2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato:

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Om oppdragsgiver Bakgrunn for anskaffelsen Oppdraget Oppdeling av leveransen Lover og regler Antall leverandører som vil bli invitert til å gi tilbud Antall tilbud det vil bli forhandlet om Avtale Kunngjøring av anskaffelsen Tentativ fremdriftsplan Frist for spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget Frist for levering av svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Krav til utforming av søknaden Språk Evaluering Rettelse, supplering eller endring av kvalifikasjonsgrunnlaget Tilbyders deltakelseskostnader KRAV TIL LEVERANDØREN/KVALIFIKASJONSKRAV Signert søknad for svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Obligatoriske krav Juridisk og finansiell stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Forskrift 8. februar BEHANDLING AV SVAR PÅ KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Åpning Avvisning Retur av svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Fortrolig behandling av informasjon Begrunnelse Vedlegg 1: HMS egenerklæring Vedlegg 2: Egenerklæring om vandel 12 2

3 1 Innledning 1.1 Om oppdragsgiver Universitetet i Oslo, UiO, er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning grunnlagt i I dag er det ca studenter og ca ansatte ved UiO. Ytterligere informasjon om UiO finnes på følgende internettside: 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen UiO ønsker i denne anskaffelsen å dekke et behov for fototgraftjenester for å sikre god koordinering av fotograferingsoppdrag på hoved- og grunnenheter ved UiO. Se: Det skal inngås parallelle rammeavtaler med minimum 2 leverandører. Eksisterende avtaler som måtte finnes ved UiO som dekker de samme områdene som det spørres om i denne konkurransen, vil løpe videre inntil de sies opp eller går ut. Denne rammeavtalen vil erstatte eksisterende avtaler ettersom de avsluttes. 1.3 Oppdraget Enhver valgt leverandør skal kunne dekke samtlige kategorier av bilder som omfattes av avtalen: a. Arrangement/reportasje/aktualitet b. Kampanje c. Bygning, landskap, illustrasjon, person/portrett og gruppe Beskrivelse av tjenestene: Fotografering av bilder i alle kategoriene over. Bildene skal benyttes i UiOsammenheng, dvs. på uio.no, i UiOs trykte medier/publikasjoner, kampanje- og reklamemateriell og i UiOs bildearkiv Unntak: Rammeavtalen gjelder ikke bilder som tas av UiOs egne ansatte. Avtalen gjelder heller ikke bilder som er tatt av underleverandører til andre samarbeidspartnere som UiO har rammeavtale med innenfor andre tjenesteområder. For eksempel: Avtale med reklamebyrå eller andre som benytter fotografer som underleverandører. Her er fotograftjenestene en del av et annet sammensatt tjenesteområde som UiO har rammeavtale på. 3

4 Den inkluderer heller ikke følgende type bilder: Arkitekturfoto, kunstfoto, kunstnerisk portrettfoto, profesjonsfoto eller teknisk foto Omfang: Vi anslår anskaffelsens verdi til å utgjøre totalt ca. NOK ,- ekskl. mva pr. avtaleår, men tar forbehold om avvik fra dette anslaget. Det understrekes at det ikke er noen garanti for et slikt uttak. En rammeavtale i seg selv gir uttrykk for usikkerhet knyttet til omfang, og budsjettmessige forhold kan tilsi en annen utvikling enn historiske tall gir. Rammeavtalens varighet vil være på 1 år med opsjon på år, til sammen maksimum 4 år Premisser for konkurransen UiO skal ha fulle rettigheter til videre bruk av bildene i UiO-sammenheng. UiO har tatt i bruk elektronisk handel. Ved avrop på rammeavtalen som totalt har en verdi ikke større enn NOK ekskl. mva., vil først bestiller henvende seg direkte til A-leverandøren, dvs. den leverandøren som fikk høyest samlet score totalt sett på alle tildelingskriteriene i konkurransen. Dersom denne leverandøren ikke kan levere, for eksempel grunnet leveringstid, kapasitet, el.l., vil avroper henvende seg til B- leverandøren, som er den leverandøren som fikk nest høyest samlet score totalt sett på alle tildelingskriteriene, deretter evt. til en C-leverandør osv. Slike henvendelser bør besvares på e-post eller telefon senest i løpet av 2 dager dersom ikke annet er avtalt. Deretter bekrefter bestiller bestillingen i UiOs elektroniske bestillingssystem vedlagt avropsskjema. Ved avrop større enn NOK ekskl. mva, skal det først foretas en minikonkurranse blant de aktuelle leverandørene, med de samme tildelingskriteriene som i denne konkurransen. Deretter bekrefter bestiller bestillingen i UiOs elektroniske bestillingssystem vedlagt avropsskjema. Det er en betingelse at leverandør har en e- postadresse. 1.4 Oppdeling av leveransen Det vil ikke være anledning til å søke om deltakelse på deler av anskaffelsen. Det er adgang til å benytte underleverandører. Ved bruk av underleverandører gjelder følgende: Oppdragsgiver skal kun forholde seg til leverandøren som gir tilbudet, og som vil ha samme ansvar for sine underleverandørers ytelser som for sine egne. 1.5 Lover og regler Oppdragsgiver gjennomfører anskaffelsen ihht. Lov om Offentlige Anskaffelser (LOA) som en Konkurranse med forhandling ihht. Forskrift om Offentlig Anskaffelser, kgl. Res. 7.april 2006 (FOA) Del I og Del II 5-1. Anskaffelsesprosessen er todelt. Trinn 1 er en utvelgelsesfase på bakgrunn av svar på kunngjøring i Doffin og dette kvalifikasjonsgrunnlaget. Trinn 2 er en tildelingsfase på bakgrunn av et eget konkurransegrunnlag og gjennomføring av eventuelle avklaringer og forhandlinger. Konkurransegrunnlag vil bli sendt til de leverandører som er best kvalifisert etter at trinn 1 er gjennomført. 4

5 1.6 Antall leverandører som vil bli invitert til å gi tilbud Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å begrense antall tilbydere som blir kvalifisert for deltakelse i tildelingsomgangen. Antall deltakere som blir invitert til å gi tilbud er minimum 8. Dette er likevel ikke til hinder for at oppdragsgiver inviterer færre tilbydere enn oppgitt i kunngjøringen, i tilfeller hvor det ikke foreligger et tilstrekkelig antall tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene. Først blir tilbyderne vurdert om de tilfredsstiller premisser for konkurransen, ref. punkt 1.3.4, og om tilbyderne er kvalifisert basert på vurdering av kvalifikasjonskriteriene i punktene 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5. De tilbyderne som tilfredsstiller kravene her, vil bli vurdert opp mot hverandre i kravene spesifisert i punkt 2.4 Teknisk og faglige kvalifikasjoner. De tilbyderne som er de best kvalifiserte tilbyderne iht dette punktet, vil få tilsendt konkurransegrunnlaget. Dersom noen av tilbyderne skulle ende opp med lik score i evalueringen under punkt 2.4, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å velge ut ved loddtrekning hvilke tilbydere som vil få invitasjonen, dersom disse tilbyderne er flere enn antall tilbydere oppdragsgiver ønsker å invitere totalt sett. Oppdragsgiver vil sikre at alle forhold rundt denne prosessen dokumenteres, ivaretar kravet om likebehandling og er etterprøvbare. 1.7 Antall tilbud det vil bli forhandlet om Oppdragsgiver kan bestemme at forhandlingene skal forløpe i flere faser, og redusere det antall tilbud som det skal forhandles om, jfr. FoA En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriteriene. En første reduksjon på bakgrunn av tildelingskriteriene kan skje i forkant av forhandlingene. Forhandlinger vil bli gjennomført i samsvar med de alminnelige regler i FoA 3-1, samt reglene i FoA Avtale Det skal inngås avtale med minimum 2 leverandører. Prosedyrene for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen reguleres av forskriftens 6-3. Dette vil bli ytterligere beskrevet i konkurransegrunnlaget, (ref. pkt her). 1.9 Kunngjøring av anskaffelsen Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN (ref.nr.: xxx) Tentativ fremdriftsplan. Nedenfor viser en tentativ plan for anskaffelsen. 5 Oppdragsgiver planlegger fremdrift etter følgende tentative plan Dato: Aktivitet: Kunngjøring av anskaffelsen: Kvalifikasjonskrav Frist for spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget/kunngjøringen Frist for innlevering av svar på kvalifikasjonsgrunnlaget

6 (kvalifikasjonsdokumenter) Meddelelse om hvem som er kvalifisert for tildelingsomgang/ utsendelse av konkurransegrunnlag Tilbudsfrist Forhandlinger Kontraktstildeling 1.11 Frist for spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget Siste frist for spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlag er tirsdag kl Spørsmålene skal være skriftlige. All kommunikasjon skal være på norsk. Alle spørsmål og henvendelser angående denne forespørselen skal skje skriftlig til: Firma: Kontakt: Mail: Universitetet i Oslo Berit Svendsen Spørsmålene vil bli samlet opp, gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte. Svar vil bli tilsendt samtlige tilbydere skriftlig etter at fristen for å stille spørsmål er gått ut Frist for levering av svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Svar på kvalifikasjonskrav må være oss i hende innen onsdag kl For sent innkomne svar på kvalifikasjonsgrunnlaget vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Svar på kvalifikasjonsgrunnlaget skal leveres til: Universitetet i Oslo Innkjøpsseksjonen v/berit Svendsen Sogn Arena, resepsjonen i 4. etg. Klaus Torgårdsvei Oslo (Svaret leveres i resepsjonen på Sogn Arena, 4. etg., som har åpningstid mellom kl og på hverdager.) Svar på kvalifikasjonsgrunnlaget skal merkes: Anskaffelse 2011/15809 RA Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo, v/berit Svendsen Åpnes kun av adressat 1.13 Krav til utforming av søknaden Kvalifikasjonssøknaden skal leveres i 2 eksemplarer, 1 signert original og 1 kopi, samt 1 elektronisk eksemplar, levert på ordinært elektronisk medium, enten cd-plate eller 6

7 minnepinne. Dersom det er avvik mellom skriftlig og elektronisk versjon, vil den skriftlige versjonen være gjeldende. Søknaden disponeres på følgende måte: 1. Signert søknadsbrev 2. Svar på premisser for konkurransen 3. Svar på obligatoriske kvalifikasjonskrav 4. Svar på juridisk stilling 5. Svar på tekniske og faglige kvalifikasjoner 6. Svar på Forskrift 8. fegbruar nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår 7. Evt. relevante vedlegg 1.14 Språk Søknaden (kvalifikasjonspapirene) skal være på norsk Evaluering Oppdragsgiver vil evaluere alle innkomne svar, og kvalifiserte tilbydere vil få tilsendt konkurransegrunnlag for tildelingsomgangen straks det er klart hvem som er kvalifisert videre innenfor satt ramme for antall tilbydere som får være med i konkurransen Rettelse, supplering eller endring av kvalifikasjonsgrunnlaget Rettelser, suppleringer eller endringer av kvalifikasjonskrav vil bli meddelt skriftlig samtidig til alle tilbydere som har meldt interesse for å delta i konkurransen Tilbyders deltakelseskostnader Kostnader som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering, og oppfølging vil ikke bli refundert. Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiver til å inngå kontrakt med tilbyder eller involvere oppdragsgiver i økonomiske forpliktelser. 2 Krav til leverandøren/kvalifikasjonskrav Innledning Oppdragsgiver vil foreta en vurdering av hvorvidt tilbyderne er kvalifisert, basert på vurdering av kvalifikasjonskrav og premisser for konkurransen, ref. punkt 1.6. Oppdragsgiver tar sikte på å prekvalifisere minimum 8 tilbydere. Nedenfor er det gitt en oversikt over kvalifikasjonskrav. Alle tilbydere som deltar i kvalifiseringen, vil få skriftlig melding om de er utvalgt til å levere tilbud eller ikke. For å kunne komme i betraktning og bli kvalifisert for tildelingsomgangen, MÅ alle tilbydere dokumentere følgende forespurte krav listet under. Manglende dokumentasjon kan føre til avvisning, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser

8 2.1 Signert søknad for svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Kvalifiseringsanmodningen skal inneholde et undertegnet følgebrev. I følgebrevet skal det klart fremkomme at tilbyderen kan levere fototjenester på alle aktuelle kategorier bilder som omfattes av denne avtalen, samt hvem som er tilbyderens kontaktperson. Det skal oppgis navn, stilling, telefonnummer, faksnummer (hvis tilbyder har dette) og e-postadresse. 2.2 Obligatoriske krav: Krav: Skatteattester. - Skatteattester ikke eldre enn 6 mndr. fra søknadsfrist. Med skatteattester menes: - skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av skattefogd for merverdiavgift - skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av kemner- /kommunekasserer for skatt/arbeidsgiveravgift. - Utenlandske firmaer må framlegge tilsvarende attester fra sine land som viser at de har ordnede skatte- og avgiftsforhold. Krav: For arbeid som skal utføres i Norge skal oppdragsgiver kreve at samtlige leverandører fremlegger en egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt, vil oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). - HMS egenerklæring, ikke eldre enn 6 mndr. fra søknadsfrist, i samsvar med FOA vedlegg 2 om HMS: (Benytt gjerne vedlagte mal.) Krav: Leverandøren skal ha god vandel Tilbyderen skal ved egenerklæring bekrefte at kravene i vedlegg 2 er oppfylt. 2.3 Juridisk stilling Krav: Lovlig etablert foretak o Firmaattest 2.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner - Krav: Gode kvalifikasjoner o Innlevering av arbeidsprøver innen de ulike kategoriene inklusiv minimum en arbeidsprøve fra o Referanser bes oppgitt fra minimum en tidligere oppdragsgiver på arbeidsprøve fra 2011 o 8

9 Krav: Fotoutdannelse o Tilbyderen skal dokumentere sin faglige kompetanse relatert til anskaffelsen. * Krav: God gjennomføringsevne o Det skal gis en kort og overordnet beskrivelse av virksomheten. o Beskrivelse av hvordan tilbyderen er organisert og hvilke arbeidsprosesser som vil bli benyttet for gjennomføring av dette oppdraget Forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11a og kgl.res. 11. februar 2011 om delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11a til Arbeidsdepartementet. Det opplyses om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med denne forskriften, som ble endret 15. november For mer informasjon se: rskrift-om-endringer-i-forskrift-8-feb.html?id= Tilbyder skal bekrefte at de overholder overnevnte forskrift. 3 Behandling av svar på kvalifikasjonsgrunnlag 3.1 Åpning Det vil ikke bli offentlig åpning for svar på kvalifikasjonskrav. 3.2 Avvisning Avvisningsreglene i forskriften om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Det anbefales at tilbyderne gjør seg kjent med disse bestemmelsene. 3.3 Retur av svar på kvalifikasjonsgrunnlaget Oppdragsgiver vil ikke returnere svar på kvalifikasjonsgrunnlaget. 3.4 Fortrolig behandling av informasjon Oppdragsgiver vil behandle all informasjon fra tilbyder fortrolig. Tilbyder kan ikke offentliggjøre hele eller deler av forespørselen uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiver. 9

10 3.5 Begrunnelse Tilbydere som ikke får delta i tildelingsomgangen vil få tilsendt brev med en begrunnelse for hvorfor de selv ikke var aktuelle. Vedlegg 1. HMS-egenerklæring 2. Egenerkæring om vandel 10

11 Vedlegg 1: HMS-egenerklæring Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land* Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv., jf. Lov 17. juni 2005 nr Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato: * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6 desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. jf. Lov 17. juni 2005 nr Det aksepteres at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift: Daglig leder (sign.) Dato: 11

12 Vedlegg 2: Egenerklæring om vandel (FOA 11-10) Denne bekreftelsen gjelder: Firma Organisasjonsnummer Adresse Postnr./-sted Land Denne bekreftelsen omfatter firma som benevnt over inkludert nærværende majoritetseiere, styremedlemmer og ledende administrativt personell. Det bekreftes at denne virksomhet i løpet av de siste 5 år ikke er rettskraftig dømt for: deltakelse i en kriminell organisasjon korrupsjon bedrageri hvitvasking av penger Virksomheten er videre ikke ved rettskraftig dom kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel eller i sitt yrke gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje. Daglig leder (sign.) Sted/dato: 12

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler

Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Forord Formålet med veilederen er å gi en beskrivelse av hvordan prosessen med etablering av ladestasjoner og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer