KOMMUNEPLAN GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: /513 Astrid Marie Engeli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli"

Transkript

1 Åseral kommune KOMMUNEPLAN GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: /513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet Vedlegg: 1 Planprogram 2 Samfunnsdelen 3 Plankart 4 Planomtale og konsekvensutgreiing 5 Innspel til kommuneplanen, Arnfinn Handeland 6 Innspel til kommuneplanen, Terje Verdal 7 Innspel til kommuneplanen, Birgitte Haug-Larsen 8 Kommuneplan for Åseral kommune melding om oppstart og høring av planprogram, Fylkesmannen i Aust-Agder 9 Innspel til kommuneplanen vedk. 2 fritidshytter, Edvin Åsland 10 Innspel til kommuneplanen vedk. ei fritidshytte, Vidar Murbræch 11 Innspel til kommuneplanen vedk. ei fritidshytte, Ole Johnny Røyland 12 Ang. kommuneplan for Åseral , Søren Reidar Haugland 13 Kart, Søren Reidar Haugland 14 Vedr. rullering av kommuneplan - gnr. 36, bnr. 1, Toralf Tveit 15 Kart, Toralf Tveit 16 Innspel til kommuneplan gnr.41, bnr. 4, Geir Arne Flottorp 17 Innspill til kommuneplanen gnr. 1, bnr. 12, Jonny Hagen 18 Søknad om omdisponering av areal, Jan Fosse 19 Kart, Jan Fosse 20 Kart, Jan Fosse 21 Innspill til ny kommuneplan, Elna og Alf Jarle Haugseth 22 Kart, Elna og Alf Jarle Haugseth 23 Søknad om flytting av hyttetomt/dispensasjon frå kommuneplanen, Åsa og Lars Odin Engeli 24 Kart, Åsa og Lars Odin Engeli 25 Innspel til kommuneplanen, Ånund Smeland 26 Kart, Ånund Smeland 27 Innspel til rullering av kommuneplanen, Birger Øyulvstad 28 Teikning, Birger Øyulvstad 29 Bilder, Birger Øyulvstad 30 Dokumentasjon, Birger Øyulvstad 31 Kommuneplan - innspel frå Kyrkjebygd skule v/rektor 32 Innspill til kommuneplan, Magnhild Snaprud og Christoffer Christensen 33 Kart (1=bustadhus og garasje, 2=lavvo, 3=gapahuk), Snaprud/Christensen 34 Kommuneplanen for Åseral, Øvre Åseral heielag 35 Innspel til melding om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel, Jan Erik Fisland og Odd Arild Eikeland

2 36 Kart, Jan Erik Fiskland og Odd Arild Eikeland 37 Innspill til kommuneplanen , Lillian og Roger Thorsland 38 Kart, Lillian og Roger Thorsland 39 Innspill til kommuneplanen, Mental Helse Åseral 40 Innspel til kommuneplanen, Elling Åsland 41 Kart, Elling Åsland 42 Innspill til kommuneplanen, Helge Eikild 43 Kart, Helge Eikild 44 Innspill til kommuneplanen, Roger Gundersen 45 Vedr. Kommuneplanen, Birger Øyulvstad, Lars Odin Engeli og Rune Aasheim 46 Kart, Øyulvstad/Engeli/Aasheim 47 Innspill til kommuneplan, Arne Stensland 48 Kommentar til den nye kommuneplanen, Sverre Forgard 49 Kart, Sverre Forgard 50 Innspel til kommuneplanen, Ljosland utmarkslag 51 Kart, Ljosland utmarkslag 52 Innspill til kommuneplanen, Trygve Nesland og Martin Håvorstad 53 Kart, Nesland/Håvorstad 54 Innspel til kommuneplanen, Marianne Austrud 55 Innspel til kommuneplanen, Nina Tollefsen 56 Uttale til planprogram for revidering av kommuneplanen for Åseral, Åseral landbruksråd 57 Innspill til kommuneplanen, Terje Verdal 58 Innspill til kommuneplanen, Aud Sandåker 59 Innspill til kommuneplanen, Annie Tollefsen 60 Kart, Annie Tollefsen 61 Innspill til kommuneplanen, Hallstein Smeland 62 Revidering av kommuneplanen for Åseral, Bortelid utmarkslag 63 Innspel til kommuneplanen, Grete Austegard og Johan Svendsen 64 Innspel til kommuneplanen, Jens Christian Nesland 65 Innspel til kommuneplanen, Lennart Nesland og Terje Verdal 66 Offentlig ettersyn - Melding om oppstart av revidering - Kommuneplan for Åseral , Noregs vassdrags- og energidirektorat 67 Kommuneplan for Åseral Høring av planprogram, Evje og Hornnes kommune 68 Åseral - kommuneplan for Uttalelse til melding om oppstart av revisjon - planprogram legges ut til offentlig ettersyn, Fylkesmannen i Vest-Agder 69 Innspill til kommuneplanen, Kenneth Aasland 70 Kommuneplan for Åseral , melding om oppstart av revidering av planprogram, Statens vegvesen 71 Innspel frå Lordens kro 72 Innspill til kommuneplanen, Tore Gustav Drivenes 73 Åseral kommune - kommuneplan for Åseral - oppstart og revidering og høring av planprogram arealdelen, Vest-Agder fylkeskommune 74 Saksprotokoll for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i møte , sak 27/10, Vest-Agder fylkeskommune 75 Åseral kommune - Kommuneplan for Åseral - Oppstart og revidering og høring av planpropgram arealdelen, Vest-Agder fylkeskommune 76 Åseral kommune - kommuneplan for Åseral - oppstart og revidering og høring av planprogram samfunnsdelen, Vest-Agder fylkeskommune 77 Saksprotokoll for Hovdeutvalg for samferdsel, areal og miljø i møte

3 , sak 28/10, Vest-Agder fylkeskommune 78 Saksprotokoll for Hovedutvalg for kultur og utdanning i møte , sak 4/10, Vest-Agder fylkeskommune 79 Åseral kommune - kommuneplan for Åseral - oppstart og revidering og høring av planprogram samfunnsdelen, Vest-Agder fylkeskommune 80 Vedk. kommuneplanen, Alf Jørgensen 81 Kart, Alf Jørgensen 82 Åseral kommune - oppstart og revidering og høring av planprogram - kommuneplan for Åseral sin samfunnsdel, Vest-Agder fylkeskommune 83 Saksprotokoll for Vest-Agder Fylkesting , sak 13/10 84 Innspel til kommuneplanen, Jan Arild Bjørndal 85 Kart, Jan Arild Bjørndal 86 Innspel til kommuneplanen - Masseuttak i Rekevika, Terje Verdal 87 Kart, Terje Verdal 88 Innspill til kommuneplanen, Folkehelsegruppa 89 Innspill fra folkhelsegruppa til kommuneplan, Folkehelsegruppa 90 Merknad til kommuneplanen, Knut Olav Eikerapen 91 Merknad til kommuneplanen, Bjarne Haugstad 92 Innspel til ny kommuneplan, Oddvar Haugum 93 Kart, Oddvar Haugum 94 Ortofoto, Oddvar Haugum 95 Innspill til rullering av kommuneplan vedr. avsetting av område for fritidsbustad ved Øytjønn, gnr. 6, bnr. 7, Janet Løland 96 Teikning, Janet Løland 97 Ny plassering av hytte ved Øytjønn Gnr 6 Bnr 7, Janet Løland 98 Kart, Janet Løland 99 Innspel til kommuneplanen - 28/1 og 28/2, Øystein Børtnes 100 Kart, Øystein Børtnes 101 Innspel til kommuneplanen, Svein Roger Rosseland 102 Søknad om oppføring av hytte, Berit Tonette Eikerapen 103 Bekreftelse fra Rune Aasheim, Berit Tonette Eikerapen 104 Kart, Berit Tonette Eikerapen 105 Innspel til kommuneplanen, Trygve Nesland 106 Innspel til arealdelen i kommuneplanen, Anne Gyro Berg 107 Kart, Anne Gyro Berg 108 Innspel til kommuneplanen, Lars Eikild Ungdomsmøte år Innspel frå Agder Energi Produksjon Bakgrunn: Kommunalutvalet vedtok å starte opp arbeidet med revidering av kommuneplanen for Åseral jamfør planprogrammet. Kommuneplanen er samansett av ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. I denne kommuneplanen har det vore større fokus på arbeidet med samfunnsdelen. Ein har sett det som viktig at også samfunnsdelen blir eit meir levande dokument i det daglege arbeidet. Sjølv om samfunnsdelen ikkje er juridisk bindande, vil han vere retningsgjevande i høve til kva kommunen satsar på og kva ein skal arbeide med framover. I arbeidet var det lagt opp til medverknad på breitt hald. Kommunestyret vart tidlig involvert i arbeidet med visjon og verdiar, samt fokusområde. Innbyggjarane har òg vorte oppmoda om

4 å påverke planarbeidet. Det har m.a. vore tre grendemøte. Mengd innspel syner at engasjementet har vore godt. Det har vore utført fleire utgreiingar som er nytta som bakgrunnsmateriale ved utforminga av planen. Vurdering: Hovudsakleg har innspela kome i forhold til arealdelen. Dei einskilde innspela går fram av vedlegga. Nedanfor er det gjeve eit kort samandrag av innhaldet, og korleis dei er vurdert (kursiv). Når det gjeld spreidde fritidshytter, har ein vidareført den øvre grensa med to fritidsbustader per bruk/driftseining/eigedom. Vidare er det teke omsyn til registreringane av kulturminne, vilt og område med viktige naturtypar. Nokre innspel kjem i konflikt med temakarta for steinsprang og snøskred. Til dette er det å seie at det i dei tilfella må gjerast konkret vurdering av den einskilde lokaliteten. Desse to temakarta er utarbeidd skjematisk i høve til høgdekoter. Det er då ikkje den heile og fulle sanninga som kjem fram, men likevel ein god indikasjon på farane. I tillegg må innspela òg vurderast ut frå flaumsonekartet (200-årsflaum) som er utarbeidd. I hovudsak er områder med enkelthytter avmerka med om lag eitt dekar tomt i kartet. Reint praktisk er nummeret på innspelet sett i parentes slik at det skal vere noko enklare å finne att på plankartet. I tillegg syner ein til planomtalen og konsekvensutgreiinga. Innspel nr er vidareført frå gjeldande kommuneplan og vil ikkje bli vurdert på nytt i denne rulleringa. Arnfinn Handeland (58) Ei fritidshytte på Tjønnestean og ei fritidshytte på Handeland. Tomta på Tjønnestean ligg i utkanten av eit område som er registrert som viktig bekkedrag. På kartet ser det ut som hovuddelen av området ligg i myrlendt terreng. Hytta må kunne plasserast skånsomt i høve til dette naturområdet. Hyttetomta på Handeland ligg i eit område som er registrert som svært viktig naturbeitemark. I tillegg kan det vere fare for snøskred og steinsprang. Alt dette må avklarast konkret slik at hytta blir liggande utanfor naturbeitemarka samstundes som det ikkje er fare for steinsprang og snøskred. Birgitte Haug-Larsen Meiner det må vere bra med eit stallanlegg med ridebane for hesteinteresserte, t.d. på industriområdet. Dette er ikkje ei kommunal oppgåve som ein vil nytte industriområdet til. Fylkesmannen i Aust-Agder Ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Edvin Åsland (60) Ønskjer 2 fritidshytter.

5 For denne tomta kan det vere fare for både steinsprang og snøskred. Avklaring må gjerast før bygging. Vidar Murbræch (61) Har ønskje om 2 fritidshytter. Desse er lagt inn i kartet, men den eine har noko endra plassering i høve til opphavleg tomt pga. lokaliseringskriteria. Dette er avklara med Vidar Murbræch. Ole Johnny Røyland (62) Ønskjer ein fritidsbustad. Denne bør ikkje takast med i planen då det allereie er to tomter for fritidsbustader på eigedommen (område 20 og 21). Søren Reidar Haugland (35) Har innspel i høve til småskala vasskraftverk og ei fritidshytte. Utbygging av små vasskraftverk er i seg sjølv så omfattande at kvar sak må sjåast på for seg. Ein ser det likevel som rett å ta det med i kommuneplanen så lenge det har kome konkret innspel om det. Ingen av dei små kraftverka kjem i konflikt med sårbare, sterkt trua eller kritisk trua artar, jf. Artsdatabanken. Heller ikkje INON-område (inngrepsfrie naturområde i Noreg) blir redusert. Fritidshytta er òg lagt inn. Toralf Tveit (36) Ønskjer ei fritidshytte. I Askeladden er det registrert ein stølsvoll i området der det er ønske om ei hyttetomt. Tomta må plasserast slik at ho ikkje kjem i konflikt med stølsvollen/-miljøet. På viltkartet som er unnateke offentlegheita er det gjort observasjon av ein slik type art i området. Det er ikkje registrert at arten held til i området ut over den observasjonen som er gjort. Ein observasjon er ikkje tilstrekkeleg til å legge føringar for eit større område. Tomta er lagt inn i plankartet. Geir Arne Flottorp (33) Ønskjer å byggje fritidshytte samt å sette opp att høyløe. Begge tiltaka er lagt inn i planforslaget. Jonny Hagen (37) Ønskjer ei bustadtomt ved Skarpeteigen. Arealet er registrert som område for rådyr. I og med at rådyr ikkje er ein sårbar art, vil det vere tilstrekkeleg med leveområde utanfor dette arealet. Elles kjem ikkje innspelet i konflikt med andre miljømessige aspekt. Samfunnsmessig vil ein sjå føremoner med å styrkje busetjinga i kommunen. Jan Fosse (38) Ønskjer areal lagt ut til friluftsareal på Birkodden og Sauola.

6 Sjølv om LNFR-føremålet inneheld friluftsareal, var det ønskje om å spesifikt ha desse område til friluftsføremål. Arealet er lagt ut til friluftsareal. Elna og Alf Jarle Haugseth (39) Dei ønskjer avsett areal for ei fritidshytte og har to alternativ m.o.t. plassering. Begge alternativa er lagt inn i plankartet, men saka gjeld berre ei hytte. Endeleg plassering må avklarast i løpet av høyringsperioden. Astrid Marie Engeli er som sakshandsamar inhabil, jf. fvl. 6 første ledd bokstav b), til å vurdere innspel frå Åsa og Lars Odin Engeli. Sakshandsamar vurderer seg til å vere habil til å vurdere tilsvarande innspel frå andre (fritidshytter og småskala vasskraftverk). (Rådmannen har personleg vurdert innspelet nedanfor:) Åsa og Lars Odin Engeli (55) Ønskjer å flytte ei eksisterande hyttetomt slik at ho vert liggjande mellom to andre hytter. Den er lagt inn i plankartet med ny plassering. Ånund Smeland (40) Har innspel på ei fritidshytte med to mogelege plasseringar. Begge alternativa er lagt inn i plankartet, men saka gjeld berre ei hytte. Endeleg plassering må avklarast i løpet av høyringsperioden. Birger Øyulvstad (54) Ønskjer å byggje opp att eldhus og flor på Kråkestøl. Oppattbygging av slike bygningar vil tilføre komande slekter ein del av historien som på mange måtar er borte. Innspelet som har kome er ikkje i konflikt med nokon av registreringane som er kjent bortsett frå at det ligg i eit område som er definert som marginalt m.o.t. villrein. Dette ligg i sørenden av kommunen og bør ikkje ha innverknad i høve til dette tiltaket. Ein kan vanskeleg sjå at det vil påverke reinen. Kyrkjebygd skule v/rektor Skulen nyttar m.a. ein digital læringsplattform for å oppfylle krav i læreplanen knytt til bruk av digitale hjelpemiddel. For å utnytte dette og få godt læringsarbeid er det viktig at elevane òg har nettilgong til leksearbeid. Slik det er i dag er det vanskeleg for skulen å utnytte dette maksimalt. Eit godt utbygd nett for alle innbyggjarar i kommunen er difor viktig. Per i dag er det sikra breiband til alle gjennom DDA-avtalen (Det Digitale Agder). Kommunen har lagt fiber frå Kyrkjebygd til Bortelid. I 2004 gjorde kommunestyret eit vedtak der dei ikkje såg det som aktuelt å bygge ut fiber i heile kommunen. Leverandøren styrer vidare utvikling. Magnhild Snaprud og Christoffer Christensen (56) Ønskjer å sikre ei bustadtomt på Liestøl. Her er det m.a. registrert fleire eldre bygningar/tufter. Tomta må leggast slik at det ikkje er fare for snøskred eller steinsprang. På Liestøl er det òg registrert naturmark som er kategorisert som viktig. Bygningane må plasserast slik at det ikkje fører til konflikt med registreringane som er gjort. Vatn og avløp må løysast privat.

7 Øvre Åseral Heielag Peikar på punktet i planprogrammet der det er eit mål å tilrettelegging for friluftsliv m.a. ved å ta inn stiar og løyper som er avklart gjennom tidlegare planprosessar. Heielaget meiner prosessen med revidering av vedtektene for utmarkslaga på Bortelid og Ljosland er ei bremse i samarbeidet. Heielaget ønskjer å vere representert i referansegruppa. Prosessane i utmarkslaga har kommunen liten innverknad på. Jan Erik Fiskland og Odd Arild Eikeland (53) Ønskjer å bygge ut område for bustader på Fiskland. Kommunen er positiv til tiltaket då det kan gje eit supplement til dei ulike bustadtilboda som er i kommunen i dag. Vatn og avløp kan løysast ved å kople seg til det offentlege anlegget i Eikerapen. Arealet er registrert som del av eit område for rådyr på viltkartet for Åseral. Rådyr er ein tilpasningsdyktig art, og han er heller ikkje sårbar. For kommunen vil ei etablering av bustadfelt ha samfunnsmessig stor betydning. Området må detaljregulerast før utbygging kan ta til. Lillian og Roger Thorsland (52) Har planar om minikraftverk, reiskapshus/vedbod og 4-5 hytter til gardsturisme. Utbygging av små vasskraftverk er i seg sjølv så omfattande at kvar sak må sjåast på for seg. Ein ser det likevel som rett å ta det med i kommuneplanen så lenge det har kome konkret innspel om det. Ingen av dei små kraftverka kjem i konflikt med sårbare, sterkt trua eller kritisk trua artar, jf. Artsdatabanken. Heller ikkje INON-område (inngrepsfrie naturområde i Noreg) blir redusert. Reiskapshus er i tråd med LNFR-føremålet, men er likevel teken inn i planen. Kommunen ser positivt på gardsturisme. Arealet for desse hyttene ligg i kanten av eit rådyrområde. Ut over det kjem ikkje innspelet i konflikt med dei ulike registreringane som ein har tilgang til. Det må utarbeidast detaljreguleringsplan for området. Mental Helse Åseral Meiner spesielt to grupper menneske fell mellom to stolar; Ungdom som ikkje er interessert i idrett eller religiøse møte og dei som har fått ein knekk i livet og har det vanskeleg. Ønskjer å ha ein stad som Mental Helse kan disponere og ha opent for alle. Frivillighetssentral er òg ein mogelegheit. Dei stiller òg spørsmål med kva som skjer med kjøkkenet i fleirbrukshuset. Ønskjer skøytebane på fotballbanen om vinteren. Tidlegare då det var kjøkken i fleirbrukshuset hadde Mental Helse tilhald her. Etter at kjøkkenet vart stengt, blei ikkje dette like aktuelt. Det er no starta på arbeidet med planlegging av utbygging på skulen. Kjøkken er eit av tema i den saken. Ein reknar med at mykje kan løysast ved denne utbygginga. I kommuneplanen sin samfunnsdel er ein av ambisjonane at innbyggjarane og kommunen samarbeider om utvikling av fellesgoder. Frivillighetssentral kan vere ei løysing. Når det gjeld skøytebane på fotballbanen om vinteren, er dette lagt inn i driftsbudsjettet for 2011 og skulle såleis vere ivareteke.

8 Elling Åsland (51) Ønskjer ei fritidshytte ved Juvatn. I området der hytta er tenkt plassert er det registrert setervoll med tuft etter støl, jf. Askeladden. Det bør ikkje bli konflikt dersom hytta blir plassert utanfor dette området. I tillegg er det fare for snøskred. Dette må konkret avklarast når hytta skal konkret plasserast. Det aktuelle arealet inngår i villreinområdet i Åseral kommune. Arealet så langt syd må kunne seiast å vere relativt marginalt, men ein skal ta omsyn til det. Når rein blir observert i Åseral, er det som regel meir i nordre del av kommunen. Likevel kan ein ikkje sjå at det vil ha særleg innverknad på villreinen om det blir bygd ei hytte så langt sør. Viss reinen skulle trekkje inn i dette området, vil han kunne nytte arealet t.d. til beiting. Helge Eikild (50) Har i eksisterande kommuneplan to område for fritidshytter, totalt 2 hytter. Han ønskjer no å flytte desse områda slik det kjem fram på kartet. Ein kan ikkje sjå at dette inneber noko problem. Opphavleg var den nye plasseringa ikkje i tråd med lokaliseringskriteria. Etter kontakt med Helge Eikild vart dette endra slik at det ikkje vart konflikt av noko slag. Roger Gundersen (49) Vil gjerne ha ei tomt til fritidshytte. Denne bør ikkje takast med i planen då det allereie er to tomter for fritidsbustader på eigedommen (område 2 og 8). (Rådmannen har personleg vurdert innspelet nedanfor:) Birger Øyulvstad, Lars Odin Engeli og Rune Aasheim (48) Har innspel i høve til småskala vasskraftverk. Utbygging av små vasskraftverk er i seg sjølv så omfattande at kvar sak må sjåast på for seg. Ein ser det likevel som rett å ta det med i kommuneplanen så lenge det har kome konkret innspel om det. Ingen av dei små kraftverka kjem i konflikt med sårbare, sterkt trua eller kritisk trua artar, jf. Artsdatabanken. Heller ikkje INON-område (inngrepsfrie naturområde i Noreg) blir redusert. Arne Stensland (47) Har ønskje om 3 fritidshytter, område for bustader, næring og masseuttak. Tal hytter må reduserast frå tre til to. Kva for to tomter som skal vere gjeldande må avklarast i høyringsperioden. Før masseuttaket på Åmland kan godkjennast, må det gjerast undersøking i høve til lokalisering av sårbare artar. Det er gjort registrering i Artsdatabanken av m.a. solblom. Viltkartet syner òg at det er område for rådyr. Dette vil likevel vere eit marginalt område attmed vegen.

9 I tillegg vil det vere viktig å avklare med Statens vegvesen om det er mogeleg å få til ei avkøyring til masseuttaket. Området ligg like nord for Åmlandsgrenda, men må nok ha eiga avkøyring. Det har òg kome inn forslag om å legge ut eit område sør for fv. 455 til næring og bustader. Sjølv om det er ein bustad nord for Åmlandsgrenda, ser ein at det kan bli konflikt i høve til trafikktryggleik. Det må stillast krav om reguleringsplan for heile området. Sverre Forgard (46) Ønskjer å sikre tomt for fritidshytte ved Nåvatn. Området der tomta ligg er registrert som leveområde for villrein på nytt villreinkart. Villreinområdet er utvida her i høve til det som har vore lagt til grunn tidlegare. Tomta ligg på austsida av Nåvatnsmagasinet, relativt langt sør. Etter kommunen sitt syn er dette eit marginalt område m.o.t. villrein. Om det blir bygd på denne tomta, vil det få liten eller ingen innverknad på villreinen. Dersom villreinen trekkjer til dette området, vil det likevel ikkje vere hindringar i vegen for reinen til å nytte arealet. Ljosland utmarkslag Vil gjerne ha ei skiløype på austsida av Ljoslandsvatnet slik at folk har mogelegheit for å ta ein skitur når det er for dårleg vèr til å gå på vestheia eller midtheia. Veg til Ravnehei. I samband med departementet si avgjerd for kommunedelplan for Ljosland vart veg sørover frå Gloppedalen teken ut av planen. Departementet er likevel open for anna vegløysing. Ifølgje Fylkesmannen må det takast med i kommuneplanen. Skiløype langs Ljoslandsvatnet må takast med i rulleringa av kommunedelplanen for Ljosland. Når det gjeld veg til Ravnehei, meiner kommunen at vegutløysing via Bjønnåslia kan gjerast. Området er under regulering og vegen blir lagt inn der. Kommunen meiner dette er ein fornuftig måte å gjere det på. Trygve Nesland og Martin Håvorstad (44) Vil legge inn masseuttak på Håvorstad. Masseuttak på Håvorstad ligg delvis i sona for rådyr. Som tidlegare omtala er ikkje dette ein sårbar art. Truleg vil han finne alternative leveområde like i nærleiken. Delar av området er òg registrert som viktig edellauvskog. I Artsdatabanken er det ikkje registrert sårbare, sterkt trua eller kritisk trua artar her. Det kan vere fare for både snøskred og steinsprang innafor det avsette området. Slike faktorar må utredast slik at det kjem fram i uttaksplanen. Marianne Austrud Forslag om at kommunen kan legge til rette for ridebane for hest, t.d. på kommunen sin eigedom ved Kaddeberg. På dette tidspunktet er ikkje det ei kommunal oppgåve som ein tenkjer å nytte den aktuelle eigedommen til.

10 Nina Tollefsen (43) Vil gjerne sette opp ei bod i tilknyting til fritidshytta deira. Hytta ligg i område nr. 27 på kartet. Ein slik bod ser ein nærast som å høyre til hytta som allereie står der. Så lenge tomta der boden skal stå no er lagt inn som område for fritidsbustader er ein slik bod i tråd med arealføremålet på staden. Saka bør vere kurant. Åseral landbruksråd Ein kommuneplan bør ikkje vere forma slik at innbyggjarane opplever han som ein hemsko, men at han legg føringar for innbyggjarane sine haldningar og ønskje. Landbruksrådet er oppteken av å vidareføre dei positive elementa frå eksisterande plan, m.a. kriteriar for stølsbuer og driftshytter. Landbruksrådet forventar at administrasjonen i større grad enn førre gongen er lydhøyre for innspel som kjem. Administrasjonen må vere løysingsorientert og ikkje fokusere så sterkt på problem og hindringar når saker skal handsamast. Landbruksrådet ser det som viktig å arbeide for realisering av veg Ljosland-Bortelid og Bortelid-Setesdal. Åseral landbruksråd vonar òg at ein kan unngå den utvidinga av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde som det pågåande planarbeidet for Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei kan kome til å innebere. Kommuneplanen blir utarbeidd på ein hårfin knivsegg i høve til å imøtekome innspel frå innbyggjarane kontra sentrale føringar som ein må retta seg etter. Ut frå det vil dessverre ikkje alle innspel få positivt utfall for søkjaren. Administrasjonen må retta seg etter lovar og føringar som er lagt, både sentralt og lokalt. I arbeidet pliktar ein òg å rettleie t.d. ein søkjar. Det vil m.a. innebere å gjere merksam på hindringar for den aktuelle søknaden. I sakshandsaminga skal mange moment vurderast. Nokre er til gunst for søkjar, andre er det ikkje. Realisering av veg mellom Ljosland og Bortelid er fastlagt gjennom reguleringsplan, men finansieringa er ikkje på plass. Når det gjeld veg frå Bortelid til Bygland, ligg saka hjå Bygland kommune. Ved utarbeiding av Heiplanen er det ikkje lagt opp til utviding av landskapsvernområdet. Det som kan kome på tale er at leveområdet for villreinen går utanfor landskapsvernområdet. Denne planen er under arbeid. Terje Verdal (63) Har ønskje om masseuttak, 6 fritidshytter og ein bustad. For masseuttaket er delar av arealet registrert som viktig naturbeitemark. Vanlegvis er det steinmassar som blir teken ut, og då vil konflikten bli minimal. Eit slikt masseuttak bør kunne aksepterast. Det må utarbeidast uttaksplan/avslutningsplan for tiltaket. Området på søraustsida av Fv 354 kan vere utsett for snøskred. Etter som ein kan sjå på kartet ser ikkje akkurat dette arealet ut til å vere særleg eigna for utbygging. Eit bygg må trekkast bort frå det utsette arealet. Uansett må dette avklarast konkret for der det skal byggjast. Tal hytter må reduserast til to.

11 Tomt på Tveit ligg i sona for spreidd bustadbygging. Må tilfredsstille lokaliseringskriteria som gjeld generelt. Elles ingen registreringar som hindrar bygging. Vatn og avløp må ha privat løysing. Aud Sandåker (42) Ønskjer 2 fritidshytter på eigedommen sin. Begge tomtene er lagt inn i planen. Annie Tollefsen (41) Ønskjer ei fritidshytte ved Juvatn. Innspelet er teke med på plankartet. Dette blir den andre fritidsbustaden då det òg vart lagt inn ei fritidshytte i eksisterande kommuneplan (område 27). Hallstein Smeland (59) Ønskjer 5 fritidshytter. For hyttetomta som ligg søraust for Heimre Sveigsvatn kan det vere fare for snøskred. Det må gjerast ei vurdering av dei lokale tilhøva m.o.t. snøskredfare før det kan gjevast byggjeløyve. I tillegg må talet hytter reduserast frå fem til to. Kva for to tomter som skal vere gjeldande må avklarast i høyringsperioden. Bortelid utmarkslag Ønskjer at vegen mellom Bortelid og Ljosland får høg prioritet. Det må arbeidast hardt for å leggje til rette for vidare utbygging og at det ikkje blir slik at det meste av utmarka skal vere for reinsdyra, som ikkje lever i dette området likevel. I tillegg må det arbeidast for å leggje til rette for ytterlegare satsing på næring med stimulerande tilskotsordningar, effektiv sakshandsaming mv. Vegen mellom Ljosland og Bortelid er ferdig regulert, men finansieringa er ikkje på plass. Kommunen prøver å leggje til rette for vidare utbygging slik ein har gjort tidlegare. Når det gjeld leveområde for villreinen, syner ein til arbeidet med Heiplanen. Ein vurderer det slik at tilskotsordningane er rimeleg gode i Åseral. Ein prøver òg å ha så kort sakshandsamingstid som mogeleg. Grete Austegard og Johan Svendsen (64) Vil gjerne ha 2 fritidsbustader og ei bustadtomt. Den eine tomta (mot Juvatn) ligg slik at det kan vere fare for snøskred. Dette må undersøkast konkret før det kan gjevast byggjeløyve. Den eine tomta bør ikkje takast med i planen då det allereie er ei tomt for fritidsbustader på eigedommen (område 28). Kva for tomt som ikkje skal vere gjeldande må avklarast i høyringsperioden. Føreslegne tomt ligg utanfor område avsett til bustadbygging. Ein ser det likevel ikkje som problematisk då ho ligg i akseptabel avstand frå veg. I området der tomta er plassert kan det vere fare for snøskred. Dette må undersøkast nærare før det kan gjevast byggjeløyve. Vatn og avløp må løysast privat.

12 Jens Christian Nesland (65) Ønskjer 2 fritidshytter. Desse er lagt inn i plankartet. Lennart Nesland og Terje Verdal (66) Vil gjerne opprette eit masseuttak/pukkverk på Tveit. Arealet for masseuttak/pukkverk er svært avgrensa. Ved utarbeiding av uttaksplan/avslutningsplan er det særs viktig at heile grenda rundt Handelandsvatnet blir varsla og får høve til å uttale seg. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Naturfare som flaum, skred og erosjon må vurderast og grunngjevast for alle nye byggjeområde der dette er aktuelt. Tilrår å bruke arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone jf nr. 6 å merke alle vatn, elvar og bekkar inkludert kantsonene. I tillegg bør det i 100-metersbeltet langs vassdrag fastsetjast føresegner med forbod mot å sette i verk byggje- og anleggstiltak. Breidda kan differensierast. Anlegg for energiforsyning og overføring skal regulerast som teknisk infrastruktur etter pbl nr. 2 med unntak av kraftleidningar i sentral- og regionalnettet som skal visast som omsynssone. Kraftanlegg med tilhøyrande anlegg bør regulerast til byggjeområde med spesifisering av underformål. Areal som kan vere utsett for flaum, erosjon eller skred skal visast på kartet som omsynssone, jf. pbl Alle nye byggjeområde er m.a. vurdert i høve til temakart for flaum og skred. For einskilde tiltak må det gjerast ei nærare vurdering før det skal byggjast. Langs vassdrag har ein laga føresegner med forbod mot byggjetiltak i 50-metersbeltet. Det er utarbeidd nye kart for steinsprang og snøskred. Evje og Hornnes kommune Har ingen merknader til planprogrammet. Ønskjer tett dialog på arealbruken i grenseområdet mellom kommunane. Åseral kommune har ikkje hatt spesielle planar for arealbruken mot grensa til Evje og Hornnes kommune. Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen legg til grunn at utredningane blir knytt saman med andre tema i samfunnsdelen, t.d. miljø, landbruk, kultur/skule, næring, klima, folkehelse og beredskap. Landbruksavdelinga ber kommunen vere medviten på bruk av landbruksareala i høve til vern, utbygging/næring og vidare utvikling av primærnæringa. Det er ikkje kurant å omdisponere landbruksareal utan ei grundig vurdering. Vidare er det skepsis til vidareføring av mørkegrøn LNF-sone der det er høve til m.a. spreidd bustadbygging.

13 Samfunnsavdelinga gjer merksam på at utredningskravet berre er knytt til dei delane av kommuneplanen som fastset rammer for framtidig utbygging og som er endring i høve til gjeldande plan. Nye område for bustader må særleg vurderast opp mot ras og flaumfare. Miljøvernavdelinga peikar på at det må takast omsyn til vassdrag og vassdragsnære område, samt fjellområda, i konsekvensutgreiinga. Ser positivt på at vidare utbygging skal formaliserast gjennom grunneigarsamarbeid. Oppkopling av eldre fritidsbustader til vatn- og avløpsnettet er positivt, men må vurderast opp mot konsekvensane for inngrep i natur, miljø, landskap og kostnadsnytten. Miljøvernavdelinga stiller seg skeptisk og dels negativ til vidareføring av mørkegrøn LNF-sone med bakgrunn i at den sona då er friteken for ordinær dispensasjonssøknadsordning som følgjer av LNF-føremålet. I nokre tilfeller kan det bli ei manglande vurdering av nasjonale mål og føringar som Fylkesmannen skal ivareta. Ytterlegare spreidd utbygging vil òg medføre auka transport som kan gje ei uheldig auke av klimagassutslepp. Ordinære dispensasjonsvurderingar er å føretrekke framfor ei sone for spreidd utbygging. Miljøvernavdelinga er òg positive til at kommunen vil avvikle disposisjonsplanane. Med tanke på mogelege trasèar for snøscooterkøyring er det per i dag ikkje heimel i lovverket for å tillate dette. I samband med utlegging av nye områder i arealdelen krev miljøvernavdelinga ei fagleg vurdering av konsekvensane for det biologiske mangfaldet. Der det ikkje er gjennomført grundige kartleggingar, må det gjennomførast nykartlegging. Ønskjer kartfil tilsendt digitalt i høyringsperioden. Helse- og omsorgsavdelinga syner til at helseperspektivet og folkehelse har blitt ein viktigare del av kommuneplanen. Viktig å synleggjere utfordringane som kommunen har. Utdanningsavdelinga er svært positiv til at utdanning blir teken i bruk som eit strategisk verkemiddel i samfunnsdelen og at det er eit satsingsområde vidare. Viktig at det kjem fram korleis planhierarkiet mellom ny kommuneplan og eldre kommunedelplanar og reguleringsplanar skal vere. Når Åseral kommune skal legge ut areal til andre føremål enn landbruk, må det takast av landbruksareal. Kommunen er i den situasjonen at det meste av kommunen sitt areal er i LNFR-kategorien. Når det er sagt, vil ein ikkje først og fremst nytte dyrka mark til andre føremål. Døme på dette er nytt industriområde på Austrudsmonen i Kyrkjebygd. Der tek ein omsyn til dyrka mark og legg arealet for nytt industriområde nord for den dyrka marka. Mørkegrøn LNF-sone er noko redusert langs Fv 455 frå kommunegrensa i sør til Kyrkjebygd. Generelt ønskjer kommunen å behalda denne sona langs hovudferdselsårene. Bakgrunnen er å ha ei positiv haldning til spreidd bustadbygging utan at søkjar må gå gjennom dispensasjon. Det kan oppfattast som ei negativ haldning frå kommunen si side at ei slik sak må handsamast som dispensasjonssak. Fylkesmannen held fram at spreidd utbygging vil føre til auka transport som kan gje ei uheldig auke av klimagassutslepp. Det er vanskeleg å sjå føre seg at det vil vere skilnad i klimagassutsleppa om bustadane blir bygd spreidd eller samla. Viss avstanden til Kyrkjebygd er den same, vil dette kome ut på eitt. Tilsvarande vil det òg vere når ein skal køyre til jobb. Kanskje er det nærare til arbeidsstaden frå eit hus som ligg utanom regulerte felt enn det vil vere frå eit hus i regulert bustadfelt. På den andre sida skal ein ikkje kimse av klimagassutsleppa, men då er det kanskje betre å sjå på dette i ein større samanheng.

14 Alle innspel er vurdert opp mot flaum- og rasfare, temakarta våre og databasar (Artsdatabanken og INON-område). Vurdering av om eldre hytteområde skal koplast til vatn- og avløpsnettet blir gjort for kvart einskild område. Åseral kommune har tilgong til ein del kartleggingar som er gjort tidlegare. I samband med denne rulleringa av kommuneplanen har kommunen fått utarbeidd kart som syner 200-årsflaum, samt temakart for snøskred og steinsprang. Kenneth Aasland (34) Vil flytte øygardsbua lengre vest og deretter rive den gamle. I tillegg ønskjer han areal til reiskapshus. Begge tiltaka er vel strengt tatt landbrukstiltak. Dei er då i tråd med LNFR-føremålet. Likevel er det lagt inn i plankartet då ein ikkje ser motstrid i dette. Statens vegvesen Område for spreidd bustadbygging og næringsbygg utanom stadbunden næring bør avgrensast til å gjelde bustader. Lokalisering av næringsbygg bør avklarast ved å avsette byggjeområde for dette. For spreidd bustadbygging minner Statens vegvesen om at dei ved handsaming av gjeldande kommuneplan ga råd om at områda for spreidd busetjing vart avgrensa til der det var busetnad frå før, spesielt langs hovudvegane. Dei vil på nytt sterkt tilrå at spreidde bustader langs Fv 455 blir avgrensa til Mjåland, Åmland og Kylland. Ved Fiskland kan avkøyring til spreidde bustader skje frå Fv 360. Tilsvarande bør det òg vere i Fiskårdalen, Austredalen og Vestredalen. Viss kommunen vil oppretthalde store område for spreidd bustadbygging, bør det takast inn i føresegnene at det blir knytt til eksisterande bebyggelse. Kommunen har avgrensa området for spreidd bustadbygging langs Fv 455 frå kommunegrensa i sør til Kyrkjebygd i tråd med innspelet frå Statens vegvesen. Ut over dette har ein vidareført område for spreidd bustadbygging av næringsbygg utanom landbruket slik det går fram i gjeldande plan. Lordens kro v/mary Ann Vestøl For å styrke næringslivet og generell vekst og utvikling er det naturleg å ta med veg mellom Åseral og Bygland. Ballen ligg for tida i Bygland kommune. Tore Gustav Drivenes Meiner at ein i samband med rullering av kommuneplanen bør drøfte utnyttinga av dei store næringsområda på Bortelid, deriblant kva som meines med varme senger. Utleigeklausulen i nokre område blir ikkje overholdt eller kontrollert i dag. Det er eit stort og viktig tema som blir teken opp. Per i dag ser ein ikkje at det ligg næringsområde i kommuneplanen som kan vere aktuelle for utbygging av bueiningar. Dette er eit tema som må takast opp i samband med rullering av kommunedelplanane. Vest-Agder fylkeskommune Hovudutval for samferdsel, areal og miljø tilrår å ta i bruk dei råda som er gjevne i samband med LNF-område med føresegner om spreidd bustadbygging, erverv og fritidsbustader.

15 Villreinen sitt leveområde må ivaretakast. Fylkeskommunen tilrår at det blir nytta eit 50- metersbelte til vatn og vassdrag. Nyare tids kulturminner må inkluderast i planprogrammet på lik line med førreformatoriske kulturminne. Viktig med variert bustadtilbod. Det bør òg leggast til rette for mindre hus/tomter og leilegheiter meir sentrumsnært, noko som vil bidra til at ein når fleire målgrupper. Den mørkegrøne sona for spreidd bustadbygging bør heller leggast ut i kommuneplanen som ordinært LNF-område. Det har vore få saker som har blitt handsama i denne kommuneplanperioden. Sekundært ønskjer fylkeskommunen ei vesentleg redusering av dette området ved t.d. at område som kan vere aktuelle for ålmenta eller har spesielle landskapsverdiar blir teken ut. For spreidd bygging av fritidsbustader bør det avklarast tal hytter som er bygd i dei ulike områda. Fylkeskommunen ønskjer å vere med på å vurdere ulike alternativ ved eventuell etablering av snøscootertrasèar. Turløypestruktur er viktig å få integrert i overordna arealplanarbeid. Fylkeskonservator vil gjerne invitere til samarbeid når det gjeld avklaring av område knytt til viktige kulturminne og kulturmiljø. Fylkeskommunen ser positivt på krav om grunneigarsamarbeid ved utbygging og tilkopling til vatn- og avløpsnettet av hytter i eldre felt. Fylkeskommunen ønskjer å bidra i utgreiingsarbeid knytt til utdanning og busetjing. Deltidsinnbyggjarane knytt til fritidsbustader bør vurderast i samfunnsdelen. Kommunen blir oppfordra til å knytte spørsmålet om likestilling til samfunnsdelen. Levekårsutfordringar og likestillingsproblematikk er svært ofte knytt tett saman og bør sjåast i samanheng. Viktig å sjå på folketalsframskriving for å få eit realistisk bilete av befolkningsveksten i kommunen. Andel offentleg tilsette er høgare enn i lands- og fylkesgjennomsnittet. Kommunen ligg òg noko over gjennomsnittet med omsyn til barnevernstiltak og sosialhjelpsmottakarar. Andel av Åserals innbyggjarar med høgare utdanning er markant lågare enn gjennomsnittet. Det er positivt at satsingsområda blir sett i samanheng, noko som vil bidra til måloppnåing. Det er viktig å legge til rette for lågterskel friluftslivsaktivitetar i høve til at ein større del av befolkninga ikkje tilfredsstiller helsemyndigheitene sine tilrådingar til fysisk aktivitet. Turvegar, ljosløype og badeplassar er mest effektivt i så måte. For å få til ei positiv utvikling i folketalet, kan det vere avgjerande å legge forholda til rette for barn og unge. Viss dei tar med seg positive opplevingar frå oppveksten, er det større sjanse for at dei flytter tilbake i vaksen alder. Fylkeskommunen tilrår at vidare deltaking i Nullvisjonsprosjektet blir innarbeidd i kommuneplanen sin samfunnsdel. Viltkartet syner leveområde for villrein ut over landskapsvernområdet. I nokre tilfelle har det falt saman med konkrete innspel som har kome. I den delen av kommunen ser ein på

16 leveområda for villrein som relativt marginale. Dette er det gjort greie for på det einskilde tiltaket. I denne rulleringa har ein ikkje kartlagt nyare tids kulturminne. Ein ser det som ei oppgåve som kan vere naturleg å ta ved neste rullering. Når det gjeld spreidd bustadbygging, syner ein til kommentarane til Fylkesmannen sitt innspel. I områda for spreidd bygging av fritidsbustader er det i inneverande periode gjeve byggjeløyve til 8 fritidshytter. For turløyper har ein lagt inn større løyper i kommuneplankartet. I Kyrkjebygd er aktuelle løyper blitt vurdert slik at det er mest tenleg å lage eit eige løypekart. Fleire av innspela frå fylkeskommunen kjem att i samfunnsdelen. I ambisjonane våre er det mange mogelegheitar til konkrete tiltak. Desse tiltake blir innarbeidd i handlingsprogrammet til økonomiplanen. I folkehelsearbeidet er det gjort fleire grep for å få fleire innbyggjarar i fysisk aktivitet. I samfunnsdelen går det òg fram at folkehelse skal vere gjennomgripande for planarbeidet på lik line med andre tema. Det same gjeld tilbod for born og unge. I høve til born og unge er det gjennomført eit eige temamøte for ungdom i alderen år der dei hadde mogelegheit for å koma med innspel til kommuneplanen. Alf Jørgensen (68) Ønskjer ei fritidshytte og har tre alternative plasseringar. Tomt ved Juvatn må undersøkast m.o.t. snøskredfare før ho kan byggast på. Det er gjort ein observasjon av ein art som er registrert på vilkartet som er unnateke offentlegheita. Ein observasjon er ikkje tilstrekkeleg til å slå fast at dette er eit leveområde for arten. I høyringsperioden må det avklarast kva for plassering som skal nyttast. Jan Arild Bjørndal (69) Ønskjer 4 fritidshytter. I området for hytte i Smørholå er det fare for snøskred og steinsprang. Dette må avklarast før det kan byggast på tomta. Arealet ligg òg i det som er kategorisert som marginalt villreinområde. Ein vurderer det då slik at dette tiltaket ikkje har innverknad på villreinen. Talet på hytter må reduserast frå fire til to. Kva for to tomter som skal vere gjeldande må avklarast i høyringsperioden. Terje Verdal (70) Vil gjerne ha masseuttak i Rekevika. Forslag til masseuttak i Rekevika ligg attmed den gamle delen av vegen. Området burde vere godt eigna til masseuttak i og med at det ligg relativt skjerma, langt frå naboar og har veg i området. Det må søkjast om løyve til å nytte eksisterande avkøyring til området. Av tilgjengelege registreringar er det rådyr som gjer seg gjeldande. Det kan òg sjå ut som at området ligg i sone for snøskred. Slike faktorar må vurderast i ein uttaksplan.

17 Folkehelsegruppa Folkehelse bør ligge i botnen for all samfunnsplanlegging. Tilrettelegge for at folkehelsefremjande faktorar blir ein tydeleg del av det systematiske HMS-arbeidet. Ved hytteutbygging må det vere fokus på tilrettelegging for mjuke trafikantar. Trafikkanalyse ved utbygging av fleire felt og fortetting i eksisterande område. Samanhengande grøntstrukturar er òg viktig. Viktig å vektlegge primærførebygging, altså førebygge sjukdom/skade før han oppstår gjennom å legge til rette for at den enkelte tek ansvar for eiga helse. Motorisk svake born blir mindre inkludert i leik. Fleire undersøkingar syner at det er samanheng mellom motorisk kompetanse og kognitiv kompetanse. Ei lang rekke undersøkingar viser ein klar samanheng mellom helsetilstand og sosial posisjon. Sosiale helseskilnader er definert som helseskilnader som varierer systematisk med utdanningsnivå, yrkesgruppe eller inntektsnivå. Ut frå dette er det viktig å nytte tiltak som femnar alle. Ein kan legge til rette for gode vanar gjennom tiltak innan fysisk aktivitet og ernæring i barnehage og skule. Vanar ein får som born tek ein med seg som vaksen. Møteplass for alle, men spesielt for dei som ikkje føler tilknyting til idrett eller menighetsliv. Viktig at informasjon òg er tilgjengelege for etniske minoritetar. Åseral kan profilere seg som folkehelsekommune viss ein ønskjer. I samfunnsdelen har ein arbeidd for at folkehelsearbeidet skal ligge som ein grunnmur for heile arbeidet. I arealdelen er større løyper teken med. Dei mindre løypene bør heller samlast på eit eige temakart. Elles er dette svært aktuelt i reguleringsplanar. Ved utbygging prøver ein å ha fokus på at folk skal kunne vera aktive utan at det blir forbunde med fare. Gang- og sykkelstiar er eit tiltak som betrar dette langs veg. Løyper er like viktig å få på plass som t.d. veg, vatn og avløp ved utbygging av eit felt. Samfunnsøkonomisk er det betre å førebygge enn å reparere. For å snu fokuset frå reparasjon til førebygging krev det i ein overgangsperiode mykje ressursar. Ein må framleis behandle dei som har fått sjukdom/skade samstundes som førebyggande tiltak blir iverksett. Det vil gå ei viss tid før ein kan hauste fruktene av førebygginga. Dette er eit dilemma. Det gledelege er at relativt små tiltak i tidlege barneår gjev store utslag m.o.t. å klare seg fagleg og sosialt i samfunnet. Det vil òg etter kvart kunne sjåast att på statistikken når det gjeld sosiale helseskilnader. Mykje av folkehelsetanken finn ein altså att i samfunnsdelen. Knut Olav Eikerapen (71) Ønskjer tomt for bustad og fritidsbustad. Arealet der bustadtomta ligg er registrert som område for rådyr. I og med at rådyr ikkje er ein sårbar art, vil det vere tilstrekkeleg med leveområde i nærleiken.. Elles kjem ikkje bustadtomta i konflikt med andre miljømessige aspekt. Samfunnsmessig vil ein sjå føremoner med å styrkje busetjinga i kommunen.

18 Tomta for fritidsbustad ligg nærare Øre enn 50 m. Terrenget på staden og det at arealet ligg slik til at det ikkje er eit område som vanlegvis blir nytta til friluftsaktivitetar gjer at ein i dette tilfellet meiner det er akseptabelt å gjere unntak frå 50 m-grensa til vassdrag. Kommunen meiner det ikkje vil få konsekvensar for ålmenta sin tilgang til skog og mark. Det må undersøkjast nærare med tanke på snøskred før det kan gjevast byggjeløyve. I tillegg ligg tomta i eit område som er registrert for rådyr. Tiltaket vil ikkje vere til særleg hinder for rådyra då dette er ein art som ikkje er sårbar og som relativt lett justerer leveområdet sitt. Bjarne Haugstad (73) Ønskjer tomt for bustad. Tomta ligg i område for spreidd bustadbygging på Åsland. Dette skulle vere ei kurant sak, og samfunnsmessig ser ein føremoner ved å styrkje busetjinga i kommunen. Oddvar Haugum (72) Ønskjer frådeling av tomt rundt eksisterande hytte og oppsetting av bod. Kommunen tek ikkje stilling til frådeling av tomt rundt eksisterande hytte då ho er oppført som ei skogs- og utmarkskoie i matrikkelen. Søkjar må sende inn søknad om slik frådeling på vanleg vis. Når det gjeld bod i samband med denne hytta, ser ein det som ein naturleg del av ei hytte, sjølv om boden ikkje er bygd fysisk saman med hytta. Det er lagt inn i planen. Janet Løland (74) Ønskjer fritidshytte på eigedommen sin. Opphavleg plassering oppfylte ikkje lokaliseringskriteria. Etter å ha vore i kontakt med søkjar vart det endra. Etter dette er det ikkje konfliktar i høve til føresegnene i kommuneplanen eller registreringar som ein har tilgjengeleg. Øystein Børtnes (75) Ønskje å flytte eksisterande hytte samt å sette opp ei fritidshytte i Søteheia. Når folk ønskjer å flytte ei eksisterande hytte, er ein i utgangspunktet positive til det. Det kan vere ulike årsaker til at dette er aktuelt. I denne saka skriv søkjar at hytta står på myr og sig utover. Planen er å flytte ho om lag 60 m. Det vil ikkje bli fleire hytter av at ho blir flytta. Dette må ein sjå praktisk på. Tomta i Søtehei ligg i utkanten av marginalt villreinområde. Ho ligg attmed vegen ved den gamle røyrgata til kraftstasjonen. Ut frå dette kan ein ikkje sjå at det vil bli konflikt med villreinen. Her er det aktuelt å flytte hytta ca 30 meter til der det stod ei hytte tidlegare. Også dette må vere kurant. Svein Roger Rosseland (76) Har ønskje om 3 fritidshytter. Den nordlegaste tomta ligg i eit område med fare for snøskred og steinsprang. Dette må avklarast før byggjeløyve kan gjevast. I det same området er det òg gjort ein del registreringar som kjem att i SEFRAK. Dette må avklarast med fylkeskonservatoren slik at det ikkje blir konflikt her.

19 Tal hytter må reduserast frå tre til to. Kva for to tomter som skal vere gjeldande må avklarast i høyringsperioden. Berit Tonette Eikerapen (77) Ønskjer å byggje ei fritidshytte ved Storevatn. Denne tomta ligg mellom to eksisterande fritidshytter. Ein ser det som ei fornuftig plassering i høve til arealbruk. Området er kategorisert som marginalt villreinområde. Det er vanskeleg å sjå at det skulle føre til konsekvensar for villreinen. Innspel frå møtet med ungdom år For å trivast i Åseral er det viktig med fritidsaktivitetar. Døme er idrett, motorsport og andre sosiale aktivitetar. Ein stad å vere i helgene er eit sakn. Andre tilbod som gruppa saknar er kunstgrasbane, løypenett til scooterar, asfalt i ljosløypa, fibernett, open symjehall, motorsportbane og mogelegheit for å ha ein helgejobb. Viktig å oppretthalde bensinstasjonen, Lordens kro og ungdomsklubben. Gruppa over 16 år har det dårlegaste tilbodet i kommunen. For å kunne flytte tilbake til Åseral etter at ein er ferdig utdanna er det viktig med støtte til bygging av hus/tomt. I tillegg må det vere billege bustader nær sentrum slik at ein slepp å flytte heim att til mor og far. Godt barnehage- og skuletilbod samt busstilbod til Evje og Kristiansand er viktig. Det er viktig med godt arbeidsmiljø, ein sikker jobb og at løna er lik eller betre enn andre stader. Elles er bustad, fritidstilbod, barnehage- og skuletilbod viktig. For dei som kunne tenke seg å starte opp eiga verksemd, var det viktig med pengestønad til oppstart/tomt. Fleire var òg inne på at dei saknar eit bygg der fleire verksemder kunne ha kontor. Eit slikt bygg ville gjort det meir aktuelt å starta si eiga verksemd. Der kunne ein ha kontakt med andre i tilsvarande situasjon og dele erfaringar. Fleire meiner likevel at det er for liten marknad til å starte eiga verksemd i Åseral. Nokre av fritidsaktivitetane har ein i dag, medan andre ikkje er på plass. Arbeidet med mogelege trasèar for rekreasjonskøyring med snøscooter er i startfasen. Kunstgrasbane er med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. For nokre av ønskja må kanskje foreldre og evt. andre friviljuge ta ansvar for å få dette til. Bustader for ulike behov blir det arbeidd med. Med tanke på at fleire kunne tenke seg å starte si eiga verksemd, er det interessant å sjå kor stor vekt det blir lagt på samlokalisering av kontor. Dette er òg eit arbeid som er forankra i næringsplanen. Vidare bør etablerarar tenke på ein marknad som går ut over Åseral sine grenser. Avhengig av kva bedrifta skal selje, er det ikkje noko i vegen for å sjå føre seg ein global marknad. Trygve Nesland (44) Har innspel på 2 fritidshytter. I ettertid er den eine tomta flytta til austsida av elva. I tillegg har han merka av område for bustader, næring samt småskala kraftverk. Hytta lengst vest kan kome i konflikt med snøskred og steinsprang. Dette må avklarast før det kan gjevast byggjeløyve. Aktuelt areal som er avsett i kommuneplanen ligg meter vest/nordvest for sona for spreidd bustadbygging i gjeldande kommuneplan. Ein vurderer det slik at desse tomtene vil

20 ligge i relativ nærleik til Håvorstadgrenda. Her blir teke i bruk eit skogsområde for desse tomtene. Vatn og avløp mv. må løysast privat. Delar av dette området er merka av som fare for steinsprang og snøskred. Før det kan byggjast her, må det gjerast konkrete undersøkingar av fagkunnige. Det same arealet er òg registrert som område for rådyr. Det er all grunn til å tru at rådyra ikkje vert skadelidande om det vert bygd her. I tillegg er det gjort eit kadaverfunn av sau, og i Artsdatabanken er dette registrert som førekomst av ulv. Ein kan likevel ikkje sjå at den observasjonen får innverknad på dette tiltaket. Anne Gyro Berg (78) Ønskjer å byggje driftshytte/øygardsbu med uthus på den gamle øygardsplassen ved Kovetjønna. Området er registrert i Askeladden som setervoll med tuft etter støl. Bygging av driftshytte må ikkje kome i konflikt med denne registreringa. Det må avklarast med fylkeskonservatoren. Strengt tatt kan det diskuterast om denne type bygg skal leggjast inn på kartet no. Ei driftshytte er ein driftsbygning i landbruket og ein må sjå på trongen for han i høve til drifta. Det tek ein ikkje omsyn til i denne omgang. Den aktuelle tomta ser òg ut til å ligge i område med fare for snøskred og steinprang. Dette må avklarast før eventuell bygging. Området der tomta ligg er registrert som leveområde for villrein på nytt villreinkart. Villreinområdet er utvida her i høve til det som har vore lagt til grunn tidlegare. Tomta ligg på austsida av Nåvatnsmagasinet, relativt langt sør. Etter kommunen sitt syn er dette eit marginalt område m.o.t. villrein. Om det blir bygd på denne tomta, vil det få liten eller ingen innverknad på villreinen. Dersom villreinen trekkjer til dette området, vil det likevel ikkje vere hindringar i vegen for reinen til å nytte arealet. Lars Eikild (79) Ønskjer tomter for 2 fritidsbustader. Tomtene må sjåast på når det gjeld fare for snøskred. Det må avklarast før det blir gjeve løyve til bygging. Agder Energi Produksjon Ønskjer at kommuneplanen viser regulerte vatn- og vassdrag, samt område rundt tekniske installasjonar knytt til vasskraft, t.d. demningar. Meiner òg at det er naturleg at prosjekt som er meldt eller søkt om blir vist i kommuneplanen. Etter nærare undersøking i høve til å vise regulerte vatn- og vassdrag har ein konkludert med at det er betre å ikkje ta det med på plankartet. Årsaka er at ei omsynssone blir liggjande i vatn og vil ha liten/ingen verknad m.o.t. arealbruk. Framlegg til vedtak: Kommunalutvalet vedtek å legge kommuneplan for Åseral ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova Saksprotokoll i Kommunalutvalet

1 Konsekvensutgreiing

1 Konsekvensutgreiing 1 Konsekvensutgreiing I konsekvensutgreiinga vurderer ein planen sine verknader for miljø og samfunn, jf. pbl. 4-2. Det vil seie at for endringar i arealbruk som er gjort i høve til gjeldande plan skal

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Telefonmøte

ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Telefonmøte MØTEBOK UTVAL: MØTESTAD: DATO: 28.01.2013 TIDSPUNKT: 10:00 11:15 ARBEIDSUTVALET I VILLREINNEMNDA Telefonmøte FASTE MEDLEMMAR TILSTADES: Margit Smeland Leiar ÅMLI Ola Sukka Nestleiar SULDAL Anne Helen Jupskås

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar.

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar. Bykle kommune Rådmannsstaben Grunneigare og velforeningar Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/483-23 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 28.05.2014 Innføring av bygge- og

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda UTTALE TIL FELLES HØYRING AV SØKNADAR OM UTBYGGING AV KRAFTVERK I DALADALEN, OVERFØRING AV VATN TIL LYNGSVATN OG NY TRAFO PÅ HELMIKSTØLEN, FORSAND OG HJELMELAND KOMMUNE. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rondablikk vest - 1. gongs behandling. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 011/ Reidun Inger Tøfte

Detaljreguleringsplan for Rondablikk vest - 1. gongs behandling. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 011/ Reidun Inger Tøfte Nord-Fron kommune Politisk sak Detaljreguleringsplan for Rondablikk vest - 1. gongs behandling Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 011/15 03.02.2015 Reidun Inger Tøfte Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer