13 OKT Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer"

Transkript

1 -- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Fylkeskommunane Dykkar ref Vår ref Dato 09/50-1 JEA 13 OKT 2009 Orientering om framlegg til statsbudsjett for Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer Programkategori Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette informera om framlegget frå regjeringa til budsjett for 2010 for gjennomføring av distrikts- og regionalpolitikken, og om førebels fordeling av budsjettramma under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk. Sjå Prop. i S ( ) for meir informasjon. Endeleg oppdragsbrev, tildelingsbrev og tilskotsbrev vil bli sendt ut etter at Stortinget har handsama budsjettforslaget. Det kan koma endringar i rammene og i fordelinga av midlar. Dette orienteringsbrevet er eit grunnlag for planlegging. L Rammer for 2010 under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk Regjeringa gjer i statsbudsjettet for 2010 framlegg om ei samla løyving på 2 679,1 mill. kr over programkategori 13.50, inkludert vidareføring av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgivaravgift. Løyvinga til del særskilde distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under Kommunal- og regionaldepartementet aukar i 2010 med 122,45 mill, kr. Statsbudsjettet fører dermed vidare distriktsioftet, som regjeringa lova i Soria Moria erklæringa. Distriktsiøftet er også nærare konkretisert i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft ogframtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

2 Fordeling av samla løyvingar over programkategori på kap./postar, i tusen kr 2009 Forebels 2010 Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunane i i for_regional utvikling Kap. 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Kap. 551, post 71 Nordområdetiltak Kap. 552, post 21 Kunnskapsutvikling, il 000 il 400 informasjon o.a. Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Kap. 554, post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling i inkl. Opplands del av kap. 551, post 60 som inngår i forsøket Fritt Fram over kap. 551, post 64 i Andre departement sin del av Fritt Fram-forsøket på om lag 5,6 mill, kr er ikkje med i tabellen. Følgjande prioriteringar er sentrale i budsjettet for 2010: Auke i regionale utviklingsmidlar til fylkeskommunane, medrekna auka midlar til fylka som ligg heilt eller delvis utanfor verkeområdet og auka midlar til NyVekst og kommunale næringsfond. Ny satsing for lokal samfunnsutvikling i kommunane. Nytt program for å stimulera til bulyst i distrikta. Støtte til investeringsstonad for å modernisera og styrka daglegvarebutikkar i distrikta. I punkt III under er rammer og nye prioriteringar for dei enkelte postane presenterte nærare. I tillegg har vi lagt ved førebels oversikt over fylkesfordelinga av ramma på kap. 551, post 60. IL Overordna distrikts- og regionalpolitiske mal og strategiar Statsbudsjettet tek m.a. utgangspunkt i St. meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Regjeringa vil leggja til rette for at alle skal vera fri til å busetja seg der dei ønskjer, og å utløysa verdiskapingspotensialet i alle delar av landet. Dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla under programkategori er ein ekstrainnsats som skal styrkja grunnlaget for busetjing og verdiskaping i område og Side 2

3 landsdelar med særlege utfordringar og skal i hovudsak brukast innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Nokre av midlane kan nyttast utanfor verkeområdet for å medverka til å utløysa regionale potensial for verdiskaping. Midlane skal medverka til å styrkja verdiskapinga i næringsmiljø og til utvikling av attraktive arbeidspiassar ved å fremma innovasjon, omstilling og nyetableringar. Midlane skal også medverka til utvikling av lokal infrastruktur, kompetanse og attraktive stader. Regjeringa har som mål at fleire kvinner skal bli entreprenørar, og at kvinnedelen blant nye entreprenørar skal vera minst 40 prosent innan Bruken av dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla skal medverka til å nå dette målet. Departementet har mål om at 40 prosent av dei næringsretta midlane over eige budsjett skal treffa kvinner innan Dette krev målretta innsats og aktiv oppfølging i verkemiddelordningar og program. Kvinner og unge er viktige ressursar i arbeidet med regional utvikling. Departementet ber fylkeskommunane om å medverka til at desse målgrtippene i aukande grad blir prioriterte innanfor løyvingane. Departementet oppfordrar framleis fylkeskommunane om å fastsetja måltal for kvinner innanfor forvaltninga av dei bedriftsretta verkemidla. IIL Forebels rammer og fordelingar for dei enkelte tilskotspostane Kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Regjeringa føreslår å løyva 1 488,8 mill. kr over kap. 551, post 60 for 2010, som blir fordelte til fylkeskommunane. Førebels fylkesfordeling av midlane går fram av vedlegg 1. Ramma til fylka blir fastsett etter både objektive kriterium og skjøn: Obiektive kriterium: - Distriktspolitisk komponent: Fordelinga av ramma mellom fylkeskommunane skjer i hovudsak på grunnlag av folketal innanfor dei enkelte sonene av det distriktspolitiske verkeområdet, med vekting av sonene etter distriktspolitisk prioritet. - Regionalpolitisk komponent: For at alle fylkeskommunane skal ha eit grunnlag for å ut,øva si rolle som regional utviklingsaktør, vert alle tildelte eit fast beløp (botnplanke) utan avkorting. Sentralfylka får også ein garantisum, som saman med botnplanken gir fylka eit minstebeløp. Side 3

4 Fordelinga av midlane til NyVekst skjer med utgangspunkt i den distriktspolitiske komponenten. Skjøn: Det blir tildelt midlar til kommunale næringsfond, omstilling og Interreg WA basert på skjøn. Bidraget til grenseregionalt programsamarbeid gjennom Interreg WA er synleggjort på dei deltakande fylka etter ei førebels sjablongmessig fordeling, jf vedlegg 2. Midlar til dei ulike programma vil, av praktiske omsyn, bli overførte direkte til sekretariatsfylka. Tiltak i Auka midlar til fylkeskommunane som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Departementet vil auka botnplanken som alle fylkeskommunane får, utan avkorting, frå 2 mill, kr til 3 mill. kr. Dette skal vera med på å styrka den regionale utviklingsrolla til fylkeskommunane, som ligg heilt eller delvis utanfor det distriktspolitiske verkeområdet i samband med forvaltningsreforma. Det vil gjera at dei kan medverka til å møta regionale utfordringar når det gjeld både levekår og verdiskaping. Departementet legg også vekt på at regional medfinansiering er ein føresetnad innanfor enkelte nasjonale program som skal fremja innovasjon og utløysa verdiskapingspotensial ut frå regionale føresetnader. Ny Vekst - stønad til små nyetablerte vekstforetak i det distriktspolitiske verkeområdet Departementet legg til rette for ei auka løyving på 30 mill. kr i budsjettet for 2010, slik at fylkeskommunane totalt har 92 mill. kr til ordninga. Mange verksemder med stort potensial overlever ikkje den tidlige kritiske fasen etter etablering med høge driftsutgifter og lite inntening. Ordninga blir i hovudsak finansiert over midlane til fylkeskommunane. Opptrappinga i 2010 er i tråd med ambisjonane for ordninga, og 2010 er siste året i opptrappingsplanen. Løyvinga inneheld midlar til å følgja opp verksemder som alt er inne i ordninga samt å ta inn nye verksemder i Den fylkesvise fordelinga av midlane er vist i ein eigen kolonne i vedlegg 1. I tillegg vil Innovasjon Noreg få tildelt midlar som skal brukast i sanifinansiering med regionale midlar for å sikra at gode prosjekt i heile verkeområdet kan få støtte. Kommunale næringsfond Departementet legg til rette for ein auke i løyvinga til kommunale næringsfond frå 145 mill. kr i 2009 til 175 mill. kr i Auken skal vera med på å styrka næringssvake kommunar som støttespelarar for entreprenørar og lokalt næringsliv. Satsingane blir sette i samanheng med den nasjonale satsinga på kommunane som førsteline i Side 4

5 småskala næringsutvikling, satsinga på lokal samfunnsutvikling i kommunane og byggja opp under satsinga til regjeringa på sårbare område. Omstilling Departementet legg førebels opp til ei løyving på 66 mill, kr til omstillings- og nyskapingsarbeid i vanskelegstilte kommunar over kap. 551, post 60. Beløpet er i all hovudsak basert på innspel frå fylkeskommunane. Midlane vil gi fylkeskommunane høve til å støtta opp om kommunar der hjørnesteinsbedrifter er lagde ned eller der næringar har hatt store reduksjonar i sysselsettinga. 1juni 2009 vedtok regjeringa å gi Finnmark fylkeskommune økonomisk støtte til å hjelpa Vardø kommune og andre aktuelle aktørar med utviklings- og samordningsarbeid i Vardø kommune. Finnmark får derfor oyremerkt i mill, kr til dette arbeidet i Ein oversikt over fylka som får tildelt midlar til omstilling går fram av vedlegg 2. Fylkeskommunane står eiles fritt til å prioritera tildelte midlar mellom kommunar og regionar i fylket. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunen vil frå og med 2010 kunna gi Innovasjon Noreg høve til å stilla distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Føremålet er å støtta prosjekt der risikoen i utgangspunktet er stor og der medverkinga frå Innovasjon Noreg inneber at prosjektet blir gjennomført. Før iverksetting vil Kommunal- og regionaldepartementet arbeida med avkiaringar knytt til satsinga, bl.a. i høve til EØS-regelverket og kommunelova. Kvar gong det blir stilt garantiar, vil Innovasjon Noreg setja av midlar til eit nasjonalt tapsfond, basert på risikoen knytt til kvar enkelt garanti. Fylkeskommunane vil ha ansvaret for å etterfylla tapsfondet ved behov. Departementet viii lys av kommunelova også vurdera om det er behov for justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Kulturbasert stad- og næringsutvikling Departementet vil også i 2010 lysa ut midlar til pilotprosjekt innan kulturbasert stad- og næringsutvikling. I tillegg vil departementet ta initiativ til evaluering av pilotprosjekta som har fått støtte, samt vurdera korleis erfaringane frå pilotprosjekta best kan nyttast. Det er i 2010 sett av inntil 7 mill. kr til dette arbeidet. Bedriftsnettverk Gjennom nettverk kan føretak få hjelp til å styrkja samarbeidet, skapa tillit og identifisera konkrete problemstillingar og samarbeidspotensial. Innovasjon Noreg har difor etablert tenesta Bedriftsnettverk. Den er eit tilbod til små og meliomstore føretak innanfor alle bransjar, sektorar og landsdelar som ønskjer å etablera forpliktande samarbeid med andre føretak, gjerne også utanfor den regionen føretaket er lokalisert i. Tenesta vert finansiert med midlar frå KRD og NHD, og i tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera ut frå regionale behov. Side 5

6 Kap post 61 Nærinsretta midlar til regional utvikling. kompensasjon for auka arbeidsivaravift Regjeringa har foreslått ei løyving på 674,4 mill, kr på denne posten for Departementet vil koma tilbake til den fylkesvise fordelinga av rammene når desse ligg føre etter årsskiftet 2009/2010. Bodø og Tromsø har som relativt store byområde i det distriktspolitiske verkeområdet, betre føresetnader for vekst enn landsdelen elles. Med dei utfordringane som landsdelen samtidig står overfor, har Kommunal- og regionaldepartementet som mål å sikra at midlane i større grad enn i dag bør brukast med tanke på ringverknader i heile landsdelen. Bruken av midlane må også sjåast i samanheng med regjeringa sin nordområdestrategi, og Kommunal- og regionaldepartementet sitt arbeid for auka landbasert verdiskaping retta mot fysisk infrastruktur, kompetansebygging, næringsutvikling og aust-vestsamarbeid i Nord-Noreg. Som i dei siste tre åra, vil det i 2010 oppstå eit restbeløp grunna endringar i berekningsgrunnlaget for differensiert arbeidsgjevaravgift. Midlane skal prioriterast til vidare utbygging av breiband innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Etter avtale med departementet kan ein nytta midlane til andre infrastruktur- og næringstiltak innanfor verkeområdet. Kap. 551 post 71 Nordområdetiltak Regjeringa har foreslått ei løyving på 50 mill, kr på denne posten for Regjeringa ønskjer å nytta løyvinga på følgjande område i 2010: mill, kr skal nyttast til å vidareføra Forskingsløft i nord i regi av Noregs forskingsråd. mill, kr skal nyttast til reiselivs- og destinasjonsutvikling i regi av verkemiddelaktorane i samarbeid med fylkeskommunane og Nordnorsk Reiseliv AS. - 5 mill, kr skal nyttast til entreprenørskap og nyskaping for unge. Av desse blir 4 mill, kr foreslått til Innovasjon Noreg sin ungdomssatsing, som mellom anna omfattar Mentorordninga for unge og 1 mill, kr til Ungt Entreprenørskap. Reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte område. Side 6

7 Kap post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Regjeringa føreslår ei løyving på 428,5 mill, kr over posten i Dette er ein auke på 20,8 mill, kr i høve til I oversiktane nedanfor viser vi førebels til fordeling av ramma for 2009 på program og innsatsområde i Innovasjon Noreg, SWA, Noregs forskingsråd og Kommunal- og regionaldepartementet, samanlikna med Departementet har i teksten under i hovudsak kommentert satsingsområde der det skjer ei endring frå 2009 til Endeleg fordeling mellom aktørar, program og innsatsområde vil bli nedfelt i oppdragsbreva for Verkemiddelaktørane kan gjera mindre justeringar mellom program og innsatsområde innanfor desse rammene. Vi ber likevel om at eventuelle ønskje frå SWA, Innovasjon Noreg eller Noregs forskingsråd om endringar i fordelinga av midlar på program og innsatsområde blir tekne opp i god tid før halvårsmøta i haust.. SWA samla økonomisk ramme: 68.5 mill kr Arbeidsmål Program 2009 Forebels Styrka Næringshageprogrammet 24,5 20 næringsmiljø FOU- inkubatorprogrammet Regionalisering og nettverk m.v Entreprenørskap Kultur- og næringsaktivitetar 2,5 2,5 Matinkubator 2 2 Kvinner og entreprenørskap Industri-inkubatorar m.m Utviklingstilskotet til den enkelte næringshagen vert trappa ned mot slutten av programmet, og 2010 er siste år i gjeldande program. Ramma til næringshageprogrammet går difor noko ned i 2010 samanlikna med Side 7

8 . Innovasjon Noreg samla økonomisk ramme: 164,3 mill. kr Arbeidsmål Program og satsingar 2009 Forebels Arena-programmet, Styrka næringsmiljø NCE-programmet og Bedriftsnettverk 1.2 BIT-programmet, Vidareutvikla etablerte Kompetanseprogrammet og 11 foretak Designprogrammet 1.3 NyVekst (jott til samfinansiering), Entreprenørskap Unge i fokus (inkludert mentorordning for unge), 44 39* Anna satsing på entreprenørskap, Inkubatorstipend og FORNY Særskilte satsingar Kommunane som forstelineteneste for småskala næringsutvikling og entreprenørskap 3 3 Kvinner i fokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og 14,5 13 entreprenørskap Tverrgåande tema, Kultur og opplevingar 4 4 Tenesteutvikling, Storbyprosjektet 4 0 analyser, profilering Regional omstilling 8 8 Analysar, evalueringar, profilering, administrasjon 24,2 25,3 *1 tillegg er det sett av ei løyving til Unge i Fokus/mentorordning for unge over kap 551, post 71. Bedrzftsnettverk Departementet vil styrkja innsatsen retta mot utvikling av nettverk i små og mellomstore foretak. I tillegg ligg det til rette for at fylkeskommunane kan finansiera tenesta frå dei desentraliserte midlane til fylkeskommunane over kap 551, post 60 ut frå regionale behov. BIT Departementet legg opp til noko redusert innsats i BIT. Programmet har vore finansiert over dei nasjonale midlane i fleire år. Side 8

9 Ny Vekst Vi syner her til opptrappingspianen for programmet. Sjå elles samla omtale av ordninga under kap. 551, post 60. FORNY 2009 er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet har redusert tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plassert hjå Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordelinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Kvinner ifokus inkludert ekstrasatsing til kvinner og entreprenørskap Verkemiddelapparatet har i samarbeid med departementa sett måltal for å auka delen kvinner i sine program. Rapporteringa syner at arbeidet har gjeve gode resultat. Det overordna målet er at minst 40 prosent av nye entreprenørar skal vera kvinner innan Det er ønskjeleg at dei generelle verkemidla skal nå fleire kvinner. Støtta til den særskilde kvinnesatsinga bør difor reduserast. GRO programmet vart lagt ned i Departementet er i dialog med Innovasjon Noreg om alternativ til programmet. Unge ifokus Departementet vil styrkja innsatsen retta mot unge etablerarar. Den auka innsatsen på Unge i Fokus blir gitt som ein del av regjering si satsing på Nordområda, over kap. 551, post 71 Nordområdetiltak. Distriktsretta garantiar Fylkeskommunane vil frå og med 2010 kunne gi Innovasjon Noreg høve til å stille distriktsretta garantiar for driftskreditt og investeringslån innanfor det distriktspolitiske verkeområdet over kap 551, post 60. Før iverksetting vil vi avklara satsinga i høve til mellom anna E0S-regelverket og kommunelova. Departementet vil i lys av kommunelova også vurdera om det er naudsynt med justeringar i handteringa av distriktsretta risikolån. Storbyprosjektet Prosjektet blir i høve til fastsett plan avslutta i Departementet vil drøfta prioriteringane på halvårsmøtet med Innovasjon Noreg, og vi ber i den samanheng om innspel i god tid før møtet. Departementet vil àg invitera til ein gjennomgang av styringa frå vår side av midlar til einskilde program og andre satsingar. Denne dialogen vil bli sett i lys av den evalueringa av Innovasjon Noreg som nylig er sett i gong. Side 9

10 . Noregs forskingsråd samla økonomisk ramme: 45,2 mill. kr Mål Program 2009 Forebels Styrka VRI (Verkemiddel for regional næringsmiljø FoU og innovasjon) Regionale representantar 0,6 1,2 1.3 Entreprenørskap FORNY 10,5 5,0 I tillegg er det sett av ei løyving til Forskingsløft i nord over kap 551, post er siste år i programperioden for FORNY. Nytt program startar etter planen opp i vil difor vera eit overgangsår. Kommunal- og regionaldepartementet vil redusera tilskotet i overgangsåret. Midlane er teknisk plasserte på Forskingsrådet. Departementet vil seinare ta stilling til fordeinga mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Spesielle satsingar administrert direkte av Kommunal- og regionaldepartementet Tabellen nedanfor er ein oversikt over ei førebels fordeling av midlar på andre satsingar og program finansiert over programområde Program og innsatsområde 2009 Førebels 2010 Internasjonalt arbeid 38,65 40,51 Lokal samfunnsutvikling i kommunane - 30 Bulyst - 25 Utviklingsstøtte og investeringsstøtte til småbutikkar 5 15 MERKUR 9 11 Verdiskapingsprogram for naturarven 5 10 Ungt Entreprenørskap 8 8*** Kultur og næring, pilotar 7 7 Småsamfunnssatsinga 21 0 BLEST (Attraktive stader) 6 0 * * * I tillegg er det sett av ei løyving til Ungt Entreprenørskap over kap 551, post 71. Lokal samfunnsutvikling i kommunane I 2010 startar ei langsiktig satsing med å utvikla attraktive lokalsamfunn. Regjeringa vil gi eit tilskot på 30 mill, kr det første året. Satsinga skal gjera kommunane betre til å planlegga, mobilisera, samarbeida og gjennomføra utviklingsprosjekt. Dette skal gjerast gjennom eit tettare interkommunalt samarbeid, samarbeid mellom kommunar og fylke, og ved at fylkeskommunane si rolle som aktiv rådgjevar og støttespelar overfor kommunar med utviklingsbehov vert styrkt. Vidare legg ein vekt på å utvikla den rolla fylkeskommunane har som samordnar mellom ulike aktørar. Satsinga skal både byggja Side 10

11 opp under og styrka eksisterande innsats retta mot lokal samfunnsutvikling. Nye tiltak kan bli sette i verk. Satsinga skal utviklast og konkretiserast i dei einskilde fylke i dialog med kommunar og andre relevante aktørar. Bulyst Departementet ønskjer å nytta eit tilskot på 25 mill, kr til eit nytt bulystprogram i Satsinga er planlagt å vara i fem år. Gjennom programmet skal departementet støtta opp om lokale og regionale utviklingsprosjekt som fremjar bulyst i heile landet. Programmet skal vidareutvikla kunnskap om kva som aukar sjansane for at busette og tifflyttarar trivst og blir buande. Det vil bli ei utlysing av midlar så snart innhaldet og organiseringa er meir avklart. Fylkeskommunane vil få ei sentral rolle i det vidare arbeidet. Utviklings- og investeringsstøtte til daglegvarebutikkar For å ivareta gode lokale tenester ønskjer departementet å styrkja innsatsen overfor daglegvarebutikkar i distriktsområde. Det skal etablerast ei eiga ordning med investeringsstøtte retta mot nærbutikkar i distriktsområde. Dette er ei ordning som skal medverka til at nærbutikkar kan få hjelp til modernisering og utvikling av butikkane, for å sikra vidare lønsam drift. MERKUR Regjeringa føreslår ein auke i tilskotet til MERKUR-programmet frå 9 mill, til 11 mill, kr. Dette inkluderer ei vidareføring av kompetansetilbodet til bokhandlarar i distrikta. Auken er og tenkt som ei generell styrking av MERKUR, i samband med utviklinga og etableringa av ny investeringsstøtteordning. Verdiskapingsprogram for naturarven Kommunal- og regionaldepartementet styrkjer løyvinga til eit samarbeidsprosjekt med Miljøverndepartementet med 5 mill, til 10 mill, kr i Det inneber at det er sett av til saman 25 mill, kr til Verdiskapingsprogram for naturarven i Siktemålet er å utvikla verdiskapingspotensialet, både miljomessig, sosialt, kulturelt og økonomisk, i tilknyting til store, nasjonale verneområde, inkluderte randområde og andre naturområde med særlege kvalitetar. BLEST og Smdsamfunnssatsinga blir i høve til fastsett plan avslutta i Kap. 554 post 01 Kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssenteret. Distriktssenteret blei etablert i 2008 som eit forvaltningsorgan under Kommunal- og regionaldepartementet og skal stotta opp om lokal utviklingskraft og initiativ. Overordna mål for senteret er å vera ein kunnskaps- og erfaringsbase og støttespelar for heilskapleg og berekraftig utviklingsarbeid i distriktsområde. Posten får ein auke på Side 11

12 4,5 mill, kr til totalt 26 mill, kr i Ein stor del av auken skuldast at Distriktssenteret har tatt over omdømearbeidet frå departementet. Med helsing Vedlegg: 1. Oversikt over fordeling av midlar over kap. 551, post Oversikt over skjønstildeling til omstilling og grenseregionalt samarbeid Likelydande brev sendt til: Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Finnmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Hovedkontoret Møre og Romsdal fylke Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges forskningsråd Oppland fylkeskommune Oslo kommune Rogaland fylkeskommune SWA - Selskapet for industrivekst SF Sogn og Fjordane fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Side 12

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene Sflknr J ** v Dok nr " Eksp. U.off. O 8 OKT 2008..//2, baksh - Dykkarref Vår ref Dat» 08/50-1 HMJ 7 OKT

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge liste Deres ref Vår ref Dato 8.10.14 Orientering om statsbudsjett for 2015 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreløpige rammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT C) DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsraden Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Dykkar ref Vår ref 07/53-1 HHB Dato 25 JAN 2008 Statsbudsjettet 2008 - Tildeling

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vår ref 11/1313-11 KON

tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vår ref 11/1313-11 KON Ze.: 9 (3(,, ( KOMMUNAL- tu4- _LW4F DET KONGELEGE OG REGIONALDEPARTEMENT Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN Dykkar ref Vår ref 11/1313-11 KON Dato 25 ONT 2011 Statsbudsjettet

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref Vår ref Dato 13/2899-1 17.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 551, post 60 Tilskudd til Nord-Trøndelag fylkeskommune for regional utvikling

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 1 INNLEIING 1.1 BAKGRUNN ESA godkjente 19. juli 2006 regjeringa sitt forslag om gjeninnføring av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift frå og med 1. januar 2007.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/12455-4 14/7685-3 30.06.2016 «Sdo_Tittel» Det vises til oppdragsbrevet for 2015, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Program for entreprenørskap

Program for entreprenørskap Program for entreprenørskap Eit samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Kvifor denne satsinga? Kort oppsummert: 4 årig satsing 2006-2010 Økonomisk ramme 5,7 millionar per år

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Programkategori Distrikts- og regionalpolitikk

Programkategori Distrikts- og regionalpolitikk 1 Programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk Regjeringen foreslår at det bevilges 1,46 mrd. kroner under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Dette innebærer en reduksjon på

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN DET KONGELIGE KOMMUNAL- OGREGIONALDEgARJEMENT-.AND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN Eksp.? MAI?$ 2008 7 Saksh. Deres ref Vår ref 08/464-1 EN Dato 14

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Ta heile Noreg i bruk

Ta heile Noreg i bruk Kortversjon av Meld. St. 13 (2012 2013) Ta heile Noreg i bruk Distrikts- og regionalpolitikken Arbeidsløyse i europeiske regionar i 2011 Kjelde: Nordregio. 2 ANNLEISLANDET Når vi samanliknar det som skjer

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer