Studieplan for masterstudium i journalistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for masterstudium i journalistikk"

Transkript

1 Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering... 3 Deltidsstudier... 3 Presentasjon av emnene... 4 Journalistikkforskning: Teori og metode (20 studiepoeng)... 4 Critical Perspectives on Journalism and Public Relations (10 ECTS)... 7 Eierskap og journalistikk (15 studiepoeng)... 8 Gender, Media and Journalism (15 ECTS credits)... 9 Journalism and Communication in the Era of Globalization and Transnationalism (20 ECTS Credits) Litterær journalistikk (10 studiepoeng) Science and the Media: Challenges for Journalism (10 ECTS) Språk og diskurs i journalistikken (15 studiepoeng) Særemne (15 studiepoeng) Videojournalistikk (15 studiepoeng) War and Peace Journalism (15 ECTS credits) Masteroppgave praktisk (60 studiepoeng) Masteroppgave teoretisk (60 studiepoeng) studenter vil kunne tas opp hvert år. Opptak gjøres av Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO en gang i året. Søknadsfrist for oppstart i høstsemesteret er 15. april. Søknad sendes via søknadsweb. Innledning Masterprogrammet i journalistikk er et tverrvitenskapelig studium som gir innsikt i journalistiske arbeidsmåter og i forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Studiet tar for seg medienes politiske og samfunnskritiske rolle, og gir kunnskap om presseetiske, økonomiske og eierskapsmessige forhold. Sosiale, kulturelle, historiske og estetiske aspekter ved mediefeltet står også sentralt i studiet. Det samme gjør den tekniske utviklingen innen faget, både med hensyn til internett og multimedier. 1

2 Mål Studentene skal tilegne seg teoretiske og forskningsbaserte kunnskaper om journalistikkens metoder knyttet til utøvelsen og utviklingen av journalistyrket. Utdanningen gir muligheter for spesialisering innen ulike journalistiske sjangrer og fagfelt. Studenten skal tilegne seg større profesjonsbevissthet og utvikle sine analytiske ferdigheter, evne til kritisk tenkning og teoretisk forståelse. Studentene skal styrke sin kompetanse i skriftlig og muntlig fremføring og presentasjon av et materiale, og utvikle evnen til å gi og få konstruktiv kritikk og tilbakemelding. Studenten skal også vise ferdigheter i selvstendig forskningsarbeid. Utdanningen gir forskningskompetanse. For å få opptak til masterprogrammet kreves et gjennomsnitt på karakteren C eller bedre i fordypningsdelen i bachelorgraden det søkes opptak på grunnlag av. For de som søker opptak til masterprogrammet på grunnlag av gammel ordning, vil det være et krav om oppnådd cand.mag.-grad eller bachelorgrad med karakteren 2.7 i mellomfaget/mellomfagstillegget/kandidatutdanningen. Organisering og arbeidsmåter Studentene skal ta emner tilsvarende 60 studiepoeng. Innføringsemnet i teori og metode er obligatorisk og utgjør 20 studiepoeng. Emner tilsvarende 10 studiepoeng må avlegges ved den institusjonen (IMK eller JBI) som studenten ikke tar innføringsemnet ved. Studenten velger fritt andre emner tilsvarende 30 studiepoeng. Det vil være gunstig å legge et eventuelt utenlandsopphold til andre semester, og sørge for at de siste 10 studiepoengene i første semester tas ved institusjonen som ikke avholder det obligatoriske kurset. Studentene skal tilegne seg den kompetansen de trenger til masteroppgaven i løpet av studieløpet. Målet er at studentenes arbeid med masteroppgaven blir styrende for valget av emner. Arbeidet med masteroppgaven utgjør de siste 60 studiepoengene. Studentene kan velge om de ønsker å ta del i en mer tradisjonell studiestruktur basert på emner og masteroppgave (som skissert over), eller om de ønsker å ta del i et forskningsbasert studieløp. I et forskningsbasert studieløp tilknyttes studentene etablerte eller uformelle forskningsnettverk eller forskningsprosjekter enten ved IMK eller Journalistutdanningen ved JBI. Deltakelse med faglige presentasjoner på seminarer og konferanser gir uttelling i form av studiepoeng på samme måte som ordinære emner. Flere former for aktiv deltakelse i forskningsnettverk kan tenkes og må tilpasses den enkelte student. Studentene med denne type studieløp kan også ta ordinære emner. Den enkelte students studieopplegg lages i form av en avtale mellom student, institutt og veileder(e). Ved begynnelsen av hvert semester lages forpliktende avtaler for det konkrete semesteret. Gjennom avtalene blir det klart hvor mange studenter som velger å delta med bidrag til forskningsnettverkene, og hvor mange som tar ordinære emner. Ved avslutningen av hvert semester oppsummeres avtalene. Dette opplegget forutsetter at studentene i større grad får jevnlig tilbakemelding på sitt arbeid, og at det er kontinuerlig dialog om studieopplegget. Masteroppgave Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng, som normalt vil utgjøre ett års fulltids arbeid. Studentene oppfordres til å begynne arbeidet med oppgaven allerede første semester, for slik å få en større sammenheng mellom emnene det undervises i, og oppgaven. Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid innenfor det journalistfaglige området, og bør ikke overstige 100 sider. Den kan også være et praktisk journalistisk arbeid kombinert med en vitenskapelig analyse av dette. Omfanget av analysen bør da ikke overstige 65 sider. 2

3 Arbeidslivsrelevans Masterprogrammet i journalistikk vil bidra til profesjonaliseringen av journaliststanden, øke kompetansen i journalistiske arbeidsmetoder og gi generell forståelse for journalistikkens kunnskapsområde. Utdanningen vil også gi muligheter for spesialisering innen ulike journalistiske sjangrer og fagfelt, samt gi studenten større profesjonsbevissthet. Utdanningen skal kvalifisere studentene for forskning og utredningsarbeid og for undervisning på journalistutdanningene. Internasjonalisering Relevante emner tilsvarende 30 studiepoeng fra utenlandske masterprogram kan innpasses i mastergraden i journalistikk. Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og Journalistutdanningen ved HiO har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universitet hvor det er intensjon om studentutveksling. Informasjon om utvekslingsavtalene fås hos studiekonsulentene ved de to lærestedene. Studentene kan også søke studier i utlandet på eget initiativ, men har da selv ansvaret for å velge emner som godkjennes i en norsk mastergrad. Det kan søkes om forhåndsgodkjenning av slike emner. Ut fra Lånekassens bestemmelser er det anbefalt at utenlandsopphold har 3-6 måneders varighet. Deltidsstudier Masterprogrammet i journalistikk er lagt opp slik at det kan være mulig å studere deltid. For studentene som knytter seg til forskningsprosjekter gjennom studieløpet, vil deltidsstudier kunne være vanskeligere. 3

4 Presentasjon av emnene Journalistikkforskning: Teori og metode (20 studiepoeng) Journalism Research - Theory and Methodology (20 ECTS) Kurset går hvert høstsemester. Emnet tilbys ved Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo i partallår og ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo i oddetallår. Studieplanen ble godkjent av rektor ved Høgskolen i Oslo 06. februar2009. Innledning Emnet er obligatorisk for studenter med opptak til masterprogrammet i journalistikk. Det skal tas første semester og vil gi en innføring i sentrale temaer innen journalistikkforskningen. Disse omfatter journalistikkens samfunnsroller og markedsvilkår i et historisk perspektiv, medieglobalisering og journalistikk i internasjonale konflikter, relasjonene mellom kilder og journalister, kjønn og journalistikk, vitenskap og journalistikk, etiske problemstillinger og dilemmaer i journalistisk arbeid, samt journalistikkens nyhetsverdier, sjangrer, språk og tolkningsrammer. Målgrupper, opptakskrav og påmelding. Adgang til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammet i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo og masterprogrammet i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Studenter på masterprogrammet i journalistikk gis prioritet. Påmelding gis skriftlig til studiekonsulent ved Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag innen 1. juli. Studenter tatt opp til masterprogrammene samme semester må sende skriftlig påmelding innen 30. august. Læringsutbytte og mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten ha tilegnet seg nok kunnskaper i forskningsteori- og metode til å kunne påbegynne et selvstendig, vitenskapelig arbeid. Gjennom teoridelen skal studenten opparbeide seg erfaring i å drøfte vitenskapelige interesseområder og forskningsideer med medstudenter og kursleder. I metodedelen skal studenten tilegne seg økt forståelse for sammenhengen mellom forskningstema og valg av metodisk opplegg. Studenten skal opparbeide seg trening i å kunne vurdere andres forskningsarbeid, og kompetanse til selv å planlegge, gjennomføre datainnsamling og analysere dataene. Innhold Emnet bygger på grunnleggende kjennskap til samfunnsvitenskapelige og humanistiske metoder og analysemåter. Hovedformålet med teoridelen er at studenten skal tilegne seg en oversikt over teoretiske problemstillinger og aktuelle temaer som kan hjelpe ham/henne i planleggingen av masterstudiet, spesielt med hensyn til masteroppgaven. 4

5 Metodedelen vil gi en bred oversikt over kvantitative og kvalitative metoder som er spesielt relevante i journalistikkforskningen. Emnet vil blant annet ta opp konstruksjon av spørreskjemaer og trekking av utvalg, kvantitativ innholdsanalyse, dokumentanalyse og kildekritikk, diskurs- og tekstanalyse, kvalitative intervjuer og observasjon. Tilnærmingen er tverrvitenskapelig, og det vil bli gitt forskningseksempler på hvordan ulike metoder kan kombineres. Det vil også bli gitt opplæring i bruk av statistikkprogrammet SPSS. Organisering og arbeidsmåter Kurset vil bli gitt i form av forelesninger om utvalgte emner og seminarer der oppgaveløsning vil være sentralt. I tillegg vil studentene delta i arbeidsseminarer og diskusjonsgrupper der det vil bli gitt opplæring og praktisk trening i idéarbeid/prosjektskisser, kildesøk og akademisk skriving. Denne delen av emnet vil også omfatte diskusjoner studentene imellom, med kursleder tilgjengelig. Metodespesialiseringen vil gjøres i form av gruppearbeid og egenstudier, og legges mot slutten av semesteret. Innen utgangen av semesteret skal alle studentene ha skrevet og bearbeidet en skisse til prosjektbeskrivelse (se vurdering). Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for tildeling av veileder på masteroppgaven. Emnet forutsetter høy grad av studentaktivitet, i form av presentasjoner, kritisk lesning av andres tekster, oppgaveløsning og idéarbeid. Vurdering Vurdering består av to deleksamener som innleveres sammen. 1) 14 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være sider i font 12 punkt, Times New Roman og 1,5 linjeavstand, og vurderes etter en skala fra A til F, der E er laveste karakter for bestått. Hjemmeeksamen vekter 80 % av samlet karakter. 2) Prosjektbeskrivelse, 3-5 sider i font 12 punkt, Times New Roman og 1,5 linjeavstand. Besvarelsen vurderes etter en skala fra A til F, der E er laveste karakter for bestått. Prosjektbeskrivelsen vekter 20 % av samlet karakter. Begge eksamensdelene må være vurdert til bestått karakter for at emnet skal være bestått. Kandidater som ikke består deleksamen 1, kan fremstille seg til ny/utsatt deleksamen. Kandidatene som ikke består deleksamen 2, kan levere en omarbeidet prosjektbeskrivelse til ny/utsatt eksamen. Pensum Bøker: Allern, Sigurd (2001): Nyhetsverdier. Om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser, IJforlaget, Kristiansand. Kap. 1, 2, 7, 8 og 10 (115 s.) Bergstrøm, Göran & Kristina Boréus (2000): Textens mening och makt. Metodebok i samhällsvetenskaplig textanalys, Studentlitteratur, Lund. (346 s.) Eide, Martin (red.)( 2001): Til dagsordenen! Journalistikk, makt og demokrati, Gyldendal, Akademisk. Kap.1, 2 og 12 (96 s.) Gentikow, Barbara(2005): Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode, IJ-forlaget, Kristiansand. Kap.1 6 (154 s.) Hornmoen, Harald, Gitte Meyer, Peter Sylwan (2006): Fornuften har flere stemmer. Offentligheten, journalisten og forskeren. Cappelen Akademisk. Kap. 2, 4, 5, 6 og 7 (62 s.) 5

6 Johannessen, Asbjørn (2004): Introduksjon til SPSS. 2. utgave. Abstrakt forlag, Oslo. (175 s.) Ottosen, Rune (2004): I journalistikkens grenseland. Journalistrollen mellom marked og idealer, Fredrikstad: IJ/Høyskoleforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4 og 5 (160 s.) Zelizer, Barbie (2004): Taking journalism seriously. News and the Academy, Sage Publications, Thousand Oaks/London. (219 s.) Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog & Leif Ove Larsen (2002): Metodebok for Mediefag, 2. utgave, Fagbokforlaget, Bergen. Kap 7 og 8 (78 s.) Bøker i alt: 1405 sider. I kompendium (kan kjøpes på Penelope): Andersen, Svein (1997): Generalisering og forklaring. I: Case-studier og generalisering. Forskningsstrategi og design, Fagbokforlaget. Kap. V (19 s.) Entman, Robert M. (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. I: Journal of Communication, 43 (4). (7 s.) Dijk, Teun A. van: Kap. 2 Opinions and Ideologies in the Press. I: Allan Bell & Peter Garrett: Approaches to Media Discourse, Blackwell Publishers, Oxford. (42 s.) Eide, Elisabeth (2002): Reflections on Orientalism and Othering. I: Down there and up here. Europe s Others in Norwegian Feature Stories, Faculty of Arts, UiO. Kap. 1 (59 s.) Ekekrantz, Jan & Tom Olsson (1994): Små texter och stora problem, I: Det redigerade samhället. Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, Carlssons, Stockholm. Kap. 2 (18 s.) Ericsson, Richard V. & al.(1989): Negotiating Control. I: Negotiating Control. A Study of News Sources. Open University Press. Kap. 7 (21 s.) Fivelsdal, Egil (1990): Nogle problemer ved interviewing af personer i ledende stillinger I: Andersen, Ib (red.): Valg af organisationssociologiske metoder et kombinasjonsperspektiv, Samfundslitteratur, København. (11 s.) Gripsrud, Jostein (1999): Tabloidization, Popular Journalism, and Democracy. I: Colin Sparks & John Tulloch (eds.): Tabloid Tales. Global over Media Standards Rowman & Littlefield Publishers, Oxford. (15 s.) Hjarvard, Stig (2002): The study of international news. I: Jensen, Klaus Bruhn (ed.): A Handbook of Media and Communication Research, Routledge, London. (6 s.) McManus, John H. (1994): The Nature of News Reconsidered. I: Market-Driven Journalism. Let the Citizen Beware?, Sage, London. Kap. 2 (22 s.) Ottosen, Rune og Arne Krumsvik (2008): Digitale medier og redaksjonell endring- noen sentrale utviklingstrekk. I: Ottosen, Rune og Arne Krumsvik(2008) (red.): Journalistikk i en digital hverdag, IJ/Høyskoleforlaget: Kristansand. (27 s.) Ottosen, Rune & Stig Arne Norhstedt (2004): Media and the War on Terror. I: U.S. and the Others. Global Media Images on The War on Terror, Nordicom, Gøteborg. (15 s.) Ringdal, Kristen (2001): Forskningsetikk i Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Fagbokforlaget, Bergen. Kap. 3 (16 s.) 6

7 Roksvold, Thore (1999): Fast språknorm eller valgfrihet i redaksjonen? I: Omdal, Helge (red.): Språkbrukeren fri til å velge? Forskningsserien nr. 17, Høgskolen i Agder. Kristiansand. (11 s.) Tuchman, Gaye (1978): Making News. A Study in the Construction of Reality, Free Press, New York/London. Kap. 1 (13 s.) Tuchman, Gaye (2002): The production of News. I: Jensen, Klaus Bruhn (ed.): A Handbook of Media and Communication Research, Routledge, London. (12 s.) Yin, Robert (2003): Case Study Research: Design and methods (3rd ed), I: Applied social research methods series ; vol. 5, Thousand Oaks, Calif., Sage. Kap. Introduction (13 s.) Zoonen, Liesbet van (1998): A professional, unreliable, heroic marionette (M/F). Structure, agency and subjectivity in contemporary journalism. I: European Journal of Cultural Studies, no 1. (20 s.) Artikler i alt: 346 sider. Pensum totalt: 1752 sider. Critical Perspectives on Journalism and Public Relations (10 ECTS) Admission The course is designed for two main target groups: Students who have completed BA degrees in the Media and Communication Programme or Journalism Programme at Oslo University College, or students with Bachelor degrees from other equivalent programmes from Norwegian or international academic institutions; Government and business professionals, such as information and communication advisers, marketing officers, consultants, journalists, business executives, diplomats, NGO officers and military personnel. Applicants must have either a BA degree in Media & Communications Studies or Journalism, or equivalent qualifications, and should be proficient in English Aims The aims of this course are to analyze critically, from the vantage point of journalism, the field and discipline of public relations, its development and current status, its possibilities and limitations, in the private and public sectors. Emphasis will be on developments internationally. Critical analysis of the field and discipline of public relations in an international context, from the vantage point of journalism. Theoretical and methodological approaches to public relations. Analysis of ethical issues (information ethics, media ethics, business ethics). Analysis of relationships between journalism, PR, information and communication studies. Course content The course content centres on selections from three key texts: Allan, S. (ed). (2005). Journalism: Critical Issues. Maidenhead: Open University Press, Pratkanis, A. & Aronson, E. (2001). Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: W.H. Freeman and Heath, R. L. (ed.) (2001). Handbook of Public Relations, London: Sage Publications. In addition, several other books and articles are included in the curriculum and in the recommended extra-curricular reading list. The following topics are highlighted: History of relationship between journalism and public relations. 7

8 Roles and relationships: journalists, information and communication experts. Analysis of public relations (contexts, key stakeholders, theories, methodologies, ethics). o Organization theory, organizational behaviour and communication. o Critical perspectives on New Public Management. o Critical perspectives on marketing campaigns, lobbying, information and communication flows. o Crisis communication. Journalist and media ethics versus ethical guidelines in information/communication sphere. Truthful, accurate reporting versus marketing, persuasion, manipulation, propaganda, lobbying. Investigative journalism, sources and whistle-blowing. Net journalism and cyberspace. Intellectual property rights, digital rights management. Organization Lectures, seminars, workshops, conferences, video conferences, excursions. Some of these are in cooperation with international partners. Participants are expected to present and discuss their term papers in English. Assessment Each participant writes 1 term paper (15-20 pages (4,000-5,000 words) in English within the main themes of the course, using course material and curriculum. The paper is assessed according to a scale ranging from A to F, with A-E as pass grades and F as fail grade. The term paper will be assessed by an evaluation committee consisting of both an internal and an external examiner. Eierskap og journalistikk (15 studiepoeng) Eierskap og journalistikk er et 15-studiepoengsskurs som går over ett semester. Kurset kan inngå som ett av de obligatoriske emnene for studenter som er tatt opp til masterstudiet. Det kan dessuten tas som et videreutdanningskurs av andre interesserte. Mål Kurset ønsker å stimulere til kritisk journalistikk og debatt om ulike sider ved eierskap over mediebedrifter i et globalt og nasjonalt perspektiv. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter, slik at de kan: få oversikt over utviklingstrekk i eierskapsforhold på det internasjonale og nasjonale plan med vekt på framveksten av mediekonsern som kontrollerer stadig større del av markedet. analysere hvilken betydning eierskapsforhold har for journalistikkens innhold med vekt på fenomener som sponsing og kommersialisering av journalistikken. diskutere hvilken betydning dette har for journalistrollen og pressetikk. få oversikt over de mediepolitiske konsekvensene i form av lovregulering og statlig inngrep for å begrense tendenser til monopolisering og for stor konsentrasjon av eierandeler på få aktører. Kursets hovedfokus er på den historiske utviklingen av økt eierskapskonsentrasjon de 10 siste årene. Sentralt i analysen vil være de globale utviklingstrekk der et fåtall konserner står fram som sterke aktører på et internasjonalt marked. Kurset vil også ta for seg hvordan kommersielle mediebedrifter endrer sin organisering og redaksjonelle profil for å imøtekomme eiernes behov for økt fortjeneste, og hvilken betydning det på sikt vil få at journalistikken i økende grad vil bli tilpasset mediebedriftenes plass i 8

9 markedet. Det vil bli lagt stor vekt på å beskrive utviklingen av den norske mediesektoren der tre store konserner Schibsted, Orkla og A-pressen kontroller største delen av avismarkedet. En sentral problemstilling vil være hvordan dette påvirker journalistene arbeidsvilkår. Kurset tar også sikte på å gi oversikt over deregulering av kringkastingssektoren og etableringen av reklamefinansiert radio- og fjernsynskanaler, noe som har aktualisert sponsing og markedsmakt over det journalistiske feltet. Målgruppe Kurset vil egne seg spesielt for studenter og journalister som er interessert i å fordype seg i tema knyttet til problemstillinger om eierskapets betydning for journalistikken. Kurset er åpent for eksterne søkere med utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Innhold Det vil bli satt søkelys på hvordan et fåtall større konserner har fått kontroll over en stadig større del av mediemarkedet. Med eksempler fra USA og andre land vil forholdet mellom global og nasjonal kontroll bli dokumentert. Gjennom eksemplet Berlusconi i Italia vil det bli dokumentert hvordan økt kontroll over mediemarkedet også kan brukes til å oppnå politisk makt. Hvilken utfordring representerer dette for demokratiet? En gjennomgang av det norske mediemarkedet vil ta opp den norske mediesektoren. Gjennom nærstudier av utviklingstrekk i Orkla konsernet vil det bli analysert hvilke teknologiske og politiske rammebetingelsene for utøvelse av journalistyrket vi vil møte i årene som kommer. I hvilken grad er norske politikere seg sitt ansvar bevisst for å sikre presse- og informasjonsfriheten i en tid der kommersielt press utfordrer klassiske journalistiske idealer som redaksjonell uavhengighet og kritisk, undersøkende journalistikk? Internasjonalisering av mediekapital har bidratt til at norske mediekonsern har etablert seg i flere land i Øst-Europa som en maktfaktor på mediemarkedet. Hvilken betydning har dette for utviklingen av journalistikken i de landene det gjelder? Organisering og arbeidsmåter Kurset er delt inn i ti forelesninger fordelt utover semesteret. Det blir også lagt opp til seminarundervisning i tilknytning til forelesningene. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesning og bidrag fra kursdeltakerne. Deltakerne skriver en semesteroppgave i tilknytning til kurset og presenterer sine forslag til semesteroppgaven i seminarer. Kursdeltagerne vil selv få ansvaret for opplegg og undervisning på siste helgesamling der deltagerne selv skal invitere forelesere som kan belyse relevante temaer for semesteroppgavene. Vurdering Semesteroppgaven har status som eksamen og bedømmes med bokstavkarakterer etter en skala fra A til F, der E er laveste karakter for bestått. Det benyttes ekstern og intern sensor på alle besvarelsene. Gender, Media and Journalism (15 ECTS credits) The course Gender, Media and Journalism is offered by the Faculty of Journalism, Library and Information Science at Oslo University College in co-operation with the Department of Media and Communication at the University of Oslo. This course has earlier been offered in Norwegian, but is from the spring semester 2009 given in English. The course is part of the joint Master s Programme in Journalism offered by Oslo University College and the University of Oslo. 9

10 Gender, Media and Journalism was first approved by the Rector of Oslo University College on December 23rd 2002, as a course given in Norwegian. It was given new approval by the Rector of Oslo University College on February 6th 2009, as a course given in English. Target groups The main target group is students at the Master s Programme in Journalism at Oslo University College and the University of Oslo. Qualified students, professionals of journalism and persons with media related working experience may apply for admission. Admission requirements Students at the Master s Programme in Journalism at Oslo University College and the University of Oslo are qualified. Other prospective participants must hold a Bachelor s Degree, or equivalent, in Journalism or Media studies, or a Bachelor s Degree in an equivalent programme at an international academic institution. Professionals must hold a Bachelor s Degree, or equivalent, and be able to document at least two years of working experience as a journalist, communication or information officer, or have other equivalent media-related working experience. The average mark for the subjects included in the basis for admission must be C/ 2.7 or better. Students at the Master s Programme in Journalism at Oslo University College and the University of Oslo are given priority. Aims and Learning Outcomes The aim of the course is to improve the journalistic skills in gender issues and raise consciousness among the participants about the importance of gender equality in the newsroom. Upon completion the students will be trained in analyzing texts to raise awareness about the significance of gender in framing stories and the use of sources. Through the course the students are to acquire insights in critical studies of media and journalism when it comes to gendered practices, i.e. representation, professional roles and audience patterns. The students are to: get an overview of important theoretical approaches to the field, in Norway and internationally. improve their ability to analyze different media representations and institutions by applying various streams of gender theories based on studies of gender and media. analyze the impact of gender for the development of the journalist profession and its priorities and other professional practices. work with empirical examples of media practices to improve their analytic capability. acquire a methodological ability to include the gender perspectives in all kinds of media studies. Contents The course will focus both on the historical development of media and gender, and on the impact of gender for different media expressions, in relation to the role of journalists in society and for journalism in general. The participants will be exposed to recent theories of gender and society, and be updated when it comes to research on gender, journalism and media. An important element is the impact of gender compared to other factors influencing journalism. The students will work theoretically and analytically, together with empirical studies of journalism in different fields, for example the history of journalism, cultural journalism and entertainment/infotainment. 10

11 Traditionally, the topic gender and media has been interpreted as women and media. Part of the research in the past has been explicitly focused on representation of women as gender, but this course will focus also on men as gender by bringing forward relevant theories on men, media and journalism, and curriculum produced by male academics. Transnational perspectives on gendered media/journalism will also be a part of the course, leaning on post-colonial theories and journalism in conflict areas as well as gendered representation in diversified societies. The ethics of representation (i.e. sexism) will be an integral part of the course. Organization and Working Methods The course is offered at Oslo University College, with an introduction day plus two weekly gatherings for all participants, with lectures, group work and seminars. The students will be required to write a term paper (see assessment), in three stages: project draft with empirical focus. theoretical and methodological basis for the paper. final paper (deadline will be published at start of semester). The two first stages of work are to be presented in writing to the rest of the group as well as the course leadership. In addition, smaller tasks of analytical character will be integrated in the lectures and seminars. In this way the students will improve their ability to apply a gender s study based gaze to different empirical material; and will receive guidance from fellow students as well as the course leadership throughout the course. In addition, the students are encouraged to organize their own syllabus seminars, where they should discuss parts of the syllabus in a critical manner. Assessment The term paper should be from 15 to 20 pages, 1 ½ space, font size 12, and be based on an analysis with a clear gender perspective of a specific mass of empirical material, where the perspectives in the syllabus and other applicable perspectives come into use. The term paper may be written in Norwegian or English. The term paper is evaluated by two censors using grades scaled from A-F, with E being the lowest pass grade. Syllabus The syllabus consists of app pages, including app. 250 pages selected by the individual student. The students will select, from the already listed textbooks or elsewhere, according to their term paper plans, after consultation with the course leaders. General gender theory: Mac an Ghaill, Máirtín & Chris Haywood (2007): Gender, culture and society. Contemporary femininities and masculinities. New York; Palgrave Macmillan. Introduction and chapter 1-3, 5-6, 8-9. (200 p.) Narayan, Uma (1997): Dislocating Cultures. Identities, Traditions and Third World Feminism, London/NYC: Routledge. Chapter 1, 3 and 4. (117 p.) 317 pages Gender and media: 11

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 Ny litteratur Från Nordicoms databas NCOM Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 www.nordicom.gu.se/?portal=mr Danmark Forskningsförmedlare: Mogens

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Flerkulturelt barnevern

Flerkulturelt barnevern NIBR-rapport 2007:10 Jørn Holm-Hansen, Thomas Haaland og Trine Myrvold Flerkulturelt barnevern En kunnskapsoversikt Flerkulturelt barnevern Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR Report

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Hovedrapport fra prosjektet

Hovedrapport fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge Hovedrapport fra prosjektet Bernard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen-Johnsen (red.) Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen i Buskerud og Vestfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i marinteknisk drift April 2015 Institusjon: Studietilbudets navn: Grad/Studiepoeng Studieform

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer