Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203"

Transkript

1 Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr 13/00203

2 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak Difi Distribuert til tilbydere 2.0 Difi Opprettet nytt punkt 5.4 om versjonshåndtering Saksnummer 13/ / 27

3 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter FOA del I og III for anskaffelse av Driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr. 13/00203 Tilbudsfrist: kl. 12:00 Utlysningsområde: Norge EØS Saksnummer 13/ / 27

4 Innhold 1. INNLEDNING Om oppdragsgiver OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Bakgrunn for anskaffelsen Formål med anskaffelsen og omfang Kontraktsperiode Opsjoner Tjeneste for SMS-utsending OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Drift av meldingsformidler for sikker digital post Deltilbud og alternative tilbud PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Kunngjøring GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN Språk Konkurransegrunnlagets oppbygning Tilleggsopplysninger Oppdatering av konkurransegrunnlaget Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Viktige datoer Krav til arbeids- og lønnsvilkår Opplysningsplikt Taushetsplikt Konfidensialitet Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen TILDELINGSKRITERIER TILBUDETS UTFORMING Tilbudets innhold Tilbudsbrev Tilbudets struktur Versjonshåndtering...21 Saksnummer 13/ / 27

5 5.5 Forbehold og avvik Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud Offentlighet VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERING AV TILBUD Frist for å levere tilbud Innlevering av tilbud Tilbudets format Innlevering av tilbud i Mercell Bekreftelse Kommunikasjon Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget BEHANDLING AV TILBUD Åpning Avvisning på grunn av for sent innkomne tilbud Avvisning på grunn av forbehold ved tilbudet Endre og tilbakekalle tilbud Avlysning Retur av tilbudene Begrunnelsesplikt VEDLEGG...27 Saksnummer 13/ / 27

6 1. INNLEDNING 1.1 Om oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi/Kunden) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Prioriterte oppgaver for Difi er å: bidra til gode omstillingsprosesser i staten utarbeide en god statlig informasjonspolitikk bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten legge til rette for gode offentlige innkjøpsrutiner bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor gjøre offentlig informasjon og tjenester på internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen Difis visjon er å utvikle offentlig sektor. Digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser er sentrale områder i årene fremover. Kunnskap om organisering og ledelse i staten er vesentlig for å oppnå resultater innen disse områdene. Derfor er Difis strategi knyttet opp mot følgende tre innsatsområder: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester Gode innkjøp. Se mer om Difi på: Difi har rundt 220 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Leikanger. 1.2 OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Navn: Malin Rygg e-post Postadresse Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. Saksnummer 13/ / 27

7 1.3 Bakgrunn for anskaffelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Difi har overordnet ansvar for ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. ID-porten er et nav/tillitsanker for tjenesteeiere i offentlig sektor som skal dekke autentisering, signering, meldingskryptering og andre fremtidige funksjoner som naturlig hører inn under dette systemet. ID-porten knytter tjenesteeiere og e-id leverandører sammen og er en felleskomponent i offentlig sektor. På nåværende tidspunkt har systemet funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid Leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. Løsningen ble etablert i 2009, og håndterte i 2012 i underkant av 30 millioner innlogginger til offentlige nettjenester, med om lag 3 millioner brukere. ID-porten er en felleskomponent i offentlig sektor og benyttes av mer enn 270 offentlige virksomheter. Figur 1 Samspill eid-leverandørene, ID-porten og brukerne ID-porten skal også kunne dekke andre fremtidige funksjoner som naturlig hører til og som kan bli del av løsningen som for eksempel pinkodegenerering, meldingskryptering, felles signeringsløsning, autentiseringsløsning for ansatte, støtte for utenlandske brukere, nasjonalt ID-kort, oppslagstjeneste, overtagelse av autentiseringsløsningene fra Altinn og endring av bruksområder for sms-tjenestene. På nærværende tidspunkt har har ID-porten funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid-leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. ID-porten er per i dag ikke definert som samfunnskritisk infrastruktur, men dette kan endre seg i kontraktsperioden. MinID er en e-id på nivå tre, som tilbyr autentisering basert på engangskoder på SMS eller pinkoder på brev. Les mer om ID-porten og MinID på: Saksnummer 13/ / 27

8 Digitalt kontaktregister er en autoritativ kilde for elektronisk kontaktinformasjon for enkeltpersoner med fødselsnummer i Norge. Kontaktregisteret ble etablert i 2012 og er planlagt tatt i bruk av offentlige virksomheter fortløpende.kontaktregisteret forvaltes som en felleskomponent i offentlig sektor. Til digitalt kontaktregister hører et reservasjonsregister som også skal inngå i driftsavtalen. 1.4 Formål med anskaffelsen og omfang Denne anskaffelsen omfatter drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. Kunden skal kjøpe bruk av dataressurser (maskinvare og programvare) som blir levert som en tjeneste over et internett. Leverandøren vil bli betrodd med data og applikasjoner fra Kunden som illustrert i figur 2. Kunden er ansvarlig for å fremskaffe, utvikle og forvalte data og applikasjoner. Leverandøren er tilsvarende ansvarlig for de andre dataressursene, fra mellomvare til lokasjon. Figur 2 Overblikk over tjenester Saksnummer 13/ / 27

9 For å understøtte drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digital kontaktregister skal Leverandøren levere seks testmiljø i tillegg til de to produksjonsmiljøene. Alle disse miljøene er gruppert ut fra felles egenskaper i fem driftsplattformer: PT-1 Driftsplattform for åpen informasjon PT-2 Driftsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Driftsplattform for funksjonelle testing PT-4 Driftsplattform for ytelsestesting PT-5 Driftsplattform for drift og installasjonsstesting De kravene som bilag 1 stiller til en driftsplattform, vil følgelig gjelde for de miljøene som er gruppert inn i den aktuelle driftsplattformen. Figuren nedenfor viser hvordan de enkelte miljø er gruppert i driftsplattformer: Figur 3 Gruppering i driftsplattformer Driftsplattformene og miljøene er nærmere beskrevet i bilag 3. Kundens applikasjoner er under aktiv videreutvikling. Som en følge av det vil behovet for servere og miljø variere og endres over tid. Det kan dukke opp behov for server og miljø for kortvarige isolerte oppgaver. Leverandøren er ansvarlig for å sette opp driftsløsningen i henhold til Kundens behov beskrevet i bilag 3 og Kundens krav beskrevet i bilag 1. Kunden aksepterer en løsning basert på virtualisering så lenge Leverandøren kan dokumentere at krav til løsningen er ivaretatt. Figuren nedenfor gir en oversikt over hva som inngår i driftstjenesten hvor enkelttjenester, støttetjenester og plattformtjenester er overordnede typer av tjenester. Enkelttjenestene (ET) er de tjenestene som er knyttet til etablering, drift og forvaltning av dataressurser. En enkelttjeneste kan inngå som en del av en eller flere plattformtjenester. Støttetjenester (ST) er de tjenestene som er knyttet til rutiner, funksjoner, roller og lignende hos Leverandøren. Plattformtjeneste (PT) er de samlede ytelser som Leverandøren leverer med en gitt driftsplattform. Dette omfatter både driftsplattformen og alle de tilhørende tjenester som Leverandøren yter, som beredskap, informasjonssikkerhet tjenestenivå. Saksnummer 13/ / 27

10 Figur 4 Oversikt driftstjenester I tillegg til det som er nevnt over, omfatter anskaffelsen opsjoner på tjeneste for SMSutsending, Offentlig elektronisk postjournal (OEP), Service Metadata Publishing (SMP ELMA) og meldingsformidler for sikker digital postboks. Kunden forbeholder seg retten til å konkurranseutsette hver av disse tjenestene dersom opsjonen ikke utløses. Saksnummer 13/ / 27

11 1.5 Kontraktsperiode Avtalen løper fra signering og innledes med et oppstartsprosjekt. Avtalen løper deretter i en periode på 4 år fra godkjenningsdag (kontrakten ventes signert i månedsskifte nuar/februar 2014). 1.6 Opsjoner Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med 2+2 år slik at samlet kontraktslengde dersom opsjonene blir utløst, blir 8 år. Eventuell forlengelse av avtalen må varsles senest 6 måneder før avtalens utløp. Pris på opsjon for sms vil inngå som et selvstendig ledd i evalueringen av totalkostnad. For de øvrige opsjonene legges timepris og pris fra tjenestekatalogen til grunn. Anskaffelsen vil videre omfatte: Tjeneste for SMS-utsending Opsjonen omfatter SMS-tjeneste for å sende ut kommunikasjon mot sluttbruker, samt for utsending av engangskoder og midlertidige passord på SMS. Pr brukes SMS i forbindelse med 80% av innloggingene med MinID. Dette er således en kritisk komponent som krever lav svartid og rask leveranse. Det vil videre som opsjon bli bedt om tilbud på drift av noen av Difis andre systemer. Dette gjelder følgende systemer: OEP Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. OEP er utviklet av Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings- og administrasjonsansvarlig for tjenesten på vegne av FAD, som eier tjenesten. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Det er i dag 112 virksomheter som leverer postjournaler til OEP. Det er forventet at antallet vil stige til 150 når alle virksomheter som er omfattet av kravet om publisering av journaler til Internett har tatt i bruk løsningen. Det blir formidlet over krav om innsyn via OEP-tjenesten årlig. Medio mars 2013 er det publisert mer enn 6.1 millioner journalposter i OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Difi har en sentral rolle i å øke bruken av elektroniske e-handelsløsninger i offentlig sektor. Sentralt i denne satsingen er PEPPOL infrastrukturen for elektronisk formidling av forskjellige typer e-handelsdokumenter (EHF xml dokumenter) og konseptet aksesspunkt (sender/mottaker av et handelsdokument). Service Metadata Publishing (SMP) er tjenesten som leverer teknisk kontaktinformasjon til et aksesspunkt. Tjenesten blir benyttet som en oppslagstjeneste når aksesspunkter i Saksnummer 13/ / 27

12 infrastrukturen skal lokalisere mottakende aksesspunkt. I Norge er det bestemt at man bare skal ha en (nasjonal) SMP Drift av meldingsformidler for sikker digital post Meldingsformidleren vil være en aktør i verdikjeden til en ny løsning Difi skal etablere; sikker, digital posttjeneste. Hovedoppgaven for meldingsformidleren er å formidle digitale brev til innbyggerens valgte postkasse. Meldingsformidleren skal besørge robust videresending, kontroll av aktørene samt logging og feilhåndtering. Alle avsendervirksomhetene som skal benytte løsningen for sikker digital post vil bli integrert med meldingsformidleren. For postkasseleverandørene vil meldingsformidleren fungere som teknisk integrasjonspunkt på vegne av alle avsendere i tjenesten. Det er ved kunngjøringstidspunktet ikke avklart om Difi skal utvikle og/eller drifte meldingsformidleren. Ved utløsning av opsjonene legges priser som nevnt i tjenestekatalogen i bilag 7 vedlegg 2 til grunn. 1.7 Deltilbud og alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud. 2. PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del III FOA 14-3 (1) b) og c). Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Anskaffelsen ble innledet med en kvalifisering. De 3 beste leverandørene får denne invitasjonen til å delta i konkurransen om den endelige kontrakt på levering av driftstjenester for ID-porten/MinID med Digitalt kontaktregister. Alle inviterte tilbydere vil få sine tilbud evaluert. Tilbyderne med de to beste tilbudene etter innledende evaluering vil bli invitert til forhandlinger. Etter forhandlingene og eventuelle reviderte tilbud vil endelig evaluering av de to tilbudene bli foretatt og kontrakt tildelt. Saksnummer 13/ / 27

13 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Mercell-databasen, DOFFIN-databasen og i TED-basen. 3. GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN 3.1 Språk Alle dokumenter/kommunikasjon som omhandler dette tilbudet skal være/foregå på norsk. 3.2 Konkurransegrunnlagets oppbygning Avtalen som inngås skal være basert på Statens standardavtale for drift, SSA-D, som lagt ved i Del II. Oppdragsgivers krav til anskaffelsen er angitt i bilag 1, mens beskrivelse av Kundens nåværende tekniske plattform, systemer og løsninger er beskrevet i bilag 3. Bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 kompletterer bilag 1 og beskriver totalt sett omfang og de føringene som Oppdragsgiver legger til grunn i sin tilbudsforespørsel. Leverandørens forslag til løsning skal angis i bilag 2, samt ved utfylling av de bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 der det er relevant. Bilag 9 skal inneholde endringer etter avtaleinngåelsen. Konkurransegrunnlaget har følgende oppbygging: Del I Del II Beskrivelse Konkurransegrunnlaget med betingelser for konkurransen (dette dokumentet), inneholder blant annet instrukser for hvordan tilbudet skal struktureres, tildelingskriterier, frister, kontaktinformasjon med mer Driftsavtalen, Statens standardavtaler for ITanskaffelser, SSA-D (generell avtaletekst) Bilag 1 Bilag 2 Navn på dokument Konkurransegrunnlag Driftsavtalen SSA-D _v2 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Saksnummer 13/ / 27

14 Beskrivelse Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Navn på dokument Bilag 3 Kundens tekiske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-Porten 3.0 Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljertfremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersonell Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for EA Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for EA Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark for migreringsprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen 3.3 Tilleggsopplysninger Dersom Tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er den , jf. punkt 3.6. Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Saksnummer 13/ / 27

15 3.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som blir kvalifisert til å motta konkurransegrunnlag. Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle leverandører som er kvalifisert i Mercell-portalen. Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle de øvrige i anonymisert form. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell portalen. Ved en revisjon av konkurransegrunnlaget, vil dette vises som en ny versjon. Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell portalen. Leverandører som er kvalifisert vil også få en melding via sin e-post, om at det er gitt tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget, eller at det er gjort en revisjon. Følg da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn på konkurransegrunnlaget. 3.5 Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Oppdragsgiver tar sikte på følgende faser i evaluerings- og forhandlingsperioden: Fase Aktivitet - Mottak og kontroll av innleverte tilbud - Vurdering av behov for evt. supplerende informasjon/dokumentasjon fra tilbyder(e) eller behov for nødvendige avklaringer med tilbyder(e) - Første evaluering av korrekt leverte og sammenlignbare tilbud - Tilbudspresentasjoner - Evt. demonstrasjon av tilbudt løsning fra tilbydere - Forhandlinger - Oppdatering og innlevering av reviderte tilbud - Evaluering av reviderte tilbud - Avsluttende forhandlinger med minst to leverandører - Innlevering av siste reviderte tilbud - Sluttevaluering - Karensperiode, evt. klagebehandling - Kontraktsinngåelse med valgt(e) leverandør(er) Ovennevnte plan er tentativ, og oppdragsgiver tar forbehold om endringer av denne planen dersom resultatet av tilbudsevalueringen og forhandlingene skulle nødvendiggjøre dette. Saksnummer 13/ / 27

16 3.6 Viktige datoer Følgende plan legges til grunn for gjennomføring av anskaffelsen: Aktivitet Dato Kunngjøring i DOFFIN Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget Innleveringsfrist forespørsel om å delta i konkurransen kl Utsendelse av invitasjon med konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere Frist for leverandørene for å bekrefte at de vil levere tilbud Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl Tilbudsåpning Tilbudsevaluering, avklaringer og forhandlinger Meddelelse om tildeling Karensperiode Frem til Kontraktsinngåelse Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er tentative. De aktuelle leverandørene vil bli holdt orientert om eventuelle endringer. 3.7 Krav til arbeids- og lønnsvilkår Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom tilbud avvises, forkastes eller konkurransen avlyses. Dersom tilbud avvises eller forkastes, eller konkurransen avlyses, kan tilbyder skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for beslutningen. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 3.9 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven 13. Saksnummer 13/ / 27

17 3.10 Konfidensialitet Det er Oppdragsgiver som etter gjeldende regelverk, gir innsyn i konkurransegrunnlaget med bilag, samt all eventuell tilleggsinformasjon som blir gitt i den videre tilbudsprosessen. Tilbydere som får tilgang på disse dokumentene kan således ikke gi andre tilgang til opplysningene uten at dette er avklart med Oppdragsgiver. Konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter, må ikke kopieres for andre formål enn å utarbeide det tilbudet som Oppdragsgiver her ber om Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen Tilbyder har ikke krav på noen form for godtgjørelse i forbindelse med utarbeidelse av kvalifikasjonssøknaden eller tilbud eller deltakelse i forhandlingene. Saksnummer 13/ / 27

18 4. TILDELINGSKRITERIER Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Vekt per Tildelingskriterie Dokumenteres ved kriterie 1. Totalkostnad 30% Driftskostnader i hele perioden (grunnprisen de 4 første år) Prisen på opsjon for sms (fastpris pluss trafikkkostnader de 4 første år) Timepris for de tre oppgitte kategoriene Utfylling av bilag 7 med alle vedlegg (tjenestekatalog, prisark for SMS og oversikt over kostnader ved migreringsprosjekt) Pris for elementene i tjenestekatalogen Samlet kostnad for migreringssprosjektet 2. Kvalitet på leveransen 50% Leverandørens oppfyllelse av Kundens funksjonelle og tekniske krav (det vil spesielt bli lagt vekt på løsningens arkitektur, sikkerhet og robusthet). SLA-nivå og standardiserte kompensasjoner Leverandørens rutiner og prosesser for samarbeid i forbindelse med oppfølgning av den konkrete avtale og leveranse. Leverandørens utfylling av bilag 2 Leverandørens utfylling av bilag 5 Leverandørens utfylling av bilag 6 3. Gjennomføring av migreringsprosjektet 20% Plan for gjennomføring av migreringsprosjektet (det vil spesielt bli lagt vekt på totalvurdering av risiko knyttet til gjennomføring av migreringsprosjektet). Leverandørens testplan for migreringsprosjektet. Nøkkelressurser i migreringsprosjektet. Leverandørens utfylling av bilag 4 med vedlegg. Leverandørens utfylling av bilag 4 vedlegg 2 Nøkkelpersonell beskrevet i bilag 4 vedlegg 3. Saksnummer 13/ / 27

19 5. TILBUDETS UTFORMING 5.1 Tilbudets innhold Det skal leveres komplett tilbud i form av signert tilbudsbrev, samt utfylte bilag til SSA-D. Alle spørsmål og krav til tilbydere skal besvares/belyses i tilbudet. Tilbyders løsningsforslag skal fremgå av bilag 2. Bilag 4-7 skal kompletteres av Tilbyder. Alle endringsforslag til den generelle avtaleteksten skal beskrives i bilag 8. Det er ikke anledning til å endre på teksten i bilag 1 eller bilag 3. Oppdragsgiver er innforstått med at flere av tjenestene som er beskrevet i bilag 1 foreløpig har en manglende detaljert beskrivelse, og at de således kan være vanskelig å prissette. Oppdragsgiver har derfor plukket ut noen sentrale representative tjenester, og lagt disse til grunn for en tjenestekatalog se bilag 7 vedlegg 2, som skal fylles ut av Tilbyder. Tilbyder er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon besvares og belyses. Tilbyders løsningsforslag i bilag 2, samt forslag til endringer i bilag 4-8 skal gjennomgås av partene i forhandlingene og revideres før kontrakt inngås. 5.2 Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å binde leverandør, og skal inneholde oversikt over leverandørs planlagte forhandlingsteam. Tilbudsbrevet skal ikke inneholde noen opplysninger som fremkommer i tilbudet for øvrig, verken priser, korte beskrivelser av hva som tilbys, angivelse av hvilke konsulenter som stilles til disposisjon eller tilsvarende. Tilbudsbrevet skal heller ikke inneholde leverandørpresentasjoner eller tilsvarende. Brevet skal for øvrig inneholde: - Fullt juridisk navn til leverandør - Leverandørs adresse - Leverandørs kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Saksnummer 13/ / 27

20 5.3 Tilbudets struktur Følgende dokumenter skal legges ved tilbudet: Filnavn: Tilbudsdokumenter Tilbudsbrev Innholdsfortegnelse for tilbudet Driftsavtalen SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 3 Kundens tekniske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-porten Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljert fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Innhold/besvarelse: Dokumentene legges under fanen Dokumenter når du gir tilbud via Mercell. Saksnummer 13/ / 27

21 Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersoner og CV Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark migreringssprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen, om relevant 5.4 Versjonshåndtering Følgende versjonshåndtering skal tilbudet etterfølge: Dokumentstatus Avtaledokumenter distribuert til kvalifiserte tilbydere sammen med konkurransegrunnlaget: 16. mai Avtaledokumenter oppdatert med rettinger og endringer som resultat av leverandørenes spørsmål i tilbudsutformingsfasen: 20. august Versjon Leverandørenes tilbud: 2. september Leverandørenes endelige tilbud etter forhandlingene 4.0 Signert avtale 5.0 Saksnummer 13/ / 27

22 5.5 Forbehold og avvik Dersom Tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i tilbudsbrevet.. Vesentlige forbehold og avvik som opprettholdes av Tilbyder etter avsluttede forhandlinger, vil føre til at tilbudet avvises, jf. FOA (1) bokstavene d) og e). Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Endringer til SSA-D skal iangis i bilag 8. Det skal klart fremgå hvilket krav i bilag 1 det tas forbehold mot. Alternativ tekst som kan aksepteres skal utarbeides i sin helhet. Forbeholdet skal begrunnes og forklares, og det skal fremgå hvorvidt det er et reelt forbehold eller et forslag til alternativ tekst. Forbehold til krav og bestemmelser i bilag 1-7 skal også angis i et eget avsnitt i bilag 2. Forbehold inntatt andre steder vil ikke bli tatt hensyn til, og vil heller ikke kunne påberopes i en eventuell gjennomføring av avtalene. Det er ikke foretatt endringer i den generelle avtaleteksten(driftsavtalen SSA-D), utover det som er angitt bilag Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud I forbindelse med kvalifiseringen, ble tilbyderne bedt om å fremlegge forpliktelseserklæring dersom tilbyder skulle benytte underleverandører for å bli kvalifisert. Dersom tilbyder er kvalifisert med bruk av underleverandører og rådighet over ressursene er avklart og dokumentert i kvalifikasjonsomgangen, jf. FOA 17-9 (2), kan bruken av underleverandøren(e) ikke lovlig frafalles. I forbindelse med tilbudet (oppfyllelsen av kravspesifikasjonen, kontraktsforpliktelsene) er det også adgang til å benytte underleverandører, men da for å understøtte enkelte deler av leveransen som følge av krav angitt i konkurransegrunnlaget, kontrakt, kravspesifikasjon mv. Dersom tilbyder har behov for å benytte underleverandører, skal det sammen med tilbudet fremlegges en forpliktelseserklæring som viser at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Oppdragsgiver understreker at forpliktelseserklæringen må inngis sammen med tilbudet, innen tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal oppgi de konkrete delene av leveransen som skal understøttes av underleverandør(er). Forpliktelseserklæringen skal sikre at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene som skal benyttes for de konkrete angitte delene av leveransen. Saksnummer 13/ / 27

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av avtale om levering av sertifikattjenester til offentlig sektor - eid på mobile enheter - Saksnr 15/00328 L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 2/20

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser 1 / 12 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.) for anskaffelse av utredningsoppdrag om Ildsjelenes rolle,

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling for Trondheim kommune

Konkurransegrunnlag. Nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling for Trondheim kommune Konkurransegrunnlag Nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling for Trondheim kommune Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del III Versjon 1.3 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Fagsystem for digital byggesaksbehandling

Konkurransegrunnlag Fagsystem for digital byggesaksbehandling Konkurransegrunnlag Fagsystem for digital byggesaksbehandling Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del III Versjon 1.0 015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG Elektronisk personal- og lederhåndbok Saksnummer: 2012/02023 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KONTAKTPERSON 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA

KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA KONKURRANSEGRUNNLAG OFFENTLIG ANSKAFFELSE AV TOALETTFASILITETER I RANDABERG ARENA 1. Innledning 3 2. Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 4 3. Gjennomføring av konkurransen 4 4. Krav til

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Narvik Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Advokattjenester - Barnevern 1. INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og varighet... 3 1.3 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 06.09.2016 Samfunnsøkonomisk analyse av organisering av eiendomsoppmåling i Norge Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3684 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31 KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1 SAK nr. 2011/31 Konkurranse på konsulenttjenester til gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kraftforsyningssituasjonen i Møre og

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

11/00769. Side 1 av 9

11/00769. Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av DVDD boks - Ambassadepakker, Norsk filminstitutt Anskaffelsesnr. 11/00769 Kunngjøring: Konkurransen er kunngjort

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Aust-Agder Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Aktiv fra dag 1 i tjenesteområde sør Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 23-10-2015 Journalnr: 15-5897 INNHOLD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendom 2015/782 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Musikkbransjen i tall.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Musikkbransjen i tall. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Musikkbransjen i tall Saknr 13/00366 Tilbudsfrist : 03.05.2013 kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg Til tilbydere Vår dato 25.11.2015 Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og III) Sak 15/5797 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

LOS-programmet i Forsvaret. Åpen anbudskonkurranse. Konsulentbistand til Logistikkprosjektet P2814: Konsulent innen forsyning og SAP SCM til P2814

LOS-programmet i Forsvaret. Åpen anbudskonkurranse. Konsulentbistand til Logistikkprosjektet P2814: Konsulent innen forsyning og SAP SCM til P2814 Konsulent innen forsyning og SAP SCM til P2814 Side 1 av 11 LOS-programmet i Forsvaret Åpen anbudskonkurranse Konsulentbistand til Logistikkprosjektet P2814: Konsulent innen forsyning og SAP SCM til P2814

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 31.10.2013 Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon Sak 2015/958 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM KUNDEN... 3 1.2. ANSKAFFELSENS OMFANG... 3 1.3. KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING. Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Vannmålere og vannmåler utstyr Rammeavtale BERGEN VANN KF Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: 1 Oppdraget...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 KUNNGJØRING /ANNONSERING...4

Detaljer