Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203"

Transkript

1 Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr 13/00203

2 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak Difi Distribuert til tilbydere 2.0 Difi Opprettet nytt punkt 5.4 om versjonshåndtering Saksnummer 13/ / 27

3 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter FOA del I og III for anskaffelse av Driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr. 13/00203 Tilbudsfrist: kl. 12:00 Utlysningsområde: Norge EØS Saksnummer 13/ / 27

4 Innhold 1. INNLEDNING Om oppdragsgiver OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Bakgrunn for anskaffelsen Formål med anskaffelsen og omfang Kontraktsperiode Opsjoner Tjeneste for SMS-utsending OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Drift av meldingsformidler for sikker digital post Deltilbud og alternative tilbud PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Kunngjøring GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN Språk Konkurransegrunnlagets oppbygning Tilleggsopplysninger Oppdatering av konkurransegrunnlaget Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Viktige datoer Krav til arbeids- og lønnsvilkår Opplysningsplikt Taushetsplikt Konfidensialitet Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen TILDELINGSKRITERIER TILBUDETS UTFORMING Tilbudets innhold Tilbudsbrev Tilbudets struktur Versjonshåndtering...21 Saksnummer 13/ / 27

5 5.5 Forbehold og avvik Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud Offentlighet VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERING AV TILBUD Frist for å levere tilbud Innlevering av tilbud Tilbudets format Innlevering av tilbud i Mercell Bekreftelse Kommunikasjon Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget BEHANDLING AV TILBUD Åpning Avvisning på grunn av for sent innkomne tilbud Avvisning på grunn av forbehold ved tilbudet Endre og tilbakekalle tilbud Avlysning Retur av tilbudene Begrunnelsesplikt VEDLEGG...27 Saksnummer 13/ / 27

6 1. INNLEDNING 1.1 Om oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi/Kunden) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Prioriterte oppgaver for Difi er å: bidra til gode omstillingsprosesser i staten utarbeide en god statlig informasjonspolitikk bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten legge til rette for gode offentlige innkjøpsrutiner bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor gjøre offentlig informasjon og tjenester på internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen Difis visjon er å utvikle offentlig sektor. Digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser er sentrale områder i årene fremover. Kunnskap om organisering og ledelse i staten er vesentlig for å oppnå resultater innen disse områdene. Derfor er Difis strategi knyttet opp mot følgende tre innsatsområder: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester Gode innkjøp. Se mer om Difi på: Difi har rundt 220 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Leikanger. 1.2 OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Navn: Malin Rygg e-post Postadresse Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. Saksnummer 13/ / 27

7 1.3 Bakgrunn for anskaffelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Difi har overordnet ansvar for ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. ID-porten er et nav/tillitsanker for tjenesteeiere i offentlig sektor som skal dekke autentisering, signering, meldingskryptering og andre fremtidige funksjoner som naturlig hører inn under dette systemet. ID-porten knytter tjenesteeiere og e-id leverandører sammen og er en felleskomponent i offentlig sektor. På nåværende tidspunkt har systemet funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid Leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. Løsningen ble etablert i 2009, og håndterte i 2012 i underkant av 30 millioner innlogginger til offentlige nettjenester, med om lag 3 millioner brukere. ID-porten er en felleskomponent i offentlig sektor og benyttes av mer enn 270 offentlige virksomheter. Figur 1 Samspill eid-leverandørene, ID-porten og brukerne ID-porten skal også kunne dekke andre fremtidige funksjoner som naturlig hører til og som kan bli del av løsningen som for eksempel pinkodegenerering, meldingskryptering, felles signeringsløsning, autentiseringsløsning for ansatte, støtte for utenlandske brukere, nasjonalt ID-kort, oppslagstjeneste, overtagelse av autentiseringsløsningene fra Altinn og endring av bruksområder for sms-tjenestene. På nærværende tidspunkt har har ID-porten funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid-leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. ID-porten er per i dag ikke definert som samfunnskritisk infrastruktur, men dette kan endre seg i kontraktsperioden. MinID er en e-id på nivå tre, som tilbyr autentisering basert på engangskoder på SMS eller pinkoder på brev. Les mer om ID-porten og MinID på: Saksnummer 13/ / 27

8 Digitalt kontaktregister er en autoritativ kilde for elektronisk kontaktinformasjon for enkeltpersoner med fødselsnummer i Norge. Kontaktregisteret ble etablert i 2012 og er planlagt tatt i bruk av offentlige virksomheter fortløpende.kontaktregisteret forvaltes som en felleskomponent i offentlig sektor. Til digitalt kontaktregister hører et reservasjonsregister som også skal inngå i driftsavtalen. 1.4 Formål med anskaffelsen og omfang Denne anskaffelsen omfatter drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. Kunden skal kjøpe bruk av dataressurser (maskinvare og programvare) som blir levert som en tjeneste over et internett. Leverandøren vil bli betrodd med data og applikasjoner fra Kunden som illustrert i figur 2. Kunden er ansvarlig for å fremskaffe, utvikle og forvalte data og applikasjoner. Leverandøren er tilsvarende ansvarlig for de andre dataressursene, fra mellomvare til lokasjon. Figur 2 Overblikk over tjenester Saksnummer 13/ / 27

9 For å understøtte drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digital kontaktregister skal Leverandøren levere seks testmiljø i tillegg til de to produksjonsmiljøene. Alle disse miljøene er gruppert ut fra felles egenskaper i fem driftsplattformer: PT-1 Driftsplattform for åpen informasjon PT-2 Driftsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Driftsplattform for funksjonelle testing PT-4 Driftsplattform for ytelsestesting PT-5 Driftsplattform for drift og installasjonsstesting De kravene som bilag 1 stiller til en driftsplattform, vil følgelig gjelde for de miljøene som er gruppert inn i den aktuelle driftsplattformen. Figuren nedenfor viser hvordan de enkelte miljø er gruppert i driftsplattformer: Figur 3 Gruppering i driftsplattformer Driftsplattformene og miljøene er nærmere beskrevet i bilag 3. Kundens applikasjoner er under aktiv videreutvikling. Som en følge av det vil behovet for servere og miljø variere og endres over tid. Det kan dukke opp behov for server og miljø for kortvarige isolerte oppgaver. Leverandøren er ansvarlig for å sette opp driftsløsningen i henhold til Kundens behov beskrevet i bilag 3 og Kundens krav beskrevet i bilag 1. Kunden aksepterer en løsning basert på virtualisering så lenge Leverandøren kan dokumentere at krav til løsningen er ivaretatt. Figuren nedenfor gir en oversikt over hva som inngår i driftstjenesten hvor enkelttjenester, støttetjenester og plattformtjenester er overordnede typer av tjenester. Enkelttjenestene (ET) er de tjenestene som er knyttet til etablering, drift og forvaltning av dataressurser. En enkelttjeneste kan inngå som en del av en eller flere plattformtjenester. Støttetjenester (ST) er de tjenestene som er knyttet til rutiner, funksjoner, roller og lignende hos Leverandøren. Plattformtjeneste (PT) er de samlede ytelser som Leverandøren leverer med en gitt driftsplattform. Dette omfatter både driftsplattformen og alle de tilhørende tjenester som Leverandøren yter, som beredskap, informasjonssikkerhet tjenestenivå. Saksnummer 13/ / 27

10 Figur 4 Oversikt driftstjenester I tillegg til det som er nevnt over, omfatter anskaffelsen opsjoner på tjeneste for SMSutsending, Offentlig elektronisk postjournal (OEP), Service Metadata Publishing (SMP ELMA) og meldingsformidler for sikker digital postboks. Kunden forbeholder seg retten til å konkurranseutsette hver av disse tjenestene dersom opsjonen ikke utløses. Saksnummer 13/ / 27

11 1.5 Kontraktsperiode Avtalen løper fra signering og innledes med et oppstartsprosjekt. Avtalen løper deretter i en periode på 4 år fra godkjenningsdag (kontrakten ventes signert i månedsskifte nuar/februar 2014). 1.6 Opsjoner Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med 2+2 år slik at samlet kontraktslengde dersom opsjonene blir utløst, blir 8 år. Eventuell forlengelse av avtalen må varsles senest 6 måneder før avtalens utløp. Pris på opsjon for sms vil inngå som et selvstendig ledd i evalueringen av totalkostnad. For de øvrige opsjonene legges timepris og pris fra tjenestekatalogen til grunn. Anskaffelsen vil videre omfatte: Tjeneste for SMS-utsending Opsjonen omfatter SMS-tjeneste for å sende ut kommunikasjon mot sluttbruker, samt for utsending av engangskoder og midlertidige passord på SMS. Pr brukes SMS i forbindelse med 80% av innloggingene med MinID. Dette er således en kritisk komponent som krever lav svartid og rask leveranse. Det vil videre som opsjon bli bedt om tilbud på drift av noen av Difis andre systemer. Dette gjelder følgende systemer: OEP Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. OEP er utviklet av Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings- og administrasjonsansvarlig for tjenesten på vegne av FAD, som eier tjenesten. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Det er i dag 112 virksomheter som leverer postjournaler til OEP. Det er forventet at antallet vil stige til 150 når alle virksomheter som er omfattet av kravet om publisering av journaler til Internett har tatt i bruk løsningen. Det blir formidlet over krav om innsyn via OEP-tjenesten årlig. Medio mars 2013 er det publisert mer enn 6.1 millioner journalposter i OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Difi har en sentral rolle i å øke bruken av elektroniske e-handelsløsninger i offentlig sektor. Sentralt i denne satsingen er PEPPOL infrastrukturen for elektronisk formidling av forskjellige typer e-handelsdokumenter (EHF xml dokumenter) og konseptet aksesspunkt (sender/mottaker av et handelsdokument). Service Metadata Publishing (SMP) er tjenesten som leverer teknisk kontaktinformasjon til et aksesspunkt. Tjenesten blir benyttet som en oppslagstjeneste når aksesspunkter i Saksnummer 13/ / 27

12 infrastrukturen skal lokalisere mottakende aksesspunkt. I Norge er det bestemt at man bare skal ha en (nasjonal) SMP Drift av meldingsformidler for sikker digital post Meldingsformidleren vil være en aktør i verdikjeden til en ny løsning Difi skal etablere; sikker, digital posttjeneste. Hovedoppgaven for meldingsformidleren er å formidle digitale brev til innbyggerens valgte postkasse. Meldingsformidleren skal besørge robust videresending, kontroll av aktørene samt logging og feilhåndtering. Alle avsendervirksomhetene som skal benytte løsningen for sikker digital post vil bli integrert med meldingsformidleren. For postkasseleverandørene vil meldingsformidleren fungere som teknisk integrasjonspunkt på vegne av alle avsendere i tjenesten. Det er ved kunngjøringstidspunktet ikke avklart om Difi skal utvikle og/eller drifte meldingsformidleren. Ved utløsning av opsjonene legges priser som nevnt i tjenestekatalogen i bilag 7 vedlegg 2 til grunn. 1.7 Deltilbud og alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud. 2. PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del III FOA 14-3 (1) b) og c). Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Anskaffelsen ble innledet med en kvalifisering. De 3 beste leverandørene får denne invitasjonen til å delta i konkurransen om den endelige kontrakt på levering av driftstjenester for ID-porten/MinID med Digitalt kontaktregister. Alle inviterte tilbydere vil få sine tilbud evaluert. Tilbyderne med de to beste tilbudene etter innledende evaluering vil bli invitert til forhandlinger. Etter forhandlingene og eventuelle reviderte tilbud vil endelig evaluering av de to tilbudene bli foretatt og kontrakt tildelt. Saksnummer 13/ / 27

13 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Mercell-databasen, DOFFIN-databasen og i TED-basen. 3. GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN 3.1 Språk Alle dokumenter/kommunikasjon som omhandler dette tilbudet skal være/foregå på norsk. 3.2 Konkurransegrunnlagets oppbygning Avtalen som inngås skal være basert på Statens standardavtale for drift, SSA-D, som lagt ved i Del II. Oppdragsgivers krav til anskaffelsen er angitt i bilag 1, mens beskrivelse av Kundens nåværende tekniske plattform, systemer og løsninger er beskrevet i bilag 3. Bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 kompletterer bilag 1 og beskriver totalt sett omfang og de føringene som Oppdragsgiver legger til grunn i sin tilbudsforespørsel. Leverandørens forslag til løsning skal angis i bilag 2, samt ved utfylling av de bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 der det er relevant. Bilag 9 skal inneholde endringer etter avtaleinngåelsen. Konkurransegrunnlaget har følgende oppbygging: Del I Del II Beskrivelse Konkurransegrunnlaget med betingelser for konkurransen (dette dokumentet), inneholder blant annet instrukser for hvordan tilbudet skal struktureres, tildelingskriterier, frister, kontaktinformasjon med mer Driftsavtalen, Statens standardavtaler for ITanskaffelser, SSA-D (generell avtaletekst) Bilag 1 Bilag 2 Navn på dokument Konkurransegrunnlag Driftsavtalen SSA-D _v2 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Saksnummer 13/ / 27

14 Beskrivelse Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Navn på dokument Bilag 3 Kundens tekiske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-Porten 3.0 Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljertfremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersonell Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for EA Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for EA Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark for migreringsprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen 3.3 Tilleggsopplysninger Dersom Tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er den , jf. punkt 3.6. Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Saksnummer 13/ / 27

15 3.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som blir kvalifisert til å motta konkurransegrunnlag. Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle leverandører som er kvalifisert i Mercell-portalen. Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle de øvrige i anonymisert form. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell portalen. Ved en revisjon av konkurransegrunnlaget, vil dette vises som en ny versjon. Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell portalen. Leverandører som er kvalifisert vil også få en melding via sin e-post, om at det er gitt tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget, eller at det er gjort en revisjon. Følg da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn på konkurransegrunnlaget. 3.5 Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Oppdragsgiver tar sikte på følgende faser i evaluerings- og forhandlingsperioden: Fase Aktivitet - Mottak og kontroll av innleverte tilbud - Vurdering av behov for evt. supplerende informasjon/dokumentasjon fra tilbyder(e) eller behov for nødvendige avklaringer med tilbyder(e) - Første evaluering av korrekt leverte og sammenlignbare tilbud - Tilbudspresentasjoner - Evt. demonstrasjon av tilbudt løsning fra tilbydere - Forhandlinger - Oppdatering og innlevering av reviderte tilbud - Evaluering av reviderte tilbud - Avsluttende forhandlinger med minst to leverandører - Innlevering av siste reviderte tilbud - Sluttevaluering - Karensperiode, evt. klagebehandling - Kontraktsinngåelse med valgt(e) leverandør(er) Ovennevnte plan er tentativ, og oppdragsgiver tar forbehold om endringer av denne planen dersom resultatet av tilbudsevalueringen og forhandlingene skulle nødvendiggjøre dette. Saksnummer 13/ / 27

16 3.6 Viktige datoer Følgende plan legges til grunn for gjennomføring av anskaffelsen: Aktivitet Dato Kunngjøring i DOFFIN Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget Innleveringsfrist forespørsel om å delta i konkurransen kl Utsendelse av invitasjon med konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere Frist for leverandørene for å bekrefte at de vil levere tilbud Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl Tilbudsåpning Tilbudsevaluering, avklaringer og forhandlinger Meddelelse om tildeling Karensperiode Frem til Kontraktsinngåelse Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er tentative. De aktuelle leverandørene vil bli holdt orientert om eventuelle endringer. 3.7 Krav til arbeids- og lønnsvilkår Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom tilbud avvises, forkastes eller konkurransen avlyses. Dersom tilbud avvises eller forkastes, eller konkurransen avlyses, kan tilbyder skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for beslutningen. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 3.9 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven 13. Saksnummer 13/ / 27

17 3.10 Konfidensialitet Det er Oppdragsgiver som etter gjeldende regelverk, gir innsyn i konkurransegrunnlaget med bilag, samt all eventuell tilleggsinformasjon som blir gitt i den videre tilbudsprosessen. Tilbydere som får tilgang på disse dokumentene kan således ikke gi andre tilgang til opplysningene uten at dette er avklart med Oppdragsgiver. Konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter, må ikke kopieres for andre formål enn å utarbeide det tilbudet som Oppdragsgiver her ber om Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen Tilbyder har ikke krav på noen form for godtgjørelse i forbindelse med utarbeidelse av kvalifikasjonssøknaden eller tilbud eller deltakelse i forhandlingene. Saksnummer 13/ / 27

18 4. TILDELINGSKRITERIER Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Vekt per Tildelingskriterie Dokumenteres ved kriterie 1. Totalkostnad 30% Driftskostnader i hele perioden (grunnprisen de 4 første år) Prisen på opsjon for sms (fastpris pluss trafikkkostnader de 4 første år) Timepris for de tre oppgitte kategoriene Utfylling av bilag 7 med alle vedlegg (tjenestekatalog, prisark for SMS og oversikt over kostnader ved migreringsprosjekt) Pris for elementene i tjenestekatalogen Samlet kostnad for migreringssprosjektet 2. Kvalitet på leveransen 50% Leverandørens oppfyllelse av Kundens funksjonelle og tekniske krav (det vil spesielt bli lagt vekt på løsningens arkitektur, sikkerhet og robusthet). SLA-nivå og standardiserte kompensasjoner Leverandørens rutiner og prosesser for samarbeid i forbindelse med oppfølgning av den konkrete avtale og leveranse. Leverandørens utfylling av bilag 2 Leverandørens utfylling av bilag 5 Leverandørens utfylling av bilag 6 3. Gjennomføring av migreringsprosjektet 20% Plan for gjennomføring av migreringsprosjektet (det vil spesielt bli lagt vekt på totalvurdering av risiko knyttet til gjennomføring av migreringsprosjektet). Leverandørens testplan for migreringsprosjektet. Nøkkelressurser i migreringsprosjektet. Leverandørens utfylling av bilag 4 med vedlegg. Leverandørens utfylling av bilag 4 vedlegg 2 Nøkkelpersonell beskrevet i bilag 4 vedlegg 3. Saksnummer 13/ / 27

19 5. TILBUDETS UTFORMING 5.1 Tilbudets innhold Det skal leveres komplett tilbud i form av signert tilbudsbrev, samt utfylte bilag til SSA-D. Alle spørsmål og krav til tilbydere skal besvares/belyses i tilbudet. Tilbyders løsningsforslag skal fremgå av bilag 2. Bilag 4-7 skal kompletteres av Tilbyder. Alle endringsforslag til den generelle avtaleteksten skal beskrives i bilag 8. Det er ikke anledning til å endre på teksten i bilag 1 eller bilag 3. Oppdragsgiver er innforstått med at flere av tjenestene som er beskrevet i bilag 1 foreløpig har en manglende detaljert beskrivelse, og at de således kan være vanskelig å prissette. Oppdragsgiver har derfor plukket ut noen sentrale representative tjenester, og lagt disse til grunn for en tjenestekatalog se bilag 7 vedlegg 2, som skal fylles ut av Tilbyder. Tilbyder er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon besvares og belyses. Tilbyders løsningsforslag i bilag 2, samt forslag til endringer i bilag 4-8 skal gjennomgås av partene i forhandlingene og revideres før kontrakt inngås. 5.2 Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å binde leverandør, og skal inneholde oversikt over leverandørs planlagte forhandlingsteam. Tilbudsbrevet skal ikke inneholde noen opplysninger som fremkommer i tilbudet for øvrig, verken priser, korte beskrivelser av hva som tilbys, angivelse av hvilke konsulenter som stilles til disposisjon eller tilsvarende. Tilbudsbrevet skal heller ikke inneholde leverandørpresentasjoner eller tilsvarende. Brevet skal for øvrig inneholde: - Fullt juridisk navn til leverandør - Leverandørs adresse - Leverandørs kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Saksnummer 13/ / 27

20 5.3 Tilbudets struktur Følgende dokumenter skal legges ved tilbudet: Filnavn: Tilbudsdokumenter Tilbudsbrev Innholdsfortegnelse for tilbudet Driftsavtalen SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 3 Kundens tekniske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-porten Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljert fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Innhold/besvarelse: Dokumentene legges under fanen Dokumenter når du gir tilbud via Mercell. Saksnummer 13/ / 27

21 Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersoner og CV Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark migreringssprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen, om relevant 5.4 Versjonshåndtering Følgende versjonshåndtering skal tilbudet etterfølge: Dokumentstatus Avtaledokumenter distribuert til kvalifiserte tilbydere sammen med konkurransegrunnlaget: 16. mai Avtaledokumenter oppdatert med rettinger og endringer som resultat av leverandørenes spørsmål i tilbudsutformingsfasen: 20. august Versjon Leverandørenes tilbud: 2. september Leverandørenes endelige tilbud etter forhandlingene 4.0 Signert avtale 5.0 Saksnummer 13/ / 27

22 5.5 Forbehold og avvik Dersom Tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i tilbudsbrevet.. Vesentlige forbehold og avvik som opprettholdes av Tilbyder etter avsluttede forhandlinger, vil føre til at tilbudet avvises, jf. FOA (1) bokstavene d) og e). Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Endringer til SSA-D skal iangis i bilag 8. Det skal klart fremgå hvilket krav i bilag 1 det tas forbehold mot. Alternativ tekst som kan aksepteres skal utarbeides i sin helhet. Forbeholdet skal begrunnes og forklares, og det skal fremgå hvorvidt det er et reelt forbehold eller et forslag til alternativ tekst. Forbehold til krav og bestemmelser i bilag 1-7 skal også angis i et eget avsnitt i bilag 2. Forbehold inntatt andre steder vil ikke bli tatt hensyn til, og vil heller ikke kunne påberopes i en eventuell gjennomføring av avtalene. Det er ikke foretatt endringer i den generelle avtaleteksten(driftsavtalen SSA-D), utover det som er angitt bilag Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud I forbindelse med kvalifiseringen, ble tilbyderne bedt om å fremlegge forpliktelseserklæring dersom tilbyder skulle benytte underleverandører for å bli kvalifisert. Dersom tilbyder er kvalifisert med bruk av underleverandører og rådighet over ressursene er avklart og dokumentert i kvalifikasjonsomgangen, jf. FOA 17-9 (2), kan bruken av underleverandøren(e) ikke lovlig frafalles. I forbindelse med tilbudet (oppfyllelsen av kravspesifikasjonen, kontraktsforpliktelsene) er det også adgang til å benytte underleverandører, men da for å understøtte enkelte deler av leveransen som følge av krav angitt i konkurransegrunnlaget, kontrakt, kravspesifikasjon mv. Dersom tilbyder har behov for å benytte underleverandører, skal det sammen med tilbudet fremlegges en forpliktelseserklæring som viser at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Oppdragsgiver understreker at forpliktelseserklæringen må inngis sammen med tilbudet, innen tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal oppgi de konkrete delene av leveransen som skal understøttes av underleverandør(er). Forpliktelseserklæringen skal sikre at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene som skal benyttes for de konkrete angitte delene av leveransen. Saksnummer 13/ / 27

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av avtale om levering av sertifikattjenester til offentlig sektor - eid på mobile enheter - Saksnr 15/00328 L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 2/20

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av signeringstjeneste i ID-porten Saksnr 15/00138

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av signeringstjeneste i ID-porten Saksnr 15/00138 Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av signeringstjeneste i ID-porten Saksnr 15/00138 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 12.05.15 Difi Dokumentet ferdigstilt Saksnummer 15/00138

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (forskriftens del III) Saksnummer: 2017/26395 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54 Konkurransegrunnlag Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsgiver 2 Anskaffelsen 2.1 Formål 2.2 Omfang 2.3 Leveranser 2.4 Kontraktstype 2.5 Kontraktens varighet 2.6 Vedståelsesfrist 2.7 Forbehold og presiseringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG JERNBANEINFRASTRUKTURFORETAKET SF ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG Gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriftens del I og II Sak 201602029 Tilbudsfrist: 15.04.2016 kl. 13:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Saksnr. 279/2016 Tilbudsfrist: 29.08.2016 kl. 15:00 10.05.2016

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for kjøp av Spektrumanalysator med muligheter for å måle antenne- og kabelparametre Saksnummer: 1604989

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP Saksnummer: 2017/00140 1 Innledning 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord. Sandefjord kommune

Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord. Sandefjord kommune Tilbudsbeskrivelse for sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune 1 Innhold 1.0 Generell beskrivelse av oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse (FOA del II) Saksnummer: 13/1084 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune Tilbudsfrist 08.08.2016 kl. 12.00 ROLLAG KOMMUNE - JUNI 2016 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver

Detaljer

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Internettaksess Tilbudsfrist: 05.10.2015 kl. 1200 Saksnummer: 1401743 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 12-UDE-2016 Lek og læring-hånd i hånd - et opplæringskurs for ansatte i Aktivitetsskolen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16.

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. oktober 2015 Tilbudsforespørsel Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I OC-spray (Pepperspray) 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Toll- og

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. ballbinge Orkanger ungdomsskole KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av ballbinge Orkanger ungdomsskole 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV Evaluering av museumsreformen i Akershus KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold... 3 1.2 Oppdragsgivere... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bookingsystem

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bookingsystem KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bookingsystem Avtaleperiode: 01.06.2016 31.05.2020 Opsjon 1 + 1 år Saksnr. 16/2192 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016 Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse Saksnummer: 1600197 Tilbudsfrist: 25. august 2016 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer