Kommunalkomiteen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalkomiteen 2014"

Transkript

1 Kommunalkomiteen 2014 De seks kommunene i Valdres har gjennom mange år utviklet et omfattende samarbeid gjennom regionrådets arbeid og etablering av en rekke interkommunale samarbeidsløsninger. Som et ledd i utviklingen av dette arbeidet, ble det opprettet et eget prosjekt hvor ulike nye samarbeidstiltak ble bragt på banen. Ved behandlingen av sluttrapporten fra prosjektet, vedtok alle de seks kommunestyrene å fortsette dette arbeidet. (utdrag fra evalueringsrapport)

2 Internt arbeid I 2001 fikk kstyret et drøftingsnotat de hadde bedt om. Det omhandla videreføring av det interkommunale samarbeidet. Notatet anbefalte kstyret å være åpen for alle former for framtidig samarbeid. Valdrestinget 2001: «Ikkje vere så redde for kommunesamanslåing at vi ikkje torer drøfte verkeleg nytenking.»

3 Internt arbeid Fullstendig prosjektrapport på 89 sider laga. Den omhandla 21 samarbeidsområder. Notatet pekte på: «Det ligg ei utfordring i å kunne drøfte verkeleg nytenking når det gjeld interkommunalt samarbeid i Valdres. For å vidareutvikle tenestene bør interkommunalt samarbeid vere høgt på dagsorden frametter. Det er viktig at kstyret ikkje set absolutte vilkår knytt til lokalisering, då det kan hindre ei etablering. Vil gje RR fullmakt til å lokalisere. Kommunesamanslåing kan innebere ulike løysingar for politisk og administrativ desentralisering med tenestetilbod organisert i regi av kommunedelane.»

4 Fire av seks I 2002 behandla kstyret notatet. Kommunestyret ønskjer at det vert arbeidd vidare med å greie ut å etablere ytterlegare samarbeid mellom kommunane. Kommunestyret ber regionrådet definere eit utgreiingsprosjekt og gjennomføre det. Utgreiinga bør også omfatte kommunesamanslåing.

5 KRD kr til utredningsarbeid Prosjektbeskrivelse lagt fram for kstyret, innhenting av tilbud.

6 Asplan Viak Asplan Viak: April 2003: Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten? 104 sider «Innbyggerne er fornøyd med dagens kommuner og de ansatte med arbeidsplassen. Men nasjonalpolitikk, svekket kommuneøkonomi, endringer i kommunenes rolle og endringer i befolkningssammensetningen kan sette de små kommunene under et kraftig press. Kommunesammenslutning bør vurderes ut fra hva man forventer at framtida vil bringe. Identitesmessig tror vi det ligger til rette for en kommunesammenslutning i Valdres. Det er en krevende prosess.»

7 Konklusjon Det er realistisk med en økonomisk gevinst som veier opp for bortfall av rammetilskuddet på 16 mill.

8 Felles kommunestyre 2004: Oppsummering fra Asp/Viak Valdres kommune, organisering av tjenestestruktur, ledelse med mer. Sentraladministrasjonen Brukertorg Samle fagmiljøer i alle kommunehusa Tjenestestruktur som i dag. Nedbemmanning ved naturlig avgang Orientering om info-opplegg Konsekvenser av ja/nei 45 repr i kstyret Vi vil respektere folkeavstemningen. Skeptikerne Vang og Etnedal? Opprettholde kommunale arbeidsplasser Staten må kompensere med arbeidsplasser Ordførerne burde ikke flagga standpunkt. Mer debatt i kommunestyrene?

9 Asplan Viak. Erfaringer fra Re: Rask gjennomføring av samling av felles administrasjon I Re sitter de fortsatt spredt fordi de ikke ble enige om bygging av nytt rådhus. Rådmannen slutta. Legge ressurser i utvikling av en felles politisk kultur i gjennomføringsfasen. (Vanskelig å plutselig sitte i samme kommunestyresal) Økonomisystemet må integreres så raskt som mulig slik at alle kan se utviklinga i den nye kommunen i lys av summen av de gamle. Det tar lang tid å hente ut effektiviseringsgevinster.

10 Vi vil videre, ansvar til ordfører. Kstyret tar rapporten fra Asplan Viak med utredning til orientering. Rapporten gir et godt grunnlag for videre arbeid med å avgjøre spørsmålet om kommunesammenslutning. Kommunestyret ser det som interessant å gå videre med arbeidet med sikte på å få klarlagt hva innbyggerne i kommunen mener om kommunesammenslutning. Ordfører får ansvaret for å utarbeide en skisse for hvordan i grove trekk funksjonene i en felleskommune skal organiseres og plasseres. Ordfører får også ansvar for å lage et informasjonsopplegg til rådgivende folkeavstemning som skal holdes i september Kstyret skal i november 2004 avgjøre om de vil tilrå kommunesammenslutning. Ordfører får fullmakt til sammen med de andre ordførerne, å endre tidsplanen.

11 Nord Aurdals saksframlegg: modellen klarere? Skal kommunestyret eller andre gi råd om for eller mot? Hvor mye tid trenger vi? Asplan Viak: Ikke dra avgjørelsen ut i tid.

12 Ordførerne mener: Skape et levedyktig Valdres Samfunnsaktør mer tydelig Frigjøre ressurser til tjenester Organisere kommunen slik at service og kvalitet oppleves som god Attraktiv arbeidsgiver, rekruttering, spesialiserte og interessante oppgaver. Økt politisk engasjement, demokrati

13 Informasjon og debatt KRD statlig bidrag.20mill breiband, 10 mill service i de tre gamle kommunene. 3 publikasjoner til alle husstander Stor og kraftig eller liten og smidig? Grendemøter Barnehager, videregående skole, næringslivet Kronikker Større debattmøter Åpnet møte med Erna Viktigst å stemme

14 Nei-bevegelsen Valdres vil ikke splittes Skolestruktur Tilgjengelighet Garantist for demokrati Trussel om tvang ikke reell Svekker fagmiljøene Næringslivet dårligere rammevilkår Redusert servicetilbud Avstand politikerebefolkning Svekka økonomi med 15 mill Bosetting og arbeidsplasser Hva med fk og regionnivået? Vet ikke. Vi ønsker fornøyde innbyggere

15 Folkeavstemning Øystre Slidre: Ja 13,8% Nei 86% Valgdeltakelse 60,4% Vestre Slidre: Ja 16,7% Nei 83% Deltakelse 64,6% Nord Aurdal: Ja 61,2% Nei 38,3% Deltakelse 49,2% Sør Aurdal: Ja 23,5% Nei 76% Deltakelse 60,4%

16 Avgjørelsen: Kommunestyret vedtek ikkje søke å slå Øystre Slidre saman med nokon av dei andre Valdreskommunane. Forslag om å tilrå ein gjennomgang av det regionale samarbeidet i Valdres. Fall med knapt mindretal.

17 Refleksjoner: Hvor mange ganger over hvor mange år skal en slik sak innom kommunestyret? Skal jeg ha ansvaret for å kjøre hele prosessen og all informasjon og debattmøter uten å mene noe om saken? Skulle alle brikker om tjenester være lagt i detalj før vedtak? Hvorfor satt resten av kommunestyret på gjerdet og så på? Særlig når nei-sida mobiliserte? Hvorfor var de ikke med på møtene og deltok i debatten? Hvorfor var næringslivet så passive enda de ellers ga klart uttrykk for at det var tungt med ulike regler og behandling i kommunene? Rettighetene i fjellet var ikke avklart juridisk etter Fjelloven en svakhet. Ingen skal komme og jakte VÅRE ryper! Er det lett å utrede, men når det nærmer seg beslutning, blir det farlig? Ordfører kasta ut i stormen aleine Vanskelig sak å arve. En mur av taushet Var ikke nok å innlede til debatt i kstyret. Skulle vært en vedtakssak. Ansvarliggjøring. Lovnad om statlige arbeidsplasser hadde hjulpet. Avklaring av fk rolle hadde hjulpet. Mer tid hadde ikke hjulpet

18 Evaluering: KS, KRD, Telemarksforsking «Ordførerne fikk et mandat som påla dem et stort ansvar og stor frihet i prosessen. Vedtak sier ikke noe om å opplyse om fordeler og ulemper ved en ksammenslåing, heller ikke at saken skal tilbake til kommunestyret.» Rapport 150 sider Ordførerstyrt

19 Regionreform Vedtak i Fylkesordførerkollegiet Rapport om oppgaver og befolkningsgrunnlag. Eks: Loven plikter å tilby minst 12 utdanningsprogram i videregående opplæring. Lite elevgrunnlag gir ikke tilstrekkelig økonomi. Hvem kompenserer for regioner med lavt elevtall? Nye interkommunale samarbeidsområder oppstår

20 Hva slags reform? En velferdsreform? Forvente nye oppgaver? Løse de oppgavene vi allerede har? En demokratireform? Flere oppgaver på et lavere nivå? Flere oppgaver på folkevalgt nivå? Forventninger til staten om oppgaver Oppland har forutsetninger til å få nasjonale oppgaver Innovasjon i offentlig sektor Sikkerhet og beredskap Forvaltning av fjell og utmark

21 Planer og prosess i det videre arbeid med kommunestruktur. Arild Eielsen, Fylkesrådmann i Aust-Agder og leder for Fylkesrådmannskollegiet redegjorde for saken. Saken var utsendt med innkallingen. Kollegiet hadde en lang diskusjon både om generelle spørsmål og om prosessen fremover. Vedtak: Følgende notat ble vedtatt: Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser til Stortinget sine vedtak av 18. juni 2014 der en ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Kollegiet oppfatter at flertallsmerknadene fra kommunal- og forvaltningskomiteen tilsier at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge og at det også skal klargjøres hvilken organisering og hvilke oppgaver som bør ligge på det regionale folkevalgte nivå. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser i denne sammenheng til foreliggende rapport Oppgavefordelingen ved en kommune- og regionreform av 17. juni Denne viser på en god måte forutsetningene for å ivareta oppgaver som i dag er lagt til fylkeskommunene/det regionale nivå. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. Fylkesordfører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ber om at fylkeskommunene blir representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder. Fylkesordførerører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, og ønsker å ta den aktive lederrollen i arbeidet med regionreform Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å forberede et konkret forslag om hvilke oppgaver som bør overføres fra staten og videreføres til et regionalt folkevalgt nivå. Forslaget bør også skissere en timeplan for hvordan regionreformen kan knyttes opp mot kommunereformen. Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember. Når Ekspertutvalgets andre innstilling foreligger, bes fylkesrådmennene arbeide videre med sikte på at fylkeskommunene og KS kan komme med konkrete innspill til den stortingsmeldingen regjeringen legger fram våren 2015.

22 Øvrige vedtak under saken Rapporten sendes alle fylkesmenn. Til møtet 5. desember forbereder alle seg på en gjennomgang av hva som skjer i det enkelte fylke. FRAU vil sammen med styringsgruppen gå igjennom konsekvenser av en kommunereform for VGS og konsekvenser av en såkalt «Storbymodell» KS oversender vedtaket til KMD, til Parlamentarisk ledere på Stortinget og til partienes fraksjoner i kommunal- og forvaltningskomiteen. KS Lager en pressemelding og legger den ut snarest. Se tekst i kursiv nedenfor Fylkeskommunene må med i kommunereformen Et enstemmig kollegium av fylkesordførere og fylkesrådsledere er bekymret over at arbeidet med kommunereform mangler et engasjement for hvordan de regionale oppgavene skal løses til innbyggernes beste. - Det er ikke nok å vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Vi vet at en del oppgaver, for eksempel kollektivtransport og videregående utdanning, uansett blir for store for de aller fleste kommunene. Hvis vi ikke ser lokalt og regionalt folkevalgt nivå i sammenheng, er det stor risiko for at slike oppgaver blir overført til staten. Da får vi det motsatte av en demokratireform, sier Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet. Stortinget har slått fast at et regionalt nivå skal beholdes. Derfor ønsker kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere å ta en lederrolle i arbeidet med regionreform. - Kollegiet ser det som en forutsetning at fylkeskommunene blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med å vurdere hvilke oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. Fylkeskommunene må også være representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder, sier Janne Johnsen. Kontaktperson for denne saken: Janne Johnsen, tlf Fylkesordfører i Rogaland og nestleder i fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet.

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Kommunereformen sett fra KS Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Forventninger til medlemmene fra KS landsting februar 2012 «Landstinget forventer at kommunene vurderer om gjeldende

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer