Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister. Saksnr 13/00203"

Transkript

1 Anskaffelse av driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr 13/00203

2 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak Difi Distribuert til tilbydere 2.0 Difi Opprettet nytt punkt 5.4 om versjonshåndtering Saksnummer 13/ / 27

3 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter FOA del I og III for anskaffelse av Driftstjenester for ID-Porten/MinID og Digitalt kontaktregister Saksnr. 13/00203 Tilbudsfrist: kl. 12:00 Utlysningsområde: Norge EØS Saksnummer 13/ / 27

4 Innhold 1. INNLEDNING Om oppdragsgiver OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Bakgrunn for anskaffelsen Formål med anskaffelsen og omfang Kontraktsperiode Opsjoner Tjeneste for SMS-utsending OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Drift av meldingsformidler for sikker digital post Deltilbud og alternative tilbud PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Kunngjøring GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN Språk Konkurransegrunnlagets oppbygning Tilleggsopplysninger Oppdatering av konkurransegrunnlaget Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Viktige datoer Krav til arbeids- og lønnsvilkår Opplysningsplikt Taushetsplikt Konfidensialitet Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen TILDELINGSKRITERIER TILBUDETS UTFORMING Tilbudets innhold Tilbudsbrev Tilbudets struktur Versjonshåndtering...21 Saksnummer 13/ / 27

5 5.5 Forbehold og avvik Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud Offentlighet VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERING AV TILBUD Frist for å levere tilbud Innlevering av tilbud Tilbudets format Innlevering av tilbud i Mercell Bekreftelse Kommunikasjon Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget BEHANDLING AV TILBUD Åpning Avvisning på grunn av for sent innkomne tilbud Avvisning på grunn av forbehold ved tilbudet Endre og tilbakekalle tilbud Avlysning Retur av tilbudene Begrunnelsesplikt VEDLEGG...27 Saksnummer 13/ / 27

6 1. INNLEDNING 1.1 Om oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi/Kunden) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Prioriterte oppgaver for Difi er å: bidra til gode omstillingsprosesser i staten utarbeide en god statlig informasjonspolitikk bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten legge til rette for gode offentlige innkjøpsrutiner bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor gjøre offentlig informasjon og tjenester på internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen Difis visjon er å utvikle offentlig sektor. Digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser er sentrale områder i årene fremover. Kunnskap om organisering og ledelse i staten er vesentlig for å oppnå resultater innen disse områdene. Derfor er Difis strategi knyttet opp mot følgende tre innsatsområder: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester Gode innkjøp. Se mer om Difi på: Difi har rundt 220 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Leikanger. 1.2 OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Navn: Malin Rygg e-post Postadresse Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. Saksnummer 13/ / 27

7 1.3 Bakgrunn for anskaffelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. Difi skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. Difi har overordnet ansvar for ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. ID-porten er et nav/tillitsanker for tjenesteeiere i offentlig sektor som skal dekke autentisering, signering, meldingskryptering og andre fremtidige funksjoner som naturlig hører inn under dette systemet. ID-porten knytter tjenesteeiere og e-id leverandører sammen og er en felleskomponent i offentlig sektor. På nåværende tidspunkt har systemet funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid Leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. Løsningen ble etablert i 2009, og håndterte i 2012 i underkant av 30 millioner innlogginger til offentlige nettjenester, med om lag 3 millioner brukere. ID-porten er en felleskomponent i offentlig sektor og benyttes av mer enn 270 offentlige virksomheter. Figur 1 Samspill eid-leverandørene, ID-porten og brukerne ID-porten skal også kunne dekke andre fremtidige funksjoner som naturlig hører til og som kan bli del av løsningen som for eksempel pinkodegenerering, meldingskryptering, felles signeringsløsning, autentiseringsløsning for ansatte, støtte for utenlandske brukere, nasjonalt ID-kort, oppslagstjeneste, overtagelse av autentiseringsløsningene fra Altinn og endring av bruksområder for sms-tjenestene. På nærværende tidspunkt har har ID-porten funksjonalitet for autentisering og er integrert mot eid-leverandørene MinID, Buypass, Commfides og BankID. ID-porten er per i dag ikke definert som samfunnskritisk infrastruktur, men dette kan endre seg i kontraktsperioden. MinID er en e-id på nivå tre, som tilbyr autentisering basert på engangskoder på SMS eller pinkoder på brev. Les mer om ID-porten og MinID på: Saksnummer 13/ / 27

8 Digitalt kontaktregister er en autoritativ kilde for elektronisk kontaktinformasjon for enkeltpersoner med fødselsnummer i Norge. Kontaktregisteret ble etablert i 2012 og er planlagt tatt i bruk av offentlige virksomheter fortløpende.kontaktregisteret forvaltes som en felleskomponent i offentlig sektor. Til digitalt kontaktregister hører et reservasjonsregister som også skal inngå i driftsavtalen. 1.4 Formål med anskaffelsen og omfang Denne anskaffelsen omfatter drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. Kunden skal kjøpe bruk av dataressurser (maskinvare og programvare) som blir levert som en tjeneste over et internett. Leverandøren vil bli betrodd med data og applikasjoner fra Kunden som illustrert i figur 2. Kunden er ansvarlig for å fremskaffe, utvikle og forvalte data og applikasjoner. Leverandøren er tilsvarende ansvarlig for de andre dataressursene, fra mellomvare til lokasjon. Figur 2 Overblikk over tjenester Saksnummer 13/ / 27

9 For å understøtte drift og vedlikehold av ID-porten, MinID og Digital kontaktregister skal Leverandøren levere seks testmiljø i tillegg til de to produksjonsmiljøene. Alle disse miljøene er gruppert ut fra felles egenskaper i fem driftsplattformer: PT-1 Driftsplattform for åpen informasjon PT-2 Driftsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Driftsplattform for funksjonelle testing PT-4 Driftsplattform for ytelsestesting PT-5 Driftsplattform for drift og installasjonsstesting De kravene som bilag 1 stiller til en driftsplattform, vil følgelig gjelde for de miljøene som er gruppert inn i den aktuelle driftsplattformen. Figuren nedenfor viser hvordan de enkelte miljø er gruppert i driftsplattformer: Figur 3 Gruppering i driftsplattformer Driftsplattformene og miljøene er nærmere beskrevet i bilag 3. Kundens applikasjoner er under aktiv videreutvikling. Som en følge av det vil behovet for servere og miljø variere og endres over tid. Det kan dukke opp behov for server og miljø for kortvarige isolerte oppgaver. Leverandøren er ansvarlig for å sette opp driftsløsningen i henhold til Kundens behov beskrevet i bilag 3 og Kundens krav beskrevet i bilag 1. Kunden aksepterer en løsning basert på virtualisering så lenge Leverandøren kan dokumentere at krav til løsningen er ivaretatt. Figuren nedenfor gir en oversikt over hva som inngår i driftstjenesten hvor enkelttjenester, støttetjenester og plattformtjenester er overordnede typer av tjenester. Enkelttjenestene (ET) er de tjenestene som er knyttet til etablering, drift og forvaltning av dataressurser. En enkelttjeneste kan inngå som en del av en eller flere plattformtjenester. Støttetjenester (ST) er de tjenestene som er knyttet til rutiner, funksjoner, roller og lignende hos Leverandøren. Plattformtjeneste (PT) er de samlede ytelser som Leverandøren leverer med en gitt driftsplattform. Dette omfatter både driftsplattformen og alle de tilhørende tjenester som Leverandøren yter, som beredskap, informasjonssikkerhet tjenestenivå. Saksnummer 13/ / 27

10 Figur 4 Oversikt driftstjenester I tillegg til det som er nevnt over, omfatter anskaffelsen opsjoner på tjeneste for SMSutsending, Offentlig elektronisk postjournal (OEP), Service Metadata Publishing (SMP ELMA) og meldingsformidler for sikker digital postboks. Kunden forbeholder seg retten til å konkurranseutsette hver av disse tjenestene dersom opsjonen ikke utløses. Saksnummer 13/ / 27

11 1.5 Kontraktsperiode Avtalen løper fra signering og innledes med et oppstartsprosjekt. Avtalen løper deretter i en periode på 4 år fra godkjenningsdag (kontrakten ventes signert i månedsskifte nuar/februar 2014). 1.6 Opsjoner Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med 2+2 år slik at samlet kontraktslengde dersom opsjonene blir utløst, blir 8 år. Eventuell forlengelse av avtalen må varsles senest 6 måneder før avtalens utløp. Pris på opsjon for sms vil inngå som et selvstendig ledd i evalueringen av totalkostnad. For de øvrige opsjonene legges timepris og pris fra tjenestekatalogen til grunn. Anskaffelsen vil videre omfatte: Tjeneste for SMS-utsending Opsjonen omfatter SMS-tjeneste for å sende ut kommunikasjon mot sluttbruker, samt for utsending av engangskoder og midlertidige passord på SMS. Pr brukes SMS i forbindelse med 80% av innloggingene med MinID. Dette er således en kritisk komponent som krever lav svartid og rask leveranse. Det vil videre som opsjon bli bedt om tilbud på drift av noen av Difis andre systemer. Dette gjelder følgende systemer: OEP Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. OEP er utviklet av Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings- og administrasjonsansvarlig for tjenesten på vegne av FAD, som eier tjenesten. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Det er i dag 112 virksomheter som leverer postjournaler til OEP. Det er forventet at antallet vil stige til 150 når alle virksomheter som er omfattet av kravet om publisering av journaler til Internett har tatt i bruk løsningen. Det blir formidlet over krav om innsyn via OEP-tjenesten årlig. Medio mars 2013 er det publisert mer enn 6.1 millioner journalposter i OEP Service Metadata Publishing (SMP ELMA) Difi har en sentral rolle i å øke bruken av elektroniske e-handelsløsninger i offentlig sektor. Sentralt i denne satsingen er PEPPOL infrastrukturen for elektronisk formidling av forskjellige typer e-handelsdokumenter (EHF xml dokumenter) og konseptet aksesspunkt (sender/mottaker av et handelsdokument). Service Metadata Publishing (SMP) er tjenesten som leverer teknisk kontaktinformasjon til et aksesspunkt. Tjenesten blir benyttet som en oppslagstjeneste når aksesspunkter i Saksnummer 13/ / 27

12 infrastrukturen skal lokalisere mottakende aksesspunkt. I Norge er det bestemt at man bare skal ha en (nasjonal) SMP Drift av meldingsformidler for sikker digital post Meldingsformidleren vil være en aktør i verdikjeden til en ny løsning Difi skal etablere; sikker, digital posttjeneste. Hovedoppgaven for meldingsformidleren er å formidle digitale brev til innbyggerens valgte postkasse. Meldingsformidleren skal besørge robust videresending, kontroll av aktørene samt logging og feilhåndtering. Alle avsendervirksomhetene som skal benytte løsningen for sikker digital post vil bli integrert med meldingsformidleren. For postkasseleverandørene vil meldingsformidleren fungere som teknisk integrasjonspunkt på vegne av alle avsendere i tjenesten. Det er ved kunngjøringstidspunktet ikke avklart om Difi skal utvikle og/eller drifte meldingsformidleren. Ved utløsning av opsjonene legges priser som nevnt i tjenestekatalogen i bilag 7 vedlegg 2 til grunn. 1.7 Deltilbud og alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud. 2. PROSEDYRE FOR KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del III FOA 14-3 (1) b) og c). Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Anskaffelsen ble innledet med en kvalifisering. De 3 beste leverandørene får denne invitasjonen til å delta i konkurransen om den endelige kontrakt på levering av driftstjenester for ID-porten/MinID med Digitalt kontaktregister. Alle inviterte tilbydere vil få sine tilbud evaluert. Tilbyderne med de to beste tilbudene etter innledende evaluering vil bli invitert til forhandlinger. Etter forhandlingene og eventuelle reviderte tilbud vil endelig evaluering av de to tilbudene bli foretatt og kontrakt tildelt. Saksnummer 13/ / 27

13 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Mercell-databasen, DOFFIN-databasen og i TED-basen. 3. GENERELLE BESTEMMELSER OM KONKURRANSEN 3.1 Språk Alle dokumenter/kommunikasjon som omhandler dette tilbudet skal være/foregå på norsk. 3.2 Konkurransegrunnlagets oppbygning Avtalen som inngås skal være basert på Statens standardavtale for drift, SSA-D, som lagt ved i Del II. Oppdragsgivers krav til anskaffelsen er angitt i bilag 1, mens beskrivelse av Kundens nåværende tekniske plattform, systemer og løsninger er beskrevet i bilag 3. Bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 kompletterer bilag 1 og beskriver totalt sett omfang og de føringene som Oppdragsgiver legger til grunn i sin tilbudsforespørsel. Leverandørens forslag til løsning skal angis i bilag 2, samt ved utfylling av de bilagene 4, 5, 6, 7 og 8 der det er relevant. Bilag 9 skal inneholde endringer etter avtaleinngåelsen. Konkurransegrunnlaget har følgende oppbygging: Del I Del II Beskrivelse Konkurransegrunnlaget med betingelser for konkurransen (dette dokumentet), inneholder blant annet instrukser for hvordan tilbudet skal struktureres, tildelingskriterier, frister, kontaktinformasjon med mer Driftsavtalen, Statens standardavtaler for ITanskaffelser, SSA-D (generell avtaletekst) Bilag 1 Bilag 2 Navn på dokument Konkurransegrunnlag Driftsavtalen SSA-D _v2 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Saksnummer 13/ / 27

14 Beskrivelse Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Navn på dokument Bilag 3 Kundens tekiske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-Porten 3.0 Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljertfremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersonell Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for EA Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for EA Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark for migreringsprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen 3.3 Tilleggsopplysninger Dersom Tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er den , jf. punkt 3.6. Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen. Saksnummer 13/ / 27

15 3.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som blir kvalifisert til å motta konkurransegrunnlag. Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle leverandører som er kvalifisert i Mercell-portalen. Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle de øvrige i anonymisert form. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell portalen. Ved en revisjon av konkurransegrunnlaget, vil dette vises som en ny versjon. Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell portalen. Leverandører som er kvalifisert vil også få en melding via sin e-post, om at det er gitt tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget, eller at det er gjort en revisjon. Følg da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn på konkurransegrunnlaget. 3.5 Faser i evaluerings- og forhandlingsperioden Oppdragsgiver tar sikte på følgende faser i evaluerings- og forhandlingsperioden: Fase Aktivitet - Mottak og kontroll av innleverte tilbud - Vurdering av behov for evt. supplerende informasjon/dokumentasjon fra tilbyder(e) eller behov for nødvendige avklaringer med tilbyder(e) - Første evaluering av korrekt leverte og sammenlignbare tilbud - Tilbudspresentasjoner - Evt. demonstrasjon av tilbudt løsning fra tilbydere - Forhandlinger - Oppdatering og innlevering av reviderte tilbud - Evaluering av reviderte tilbud - Avsluttende forhandlinger med minst to leverandører - Innlevering av siste reviderte tilbud - Sluttevaluering - Karensperiode, evt. klagebehandling - Kontraktsinngåelse med valgt(e) leverandør(er) Ovennevnte plan er tentativ, og oppdragsgiver tar forbehold om endringer av denne planen dersom resultatet av tilbudsevalueringen og forhandlingene skulle nødvendiggjøre dette. Saksnummer 13/ / 27

16 3.6 Viktige datoer Følgende plan legges til grunn for gjennomføring av anskaffelsen: Aktivitet Dato Kunngjøring i DOFFIN Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget Innleveringsfrist forespørsel om å delta i konkurransen kl Utsendelse av invitasjon med konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere Frist for leverandørene for å bekrefte at de vil levere tilbud Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl Tilbudsåpning Tilbudsevaluering, avklaringer og forhandlinger Meddelelse om tildeling Karensperiode Frem til Kontraktsinngåelse Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er tentative. De aktuelle leverandørene vil bli holdt orientert om eventuelle endringer. 3.7 Krav til arbeids- og lønnsvilkår Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom tilbud avvises, forkastes eller konkurransen avlyses. Dersom tilbud avvises eller forkastes, eller konkurransen avlyses, kan tilbyder skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for beslutningen. Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 3.9 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven 13. Saksnummer 13/ / 27

17 3.10 Konfidensialitet Det er Oppdragsgiver som etter gjeldende regelverk, gir innsyn i konkurransegrunnlaget med bilag, samt all eventuell tilleggsinformasjon som blir gitt i den videre tilbudsprosessen. Tilbydere som får tilgang på disse dokumentene kan således ikke gi andre tilgang til opplysningene uten at dette er avklart med Oppdragsgiver. Konkurransegrunnlaget og tilhørende dokumenter, må ikke kopieres for andre formål enn å utarbeide det tilbudet som Oppdragsgiver her ber om Kostnader i forbindelse med tilbudsprosessen Tilbyder har ikke krav på noen form for godtgjørelse i forbindelse med utarbeidelse av kvalifikasjonssøknaden eller tilbud eller deltakelse i forhandlingene. Saksnummer 13/ / 27

18 4. TILDELINGSKRITERIER Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Vekt per Tildelingskriterie Dokumenteres ved kriterie 1. Totalkostnad 30% Driftskostnader i hele perioden (grunnprisen de 4 første år) Prisen på opsjon for sms (fastpris pluss trafikkkostnader de 4 første år) Timepris for de tre oppgitte kategoriene Utfylling av bilag 7 med alle vedlegg (tjenestekatalog, prisark for SMS og oversikt over kostnader ved migreringsprosjekt) Pris for elementene i tjenestekatalogen Samlet kostnad for migreringssprosjektet 2. Kvalitet på leveransen 50% Leverandørens oppfyllelse av Kundens funksjonelle og tekniske krav (det vil spesielt bli lagt vekt på løsningens arkitektur, sikkerhet og robusthet). SLA-nivå og standardiserte kompensasjoner Leverandørens rutiner og prosesser for samarbeid i forbindelse med oppfølgning av den konkrete avtale og leveranse. Leverandørens utfylling av bilag 2 Leverandørens utfylling av bilag 5 Leverandørens utfylling av bilag 6 3. Gjennomføring av migreringsprosjektet 20% Plan for gjennomføring av migreringsprosjektet (det vil spesielt bli lagt vekt på totalvurdering av risiko knyttet til gjennomføring av migreringsprosjektet). Leverandørens testplan for migreringsprosjektet. Nøkkelressurser i migreringsprosjektet. Leverandørens utfylling av bilag 4 med vedlegg. Leverandørens utfylling av bilag 4 vedlegg 2 Nøkkelpersonell beskrevet i bilag 4 vedlegg 3. Saksnummer 13/ / 27

19 5. TILBUDETS UTFORMING 5.1 Tilbudets innhold Det skal leveres komplett tilbud i form av signert tilbudsbrev, samt utfylte bilag til SSA-D. Alle spørsmål og krav til tilbydere skal besvares/belyses i tilbudet. Tilbyders løsningsforslag skal fremgå av bilag 2. Bilag 4-7 skal kompletteres av Tilbyder. Alle endringsforslag til den generelle avtaleteksten skal beskrives i bilag 8. Det er ikke anledning til å endre på teksten i bilag 1 eller bilag 3. Oppdragsgiver er innforstått med at flere av tjenestene som er beskrevet i bilag 1 foreløpig har en manglende detaljert beskrivelse, og at de således kan være vanskelig å prissette. Oppdragsgiver har derfor plukket ut noen sentrale representative tjenester, og lagt disse til grunn for en tjenestekatalog se bilag 7 vedlegg 2, som skal fylles ut av Tilbyder. Tilbyder er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon besvares og belyses. Tilbyders løsningsforslag i bilag 2, samt forslag til endringer i bilag 4-8 skal gjennomgås av partene i forhandlingene og revideres før kontrakt inngås. 5.2 Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å binde leverandør, og skal inneholde oversikt over leverandørs planlagte forhandlingsteam. Tilbudsbrevet skal ikke inneholde noen opplysninger som fremkommer i tilbudet for øvrig, verken priser, korte beskrivelser av hva som tilbys, angivelse av hvilke konsulenter som stilles til disposisjon eller tilsvarende. Tilbudsbrevet skal heller ikke inneholde leverandørpresentasjoner eller tilsvarende. Brevet skal for øvrig inneholde: - Fullt juridisk navn til leverandør - Leverandørs adresse - Leverandørs kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Saksnummer 13/ / 27

20 5.3 Tilbudets struktur Følgende dokumenter skal legges ved tilbudet: Filnavn: Tilbudsdokumenter Tilbudsbrev Innholdsfortegnelse for tilbudet Driftsavtalen SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 2 Vedlegg 1 Kravtabell Bilag 3 Kundens tekniske plattform Bilag 3 Vedlegg 1 Tilslutningsguide mot ID-porten Bilag 3 Vedlegg 2 Tilslutningsguide for Digitalt kontaktregister Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 4 Leveranseplan Bilag 3 Vedlegg 5 Dokumentasjon som er tilgjengelig ved forespørsel Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 1 Detaljert fremdriftsplan Bilag 4 Vedlegg 2 Leverandørens Testplan Bilag 4 Vedlegg 3 CV og bemanning migreringsprosjekt Bilag 4 Vedlegg 4 Erklæring om gjennomført installasjon Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 6 Administrative bestemmelser Innhold/besvarelse: Dokumentene legges under fanen Dokumenter når du gir tilbud via Mercell. Saksnummer 13/ / 27

21 Bilag 6 Vedlegg 1 Nøkkelpersoner og CV Bilag 6 Vedlegg 2 Underleverandører Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 4 Mal for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 5 Bestillingsskjema for endringsanmodning Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 7 Kundens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 8 Leverandørens teststrategi Bilag 6 Vedlegg 9 Oversikt over dokumentasjon og rapporter Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Vedlegg 1 Prisark migreringssprosjektet Bilag 7 Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen, om relevant 5.4 Versjonshåndtering Følgende versjonshåndtering skal tilbudet etterfølge: Dokumentstatus Avtaledokumenter distribuert til kvalifiserte tilbydere sammen med konkurransegrunnlaget: 16. mai Avtaledokumenter oppdatert med rettinger og endringer som resultat av leverandørenes spørsmål i tilbudsutformingsfasen: 20. august Versjon Leverandørenes tilbud: 2. september Leverandørenes endelige tilbud etter forhandlingene 4.0 Signert avtale 5.0 Saksnummer 13/ / 27

22 5.5 Forbehold og avvik Dersom Tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i tilbudsbrevet.. Vesentlige forbehold og avvik som opprettholdes av Tilbyder etter avsluttede forhandlinger, vil føre til at tilbudet avvises, jf. FOA (1) bokstavene d) og e). Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Endringer til SSA-D skal iangis i bilag 8. Det skal klart fremgå hvilket krav i bilag 1 det tas forbehold mot. Alternativ tekst som kan aksepteres skal utarbeides i sin helhet. Forbeholdet skal begrunnes og forklares, og det skal fremgå hvorvidt det er et reelt forbehold eller et forslag til alternativ tekst. Forbehold til krav og bestemmelser i bilag 1-7 skal også angis i et eget avsnitt i bilag 2. Forbehold inntatt andre steder vil ikke bli tatt hensyn til, og vil heller ikke kunne påberopes i en eventuell gjennomføring av avtalene. Det er ikke foretatt endringer i den generelle avtaleteksten(driftsavtalen SSA-D), utover det som er angitt bilag Bruk av underleverandører i leverandørens tilbud I forbindelse med kvalifiseringen, ble tilbyderne bedt om å fremlegge forpliktelseserklæring dersom tilbyder skulle benytte underleverandører for å bli kvalifisert. Dersom tilbyder er kvalifisert med bruk av underleverandører og rådighet over ressursene er avklart og dokumentert i kvalifikasjonsomgangen, jf. FOA 17-9 (2), kan bruken av underleverandøren(e) ikke lovlig frafalles. I forbindelse med tilbudet (oppfyllelsen av kravspesifikasjonen, kontraktsforpliktelsene) er det også adgang til å benytte underleverandører, men da for å understøtte enkelte deler av leveransen som følge av krav angitt i konkurransegrunnlaget, kontrakt, kravspesifikasjon mv. Dersom tilbyder har behov for å benytte underleverandører, skal det sammen med tilbudet fremlegges en forpliktelseserklæring som viser at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Oppdragsgiver understreker at forpliktelseserklæringen må inngis sammen med tilbudet, innen tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal oppgi de konkrete delene av leveransen som skal understøttes av underleverandør(er). Forpliktelseserklæringen skal sikre at tilbyder vil ha rådighet over de nødvendige ressursene som skal benyttes for de konkrete angitte delene av leveransen. Saksnummer 13/ / 27

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer