Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten"

Transkript

1 Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren: side 1 av 84

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Definisjon av sentrale begreper HiTs mål for kvalitetsarbeidet Virkeområde for kvalitetssikringssystemet ved HiT Hovedelementer i kvalitetssikringssystemet Organisering av kvalitetssikringsarbeidet ved HiT Ansvarsforhold og myndighetsfordeling... 8 Styret... 8 Rektor... 9 Høgskoledirektøren... 9 Studiedirektøren... 9 Dekan... 9 Instituttleder... 9 Læringsmiljøutvalget Internasjonalt utvalg (IU) Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) Syklus for planlegging og rapportering Politisk styring Strategisk planlegging Plan- og rapporteringssyklus for studieåret Kvalitetssikringssystemet Styringsdialogmøter Figur 1. Plan og rapporteringssyklus l Rutinebeskrivelser for kvalitetsarbeidet Rutine KSS-01 - Gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Tidsfrister Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag Formål Definisjoner Omfang Ansvar Beskrivelse Statistisk oppfølging Referanser Rutine KSS-03 - Gjennomføring og oppfølging av intern evaluering av studie- og doktorgradsprogram Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-04 Oppfølging av eksterne evalueringer

3 7.5 Rutine KSS-05 - Behandling av statistiske data knyttet til inntakskvalitet og resultatkvalitet Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-06 - Rapportering til Databasen for statistikk om høgre utdanning Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Tidsfrister Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-07 - Utarbeidelse av årlig rapport om læringsmiljøet ved høgskolen Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-08 - Søknad om akkreditering, etablering og nedlegging av studietilbud Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Tidsfrister Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-09 - Kvalitetssikring av studie- og fagplaner Formål Ansvarsforhold Beskrivelse Tidsfrister Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutine KSS-10 - Kvalitetssikring av tilbud for utreisende utvekslingsstudenter ved HiT Formål Omfang Definisjoner Ansvar Beskrivelse Referanser Rutine KSS-11 - Kvalitetssikring av tilbud for innreisende utvekslings-studenter ved HiT Formål Omfang Definisjoner Ansvar Beskrivelse Referanser Rutine KSS-12 - Tilrettelegging for etablering av og samhandling med studentorgan ved høgskolen Formål Omfang

4 Ansvar Beskrivelse Referanser Rammebetingelser fastsatt av politiske myndigheter Lover Sentrale forskrifter gitt med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler.. 54 Bevilgninger Politiske føringer HiTs egne forskrifter og retningslinjer Forskrifter Instrukser og reglement Stillingsbeskrivelser Retningslinjer Vedlegg Vedlegg 1: Skjema for evaluering av emner Vedlegg 2: Skjema for evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Vedlegg 3: Course evaluation questionnaire Vedlegg 4: Infrastructure and learning environment evaluation questionnaire Vedlegg 5 Mal for årsrapport om læringsmiljø pr. avdeling Vedlegg 6: Skjema for budsjettering ved etablering av studier Vedlegg 7: Skjema for budsjettering ved etablering av doktorgradsstudier Vedlegg 8: Mal for utarbeidelse av studieplaner Vedlegg 9: Mal for rapport for intern evaluering av studie- og doktorgradsprogram Vedlegg 10: Mal for sluttrapport fra utreisende utvekslingsstudenter

5 1 Bakgrunn I forbindelse med endringer i universitets- og høgskoleloven i tilknytning til innføringen av kvalitetsreformen, ble det stilt krav om at utdanningsinstitusjonene innen skulle etablere kvalitetssikringssystemer som omfattet alle prosesser av betydning for utdanningsvirksomheten. I Strategisk plan for Høgskolen i Telemark gikk det fram at høgskolen i planperioden skulle legge økt vekt på kvalitetssikring, evaluering av undervisningen og studentdemokrati. Ved godkjenning av Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark , fastsatte høgskolestyret på denne bakgrunn et system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved høgskolen. I sitt vedtak av godkjente NOKUTs styre dette kvalitetssikringssystemet. NOKUT kom imidlertid også med anbefalinger for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og uttalte at det var forventet at høgskolen fulgte anbefalingene og meldte tilbake om dette til NOKUT. På bakgrunn av disse anbefalingene, samt senere endringer i lov, forskrifter og i NOKUTs søkerhåndbok, fant høgskolen grunn til å foreta til dels omfattende endringer i denne kvalitetshåndboken. I tillegg har høgskolen opparbeidet ny kunnskap gjennom bruk av gjeldende rutiner og har sett behov for enkelte endringer på dette grunnlag. Strategisk plan for Høgskolen i Telemark viderefører vektleggingen av kvalitetssikringsarbeidet ved høgskolen. Revisjon 1.2 ble vedtatt av styret Bakgrunnen for revisjon 1.3 av Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark er bl.a. at høgskolen har fått akkreditert sitt første doktorgradsstudium i Prosess-, energi og automatiseringsteknikk. Kvalitetssikring av doktorgradsstudier er i denne revisjonen integrert i kvalitetshåndboken. Det tas forbehold om at Kunnskapsdepartementet godkjenner søknad om etablering av doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. I tillegg er faglig kvalitetssikring av internasjonaliserings-virksomheten og det studentdemokratiske arbeidet beskrevet i nye rutiner. 2 Definisjon av sentrale begreper I dette avsnittet gis det definisjoner av sentrale begreper som benyttes i kvalitetshåndboken. Begrepene er ordnet i alfabetisk rekkefølge. Aggregering av kvalitative data betyr en bearbeidet og forenklet videreføring av hovedinnhold, hovedtendenser og spesielle utslag i de kvalitative vurderingene, dvs. en fortolkende oppsummering. (NNR-rapport 08/2002). Aggregering av kvantitative data betyr oppsummering av data fra ett nivå til ett eller flere høyere nivåer. Akkreditering er en faglig bedømmelse av en høyere utdanningsinstitusjon og de studier den tilbyr. Akkreditering, eller en positiv bedømmelse, er i henhold til lov om universiteter og høgskoler en forutsetning for at en institusjon skal kunne tilby et studium. Hovedvekten skal legges på institusjonenes systemer for kvalitetssikring. Formålet med akkreditering er godkjenning. Departementet har tillagt myndigheten til å foreta akkreditering - 5 -

6 til et eget organ for akkreditering og evaluering (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)). (NNR rapport 07/2002) Emne: Begrepet dekker den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram eller en grad. Et emne vurderes særskilt, og sluttkarakteren blir ført på vitnemål/karakterutskrift. (Eksamensforskriften ved HiT) Emnebeskrivelse: Emnebeskrivelser gjelder de enkelte emner et studieprogram er sammensatt av, og gir en nærmere beskrivelse av innhold, læringsmål, organisering, vurderingsformer og pensumlitteratur. Emnebeskrivelser skal foreligge ved avdelingens behandling av studie- og fagplaner. (Eksamensforskriften ved HiT) Emnekarakter er karakteren for et emne, og skal føres på vitnemål/karakterutskrift. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. (Eksamensforskriften ved HiT) Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlaget som fører fram til en karakter. (Eksamensforskriften ved HiT) Ekstern evaluering (ofte kalt audit) brukes om et evaluerende ettersyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. Evalueringsobjektet er her kvalitetsarbeidet og ikke selve utdanningskvaliteten. Den eksterne evalueringen har vært rettet mot ledelses- og institusjonsnivået. Den tar hensyn til den variasjon som eksisterer i institusjonenes kvalitetsarbeid. Dermed tar den også institusjonenes eget ansvar for kvalitetssikring og utvikling på alvor. Ekstern evaluering kan basere seg på forutgående selvevaluering og tar vanligvis utgangspunkt i felles retningslinjer. (NNR rapport 07/2002) Fagplan: Fagplan benyttes som betegnelse på det spesifikke utdanningsopplegget ved høgskolen, og er basert på nasjonale rammeplaner. Fagplanen skal beskrive faglig innhold med pensumlitteratur, vurderingsformer, krav for å gå opp til eksamen, studieprogrammets organisering og progresjon, eventuelle praksisformer, samt forhold mellom teori og praksis. (Eksamensforskriften ved HiT) Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og andre forutsetninger som studentene har. Kvalitetssystem foreligger når kvalitetsarbeidet er forankret i institusjonelle mål og planer, hvor sentrale rutiner på ulike nivåer er beskrevet og det er etablert rapporterings- og oppfølgingsrutiner på alle nivåer og mellom nivåene. (NNR rapport 07/2002) Kvalitet: I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. (ISO 9000) Kvalitetssikring omfatter arbeidet med å sikre at kvaliteten oppnår gitte minimumskrav. Kvalitetstiltak vil bli brukt om konkrete tiltak rettet mot studie- og læringsmiljø, dvs. endringer som institusjonen iverksetter når det gjelder studieplaner, undervisning, rammer og fagligsosiale aktiviteter. (NNR rapport 07/2002) Læring: Ulike prosesser som utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Programkvalitet er knyttet til studietilbudet, undervisningen og de ansattes kompetanse

7 Rammekvalitet er knyttet til ressurser, strukturer, regler m.v. Rammeplan: Rammeplan er betegnelsen for en nasjonal plan som beskriver mål for, omfang av, innhold i og organisering av studieprogrammer, samt eksamensordninger. Rammeplaner fastsettes av departementet. (Eksamensforskriften ved HiT) Resultatkvalitet er knyttet til sluttproduktet i form av læringsresultat. Selvevaluering tar utgangspunkt i felles retningslinjer for ekstern evaluering eller audit, egne planer og målsettinger på området og egenrapporter fra kvalitetsarbeidet for de årene som omfattes av syklusen. Selvevalueringsrapporten skal være analyserende, konkluderende og konstruktiv, dvs. den må vurdere svakheter og styrker samt antyde tiltak for det videre kvalitetsarbeidet. Selvevaluering er en viktig del av vurderingsgrunnlaget, samtidig som den skal fremme lærestedets egen utvikling. (NNR rapport 07/2002) Student: Som student regnes den som er tatt opp til ett av høgskolens studieprogrammer, og som derfor har studierett i samsvar med universitets- og høgskolelovens 3-7 til (Eksamensforskriften ved HiT) Studieplan: Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold i og organisering av studieprogrammer som ikke omfattes av nasjonale rammeplaner. Studieplaner skal beskrive mål, studieprogrammets varighet, omfang og nivå, arbeids- og undervisningsformer, forhold mellom teori og praksis og vurderingsformer. (Eksamensforskriften og doktorgradsforskriften ved HiT) Studieenhet: Et studieprogram, et hovedemne eller flere hovedemner som hører sammen faglig eller organisatorisk. Minste mulige studieenhet er et separat emne med egen eksamen. Studiekvalitet: Det gis ingen enkel entydig definisjon av begrepet. Tre forhold står likevel sentralt: kvalitet slik den framstår for studenten, slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål, og slik den gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand. (NOKUTs kriterier for evaluering av kvalitetssikringssystemer) Studiepoeng: Studiepoeng er et mål for omfanget av et emne i forhold til normert studietid. 60 studiepoeng tilsvarer ett års normert arbeidsinnsats på heltid for en student. (Eksamensforskriften ved HiT) Studieprogram: Begrepet anvendes om et ett- eller flerårig studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er i regelen sammensatt av flere emner. (Eksamensforskriften og doktorgradsforskriften ved HiT) Undervisning: All faglig virksomhet rettet mot studentene for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger

8 3 HiTs mål for kvalitetsarbeidet Hovedmålsettingen for kvalitetsarbeidet ved HiT er å sikre et godt, helhetlig og stimulerende læringsmiljø ved høgskolen, som både kan bidra til at studentene gjennomfører studiene med gode resultater innenfor normert studietid, og at studentene erverver ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for personlig utvikling og som er relevante for samfunnet. Kvalitetssikringssystemet ved HiT skal bidra til: kontinuerlige forbedringer i utdanningsvirksomheten ved høgskolen å sikre at kvalitetsavvik i undervisningen avdekkes og forbedrende tiltak iverksettes å sikre at myndighetenes krav og forutsetninger for høgskolens virksomhet etterkommes Kvalitetsarbeidet skal gjennomføres slik at det bidrar til forenkling og effektivisering av virksomheten ved høgskolen. 4 Virkeområde for kvalitetssikringssystemet ved HiT Kvalitetssikringssystemet omfatter all virksomhet som er relatert til læringsmiljøet og studietilbudene, herunder doktorgradsstudier. Systemet omfatter imidlertid ikke FoUvirksomheten ved institusjonen. Administrative forhold og rutiner som er relatert til økonomi- og personaladministrasjon, er omhandlet i andre dokumenter som Internkontrollperm og Økonomihåndbok for Høgskolen i Telemark. 5 Hovedelementer i kvalitetssikringssystemet Hovedelementene i kvalitetssikringssystemet kan deles inn i verktøy og metoder for planlegging av virksomheten, gjennomføring, oppfølging og forbedringstiltak. Dette omfatter: systematisert oversikt over myndighetenes krav og forutsetninger for virksomheten høgskolens målsettinger og planer på ulike nivåer standardiserte rutinebeskrivelser og retningslinjer måle- og registreringsredskaper (indikatorer, evalueringsrutiner) analyseprosedyrer (hvor er det avvik, hva skyldes de) tiltaksprosedyrer (valg og iverksetting av tiltak) dokumentasjons- og rapporteringsordninger 6 Organisering av kvalitetssikringsarbeidet ved HiT 6.1 Ansvarsforhold og myndighetsfordeling Styret Høgskolens styre har det overordnede ansvaret for kvalitetssikring ved HiT. Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet, jf. universitets- og høgskolelovens 9-1. Styret selv skal trekke opp strategien for høgskolens faglige utvikling og fastsette høgskolens - 8 -

9 studieprogram, jf. delegeringsreglementet for HiT, fastsatt av styret Styret fastsetter høgskolens kvalitetsstrategi. Rektor Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne, jf. universitets- og høgskolelovens 10-1 a). Rektor har ansvaret for at den faglige virksomheten holder tilfredsstillende kvalitet. Høgskoledirektøren Høgskoledirektøren er den øverste leder for den samlede administrative virksomheten ved institusjonen, innenfor de rammer som styret fastsetter, jf. universitets- og høgskolelovens 10-3 nr. 1 og 2. Studiedirektøren Studiedirektøren skal sørge for planlegging og koordinering av høgskolens totale faglige virksomhet innenfor de rammer som blir fastsatt av høgskolens ledelse. Studiedirektøren skal for øvrig: påse at studieadministrative funksjoner utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer og lignende ta initiativ til intern evaluering av høgskolens studietilbud for å sikre studiekvalitet sørge for å vurdere om undervisning og veiledning kan legges opp med sikte på å dekke ulike målgruppers behov for studietilbud og studieorganisering Dekan Dekan er ansvarlig for både den faglige og den administrative virksomheten ved avdelingen. Stillingen rapporterer til rektor i faglige saker og til høgskoledirektøren i administrative saker. Dekan har blant annet ansvar for planlegging, utvikling, gjennomføring, kvalitetssikring og revisjon av studietilbud, herunder også etter- og videreutdanning. Videre skal dekan stimulere til samarbeid internt i avdelingen og mellom avdelingene ved HiT. Dekan har det overordnede ansvaret for den interne informasjonen ved avdelingen. jf. stillingsomtale for dekan ved Høgskolen i Telemark (vedtatt i S-sak 111/02). Instituttleder Instituttleder har den daglige faglige og administrative ledelse av virksomheten ved instituttet. Dette innebærer et koordineringsansvar for den faglige virksomheten. Med stillingen følger også ansvar for: at instituttet drives innenfor fastsatte økonomiske og personalmessige rammer og i samsvar med de lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer som gjelder. at høgskolens strategi og faglige mål på instituttet blir realisert planlegging, utvikling, gjennomføring, kvalitetssikring og revisjon av studietilbud, herunder også etter- og videreutdanning at studietilbud praktiseres i samsvar med fastsatte retningslinjer som ligger nedfelt i planer og vedtak Instituttleder har videre ansvar for å legge forholdene til rette for studentene ved instituttet. Dette innebærer å: - 9 -

10 sørge for at studentene sikres den medinnflytelse de har krav på iht. lover og regelverk arbeide for et godt og forsvarlig helhetlig lærings- og arbeidsmiljø for studentene sikre at studentene blir informert om forhold som har betydning for dem i deres studiehverdag Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ som er opprettet av styret i henhold til universitets- og høgskolelovens 4-3 nr. 3. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljøet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd for studentene. Utvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om høgskolens arbeid med læringsmiljøet. Utvalget er sammensatt av åtte medlemmer. Fire av medlemmene er studentrepresentanter mens den andre halvparten er ansatte ved høgskolen. Disse er prorektor, en dekan som er oppnevnt av rektor for to år, og to faglige tilsatte som er oppnevnt av rektor for fire år (jf. reglement for læringsmiljøutvalget ved HiT, fastsatt av styret , med tillegg fastsatt av rektor , og revidert ). Internasjonalt utvalg (IU) Internasjonalt utvalg er opprettet av styret med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven 9-2 nr. 4, for å fremme internasjonalisering ved høgskolen. Utvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende overfor styret i saker som gjelder internasjonalt arbeid og skal bl.a. komme med forslag og klare prioriteringer for å realisere målene i høgskolens strategiske plan. Utvalget skal avgi en årlig rapport til styret. Utvalget har sju medlemmer. Prorektor leder utvalget. I tillegg er det fire medlemmer (faglig tilsatte) som representerer hver sin avdeling, og to studentrepresentanter. Medlemmene oppnevnes av rektor for en periode på fire år om gangen (studentrepresentantene for ett studieår om gangen), jf. IUs reglement, vedtatt av styret ). Samskipnaden i Telemark har en observatør i IU. Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) Studentsamskipnaden i Telemark har i henhold til Lov om studentsamskipnader 4-3 til oppgave å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Sammen med utdanningsinstitusjonene i Telemark skal SiTel legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljøet ved institusjonene. Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) Studentorganisasjonen i Telemark, er det øverste studentorganet ved høgskolen. Organisasjonen er opprettet av og for studenter ved HiT, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler 4-1. Formålet med organisasjonen er å ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske og administrative områder, samt påse at undervisningen studentene mottar er i samsvar med intensjonene til HiT, og i henhold til Lov om universiteter og høgskoler

11 Hovedsamarbeidspartnerne til SOT er høgskolens ledelse og Studentsamskipnaden i Telemark i tillegg til Studentenes Landsforbund (StL) og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SOT består av 7 representanter: leder, nestleder, økonomiansvarlig, studentrepresentant for studiested Porsgrunn, studentrådsstyreleder AF Bø, studentrådsstyreleder EFL Notodden, studentrådsstyreleder EFL Rauland. Det er ansatt en organisasjonssekretær i SoT i fulltidsstilling. Organisasjonssekretæren skal sammen med sekretæriatet stå for den daglige driften av SOT Alle avdelingene har et studentrådsstyre og studentråd ved hvert studiested. Studentrådet består av klassetillitsvalgte og er øverste organ for avdelingens studenter på studiestedet. Studentrådsstyret velges blant studentene ved avdelingen på studiestedet og består av minimum 3 personer, leder inkludert. SOT består av følgende organer: Årsmøtet, Lederforum, Sekretariatet, Studentrådene og Studentrådsstyrene. 6.2 Syklus for planlegging og rapportering Politisk styring Stortinget fastsetter utdannings- og forskningspolitiske hovedmål og overordnede prioriteringer i forhold til virksomheten ved universiteter og høgskoler i forbindelse med behandlingen av Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner med mer. Stortinget sørger for at det blir stilt økonomiske midler til rådighet slik at målene kan følges opp. Regjeringen og departementet setter politikken ut i livet ved at stortingsvedtak og merknader blir tolket og videreformidlet i eksempelvis budsjettrundskriv og andre rundskriv, tildelingsbrev, etatsstyringsmøter, styringsdialogmøter etc. Strategisk planlegging Høgskolens styre fastsetter strategisk plan for en periode på fire år, der det blant annet blir tatt hensyn til politiske styringssignaler og sentralt fastsatte føringer og til situasjonen i arbeidsog samfunnsliv. Strategisk plan blir rullert årlig, og fulgt opp gjennom avdelingenes årsplaner og institusjonens årsplan. Det utarbeides spesielt en handlingsplan for studenter med funksjonshemming. Plan- og rapporteringssyklus for studieåret Med utgangspunkt i politiske styringssignal, sentralt fastsatte føringer og egne mål og strategier er bl.a. følgende sentrale frister/aktiviteter knyttet til høgskolens plan- og budsjettarbeid: Åpning av studieåret studentene blir introdusert til sine respektive studier, bl.a. gjennom fadderordninger (medio august) Avdelingene oversender fellesadministrasjonen årsrapport om eget kvalitetsarbeid (ultimo september) se eget avsnitt under Emneevaluering for høstsemesteret (oktober januar) Høgskolen får oversendt fra departementet St.prp. nr. 1 for aktuelt budsjettår, samt tilhørende orientering om forslag til statsbudsjett (primo oktober)

12 Frist for avdelingene til å søke om godkjenning for etablering og nedlegging av studier for kommende studieår (15. oktober) Frist for rapportering til DBH om studentdata (15. oktober) Styringsdialogmøter gjennomføres med avdelingene (november) se eget avsnitt under Styret fastsetter studieprogrammet for kommende studieår (medio november) Styret behandler høgskolens årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved HiT (medio november) se eget avsnitt under Styret behandler budsjettforslag for året etter kommende budsjettår (medio november) Styret fastsetter budsjettfordelingen for kommende budsjettår (medio desember) Frist for innspill fra driftsenhetene til rapport for foregående budsjettår og planer for inneværende budsjettår (medio januar) Årsregnskapet sendes Riksrevisjonen og departementet (15. februar) Styret behandler rapport for foregående budsjettår og planer for inneværende budsjettår (ultimo februar), som oversendes departementet innen fristen 1. mars. Frist for rapportering til DBH om studentdata (15. mars) Avdelingene utarbeider årsplaner med grunnlag i styrets vedtatte planer for inneværende budsjettår (mars) Sluttrapport fra intern evaluering av studieprogram behandles av styret, og nytt studieprogram velges ut for intern evaluering (ultimo mars) Emneevaluering for vårsemesteret og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø (april juni) Styret behandler sak om eventuelt fastsetting av ikke-opptak til studier (primo mai) Etatsstyringsmøtet mellom HiT og departementet avholdes (mars juni) Studentopptaket gjennomføres (juli august) (Frister/tidspunkt er nærmere angitt i planleggingskalenderen, som høgskolen utarbeider for hvert studieår.) Kvalitetssikringssystemet Høgskolens rapporteringsrutiner i forbindelse med kvalitetsarbeidet følger studieåret. Avdelingene skal utarbeide årsrapport om kvalitetsarbeidet i henhold til utsendt mal fra Fellesadministrasjonen. Ferdig utfylt rapportmal sendes Fellesadministrasjonen innen utgangen av september. På grunnlag av avdelingenes rapporter utarbeides det en felles rapport for institusjonen. Høgskoledirektøren legger den fram for høgskolestyret i novembermøtet. Styringsdialogmøter Det gjennomføres også årlige styringsdialogmøter mellom ledelsen for høgskolen og avdelingene. Formålet med styringsdialogmøtene er å belyse og drøfte hvilke utfordringer høgskolen og den enkelte avdeling står overfor. Styringsdialogmøtene gjennomføres vanligvis i to deler. Første del avholdes med avdelingsledelsen og institutt-/studielederne. Andre del avholdes med tillitsvalgte studenter og personalet ved avdelingen. Rektor bestemmer hvilke temaer som skal drøftes etter at avdelingen har uttalt seg om forslag til dagsorden utsendt av høgskolens ledelse. I møtet er til vanlig studiekvalitetsarbeidet et viktig tema

13 Figur 1. Plan og rapporteringssyklus (Frister/tidspunkt er nærmere angitt i planleggingskalenderen, som høgskolen utarbeider for hvert studieår.) Plan- og rapporteringssyklus ved H ø gskolen i Telemark Desember - Emneevaluering - Budsjettfordeling Januar - Emneevaluering Driftsenhetenes innspill til rapporter/planer l November - Emneevaluering - Å rsrapporter om kvalitetsarbeid og læringsmiljø - Fastsetting av studieportefølje - Behandling av budsjettforslag - Styringsdialogm øter Oktober - Emneevaluering - S øknad om etablering og nedlegging av studier - Frist for rapportering til DBH om studentdata November Oktober Desember Januar Februar Mars Februar - Å rsregnskap - Behandling av rapport og planer Mars - Avdelingsvise å rsplaner/tiltaksplaner - Intern evaluering av studieprogram - Utvelgelse av nytt studieprogram for intern evaluering - Frist for rapportering til DBH om studentdata September -Avdelingenes å rsrapporter om kvalitetsarbeid og læ ringsmilj ø September August Mai April April - Emneevaluering - Evaluering av infrastruktur og læ ringsmilj ø August - Studentopptak - Å pning av studie året Juli Juni Mai - Emneevaluering - Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø - Behandling av eventuelt ikke-opptak til studier Juli - Studentopptak Juni - Emneevaluering - Evaluering av infrastruktur og læ ringsmilj ø Sist oppdatert (CGU) (Frister/tidspunkt er nærmere angitt i planleggingskalenderen, som høgskolen utarbeider for hvert studieår)

14 7 Rutinebeskrivelser for kvalitetsarbeidet 7.1 Rutine KSS-01 - Gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Målsettingen med evalueringene er å forbedre kvaliteten på undervisning og undervisningsmetoder, og infrastruktur og læringsmiljø, å avdekke eventuell kvalitetssvikt samt å styrke studentenes mulighet til å påvirke utviklingen av kvaliteten Formål Formålet med rutinen er: å sikre at studentenes opplevelse og vurdering av undervisningen, infrastrukturen og læringsmiljøet blir registrert og tatt på alvor. Rutinen skal sikre systematiske og sammenlignbare evalueringer ved HiT. Evalueringen skal gjennomføres ved alle avdelingene og sikre at det planlegges og iverksettes korrigerende tiltak ved påvist kvalitetsbrist. å sikre at data fra evalueringer m.v. utnyttes som grunnlag for vurdering av kvalitetshevende tiltak. å sikre at sterke sider som framkommer i forbindelse med evalueringer, blir synliggjort slik at de kan danne grunnlag for erfaringsoverføring og organisasjonslæring Ansvarsforhold Dekan har ansvaret for at det blir tilrettelagt for evaluering av emner og infrastruktur og læringsmiljø, og for at resultatene fra evalueringene blir analyserte. Dekan har det overordnede ansvaret for at kvalitetsbrist og avvik som avdekkes ved avdelingen, blir registrert og fulgt opp med kvalitetsforbedringstiltak. Instituttleder har ansvaret for at studentevalueringer gjennomføres og for iverksetting/oppfølging av iverksetting av eventuelle kvalitetstiltak der det påvises avvik. Instituttleder har også ansvar for å gi emneansvarlig og annen lærer/foreleser de tekstlige svarene fra evalueringene, og for å sørge for at ikke uvedkommende får tilgang til disse. Emneansvarlig har ansvaret for gjennomføring av studentevalueringer med sine studenter, analyse av evalueringsresultater og iverksetting av eventuelle kvalitetstiltak. Emneansvarlig har også et ansvar for å hente inn tekstlige svar fra evalueringen fra instituttleder. Ledere for aktuelle fellestjenester (bibliotek, IT-tjenesten, driftstjenesten og informasjonstjenesten) har ansvar for å registrere og rette opp kvalitetsbrist og avvik som oppstår innenfor eget ansvarsområde (infrastruktur og læringsmiljø). Studentene: Evalueringen er også forankret i utdanningsplanene for studentene. Det forutsettes således at studentene deltar i kvalitetsarbeidet ved å gjennomføre evalueringene som en del av sine forpliktelser overfor høgskolen. Alle ansatte har ansvar for å rette opp kvalitetsbrist og avvik som oppstår innenfor eget ansvarsområde

15 I de tilfeller hvor årsaken til kvalitetsbrist kan henføres til flere ansvarsområder, skal dekan påse at det blir utpekt en ansvarlig for å rette opp forholdet Beskrivelse Det skal gjennomføres evalueringer for hvert emne ved avslutningen av emnet. Det skal gjennomføres evaluering av infrastruktur og læringsmiljø én gang pr. år, i vårsemesteret. Evalueringene skal gjennomføres i høgskolens elektroniske evalueringssystem, jf. vedlegg 1 og 2, (engelsk versjon vedlegg 3 og 4). Systemet er tilgjengelig på web-sidene til høgskolen på adressen: Tilgang til evalueringsresultater Evalueringsresultatene er tilgjengelige for alle studenter og ansatte ved HiT. Evalueringsresultatene gjøres tilgjengelig ved minst 40 % svar, eller når evalueringen er avsluttet. Det er kun dekan, instituttleder, rektor, høgskoledirektøren, studiedirektøren og rådgiver på kvalitetssikringssystemet som har tilgang til tekstsvarene fra evaluering av emner. Emneansvarlig og annen lærer/foreleser i hvert enkelt emne har ikke tilgang til tekstsvarene, men kan be instituttlederen (eventuelt dekan) om utskrift av de svarene som gjelder eget emne Emneansvarlig har følgende oppgaver: sette av tid for studentene til å gjennomføre evalueringer bestille PC-lab og oppfordre studentene til å gjennomføre evalueringer analysere og tolke evalueringsresultater presentere evalueringsresultatene for instituttleder Studieadministrasjonen ved avdelingene skal bistå emneansvarlig i forbindelse med evalueringene ved å: skrive ut rapport som oppsummerer evalueringene på forespørsel sette sammen resultatene med øvrige evalueringer ved avdelingen på forespørsel skrive ut rapporter på forespørsel Resultatet av emneevalueringen Emneansvarlig skal rapportere resultatet av emneevalueringene til instituttleder. Rapporten skal hentes ut fra høgskolens elektroniske evalueringssystem på web-adressen: og skal inneholde opplysninger om emnekode, tittel på emnet, studiested, semester, svarprosent og resultat av evalueringen. Emneansvarlig fører på eget navn, eventuelt navnet på andre forelesere som har vært involvert i gjennomføring av emnet

16 Instituttleder skal sørge for at resultatene av emneevalueringene rapporteres videre til dekan. Rapporten skal inneholde følgende opplysninger: antall avsluttede emner siste semester antall evaluerte emner siste semester aggregerte resultater emner som har resultat som angir avvik utviklingen i studenttilfredshet fra forrige tilsvarende semester Rapporter som viser oversikt over antall evaluerte emner siste semester, aggregerte resultater og emner som har evalueringsresultat som angir avvik, er tilgjengelige i høgskolens elektroniske evalueringssystem på web-adressen: Dekan skal sørge for at resultatene fra emneevalueringen innarbeides i avdelingenes årlige rapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. Studiedirektøren skal sørge for at rapporten fra avdelingen aggregeres opp til institusjonsnivå, og innarbeides som en del av den årlige rapporten om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved høgskolen Resultatet fra evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Ledere for aktuelle fellestjenester (bibliotek, IT-tjenesten, driftstjenesten og informasjonstjenesten) og dekan har ansvar for å følge opp evalueringsresultatene og rette opp kvalitetsbrist og avvik som oppstår innenfor eget ansvarsområde. Ledere for aktuelle fellestjenester skal rapportere til studiedirektøren i forbindelse med årsrapport om læringsmiljøet. Dekan skal rapportere til studiedirektøren i forbindelse med årsrapport om kvalitetsarbeid, utdanningskvalitet og i forbindelse med årsrapport om læringsmiljøet. Kvalitetsansvarlig i seksjon for studie- og forskningssaker distribuerer de tekstlige svarene til de aktuelle lederne, som har ansvar for at disse ikke kommer uvedkommende i hende. Rapportene innarbeides i årsrapport om kvalitetsarbeid, utdanningskvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå Andre typer evalueringer I tillegg til de ordinære emneevalueringene kan det gjennomføres andre typer evalueringer tilpasset ulike fags egenart og tradisjon. Underveis-/midtveisevalueringer av undervisningen (for eksempel i form av et oppsummerings-/evalueringsmøte mellom studentene og emneansvarlig) skal gjennomføres for alle emner. Det skal skrives et referat fra evalueringsmøtene. Instituttleder skal ha oversikt over gjennomførte midtveisevalueringer ved sitt institutt

17 Beskrivelse av oppfølging Ved påvist kvalitetsbrist skal det gjennomføres korrigerende tiltak på det området som er omfattet av kvalitetsbristen. Alle tiltak skal dokumenteres. Grunnlag Resultat av emneevalueringer og evalueringer av infrastruktur og læringsmiljø skal følges opp når minimum: 40 % av studentene har gjennomført evaluering (svarprosent) og gjennomsnittsresultat for hvert spørsmål for emneevaluering og evaluering av infrastuktur og læringsmiljø er under 3 Tiltak Avdelingsledelsen sender notat til aktuelt institutt om forholdet, med tidsfrist for tilbakemelding om tiltak. Ved spesielle merknader av personrelatert karakter i evalueringen: Møte med tillitsstudent for å vurdere samtale med faglærer, administrativt personale m.v., og om videre melding bør gå oppover i beslutningssystemet. Revurdering av arbeidsplan for vedkommende. (Navn på personen registreres IKKE i avviksdatabasen) Ved konkrete endringsforslag: Drøfting i faggruppa. Revisjon av pensum, fordeling av undervisningsformer, endring i arbeidsplaner Tidsfrister Emneevalueringen avsluttes henholdsvis for vår- og høstsemesteret den 25. juni og 15. januar. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø avsluttes 25.juni Forholdet til andre rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelsen berører forhold som også er behandlet i: Rutine KSS-02 - Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag Rutine KSS-07 - Utarbeidelse av årlig rapport om læringsmiljøet ved høgskolen

18 7.2 Rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag Forbedring av prosesser, rutiner, metoder, utstyr m.m. på bakgrunn av registrerte avvik er en av de viktigste og enkleste metodene til kvalitetsforbedring. Avvikssystemet skal behandle reelle avvik. Bagateller eller trivialiteter håndteres straks og uten formalitet. Før et avvik registreres bør saken, så langt det lar seg gjøre, tas opp med den aktuelle driftsenhet Formål Formålet med denne rutinen er: å sikre at avvik og forbedringsforslag blir registrert og analysert å sikre at det iverksettes nødvendige korrigerende tiltak Definisjoner Avvik er uønskede hendelser eller manglende oppfyllelse av krav (for eksempel en rutine som ikke er fulgt, manglende sikkerhetsutstyr, mangelfull informasjon osv.). Klager omfatter skriftlige klager over enkeltvedtak eller skriftlige klager på formelle feil knyttet til avvikling av eksamen (for eksempel en skriftlig klage på eksamensavvikling eller karakter). Forbedringsforslag er forslag som kan bidra til kvalitetsforbedring uten at det har oppstått et avvik på forhånd. Korrigerende tiltak er tiltak som iverksettes for å fjerne årsaken til avviket. Forebyggende tiltak er tiltak som iverksettes for å fjerne årsaken til en potensiell uønsket hendelse eller et potensielt avvik Omfang Rutinen omfatter alle kategorier av avvik som er beskrevet i tabell 1. Tabell 1. Avvikskategori (type hendelse) Kategori Eksempel på avvik/forbedringsforslag 1 Forbedringsforslag F.eks. behov for å rutinefeste en arbeidsoppgave, forbedringsforslag innen læringsmiljø og undervisning. 2 Læringsmiljø Eksempel på fysisk læringsmiljø: dårlig luftkvalitet, dårlige lydeller lysforhold, manglende sikkerhetsutstyr, mangelfull universell utforming m.m. Eksempel på organisatorisk læringsmiljø: manglende eller mangelfull informasjon, manglende tilrettelegging, mangelfull ledelse av arbeidet m.m. Eksempel på psykososialt læringsmiljø: mobbing, trakassering, rasisme, utfrysning, vold m.m. 3 Undervisning Forhold som påvirker gjennomføringen av undervisningssituasjonen. 4 Rutinesvikt Oppstår når eksternt regelverk eller interne rutiner/retningslinjer ikke er fulgt. 5 Klage på enkeltvedtak Eks. klage på eksamensresultat/karakter, klage på avslag på særordninger, klage på avslag om tilpasset undervisning osv.. NB! Må også sendes skriftlig som brev til avdelingen. 6 Klage på formelle feil Formelle feil ved eksamen, eksamensavvikling eller sensur. NB! Må også sendes skriftlig som brev til avdelingen. 7 Stryk > 35 % * Avvik registreres når det er > 35% stryk i et emne 8 Elektronisk evaluering* Avvik registreres når 40 % av studentene har svart og gjennomsnittsresultatet er < 3 for et spørsmål i emneevalueringen eller evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø. 9 Andre avvik Andre synlige eller åpenbare feil eller mangler. Avvik, pålegg eller lignende fra eksterne revisjoner eller tilsyn. * Avvikskategori 7-8 registreres av avdelingene

19 7.2.4 Ansvar Dekan har ansvar for å implementere avviksrutinen ved avdelingen, samt å påse at rutinene følges. Dekan har et overordnet ansvar for at kvalitetsavvik ved avdelingen blir registrert og analysert, og ansvar for hvem som skal ha tilgang til analyse- og tiltaksdelen i avviksdatabasen. Instituttleder har ansvar for at avvik som avdekkes ved instituttet registreres, at det planlegges og gjennomføres korrigerende tiltak, samt å vurdere om tiltakene virker etter sin hensikt. Instituttleder har ansvar for at hver skriftlige klage som kommer fra en student, er registrert i avviksdatabasen (se pkt ). Ledere for aktuelle fellestjenester (bibliotek, IT-tjenesten, driftstjenesten og fellesadministrasjonen) har ansvar for at avvik som avdekkes ved enheten registreres, at det planlegges og gjennomføres korrigerende tiltak, samt vurdere om tiltakene virker etter sin hensikt. Alle ansatte kan påvise og registrere avvik og forbedringsforslag i avviksdatabasen, og har ansvar for å behandle avvik som oppstår innenfor eget ansvarsområde. Alle studenter kan påvise og registrere avvik og forbedringsforslag i avviksdatabasen. Klager på enkeltvedtak og på formelle feil skal være skriftlige, men studentene oppfordres samtidig til å registrere klagene i avviksdatabasen. Læringsmiljøutvalget (LMU), Internasjonalt utvalg (IU) og Klagenemnda kan registrere avvik eller forbedringsforslag som avdekkes gjennom arbeidet. I de tilfeller et avvik kan henføres til flere ansvarsområder, skal dekan eller enhetsleder påse at det blir utpekt en hovedansvarlig for avviket og eventuelt en eller flere delansvarlige. Hovedansvarlig lukker avviket når tiltaket/tiltakene er iverksatt

20 7.2.5 Beskrivelse Prosess ved avvik Avvik oppdages Kartlegge omfang og vurdere alvorlighet og konsekvenser. Gjennomføre eventuelle strakstiltak Gjennomføre en årsaksanalyse Skal korrigerende tiltak gjennomføres Nei Avslutt saken. Må begrunnes. Ja Korrigerende tiltak: - definer tiltak - godkjenne tiltak - gjennomføre tiltak - vurdere effekten av tiltak Har tiltaket fungert etter hensikten Nei Ja Avslutt saken

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer