!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)."

Transkript

1 !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre kunnskapsgrunnlag 3. Fagsamling, e-signatur og frivillige 4. Offentlige anbud er for store, sier 5400 små 5. Sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark 6. Straffegebyr som oppstrammer i bygg pst. bruker e-verktøy i anskaffelsene 8. Suksessfaktorar ved tevlingsutsetjing Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland En kontraktperiode på 15 år for en veiutviklingskontrakt for E6 på Helgeland anses for fornuftig av entreprenørbransjen. En slik kontrakt vil omfatte utbygging og drift. Entreprenørene har imidlertid meldt fra til Statens vegvesen om at de vil konkurrere på byggetid. Fordeler med tidlig ferdigstillelse av strekninger bør gis tilstrekkelig vekting ved valg av entreprenør, heter det, og i driftsdelen bør den valgte entreprenøren få høste av arbeidet han gjorde i utbyggingsdelen. Dette fremgår av et referat fra dialogmøter mellom aktørene. Statens vegvesen har hatt dialog med entreprenørene om vegprosjektet siden forsommeren i fjor. Formålet har vært å orientere om og få innspill til arbeidet med kontraktopplegg for utvikling av E6 på Helgeland. Vegvesenet har vurdert utbygging og utbedring av E6 Helgeland som et mulig område for utprøving av en ny kontraktform. E6 Helgeland omfatter en strekning på 26 mil der ca 20 mil har behov for ny vei eller oppgradering av eksisterende vei. En slik utbedring og utbygging vil pågå over lang tid, ca 10 år, og ha en total kostnadsramme på ca 4 mrd kr. Veimyndighetene arbeider med å utvikle en ny type kontrakt der ett selskap i prinsippet får ansvar for å utføre alle arbeidene i et slikt "vegutviklingsprosjekt" i tillegg til å drifte veinettet. I utgangspunktet tas hele strekningen E6 Helgeland med i kontrakten. Eventuelt kan noen strekninger, der det forutsettes nybygg utenom eksisterende vei, holdes utenom kontrakten. Det kan også være aktuelt å dele strekningen i 2-3 kontrakter. Varigheten på kontrakten er i utgangspunktet tenkt til 15 år der utbyggingsdelen av kontrakten er 8-10 år. Vegutviklingskontrakt Kontrakttypen blir inntil videre kalt "vegutviklingskontrakt", og omfatter prosjektering og bygging av nyanlegg, planlegging og utførelse av utbedring av vedlikeholdsetterslep, 1

2 periodisk vedlikehold, utskifting og komplettering av veiutstyr og drift av veien. Enklere reguleringsplanlegging kan vurderes tatt inn i kontrakten. Hensikten med kontraktformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Entreprenørene er blant annet invitert til å kommentere kontraheringsform, og ifølge referatet fra dialogen er bransjen positiv til at byggherren først gjennomfører en prekvalifisering. Deretter kan anskaffelsen skje trinnvis eller etter samme opplegg som for OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid). Av en annen anbefalt modell fremgår det at man først har en prekvalifisering der inntil fem aktører velges. Deretter gjennomføres en enklere konkurranse basert på mengder, løsninger, timerater, riggkostnader etc. Etter at detaljprosjekteringene r ferdig kan så Statens vegvesen velge vinner av den gjennomførte konkurransen etter målpris eller kontrahere eksternt med grunnlag i detaljprosjekteringen. Tildelingskriterier Anbefalte tildelingskriterier er pris (vektet prosent), byggetid på utbedringer/nyanlegg og løsningsforslag. Plassering av risiko på entreprenøren forutsetter at den kan prises, ifølge tilbakemelding fra bransjen, ifølge referatet. Forhold som ikke er kjent kan ikke prises, og er således heller ikke en del av entreprenørens risiko, heter det. Det er viktig at Statens vegvesen er konsistent med tanke på risikoplasseringen. Velger man totalentreprise som kontraktform, har man langt på vei gitt premissene med tanke på risikoplasseringen. En uønsket situasjon er hvor det i detalj angis hvordan arbeidet skal utføres, for så å overføre risikoen for resultatet på entreprenøren. På bransjehold var man positive til incitamentordninger gitt at det er tydelig hva disse innebærer av rettigheter og forpliktelser hos partene. Vil ha bedre kunnskapsgrunnlag Kunnskapsgrunnlaget for offentlige anskaffelser må forbedres. Dette mener Riksrevisjonen i sin rapport om tilstanden i statlige anskaffelser. Dels dreier det seg om en samlet oversikt, og arbeidet med å få fram en slik er i gang. Men det dreier seg også om det enkelte departement og de underliggende etatene og virksomhetene. Riksrevisjonen har brakt på det rene at nesten to av tre underliggende etater og virksomheter ikke lager årlige oversikter over hva slags anskaffelser på mer enn kroner som er gjennomført. Slike oversikter er en forutsetning for å kunne lage gode anskaffelsesstrategier, påpeker revisjonen. Undersøkelsen til Riskrevisjonen viser at det ikke er et fullstendig datagrunnlag for offentlige anskaffelser. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) enig i, og de har i gang et arbeid med å finne ut hvorledes man skal få et mer pålitelig datagrunnlag. Siktemålet er å se nærmere på hvorledes kunngjøringsdatabasen Doffin kan videreutvikles for å gjøre datagrunnlaget i denne basen bedre. Likeledes gjelder det å lage statistikkmetoder som gir bedre tilrettelagt informasjon om offentlige innkjøp, fremgår det av Dokument 3:6 ( ) Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar fra Riksrevisjonen. 2

3 Statsråd Rigmor Aasrud i FAD skriver til Riksrevisjonen at videreutviklingen av Doffin, som grunnlag for statistikkinnhenting om offentlige innkjøp, òg er avhengig av endringer i tekniske løsninger i kunngjøringsdatabasen, og likeens hvorledes hver enkelt oppdragsgiver kunngjør innkjøpene sine. - Dette er, skriver statsråden, et arbeid som har høy prioritet, men som nok vil ta noen tid. Det er derfor vanskelig for meg å si når et tilfredsstillende datagrunnlag vil være på plass. Trengs info om effektive tiltak Riksrevisjonen regner med at departementet innen rimelig tid legger fram en vurdering av hva som må være med i dette kunnskapsgrunnlaget og en plan for framdriften i arbeidet med å etablere et slikt grunnlag. Det trengs bl.a. informasjon om hva slags tiltak som er effektive når man skal få til gode innkjøp, og det er behov for å forbedre datagrunnlaget for offentlige innkjøp. I dokument 3:6 ( ) fremgår det at ledelsen i departement og underliggende etater skal ha oversikt over hvilke anskaffelser som er gjort. Slike oversikter, heter det, er også en forutsetning for å kunne lage gode anskaffelsesstrategier. Spørreskjemaundersøkelsen som Riksrevisjonen gjennomførte i forbindelse med kartlegging av årsakene til regelbruddene, viste at 19 av 32 underliggende virksomheter og etater ikke lager årlige oversikter over hva slags anskaffelser på mer enn kroner som er gjennomført. Riksrevisjonen vurderer det også som en svikt i oppfølgingen fra ledelseshold at det ikke er inngått skriftlige kontrakter i 61 av de 616 sakene som ligger til grunn for undersøkelsen. Anskaffelsesstrategier Undersøkelsen viser at bare et mindretall av virksomhetene i undersøkelsen har kunnet dokumentere for Riksrevisjonen at de har dokumenter som beskriver hvorledes man bør gjennomføre anskaffelser. Riksrevisjonen, heter det, mener det er overraskende at forvaltningen i så liten grad lager anskaffelsesstrategier som kan medvirke til en langt bedre anskaffelsespraksis. Undersøkelsen viser også at fagdepartementene bare følger opp underliggende etater der Riksrevisjonen har konstatert manglende etterlevelse av regelverket. Spørreskjemaundersøkelsen til Riksrevisjonen viser at 13 av 32 underliggende virksomheter og etater ikke har gjennomført evalueringer som omfatter anskaffelser som er gjort de tre siste årene. Det er i stor grad de samme virksomhetene som verken gjennomfører evalueringer eller gjør risikovurderinger av anskaffelsesprosessen. Bare 4 av 18 departement har gjennomført evalueringer av anskaffelsespraksisen i underliggende etater og virksomheter de tre siste årene, og Riksrevisjonen mener det er grunn til å tro at det er behov for å styrke og utvikle etatsstyringen i departementene på anskaffelsesområdet. Kort nytt om offentlige innkjøp Fagsamling, e-signatur og frivillige Kommune-Norge samles til fagsamling i april, men allerede nå er alt utsolgt! Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) lanserer digital signatur for offentlige innkjøp i Europa. Nasjonalt program for leverandørutvikling lanserer brosjyre med eksempler på åpen dialog mellom innkjøpere og leverandører. Så er norsk- 3

4 rumensk samarbeid i gang om miljøbevisste innkjøp, Helse Nord gjør avtale om leveranse av sentralt profilstyringssystem og rask pålogging av klient, ny svensk innkjøpsstatsråd vil løfte innkjøperne opp til toppledernes nærmeste krets, og i Storbritannia slår regjeringen et slag for småbedrifter og frivillige organisasjoner i offentlige innkjøp. Populær fagsamling i kommune-norge KSI arrangerer fagsamling med årsmøte april 2011 på Hurtigruten M/S Midnatsol fra Bodø - til Tromsø. Blant temaene på fagsamlingen er nyheter fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), hvordan det er å være leverandør, anskaffelsesprosesser og strategi. Målgruppen er alle som arbeider med offentlige anskaffelser og spesielt de som er direkte eller indirekte ansvarlige for innkjøp i kommuner og fylkeskommuner. KS Innkjøpsforum (KSI) melder nå at alle plasser på samlingen nå er besatt. Offentlige innkjøp over landegrensene blir enklere Handleturen blir kortere og sikrere for offentlige innkjøpere når Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) nå lanserer digital signatur for offentlige innkjøp i Europa. Ved å signere elektronisk går innkjøpene raskere, med større sikkerhet om hvem som har levert tilbud, og at det som er levert ikke er endret underveis. Samtidig senkes terskelen for å innhente tilbud utenfor landegrensene. Dette gir bedre konkurranse om leveransene til offentlig sektor, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Gode eksempler til inspirasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling har gitt ut en brosjyre som viser hvordan åpen dialog mellom kunder og leverandører i anskaffelsens tidlige fase bidrar til nye produkter og ny teknologi. Formålet er å illustrere hvordan smartere samhandling i innkjøpsprosessene kan gi bedre løsninger og merverdi for alle involverte aktører. Norsk-rumensk samarbeid om miljøbevisste offentlige innkjøp - Offentlig sektor må bruke sin markedsmakt for å stille miljøkrav og stimulere til grønn innovasjon. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen i sin velkomsttale til den rumenske delegasjon som tidligere i år var i Norge for å utveksle erfaringer med miljøbevisste offentlige innkjøp i Norge og Romania. På programmet sto bl.a. regelverkets miljøkrav til innføring av økologisk mat diskutert, og studietur til Knutepunktet i Vestfold. Det var Difi som organiserte studieturen. Den var et ledd i samarbeidsprosjektet mellom det rumenske og det norske miljøverndepartementet, Developing Emergent Ecological Markets in Romania. Målet for prosjektet er å øke utvikling og bruk av miljøteknologi og bruk av miljøkrav ved offentlige anskaffelser i Romania. Atea gjør rammeavtale med Helse Vest IKT Atea AS har inngått rammeavtale med Helse Vest IKT AS om leveranse av et IT-system som bl.a. gir raskere pålogging. Avtalen har en antatt verdi på ca. 15 MNOK over 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, ett år av gangen. Atea skal levere en løsning for sentralisert drift av profilstyringssystemer og rask pålogging av klient med høy sikkerhet. Helse Vest IKT vil med denne løsningen tilby helseforetakene og deres rundt brukere en forenklet hverdag og stor fleksibilitet. 4

5 Politisk støtte til sentral rolle for innkjøpere Etter valget i Sverige sist fikk svenskene en ny statsråd for offentlige innkjøp, Stefan Attefall. Han kommer fra Kristdemokratene og er civil- og bostadsminister. I sitt budskap knyttet til offentlige anskaffelser har han gjort et poeng ut av at dette fagområdet må få en mer sentral plass i virksomhetenes toppledelse, der man ellers drøfter økonomi og juss. I dag ivaretas anskaffelser gjerne av en tjenestemann lengre ned i hierarkiet, sa han bl.a. på Upphandlingsdagarna nylig. Bedre for SMB og frivillige Den britiske regjeringen slår et slag for å sikre små og mellomstore bedrifter, samt frivillige og veldedige organisasjoner en best mulig posisjon for å kunne konkurrere om milliardene som er i offentlige kontrakter. Dette skjer etter en runde med høringsmøter med representanter for disse gruppene. Blant tiltakene er etableringen av en særskilt webside der interesserte kan finne interessante oppdrag over kroner og søke om mer info om disse. Likeledes skal prosedyren med å prekvalifisere tilbydere under denne grensen endres, og det blir opp til den enkelte oppdragsgiver å finne den beste måten å kvalifisere tilbydere på. Firmaer skal også få anledning til å sende inn sine prekvalifikasjonsdata en gang for alle, og ikke hver gang de lager tilbud på et oppdrag. Offentlige anbud er for store, sier 5400 små 5400 svenske småbedrifter deltar aldri i offentlige anbudskonkurranser fordi kontraktene som lyses ut, er for store for dem. Dette fremgår av en fersk undersøkelse. De altfor store kontraktene er en av de viktigste grunne til at småbedrifter avstår fra slike konkurranser. Ved å legge bedre til rette mener organisasjonen Företagarna at det således er et stort potensial for flere konkurrenter, bedre konkurranser og bedre offentlige kjøp. De lanserer fire konkrete forslag til forbedringer. Gjennom en SIFO-undersøkelse har den svenske organisasjonen Företagarna spurt småbedrifter om hvorfor de ikke deltar i offentlige anskaffelser. Företagarna har om lag medlemmer. SIFO er et kjent og respektert meningsmålingsbyrå i Sverige, og småbedriftene i denne undersøkelsen har mellom 1 og 49 ansatte. Fra tidligere vet man at det bare er 27 prosent av Sveriges små foretak som er med i slike konkurranser, selv om 75 prosent av dem virker innenfor områder der det forekommer offentlige anskaffelser. Den viktigste grunnen for ikke å delta i de offentlige anbudskonkurransene er at det er for komplisert og tar for lang tid. Det sier 21 prosent av småforetakene. Det nestvanligste svaret er at det dreier seg om for store oppdrag. I gjennomsnitt er det 15 prosent av de spurte som oppgir dette som den viktigste grunnen. I praksis betyr det at det er 5400 svenske småbedrifter som ikke er med i de offentlige konkurransene på grunn av at det dreier seg om for store kontrakter, kommenterer Företagarna. 5

6 Vanskeligst for de aller minste Det er de minste som har størst problem med de store kontraktene, nemlig bedrifter med mellom 1 og 4 ansatte. Her er det 17 prosent som avstår, og det er i praksis omtrent 4500 foretak. Av en tidligere SIFO-undersøkelse også i regi av Företagarna, kom det fram at det er i byggbransjen at det er størst andel av småvirksomheter som ikke deltar i offentlige anbudskonkurranser på grunn av at oppdragene er for store. 21 prosent svarer slik. I sine kommentarer påpeker Företagarna også at mange offentlige oppdragsgivere sliter med at det er for få deltakere i konkurransene deres. Når bare et fåtall leverandør er med, heter det, kan konkurransen i det aktuelle markedet bli kraftig redusert etter noen år. Da svinner også mulighetene som den offentlige sektoren har til å gjøre god innkjøp. I Sverige er det en utbredt og økende bruk av samordnende rammeavtale anskaffelser. Små foretak har av naturlige årsaker vanskelig for å kunne konkurrere der det er krav om å levere til dels store volumer over hele eller større deler av landet. Fire konkrete forslag Företagarna lanserer fire forslag som offentlige oppdragsgivere kan legge seg på minnet når de lyser ut samordnede rammeavtalekonkurranser eller andre store oppdrag på anbud. Det må, poengterer organisasjonen, være mulig å legge ut anbud på mindre deler, geografisk eller produktmessig. Da kan mindre foretak legge inn tilbud på de delene de har sin ekspertise eller sitt geografiske nedslagsfelt. Store rammeavtalekonkurranser bør bare gjennomføres der det man virkelig kan oppnå et bedre sluttresultat for den enkelte oppdragsgiver enn ved å gjennomføre mindre, separate konkurranser, fremholder Företagarna. Ved sentrale rammeavtalekonkurranser bør man for øvrig ikke bare åpne for noen få leverandører, og kravene i konkurransen må være proporsjonale: De må ikke gå lenger enn hva som strengt tatt er nødvendig. Krav på eksempelvis brede produkt- eller tjenestesortiment, stor geografisk dekning eller et stort antall ansatte er faktorer som gjør det vanskeligere med eller umuliggjør deltakelse for mange småleverandører til ulempe for konkurransen og mangfoldet. Sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark Britiske sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark, og kvart år gjer dei om lag 1000 tingingar berre for å kjøpe A4-ark. Dette går fram av ei undersøking som National Audit Office har gjort av 61 av sjukehusa i Storbritannia. Det er noko over ein tredel av sjukehusa der. På nær 5200 produkt varierte dessutan prisane frå sjukehus til sjukehus over 50 prosent, skriv den britiske riksrevisjonen i sin rapport. Ikkje rart at dei rår til at sjukehus tek til med samordning av innkjøpa sine, ikkje minst fordi stoda i britisk økonomi for tida er vanskeleg. For tida er det om lag 114 sjukehus i Storbritannia som er såkalla Foundation trusts. Dei har større økonomisk og administrativ fridom enn sjukehus elles. Mellom anna er det heilt frie til å kjøpe forbruksvarer etter eige ønske. Dei kan kjøpe gjennom eit nettverk av regionale innkjøpssamarbeid eller eit nasjonalt forsyningssenter. Kjøpe direkte frå leverandør er óg mogeleg, og dei fleste av desse sjukehusa nyttar ein kombinasjon av 6

7 løysingane. Revisjonen reknar med at alle sjukehusa (165) vil ha denne frie stillinga innan 2014, ettersom det er intensjonen til regjeringa. Undersøkinga til revisjonen syner at det er lite informasjon som er tilgjengeleg om kva kvart hospital kjøper. Det inneber mellom anna at dei ikkje utan vidare kan samanlikne prisane sine med tilsvarande i andre sjukehus eller om de kunne ha fått betre prisar med meir effektiv marknadskontakt, heiter det. Revisjonen er overtydd om at leverandørane har tent på denne manglande informasjonen mellom sjukehusa. Inga departementskontroll Dei sentrale styresmaktene har inga direkte kontroll med kva sjukehusa kjøper, men revisjonen rår til at helsedepartementet legg fram ein innkjøpsstrategi for dei nasjonale helsestyresmaktene, der mellom anna standardisering og bruk av innkjøpssamarbeid er med. Revisjonen fann om lag produkt som var stort sett sams for alle sjukehusa, og der det var mogeleg å samanlikne prisane. Den gjennomsnittlege skilnaden mellom den dyraste og billegaste einingsprisen var 10 prosent, men det var over 5200 produkt der variasjonen var større enn 50 prosent. Dersom alle sjukehusa hadde kjøpt det same volumet og dei same produkta og betalt lågaste pris, kunne sjukehusa spart om lag 1,1 milliardar kroner. Store transaksjonskostnader Transaksjonskostnadene er òg store. De 61 sjukehusa i undersøkinga gjorde nær 1000 ordrar kvart år berre for A4-ark. Dessutan har revisjonen rekna ut at for fire kategoriar med nøkkelprodukt kunne dei 61 sjukehusa i undersøkinga spare nær seks millionar kroner kvar veke dersom dei hadde samordna kjøpa sine. Eit anna døme: Desse sjukehusa kjøper 21 ulike typar A4-papir, 652 plasthanskar til kirurgi og undersøking, og 1751 ulike typar kanylar. Eit sjukehus nytta 13 ulike typar hanskar, medan eit anna hadde 177 variantar. Eit døme på det motsette finst òg: Eit sjukehus standardiserte sjukepleiaruniforma, og sparte 50 prosent eller over 1, 5 millionar kroner årleg. Ikkje rart at revisjonen skriv at samordning av innkjøpa, auka innkjøpskompetanse, ein gjennomgang av innkjøpspraksisen og standardisering er mellom dei tilrådingane som kan vere med å gjere sjukehuskjøpa på dette området meir effektive. Sjukehusa vert òg bedne om å gå nærare etter om utvekslinga av informasjon mellom dei er god nok på innkjøpsområdet, og at dei burde leggje sin eigen innkjøpsstrategi. Straffegebyr som oppstrammer i bygg Konkurransemyndighetene i Sverige reagerer på at det gjennomføres byggentrepriser i offentlig regi som kan være ulovlige direkteanskaffelser. Mange byggentrepriser dreier seg ofte om hundretalls millioner kroner. De nye reglene som gir muligheter for å ta slike anskaffelser til domstolen og kreve straffegebyrer på opptil 10 millioner kroner, kan ha en oppstrammende effekt, skriver Konkurrensverket, som nettopp har publisert en rapport med resultater fra gransking av offentlige byggentrepriser. 7

8 De svenske konkurransemyndighetene har gransket et tredvetalls kommunale og statlig byggentrepriser som grunnlag for sin rapport, Fallgropar vid Entreprenadupphandlingar. I fire av disse entreprisene var det spørsmål om ulovlige direkteanskaffelser, og generaldirektøren i Konkurrensverket, Dan Sjöblom, er overrasket: - Det er bemerkelsesverdig at så store byggeprosjekter gjennomføres uten at reglene for offentlige anskaffelser følges. Større byggentrepriser omfatter ofte hundretalls millioner kroner av skattebetalernes penger. De nye reglene, som gjør det mulig å ta ulovlige direkteanskaffelser til domstolen og kreve bøter/anskaffelsesskadeavgift, kommer forhåpentligvis til å ha en oppstrammende effekt på dette viktige området. Nye håndhevingsregler De nye reglene er innføringen av EUs håndhevingsdirektiv, som også Norge gjennom EØS-avtalen skal nedfelle i sin nasjonale lovgivning. I Sverige er disse reglene allerede innført. I rapporten understreker Konkurrensverket betydningen av kompetanse. Så vel bestillersom utførelsessiden i en byggentreprise må ha god innsikt i anskaffelsesregelverket og det er rapportens hensikt å bidra til denne kompetansehevingen både hos oppdragsgivere og leverandører. Grensedragning Et viktig poeng i granskningene har vært grensedragningen mellom en byggentreprise og en avtale om å benytte et bygg f.eks. en leieavtale. Her er det ikke avgjørende hva partene selv kaller avtalen, men hva den virkelig innebærer. Det fremgår av tydelige uttalelser fra EU-domsstolen. I denne sammenhengen minner Konkurrensverket om at begrepet byggentreprise-kontrakt skal tolkes vidt. Det er også unntaksbestemmelser, for eksempel dersom det er rene leiekontrakter. Imidlertid skal alle unntak fra anskaffelsesreglene tolkes restriktivt, heter det, og oppdragsgiveren må kunne peke på omstendigheter som gjør at unntaket gjøres gjeldende i den aktuelle saken. Kunngjøring Hovedregelen er at alle offentlige anskaffelser skal kunngjøres, og er verdien av prosjektene over EU/EØS-terskelverdiene skal kunngjøringene også gjøres i EUs TEDdatabase. Det er ikke tilstrekkelig, fremholder Konkurrensverket i sin rapport om byggentrepriser, at oppdragsgiveren søker konkurranse på en annen måte enn det regelverket tilsier, for eksempel gjennom oppsøkende virksomhet. Godt utført planlegging understrekes også. Det er muligheter i regelverket for å komplettere en pågående byggentreprise uten å behøve å gå veien om ny anskaffelse, men det er viktig å ha klart for seg i hvilke sammenhenger dette unntaket kan benyttes. Sviktende planlegging eller senere innkomne ønskemål fra oppdragsgiverens side er for eksempel ikke tilstrekkelig for å kunne benytte unntaket, heter det. 8

9 45 pst. bruker e-verktøy i anskaffelsene 45 prosent av Sveriges kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige virksomheter benytter nå elektroniske verktøy i en eller annen form i sin anskaffelsesprosess. En betydelig andel av disse benytter dessuten verktøyene i alle sine anskaffelser. Dette fremgår av en rapport som nettopp er publisert, der det gjengis resultater av en nylig gjennomført undersøkelse. Svarene i undersøkelsen røper også at det er svært få som har gjort noen faktiske beregninger av hvilken gevinst de har fått eller hva slags besparelser bruken av elektroniske verktøy har ført med seg. Den webbaserte undersøkelsen ble gjennomført i november sist år i regi av Upphandlingsstödet, som er en del av Kammarkollegiet en parallell til anskaffelsesavdelingen i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Alle kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige myndigheter fikk spørreskjemaet. Verken statlige myndigheter med færre enn 30 ansatte, offentlig eide selskap og offentlige organer ellers eller innkjøpssentraler er med i undersøkelsen. Svarprosenten var 63 prosent. Resultatene viser at 56 prosent av kommunene, 50 prosent av landstingene og 28 prosent av de statlige oppdragsgiverne benytter en eller annen form for verktøy for e- handel. Med e-handel menes her elektroniske støtteverktøy som benyttes fra kunngjøring til kontraktsignering. Har planer Enquetesvarene røper at 17 prosent av kommunene, 29 prosent av landstingene og 31 prosent av de statlige myndighetene har planer om å anskaffe verktøy for e-handel i løpet av de nærmeste to årene. På noe lengre sikt planlegger 12 prosent av kommunene, 14 prosent av landstingene og 19 prosent av de statlige oppdragsgiverne om å skaffe seg slike verktøy. Det betyr at, hvis planene holder, 73 prosent av kommunene, 79 prosent av landstingene og 59 prosent av de statlige myndighetene vil benytte verktøy for elektronisk handel om et par år, konkluderer Upphandlingsstödet. Blant de offentlige oppdragsgivere som har gått over til e-handel er det svært få som har gjort noen faktisk beregning av hvilken gevinst eller besparing som er gjort. Likevel, fremgår det av undersøkelsesresultatene, anser en klar majoritet at det er blitt mye enklere eller noe enklere med disse verktøyene. Et viktig synspunkt fra undersøkelsen er at verktøyet i seg selv ikke automatisk gir innsparing, påpekes det i rapporten. Like viktig er det bl.a. å gjennomgå sine innkjøpsrutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og samarbeidet innenfor organisasjonen i tillegg til eventuelt å redusere tallet på bestillere. E-handel i alle anskaffelser Litt over halvparten av kommunene, nær fire av ti landsting og tre av fire statlige oppdragsgivere sier at de benytter e-handel i alle sine anskaffelser. De fleste benytter imidlertid ikke sine verktøy for alle elementene i anskaffelsesprosessen. Oftest benyttes elektroniske verktøy i forbindelse med utforming av kunngjøring og selve kunngjøring, håndtering og publisering av spørsmål og svar, åpning og registrering av tilbud og utforming og distribusjon av tildelingsbeslutningene. Minst benyttes verktøyene ved kontroll og kvalifisering av tilbydere, vurdering av tilbudene og utforming av kontrakten. 9

10 Suksessfaktorar ved tevlingsutsetjing Å vere politisk tydeleg, syte for nok ressursar og ha tidleg dialog med leverandørmarknaden. Dette er nokre av dei røynslene som svenske kommunar sit att med etter å ha nytta tevlingsutsetjing. Det går fram av ein rapport frå svenske NHO, Svenskt Näringsliv. Kommunale leiarar har vorte bedne om å peike på vinstar og suksessfaktorar i samband med tevlingsutsetjing. Ein av vinstane er at bruk av tevlingsutsetjing tvingar kommunane til å sjå nærare på sin eigen organisasjon, og av det kan det kome betre kontroll og oppfølging. Svenskt Näringsliv gjennomførde undersøkingar i fem kommunar, der dei hadde samtalar både med den politiske og administrative leiinga. Spørsmålet dei skulle ha svar på, var kva slags røynsler ein sat att med etter å ha nytta tevlingsutsetjing. Dei fem kommunane var Uddevalla, Växsjö, Helsingborg, Västerås og Falun. Dei er alle regionsenter med aukande innbyggartal og eit aktiv næringsliv, heier det i rapporten Vinster med upphandling. Desse fem hadde som mål å få større valfridom for innbyggarane, auka kvalitet i tenestene og kostnadseffektivitet ved då nytte tevlingsutsetjing. Like eins ønskte dei å stimulere til fleire nye føretak og til nytenking og tiltak i sin eiga verksemd. Betre kontroll med verksemda Av rapporten går det mellom anna fram når kommunane tek i bruk tevling i marknaden, vert dei nøydde til å nærare på verksemda og kostnadene sin eigen organisasjon. Det har gjeve dei betre kontroll og oppfølging av det dei driv på med. Nokre faktorar er viktige og avgjerande dersom ein skal lukkast med tevlingsutsetjing av offentlege tenester. Den politiske leiarskapen må mellom anna vere tydeleg. Han må gjere vedtak, informere og inspirere både eksternt og internt og sjå til at vedtaka verkeleg vert gjennomførde, heiter det. Ofte er ein offentleg tilbodsprosess ny og ressurskrevjande, og det er viktig å tildele dei økonomiske midlane og personressursane som trengst slik at mellom anna den daglege drifta kan gå føre seg utan å verte uroa av tilbodsprosessen. Gjennomføringa av prosessen må vere godt planlagd og organisert. Leverandørane tidleg med Kommunane i undersøkinga seier òg at ein av nøklane til suksess er å invitere leverandørane til dialog i ein tidleg fase i prosessen. Då kan begge partar få innsikt i og kunnskap om dei føresetnader og ønskemål som finst hos dei begge, og på den måten kan dei på eit tidleg stadium rydde av vegen misforståingar osb. Oppfølging er ein svært naudsynt ingrediens for å sikre at kommunen får det han har spurt om. Det legg grunnlaget for å samanlikne ulike leverandørar og til å vurdere og betre verksemda. Såleis, heiter det, bør oppfølginga gjelde både eigenregien og dei eksterne leverandørane. Å tevlingsutsetje aktivitetar som kommunen har ansvaret for, bør vere eit langsiktig vedtak, heldt Svenskt Näringsliv fram i rapporten sin. Dei føretaka som skal gjennomføre ein leveranse av varer eller tenester, treng både tid og investeringar for å lage ei framgansrik verksemd. Signal om at kommunen har eit langsiktig føremål er viktige for at føretaka skal ville, kunne og ikkje vere redde for å satse av heile sitt hjarte, heiter det. 10

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Statens vegvesen. Bransjens innspill på problemstillinger til vegutviklingskontrakt E6 Helgeland

Statens vegvesen. Bransjens innspill på problemstillinger til vegutviklingskontrakt E6 Helgeland Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 20.12.2010 Vår referanse: Bransjens innspill på problemstillinger til

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 06.10.2010 Vår referanse: Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger Kontraktstrategi

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakhandsamar: Lars-Johan Frøyland Saka gjeld: Rapportering innkjøp Styresak 0150/08 O Styremøte 06.02. 2008 Bakgrunn: Helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011)

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011) Innst. 288 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Vegutviklingskontrakt

Vegutviklingskontrakt 04.12.2015 Vegutviklingskontrakt Prosjekt: E6 Helgeland Nord Jenny Myrenget Sjøli, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Innhold Vegpakke Helgeland Delprosjekt Nord, Korgen Bolna Kontraktsform Faser i prosjektet

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om uten å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser,

Detaljer

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010 Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland Bransjemøte 9. november 2010 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18.

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. oktober 2017 ÅRIM stiller miljøkrav! I hovudsak minstekrav, lite bruk av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer