Erfaringer med overgang fra papir til fullelektronisk arkiv hos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med overgang fra papir til fullelektronisk arkiv hos"

Transkript

1 Erfaringer med overgang fra papir til fullelektronisk arkiv hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Terje Nes, Confex, 2. desember 2009

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Omtrent 260 ansatte Arkiv og it i hver sin seksjon, men med nært samarbeid En veldig heterogen gruppe, mange ulike preferanser Administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)

3 I papirverdenen FMOA skannet inngående og produsert utgående brev i arkivsystemet fra 2003 Dobbeltarbeid I arkivet I saksbehandlingen I dokumentutvekslingen Stor vekst i papirarkivet Konklusjon (i 2005): Embetet må innføre elektronisk arkiv og saksbehandling

4 Mange skjær i sjøen Stort etterslep i arkivet på oppfølging av utgående post Lite rom for forlenging av saksbehandlingstid Varierende grad av kompetanse på systemet Ymse erfaring etter innføringen av systemet negativ stemning Prosjektet måtte ikke bli et arkivprosjekt

5 Oppstart og reetablering av prosjektet Prosjektstart mars 2005 reetablering oktober 2005 Fra oktober ledet av arkivet, men med de fleste prosjektdeltakerne fra fagavdelingene Skulle ta utgangspunkt i ledere og saksbehandleres behov Hang sammen med prosjekt for rettsikkerhet og effektivitet I dette prosjektet pågjekk det allerede utvikling av saksbehandlerrutiner i avdelingene/på fagområdene Endelig prosjektmål: Innføring innen Pålegg om elektronisk arkiv i tildelingsbrev fra FAD

6 Hovedsaker som ble gjennomgått Hva innebærer elektronisk arkiv- og saksbehandling? Skal godkjennings- og ekspederingsrutiner standardiseres? Juridiske problemstillinger Ergonomiske problemstillinger Hva skal oppbevares og/eller lånes ut på papir Tekniske problemstillinger to skjermer, tilgang til skrivere, infrastruktur, behov for skannere og lignende Arkivfaglige problemstillinger arkivrutiner, periodisering, oppbevaring av sikkerhetskopier, journalføring av utgående brev Kartlegging av roller funksjoner og rettigheter

7 Vår definisjon av elektronisk arkiv og saksbehandling Ikke utdeling av papir Elektronisk godkjenning Ikke et papirløst kontor Innebærer ikke nødvendigvis elektronisk dokumentutveksling, men kan være en forutsetning for å kunne praktisere det Et fullelektronisk arkiv forutsetter at man praktiserer elektronisk saksbehandling (vårt synspunkt)

8 Juridiske problemstillinger Hvilke dokumenttyper krever loven må mottas/besvares på papir er lovens krav til skriftlighet det samme som krav til papirtilknytning? Generelt er svaret nei Flere lover og forskrifter er blitt teknologinøytrale Enkelte formkrav til papirbaserte, signerte vedtak (eks. skillsmissebevilgninger til bruk i utlandet) Hvem må signere? internt delegasjonsreglement Ellers ingen juridiske hindringer for elektronisk saksbehandling

9 Elektronisk godkjenning uten signatur

10 Kartlegging av funksjoner og roller Før innføring av elektronisk saksbehandling må vi kartlegge hvem som faktisk er: Ledere - kan være faglige ledere eller administrative ledere og skal ha rettigheter til å godkjenne journalposter Stedfortredere skal ha søk og muligheter til å godkjenne journalposter som er til godkjenning hos andre Saksbehandlere driver saksbehandling Forværelsepersonell ekspederer, i første omgang papir, siden elektronisk. Hvem skal ha de ulike rollene Hvilke rettigheter skal de ulike rollene ha?

11 Piloter Enkle og typiske saksområder med en viss saksmengde Utprøving av godkjenningsfunksjonaliteten Utprøving av rutiner for godkjenning og ekspedering Prøve og feile Utprøving av ulike roller og oppgaver Tilpassing av dokumentasjon Kontinuerlig oppfølging

12 Erfaringer etter pilotdrift Vi må ha ulike rutiner for ulike avdelinger Underskrift og elektronisk godkjenning er ingen heldig kombinasjon Dokumentasjonen kan alltid bli bedre Funksjonaliteten kan alltid bli bedre Det bør lages søk for alt Vi kan må tilstrebe å gjøre Ephorte best mulig for lederne Vi må analysere hvem som gjør hva Delegasjonsreglementet må gjennomgåes Den grunnleggende kompetansen er ikke god nok!

13 Tilpassing av systemet Et Noark-system har mange muligheter for lokal tilpassing Vi tok en grundig opprydding i systemet Er basen rotete? Skal vi opprette ny base? Gjennomgang av roller og rettigheter Opprydding i dokumentmaler Utforming av søk som fanger opp alt man er vant til når man organiserer papirene Arkivet må ha ansvaret, med god assistanse av teknikere i IT-seksjonen dette samarbeidet er en vesentlig suksessfaktor

14 Utforming av søk Viktig med gode søk Saksbehandlersøk: mine saker under behandling, ferdige Journalposter mottatt, under behandling, ferdige dokumenter alle bunker man har ellers Ledersøk: Fordeling Utgående brev i min avdeling Innkommet post til min avdeling Restanseoppfølging Oppfølging av andre lederes godkjenningsoppgaver

15 Opplæring og brukerstøtte Det blir aldri nok opplæring! Teori Forståelse Hvordan bruke systemet i dag Spesialkurs i nye rutiner ved innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling Vi reetablere brukerstøtten med vaktordning i arkivet og lokale superbrukere

16 Avdelingsvis innføring Avdelingsvis innføring av elektronisk saksbehandling i perioden juni desember avdelinger i måneden Arbeidsgrupper arbeidet ca. en måned før oppstart Kurs i avdelingen i nye rutiner uken før oppstart Arkivet ble fullelektronisk

17 Avdelingsvise arbeidsgrupper Mange avdelinger var allerede i gang med å revidere saksbehandlingsrutiner og dokumentmaler Det ble nedsatt avdelingsvise arbeidsgrupper som skulle forberede innføring av fullelektronisk saksbehandling i hver avdeling: Ledet av avdelingen helst en leder Deltaker fra arkiv Deltaker fra prosjektgruppen Superbruker Forværelse Gjekk gjennom sjekkliste

18 Sjekkliste Ambisjonsnivå Hva ligger i begrepene fullelektronisk arkiv og saksbehandling Fordeling av saker og inngående dokumenter Hva skal på papir, hvem fordeler, oppdeling i vedlegg, oppfølging, tilgangsstyring Saksbehandling og dokumentproduksjon Maler, tilgangsgrupper, fagsystemer, standardtitler Godkjenning og dokumentflyt Hvem godkjenner, hvem ferdigstiller, hvem er leder, hvem følger opp Ekspedering Hvem ekspederer, hvordan organisere vedlegg, skal brev signeres, hvem har rollen Arkiv skanningsrutiner, evt. fordeling av papir, når skal saken avsluttes Predefinerte søk

19 Forberedelser i arkivet Relativt liten del av prosjektet Gjennomgang av arkivrutiner Postmottak og -åpning Journalføringsrutiner Skriveregler Ansvar og rutiner Kontrollrutiner Periodisering Vi valgte skarpt periodeskille Ny arkivdel i eksisterende base Skannerinstillinger Opplæring Etablering av kontrollrutiner dette pågår fortsatt og vi syr stadig på sikkerhetsnettet Kompetanse og endring av rutiner er fortsatt en utfordring i arkivet

20 Hva skal selges inn? Man må tilby et best mulig produkt! God teknisk infrastruktur Lov ikke for mye Man sparer ingenting i arkivet de første årene Et Noark-system er ikke et statistikkverktøy Fordeler må synliggjøres Lettere oppfølging av dokumenter og saker Dokumenter man er autorisert for er tilgjengelig hele tiden Man muliggjør elektronisk dokumentutveksling Avdelingsledelsen og fagansvarlige i hver enkelt avdeling må bidra til å få sin avdeling til å forstå at dette er noe vi skal innføre må unngå at det spres en negativ holdning

21 Dialog med brukerne Alle motforestillinger må tas seriøst også i tilfeller der man i utgangspunktet er uenig Still opp på møter i avdelinger og faggrupper Innrøm at man ser at ikke alt man gjør virker like logisk, men prøv å forklar hvorfor man likevel gjør det Kall inn til arbeidsgrupper for å løse problemer etter hvert I enkelte tilfeller må man få avdelingsledere til å skjære gjennom Tilby de hjelpemidler som finnes

22 Hvordan motivere medarbeidere som er innarbeidet i gamle rutiner Medvirkning i prosjekt- og arbeidsgrupper Tilby et godt produkt Ikke love funksjonalitet som ikke finnes Forankring i ledelse spesielt på mellomleder- og faglig nivå Foreslå vesentlig nye rutiner på enkelte områder - for eksempel å slutte å signere Skape et positivt miljø Snakk et språk som saksbehandlere forstår, de færreste bryr seg en døyt om Noark-4 og arkivlov m/forskrift.

23 Hvordan motivere medarbeidere som er innarbeidet i gamle rutiner forts. Synliggjøre fordeler Utvikle et hjelpeapparat Superbrukere med tid og kompetanse Sentral brukerstøtte Opplæring kompetanse er helt sentralt Opplæring i begrepsapparatet ikke bare i tastetrykkingen Lage skriftlig dokumentasjon Ta alle motforestillinger seriøst Frivillighet er viktig, men av og til er tvang nødvendig

24 Slik skaper du eierskap og trekker med flere fagmiljøer Prosjektet var forankret i et større prosjekt avdelingene var forberedt og hadde tatt ansvar for egne saksbehandlingsrutiner Deltakelse i prosjekt og arbeidsgrupper Flere profesjoner var involvert i prosjektgruppen Lokale arbeidsgrupper med forankring i avdelingsledelse Det kan være problematisk å samordne alle brukergruppenes interesser, preferanser og krav

25 Hvor i virksomheten bør ansvaret for nye arbeidsmetoder ligge Innføring av elektronisk saksbehandling er organisasjonsutvikling Innføring av elektronisk saksbehandling må ikke gå på bekostning av rettsikkerhet og forvaltningsskikk dette er veldig viktig for ledelsen Overordnede beslutninger må fattes av ledelsen i virksomheten ledelsen må være tydelig på å kommunisere beslutningene Utvikling av saksbehandlingsrutiner må ligge i avdelingene blant de som er fagansvarlige Avdelingsledere må følge opp at vedtatte ruiner blir fulgt opp Konsekvenser knyttet til arbeidsmiljø og ergonomi må bakes inn i virksomhetens ordinære HMS-arbeid

26 Hvor i virksomheten bør ansvaret for nye arbeidsmetoder ligge forts. Ansvaret for utforming av systemet bør ligge i en arkivfunksjon og denne bør ha tilstrekkelig system- og ITkompetanse Utforming av sikkerhetsnett prosjektledelse/systemansvarlig stor fordel om dette ligger i arkivet Oppfølging av sikkerhetsnett bør ligge i arkivet og i avdelingene

27 Organisatoriske og menneskelige hovedutfordringer ved overgangen til elektronisk arkiv og saksbehandling Saksbehandlere blir mer avhengige av systemet dette krever kompetanse og at systemet fungerer bra Vi vil ha papir! Har så langt ikke hatt fullgode systemer og rutiner for elektronisk dokumentutveksling dette blir oppfattet som håpløst umoderne, og som at arkivet holder igjen Tidligere erfaringer gjør at mange er skeptiske Det er mange myter om den elektroniske verdens farer Man forholder seg ofte til svært mange ulike profesjoner med ulik bakgrunn Mange forventer seg for mye av den nye løsningen Er arkivtjenesten klar?

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov.

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Foredrag på konferansen «I paragrafens tegn» 18. mars 2014 Trine Nesland Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Ruter As Trine Nesland, fagsjef arkiv og dokumentasjon

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer