi av kr 184, Person 2 Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon: Du mottar en gavepakning. med 2 stk. likørbeger. Verdi: kr 250, Vervepremiene er levert av:

15 Styret i Norges Hytteforbund: Etter valg på Hyttetinget 2005, er styresammensetningen som følger: Her får du medlemsrabatter: Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. STYRELEDER: Liv Aasen Mjelde ble første gang valgt til styreleder i Mjelde er den første kvinnelige lederen i NHF. Hun bor i Trondheim og har hytte både på Røros og Hitra. Mjelde ivrer for å ivareta hyttefolkets interesser og mener det er viktig å delta i debatten om folks fritid. NESTLEDER: Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv pensjonist. Han har hytte på Hardangervidda, vest for Dagali, og er formann i hyttevelet. Som yrkesaktiv jobbet han i OBOS med ansvar for kurs for borettlagsstyrer. -For meg er et godt hytteliv assosiert med min hytte, som ikke har innlagt strøm, vann eller vei og er relativt «ensomt» beliggende, forteller Rasch, som også er æresmedlem i NHF. STYREMEDLEMMER: Hans Fredrik Brox bor i Porsgrunn. Han jobber som vaktmester på en barne- og ungdomsskole i Porsgrunn kommune, og har hytte på Gautefall i Drangedal kommune. Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved Skramstadseter i Østerdalen, og på Ildtjernet i indre Oslofjord. Jan Vidar Gausel bor i Sandnes og arbeider i Statoil. Han har hytte i Måkehei i Sokndal kommune i Rogaland. Gausel er opptatt av at hyttefolkets interesser blir ivaretatt på en god måte. -Da er Norges Hytteforbund et viktig redskap for å bidra med råd til medlemmene, sier han. VARAMEDLEMMER: Sven Landell bor på Jessheim. Han har hytte på Grønøya, beliggende i Lyseren, en innsjø beliggende i Enebakk og Spydeberg kommune. Landell jobber som seniormekaniker i Scandinavian Technical Service (STS). Øyvind Sommerstad kommer fra Sandefjord og jobber i Handelsbanken. Sommerstad har hytte i Seljord i Telemark, i tillegg til at kona er deleier i en hytte ved Rokosjøen i Løten kommune i Hedmark. DIVERSE PRODUKTER: Ca. 10% Aggregat: Berema AS, Ski Tlf: Bio-Do: (Camo-do) Sunrise AS, Grimstad Tlf: Feieutstyr: Hydraulikkservice AS, Stavern Tlf: Fjernstyring av strøm: Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal Tlf: Teleutstyr: Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal Tlf: Pipebeslag: Norasonde AS, Skedsmokorset Tlf: Ca. 15% Takst/tilstandsrapport: Norsk Tilstandsrapports Forbund, Drammen Tlf: Bilredning: Falck Redning AS Tlf Ca % Bilutleie: Bislet Bilutleie, Oslo Tlf: Trapper: Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy Tlf: TREVARER, MED MER: Ca. 10% Byggmakker Ringebu Sag AS: Tlf: Byggmakker Sørbø Trelast, Stavanger Tlf: Byggmakker Røros Tlf Maxbo Thorstvedt AS, Holmsbu Tlf: Ca. 15% Hytteenergi: Getek AS, Trondheim Tlf: Ca % Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS, Kristiansand Tlf: Ca. 20% HC Thauglands Trælastforretning, Oslo Tlf: Opptil 25% Byggmakker Steinkjer Tlf: Ca. 30% Hasås AS, Kodal Tlf: Opptil 45% Byggmakker Hallingdal AS Tlf:

16

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, Finn Halvorsen Torgeir Christiansen Ellen Margrethe Christiansen Erik

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Innlegg på Tekmar- konferansen 8.desember 2009 Omdømme, beredskap og håndtering av laks Alltid beredt? Ved Halvor Stormoen Styremedlem Norges

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang I. Grunnlovens betydning for tomtefeste Tomtefeste og tomtefesterett Festerens rett til innløsning og Grunnloven 105 Festerens rett til forlengelse

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Radiodigitalisering for norske bilister

Radiodigitalisering for norske bilister Radiodigitalisering for norske bilister Digitalradio Norge Digitalradio Norge AS eies av P4-gruppen og NRK Formål Informasjon om radiodigitaliseringen, herunder Radiobilene Operatørrolle for flere DAB-nett

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.06.2016 Arkivsaksnr: 2014/5651 Klassering: 611 Saksbehandler: Kari Elisabeth Nordgård FASTSETTELSE AV PRINSIPPER FOR JUSTERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Retningslinjer for strandsonen

Retningslinjer for strandsonen Retningslinjer for strandsonen Seniorrådgiver Marit Tofte Miljøverndepartementet Landskonferanse i plan- og bygningsrett Balestrand 1. september 2011 Foto: Marianne Gjørv Statlige planretningslinjer for

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene?

Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene? Lise Solbakken, seniorrådgiver, planavdelingen i Gardermoen 12. september 2017 470 000 460 000 450

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Per Oscar Andersen Oslo postmottak@md.dep.no Tel. 911 78 847 oscander@online.no Avdeling for regional planlegging. Enoks vei 27-1181 Oslo Viser til Miljøverndepartementets skriv

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Landbruksunntaket for innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 NORGES HYTTEFORBUND Arbinsgt. 1 0253 Oslo Oslo 25. juni 2013 SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER, STORTINGSVALGET 2013 Norges Hytteforbund (NHF) har ca. 21.000 medlemmer gjennom individuelt

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer