!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)."

Transkript

1 !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre kunnskapsgrunnlag 3. Fagsamling, e-signatur og frivillige 4. Offentlige anbud er for store, sier 5400 små 5. Sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark 6. Straffegebyr som oppstrammer i bygg pst. bruker e-verktøy i anskaffelsene 8. Suksessfaktorar ved tevlingsutsetjing Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland En kontraktperiode på 15 år for en veiutviklingskontrakt for E6 på Helgeland anses for fornuftig av entreprenørbransjen. En slik kontrakt vil omfatte utbygging og drift. Entreprenørene har imidlertid meldt fra til Statens vegvesen om at de vil konkurrere på byggetid. Fordeler med tidlig ferdigstillelse av strekninger bør gis tilstrekkelig vekting ved valg av entreprenør, heter det, og i driftsdelen bør den valgte entreprenøren få høste av arbeidet han gjorde i utbyggingsdelen. Dette fremgår av et referat fra dialogmøter mellom aktørene. Statens vegvesen har hatt dialog med entreprenørene om vegprosjektet siden forsommeren i fjor. Formålet har vært å orientere om og få innspill til arbeidet med kontraktopplegg for utvikling av E6 på Helgeland. Vegvesenet har vurdert utbygging og utbedring av E6 Helgeland som et mulig område for utprøving av en ny kontraktform. E6 Helgeland omfatter en strekning på 26 mil der ca 20 mil har behov for ny vei eller oppgradering av eksisterende vei. En slik utbedring og utbygging vil pågå over lang tid, ca 10 år, og ha en total kostnadsramme på ca 4 mrd kr. Veimyndighetene arbeider med å utvikle en ny type kontrakt der ett selskap i prinsippet får ansvar for å utføre alle arbeidene i et slikt "vegutviklingsprosjekt" i tillegg til å drifte veinettet. I utgangspunktet tas hele strekningen E6 Helgeland med i kontrakten. Eventuelt kan noen strekninger, der det forutsettes nybygg utenom eksisterende vei, holdes utenom kontrakten. Det kan også være aktuelt å dele strekningen i 2-3 kontrakter. Varigheten på kontrakten er i utgangspunktet tenkt til 15 år der utbyggingsdelen av kontrakten er 8-10 år. Vegutviklingskontrakt Kontrakttypen blir inntil videre kalt "vegutviklingskontrakt", og omfatter prosjektering og bygging av nyanlegg, planlegging og utførelse av utbedring av vedlikeholdsetterslep, 1

2 periodisk vedlikehold, utskifting og komplettering av veiutstyr og drift av veien. Enklere reguleringsplanlegging kan vurderes tatt inn i kontrakten. Hensikten med kontraktformen er å oppnå stordrifts- og koordineringsgevinster gjennom et mer langsiktig og helhetlig ansvar for mange mindre oppgaver. Entreprenørene er blant annet invitert til å kommentere kontraheringsform, og ifølge referatet fra dialogen er bransjen positiv til at byggherren først gjennomfører en prekvalifisering. Deretter kan anskaffelsen skje trinnvis eller etter samme opplegg som for OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid). Av en annen anbefalt modell fremgår det at man først har en prekvalifisering der inntil fem aktører velges. Deretter gjennomføres en enklere konkurranse basert på mengder, løsninger, timerater, riggkostnader etc. Etter at detaljprosjekteringene r ferdig kan så Statens vegvesen velge vinner av den gjennomførte konkurransen etter målpris eller kontrahere eksternt med grunnlag i detaljprosjekteringen. Tildelingskriterier Anbefalte tildelingskriterier er pris (vektet prosent), byggetid på utbedringer/nyanlegg og løsningsforslag. Plassering av risiko på entreprenøren forutsetter at den kan prises, ifølge tilbakemelding fra bransjen, ifølge referatet. Forhold som ikke er kjent kan ikke prises, og er således heller ikke en del av entreprenørens risiko, heter det. Det er viktig at Statens vegvesen er konsistent med tanke på risikoplasseringen. Velger man totalentreprise som kontraktform, har man langt på vei gitt premissene med tanke på risikoplasseringen. En uønsket situasjon er hvor det i detalj angis hvordan arbeidet skal utføres, for så å overføre risikoen for resultatet på entreprenøren. På bransjehold var man positive til incitamentordninger gitt at det er tydelig hva disse innebærer av rettigheter og forpliktelser hos partene. Vil ha bedre kunnskapsgrunnlag Kunnskapsgrunnlaget for offentlige anskaffelser må forbedres. Dette mener Riksrevisjonen i sin rapport om tilstanden i statlige anskaffelser. Dels dreier det seg om en samlet oversikt, og arbeidet med å få fram en slik er i gang. Men det dreier seg også om det enkelte departement og de underliggende etatene og virksomhetene. Riksrevisjonen har brakt på det rene at nesten to av tre underliggende etater og virksomheter ikke lager årlige oversikter over hva slags anskaffelser på mer enn kroner som er gjennomført. Slike oversikter er en forutsetning for å kunne lage gode anskaffelsesstrategier, påpeker revisjonen. Undersøkelsen til Riskrevisjonen viser at det ikke er et fullstendig datagrunnlag for offentlige anskaffelser. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) enig i, og de har i gang et arbeid med å finne ut hvorledes man skal få et mer pålitelig datagrunnlag. Siktemålet er å se nærmere på hvorledes kunngjøringsdatabasen Doffin kan videreutvikles for å gjøre datagrunnlaget i denne basen bedre. Likeledes gjelder det å lage statistikkmetoder som gir bedre tilrettelagt informasjon om offentlige innkjøp, fremgår det av Dokument 3:6 ( ) Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar fra Riksrevisjonen. 2

3 Statsråd Rigmor Aasrud i FAD skriver til Riksrevisjonen at videreutviklingen av Doffin, som grunnlag for statistikkinnhenting om offentlige innkjøp, òg er avhengig av endringer i tekniske løsninger i kunngjøringsdatabasen, og likeens hvorledes hver enkelt oppdragsgiver kunngjør innkjøpene sine. - Dette er, skriver statsråden, et arbeid som har høy prioritet, men som nok vil ta noen tid. Det er derfor vanskelig for meg å si når et tilfredsstillende datagrunnlag vil være på plass. Trengs info om effektive tiltak Riksrevisjonen regner med at departementet innen rimelig tid legger fram en vurdering av hva som må være med i dette kunnskapsgrunnlaget og en plan for framdriften i arbeidet med å etablere et slikt grunnlag. Det trengs bl.a. informasjon om hva slags tiltak som er effektive når man skal få til gode innkjøp, og det er behov for å forbedre datagrunnlaget for offentlige innkjøp. I dokument 3:6 ( ) fremgår det at ledelsen i departement og underliggende etater skal ha oversikt over hvilke anskaffelser som er gjort. Slike oversikter, heter det, er også en forutsetning for å kunne lage gode anskaffelsesstrategier. Spørreskjemaundersøkelsen som Riksrevisjonen gjennomførte i forbindelse med kartlegging av årsakene til regelbruddene, viste at 19 av 32 underliggende virksomheter og etater ikke lager årlige oversikter over hva slags anskaffelser på mer enn kroner som er gjennomført. Riksrevisjonen vurderer det også som en svikt i oppfølgingen fra ledelseshold at det ikke er inngått skriftlige kontrakter i 61 av de 616 sakene som ligger til grunn for undersøkelsen. Anskaffelsesstrategier Undersøkelsen viser at bare et mindretall av virksomhetene i undersøkelsen har kunnet dokumentere for Riksrevisjonen at de har dokumenter som beskriver hvorledes man bør gjennomføre anskaffelser. Riksrevisjonen, heter det, mener det er overraskende at forvaltningen i så liten grad lager anskaffelsesstrategier som kan medvirke til en langt bedre anskaffelsespraksis. Undersøkelsen viser også at fagdepartementene bare følger opp underliggende etater der Riksrevisjonen har konstatert manglende etterlevelse av regelverket. Spørreskjemaundersøkelsen til Riksrevisjonen viser at 13 av 32 underliggende virksomheter og etater ikke har gjennomført evalueringer som omfatter anskaffelser som er gjort de tre siste årene. Det er i stor grad de samme virksomhetene som verken gjennomfører evalueringer eller gjør risikovurderinger av anskaffelsesprosessen. Bare 4 av 18 departement har gjennomført evalueringer av anskaffelsespraksisen i underliggende etater og virksomheter de tre siste årene, og Riksrevisjonen mener det er grunn til å tro at det er behov for å styrke og utvikle etatsstyringen i departementene på anskaffelsesområdet. Kort nytt om offentlige innkjøp Fagsamling, e-signatur og frivillige Kommune-Norge samles til fagsamling i april, men allerede nå er alt utsolgt! Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) lanserer digital signatur for offentlige innkjøp i Europa. Nasjonalt program for leverandørutvikling lanserer brosjyre med eksempler på åpen dialog mellom innkjøpere og leverandører. Så er norsk- 3

4 rumensk samarbeid i gang om miljøbevisste innkjøp, Helse Nord gjør avtale om leveranse av sentralt profilstyringssystem og rask pålogging av klient, ny svensk innkjøpsstatsråd vil løfte innkjøperne opp til toppledernes nærmeste krets, og i Storbritannia slår regjeringen et slag for småbedrifter og frivillige organisasjoner i offentlige innkjøp. Populær fagsamling i kommune-norge KSI arrangerer fagsamling med årsmøte april 2011 på Hurtigruten M/S Midnatsol fra Bodø - til Tromsø. Blant temaene på fagsamlingen er nyheter fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), hvordan det er å være leverandør, anskaffelsesprosesser og strategi. Målgruppen er alle som arbeider med offentlige anskaffelser og spesielt de som er direkte eller indirekte ansvarlige for innkjøp i kommuner og fylkeskommuner. KS Innkjøpsforum (KSI) melder nå at alle plasser på samlingen nå er besatt. Offentlige innkjøp over landegrensene blir enklere Handleturen blir kortere og sikrere for offentlige innkjøpere når Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) nå lanserer digital signatur for offentlige innkjøp i Europa. Ved å signere elektronisk går innkjøpene raskere, med større sikkerhet om hvem som har levert tilbud, og at det som er levert ikke er endret underveis. Samtidig senkes terskelen for å innhente tilbud utenfor landegrensene. Dette gir bedre konkurranse om leveransene til offentlig sektor, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Gode eksempler til inspirasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling har gitt ut en brosjyre som viser hvordan åpen dialog mellom kunder og leverandører i anskaffelsens tidlige fase bidrar til nye produkter og ny teknologi. Formålet er å illustrere hvordan smartere samhandling i innkjøpsprosessene kan gi bedre løsninger og merverdi for alle involverte aktører. Norsk-rumensk samarbeid om miljøbevisste offentlige innkjøp - Offentlig sektor må bruke sin markedsmakt for å stille miljøkrav og stimulere til grønn innovasjon. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen i sin velkomsttale til den rumenske delegasjon som tidligere i år var i Norge for å utveksle erfaringer med miljøbevisste offentlige innkjøp i Norge og Romania. På programmet sto bl.a. regelverkets miljøkrav til innføring av økologisk mat diskutert, og studietur til Knutepunktet i Vestfold. Det var Difi som organiserte studieturen. Den var et ledd i samarbeidsprosjektet mellom det rumenske og det norske miljøverndepartementet, Developing Emergent Ecological Markets in Romania. Målet for prosjektet er å øke utvikling og bruk av miljøteknologi og bruk av miljøkrav ved offentlige anskaffelser i Romania. Atea gjør rammeavtale med Helse Vest IKT Atea AS har inngått rammeavtale med Helse Vest IKT AS om leveranse av et IT-system som bl.a. gir raskere pålogging. Avtalen har en antatt verdi på ca. 15 MNOK over 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, ett år av gangen. Atea skal levere en løsning for sentralisert drift av profilstyringssystemer og rask pålogging av klient med høy sikkerhet. Helse Vest IKT vil med denne løsningen tilby helseforetakene og deres rundt brukere en forenklet hverdag og stor fleksibilitet. 4

5 Politisk støtte til sentral rolle for innkjøpere Etter valget i Sverige sist fikk svenskene en ny statsråd for offentlige innkjøp, Stefan Attefall. Han kommer fra Kristdemokratene og er civil- og bostadsminister. I sitt budskap knyttet til offentlige anskaffelser har han gjort et poeng ut av at dette fagområdet må få en mer sentral plass i virksomhetenes toppledelse, der man ellers drøfter økonomi og juss. I dag ivaretas anskaffelser gjerne av en tjenestemann lengre ned i hierarkiet, sa han bl.a. på Upphandlingsdagarna nylig. Bedre for SMB og frivillige Den britiske regjeringen slår et slag for å sikre små og mellomstore bedrifter, samt frivillige og veldedige organisasjoner en best mulig posisjon for å kunne konkurrere om milliardene som er i offentlige kontrakter. Dette skjer etter en runde med høringsmøter med representanter for disse gruppene. Blant tiltakene er etableringen av en særskilt webside der interesserte kan finne interessante oppdrag over kroner og søke om mer info om disse. Likeledes skal prosedyren med å prekvalifisere tilbydere under denne grensen endres, og det blir opp til den enkelte oppdragsgiver å finne den beste måten å kvalifisere tilbydere på. Firmaer skal også få anledning til å sende inn sine prekvalifikasjonsdata en gang for alle, og ikke hver gang de lager tilbud på et oppdrag. Offentlige anbud er for store, sier 5400 små 5400 svenske småbedrifter deltar aldri i offentlige anbudskonkurranser fordi kontraktene som lyses ut, er for store for dem. Dette fremgår av en fersk undersøkelse. De altfor store kontraktene er en av de viktigste grunne til at småbedrifter avstår fra slike konkurranser. Ved å legge bedre til rette mener organisasjonen Företagarna at det således er et stort potensial for flere konkurrenter, bedre konkurranser og bedre offentlige kjøp. De lanserer fire konkrete forslag til forbedringer. Gjennom en SIFO-undersøkelse har den svenske organisasjonen Företagarna spurt småbedrifter om hvorfor de ikke deltar i offentlige anskaffelser. Företagarna har om lag medlemmer. SIFO er et kjent og respektert meningsmålingsbyrå i Sverige, og småbedriftene i denne undersøkelsen har mellom 1 og 49 ansatte. Fra tidligere vet man at det bare er 27 prosent av Sveriges små foretak som er med i slike konkurranser, selv om 75 prosent av dem virker innenfor områder der det forekommer offentlige anskaffelser. Den viktigste grunnen for ikke å delta i de offentlige anbudskonkurransene er at det er for komplisert og tar for lang tid. Det sier 21 prosent av småforetakene. Det nestvanligste svaret er at det dreier seg om for store oppdrag. I gjennomsnitt er det 15 prosent av de spurte som oppgir dette som den viktigste grunnen. I praksis betyr det at det er 5400 svenske småbedrifter som ikke er med i de offentlige konkurransene på grunn av at det dreier seg om for store kontrakter, kommenterer Företagarna. 5

6 Vanskeligst for de aller minste Det er de minste som har størst problem med de store kontraktene, nemlig bedrifter med mellom 1 og 4 ansatte. Her er det 17 prosent som avstår, og det er i praksis omtrent 4500 foretak. Av en tidligere SIFO-undersøkelse også i regi av Företagarna, kom det fram at det er i byggbransjen at det er størst andel av småvirksomheter som ikke deltar i offentlige anbudskonkurranser på grunn av at oppdragene er for store. 21 prosent svarer slik. I sine kommentarer påpeker Företagarna også at mange offentlige oppdragsgivere sliter med at det er for få deltakere i konkurransene deres. Når bare et fåtall leverandør er med, heter det, kan konkurransen i det aktuelle markedet bli kraftig redusert etter noen år. Da svinner også mulighetene som den offentlige sektoren har til å gjøre god innkjøp. I Sverige er det en utbredt og økende bruk av samordnende rammeavtale anskaffelser. Små foretak har av naturlige årsaker vanskelig for å kunne konkurrere der det er krav om å levere til dels store volumer over hele eller større deler av landet. Fire konkrete forslag Företagarna lanserer fire forslag som offentlige oppdragsgivere kan legge seg på minnet når de lyser ut samordnede rammeavtalekonkurranser eller andre store oppdrag på anbud. Det må, poengterer organisasjonen, være mulig å legge ut anbud på mindre deler, geografisk eller produktmessig. Da kan mindre foretak legge inn tilbud på de delene de har sin ekspertise eller sitt geografiske nedslagsfelt. Store rammeavtalekonkurranser bør bare gjennomføres der det man virkelig kan oppnå et bedre sluttresultat for den enkelte oppdragsgiver enn ved å gjennomføre mindre, separate konkurranser, fremholder Företagarna. Ved sentrale rammeavtalekonkurranser bør man for øvrig ikke bare åpne for noen få leverandører, og kravene i konkurransen må være proporsjonale: De må ikke gå lenger enn hva som strengt tatt er nødvendig. Krav på eksempelvis brede produkt- eller tjenestesortiment, stor geografisk dekning eller et stort antall ansatte er faktorer som gjør det vanskeligere med eller umuliggjør deltakelse for mange småleverandører til ulempe for konkurransen og mangfoldet. Sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark Britiske sjukehus kjøper 21 ulike typar A4-ark, og kvart år gjer dei om lag 1000 tingingar berre for å kjøpe A4-ark. Dette går fram av ei undersøking som National Audit Office har gjort av 61 av sjukehusa i Storbritannia. Det er noko over ein tredel av sjukehusa der. På nær 5200 produkt varierte dessutan prisane frå sjukehus til sjukehus over 50 prosent, skriv den britiske riksrevisjonen i sin rapport. Ikkje rart at dei rår til at sjukehus tek til med samordning av innkjøpa sine, ikkje minst fordi stoda i britisk økonomi for tida er vanskeleg. For tida er det om lag 114 sjukehus i Storbritannia som er såkalla Foundation trusts. Dei har større økonomisk og administrativ fridom enn sjukehus elles. Mellom anna er det heilt frie til å kjøpe forbruksvarer etter eige ønske. Dei kan kjøpe gjennom eit nettverk av regionale innkjøpssamarbeid eller eit nasjonalt forsyningssenter. Kjøpe direkte frå leverandør er óg mogeleg, og dei fleste av desse sjukehusa nyttar ein kombinasjon av 6

7 løysingane. Revisjonen reknar med at alle sjukehusa (165) vil ha denne frie stillinga innan 2014, ettersom det er intensjonen til regjeringa. Undersøkinga til revisjonen syner at det er lite informasjon som er tilgjengeleg om kva kvart hospital kjøper. Det inneber mellom anna at dei ikkje utan vidare kan samanlikne prisane sine med tilsvarande i andre sjukehus eller om de kunne ha fått betre prisar med meir effektiv marknadskontakt, heiter det. Revisjonen er overtydd om at leverandørane har tent på denne manglande informasjonen mellom sjukehusa. Inga departementskontroll Dei sentrale styresmaktene har inga direkte kontroll med kva sjukehusa kjøper, men revisjonen rår til at helsedepartementet legg fram ein innkjøpsstrategi for dei nasjonale helsestyresmaktene, der mellom anna standardisering og bruk av innkjøpssamarbeid er med. Revisjonen fann om lag produkt som var stort sett sams for alle sjukehusa, og der det var mogeleg å samanlikne prisane. Den gjennomsnittlege skilnaden mellom den dyraste og billegaste einingsprisen var 10 prosent, men det var over 5200 produkt der variasjonen var større enn 50 prosent. Dersom alle sjukehusa hadde kjøpt det same volumet og dei same produkta og betalt lågaste pris, kunne sjukehusa spart om lag 1,1 milliardar kroner. Store transaksjonskostnader Transaksjonskostnadene er òg store. De 61 sjukehusa i undersøkinga gjorde nær 1000 ordrar kvart år berre for A4-ark. Dessutan har revisjonen rekna ut at for fire kategoriar med nøkkelprodukt kunne dei 61 sjukehusa i undersøkinga spare nær seks millionar kroner kvar veke dersom dei hadde samordna kjøpa sine. Eit anna døme: Desse sjukehusa kjøper 21 ulike typar A4-papir, 652 plasthanskar til kirurgi og undersøking, og 1751 ulike typar kanylar. Eit sjukehus nytta 13 ulike typar hanskar, medan eit anna hadde 177 variantar. Eit døme på det motsette finst òg: Eit sjukehus standardiserte sjukepleiaruniforma, og sparte 50 prosent eller over 1, 5 millionar kroner årleg. Ikkje rart at revisjonen skriv at samordning av innkjøpa, auka innkjøpskompetanse, ein gjennomgang av innkjøpspraksisen og standardisering er mellom dei tilrådingane som kan vere med å gjere sjukehuskjøpa på dette området meir effektive. Sjukehusa vert òg bedne om å gå nærare etter om utvekslinga av informasjon mellom dei er god nok på innkjøpsområdet, og at dei burde leggje sin eigen innkjøpsstrategi. Straffegebyr som oppstrammer i bygg Konkurransemyndighetene i Sverige reagerer på at det gjennomføres byggentrepriser i offentlig regi som kan være ulovlige direkteanskaffelser. Mange byggentrepriser dreier seg ofte om hundretalls millioner kroner. De nye reglene som gir muligheter for å ta slike anskaffelser til domstolen og kreve straffegebyrer på opptil 10 millioner kroner, kan ha en oppstrammende effekt, skriver Konkurrensverket, som nettopp har publisert en rapport med resultater fra gransking av offentlige byggentrepriser. 7

8 De svenske konkurransemyndighetene har gransket et tredvetalls kommunale og statlig byggentrepriser som grunnlag for sin rapport, Fallgropar vid Entreprenadupphandlingar. I fire av disse entreprisene var det spørsmål om ulovlige direkteanskaffelser, og generaldirektøren i Konkurrensverket, Dan Sjöblom, er overrasket: - Det er bemerkelsesverdig at så store byggeprosjekter gjennomføres uten at reglene for offentlige anskaffelser følges. Større byggentrepriser omfatter ofte hundretalls millioner kroner av skattebetalernes penger. De nye reglene, som gjør det mulig å ta ulovlige direkteanskaffelser til domstolen og kreve bøter/anskaffelsesskadeavgift, kommer forhåpentligvis til å ha en oppstrammende effekt på dette viktige området. Nye håndhevingsregler De nye reglene er innføringen av EUs håndhevingsdirektiv, som også Norge gjennom EØS-avtalen skal nedfelle i sin nasjonale lovgivning. I Sverige er disse reglene allerede innført. I rapporten understreker Konkurrensverket betydningen av kompetanse. Så vel bestillersom utførelsessiden i en byggentreprise må ha god innsikt i anskaffelsesregelverket og det er rapportens hensikt å bidra til denne kompetansehevingen både hos oppdragsgivere og leverandører. Grensedragning Et viktig poeng i granskningene har vært grensedragningen mellom en byggentreprise og en avtale om å benytte et bygg f.eks. en leieavtale. Her er det ikke avgjørende hva partene selv kaller avtalen, men hva den virkelig innebærer. Det fremgår av tydelige uttalelser fra EU-domsstolen. I denne sammenhengen minner Konkurrensverket om at begrepet byggentreprise-kontrakt skal tolkes vidt. Det er også unntaksbestemmelser, for eksempel dersom det er rene leiekontrakter. Imidlertid skal alle unntak fra anskaffelsesreglene tolkes restriktivt, heter det, og oppdragsgiveren må kunne peke på omstendigheter som gjør at unntaket gjøres gjeldende i den aktuelle saken. Kunngjøring Hovedregelen er at alle offentlige anskaffelser skal kunngjøres, og er verdien av prosjektene over EU/EØS-terskelverdiene skal kunngjøringene også gjøres i EUs TEDdatabase. Det er ikke tilstrekkelig, fremholder Konkurrensverket i sin rapport om byggentrepriser, at oppdragsgiveren søker konkurranse på en annen måte enn det regelverket tilsier, for eksempel gjennom oppsøkende virksomhet. Godt utført planlegging understrekes også. Det er muligheter i regelverket for å komplettere en pågående byggentreprise uten å behøve å gå veien om ny anskaffelse, men det er viktig å ha klart for seg i hvilke sammenhenger dette unntaket kan benyttes. Sviktende planlegging eller senere innkomne ønskemål fra oppdragsgiverens side er for eksempel ikke tilstrekkelig for å kunne benytte unntaket, heter det. 8

9 45 pst. bruker e-verktøy i anskaffelsene 45 prosent av Sveriges kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige virksomheter benytter nå elektroniske verktøy i en eller annen form i sin anskaffelsesprosess. En betydelig andel av disse benytter dessuten verktøyene i alle sine anskaffelser. Dette fremgår av en rapport som nettopp er publisert, der det gjengis resultater av en nylig gjennomført undersøkelse. Svarene i undersøkelsen røper også at det er svært få som har gjort noen faktiske beregninger av hvilken gevinst de har fått eller hva slags besparelser bruken av elektroniske verktøy har ført med seg. Den webbaserte undersøkelsen ble gjennomført i november sist år i regi av Upphandlingsstödet, som er en del av Kammarkollegiet en parallell til anskaffelsesavdelingen i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Alle kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige myndigheter fikk spørreskjemaet. Verken statlige myndigheter med færre enn 30 ansatte, offentlig eide selskap og offentlige organer ellers eller innkjøpssentraler er med i undersøkelsen. Svarprosenten var 63 prosent. Resultatene viser at 56 prosent av kommunene, 50 prosent av landstingene og 28 prosent av de statlige oppdragsgiverne benytter en eller annen form for verktøy for e- handel. Med e-handel menes her elektroniske støtteverktøy som benyttes fra kunngjøring til kontraktsignering. Har planer Enquetesvarene røper at 17 prosent av kommunene, 29 prosent av landstingene og 31 prosent av de statlige myndighetene har planer om å anskaffe verktøy for e-handel i løpet av de nærmeste to årene. På noe lengre sikt planlegger 12 prosent av kommunene, 14 prosent av landstingene og 19 prosent av de statlige oppdragsgiverne om å skaffe seg slike verktøy. Det betyr at, hvis planene holder, 73 prosent av kommunene, 79 prosent av landstingene og 59 prosent av de statlige myndighetene vil benytte verktøy for elektronisk handel om et par år, konkluderer Upphandlingsstödet. Blant de offentlige oppdragsgivere som har gått over til e-handel er det svært få som har gjort noen faktisk beregning av hvilken gevinst eller besparing som er gjort. Likevel, fremgår det av undersøkelsesresultatene, anser en klar majoritet at det er blitt mye enklere eller noe enklere med disse verktøyene. Et viktig synspunkt fra undersøkelsen er at verktøyet i seg selv ikke automatisk gir innsparing, påpekes det i rapporten. Like viktig er det bl.a. å gjennomgå sine innkjøpsrutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og samarbeidet innenfor organisasjonen i tillegg til eventuelt å redusere tallet på bestillere. E-handel i alle anskaffelser Litt over halvparten av kommunene, nær fire av ti landsting og tre av fire statlige oppdragsgivere sier at de benytter e-handel i alle sine anskaffelser. De fleste benytter imidlertid ikke sine verktøy for alle elementene i anskaffelsesprosessen. Oftest benyttes elektroniske verktøy i forbindelse med utforming av kunngjøring og selve kunngjøring, håndtering og publisering av spørsmål og svar, åpning og registrering av tilbud og utforming og distribusjon av tildelingsbeslutningene. Minst benyttes verktøyene ved kontroll og kvalifisering av tilbydere, vurdering av tilbudene og utforming av kontrakten. 9

10 Suksessfaktorar ved tevlingsutsetjing Å vere politisk tydeleg, syte for nok ressursar og ha tidleg dialog med leverandørmarknaden. Dette er nokre av dei røynslene som svenske kommunar sit att med etter å ha nytta tevlingsutsetjing. Det går fram av ein rapport frå svenske NHO, Svenskt Näringsliv. Kommunale leiarar har vorte bedne om å peike på vinstar og suksessfaktorar i samband med tevlingsutsetjing. Ein av vinstane er at bruk av tevlingsutsetjing tvingar kommunane til å sjå nærare på sin eigen organisasjon, og av det kan det kome betre kontroll og oppfølging. Svenskt Näringsliv gjennomførde undersøkingar i fem kommunar, der dei hadde samtalar både med den politiske og administrative leiinga. Spørsmålet dei skulle ha svar på, var kva slags røynsler ein sat att med etter å ha nytta tevlingsutsetjing. Dei fem kommunane var Uddevalla, Växsjö, Helsingborg, Västerås og Falun. Dei er alle regionsenter med aukande innbyggartal og eit aktiv næringsliv, heier det i rapporten Vinster med upphandling. Desse fem hadde som mål å få større valfridom for innbyggarane, auka kvalitet i tenestene og kostnadseffektivitet ved då nytte tevlingsutsetjing. Like eins ønskte dei å stimulere til fleire nye føretak og til nytenking og tiltak i sin eiga verksemd. Betre kontroll med verksemda Av rapporten går det mellom anna fram når kommunane tek i bruk tevling i marknaden, vert dei nøydde til å nærare på verksemda og kostnadene sin eigen organisasjon. Det har gjeve dei betre kontroll og oppfølging av det dei driv på med. Nokre faktorar er viktige og avgjerande dersom ein skal lukkast med tevlingsutsetjing av offentlege tenester. Den politiske leiarskapen må mellom anna vere tydeleg. Han må gjere vedtak, informere og inspirere både eksternt og internt og sjå til at vedtaka verkeleg vert gjennomførde, heiter det. Ofte er ein offentleg tilbodsprosess ny og ressurskrevjande, og det er viktig å tildele dei økonomiske midlane og personressursane som trengst slik at mellom anna den daglege drifta kan gå føre seg utan å verte uroa av tilbodsprosessen. Gjennomføringa av prosessen må vere godt planlagd og organisert. Leverandørane tidleg med Kommunane i undersøkinga seier òg at ein av nøklane til suksess er å invitere leverandørane til dialog i ein tidleg fase i prosessen. Då kan begge partar få innsikt i og kunnskap om dei føresetnader og ønskemål som finst hos dei begge, og på den måten kan dei på eit tidleg stadium rydde av vegen misforståingar osb. Oppfølging er ein svært naudsynt ingrediens for å sikre at kommunen får det han har spurt om. Det legg grunnlaget for å samanlikne ulike leverandørar og til å vurdere og betre verksemda. Såleis, heiter det, bør oppfølginga gjelde både eigenregien og dei eksterne leverandørane. Å tevlingsutsetje aktivitetar som kommunen har ansvaret for, bør vere eit langsiktig vedtak, heldt Svenskt Näringsliv fram i rapporten sin. Dei føretaka som skal gjennomføre ein leveranse av varer eller tenester, treng både tid og investeringar for å lage ei framgansrik verksemd. Signal om at kommunen har eit langsiktig føremål er viktige for at føretaka skal ville, kunne og ikkje vere redde for å satse av heile sitt hjarte, heiter det. 10

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere

Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2011 Fredag 1. april 1. Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere 2. KOFA

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer