REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august :00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK midt 21. august :00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin Komitémedlem Erling Sven Busch Lekrepresentasjon Komitémedlem Siri Forsmo Nestleder medisin Komitémedlem Marte Jystad Pasientorganisasjon Komitémedlem Roger Hagen Psykologi Komitémedlem Anne Guttormsen Vinsnes Sykepleie Komitémedlem Lars Ursin Etikk Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern Komitémedlem Fra sekreteriatet: Hilde Eikemo, Karoline Tammert, Linda Tømmerdal Roten, Ramunas Kazakauskas, Øystein Lundestad Til dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent Erklæring om habilitet Sven Erik Gisvold erklærte seg inhabil i sak 2015/1181, og deltok derfor ikke i vurderingen. Oppfølgingssaker Fire saker ble behandlet Nye søknader 34 nye saker ble vurdert Orienteringssaker - Korrespondanse med forskningsdeltaker - Brev fra Barneombudet til HOD - Høring; revisjon av forskningsetikkloven - Fem klagesaksvedtak fra NEM Nye søknader 2015/1176 Lavt blodsukker hos barn og ungdom med diabetes (delstudie 2) Dokumentnummer: 2015/1176-1

2 Prosjektsøknad Prosjektleder: Torstein Baade Rø Barne- og ungdomsklinikken En fryktet akutt komplikasjon til diabetes er alvorlig lavt blodsukker med bevisstløshet og kramper. En av årsakene til alvorlig lavt blodsukker er at symptomer på lavt blodsukker mangler, såkalt svekkede varselsymptomer. Vi vil invitere barn og ungdom som allerede deltar i Barnediabetesregisteret til å svare på et spørreskjema om hvor gode varselsymptomer de har. I denne studien vil vi ved hjelp av spørreskjemaet se hvor vanlig det er med svekkede varselsymptomer hos barn og ungdom, om dette samvarierer med diabetesvarighet, behandlingsmåter og andre opplysninger fra Barnediabetesregisteret. Dette vet vi lite om fra før. Vi vil videre ved hjelp av denne studien få vite om spørreskjemaet kan hjelpe oss å finne de barna som har størst risiko for å få alvorlig lavt blodsukker. I så fall kan vi i neste omgang sette inn målrettede tiltak mot denne gruppen for å redusere risikoen for alvorlig lavt blodsukker. Komiteen har vurdert søknad, forskningsprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Komiteen vurderer studiens formål som orientert mot å forbedre behandlinga av type 1 diabetes mellitus (T1DM) hos barn og ungdom. Gjennom en spørreundersøkelse ønskes det å finne ny kunnskap om lavt blodsukker og svekkede varselsymptomer hos mindreårige. I den allerede gjennomførte delstudie 1 har spørreskjema blitt validert (ref. 2014/1124/ REK midt), i delstudie 2 skal nå ca barn (ev. også foresatte) forespørres om deltakelse. Et stort antall barneavdelinger ved landets sykehus deltar i forbindelse med innsamling av data til Barnediabetesregisteret. Rekruttering skjer i forbindelse med oppsatt poliklinisk time, informasjonsskriv sendes ut sammen med innkalling til dette. Data skal kobles til Barnediabetesregisteret (deltakelse forutsetter inklusjon her) og en skal se på mulige korrelasjoner mellom prevalens av svekkede varselsymptomer og følgende variabler: alder, kjønn, pubertet, fysisk aktivitet, type insulinbehandling, langtidsblodsukker, innsamlede data ved diagnosetidspunkt, varighet av sykdommen, akutte- og senkomplikasjoner til sykdommen og engstelse for lavt blodsukker. Prosjektet er del av en ph.d. ved NTNU, analyser vil bli foretatt i samarbeid med forskere i Storbritannia. Komiteen mener studien framstår som godt planlagt og har ingen større innvendinger mot prosjektets utforming. Normalt sett skal ikke barn under 16 år signere samtykkeskriv for deltakelse i forskning, men dersom dette er påkrevd av Barnediabetesregisteret for utlevering av data, har komiteen ingen innvendinger til prosjektets forslag at barn mellom 12 og 16 år signerer sammen med foresatte. Komiteen ber likevel om enkelte endringer i informasjonsskrivene. Informasjonsskriv Komiteen ber om følgende endringer i informasjonsskrivene: 1. Informasjonsskrivene til foresatte og barn over 16 år må inneholde opplysninger om at avidentifiserte data kan utleveres til Storbritannia for studieanalyser. 2. Komiteen viser til søknad, hvor det oppgis at utfylling av spørreskjema vil ta 15 minutter. I informasjonsskrivene oppgis 5-10 minutter. Komiteen ber om at skrivene inneholder riktig anslag. 3. Komiteen viser til søknadens punkt 5.7, hvor det på et senere tidspunkt legges opp til en oppfølgingsundersøkelse. Det bes om at det inkluderes en setning i skrivet hvor det informeres om at enkelte deltakere vil kunne bli kontaktet senere med spørsmål om deltakelse i en slik undersøkelse. Under forutsetning av at vilkårene nedenfor tas til følge, framstår prosjektet som forsvarlig og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Vilkår for godkjenning av studien 1. Godkjenninga er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen. Prosjektet må også gjennomføres i henhold til REKs vilkår i saken og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven (hfl.) med forskrifter. 2. Komiteen forutsetter at ingen personidentifiserbare opplysninger kan framkomme ved publisering eller annen offentliggjøring. 3. Komiteen ber om at informasjonsskrivene endres iht. punktene ovenfor. Reviderte skriv skal sendes komiteen til orientering før de benyttes i studien. Vennligst benytt e-postadressen og oppgi saksnummer (2015/1176/REK midt) i emnefeltet. Prosjektet

3 kan ikke igangsettes før komiteen har bekreftet at informasjonsskrivet er mottatt. 4. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Av kontrollhensyn skal prosjektdata oppbevares i fem år etter sluttmelding er sendt REK. Data skal derfor oppbevares til denne datoen, for deretter å slettes eller anonymiseres, jf. hfl Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK midt når forskningsprosjektet avsluttes. I sluttmeldingen skal resultatene presenteres på en objektiv og etterrettelig måte, som sikrer at både positive og negative funn fremgår, jf. helseforskningsloven Komiteen minner om at de aller fleste kliniske studier skal registreres i det offentlig tilgjengelige registeret Prosjektleder er ansvarlig for å avklare om forskningsstudien omfattes av kravet til registrering. Godkjenning registerkobling Komiteen godkjenner kobling av data med oppgitte variabler i Norsk medisink kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes ("Barnediabetesregisteret"). Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge godkjenner prosjektet med de vilkår som er gitt. Komiteen var enstemmig i sin beslutning. 2015/1177 Evaluering av mekling som metode i foreldretvistsaker brakt inn for retten Dokumentnummer: 2015/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Tore Aune Høgskolen i nord-trøndelag Norge har innført obligatorisk mekling mellom foreldre med barn som velger å gå fra hverandre. Konflikter mellom foreldre er skadelig for barn. Ca 8% av alle barn opplever sterke og vedvarende foreldrekonflikter. I 2004 ble en ny ordning innført i tingretten under betegnelsen konflikt og forsoning, hvor en psykolog og en dommer mekler mellom foreldre. Målet er å evaluere mekling som metode i foreldretvistsaker. Fra et observatørperspektiv vil en beskrive de prosesser som foregår i retten, samt intervjue foreldre om deres opplevelser. En vil følge «saker» fra de blir brakt inn for retten og til det blir inngått rettsforlik. Videre vil en fokusere på barnas generelle psykiske helse, samt hvilke faktorer hos barna og i omgivelsene som virker hemmende og/eller fremmende. Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om selve meklingsprosessen, og om hvordan foreldre opplever meklingen. Mer eksplisitt meklingskunnskap kan med stor sannsynlighet generaliseres til flere samfunnsområder. Bakgrunn Komiteen har vurdert søknad, forskningsprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Komiteen oppfatter studiens hovedformål som rettet mot evaluering av mekling som metode i foreldretvistsaker. Gjennom et observatørperspektiv ønsker forskerne å beskrive de prosesser som foregår i retten, samt intervjue foreldre om deres opplevelser. Prosjektet er lagt opp som en pilotstudie hvor rettssaker i Sør-Trøndelag og Inntrøndelag tingrett følges. Intervjuene foregår før og etter hvert rettsmøte. I tillegg til dette er det et annet mål å gjennomføre spørreundersøkelser av barn mellom 10 og 16 år av de aktuelle foreldrene, dette for å undersøke barnas generelle psykiske helse. Det skal også undersøkes hvilke faktorer hos barna og i omgivelsene som kan påvirke deres psykiske helse. Spørreundersøkelsen er planlagt gjennomført også ett og fire år etter rettssaken er avsluttet. Vurdering Komiteen diskuterte først spørsmålet om framleggingsplikt, da det var usikkert om studien skal betraktes som medisinsk/helsefaglig forskning iht. helseforskningsloven (hfl.). Komiteen mente at det anførte hovedmålet om

4 evaluering av mekling som metode i seg selv er utenfor lovens saklige virkeområde, men at tematikken knyttet til barns psykiske helse gjør at prosjektet som helhet er innenfor. Prosjektet søker, i komiteens øyne, å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom blant barn, og er derfor framleggingspliktig for REK, jf. hfl. 4. Den overordnede hensikten med studien mener komiteen er interessant og god. Deler av studien er godt gjennomarbeidet. Prosjektet framstår likevel som to ulike studier i én, og komiteen er usikker på flere momenter ved den delen av studien som omhandler barn. Videre er komiteen usikker på om prosjektet setter forsker i stand til å besvare studiens problemstillinger. Komiteen er for det første skeptisk til å benytte sakkyndige i forskningsdelen. Selv om barna vil kunne få god kontakt med vedkommende, mener komiteen dette er en uheldig sammenblanding av roller. Personen som gir et vesentlig bidrag til tvistesaken mellom barnets foreldre bør etter komiteens oppfatning ikke ha en rolle som forskningsmedarbeider. Komiteen er også usikker på om det er gode nok rutiner for oppfølging/beredskap når barna skal besvare spørreskjema senere. Videre er komiteen usikker på om data som vil framkomme av spørreundersøkelsene vil gi et godt vitenskapelig grunnlag for å kunne vurdere barns psykiske helse opp mot mekling som metode/familiekarakteristika/annet. Komiteen spør seg om det ikke ville ha vært bedre dersom studien inkluderte en matchet kontrollgruppe. Selv om det her er snakk om en pilotstudie, er komiteen usikker på om prosjektet vil kunne gi forsker et godt grunnlag for videre undersøkelser. Inkluderte barn vil bli stilt en rekke spørsmål om til dels svært sensitive tema i en sak som føres i retten og som direkte omhandler familiens framtid. Når det da, slik komiteen ser det, er usikkert om innsamlede data vil kunne gi svar på forskningsmålene, mener komiteen at det ikke er forsvarlig å gjennomføre studien i dens nåværende form, jf. hfl. 5. Komiteen godkjenner ikke prosjektet i dets nåværende form og imøteser ny søknad. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge godkjenner ikke innsendt søknad om forhåndsgodkjenning, jf. helseforskningsloven 5. Komiteen var enstemmig i sin beslutning. 2015/1178 Stemmer frå terapirommet - Om foreldreerfaringer i møte med eit familieterapeutisk team ved psykisk helsevern for barn og unge Dokumentnummer: 2015/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Tor-Johan Ekeland Høgskolen i Molde Sensitiv og utviklingsstøttande foreldreomsorg er eit fundament i barn- og unges liv. Dette masterprosjektet har som formål å synleggjera foreldre sine erfaringar i møte med familieterapeutisk tilbod ved Psykisk helsevern for barn-og unge. Vi ønsker å utdjupe vår forståing for kva som er hjelpsamt eller mindre hjelpsamt, slik foreldre opplever det. Kunnskap om korleis det familieterapeutiske tilbodet vert opplevd, vil kunne medverke til å utvikle tilbodet mest mogleg i samsvar med behovet. Formålet kan derfor også sjåast som kvalitetssikring av ei helseteneste. Vidare kan studiet opne for nye forskingsspørsmål og vidare fagutvikling. Det vert lagt til grunn eit eksplorerande forskingsdesign. Det vil bli gjort kvalitative intervju. Transkriberte lydopptak frå intervjua vil utgjera rådata. Val av analyseprosedyre er ikkje endeleg gjort. Systematisk tekstkondensering og fenomenologisk analyse er aktuelt. Komiteen har vurdert prosjektprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Prosjektet inneber ei gjennomgang av eit etablert familieterapeutisk tilbod ved psykisk helsevern-poliklinikkar ved Volda og Ålesund sjukehus. Fire foreldrepar vert spurd om deltaking i prosjektet, kor ein nyttar seg av kvalitative intervju for å høyre korleis dei har opplevd tilbodet. Foreldra har motteke tilbodet som følgje av at deira barn på mellom 11

5 og 15 år har vore tilvist til psykiatrisk behandling. Utvalet må ha vore gjennom minst tre samtaler og behandlingskontakt må vere avslutta. Studien dannar grunnlaget for ein masteroppgåve ved Høgskolen i Molde. Komiteen finn at prosjektet har karakter av å vere ein kvalitetssikringsstudie. Sjølv om enkelte trekk ved formålet og forskingsspørsmåla talar for at det her kan vere snakk om ein forskingsstudie, er det tydeleg frå intervjuguiden at studien fyrst og fremst er å halde for ein kvalitetssikringsstudie. Prosjektet skal evaluere eit etablert familieterapeutisk tilbod og ikkje samle ny kunnskap om helse og sjukdom, jf. helseforskingslova 4 bokstav a. Kvalitetssikringsstudiar er ikkje meldepliktige til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk (REK). Prosjektet kan såleis gjennomførast utan nærare godkjenning frå REK, jf. helseforskingslova 2. Komiteen minner om at kvalitetssikringsstudiar skal, før igangsetting, vere godkjent av den lokale leiinga. Ein må også avklare om studien skal meldast til personvernombudet ved institusjonen (ev. Norsk Samfunnvitenskapelig Datatjeneste). Vurderinga er gjort på grunnlag av dei innsende dokumenta. Dersom ein gjer endringar i prosjektet, kan dette ha innverknad på REK si vurdering. Ein må da sende inn ny søknad til REK. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk, Midt-Norge vedtek at søknaden fell utanfor komiteen sitt mandat, jf. helseforskingslova 2 og 4. Komiteen si avgjerd var samrøystes. 2015/1179 Erfaringer fra hverdagslivet for personer med kognitive funksjonsutfall et år etter gjennomgått hjerneslag Dokumentnummer: 2015/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Solfrid Vatne Høgskolen i Molde Studien skal gi kunnskap om brukererfaringer i etterkant av gjennomgått hjerneslag med kognitive funksjonsutfall som følgetilstand. Det benyttes en kvalitativ forskningsmetode, og en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming med et livsverdensperspektiv. Det vil benyttes dybdeintervju, hvor intervjuet tas opp på bånd og etterpå transkriberes, hvorpå materialet analyseres. Følgende forskningsspørsmål skal besvares; "Hvordan erfares hverdagen for personer med kognitive funksjonsutfall et år etter gjennomgått hjerneslag?" Forskningsspørsmålet skal besvares ved å analysere deltagernes svar på de åpne spørsmålene i intervjuguiden. Komiteen har vurdert søknad, forskningsprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Komiteen oppfatter studiens formål som kunnskapsetablering om slagpasienters hverdagserfaringer, ett år etter hjerneslag med kognitive funksjonsutfall som følgetilstand. 6-8 informanter søkes rekruttert (via annen studie, ref. 2012/1708/REK vest) for dybdeintervju (lydbånd). Forskningsspørsmålet som skal besvares er formulert som følger: "Hvordan erfares hverdagen for personer med kognitive funksjonsutfall et år etter gjennomgått hjerneslag?". Studien danner grunnlaget for en mastergrad i kliniske hjelperelasjoner for sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. Komiteen mener studien framstår som godt planlagt og har kun noen mindre innvendinger til studien, primært rettet mot informasjonsskriv og rekrutteringsprosedyre, se nedenfor. Endringer informasjonsskriv 1. Innledninga oppfattes som noe lang og til dels appellerende. Tredje avsnitt bør starte med "Hensikten med denne...", det bes om at setningene forut for denne slettes. I fjerde avsnitt må "inviteres du til"

6 også endres til "forespørres du om". 2. Skrivet må også dateres, samt inneholde skriftlig kontaktinformasjon til prosjektgruppa. Oppgitt kontakttidspunkt må endres fra august/september til det tidspunktet som nå blir reelt. 3. I søknadens punkt 4.2 omhandlende beredskap står det: "Alle informantene vil i etterkant av intervjuet få et telefonnummer til en instans de kan kontakte ved behov for oppfølgende samtale". Komiteen ber om at dette også føres opp i informasjonsskrivet og at det klart framkommer hvilken instans det er snakk om. 4. Komiteen ber om at oppgitt dato for sletting av studieinformasjon endres fra 1. juni 2016 (avsnittet "Hva skjer med informasjonen om deg?") til en senere dato, jf. vilkår 3 nedenfor. Endringer rekrutteringsprosedyre Angående rekruttering forutsetter komiteen at første kontakt til de forespurte går via prosjektleder i studien pasientene allerede deltar i. Ettersom de rekrutteres som deltakere i en annen studie, bør prosjektleder her stå for forespørselen før svar på samtykkeskjema/spørsmål/øvrig kontakt så går til prosjektleder i den her omsøkte studien. Under forutsetning av at prosjektet endres iht. bemerkningene over og vilkårene nedenfor, framstår prosjektet som forsvarlig, og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Vilkår for godkjenning 1. Godkjenninga er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen. Prosjektet må også gjennomføres i henhold til REKs vilkår i saken og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven (hfl.) med forskrifter. 2. Komiteen forutsetter at ingen personidentifiserbare opplysninger kan framkomme ved publisering eller annen offentliggjøring. 3. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Av kontrollhensyn skal prosjektdata oppbevares i fem år etter sluttmelding er sendt REK. Data skal derfor oppbevares til denne datoen, for deretter å slettes eller anonymiseres, jf. hfl. 38. Det bes om at informasjonsskrivet revideres på dette punktet. 4. Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK midt når forskningsprosjektet avsluttes. I sluttmeldingen skal resultatene presenteres på en objektiv og etterrettelig måte, som sikrer at både positive og negative funn fremgår, jf. helseforskningsloven Komiteen ber om at revidert informasjonsskriv sendes komiteen til orientering. Prosjektet kan ikke igangsettes før komiteen har bekreftet at informasjonsskrivet er mottatt. Vennligst benytt e- postadressa og oppgi saksnummer i emnefeltet (2015/1179/REK midt). 6. Komiteen ber om at rekrutteringsprosedyre endres iht. bemerkningene om dette i eget avsnitt. 7. Komiteen ber også om at kontaktperson til forskningsansvarlig institusjon endres, da denne er identisk med prosjektleder. Kontaktperson skal være den som er delegert ansvaret for dette ved den aktuelle institusjonen. Komiteen ber om at navn og kontaktinformasjon til rette vedkommende sendes inn sammen med revidert informasjonsskriv. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge godkjenner prosjektet med de vilkår som er gitt. Komiteen var enstemmig i sin beslutning. Dokumentnummer: 2015/ /1180 Antibiotika: Behandlingspraksis og Nytten av Procalcitonin Prosjektsøknad Prosjektleder: Pascal Brügger-Synnes Helse Møre og Romsdal Formålet med denne studien er å undersøke dagens behandlingspraksis av infeksjoner i Norske sykehus, eksempelvis ved Medisinsk avdeling, Ålesund sykehus. Vi registrerer et forhåndsberegnet antall pasienter

7 med alvorlige infeksjoner og radiologisk påvist pneumoni. Så kartlegger vi sykdomstilstand samt total behandlingslengde. Under sykehusoppholdet måler vi Procalcitoninkonsentrasjonen av alle plasmaprøvene som rekvireres av behandlende lege. Deretter kontrollerer vi dette mot en forhåndsdefinert algoritme for Procalcitonin-veiledet seponering samt at vi sammenligner vår behandlingspraksis med de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus. Forskningsspørsmålet er om det er mulig å redusere behandlingslengden ved bruk av Procalcitonin-veiledet algoritme. Prosjektet kan bidra til reduksjon i antibiotikaforbruk med reduksjon av antibiotikaassosierte bivirkninger, reduksjon av resistenspress og reduserte kostnader som følge. Komiteen har vurdert søknad, forskningsprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Komiteen mener hovedformålet med studien er å undersøke om en Procalcitonin-veiledet algoritme kan redusere pasienters behandlingslengde. Undersøkelsen foretas ved Medisinsk avdeling, Ålesund sykehus, hvor en skal gjennomgå behandlingspraksis av 64 pasienter med alvorlige infeksjoner og radiologisk påvist pneumoni. Gjennom målinger av procalcitoninkonsentrasjon blir standard behandlingspraksis vurdert mot en forhåndsdefinert algoritme for Procalcitonin-veiledet seponering for å se om denne kan gi redusert behandlingslengde. Behandlingspraksis blir også vurdert mot nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk ved norske sykehus. Målinger foretas av plasma som samles i forbindelse med klinisk prøvetaking, pasientdata hentes fra journal. Studien skal blindes for kliniker. Søker vurderer studien som en lokal kvalitetssikringsstudie, og ber om fritak fra samtykkekrav. Komiteen mener studien framstår som relevant og nyttig, også utover egen behandlingspraksis. Komiteen diskuterte først spørsmålet om framleggingsplikt. I motsetning til medisinske/helsefaglige forskningsprosjekt er kvalitetssikringsstudier ikke meldepliktige til REK, jf. helseforskningsloven (hfl.) 2. Komiteen mener prosjektet har enkelte trekk tilhørende en kvalitetssikringsstudie, men at det er flere momenter som tilsier at prosjektet må betraktes som en forskningsstudie. Selv om formålet i søknad beskrives som en undersøkelse av dagens behandlingspraksis ved Ålesund sykehus, mener komiteen at studien er noe mer enn kun en evaluering av egen behandlingspraksis. Komiteen opplever prosjektet som en forskningsstudie med vitenskapelig nytte ut over egen institusjon. Videre skal det også tas en egen studieblodprøve for plasmamålinger. Komiteen mener derfor at prosjektet iht. REKs praksis ikke kan kategoriseres som en kvalitetssikringsstudie, men skal skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, jf. hfl. 4 bokstav a. Studien er således framleggingspliktig for REK. Komiteen diskuterte så om grunnlag for fritak fra samtykkekrav er til stede, dette iht. hfl. 28 (biologisk materiale) og 35 (helseopplysninger). For begge paragrafene gjelder det bl.a. at det skal være vanskelig å innhente samtykke. Komiteen kan ikke se at det er spesielt problematisk å innhente samtykke i denne studien, og innvilger ikke fritak fra samtykkekrav. Det bes om at studien gjøres samtykkebasert, jf. vilkår nedenfor. Under forutsetning av at vilkårene nedenfor tas til følge, framstår prosjektet som forsvarlig og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Vilkår for godkjenning 1. Godkjenninga er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, med den endring at pasientdeltakelse gjøres samtykkebasert. Prosjektet må også gjennomføres i henhold til REKs øvrige vilkår i saken og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven (hfl.) med forskrifter. 2. Komiteen ber om at informasjons- og samtykkeskriv sendes komiteen til orientering. Prosjektet kan ikke igangsettes før komiteen har bekreftet at informasjonsskrivet er mottatt. Vennligst benytt e- postadressa og oppgi saksnummer i emnefeltet (2015/1180/REK midt). Maler for informasjonsskriv er tilgjengelige på REKs hjemmesider på internett. 3. Komiteen ber også om at kontaktperson til forskningsansvarlig institusjon endres, da denne er med i forskningsgruppa. Kontaktperson skal være den som er delegert ansvaret for dette ved den aktuelle institusjonen. Komiteen ber om at navn og kontaktinformasjon til rette vedkommende sendes inn sammen med informasjons- og samtykkeskriv. 4. Komiteen forutsetter at ingen personidentifiserbare opplysninger kan framkomme ved publisering eller annen offentliggjøring. 5. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Av kontrollhensyn skal prosjektdata oppbevares i fem år etter sluttmelding er sendt REK. Data skal derfor oppbevares til denne datoen, for deretter å slettes eller anonymiseres, jf. hfl Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK midt når forskningsprosjektet avsluttes. I sluttmeldingen skal resultatene presenteres på en objektiv og etterrettelig måte, som sikrer at både positive og negative funn fremgår, jf. helseforskningsloven 12. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge godkjenner prosjektet med de vilkår

8 som er gitt. Komiteen var enstemmig i sin beslutning. 2015/1181 Metabolske faktorer hos pasienter med mistenkt hjernesvulst Dokumentnummer: 2015/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Ole Solheim Nevroklinikken Forløp og behandlingsrespons hos pasienter med CNS- svulster er uforutsigbar og heterogen, og det er således risiko for både under- og overbehandling. Metabolske og molekylære karakteristika kan potensielt være viktig for å bedre predikere prognose, behandlingsrespons og dermed tilby individualisert terapi. Vi har observert forhøyet s- laktatverdi intraoperativt hos pasienter med CNS tumor. Det foreligger en liten observasjonstudie som rapporterer sammenheng mellom s-laktat og histologi. Det er flere MR spektroskopi studier som beskriver tumormetabolitter som laktat, Cho, Cr, N-acetylaspartate osv. som kan bidra til noninvasiv klassifisering av tumor. I retrospektive studier basert på data fra pasienter operert ved St.Olavs Hospital ønsker vi å se om det er korrelasjon mellom s-laktat, MRS laktat, andre metabolske faktorer sett ved MRS, tumorvaribaler og forløp. Habilitet Komiteens leder meldte seg som inhabil i saken, og deltok derfor ikke i vurderingen av prosjektet. Komiteens prosjektsammendrag Pasienter med hjernesvulst er en heterogen gruppe. Behandlingen er forbundet med komplikasjoner og til tider stor belastning for pasienten. Identifisering av faktorer som kan predikere diagnose, behandlingsrespons og prognose kan bidra til å velge ut pasienter som profiterer på behandling og terapien, slik at man i større grad kan individualisere behandlingen i fremtiden. I dette prosjektet ønsker man å svare på følgende forskningsspørsmål: 1) Er det korrelasjon mellom s-laktat og histopatologi hos pasienter som opereres for gliomer? 2) Hos hjernesvulstpasienter med høy s-laktat, kommer laktat fra svulsten selv? 3) Er det assosiasjon mellom MRS-laktat og/eller s-laktat og prognose? og 4) Hvor sterk er korrelasjon mellom andre metabolske faktorer sett ved MR spektroskopi og tumor-variabler eller forløp hos pasienter med mistenkt hjernesvulst?. Man skal benytte data fra ca. 850 pasienter operert for hjernesvulst ved nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital i perioden d.d. Data skal hentes fra sykehusjournal. Det er tidligere innhentet samtykke fra de fleste av deltakerne i forbindelse med deltakelse i andre relaterte forskningsprosjekt. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for de øvrige deltakerne. Forsvarlighet Komiteen har vurdert søknad, forskningsprotokoll, målsetting og plan for gjennomføring. Under forutsetning av at vilkårene nedenfor tas til følge, framstår prosjektet som forsvarlig og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Fritak fra samtykkekravet I prosjektet skal man benytte helseopplysninger innsamlet i to tidligere godkjente forskningsprosjekter (ref. 2011/974 og ) hvor deltakerne avga spesifikt samtykke. Studiene hadde andre forskningsformål enn det som er formålet med den nåværende studien, men formålene er likevel beslektet. De av deltakere som enten var døde eller hadde redusert samtykkekompetanse (alvorlige språkvansker eller store kognitive problemer) ble det imidlertid ikke innhentet stedfortredende samtykke for. For denne gruppen deltakere ble det gitt fritak fra samtykkekravet. Komiteen mener at tidligere avgitt samtykke ikke er dekkende for nåværende studie. Likevel mener komiteen at deltakerne ved tidligere anledning har stilt seg positive til å delta i forskning på relaterte formål, og presumerer at dersom de hadde blitt spurt, ville de sagt ja. Komiteen godkjenner altså at det ikke innhentes aktivt samtykke fra de samtykkekompetente deltakerne i nåværende studie. I tillegg viderefører komiteen sitt vedtak om fritak fra samtykkekravet for deltakere som enten er døde eller har redusert samtykkekompetanse. Komiteen ber imidlertid søker om å kontrollere utvalget mot Reservasjonsregisteret.

9 Komiteen viser til helseforskningsloven 35 og gir herved dispensasjon fra taushetsplikt, slik at opplysninger kan gis fra helsepersonell og registre uten hinder av taushetsplikt, til bruk i det beskrevne prosjektet. Komiteen godkjenner også at prosjektleder behandler personopplysninger uten samtykke fra den enkelte deltaker. Prosjektleder kan delegere nødvendig tilgang til de andre personene som er nevnt i søknadens liste over medarbeidere. Komiteen begrunner vedtaket med at forskningsprosjektet er av vesentlig interesse for samfunnet, og hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Vilkår for godkjenning 1. Listen over deltakere må kontrolleres mot Reservasjonsregisteret. 2. Dispensasjonen fra taushetsplikt gjelder kun for de opplysningene som er relevant for studien. 3. Dispensasjonen fra taushetsplikt gjelder i studieperioden for de prosjektmedarbeidere som prosjektleder har delegert nødvendig tilgang til. Av mulige kontrollhensyn innvilges prosjektleder også dispensasjon i fem år etter sluttmelding er sendt REK. 4. Komiteen forutsetter at ingen personidentifiserbare opplysninger kan framkomme ved publisering eller annen offentliggjøring. 5. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen. Prosjektet må også gjennomføres i henhold til REKs vilkår i saken og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven (hfl.) med forskrifter. 6. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Av kontrollhensyn skal prosjektdata oppbevares i fem år etter sluttmelding er sendt REK. Data skal derfor oppbevares til denne datoen, for deretter å slettes eller anonymiseres, jf. hfl Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK midt når forskningsprosjektet avsluttes. I sluttmeldingen skal resultatene presenteres på en objektiv og etterrettelig måte, som sikrer at både positive og negative funn fremgår, jf. hfl. 12. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge godkjenner prosjektet med de vilkår som er gitt. Komiteen var enstemmig i sin beslutning. Dokumentnummer: 2015/ /1182 Tinnitus og opplevelse av sammenheng Prosjektsøknad Prosjektleder: Siw Tone innstrand NTNU Problemstillingen til prosjektet er: Er det en tilknytning mellom opplevelse av sammenheng (OAS) og plagegrad av tinnitus? Det vil bli brukt to forskjellige kvantitative spørreskjemaer, hvor resultatene fra disse spørreskjemaene blir analysert for å finne et svar på problemstillingen. De to spørreskjemaene som vil bli brukt er Antonovskys spørreskjema for opplevelse av sammenheng (29 spm), og Newman, Jacobson og Spitzers spørreskjema for gradering av tinnitus (25 spm). Komiteen oppfatter at denne studien dreier seg om opplevelse av sammenheng og plagegrad av tinnitus. Det vil bli brukt to forskjellige kvantitative spørreskjemaer: Antonovskys spørreskjema for opplevelse av sammenheng og Newman, Jacobson og Spitzers spørreskjema for gradering av tinnitus. Det er ønskelig å inkludere personer, over 18 år, som er inne for førstegangsutredning/behandling for tinnitus hos hørselsentral. Studien er samtykkebasert. Prosjektet har imidlertid noen uklarheter, og komiteen ber derfor om en tilbakemelding før endelig vedtak fattes. 1. Informasjonsskriv Komiteen ber om at informasjonsskrivet forenkles, og at det forklares mer tydelig hva opplevelse av

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem Benedikte

Detaljer

Komitémøte REK midt 26.03.2010

Komitémøte REK midt 26.03.2010 Komitémøte REK midt 26.03.2010 Generelt Møtedato 26.03.2010 Sted Status 1. etg Bygg for samfunnsmedisin Referat Endelig Dokumentdato 21.04.2010 Til dagsorden Tilstede: Sven Erik Gisvold, leder (Medisin)

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Ansgar Berg Leder

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer