13 OKT Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer"

Transkript

1 -- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Fylkeskommunane Dykkar ref Vår ref Dato 09/50-1 JEA 13 OKT 2009 Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer Programkategori Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette informera om framlegget frå regjeringa til budsjett for 2010 for gjennomføring av distrikts- og regionalpolitikken, og om førebels fordeling av budsjettramma under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk. Sjå Prop. i S ( ) for meir informasjon. Endeleg oppdragsbrev, tildelingsbrev og tilskotsbrev vil bli sendt ut etter at Stortinget har handsama budsjettforslaget. Det kan koma endringar i rammene og i fordelinga av midlar. Dette orienteringsbrevet er eit grunnlag for planlegging. L Rammer for 2010 under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk Regjeringa gjer i statsbudsjettet for 2010 framlegg om ei samla løyving på 2 679,1 mill. kr over programkategori 13.50, inkludert vidareføring av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgivaravgift. Løyvinga til del særskilde distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under Kommunal- og regionaldepartementet aukar i 2010 med 122,45 mill, kr. Statsbudsjettet fører dermed vidare distriktsioftet, som regjeringa lova i Soria Moria erklæringa. Distriktsiøftet er også nærare konkretisert i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft ogframtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

2 Fordeling av samla løyvingar over programkategori på kap./postar, i tusen kr 2009 Forebels 2010 Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunane i i for_regional utvikling Kap. 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Kap. 551, post 71 Nordområdetiltak Kap. 552, post 21 Kunnskapsutvikling, il 000 il 400 informasjon o.a. Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Kap. 554, post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling i inkl. Opplands del av kap. 551, post 60 som inngår i forsøket Fritt Fram over kap. 551, post 64 i Andre departement sin del av Fritt Fram-forsøket på om lag 5,6 mill, kr er ikkje med i tabellen. Følgjande prioriteringar er sentrale i budsjettet for 2010: Auke i regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunane, medrekna auka midlar til fylka som ligg heilt eller delvis utanfor verkeområdet og auka midlar til NyVekst og kommunale næringsfond. Ny satsing for lokal samfunnsutvikling i kommunane. Nytt program for å stimulera til bulyst i distrikta. Støtte til investeringsstonad for å modernisera og styrka daglegvarebutikkar i distrikta. I punkt III under er rammer og nye prioriteringar for dei enkelte postane presenterte nærare. I tillegg har vi lagt ved førebels oversikt over fylkesfordelinga av ramma på kap. 551, post 60. IL Overordna distrikts- og regionalpolitiske mal og strategiar Statsbudsjettet tek m.a. utgangspunkt i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Regjeringa vil leggja til rette for at alle skal vera fri til å busetja seg der dei ønskjer, og å utløysa verdiskapingspotensialet i alle delar av landet. Dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under programkategori er ein ekstrainnsats som skal styrkja grunnlaget for busetjing og verdiskaping i område og Side 2

3 landsdelar med særlege utfordringar og skal i hovudsak brukast innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Nokre av midlane kan nyttast utanfor verkeområdet for å medverka til å utløysa regionale potensial for verdiskaping. Midlane skal medverka til å styrkja verdiskapinga i næringsmiljø og til utvikling av attraktive arbeidspiassar ved å fremma innovasjon, omstilling og nyetableringar. Midlane skal også medverka til utvikling av lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive stader. Regjeringa har som mål at fleire kvinner skal bli entreprenørar, og at kvinnedelen blant nye entreprenørar skal vera minst 40 prosent innan Bruken av dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla skal medverka til å nå dette målet. Departementet har mål om at 40 prosent av dei næringsretta midlane over eige budsjett skal treffa kvinner innan Dette krev målretta innsats og aktiv oppfølging i verkemiddelordningar og program. Kvinner og unge er viktige ressursar i arbeidet med regional utvikling. Departementet ber fylkeskommunane om å medverka til at desse målgrtippene i aukande grad blir prioriterte innanfor løyvingane. Departementet oppfordrar framleis fylkeskommunane om å fastsetja måltal for kvinner innanfor forvaltninga av dei bedriftsretta verkemidla. IIL Forebels rammer og fordelingar for dei enkelte tilskotspostane Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Regjeringa føreslår å løyva 1 488,8 mill. kr over kap. 551, post 60 for 2010, som blir fordelte til fylkeskommunane. Førebels fylkesfordeling av midlane går fram av vedlegg 1. Ramma til fylka blir fastsett etter både objektive kriterium og skjøn: Obiektive kriterium: - Distriktspolitisk komponent: Fordelinga av ramma mellom fylkeskommunane skjer i hovudsak på grunnlag av folketal innanfor dei enkelte sonene av det distriktspolitiske verkeområdet, med vekting av sonene etter distriktspolitisk prioritet. - Regionalpolitisk komponent: For at alle fylkeskommunane skal ha eit grunnlag for å ut,øva si rolle som regional utviklingsaktør, vert alle tildelte eit fast beløp (botnplanke) utan avkorting. Sentralfylka får også ein garantisum, som saman med botnplanken gir fylka eit minstebeløp. Side 3

4 Fordelinga av midlane til NyVekst skjer med utgangspunkt i den distriktspolitiske komponenten. Skjøn: Det blir tildelt midlar til kommunale næringsfond, omstilling og Interreg WA basert på skjøn. Bidraget til grenseregionalt programsamarbeid gjennom Interreg WA er synleggjort på dei deltakande fylka etter ei førebels sjablongmessig fordeling, jf vedlegg 2. Midlar til dei ulike programma vil, av praktiske omsyn, bli overførte direkte til sekretariatsfylka. Tiltak i Auka midlar til fylkeskommunane som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Departementet vil auka botnplanken som alle fylkeskommunane får, utan avkorting, frå 2 mill, kr til 3 mill. kr. Dette skal vera med på å styrka den regionale utviklingsrolla til fylkeskommunane, som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet i samband med forvaltningsreforma. Det vil gjera at dei kan medverka til å møta regionale utfordringar når det gjeld både levekår og verdiskaping. Departementet legg også vekt på at regional medfinansiering er ein føresetnad innanfor enkelte nasjonale program som skal fremja innovasjon og utløysa verdiskapingspotensial ut frå regionale føresetnader. Ny Vekst - stønad til små nyetablerte vekstforetak i det distriktspolitiske verkeområdet Departementet legg til rette for ei auka løyving på 30 mill. kr i budsjettet for 2010, slik at fylkeskommunane totalt har 92 mill. kr til ordninga. Mange verksemder med stort potensial overlever ikkje den tidlige kritiske fasen etter etablering med høge driftsutgifter og lite inntening. Ordninga blir i hovudsak finansiert over midlane til fylkeskommunane. Opptrappinga i 2010 er i tråd med ambisjonane for ordninga, og 2010 er siste året i opptrappingsplanen. Løyvinga inneheld midlar til å følgja opp verksemder som alt er inne i ordninga samt å ta inn nye verksemder i Den fylkesvise fordelinga av midlane er vist i ein eigen kolonne i vedlegg 1. I tillegg vil Innovasjon Noreg få tildelt midlar som skal brukast i sanifinansiering med regionale midlar for å sikra at gode prosjekt i heile verkeområdet kan få støtte. Kommunale næringsfond Departementet legg til rette for ein auke i løyvinga til kommunale næringsfond frå 145 mill. kr i 2009 til 175 mill. kr i Auken skal vera med på å styrka næringssvake kommunar som støttespelarar for entreprenørar og lokalt næringsliv. Satsingane blir sette i samanheng med den nasjonale satsinga på kommunane som førsteline i Side 4

5 småskala næringsutvikling, satsinga på lokal samfunnsutvikling i kommunane og byggja opp under satsinga til regjeringa på sårbare område. Omstilling Departementet legg førebels opp til ei løyving på 66 mill, kr til omstillings- og nyskapingsarbeid i vanskelegstilte kommunar over kap. 551, post 60. Beløpet er i all hovudsak basert på innspel frå fylkeskommunane. Midlane vil gi fylkeskommunane høve til å støtta opp om kommunar der hjørnesteinsbedrifter er lagde ned eller der næringar har hatt store reduksjonar i sysselsettinga. 1juni 2009 vedtok regjeringa å gi Finnmark fylkeskommune økonomisk støtte til å hjelpa Vardø kommune og andre aktuelle aktørar med utviklings- og samordningsarbeid i Vardø kommune. Finnmark får derfor oyremerkt i mill, kr til dette arbeidet i Ein oversikt over fylka som får tildelt midlar til omstilling går fram av vedlegg 2. Fylkeskommunane står eiles fritt til å prioritera tildelte midlar mellom kommunar og regionar i fylket. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunen vil frå og med 2010 kunna gi Innovasjon Noreg høve til å stilla distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Føremålet er å støtta prosjekt der risikoen i utgangspunktet er stor og der medverkinga frå Innovasjon Noreg inneber at prosjektet blir gjennomført. Før iverksetting vil Kommunal- og regionaldepartementet arbeida med avkiaringar knytt til satsinga, bl.a. i høve til EØS-regelverket og kommunelova. Kvar gong det blir stilt garantiar, vil Innovasjon Noreg setja av midlar til eit nasjonalt tapsfond, basert på risikoen knytt til kvar enkelt garanti. Fylkeskommunane vil ha ansvaret for å etterfylla tapsfondet ved behov. Departementet viii lys av kommunelova også vurdera om det er behov for justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Kulturbasert stad- og næringsutvikling Departementet vil også i 2010 lysa ut midlar til pilotprosjekt innan kulturbasert stad- og næringsutvikling. I tillegg vil departementet ta initiativ til evaluering av pilotprosjekta som har fått støtte, samt vurdera korleis erfaringane frå pilotprosjekta best kan nyttast. Det er i 2010 sett av inntil 7 mill. kr til dette arbeidet. Bedriftsnettverk Gjennom nettverk kan føretak få hjelp til å styrkja samarbeidet, skapa tillit og identifisera konkrete problemstillingar og samarbeidspotensial. Innovasjon Noreg har difor etablert tenesta Bedriftsnettverk. Den er eit tilbod til små og meliomstore føretak innanfor alle bransjar, sektorar og landsdelar som ønskjer å etablera forpliktande samarbeid med andre føretak, gjerne også utanfor den regionen føretaket er lokalisert i. Tenesta vert finansiert med midlar frå KRD og NHD, og i tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera ut frå regionale behov. Side 5

6 Kap post 61 Nærinsretta midlar til regional utvikling. kompensasjon for auka arbeidsivaravift Regjeringa har foreslått ei løyving på 674,4 mill, kr på denne posten for Departementet vil koma tilbake til den fylkesvise fordelinga av rammene når desse ligg føre etter årsskiftet 2009/2010. Bodø og Tromsø har som relativt store byområde i det distriktspolitiske verkeområdet, betre føresetnader for vekst enn landsdelen elles. Med dei utfordringane som landsdelen samtidig står overfor, har Kommunal- og regionaldepartementet som mål å sikra at midlane i større grad enn i dag bør brukast med tanke på ringverknader i heile landsdelen. Bruken av midlane må også sjåast i samanheng med regjeringa sin nordområdestrategi, og Kommunal- og regionaldepartementet sitt arbeid for auka landbasert verdiskaping retta mot fysisk infrastruktur, kompetansebygging, næringsutvikling og aust-vestsamarbeid i Nord-Noreg. Som i dei siste tre åra, vil det i 2010 oppstå eit restbeløp grunna endringar i berekningsgrunnlaget for differensiert arbeidsgjevaravgift. Midlane skal prioriterast til vidare utbygging av breiband innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Etter avtale med departementet kan ein nytta midlane til andre infrastruktur- og næringstiltak innanfor verkeområdet. Kap. 551 post 71 Nordområdetiltak Regjeringa har foreslått ei løyving på 50 mill, kr på denne posten for Regjeringa ønskjer å nytta løyvinga på følgjande område i 2010: mill, kr skal nyttast til å vidareføra Forskingsløft i nord i regi av Noregs forskingsråd. mill, kr skal nyttast til reiselivs- og destinasjonsutvikling i regi av verkemiddelaktorane i samarbeid med fylkeskommunane og Nordnorsk Reiseliv AS. - 5 mill, kr skal nyttast til entreprenørskap og nyskaping for unge. Av desse blir 4 mill, kr foreslått til Innovasjon Noreg sin ungdomssatsing, som mellom anna omfattar Mentorordninga for unge og 1 mill, kr til Ungt Entreprenørskap. Reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte område. Side 6

7 Kap post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Regjeringa føreslår ei løyving på 428,5 mill, kr over posten i Dette er ein auke på 20,8 mill, kr i høve til I oversiktane nedanfor viser vi førebels til fordeling av ramma for 2009 på program og innsatsområde i Innovasjon Noreg, SWA, Noregs forskingsråd og Kommunal- og regionaldepartementet, samanlikna med Departementet har i teksten under i hovudsak kommentert satsingsområde der det skjer ei endring frå 2009 til Endeleg fordeling mellom aktørar, program og innsatsområde vil bli nedfelt i oppdragsbreva for Verkemiddelaktørane kan gjera mindre justeringar mellom program og innsatsområde innanfor desse rammene. Vi ber likevel om at eventuelle ønskje frå SWA, Innovasjon Noreg eller Noregs forskingsråd om endringar i fordelinga av midlar på program og innsatsområde blir tekne opp i god tid før halvårsmøta i haust.. SWA samla økonomisk ramme: 68.5 mill kr Arbeidsmål Program 2009 Forebels Styrka Næringshageprogrammet 24,5 20 næringsmiljø FOU- inkubatorprogrammet Regionalisering og nettverk m.v Entreprenørskap Kultur- og næringsaktivitetar 2,5 2,5 Matinkubator 2 2 Kvinner og entreprenørskap Industri-inkubatorar m.m Utviklingstilskotet til den enkelte næringshagen vert trappa ned mot slutten av programmet, og 2010 er siste år i gjeldande program. Ramma til næringshageprogrammet går difor noko ned i 2010 samanlikna med Side 7

8 . Innovasjon Noreg samla økonomisk ramme: 164,3 mill. kr Arbeidsmål Program og satsingar 2009 Forebels Arena-programmet, Styrka næringsmiljø NCE-programmet og Bedriftsnettverk 1.2 BIT-programmet, Vidareutvikla etablerte Kompetanseprogrammet og 11 foretak Designprogrammet 1.3 NyVekst (jott til samfinansiering), Entreprenørskap Unge i fokus (inkludert mentorordning for unge), 44 39* Anna satsing på entreprenørskap, Inkubatorstipend og FORNY Særskilte satsingar Kommunane som forstelineteneste for småskala næringsutvikling og entreprenørskap 3 3 Kvinner i fokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og 14,5 13 entreprenørskap Tverrgåande tema, Kultur og opplevingar 4 4 Tenesteutvikling, Storbyprosjektet 4 0 analyser, profilering Regional omstilling 8 8 Analysar, evalueringar, profilering, administrasjon 24,2 25,3 *1 tillegg er det sett av ei løyving til Unge i Fokus/mentorordning for unge over kap 551, post 71. Bedrzftsnettverk Departementet vil styrkja innsatsen retta mot utvikling av nettverk i små og mellomstore foretak. I tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera tenesta frå dei desentraliserte midlane til fylkeskommunane over kap 551, post 60 ut frå regionale behov. BIT Departementet legg opp til noko redusert innsats i BIT. Programmet har vore finansiert over dei nasjonale midlane i fleire år. Side 8

9 Ny Vekst Vi syner her til opptrappingspianen for programmet. Sjå elles samla omtale av ordninga under kap. 551, post 60. FORNY 2009 er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet har redusert tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plassert hjå Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordelinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Kvinner ifokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og entreprenørskap Verkemiddelapparatet har i samarbeid med departementa sett måltal for å auka delen kvinner i sine program. Rapporteringa syner at arbeidet har gjeve gode resultat. Det overordna målet er at minst 40 prosent av nye entreprenørar skal vera kvinner innan Det er ønskjeleg at dei generelle verkemidla skal nå fleire kvinner. Støtta til den særskilde kvinnesatsinga bør difor reduserast. GRO programmet vart lagt ned i Departementet er i dialog med Innovasjon Noreg om alternativ til programmet. Unge ifokus Departementet vil styrkja innsatsen retta mot unge etablerarar. Den auka innsatsen på Unge i Fokus blir gitt som ein del av regjering si satsing på Nordområda, over kap. 551, post 71 Nordområdetiltak. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunane vil frå og med 2010 kunne gi Innovasjon Noreg høve til å stille distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet over kap 551, post 60. Før iverksetting vil vi avklara satsinga i høve til mellom anna E0S-regelverket og kommunelova. Departementet vil i lys av kommunelova også vurdera om det er naudsynt med justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Storbyprosjektet Prosjektet blir i høve til fastsett plan avslutta i Departementet vil drøfta prioriteringane på halvårsmøtet med Innovasjon Noreg, og vi ber i den samanheng om innspel i god tid før møtet. Departementet vil àg invitera til ein gjennomgang av styringa frå vår side av midlar til einskilde program og andre satsingar. Denne dialogen vil bli sett i lys av den evalueringa av Innovasjon Noreg som nylig er sett i gong. Side 9

10 . Noregs forskingsråd samla økonomisk ramme: 45,2 mill. kr Mål Program 2009 Forebels Styrka VRI (Verkemiddel for regional næringsmiljø FoU og innovasjon) Regionale representantar 0,6 1,2 1.3 Entreprenørskap FORNY 10,5 5,0 I tillegg er det sett av ei løyving til Forskingsløft i nord over kap 551, post er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet vil redusera tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plasserte på Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordeinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Spesielle satsingar administrert direkte av Kommunal- og regionaldepartementet Tabellen nedanfor er ein oversikt over ei førebels fordeling av midlar på andre satsingar og program finansiert over programområde Program og innsatsområde 2009 Førebels 2010 Internasjonalt arbeid 38,65 40,51 Lokal samfunnsutvikling i kommunane - 30 Bulyst - 25 Utviklingsstøtte og investeringsstøtte til småbutikkar 5 15 MERKUR 9 11 Verdiskapingsprogram for naturarven 5 10 Ungt Entreprenørskap 8 8*** Kultur og næring, pilotar 7 7 Småsamfunnssatsinga 21 0 BLEST (Attraktive stader) 6 0 * * * I tillegg er det sett av ei løyving til Ungt Entreprenørskap over kap 551, post 71. Lokal samfunnsutvikling i kommunane I 2010 startar ei langsiktig satsing med å utvikla attraktive lokalsamfunn. Regjeringa vil gi eit tilskot på 30 mill, kr det første året. Satsinga skal gjera kommunane betre til å planlegga, mobilisera, samarbeida og gjennomføra utviklingsprosjekt. Dette skal gjerast gjennom eit tettare interkommunalt samarbeid, samarbeid mellom kommunar og fylke, og ved at fylkeskommunane si rolle som aktiv rådgjevar og støttespelar overfor kommunar med utviklingsbehov vert styrkt. Vidare legg ein vekt på å utvikla den rolla fylkeskommunane har som samordnar mellom ulike aktørar. Satsinga skal både byggja Side 10

11 opp under og styrka eksisterande innsats retta mot lokal samfunnsutvikling. Nye tiltak kan bli sette i verk. Satsinga skal utviklast og konkretiserast i dei einskilde fylke i dialog med kommunar og andre relevante aktørar. Bulyst Departementet ønskjer å nytta eit tilskot på 25 mill, kr til eit nytt bulystprogram i Satsinga er planlagt å vara i fem år. Gjennom programmet skal departementet støtta opp om lokale og regionale utviklingsprosjekt som fremjar bulyst i heile landet. Programmet skal vidareutvikla kunnskap om kva som aukar sjansane for at busette og tifflyttarar trivst og blir buande. Det vil bli ei utlysing av midlar så snart innhaldet og organiseringa er meir avklart. Fylkeskommunane vil få ei sentral rolle i det vidare arbeidet. Utviklings- og investeringsstøtte til daglegvarebutikkar For å ivareta gode lokale tenester ønskjer departementet å styrkja innsatsen overfor daglegvarebutikkar i distriktsområde. Det skal etablerast ei eiga ordning med investeringsstøtte retta mot nærbutikkar i distriktsområde. Dette er ei ordning som skal medverka til at nærbutikkar kan få hjelp til modernisering og utvikling av butikkane, for å sikra vidare lønsam drift. MERKUR Regjeringa føreslår ein auke i tilskotet til MERKUR-programmet frå 9 mill, til 11 mill, kr. Dette inkluderer ei vidareføring av kompetansetilbodet til bokhandlarar i distrikta. Auken er og tenkt som ei generell styrking av MERKUR, i samband med utviklinga og etableringa av ny investeringsstøtteordning. Verdiskapingsprogram for naturarven Kommunal- og regionaldepartementet styrkjer løyvinga til eit samarbeidsprosjekt med Miljøverndepartementet med 5 mill, til 10 mill, kr i Det inneber at det er sett av til saman 25 mill, kr til Verdiskapingsprogram for naturarven i Siktemålet er å utvikla verdiskapingspotensialet, både miljomessig, sosialt, kulturelt og økonomisk, i tilknyting til store, nasjonale verneområde, inkluderte randområde og andre naturområde med særlege kvalitetar. BLEST og Smdsamfunnssatsinga blir i høve til fastsett plan avslutta i Kap. 554 post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret. Distriktssenteret blei etablert i 2008 som eit forvaltningsorgan under Kommunal- og regionaldepartementet og skal stotta opp om lokal utviklingskraft og initiativ. Overordna mål for senteret er å vera ein kunnskaps- og erfaringsbase og støttespelar for heilskapleg og berekraftig utviklingsarbeid i distriktsområde. Posten får ein auke på Side 11

12 4,5 mill, kr til totalt 26 mill, kr i Ein stor del av auken skuldast at Distriktssenteret har tatt over omdømearbeidet frå departementet. Med helsing Vedlegg: 1. Oversikt over fordeling av midlar over kap. 551, post Oversikt over skjønstildeling til omstilling og grenseregionalt samarbeid Likelydande brev sendt til: Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Finnmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Hovedkontoret Møre og Romsdal fylke Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges forskningsråd Oppland fylkeskommune Oslo kommune Rogaland fylkeskommune SWA - Selskapet for industrivekst SF Sogn og Fjordane fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Side 12

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune Statsbudsjettet 2007 6. oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune INNLEIING... 4 1. FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT... 4 2. FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslag frå... 1 Hovudprioriteringar 9...

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer