Frå Gunnar Hallsteinsen Siv ark mnal Ludgig Gronvolds vei 9b 3517 Honefoss. Til mottakarar på liste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frå Gunnar Hallsteinsen Siv ark mnal Ludgig Gronvolds vei 9b 3517 Honefoss. Til mottakarar på liste"

Transkript

1 Frå Gunnar Hallsteinsen Siv ark mnal Ludgig Gronvolds vei 9b 3517 Honefoss Til mottakarar på liste ANUNDSBUODDANE HYTTEFELT OPPSTART AV PLANARBEID Dette er er varsel om at vi set igang eit planarbeid for å leggje til rette for hyttefelt på Anundsbuoddane i Nissedal kommune. Forslag til grenser for planen cr vist på kartutsnittet. Området er i dag utmark og det skal regulerast til hyttefelt og område for frilufisliv, badeplass og båtplass. Området, nevnt som 1134,blei lagt ut til hytteformål i kommuneplanen, vedteke 28.mai 2014, med byggegrense 50 meter mot Nisser. Igangsettinga vert gjort kjent gjennom annonse i Vest-Telemark blad. Det var oppstartsmøte med kommunen , sjå referat som er lagt ved. Det er gjort kartlegging av biologisk mangfald. Sjå rapport som er lagt ved. Det er tinga arkeologisk kartlegging frå fylkeskommunen. Den skal gjerast i haust. Det er tenkt å kople hyttefeltet til kommunalt vatn og kommunalt avlop samt elkrafikabel med breiband frå Sundsmoen. Avkjøyrsle er tenkt frå fylkesvegen (Fjonevegen) Innspel til planarbeidet lnnspel i samband med oppstart av planarbeidet kan rettast til: Gunnar Hallsteinsen, siv ark mnal, Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss eller på e-post til gunnar.hallsteinsenghadeland-energi.net, tlf , innan 21.november Spørsmål kan og rettast til grunneigar Håvard Egilson Tveit, 3883 Treungen, tlf Dei som kjem med innspel får ikkje direkte svar. Innspela vert teke med og vurdert i saka. Korleis dei er vurdert, vil gå fram av dokumenta ved politisk handsaming av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter handsaminga vil det bli høve til å kome med merknader til planforslaget. 6.oktober 2014, Vedlegg: -referat frå oppstartsmøte -rapport om biologisk mangfald -kartutsnitt vgunnar Hallsteinsen Gjenpart: -Grunneigar Håvard Egilson Tveit, 3883 Treungen -Nissedal kommune

2 Viktige samarbeidspartnarar Planforslag skal alltid leggjast fram for dei offentlige organa som forslaget gjeld, som skal gi nødvendig informasjon som har noko å seie for planarbeidet. Liste over viktige samarbeidspartnarar som bør varslast i planprosessar. (1 nokre saker kan enkelte av desse vere uaktuelle, men det må vurderast frå sak til sak.) Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603, 3702 SKIEN Telemark fylkeskommune Postboks 2844,3702 SK1EN Statens vegvesen region sør Serviceboks 723, 4808 ARENDAL NVE region sør Postboks 2124,3103 TØNSBERG Mattilsynet Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL Naturvernforbundet i Telemark Vetle Mules veg 16, 3944 PORSGRUNN Telemark turistforening v/jon Ingebretsen 3853 VRÅDAL VTK 3891 HØYDALSMO Agelef-EneFgia5 1ATAIKS Langmoen, 3855 TREUNGEN Renevest-1K5 Ofelelsvegert-63r 3859-KW:FESEID Aktuelle nabokommunar Aktuelle næringsorganisasjonar Lokale vellag, frivillige organisasjonar etc. Merknader: Villreinnemnda skal ha alle arealsaker innom villreinområdet Våmur-Roan til uttale, elles ikkje. Renovasjonsselskapet Renovest IKS kan vere aktuell høyringspart for planar i Kviteseid, IATA IKS for planar i Nissedal. VTK eig mykje av linenettet i Kviteseid og Nissedal, Agder Energi i den sørlege delen av Nissedal.

3 Nissedal kommune Interkommunalt plankontor Internt notat Vår ref. Sakshandsamar: Arkiskode: Dato: 2011/ Sveinung Segås, L Til: Håvard E. Tveit, Gunnar Hallsteinsen Frå: Sveinung Seljås N - 33/11 - Reguleringsplan, detaljplan Anundsbuoddane - referat førehandskonferanse Tid: 08.august 2014, kl Stad: Kommunehuset, Treungen. Til stades: Gunnar Hallsteinsen prosjektansvarleg/forslagsstillar, Håvard E Tveit eigar av g/bnr 33/11 og plansjef Nissedal kommune Sveinung Seljås. Punkt til drøfting: Planprosess: Planen blir fremja som reguleringsplan-detaljplan etter 12-1 til 12-7 i plan- og bygningslova. Det blir ikkje kravd planprogram eller konsekvensutgreiing (KU), jf at planen er i samsvar med overordna plan, kommuneplan for Nissedal, sist eigengodkjent Planavgrensing: Byggeområde for fritidsbustader i planen vil vere avgrensa av planlagt byggeområde (H34) i kommuneplanen ved Anundsbuoddane, tilhøyrande g/bnr 33/11. I fillegg er det også naturleg at planen viser eventuelle tilretteleggingstiltak slik som badeplass og båtplass i strandsona. Planavgrensinga bør difor fylgje fylkesvegen i vest, strandsona med tilstøytande vassareal langs Nisser i aust og til naboeigedomar støyter mot i sør og nord. Planframstillino: - Alle moment nemnde i føresegnene nr 2.1, 2.3 og 5, og i retningsliner for hyttebygging i kommuneplanen skal vere ivaretekne. (Gjeld til dømes den generelle byggegrensa på 50 m mot Nisser.) Eventuelle avvik skal kommenterast særskild i planomtalen. - Nye bygg i byggeområdet visast som koordinatfesta punkt i planen. Punktet skal falle innom grunnflata i bygget. Koordinatliste skal fylgje planen. - Tomteinndelinga visast i planen, men nødvendigvis ikkje som juridisk bindande liner. Tomtene skal ikkje vere større enn 2,00 dekar. - Området Anundsbuoddane er ikkje med blant dei 21 biotopane som er registrerte som viktige naturtyper i kommunen. På viltregistrering frå 1988 har området ikkje særskilde avmerkingar. Kommunen har ikkje andre registrerte opplysingar om naturgrunnlaget for området. Grunneigar har førebels inga MIS-registrering over skogen. AT- plan kan eventuelt kontaktast for å sjekke om dei har opplysingar frå takseringsarbeidet som nå er i gang. I tillegg bør tilgjengelege naturdatabasar kontrollerast mot området. Ved kommuneplanrulleringa blei det bestilt ei biologisk mangfaldregistrering som også omfatta Anundsbuoddane. Resultatet av denne synte

4 at dette området hadde lite potensiale for slikt mangfald. Innspelsvarselet vil avklare om det vil bli forlanga ytterlegare registrering. - Fylkeskommunen som kulturminnemynde vil krevje arkeologisk undersøking av området. - Plassering og utforming av hyttene innom planområdet må viast særleg merksemd, grunna nærleik til Nisser (silhuettfare, innsyn m m.). Det blir vist til at kommuneplanen tillet eksisterande hytter i vassdragsnært omsynsområde ei maksimal utviding til 100 m2 bruksareal (BRA) og at hyttene på Sundsodden blir bygd med denne avgrensinga; maks BRA 75 m2 og maks mønehøgde 5,0 meter. Nye avkøyringar må halde vegvesenets siktkrav. Det er ønskeleg å samle avkøyringsbehovet i ei eller færrast mogleg avkøyring(ar). Skal planen også omfatte arealet ved støylen Gaurak ( S10 i kommuneplankartet), noko som blir tilrådd, må planføresegnene for støylsmiljø (sjå kommuneplanføresegnene 3.2) vidareførast for bygg i støylsområdet. - Topp-punkt i planområdet bør regulerast til friluftsformål (fellesområde) og med særleg vekt på universell utforming. - Planen skal framstillast i SOSI-standard, siste versjon. Kartgrunnlaget, digitalt 1:1 000 blir levert frå kommunen. Forslagsstillar har ansvar for framstillinga heilt fram fil sluttprodukt, og skal på ei vekes varsel frå han er blitt gjort kjent med endringsbehov, t.d. etter kommunestyrets eigengodkjenning, kunne levere ajourført kart og føresegner kostnadsfritt til kommunen. Avtalen mellom forslagstillar og oppdragsgjevar(grunneigar) skal ta høgde for dette, eventuelt skal dette om nødvendig settast opp i eigen avtale mellom oppdragsgjevar og kommunen. Oppstarlsvarsel. Planoppstart varslast i VTB, og på heimesida til kommunen.(tilsendte kopi av annonse, kart og brev til fagmyndighetar og rettighetshavarar m.m. rundt planområdet blir av plankontoret lagt på kommunens heimeside.) Forslag til adresseliste over dei som bør varslast ligg på kommunens heimeside og må supplerast med aktuelle naboar. Lister er utlevert frå kommunen. Innspelsfristen er ikkje oppgitt i pbl I 12-9 (planar som også skal ha planprogram) er innspelsfristen sett til minst 6 veker. Det blir difor lagt til grunn at fristen også etter 12-8 er 6 veker. Samordninq av tekniske anleqq. Feltet skal byggast ut med høg sanitærteknisk standard. Vassforsyninga og avlaupsnettet må byggast ut etter godkjent plan. I dette området vil det bli kravd tilkopling til kommunalt v/a-nett. Rekkefylgjeføresegn i planen må klargjere at utbygginga ikkje kan ta til før dette er i orden. Kommunen vil ha ansvaret for å føre fram v/a-nettet til feltgrensa. Kommunen har heimel til å be om utbyggingsavtale etter pbl 17 for å finansiere/delfinansiere ei slik utbygging. Renovasjonsløysinga skal vere felles, og fylgje den til ei kvar tid gjeldande renovasjonsløysinga for Nissedal kommune, i dag avfallsbuer for kjeldesortering. Dersom avfallsbua blir liggande i planområdet, skal det avsetjast nødvendig areal til dette føremålet. Blir bua liggande utanfor planområdet skal dette gå fram av planomtalen. Planen må ha rekkefylgjeføresegner som sikrar at infrastruktur for veg, vatn, avlaup og renovasjonsordning er på plass internt i feltet før det kan bli gitt igangsetjingsløyve (byggeløyve) på enkelttomter. Planbehandlinqsaebyr. Kommunen v/plankontoret krev inn planbehandlingsgebyr i samsvar med vedteke gebyrregulativ, for 2014 kr Gebyret blir fakturert når kommunen har mottatt planforslaget til fyrste gongs behandling. Gebyrkravet blir sendt forslagsstillar, her grunneigar, om ikkje anna blir avtala. Treungen Sveinung Seljås 1-plansjef Side 2 av 2

5 Faun Vår dato.: vår ref.. Helge Kdand Dykkar dato Dykkar ref.: Gunnar Hallsteinsen Faun-notat Anundsbuoddane i Nissedal kommune. Vurdering etter naturmangfaldlova. Samandrag Undersøkingar av biologisk mangfald på Ånundsbuoddane på Fjonesida av Nisser har ikkje påvist anna enn nøysame og lite kravfulle artar. Det biologiske mangfaldet i området er ikkje særleg rikt. Det er ikkje funne spesielle naturtypar som skal registrerast etter DN-handbok 13. Oppdragsgjevar: Sivilarkitekt Gunnar Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds vei 9b, 3517 Hønefoss. Registreringar Området er undersøkt av naturforvaltningskandidat Helge Kiland i Faun Naturforvaltning 12. august Undersøkinga blei utført på føremiddagen, i lett regnvær. Nisser var ca 0,5 m under høgst regulerte vasstand (HRV). Målet med oppdraget var å gje ei vurdering av biologisk mangfald i området i høve til krava i naturmangfaldlova. Innleiing Det blir arbeidd med ein plan for hyttetomter på Ånundsbuoddane på vestsida av Nisser, ca 3 km nord for Tveitsund i Treungen. Grunneigar er Håvard Egilson Tveit, Treungen. Planområdet Ånundsbuoddane ligg mellom fylkesveg 514 Fjonevegen og Nisser og omfattar eit areal på ca 250 daa. I kommuneplanen for Nissedal har det vore eit mål å konsentrere hyttene til dei tri større utbyggingsområda i kommunen (Kyrkjebygdheia, Gautefall og Felle). I tillegg er det opna for konsentrert hyttebygging i nokre utvalde område innanfor det som er sett av som LNFområde i planen. I samband med rullering av kommuneplanen for Nissedal kom det innanfor fristen forslag om 3 nye område. Eit av dei var Ånundsbuoddane, som i planen har fått signaturen H 34. Faun Naturforvaltning Post/besøksadresse: Telefon/fax: Bankgiro: E-post: Internett: AS Org nr: Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal / si. selli hca empowered by Achilles DNV./.101,C GLIAL OCO (.1:1{«, I M fl74r! WVII17

6 Side Figur 1. Planområdet. Til høgre utsnitt av kommuneplankartet Figur 2.Bilete mot Nisser Berggrunnen i området består av gneis og gneisgranitt, som er sure bergartar og som gjev eit magert jordsmonn. Den høgastliggande delen av området er nær fylkesvegen og ligg ca 274 moh. Overflata i Nisser ligg ca 246 moh.

7 Side Vegetasjon og naturtypar Skogen i området er furuskog med litt innslag av bjørk og einer. I aust er det eit mindre parti med høgstamma granskog på god bonitet. Dei dominerande vegetasjonstypane er røsslyngskinntrytefuruskog (A3) nærast fylkesvegen, deretter eit lågare myriendt parti med fattig fastmattemyr (K3) og utanfor der igjen mot vatnet grunnlendt knausskog (A6). I aust gjeng ein bilveg ned til plassen Gaurak, der det er ei eldre tømmerhytte og eit uthus. Aust for vegen er vegetasjonen dominert av blåbærgranskog (A4). Det er ikkje funne anna enn nøysame og lite næringskrevjande artar. I furuskogen er det lyngartane med røsslyng, skinntryte, klokkelyng og tytebær som dominerer, og med furumose, krussigd, noko grå reinlav og islandslav i botnen. På myrane er det rome, klokkelyng, blåtopp, bjønnskjegg, torvull, stjernestorr og pors som dominerer. I knausskogen er det i tillegg til røsslyng, skinntryte og klokkelyng også noko kornstorr og grønstorr. På blåbærmarka er mykje av lyngen skygga ut til fordel for eit tett dekke av smyle. Der skogen er hoggen har det også kome innslag av bringebær og raudhyll. Det finst noko bittekonvall og tågebær i blåbærskogen, men heller ikkje desse artane blir rekna som særleg kravfulle. På strendene finst mellom anna evjesoleie og myrfrytle. Fauna I viltrapporten for Nissedal (Kiland 2012) er det ikkje registrert nokon spesiell førekomst av artar innanfor planområdet. I Nisser er det elles registrert hekkande fiskemåke (nær truga, NT) på ein holme lenger sør i vatnet. Av storlom (sårbar, VU) er det registrert par med ungar. I Nisser er det også registrert siland. Fiskeørna (NT) skal også hekke ved Nisser, og blir observert på næringssøk i vatnet. Strandsnipa er landets vanlegaste vadefugl, men har i den siste utgåva av raudlista (2010) fått status som nær truga (NT) på grunn av stor nedgang i Skandinavia. Strandsnipa er også ein vanleg art langs strendene av Nisser. Nisser Nisser er den største innsjøen i Telemark, ca 76 km2 stor. Vatnet er surt, oligotroft (næringsfattig) og har ei total reguleringshøgde på 3 m. Vatnet blei kalka i 1996 og 1997, som del av eit større kalkingsprosjekt for heile Arendalsvassdraget. Etter kalking var kalsiuminnhaldet ca 1,5 mg/i, men har seinare blitt gradvis redusert til under 1 mg/i. det er påvist ca 10 artar av dyreplankton og ca 20 artar av littorale (strandlevande) krepsdyr i vatnet. Vatnet har ein god bestand av noko småfallen sik og aure, og delar av vatnet har også tett med tryte. Røya er svært lita og har hard konkurranse frå siken. Av andre artar finst stingsild og truleg også ørekyt. Det blir drive næringsfiske etter sik med to storruser. Det blir elles drive sportsfiske med oter og stongreiskap.

8 Side alar, keird:iairo. 2:brag.!Qiijr:E.g. Figur 3. Flybilete som viser fordelingo mellom myr, knousskog (lys sone utonfor myrbeltet) og produktiv skogsmark Samla vurdering Undersøkinga stadfester tidlegare inntrykk av at det biologiske mangfaldet i området ikkje er særleg rikt. Det er noko området har til felles med dei fleste andre område langs Nisser. Ei oppsummering av tilhøvet til naturlova er gitt i tabell 1. Tabell 1. Det vikrigoste innholdet i naturmangfoldlovo, med vurderingar Tema InnholdVurdering 6 Generell plikt til aktsemd Gjera seg kjent med dei naturverdiane som kan bli skadelidande Viser til dette notatet Gjera det som er rimeleg for å unngå rgjeldreguleringsplanen med skade på naturmangfaldet planføresegnerog bygg- og anleggsfasen 7Vedtaksom påverkar. Planar som berører naturmangfald skalviser til prosedyre under rullering av naturmanglald skal alltid grunngjevast behandlast på ein grundig måte kommuneplanen i Nissedal og krav om avklaring i høve til biologisk mangfald 8 Krav til kunnskapsgrunnlag All tilgjengeleg kunnskap erfaringsbasert kunnskap (lokalkunnskap) innhenting av ny kunnskap er vurdert Viser til dette notatet. Kunnskapsgrunnlaget må vurderast som tdstrekkeleg Eksisterande kunnskap er supplert med

9 Side Føre-var prinsippet blir lagt grunn for vedtak 10 Den samla belastninga økosystemet ut frå det som er kjent om førekomstar eigne registreringar av truga/sårbare artar_ til Må vurdere om vedtaks-grunnlaget er Den planlagde utbygginga vil dekke eit godt nokareal på ca 120 daa. for Påverknad på landskap, økosystem, Vesentleg lokal påverknad _ naturtyper og artar Figur 4. Frå dei ulike vegetasjonstypone i området. Øvst røsslyngskinntrytefuruskog, nede til venstre fattig fastmattemyr med pors og rome og nede til høgre hytta på Gaurok med planta gran på blåbærmark i bakgrunnen. Tidlegare innmark. Kjelder Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper - Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2006 (revidert 2007). Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: Kiland, H Viltkartlegging i Nissedal. Faun rapport Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, 5. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge. 480 s. Nissedal kommune Planomtale kommuneplan Nissedal kommune Arealdelen. Høyringsutkast ajourført etter f-sak 116/13. Nylend, A Biologisk mangfold rullering av kommuneplanen Faun rapport

10 Side Artskart: Artsobservasjonar: Naturbase: Skog og Landskap: Fyresdal, ~, Helge Kiland

11 á

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening I nterkomm Nqtrak hytteforening vi - Kviteseid kommne nalt plan kontor Øyvind Haknes Lksefjellveien 72 3721 SKIEN MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref 201411377-15 Saksbeh: Sveinng Seljås,35048430 svein

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad Endeleg vedtak: PRU-027/12 24.4.2012 Ullensvang herad Heradshuset

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer