13 OKT Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer"

Transkript

1 -- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Fylkeskommunane Dykkar ref Vår ref Dato 09/50-1 JEA 13 OKT 2009 Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer Programkategori Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette informera om framlegget frå regjeringa til budsjett for 2010 for gjennomføring av distrikts- og regionalpolitikken, og om førebels fordeling av budsjettramma under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk. Sjå Prop. i S ( ) for meir informasjon. Endeleg oppdragsbrev, tildelingsbrev og tilskotsbrev vil bli sendt ut etter at Stortinget har handsama budsjettforslaget. Det kan koma endringar i rammene og i fordelinga av midlar. Dette orienteringsbrevet er eit grunnlag for planlegging. L Rammer for 2010 under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk Regjeringa gjer i statsbudsjettet for 2010 framlegg om ei samla løyving på 2 679,1 mill. kr over programkategori 13.50, inkludert vidareføring av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgivaravgift. Løyvinga til del særskilde distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under Kommunal- og regionaldepartementet aukar i 2010 med 122,45 mill, kr. Statsbudsjettet fører dermed vidare distriktsioftet, som regjeringa lova i Soria Moria erklæringa. Distriktsiøftet er også nærare konkretisert i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft ogframtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

2 Fordeling av samla løyvingar over programkategori på kap./postar, i tusen kr 2009 Forebels 2010 Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunane i i for_regional utvikling Kap. 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Kap. 551, post 71 Nordområdetiltak Kap. 552, post 21 Kunnskapsutvikling, il 000 il 400 informasjon o.a. Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Kap. 554, post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling i inkl. Opplands del av kap. 551, post 60 som inngår i forsøket Fritt Fram over kap. 551, post 64 i Andre departement sin del av Fritt Fram-forsøket på om lag 5,6 mill, kr er ikkje med i tabellen. Følgjande prioriteringar er sentrale i budsjettet for 2010: Auke i regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunane, medrekna auka midlar til fylka som ligg heilt eller delvis utanfor verkeområdet og auka midlar til NyVekst og kommunale næringsfond. Ny satsing for lokal samfunnsutvikling i kommunane. Nytt program for å stimulera til bulyst i distrikta. Støtte til investeringsstonad for å modernisera og styrka daglegvarebutikkar i distrikta. I punkt III under er rammer og nye prioriteringar for dei enkelte postane presenterte nærare. I tillegg har vi lagt ved førebels oversikt over fylkesfordelinga av ramma på kap. 551, post 60. IL Overordna distrikts- og regionalpolitiske mal og strategiar Statsbudsjettet tek m.a. utgangspunkt i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Regjeringa vil leggja til rette for at alle skal vera fri til å busetja seg der dei ønskjer, og å utløysa verdiskapingspotensialet i alle delar av landet. Dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under programkategori er ein ekstrainnsats som skal styrkja grunnlaget for busetjing og verdiskaping i område og Side 2

3 landsdelar med særlege utfordringar og skal i hovudsak brukast innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Nokre av midlane kan nyttast utanfor verkeområdet for å medverka til å utløysa regionale potensial for verdiskaping. Midlane skal medverka til å styrkja verdiskapinga i næringsmiljø og til utvikling av attraktive arbeidspiassar ved å fremma innovasjon, omstilling og nyetableringar. Midlane skal også medverka til utvikling av lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive stader. Regjeringa har som mål at fleire kvinner skal bli entreprenørar, og at kvinnedelen blant nye entreprenørar skal vera minst 40 prosent innan Bruken av dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla skal medverka til å nå dette målet. Departementet har mål om at 40 prosent av dei næringsretta midlane over eige budsjett skal treffa kvinner innan Dette krev målretta innsats og aktiv oppfølging i verkemiddelordningar og program. Kvinner og unge er viktige ressursar i arbeidet med regional utvikling. Departementet ber fylkeskommunane om å medverka til at desse målgrtippene i aukande grad blir prioriterte innanfor løyvingane. Departementet oppfordrar framleis fylkeskommunane om å fastsetja måltal for kvinner innanfor forvaltninga av dei bedriftsretta verkemidla. IIL Forebels rammer og fordelingar for dei enkelte tilskotspostane Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Regjeringa føreslår å løyva 1 488,8 mill. kr over kap. 551, post 60 for 2010, som blir fordelte til fylkeskommunane. Førebels fylkesfordeling av midlane går fram av vedlegg 1. Ramma til fylka blir fastsett etter både objektive kriterium og skjøn: Obiektive kriterium: - Distriktspolitisk komponent: Fordelinga av ramma mellom fylkeskommunane skjer i hovudsak på grunnlag av folketal innanfor dei enkelte sonene av det distriktspolitiske verkeområdet, med vekting av sonene etter distriktspolitisk prioritet. - Regionalpolitisk komponent: For at alle fylkeskommunane skal ha eit grunnlag for å ut,øva si rolle som regional utviklingsaktør, vert alle tildelte eit fast beløp (botnplanke) utan avkorting. Sentralfylka får også ein garantisum, som saman med botnplanken gir fylka eit minstebeløp. Side 3

4 Fordelinga av midlane til NyVekst skjer med utgangspunkt i den distriktspolitiske komponenten. Skjøn: Det blir tildelt midlar til kommunale næringsfond, omstilling og Interreg WA basert på skjøn. Bidraget til grenseregionalt programsamarbeid gjennom Interreg WA er synleggjort på dei deltakande fylka etter ei førebels sjablongmessig fordeling, jf vedlegg 2. Midlar til dei ulike programma vil, av praktiske omsyn, bli overførte direkte til sekretariatsfylka. Tiltak i Auka midlar til fylkeskommunane som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Departementet vil auka botnplanken som alle fylkeskommunane får, utan avkorting, frå 2 mill, kr til 3 mill. kr. Dette skal vera med på å styrka den regionale utviklingsrolla til fylkeskommunane, som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet i samband med forvaltningsreforma. Det vil gjera at dei kan medverka til å møta regionale utfordringar når det gjeld både levekår og verdiskaping. Departementet legg også vekt på at regional medfinansiering er ein føresetnad innanfor enkelte nasjonale program som skal fremja innovasjon og utløysa verdiskapingspotensial ut frå regionale føresetnader. Ny Vekst - stønad til små nyetablerte vekstforetak i det distriktspolitiske verkeområdet Departementet legg til rette for ei auka løyving på 30 mill. kr i budsjettet for 2010, slik at fylkeskommunane totalt har 92 mill. kr til ordninga. Mange verksemder med stort potensial overlever ikkje den tidlige kritiske fasen etter etablering med høge driftsutgifter og lite inntening. Ordninga blir i hovudsak finansiert over midlane til fylkeskommunane. Opptrappinga i 2010 er i tråd med ambisjonane for ordninga, og 2010 er siste året i opptrappingsplanen. Løyvinga inneheld midlar til å følgja opp verksemder som alt er inne i ordninga samt å ta inn nye verksemder i Den fylkesvise fordelinga av midlane er vist i ein eigen kolonne i vedlegg 1. I tillegg vil Innovasjon Noreg få tildelt midlar som skal brukast i sanifinansiering med regionale midlar for å sikra at gode prosjekt i heile verkeområdet kan få støtte. Kommunale næringsfond Departementet legg til rette for ein auke i løyvinga til kommunale næringsfond frå 145 mill. kr i 2009 til 175 mill. kr i Auken skal vera med på å styrka næringssvake kommunar som støttespelarar for entreprenørar og lokalt næringsliv. Satsingane blir sette i samanheng med den nasjonale satsinga på kommunane som førsteline i Side 4

5 småskala næringsutvikling, satsinga på lokal samfunnsutvikling i kommunane og byggja opp under satsinga til regjeringa på sårbare område. Omstilling Departementet legg førebels opp til ei løyving på 66 mill, kr til omstillings- og nyskapingsarbeid i vanskelegstilte kommunar over kap. 551, post 60. Beløpet er i all hovudsak basert på innspel frå fylkeskommunane. Midlane vil gi fylkeskommunane høve til å støtta opp om kommunar der hjørnesteinsbedrifter er lagde ned eller der næringar har hatt store reduksjonar i sysselsettinga. 1juni 2009 vedtok regjeringa å gi Finnmark fylkeskommune økonomisk støtte til å hjelpa Vardø kommune og andre aktuelle aktørar med utviklings- og samordningsarbeid i Vardø kommune. Finnmark får derfor oyremerkt i mill, kr til dette arbeidet i Ein oversikt over fylka som får tildelt midlar til omstilling går fram av vedlegg 2. Fylkeskommunane står eiles fritt til å prioritera tildelte midlar mellom kommunar og regionar i fylket. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunen vil frå og med 2010 kunna gi Innovasjon Noreg høve til å stilla distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Føremålet er å støtta prosjekt der risikoen i utgangspunktet er stor og der medverkinga frå Innovasjon Noreg inneber at prosjektet blir gjennomført. Før iverksetting vil Kommunal- og regionaldepartementet arbeida med avkiaringar knytt til satsinga, bl.a. i høve til EØS-regelverket og kommunelova. Kvar gong det blir stilt garantiar, vil Innovasjon Noreg setja av midlar til eit nasjonalt tapsfond, basert på risikoen knytt til kvar enkelt garanti. Fylkeskommunane vil ha ansvaret for å etterfylla tapsfondet ved behov. Departementet viii lys av kommunelova også vurdera om det er behov for justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Kulturbasert stad- og næringsutvikling Departementet vil også i 2010 lysa ut midlar til pilotprosjekt innan kulturbasert stad- og næringsutvikling. I tillegg vil departementet ta initiativ til evaluering av pilotprosjekta som har fått støtte, samt vurdera korleis erfaringane frå pilotprosjekta best kan nyttast. Det er i 2010 sett av inntil 7 mill. kr til dette arbeidet. Bedriftsnettverk Gjennom nettverk kan føretak få hjelp til å styrkja samarbeidet, skapa tillit og identifisera konkrete problemstillingar og samarbeidspotensial. Innovasjon Noreg har difor etablert tenesta Bedriftsnettverk. Den er eit tilbod til små og meliomstore føretak innanfor alle bransjar, sektorar og landsdelar som ønskjer å etablera forpliktande samarbeid med andre føretak, gjerne også utanfor den regionen føretaket er lokalisert i. Tenesta vert finansiert med midlar frå KRD og NHD, og i tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera ut frå regionale behov. Side 5

6 Kap post 61 Nærinsretta midlar til regional utvikling. kompensasjon for auka arbeidsivaravift Regjeringa har foreslått ei løyving på 674,4 mill, kr på denne posten for Departementet vil koma tilbake til den fylkesvise fordelinga av rammene når desse ligg føre etter årsskiftet 2009/2010. Bodø og Tromsø har som relativt store byområde i det distriktspolitiske verkeområdet, betre føresetnader for vekst enn landsdelen elles. Med dei utfordringane som landsdelen samtidig står overfor, har Kommunal- og regionaldepartementet som mål å sikra at midlane i større grad enn i dag bør brukast med tanke på ringverknader i heile landsdelen. Bruken av midlane må også sjåast i samanheng med regjeringa sin nordområdestrategi, og Kommunal- og regionaldepartementet sitt arbeid for auka landbasert verdiskaping retta mot fysisk infrastruktur, kompetansebygging, næringsutvikling og aust-vestsamarbeid i Nord-Noreg. Som i dei siste tre åra, vil det i 2010 oppstå eit restbeløp grunna endringar i berekningsgrunnlaget for differensiert arbeidsgjevaravgift. Midlane skal prioriterast til vidare utbygging av breiband innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Etter avtale med departementet kan ein nytta midlane til andre infrastruktur- og næringstiltak innanfor verkeområdet. Kap. 551 post 71 Nordområdetiltak Regjeringa har foreslått ei løyving på 50 mill, kr på denne posten for Regjeringa ønskjer å nytta løyvinga på følgjande område i 2010: mill, kr skal nyttast til å vidareføra Forskingsløft i nord i regi av Noregs forskingsråd. mill, kr skal nyttast til reiselivs- og destinasjonsutvikling i regi av verkemiddelaktorane i samarbeid med fylkeskommunane og Nordnorsk Reiseliv AS. - 5 mill, kr skal nyttast til entreprenørskap og nyskaping for unge. Av desse blir 4 mill, kr foreslått til Innovasjon Noreg sin ungdomssatsing, som mellom anna omfattar Mentorordninga for unge og 1 mill, kr til Ungt Entreprenørskap. Reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte område. Side 6

7 Kap post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Regjeringa føreslår ei løyving på 428,5 mill, kr over posten i Dette er ein auke på 20,8 mill, kr i høve til I oversiktane nedanfor viser vi førebels til fordeling av ramma for 2009 på program og innsatsområde i Innovasjon Noreg, SWA, Noregs forskingsråd og Kommunal- og regionaldepartementet, samanlikna med Departementet har i teksten under i hovudsak kommentert satsingsområde der det skjer ei endring frå 2009 til Endeleg fordeling mellom aktørar, program og innsatsområde vil bli nedfelt i oppdragsbreva for Verkemiddelaktørane kan gjera mindre justeringar mellom program og innsatsområde innanfor desse rammene. Vi ber likevel om at eventuelle ønskje frå SWA, Innovasjon Noreg eller Noregs forskingsråd om endringar i fordelinga av midlar på program og innsatsområde blir tekne opp i god tid før halvårsmøta i haust.. SWA samla økonomisk ramme: 68.5 mill kr Arbeidsmål Program 2009 Forebels Styrka Næringshageprogrammet 24,5 20 næringsmiljø FOU- inkubatorprogrammet Regionalisering og nettverk m.v Entreprenørskap Kultur- og næringsaktivitetar 2,5 2,5 Matinkubator 2 2 Kvinner og entreprenørskap Industri-inkubatorar m.m Utviklingstilskotet til den enkelte næringshagen vert trappa ned mot slutten av programmet, og 2010 er siste år i gjeldande program. Ramma til næringshageprogrammet går difor noko ned i 2010 samanlikna med Side 7

8 . Innovasjon Noreg samla økonomisk ramme: 164,3 mill. kr Arbeidsmål Program og satsingar 2009 Forebels Arena-programmet, Styrka næringsmiljø NCE-programmet og Bedriftsnettverk 1.2 BIT-programmet, Vidareutvikla etablerte Kompetanseprogrammet og 11 foretak Designprogrammet 1.3 NyVekst (jott til samfinansiering), Entreprenørskap Unge i fokus (inkludert mentorordning for unge), 44 39* Anna satsing på entreprenørskap, Inkubatorstipend og FORNY Særskilte satsingar Kommunane som forstelineteneste for småskala næringsutvikling og entreprenørskap 3 3 Kvinner i fokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og 14,5 13 entreprenørskap Tverrgåande tema, Kultur og opplevingar 4 4 Tenesteutvikling, Storbyprosjektet 4 0 analyser, profilering Regional omstilling 8 8 Analysar, evalueringar, profilering, administrasjon 24,2 25,3 *1 tillegg er det sett av ei løyving til Unge i Fokus/mentorordning for unge over kap 551, post 71. Bedrzftsnettverk Departementet vil styrkja innsatsen retta mot utvikling av nettverk i små og mellomstore foretak. I tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera tenesta frå dei desentraliserte midlane til fylkeskommunane over kap 551, post 60 ut frå regionale behov. BIT Departementet legg opp til noko redusert innsats i BIT. Programmet har vore finansiert over dei nasjonale midlane i fleire år. Side 8

9 Ny Vekst Vi syner her til opptrappingspianen for programmet. Sjå elles samla omtale av ordninga under kap. 551, post 60. FORNY 2009 er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet har redusert tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plassert hjå Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordelinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Kvinner ifokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og entreprenørskap Verkemiddelapparatet har i samarbeid med departementa sett måltal for å auka delen kvinner i sine program. Rapporteringa syner at arbeidet har gjeve gode resultat. Det overordna målet er at minst 40 prosent av nye entreprenørar skal vera kvinner innan Det er ønskjeleg at dei generelle verkemidla skal nå fleire kvinner. Støtta til den særskilde kvinnesatsinga bør difor reduserast. GRO programmet vart lagt ned i Departementet er i dialog med Innovasjon Noreg om alternativ til programmet. Unge ifokus Departementet vil styrkja innsatsen retta mot unge etablerarar. Den auka innsatsen på Unge i Fokus blir gitt som ein del av regjering si satsing på Nordområda, over kap. 551, post 71 Nordområdetiltak. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunane vil frå og med 2010 kunne gi Innovasjon Noreg høve til å stille distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet over kap 551, post 60. Før iverksetting vil vi avklara satsinga i høve til mellom anna E0S-regelverket og kommunelova. Departementet vil i lys av kommunelova også vurdera om det er naudsynt med justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Storbyprosjektet Prosjektet blir i høve til fastsett plan avslutta i Departementet vil drøfta prioriteringane på halvårsmøtet med Innovasjon Noreg, og vi ber i den samanheng om innspel i god tid før møtet. Departementet vil àg invitera til ein gjennomgang av styringa frå vår side av midlar til einskilde program og andre satsingar. Denne dialogen vil bli sett i lys av den evalueringa av Innovasjon Noreg som nylig er sett i gong. Side 9

10 . Noregs forskingsråd samla økonomisk ramme: 45,2 mill. kr Mål Program 2009 Forebels Styrka VRI (Verkemiddel for regional næringsmiljø FoU og innovasjon) Regionale representantar 0,6 1,2 1.3 Entreprenørskap FORNY 10,5 5,0 I tillegg er det sett av ei løyving til Forskingsløft i nord over kap 551, post er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet vil redusera tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plasserte på Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordeinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Spesielle satsingar administrert direkte av Kommunal- og regionaldepartementet Tabellen nedanfor er ein oversikt over ei førebels fordeling av midlar på andre satsingar og program finansiert over programområde Program og innsatsområde 2009 Førebels 2010 Internasjonalt arbeid 38,65 40,51 Lokal samfunnsutvikling i kommunane - 30 Bulyst - 25 Utviklingsstøtte og investeringsstøtte til småbutikkar 5 15 MERKUR 9 11 Verdiskapingsprogram for naturarven 5 10 Ungt Entreprenørskap 8 8*** Kultur og næring, pilotar 7 7 Småsamfunnssatsinga 21 0 BLEST (Attraktive stader) 6 0 * * * I tillegg er det sett av ei løyving til Ungt Entreprenørskap over kap 551, post 71. Lokal samfunnsutvikling i kommunane I 2010 startar ei langsiktig satsing med å utvikla attraktive lokalsamfunn. Regjeringa vil gi eit tilskot på 30 mill, kr det første året. Satsinga skal gjera kommunane betre til å planlegga, mobilisera, samarbeida og gjennomføra utviklingsprosjekt. Dette skal gjerast gjennom eit tettare interkommunalt samarbeid, samarbeid mellom kommunar og fylke, og ved at fylkeskommunane si rolle som aktiv rådgjevar og støttespelar overfor kommunar med utviklingsbehov vert styrkt. Vidare legg ein vekt på å utvikla den rolla fylkeskommunane har som samordnar mellom ulike aktørar. Satsinga skal både byggja Side 10

11 opp under og styrka eksisterande innsats retta mot lokal samfunnsutvikling. Nye tiltak kan bli sette i verk. Satsinga skal utviklast og konkretiserast i dei einskilde fylke i dialog med kommunar og andre relevante aktørar. Bulyst Departementet ønskjer å nytta eit tilskot på 25 mill, kr til eit nytt bulystprogram i Satsinga er planlagt å vara i fem år. Gjennom programmet skal departementet støtta opp om lokale og regionale utviklingsprosjekt som fremjar bulyst i heile landet. Programmet skal vidareutvikla kunnskap om kva som aukar sjansane for at busette og tifflyttarar trivst og blir buande. Det vil bli ei utlysing av midlar så snart innhaldet og organiseringa er meir avklart. Fylkeskommunane vil få ei sentral rolle i det vidare arbeidet. Utviklings- og investeringsstøtte til daglegvarebutikkar For å ivareta gode lokale tenester ønskjer departementet å styrkja innsatsen overfor daglegvarebutikkar i distriktsområde. Det skal etablerast ei eiga ordning med investeringsstøtte retta mot nærbutikkar i distriktsområde. Dette er ei ordning som skal medverka til at nærbutikkar kan få hjelp til modernisering og utvikling av butikkane, for å sikra vidare lønsam drift. MERKUR Regjeringa føreslår ein auke i tilskotet til MERKUR-programmet frå 9 mill, til 11 mill, kr. Dette inkluderer ei vidareføring av kompetansetilbodet til bokhandlarar i distrikta. Auken er og tenkt som ei generell styrking av MERKUR, i samband med utviklinga og etableringa av ny investeringsstøtteordning. Verdiskapingsprogram for naturarven Kommunal- og regionaldepartementet styrkjer løyvinga til eit samarbeidsprosjekt med Miljøverndepartementet med 5 mill, til 10 mill, kr i Det inneber at det er sett av til saman 25 mill, kr til Verdiskapingsprogram for naturarven i Siktemålet er å utvikla verdiskapingspotensialet, både miljomessig, sosialt, kulturelt og økonomisk, i tilknyting til store, nasjonale verneområde, inkluderte randområde og andre naturområde med særlege kvalitetar. BLEST og Smdsamfunnssatsinga blir i høve til fastsett plan avslutta i Kap. 554 post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret. Distriktssenteret blei etablert i 2008 som eit forvaltningsorgan under Kommunal- og regionaldepartementet og skal stotta opp om lokal utviklingskraft og initiativ. Overordna mål for senteret er å vera ein kunnskaps- og erfaringsbase og støttespelar for heilskapleg og berekraftig utviklingsarbeid i distriktsområde. Posten får ein auke på Side 11

12 4,5 mill, kr til totalt 26 mill, kr i Ein stor del av auken skuldast at Distriktssenteret har tatt over omdømearbeidet frå departementet. Med helsing Vedlegg: 1. Oversikt over fordeling av midlar over kap. 551, post Oversikt over skjønstildeling til omstilling og grenseregionalt samarbeid Likelydande brev sendt til: Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Finnmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Hovedkontoret Møre og Romsdal fylke Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges forskningsråd Oppland fylkeskommune Oslo kommune Rogaland fylkeskommune SWA - Selskapet for industrivekst SF Sogn og Fjordane fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Side 12

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Torgarden 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 19/52-2 Dato 9. januar 2019 Statsbudsjettet 2019 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet Statsråden Alle fylkeskommuner Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontor) Selskapet for industrivekst Forskningsrådet Oslo kommune Deres ref Vår ref Dato 05/2957-10 KM 10.11.2005 Distrikts- og regionalpolitikk.

Detaljer

Statsråden. Dykkar ref Vår ref Dato 07/50-2 HMJ

Statsråden. Dykkar ref Vår ref Dato 07/50-2 HMJ Statsråden Alle fylkeskommunane Innovasjon Noreg (hovudkontor og distriktskontor) Noregs forskingsråd Oslo kommune SIVA Dykkar ref Vår ref Dato 07/50-2 HMJ 05.10.2007 Orientering om forslag til statsbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene Sflknr J ** v Dok nr " Eksp. U.off. O 8 OKT 2008..//2, baksh - Dykkarref Vår ref Dat» 08/50-1 HMJ 7 OKT

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

-fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden

-fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden -fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Innovasjon Noreg Hovudkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Dato 13/51-1 LSA 2Of 2t313 Statsbudsjettet 2013 - oppdragsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 07/2962-1 EN 11.01.08 Statsbudsjettet 2008 - Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 11/51-1 LSA 3 FEP i]12 Statsbudsjettet 2012 - Oppdragsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Innovasjon Noreg

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Innovasjon Noreg Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref 17/7-23 Dato 24. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Innovasjon Noreg I oppdragsbrevet frå Kommunal- og moderninseringsdepartementet

Detaljer

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014.

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/52-17 18.12.2013 Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til SIVA SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017 Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref. Vår ref. Dato 17/51-1 13.01.2017 Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 1 Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge liste Deres ref Vår ref Dato 8.10.14 Orientering om statsbudsjett for 2015 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreløpige rammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Norges forskningsråd Statsråden Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 03/4433-5 IGP 09.02.2005 Statsbudsjettet 2005- Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge liste Deres ref Vår ref Dato 8.10.14 Orientering om statsbudsjett for 2015 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreløpige rammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2019-programkategori Distrikts- og regionalpolitikk-førebels rammer

Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2019-programkategori Distrikts- og regionalpolitikk-førebels rammer Ifølge liste Deres ref Vår ref 18/7-6 Dato 08. oktober 2018 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2019-programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk-førebels rammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 07/51-5 JEA

DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 07/51-5 JEA I.- KOMMUNAL- DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref 07/51-5 JEA Dato 2 5 JAN 2008 Statsbudsjettet 2008 - Kap.

Detaljer

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16.

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. St.meld. nr. 21 (2005 2006) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. juni 2006) 1 Befolkningsendring 1990 2003 i bo- og arbeidsmarkedsregioner,

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

3 FE LUI. SWA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM

3 FE LUI. SWA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM DET KONGE LEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden SWA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 12/52-1 KM 3 FE LUI Statsbudsjettet 2012 - Oppdragsbrev

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Dykkar ref Vår ref Dato 13/190-1 12 JAtd 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 60 Tilskot til

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT C) DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsraden Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Dykkar ref Vår ref 07/53-1 HHB Dato 25 JAN 2008 Statsbudsjettet 2008 - Tildeling

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u?

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u? DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Postboks 7900 fylkeskommune Safai^R) 5o / 0 > R ^^ D^-nr. j / ' Agnes Mowinckelsgt. 5 ' ^- 2006 5020 BERGEN Arkiver..

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

20 JAN2012 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. i henhold til adresseliste (28

20 JAN2012 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. i henhold til adresseliste (28 DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT i henhold til adresseliste (28 BuskerudfyIkeskommune Sentraladministrasjon Ark.kocle: &anew: 20 JAN2012 Dykkar ref Vår ref Dato 12/107-1KON 9-.01.2012 Bulyst

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Statsbudsjettet Orientering om foreløpige rammer for programkategori Regional- og distriktspolitikk

Statsbudsjettet Orientering om foreløpige rammer for programkategori Regional- og distriktspolitikk Ifølge liste Deres ref Vår ref 19/7-4 Dato 7. oktober 2019 Statsbudsjettet 2020 - Orientering om foreløpige rammer for programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tildelingsbrev til Forskingsrådet 1. Innleiing

Tildelingsbrev til Forskingsrådet 1. Innleiing Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Dykkar ref Vår ref 18/5125-1 Dato 15. januar 2019 Tildelingsbrev til Forskingsrådet 1. Innleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til programmer og satsinger i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3906-1 AXR 09.02.2005 Statsbudsjettet 2005 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling:

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 07/52-1 HMJ

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 07/52-1 HMJ k DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253, Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 07/52-1 HMJ Dato Z 5 JAN 2008 Statsbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017

Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017 Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref. Vår ref. Dato 17/51-1 13.01.2017 Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 1 Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ KRT

DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ KRT KOMMUNAL- DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL Dykkar ref Vår ref 11/1314-30 KRT Dato 24 T 2011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vår ref 11/1313-11 KON

tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vår ref 11/1313-11 KON Ze.: 9 (3(,, ( KOMMUNAL- tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN Dykkar ref Vår ref 11/1313-11 KON Dato 25 ONT 2011 Statsbudsjettet

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

DIT KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. Oppdragsbrev

DIT KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. Oppdragsbrev -w DIT KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Innovasjon Noreg Hovudkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 10/51-5 LSA Statsbudsjettet 2011 - Oppdragsbrev 1 Innleiing

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjett for år Regional- og distriktspolitikk. Foreløpige rammer.

Orientering om forslag til statsbudsjett for år Regional- og distriktspolitikk. Foreløpige rammer. Statsråden Alle fylkeskommuner Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontor) Selskapet for industrivekst Forskningsrådet Oslo kommune Deres ref Vår ref Dato 05/2957-4 KM 14.10.2005 Orientering om forslag

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statsbudsjettet Orientering om framlegg til statsbudsjettet for programkategori Regional- og distriktspolitikk - førebels rammer

Statsbudsjettet Orientering om framlegg til statsbudsjettet for programkategori Regional- og distriktspolitikk - førebels rammer Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/7-2 Dato 12. oktober 2017 Statsbudsjettet 2018 - Orientering om framlegg til statsbudsjettet for programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk - førebels rammer

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsråden Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsbudsjettet for 2005 - Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77)

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77) Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Mål for ordninga og målgruppe Post 77 skal medverke til oppfølging av nasjonale mål og satsingar på kulturminnefeltet ved å legge

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 08/293-1 BEB

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden 08/293-1 BEB DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Distriktssenteret v/direktør Halvor Holmli c/o Kommunal - og regionaldepartementet Postboks8112 Dep 0032 OSLO Dykkar ref Vår ref 08/293-1 BEB Dato

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen... RAPPORTERINGSÅRET 2008

Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen... RAPPORTERINGSÅRET 2008 . Hanne Jordell, Grethe Lunde, Mads Munkejord og Vidar Jensen.......... AKTIVITETSRAPPORT 2009 RAPPORTERINGSÅRET 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Datafangst og geografi...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Troms fylkeskommune Postboks TROMSØ

Troms fylkeskommune Postboks TROMSØ Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref Vår ref 19/211-1 Dato 8. januar 2019 Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2019 tilskot til Troms fylkeskommune under programkategori 13.50 Distrikts-

Detaljer

DET KONGELEGE OG RECiONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ KRT

DET KONGELEGE OG RECiONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ KRT ,20c5`--/(3S- KOMMUNAL- DET KONGELEGE OG RECiONALDEPARTEMENT Sykkylven Næringsutvikling AS Postboks 190 6230 SYKKYLVEN Dykkar ref Vår ref 11/1315-26 KRT Dato 25 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 17/210-1 23.01.2017 Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 - tilskot til Akershus fylkeskommune under programkategori 13.50

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref Vår ref Dato 13/2899-1 17.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 551, post 60 Tilskudd til Nord-Trøndelag fylkeskommune for regional utvikling

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, tilsegn om tilskot inntil kroner til prosjektet Tid til å leve, Rindal kommune, Bulyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, tilsegn om tilskot inntil kroner til prosjektet Tid til å leve, Rindal kommune, Bulyst 2013 Rindal kommune Sivert Dombu 6657 RINDAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-16 10.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsegn om tilskot inntil 750 000 kroner til prosjektet Tid til å leve, Rindal

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2012 22978/2012 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 25.04.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 21.05.2012

Detaljer

-fl- Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt LILLEHAMMER

-fl- Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt LILLEHAMMER -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 12/148-lANG Ai4 2 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 551,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

25 PfT?Pil. Fjaler kommune Postboks 54 Fjalerhuset 6961 DALE I SUNNFJORD. Tilsegnsnummer:

25 PfT?Pil. Fjaler kommune Postboks 54 Fjalerhuset 6961 DALE I SUNNFJORD. Tilsegnsnummer: KOMMUNAL- DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Fjaler kommune Postboks 54 Fjalerhuset 6961 DALE I SUNNFJORD Dykkar ref Vår ref 11/1314-27 KRT Dato 25 PfT?Pil Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer