1 NB! VELDIG VIKTIG BESKJED Alle lokallag som ikke rapporterer inn inntekter for 2007, vil tape sin offentlige støtte. Frist 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 NB! VELDIG VIKTIG BESKJED Alle lokallag som ikke rapporterer inn inntekter for 2007, vil tape sin offentlige støtte. Frist 1."

Transkript

1 Nummer Denne lokallagsutsendingen inneholder informasjon om: 1 Viktig beskjed/påminnelse om innrapportering av gaver og inntekter. Frist 1. juli 2 Barnehagerevolusjon Eget hefte som vedlegg 3 Skolering og Verden til venstre debatt på styremøter. 4 Verden til venstre bøkene 1 NB! VELDIG VIKTIG BESKJED Alle lokallag som ikke rapporterer inn inntekter for 2007, vil tape sin offentlige støtte. Frist 1. juli I følge partiloven må alle lokallag og fylkeslag rapportere sine inntekter. Inntektene for 2007 skal innrapporteres innen 1. juli SSB har sendt ut informasjon og skjemaer for innrapportering til lagene. Man kan enten benytte seg av det tilsendte papirskjemaet eller sende inn skjemaet elektronisk. Ved elektronisk innberetning kan en logge seg på Brukernavn og passord finner du øverst på papirskjemaet. Pga dataproblemer hos SSB i forhold til adresser har ikke alle lag enda mottatt det tilsendte skjemaet og følgebrevet. SSB skal sende på nytt til de lagene der de har fått brevet i retur. Men lagene har også selv mulighet til å laste ned/ printe ut skjemaer fra Passord og brukernavn får man ved å ta kontakt med SSB, enten på mail eller ringe vår kontaktperson Øivind Rustad på telefon På neste side kan dere lese følgebrevet fra SSB til partilagene Det er viktig å merke seg at både papirvarianten og den elektroniske innberetningen skal bekreftes med to signaturer og at det er forenklet opplegg i forhold til lag som har mindre enn kr å innberette. Oslo har et eget opplegg for innberetning, slik at lokallag innenfor Oslo følger dette.

2 Følgebrev fra SSB som er sendt ut /blir sendt ut til lokallagene Til rapportøren Kongsvinger, Vår ref.: 06/1304 Saksbehandler: Øivind Rustad Seksjon for befolkningsstatistikk Innberetning av politiske partiers inntekter I henhold til partiloven er alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier pliktige til å rapportere sine inntekter hvert år. Partilovens forskrift har tillagt Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgaven med å tilrettelegge for rapportering og å samle inn inntektsberetningene. Årets innberetning gjelder inntektsåret Innberetningen kan, som i fjor, leveres elektronisk eller på papirskjema. Ved rapportering på papirskjema skal dere bruke vedlagt skjema. Skjemaet dere mottar vil være på enten nynorsk eller bokmål. Det ferdig utfylte skjemaet skal bekreftes på siste side av to signaturer og returneres til SSB i vedlagt svarkonvolutt. Vi viser ellers til vedlagt veiledning til hjelp ved utfylling. Ved elektronisk innberetning kan dere gå inn på internett og logge dere på Dere blir da bedt om å oppgi brukerid og passord, noe dere finner øverst på det vedlagte papirskjemaet. Velg også målform, da det elektroniske skjemaet er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Etter pålogging vil du kunne starte rapporteringen. I henhold til partiloven skal også den elektroniske innberetningen bekreftes av to signaturer. Da det for tiden ikke finnes elektroniske løsninger for dette, må de som velger elektronisk innberetning skrive ut kvitteringen de får på slutten av rapporteringen, signere på avsatt sted og returnere kvitteringen i vedlagte svarkonvolutt. Innberetningen regnes ikke som fullstendig før SSB har mottatt signert kvittering. Som i fjor, har vi valgt å tilrettelegge en egen erklæring for dem som hadde mindre enn kroner i inntekter unntatt all offentlig støtte i Vi gjør oppmerksom på at innberetninger som ikke er fylt ut og signert i henhold til partiloven, vil bli betraktet som ikke levert. Innberetningene skal leveres på tilrettelagte skjema fra SSB. Inntektsberetningene vil bli offentliggjort på slik de er rapportert inn. Partiorganisasjoner som ikke overholder sin rapporteringsplikt, vil også bli offentliggjort. Frist for innrapportering er 1. juli Ved spørsmål om innrapporteringen eller utfylling av skjemaet, kontakt Øivind Rustad på telefon eller e-post Med vennlig hilsen Paul Inge Severeide seksjonssjef 2

3 2 SVs barnehagerevolusjon Denne lokallagssendinga inneholder et nyprodusert hefte som forteller historien om hvordan SV har revolusjonert barnehagesituasjonen i Norge fra noe som blei oppfatta som et nødvendig onde til et bra tilbud alle barn og foreldre skal ha. SVs rolle i å få på plass barnehager er beskrevet sammen med hvordan man jobber for å få prisen ned og kvaliteten opp. Dette bør danne grunnlag for mange gode lokale utspill. SVs lokallag avbilda ved en barnehage bygd etter år 2002 da SV fikk gjennom barnehageforliket illustrerer godt hvilken betydning partiet har. Bruk fantasien til å få fram budskapet, heftet skulle gi god dokumentasjon på det politiske og faglige innholdet. 3 Skolering og Verden til venstre debatt på styremøtene Dere har tidligere fått tilsendt det første debatthefte fra Verden til venstre og lokallaga ble utfordret til å starte debatter og skoleringsopplegg. Det ble også sendt ut skjemaer for registrering av aktivitet. Disse skjemaene ligger nå tilgjengelig på våre organisasjonssider, se Det er nå laget et ferdig opplegg for skolering og debatt på styremøtene, som følger Studieforbundet Solidaritet (SO) sine retningslinjer for økonomisk støtte. Dette forslaget kan selvsagt tilpasses det enkelte lag sine behov og ønsker. Tanken bak et slik opplegg, er at det skal være enkelt å inkludere skolering på de allerede eksisterende møteplassene for lagene. Studieplanen består av ni tema, der det under hvert tema er tiltenkt en halvtime innledning og en time debatt. Det totale antall timer blir dermed 14 timer, som gjennomføres på ni styremøter. Se neste side for forslag til tema, som er basert på diskusjonsgrunnlaget til Verden til venstre debatten. Dette opplegget er forhåndsgodkjent av SO og ved registrering av aktivitet, så vil lagene motta kr 1000,- i støtte. Dette skal dekke inn utgifter, som innkjøp av studiemateriell. For nærmere informasjon om Verden til venstre bøkene, se neste sak i denne lokallagsutsendinga. Man kan annonsere (på hjemmesiden eller utsending av e-post) skoleringsdelen av styremøtene som åpne for medlemmer, men studieopplegget har egne styremedlemmer som målgruppe. Dermed er det ikke et krav med åpne møter for å motta støtte, slik mange lag tidligere har kommentert som hinder i slike studieopplegg. Ønsker man å arrangere større åpne medlemsmøter under noen av temaene, så er dette selvsagt mulig å inkludere i studieplanen. Det er heller ikke nødvendig å registrere ytterligere deltakere, siden dette uansett ikke vil påvirke størrelsen på støtten. Alle skjemaene ligger ferdig utfylt på organisasjonssidene våre. Det eneste dere trenger å gjøre, er å fylle inn navn og fødselsår for styremedlemmene. Det må registreres minimum fem personer og disse må være tilstede på minst 75% av møtene, skal studieopplegget bli godkjent. Administrasjonen skal være minimal for lagene og enkel å følge opp. Det er bare å ta kontakt hvis dere har noen spørsmål eller ønsker å snakke nærmere om det skisserte opplegget. Alle lokallag oppfordres herved til å sette i gang med skolering i organisasjonen. Lykke til! Vennlig hilsen Geir Malmedal, Skoleringsansvarlig SV 2009: eller

4 Studieplan (9 møter på til sammen 14 timer) Verden til venstre Tema: Økonomi og handel Utvikling eller almisser? Er det sammenheng mellom norsk bistandsinnsats og den politikken Norge samtidig fører når det gjelder handel eller militær deltakelse i utlandet? Hva er en solidarisk og sosialistisk utviklingspolitikk? Tema: Miljø Grenser for vekst? Er markedssamfunnet klimakrisens årsak eller løsning? Trenger vi systemendring for å møte med klimaendringene? Tema: Klasse og kultur Venstresiden og arbeiderklassen skilsmisse? Er dagens venstreside bare til for den utdannete middelklassen? Hvordan kan strømmen av arbeidsfolk til sofaen og ytre høyre stoppes? Tema: Feminisme Hva er feministisk politikk? En feministisk politikk må favne ulike måter å leve ut sitt kjønn og sin seksualitet. Hvordan utforme en politikk der menneskets og samfunnets kompleksitet er best mulig integrert? Tema: Migrasjon og minoriteter Åpne grenser? Økt arbeidsinnvandring er positivt, men samtidig er diskusjonene om blant annet sosial dumping og hjerneflukt fra utviklingsland er viktig i denne sammenhengen. Hva skal være venstresidens syn på arbeidsinnvandring? Tema: Kunnskap Hva er kunnskapsbehovet? Økt fokus på forskning gir gjengklang både til høyre og venstre i det politiske landskapet, men hvor går skillelinjene i utdanningspolitikken? Forskning og høyere utdanning er i dag i omfattende endring, bl.a. med økt konkurranse, delvis resultatbasert finansiering av forskning og markedstilpasning. Hva slags type forskning er viktig i forhold til samfunnsutviklingen og hvordan bør den organiseres? Ulike barn like skoler? De seinere år har mange på venstresiden påpekt at det er en utfordring å favne mangfoldet i den offentlig skole; målet om tilpasset opplæring er et eksempel på det. Hvordan kan skolen best organiseres for å møte slike utfordringer? Hvilke perspektiver og kunnskap er det viktig at skolen formidler i framtida? Tema: Geopolitikk Mellom krig og fred Norge er i dag medlem av NATO og EØS, men ikke av EU. Hva vil være kilder til konflikt i årene som kommer, og hva slags verdensorden kan vi forvente oss? Er NATO-medlemskapet et godt svar på disse utfordringene? Tema: Demokrati Nasjonalt eller overnasjonalt demokrati? Globalisert kapitalisme krever overnasjonale organer fordi bare er globale politiske strukturer kan temme globale markeder, hevder noen. Hva er disse organenes demokratiske grunnlag? Blir de ikke global management langt vekke fra folk flest, et prosjekt for styring ovenfra? Hva vil venstresiden med nasjonalstaten? Hvilket potensialet finnes for folkelig motmakt nasjonalt og globalt? Tema: Strategi (2 timer er satt av, ikke 1,5t) Hvem, hva, hvor strategi for forandring Er det nok å endre på noen trekk i det bestående eller trengs et nytt system, en moderne sosialisme? Hvem skal vi samarbeide med og hvilke arenaer er viktig for å skape forandring? 4

5 4 Ny debattbok; Utdanning venstre om! Debatten om hva slags venstreside vi trenger fortsetter. I løpet av 2008 utgir SV en serie med debattbøker som diskuterer hvilke visjoner og løsninger venstresida skal kjempe for på ulike områder. Til nå har bøkene Marked og styring og Uten grenser? Migrasjon og minoriteter kommet ut. Før sommeren kommer tredje debattbok i rekken: Utdanning venstre om! Til høsten kommer det tre nye debattbøker om henholdsvis miljø, sikkerhetspolitikk og strategi for sosialisme. Etter hvert vil du kunne lese mer om disse bøkene på Verden til venstres egne nettsider (www.vtilv.no) Bøkene koster 150 kr + porto/eksp og kan bestilles fra partikontoret på e-post: eller på telefon: Du kan også bestille en pakke som inkluderer de tre første bøkene til 420 kr + porto/eksp (pakke A). Eller seks bøker til 840 kr + porto/eksp (pakke B). Du vil da få tilsendt de tre første bøkene nå, og tre bøker i løpet av høsten. For å greie å produsere alle debattbøkene som planlagt er vi avhengig av at salget øker. Vi oppfordrer alle lokallag til å bestille bøker. Debattbøkene egner seg som materiell til studiesirkler og debattmøter, og er viktig ideologisk påfyll i den lange valgkampen. Vi ber dere om å selge bøker til medlemmer, sympatisører og venner. Skriv ned navn, adresse og hvilke bøker vedkommende ønsker, og send bestillingen til eller på telefon Litt info om bøkene: Marked og styring (redaktør Dag Seierstad) Boka tar opp to problemstillinger. Det første er knyttet til internasjonal handel og utvikling. Artiklene forklarer hvordan handelsavtaler og internasjonale institusjoner reduserer handlingsrommet for politikk, og drøfter hvordan handlingsrommet kan utvides. Den andre problemstillingen som drøftes er knyttet til markedstenkning og politisk styring. På hvilke områder og innen hvilke rammer kan markedet være et godt virkemiddel? Og hvor er det viktigst med samfunnsmessig kontroll og styring? Tekster av Erik Reinert, Tore Linné Eriksen, Tale Hungnes, Sindre Stranden Tollefsen, Torild Skard, Helene Bank, Steinar Alsos, Linn Herning, Bent Sofus Tranøy, Stein Reegård, Rune Skarstein og Lars Thue. Uten grenser? Migrasjon og minoriteter (redaktører Frank Meyer og Knut Kjeldstadli) Boka tar opp problemstillinger knyttet til innvandring og inkludering. Hva er en god innvandringspolitikk for et sosialistisk parti? Hvordan bør vi stille oss til arbeidsinnvandring og hvordan forhindrer vi sosial dumping? I delen om inkludering diskuteres etnisitet i forhold til klasse, kjønn og religion. Hva skal til for å få et integrert og solidarisk samfunn? Tekster av Ottar brox, Jonathon Moses, Jan Olav Andersen, Frank Meyer, Gülay Kutal, Nina Dessau, Iffit Qureshi, Farida Ahmadi, Berit Torbjørnsrud, Gunnar Skirbekk og Shoaib Sultan. 5

6 Utdanning venstre om! (redaktører Marry-Anne Karlsen, Siri Hall Arnøy og Nils Otto Steen) Boka setter spørsmålstegn ved analysene som har ligget til grunn for reformene i grunnskolen og høyere utdanning og konsekvensene av å innføre New Public Management i utdanningssektoren. Videre drøftes utdanning for hvem, hvorfor og hvordan. I hvor stor grad kan utdanning spille en rolle for å utjevne forskjeller i samfunnet? Hvilke kunnskapssyn bør ligge til grunn for venstresidas utdanningspolitikk? Og hvordan skape et universitet i samspill med samfunnet rundt? Tekster av Jon Severud, Solfrid Grøndahl, Tor Halvorsen, Helle Linné Eriksen, Lisbet Rugtvedt, Halvard Hølleland, Harriet Bjerrum Nielsen, Bruvik Dahl, Kari Repstad og Pål Repstad, Nils Otto Steen, Theo Koritzinsky, Svein Østerud, Knut H. Sørensen, Knut Kjeldstadli og Alf Holmelid Vil du ha politisk påfyll? Eller har du en ide du vil lufte? Delta i SVs idèdebatt på Til slutt vil vi ønske alle våre fylkes og lokallag en riktig god sommer! Du vil finne denne lokallagsutsendingen på: Ansvarlig for lokallagsutsendingene er Edle Daasvand, partisekretær. Innspill, ideer, kommentarer og/eller spørsmål sendes til Kristin Benestad. Hun kan nås på epost 6

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer