Problemstilling: Myndighet til å oppheve begrensning i pasienters elektroniske innsyn i journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemstilling: Myndighet til å oppheve begrensning i pasienters elektroniske innsyn i journal"

Transkript

1 NOTAT Emne: Vedr.: Fra: Problemstilling: Myndighet til å oppheve begrensning i pasienters elektroniske innsyn i journal Prosjektet «INNSYN»: Elektronisk tilgang til pasientjournal» Ellen K. Christiansen, jurist Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST, Eva Skipenes, NST, og Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk tilgang til pasientjournal Dato: 24. november Dette notatet drøfter og gir status for hvor langt i beslutningsprosessen vi har kommet når det gjelder problemstillingen om hvem som har myndighet til å oppheve begrensninger i pasienters elektroniske innsyn i journal. Problemstillingen er relevant fordi pasienter i Helse Nord får elektronisk tilgang til sin pasientjournal. Spørsmålet er hvem i helseforetakene som gis myndighet til å åpne dokumenter som er unntatt innsyn for pasienten. Saken har vært drøftet i Helse Nords klinisk IKT fagråd 24. november 2014 (sak ). Her gjengis saksutredning og konklusjon. Saksutredning: Problemstillinger knyttet til begrensning av pasientens elektroniske innsyn i opplysninger i egen journal og oppheving av slik begrensning Bakgrunn Prosjektet INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal er etablert for å utvikle en løsning for pasienters elektroniske innsyn i pasientjournal iht. gjeldende lovgivning. Prosjektets målsetning er å gi mest mulig informasjon til flest mulig pasienter. I vil Helse Nord RHF utvikle og pilotere elektronisk innsyn i egen journal via tjenesten Min Pasientjournal på portalen Helsenorge.no. Piloten omfatter kun innsyn i journal på UNN. Dersom dette er vellykket, vil tjenesten bli skalert til alle helseforetak i regionen og utvidet til også å omfatte elektronisk timeavtale og sikker dialog mellom pasient og helsepersonell. Prosjektet eies av Helse Nord med Helsedirektoratet, DIPS ASA, NST og Helse Nord IKT som deltakere. Alle innbyggere har rett til innsyn i sin journal. Regjeringen har i Meld. St. 9 ( ), Én innbygger én journal, slått fast at journalen skal være tilgjengelig elektronisk. En viktig gevinst når pasientene enkelt har tilgang til sine pasientopplysninger, er at pasienter i større grad kan bli en aktiv partner for å ivareta egen helse. Slik blir pasienten også med på å kvalitetssikre helsetjenesten. Prosjektet har utviklet en teknisk løsning der helsepersonell har mulighet til å sperre hele eller deler av journalen for elektronisk innsyn for pasienten, og også fjerne denne begrensningen i ettertid. Regelverket er klart når det gjelder den rett pasienter har til innsyn i egen journal, jf.

2 pasientrettighetsloven (pasrl) 5-1. Prosjektet har jobbet for å legge til rette for hvordan unntakene fra innsynsretten praktisk skal håndteres når retten til journalinnsyn og ev. unntak fra denne skal tilrettelegges elektronisk. «Pilot UNN» vil gi pasienten elektronisk tilgang til alle dokument som er godkjent etter Innsyn i dokumenter som er signert/godkjent forut for denne datoen (historiske dokumenter), vil det i utgangspunktet ikke gis slik tilgang til. Dette er av praktiske årsaker, da det ikke er ønskelig å gjennomgå alle historiske dokumenter for å sjekke om noen er eller skal være unntatt fra pasientinnsyn, og derfor ikke skal gjøres tilgjengelig for pasienten, elektronisk eller på annen måte. Dersom dokumenter unntas fra elektronisk innsyn for pasienten etter , skal dette være resultat av en konkret vurdering iht. pasient- og brukerrettighetsloven 5-1, andre ledd. Prosjektet ber IS-forum beslutte hvilke roller i organisasjonen (det enkelte HF) som bør ha myndighet til å vurdere å fjerne begrensningen i pasientinnsyn for journaldokument eller hele journaler som av ulike årsaker er blitt unntatt fra pasientens elektroniske innsyn. Vurderingen gjøres når pasienter henvender seg direkte til helseforetaket for å få innsyn i journal. For journalopplysninger som er unntatt fra elektronisk innsyn og godkjent/signert i perioden (da pasientrettighetsloven trådte i kraft) til , må det vurderes om det finnes journalopplysninger som skal være unntatt fra pasientinnsyn med hjemmel i pasrl 5-1 andre ledd. Slik vurdering gjøres når pasienter henvender seg direkte til helseforetaket for å få innsyn i denne del av journalen. For opplysninger som er unntatt fra pasientens innsyn og godkjent/signert etter , er eventuelt unntak vurdert konkret ved signering/godkjenning. I de tilfeller pasienten nektes innsyn, skal dette være begrunnet i ett av alternativene i pasrl 5-1 andre ledd. Når pasienter henvender seg til helseforetaket og ber om innsyn i journaler/journaldokument som ikke er tilgjengelig for elektronisk innsyn, vil gjenstand for vurdering etter dette være hvorvidt opplysninger, unntatt fra innsyn iht. pasrl 5-1 andre ledd, skal tilgjengeliggjøres for pasienten. Dersom pasienten ber om innsyn i journalopplysninger fra før 1. januar 2001 da pasientrettighetsloven trådte i kraft, skal dette vurderes iht. bestemmelsene i tidligere legelov 46. Slik vurdering gjøres når pasienter henvender seg direkte til helseforetaket for å få innsyn i journal. Regelverk Retten til innsyn i journal kom med en høyesterettsdom i 1977 (Rt s. 1035). Dette ble nedfelt i den tidligere legeloven 46. Retten til journalinnsyn er nå uttømmende behandlet i pasientrettighetsloven kapittel 5, og pasientens rett til kontroll med sine journalopplysninger er utvidet til også å omfatte begjæring om retting og sletting av journalopplysninger, samt rett til å motsette seg utlevering av hele eller deler av journal. Det er som nevnt noen begrensninger i pasientens innsynsrett. Pasienten kan nektes innsyn dersom «det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær» eller det er «påtrengende nødvendig for å hindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade», jf. pasrl 5-1, annet ledd. Disse vilkårene er uttømmende. Det innebærer at hvis ikke et av disse vilkårene er oppfylt, kan pasientens 2

3 innsynsrett ikke begrenses. Slike begrensninger skal bare foretas i unntakstilfeller og begrensningen skal ikke omfatte andre opplysninger enn de som oppfyller lovens krav. Regelverket i praksis noen eksempler 1. Hvordan og på hvilket grunnlag skal en vurdere om tilgang til bestemte opplysninger i journal vil kunne være en fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten? Ett eksempel på en slik vurdering fremgår av note til pasient- og brukerrettighetsloven 5-12 der det heter: «Retten til journalinnsyn oppfattes som så vesentlig at bare nødrettsbetraktninger faller inn under «fare for liv eller alvorlig helseskade». Som eksempel nevnes i Ot.prp. nr. 12 ( ) s. 93 tilfeller der det er diagnostisert en svært alvorlig somatisk sykdom samtidig som pasienten er inne i en psykisk ustabil periode. Dersom pasienten får vite om den alvorlige diagnosen gjennom innsynsretten i en slik ustabil periode, vil dette kunne medføre fare for pasientens liv eller fare for alvorlig helseskade hos pasienten. Slike forhold vil svært sjelden oppstå i praksis.» 2. Hvordan og på hvilket grunnlag kan tilgangen til journalopplysninger begrenses fordi «innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær»? Dersom pasienter skal nektes innsyn av hensyn til en nærstående person, stilles også strenge krav. Det må anses å være en reell fare for at konsekvensene vil ha et visst omfang. I Ot.prp. nr. 12 ( ) s. 93 nevnes opplysninger som bare kan stamme fra pårørende, og som kan gi grunn til frykt for represalier fra pasienten overfor de som har gitt opplysningene. «Det samme må gjelde ved fare for vedvarende trakassering eller terrorisering av de(n) nærstående.» (se note 1). For mindreårige pasienter kan det tenkes tilfeller der legen ønsker å sjekke forhold utenfor sykehuset, f.eks. mistanke om mishandling eller incest før forelder / foresatt gis innsyn. Statens helsetilsyn og daværende Sosial- og helsedepartementet har drøftet dette i 2001 og uttalte i den forbindelse at det kan være aktuelt å vurdere begrensning av foreldres innsynsrett i barns journaler når pasienten og pårørende har motstridende interesser. Også i slike tilfeller må situasjonen vurderes opp mot unntaksbestemmelsene i pasrl 5-1, annet ledd. I noen situasjoner ønsker behandler å snakke med pasienten før hun/han får se sin journal på nettet, f.eks. ved alvorlig diagnose / behandling. Det har i noen sammenhenger vært diskutert om behandler kan velge å utsette godkjenning (signering) av journaldokumentet til hun/han har fått snakket med pasienten, for slik å utsette tidspunktet for pasientens elektronisk tilgang. I henhold til journalforskriften 7 skal journal føres fortløpende (uten ugrunnet opphold etter at helsehjelpen er gitt), dateres og signeres. Rutinene rundt journalføring kan variere noe fra sted til sted, og kan være slik at det kan ta noe tid fra journalnotatet er nedtegnet til det er klart for signering (godkjenning). Uansett må det forutsettes at behandler følger vanlige rutiner for journalføring og sørger for å få snakket med pasienten før signering foretas, når dette anses som nødvendig og forsvarlig. 1 Gyldendals rettsdata, Aslak Syse, sist revidert

4 Hvordan dette er løst for prosjektet I pilot UNN, fase 2 (januar-februar 2015), vil testpasienter få elektronisk tilgang til sin journal fra Pasientene vil av tekniske årsaker ikke kunne se alle dokumenttyper elektronisk. Dette gjelder bl.a. lab-svar, rtg-svar, skannet journal, skjema mm. Det vil jobbes fortløpende for å få på plass formatstøtte i DIPS for elektronisk visning av flere dokumenttyper, men disse vil ikke bli tilgjengeliggjort i pilotfasen. Piloten omfatter inntil 500 selvrekrutterte 2 pasienter over 16 år fra hele UNN. Journaldokumenter godkjent forut for , vil kunne vises på forespørsel. Før overgang til ordinær tjeneste og skalering til alle HF-ene i Helse Nord, skal spørsmålet om visning av historiske journaldokumenter via tjenesten vurderes på nytt. Det enkelte HF kan beslutte tidspunkt for eventuell sperring av historiske journaldokumenter uavhengig av hvilke tidspunkt de andre HF-ene i regionen velger for dette. Tjenesten Min pasientjournal endrer ikke pasientens rett til innsyn i sin journal eller mengden informasjon hun/han vil få innsyn i, men pasienten vil få enklere og raskere innsyn enn tidligere. Dette er den store endringen med denne tjenesten. Behandleres tilgang til pasientens journal vil ikke bli endret som følge av denne tjenesten. Begrensning av innsyn for pasienter må ikke forveksles med sperring for helsepersonell. Tidligere (før DIPS versjon 7.3.5) har det ikke vært mulig å merke hele journalen eller et journaldokument som unntatt fra pasientinnsyn på en strukturert måte. Ved UNN kommer de fleste henvendelsene om innsyn i journal til journalarkivet, som foretar vurderingen av om journaldokumentene skal utleveres til pasienten. Unntak er journaler for rus og psykisk helse, og noen få, særlige tilfeller der journalarkivet ønsker at journalansvarlig gjør vurderingen. Noen avdelinger innenfor rus og psykisk helse i Helse Nord tilbyr pasienten time i forbindelse med utlevering av journal. Med elektronisk innsyn i journal via helseportalen, vil vurdering av innsynsretten måtte skje ved godkjenning av journaldokument og ikke på forespørselstidspunktet, som er dagens praksis. For piloten på UNN er følgende besluttet: 1. Alle journaldokumenter som er godkjent (signert) før skal være sperret for pasientens elektroniske innsyn, med mindre de er eksplisitt åpnet for slikt innsyn. 2. Alle som har lese- og skrivetilgang til et journaldokument skal kunne begrense pasientens elektroniske innsyn i dokumentet. 3. Journaldokument som av ulike årsaker er unntatt elektronisk pasientinnsyn skal ikke vises i oversikten over journaldokument som pasienten får se via tjenesten på helsenorge.no. Dette 3. gjelder både dokumenter som er godkjent før og dermed sperret for slikt innsyn, og dokumenter som er godkjent etter og eksplisitt unntatt fra elektronisk innsyn for pasienten. 4. Pasientene kan henvende seg til UNN og be om at journaldokumenter som ikke er elektronisk tilgjengelige for pasientinnsyn, enten blir gjort elektronisk tilgjengelig eller tilgjengeliggjøres på annen måte. Det må gjøres en vurdering av om disse opplysningene skal unntas med hjemmel i pasrl 5-1, annet ledd. Hvis det ikke er hjemmel for det, skal dokumentene om mulig gjøres elektronisk tilgjengelig, og ellers formidles på annen måte. Det er ikke gjort endelig beslutning 2 Piloten planlegger å rekruttere pasienter via et sikkert nettsted på UiO sine sider, beregnet for slik rekruttering. Alle pasienter over 16 år med journal på UNN vil kunne be om å bli pilotpasient ved å undertegne samtykkeerklæring og oppgi nødvendig info på denne nettsiden. 4

5 mht. hvem som skal ha myndighet til å foreta denne vurderingen og oppheve sperringen for pasientens elektronisk tilgang eller sørge for at opplysningene blir gjort tilgjengelige for pasienten på annet vis. Piloten avventer beslutning om dette i Klinisk IKT Fagråd. 5. Lab-svar og en del andre dokumenter som av tekniske årsaker ikke lar seg vise foreløpig på helsenorge.no, vil heller ikke vises i oversikten over journaldokument som pasienten får se via tjenesten på helsenorge.no. Det vil bli opplyst på nettsiden at det kan være dokumenter i journalen som ikke kan vises av tekniske årsaker, ikke kan vises fordi de er godkjent/signert før eller er begrenset for pasientinnsyn iht. pasrl 5-1. Det må på denne bakgrunn være mulighet for enkelt å kunne oppheve begrensing av pasientinnsyn på dokumenter. Teknisk løsning for dette er på plass i DIPS ver , der alle med lese- og skrivetilgang i DIPS kan begrense pasientinnsyn og åpne journaldokument for pasienters elektroniske innsyn i de dokumenter de har tilgang til. Det må besluttes hvem som skal ha myndighet til å unnta dokumenter fra pasientinnsyn og oppheve slik begrensning. Prosjektet har diskutert om det bør legges tekniske begrensninger i DIPS mht. hvem som skal kunne oppheve pasientenes innsynsbegrensning i journal, eller om dette kun skal reguleres med rutinebeskrivelser. Prosjektet anbefaler at adgangen til å oppheve slik innsynsbegrensning ikke bør være mulig i DIPS for andre enn de som skal ha adgang til dette. For piloten anser prosjektet det som akseptabelt at dette reguleres med rutinebeskrivelser, i påvente av at eventuelle endringer implementeres i DIPS. Diskusjon Med denne tjenesten vil pasienter få tilgang til journaldokumenter straks de er godkjent, f.eks. mens pasienten er innlagt i helseforetaket. I denne situasjonen gjelder det samme regelverket om begrensning i pasientens elektroniske innsyn som ellers (pasrl 5-1). Hvis en pasients journal blir sperret for pasientens elektroniske innsyn mens pasienten er innlagt i foretaket, av hensyn til den pågående behandlingen og med hjemmel i pasrl 5-1, må det gjøres en konkret vurdering av om denne begrensningen skal oppheves når pasienten skrives ut, eventuelt etter en gitt tidsperiode (det er mulig å angi varighet av sperringen når man foretar sperring). En beslutning om å begrense pasientens elektroniske innsyn i journalen, tar ikke høyde for at situasjonen kan endre seg over tid. Det må derfor diskuteres hvordan pasienten skal informeres om at hun/han har dokumenter som er unntatt fra pasientinnsyn. Det må etableres nødvendige rutiner for åpning av dokumenter i ettertid, når det ikke lenger er hjemmel for å nekte pasienten elektronisk innsyn. Prosjektet «Elektronisk tilgang til pasientjournal» har drøftet problemstillingen om hvem som skal kunne åpne journaler/journaldokumenter som er unntatt fra elektronisk pasientinnsyn med flere avdelinger på UNN, inkludert hovedtillitsvalgte fra Yngre legers forening og Overlegeforeningen. Det er ulike synspunkter blant legene mht. hvem som skal kunne åpne slike journaler/journaldokumenter for pasientens elektroniske innsyn. Problemstillingen har vært løftet til regionens informasjonssikkerhetsforum (IS-forum), som har drøftet dette i forbindelse med oppdatering av Instruks pasientjournal (PR04663 i DocMap). IS-forum har anbefalt at journaler/journaldokumenter som er begrenset for pasienters elektroniske innsyn, skal kunne åpnes av forfatter, behandler og 5

6 journalansvarlig, etter faglig vurdering av lovhjemmel for å begrense innsyn, men er åpen for at Klinisk IKT Fagråd kan vurdere dette annerledes. Det har kommet ulike reaksjoner på forslaget om at forfatter, behandler og journalansvarlig skal kunne åpne journaldokument som er sperret for pasientens innsyn før og/eller som er unntatt fra pasientens elektroniske innsyn etter denne dato med hjemmel i pasrl 5-1, annet ledd. Det har bl.a. blitt uttrykt bekymring mht. om forfatter skal kunne åpne journaldokument, da man mener at det bør være lege eller annen behandler som gjør denne vurderingen, og ikke f.eks. miljøterapeuter eller tilsvarende, som også oppretter journaldokument, og dermed kan vurdere pasientinnsyn i egenskap som forfatter. Prosjektet ønsker at Klinisk IKT Fagråd vurderer bekymringene mht. at forfatter skal kunne oppheve sperring av journaldokument for pasientens elektroniske innsyn. IS-forum har foreslått at bl.a. journalansvarlig skal kunne oppheve sperring av elektronisk innsyn for pasienten. Dette er for å sikre at andre enn behandler og ev. forfatter skal kunne oppheve sperringer, da disse ikke nødvendigvis er tilgjengelige når spørsmålet om å oppheve sperring er aktuelt. Det må dessuten tas stilling til om alle eller eventuelt kun noen av de som er definert som behandlere i DIPS (dvs. leger, psykologer og andre som mottar henvisning), skal ha myndighet til å oppheve sperring for elektronisk pasientinnsyn for journaldokument de ikke er forfatter av, eventuelt i hvilke tilfeller de skal kunne gjøre dette. Av helsepersonelloven 39 og 41 framkommer det at i helseinstitusjoner har journalansvarlige et særlig ansvar for å sørge for at pasienten gis innsyn i journalen. Journalansvarlig må derfor være blant de som skal ha tilgang til å oppheve begrensning i pasientens innsyn. Klinisk IKT Fagråd har i dokumentet HOS - Brukertilganger (2013), besluttet at rollen som journalansvarlig skal ligge over seksjons- og avdelingsnivå, dvs. på klinikknivå. Hvis rollen journalansvarlig person er lagt til klinikkledernivå, blir det lang avstand fra pasienten til den som skal vurdere om det fortsatt er hjemmel for å holde journalen/journaldokumentet sperret for pasientens innsyn. Når pasientene får mulighet for elektronisk innsyn i journalen må det dessuten kunne forventes et økende antall forespørsler om å få åpnet journaldokument for elektronisk innsyn, og i første omgang spesielt dokumenter som er sperret av historiske årsaker. Prosjektet har bedt IS-forum sørge for at det snarest mulig blir tatt stilling til hvilke roller som skal ha adgang til å sperre journaler og journaldokument for pasienters elektroniske innsyn med hjemmel i pasrl 5-1, annet ledd, og hvilke roller som skal ha tilgang til å oppheve slik sperring. Prosjektet vil forholde seg til det som blir besluttet som gjeldende rutine for regionen på dette området, og sørge for at klinikken blir informert om resultatet av beslutningen. Konklusjon/oppsummering fra møte i Helse Nords klinisk IKT fagråd 24. november 2014, sak : IS-forum har de siste månedene hatt en større gjennomgang av PR04663, og forbedret både strukturen i dokumentet og innholdet. Når det gjelder rutinemessige endringer som er nødvendige i forbindelse med at pasientene gis elektronisk tilgang til sin journal, finner ISforum det riktig å be Klinisk IKT Fagråd om å ta en beslutning om dette, basert på vedlagt utredning til saksframlegget fra prosjektet INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal. I 6

7 vedlegget ber prosjektet IS-forum beslutte hvilke roller i organisasjonen (det enkelte HF) som bør ha adgang til å åpne journaldokument eller hele journaler som er blitt begrenset mht. pasientens elektroniske innsyn. IS-forum anbefaler at Klinisk IKT Fagråds medlemmer gjennomfører en høring i eget foretak for å få nødvendig bredde i beslutningsgrunnlaget, og at beslutning tas innen utgangen av Klinisk IKT fagråd gir sin tilslutning til løsning valgt for piloten for pasienters elektroniske innsyn i journalen, som beskrevet i vedlegg til saksframlegget (Pkt.1-5, unntatt pkt. 4.) o Med tanke på løsning for prosjektet, bes Einar Bugge ta beslutning, i samråd med Per Bruvold, for piloten på UNN angående pkt 4 nevnt ovenfor. Dette gjelder opplysninger som er unntatt med hjemmel i psrl 5-1, annet ledd, og hvem som skal ha myndighet til å vurdere om det fortsatt er hjemmel for å sperre for pasientens innsyn, og ev. oppheve innsynsbegrensningen. Med tanke på permanent løsning, sender Klinisk IKT fagråd saken videre til fagsjefmøte for en avklaring vedrørende implementering av rollen Journalansvarlig, jf. rapport fra Riksrevisjonens tilsyn på UNN høsten Fagsjefmøtet bes også beslutte hvilke roller i HF-ene som skal ha myndighet til å oppheve begrensning i pasienters (elektroniske) innsyn i journal, jf. pasrl 5-1. Per Bruvold bør også delta i fagsjefmøtet under behandling av denne saken. IS-forum ønsker avklaring rundt forvaltningsansvar for PR04663 Instruks pasientjournal. IS-forum bes sende oppdatert versjon av instruksen til fagsjefsmøtet når instruksen er oppdatert med beslutning om rollen journalansvarlig og plassering av myndighet for oppheving av pasienters innsynsbegrensning. 7

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Eva Skipenes, sikkerhetsansvarlig i prosjektet Norm-konferansen 14.-15. okt. 2015 Elektronisk tilgang til

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 19.6.2015 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 19.6.2015, 11.00 13.00 Møtested:

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Foreldres tilgang til barns journal

Foreldres tilgang til barns journal Foreldres tilgang til barns journal Oppsummering fra risikovurdering Eva Henriksen Seniorrådgiver Informasjonssikkerhet og personvern Kvalitets- og utviklingssenteret, UNN N-BUP, Hamar, 21.04.2017 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 16.10.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

INNSYN Styringsgruppemøte , 11:00-13:00

INNSYN Styringsgruppemøte , 11:00-13:00 INNSYN Styringsgruppemøte 23.01.2015, 11:00-13:00 Agenda 1. Godkjenning av agenda 2. Godkjenning av referat, 05.12.14 og oppfølgingspunkt 3. Status for prosjektet. Beslutning om fremdrift: 1. Erfaringer

Detaljer

Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal

Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen/91195696 Sted/Dato: Bodø, 03.09.2014 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt Elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 29.08.2014, 11:00-14:00

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 12.06.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord

Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder HelsIT, 27.-28. september 2016 Så mye som mulig, til så mange som mulig så raskt som mulig Jeg skal si noe om tjenesten «Pasientjournal»

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Returadresse: Helsedirektoratet, Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland

Returadresse: Helsedirektoratet, Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland V4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19347692 DIREKTORATET FOR E-HELSE (1) Postboks 7000 St Olavs Plass 0130 OSLO Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Elektronisk innsyn i journal. Nye vurderinger Normkonferansen 2016

Elektronisk innsyn i journal. Nye vurderinger Normkonferansen 2016 Elektronisk innsyn i journal Nye vurderinger 12.10.2016 Normkonferansen 2016 Løsningen Hvordan virker den? Samspillet mellom journalsystem og helsenorge.no Vis pasientjournal i testmiljøet til helsenorge.no

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Agenda for møte i styringsgruppa 29. august 2014, 11:00-14:00 (VK)

Agenda for møte i styringsgruppa 29. august 2014, 11:00-14:00 (VK) NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 22.8.2014 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste

Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste Alle bilder er illustrasjonsfoto fra www.colourbox.com Tove Sørensen og Ragnhild Varmedal HelsIT, 15. oktober 2014 Prosjektet

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg Samtykke og tvang Juss og medisin Jørgen Dahlberg Hlspl. 4. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets

Detaljer

Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak

Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vedlegg til styresak 153-2016 Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske

Detaljer

Hvordan bruker pasientene personvernombudet?

Hvordan bruker pasientene personvernombudet? Hvordan bruker pasientene personvernombudet? Hva er personvern? retten til et privatliv Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv

Detaljer

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005

Praktiske løsninger for utveksling av. 21. oktober 2005 Praktiske løsninger for utveksling av EPJ 21. oktober 2005 Hvem er DIPS ASA? En av de største EPJ/PAS leverandører i Norge Per tiden 58 ansatte Hovedkontor i Bodø, avdelingskontor i Trondheim og Oslo Bakgrunn

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Kurs i samfunnsmedisin Helserett og saksbehandling Oslo 24. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Detaljer

Prosjektplan. INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal

Prosjektplan. INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal Versj. Dato Endringsbeskrivelse Utarbeidet av 0.1 12.02.2014 Første utkast prosjektbeskrivelse Tove Sørensen 0.2 14.03.2014 Revidert til møte 17.3 Tove Sørensen

Detaljer

Målfrid J Frahm Jensen. www.frahmjensen.com mj@frahmjensen.com PASIENTJOURNALEN - EN ÅPEN BOK? de skriver personlige ord

Målfrid J Frahm Jensen. www.frahmjensen.com mj@frahmjensen.com PASIENTJOURNALEN - EN ÅPEN BOK? de skriver personlige ord Side 1 av 5 de skriver personlige ord de skriver personlige ord de skriver personlige ord om meg mange ord, sider med ord se sender personlige ord om meg mellom etater, mellom instanser fra fysioterapeut

Detaljer

Formålet er forsvarlig behandling

Formålet er forsvarlig behandling Journalføring Lover og forskrift Helsepersonelloven kapittel 8 om dokumentasjonsplikt Pasientjournalloven Forskrift om pasientjournal Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5 om innsyn i journal Helse-

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker. Jørgen Dahlberg

Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker. Jørgen Dahlberg Den eldre akutte syke pasienten kasuistikker Jørgen Dahlberg Grunnleggende vurderinger De fire prinsippene: Respekt for pasientens autonomi Informert samtykke Hvis manglende samtykkekompetanse: 1. Forhåndsønsker/representant

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Tilbaketrekking av livsforlengende behandling

Tilbaketrekking av livsforlengende behandling Tilbaketrekking av livsforlengende behandling Rettslig grunnlag UNN 21.9.2017 Rett til å bestemme over egen død? I tidligere tider var selvmord forbudt i Norge, og selvmordsforsøk var straffbart. Med straffeloven

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Elektronisk journal. Behovet for å vite, behovet for å beskytte og klart plassert ansvar Taushetsplikt i praksis. Rolf Kåresen Sjeflege

Elektronisk journal. Behovet for å vite, behovet for å beskytte og klart plassert ansvar Taushetsplikt i praksis. Rolf Kåresen Sjeflege Elektronisk journal Behovet for å vite, behovet for å beskytte og klart plassert ansvar Taushetsplikt i praksis Rolf Kåresen Sjeflege Disposisjon Prinsipielle forhold Sikring av datakvalitet; signering,

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Overføring fra fengselshelsetjenesten til kommunehelsetjenesten

Overføring fra fengselshelsetjenesten til kommunehelsetjenesten Overføring fra fengselshelsetjenesten til kommunehelsetjenesten Innhold I Generelt om fengselshelsetjenesten II Samhandling mellom helsetjenesten i fengsel og ute i kommunen vanskelig III: Kommunehelsetjenesten:

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

På nett med helsevesenet

På nett med helsevesenet På nett med helsevesenet Hva er MinJournal? MinJournal et verktøy for sikker kommunikasjon mellom sykehus og pasient Etablert i 2007 Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tilbyr en eller flere av tjenestene

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 FYLKESLEGENS TIME Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 1 Fylkeslegens time Litt om samtykke, generelt Samtykkekompetansevurdering

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett?"

Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett? Personvern - Problem eller en grunnleggende demokratisk rett?" Hva er personvern? retten til et privatliv OG Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av pasientjournalen Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet OPPSLAG I OG BRUK AV PASIENTJOURNALEN Journalen er et viktig verktøy

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi Dokumentasjonsplikt Holdninger Eletronisk Pasientjournal Mari S. Berge Leder NSFs Faggruppe for IKT og Dokumentasjon (NSFID) Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling

Detaljer

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Dokumentasjon og litt til Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Snakke om: Hvorfor dokumentere? Lovverk Hva er pasientjournalen Innhold i pasientjournalen Innsyn, sletting,

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

SAK Oppfølgingspunkt Ansvar Frist Undersøke relevante fora for å informere alle fastleger om innsyn i henvisning, og bistå med dette.

SAK Oppfølgingspunkt Ansvar Frist Undersøke relevante fora for å informere alle fastleger om innsyn i henvisning, og bistå med dette. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 25.02.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon

Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet. - kort om dokumentasjon Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet, og tilsynsmyndighetenes vurdering av spørsmålet - kort om dokumentasjon v/ seniorrådgiver Randi Askjer 14.04.2016 Forfatter: 1 Klager og oppfølging av

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål Ofte stilte spørsmål Rolleutforming og forståelse Forebygge, utrede & behandle Gir jeg helsehjelp nå? Hva med journalen? Internkontroll, hvordan? Påvirkning på innholdet i sin egen stilling Påvirkningsarbeid

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Pasientrettigheter og helsepersonellets bruk av journalen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Per Bruvold Sikkerhetssjef IT/Personvernombud

Pasientrettigheter og helsepersonellets bruk av journalen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Per Bruvold Sikkerhetssjef IT/Personvernombud Når noe går galt! Pasientrettigheter og helsepersonellets bruk av journalen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Per Bruvold Sikkerhetssjef IT/Personvernombud NSH-konferanse 15. og 16. november 2012

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Standard: Tilgangsstyring

Standard: Tilgangsstyring Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Tilgangsstyring Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Samhandling/taushetsplikt

Samhandling/taushetsplikt Samhandling/taushetsplikt Theo Dretvik Fagdag 19.10.2017 Psykisk helse og rus Taushetsplikt og samhandling Kort om samhandling i helse, sosial, hjelpe og nødetater Taushetsplikt, ulike hjemler- skranker

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Samtykke- og beslutningskompetanse

Samtykke- og beslutningskompetanse Samtykke- og beslutningskompetanse Primærmedisinsk uke 27. oktober 2016 Linda Endrestad 1 Samtykkekompetanse eller beslutningskompetanse? I lovgivningen er det manglende samtykkekompetanse som er brukt

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

SAK Oppfølgingspunkt Ansvar Frist Undersøke om Dips kan utvikle prøvesvar i første halvdel av 2016.

SAK Oppfølgingspunkt Ansvar Frist Undersøke om Dips kan utvikle prøvesvar i første halvdel av 2016. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 1.4.2016 Til: Styringsgruppen for Digitale pasienttjenester i nord Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Digitale pasienttjenester

Detaljer

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet Styremøte SSHF Sak 076-2017 Johan Krüger, Informasjonsikkerhetsleder Leif Steinar Brådland, leder Klinisk IKT 19.10.17, Kristiansand Dagens organisering Informasjonsikkerhetsleder

Detaljer

Agenda for møte i styringsgruppa 30. september 2014, 13:00-15:00 (VK)

Agenda for møte i styringsgruppa 30. september 2014, 13:00-15:00 (VK) NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 23.09.2014 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal

Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal Ingrid Heitmann og Marte Rime Bø Stab økonomi, juridisk og IKT Oslo universitetssykehus HF Disposisjon Kort om MinJournal Bakgrunn Funksjonalitet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen 1 Oppslag i og bruk av pasientjournalen Journalen er et viktig verktøy for tilgang til og deling av informasjon mellom samhandlende helsepersonell.

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS Barn som pårørende - DIPS registrering (v. 1.0) Utarbeidet ved: Ahus/Foretaksstab/Enhet for utvikling Godkjent av: Gunnlaugsdottir, Hulda (Administrerende direktør) Dokumentet angår: Alle ansatte ved denne

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer