LLP Elektronisk søknad Søkerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning"

Transkript

1 EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2012 LLP Elektronisk søknad 2012 Søkerveiledning Innhold Innledning 2 Hovedpunktene i bruken av det elektroniske søknadsskjemaet 2 Hvordan man fyller ut, leverer, skriver ut og sender søknadsskjemaet 3 Felttyper og funksjonalitet 6 I.A. Felttyper 6 IV. B Gjentakere 7 IV. C Funksjoner som viser seg som knapper 7 Åpne e skjemaer på Mac 8 Side 1 av 9

2 Innledning LLP elektroniske skjemaer gjør det mulig å fullføre og sende inn søknadsskjemaer for visse programmer/tiltak under EUs program for livslang læring (heretter kalt LLP) i elektronisk format. Skjemaet muliggjør: Godkjenning/validering av skjema (sjekker om alle obligatoriske data er fullstendig og korrekt utfylt) Innlevering av skjema online Utskrift av skjema, som signeres og sendes per post For 2012 utlysningen er det elektroniske skjemaet tilgjengelig for disse syv tiltakene: Forberedende besøk (for Comenius, Grundtvig, Erasmus og Leonardo da Vinci). Erasmus mobilitet for høyere utdanningsinstitusjoner Leonardo videreutvikling Partnerskap (for Comenius multilaterale og bilaterale partnerskap, Grundtvig partnerskap og Leonardo da Vinci partnerskap) Leonardo da Vinci mobilitet (IVT, PLM, VETPRO) Comenius og Grundtvig lærerassistenter Comenius lærerassistenter og vertsskole LLP elektronisk skjema er en PDF fil og fylles ut i Adobe Reader. For å kunne bruke skjemaet trenger du versjon 8.2 eller nyere av Adobe Reader. Det er til en hver tid anbefalt å bruke siste versjon av Adobe Reader. Adobe Reader kan du laste ned gratis her: Det elektroniske søknadsskjemaet må lastes ned fra nettsiden til SIU under det enkelte tiltak. Hovedpunktene i bruken av det elektroniske søknadsskjemaet Hovedpunktene for innlevering av en elektronisk søknad er som følger: Last ned søknaden som PDF fil og lagre lokalt på din PC o Fra under det tiltaket du ønsker å søke på Fyll ut skjemaet o Du trenger ikke å være koblet opp mot internett for denne delen Godkjenn skjemaet ved å bruke validate (godkjenn/valider) knappen

3 o Skjemaet sjekker at alle obligatoriske felt i søknaden er utfylt og at data er gjenkjennelig 1 Send inn det elektroniske søknadsskjemaet o For å levere skjema må du være online. Dersom innleveringen er gyldig, vil søknaden få et ID nummer under Submission seksjonen. o Dersom du ikke får levert skjemaet på måten beskrevet over, kan du legge skjemaet som et vedlegg til en e post og sende denne til SIU Lagre: o Det er lurt å lagre skjemaet på PC en som fremtidig referanse. Skriv ut: o innlevert skjema (skal signeres) Send det signerte skjemaet per post til SIU: Hvordan man fyller ut, leverer, skriver ut og sender søknadsskjemaet Prosedyren blir her beskrevet steg for steg: Det elektroniske skjemaet er tilgjengelig på under det enkelte tiltak ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAER STILLES TIL RÅDIGHET AV DE NASJONALE KONTORENE Søkeren må laste ned søknadsskjemaet fra hjemmesiden til sitt lands nasjonale kontor og lagre det lokalt, på sin egen PC eller nettverk. Søknadsskjemaet er en PDF fil. NB FØLGENDE BESKRIVELSE FORUTSETTER AT SØKEREN HAR LASTET NED OG LAGRET E SKJEMAET LOKALT Søkeren åpner e skjemaet ved å bruke Adobe reader sin open funksjon eller ved å dobbeltklikke på PDF filen. Open Form vinduet tillater at man søker etter filen i de tilgjengelige lagringsenhetene og mappene i PC en. Søkeren fyller ut de obligatoriske feltene ved å bruke musen eller tab knappen til å navigere. Vennligst legg merke til følgende: a. Obligatoriske felt er markert med en spesiell farge som beskrevet i pkt. IV nedenfor: Felttyper og funksjonalitet, A.2 b. GRÅ felt er Forhåndsutfylt eller kalkulerte felt som beskrevet i pkt. IV nedenfor: Felltyper og funksjonalitet, A.1. De kan ikke endres av søker og vil enten vise standardverdier, kalkulerte resultat eller data allerede lagt inn i andre felt eller tabeller c. Hvis det finnes tabeller eller felt i skjemaet hvor det er mulig å ha flere innføringer eller deler/seksjoner kan bli gjentatt, kan søkeren legge til eller 1 Det er ikke mulig å levere skjemaet dersom det mangler obligatorisk informasjon

4 slette rader eller seksjoner ved å klikke på eller knappene. d. Resultatet av utregninger og nummerering eller rader i noen tabeller og gjentakere viser seg automatisk. I andre tilfeller, når knappen viser seg, må søkeren trykke på denne knappen for å få resultatet av utregningene. Søkeren kan alltid lagre allerede utfylte data underveis. Det er mulig å lagre e skjemaet før det har blitt godkjent/validitert, ved å bruke lagrefunksjonen. Det er bra å lagre jevnlig mens man fyller ut skjemaet, slik at man ikke mister data ved tekniske problemer. NB DET ER ALLTID MULIG Å LAGRE SKJEMAET FØR GODKJENNING Etter å ha fylt ut det elektroniske skjemaet, trykker søkeren på "Validate (godkjenne/valider) for å forsikre seg om at skjemaet er korrekt utfylt og at det ikke mangler noen obligatoriske data. Når søkeren: 1.1. har fullført e skjemaet, 1.2. har forsikret seg om at alle obligatoriske data er fylt ut og at e skjemaet er gyldig, 1.3. er tilfreds med opplysningene det inneholder, med andre ord at søkeren har lest korrektur på utskriften av siste versjon, går søkeren til neste punkt: Søkeren trykker på Submit Online (Send online) knappen for å levere skjemaet. Hvis det ikke er noen feil i leveringsprosessen. Dersom innleveringen er gyldig, vil søknaden få et ID nummer under Submission seksjonen. Hvis levering av skjemaet går galt, (for eksempel hvis søknaden ikke får et ID nummer innen ett minutt eller dersom søkeren får en feilmelding), må søkeren følge den alternative prosedyren beskrevet i kapittel III.9. VENNLIGST LEGG MERKE TIL AT BARE GYLDIGE SKJEMAER KAN LEVERES. ET SKJEMA SOM IKKE ER GYLDIG VIL GENERERE EN FEILMELDING HVIS SØKEREN PRØVER Å LEVERE DET. Søkeren skriver ut a og b: a. det utfylte og innleverte e skjemaet. For å skrive ut e skjemaet, bruk Print Form (skriv ut skjema) knappen (eller skriv ut funksjonen i filmenyen) b. På utskriften av det innsendte søknadsskjemaet og spesielt i The Declaration of Honor (siste side), må søkeren: i. Fylle ut for hånd de obligatoriske feltene: sted, navn og dato ii. Fylle ut andre felt hvis det er relevant og nødvendig iii. Stemple med søkerinstitusjonens stempel (hvis nødvendig) iv. Signere søknaden

5 Hvis det er et partnerskapsskjema: a. Koordinatoren sender det fullstendig utfylte og innsendte e søknadsskjemaet til partnerne (PDF filen), i god før tidsfristen b. Partnerne og koordinatoren må legge til følgende i søknadsskjemaet (seksjon M: Signaturer): i. Fylle ut for hånd de obligatoriske feltene: dato, navn, stilling, etc. ii. Stemple med søkerorganisasjonens stempel hvis det er påkrevd av det nasjonale kontoret iii. Signere søknaden PARTNERE MÅ IKKE FORANDRE NOEN DATA I SKJEMAET NÅR DET HAR BLITT SENDT INN AV KOORDINATOR. INFORMASJONEN SOM SKAL FYLLES UT AV PARTNERNE, ER BARE DET SOM SKAL FYLLES UT FOR HÅND. Søkeren (koordinator og partnere i partnerskapssøknader) sender det signerte søknadsskjemaet med post til det nasjonale kontoret før tidsfristen NB Nasjonalkontorets adresse kan finnes i seksjon B.3 NASJONALE KONTORER I tilfelle det blir feil med online innleveringsprosedyren: UNDERSØK FØLGENDE DERSOM DET ELEKTRONISKE SKJEMAET ER UTFYLT OG GYLDIG, MEN INNLEVERING ER UMULIG: a. SJEKK OM DIN PC ELLER MAC ER KOPLET TIL INTERNETT b. SPØR DITT NASJONALE KONTOR OM DE KJENNER TIL PROBLEMER I INNLEVERINGSPROSEDYREN c. FØLG DEN ALTERNATIVE PROSEDYREN BESKREVET UNDER DERSOM DET ER UMULIG Å FINNE EN LØSNING PÅ PROBLEMET A. Søkeren trykker på knappen "Create Attachment" (Lag e post vedlegg): a. En ny liten fil med tilleggsfil i XML format blir laget, denne inneholder dataene fra søknadsskjemaet. Søkeren lagrer denne filen. 2 b. Søkeren sender denne filen som vedlegg til det nasjonale kontorets e post adresse, som kan finnes i seksjon B.3, NASJONALE KONTORER i skjemaet B. Søkeren skriver ut: a. Søknadsskjemaet som er gyldig, men ikke innlevert b. I Declaration of Honour (siste side i søknadsskjemaet) må søkeren: i. Fylle ut sted og dato ii. Fylle ut andre felt om det er relevant og nødvendig iii. Stemple med søkerinstitusjonens stempel hvis relevant iv. Signere c. Søkeren sender den signerte søknaden til det nasjonale kontoret før søknadsfristen. 2 Hvis det oppstår problemer med beskjeden som et vedlegg til XML filen, er det også mulig å produsere samme fil ved å bruke menyen øverst, velg: Document / Forms / Export Data. Filen som blir laget, må sendes til det nasjonale kontorets adresse. MERK! Ikke send denne filen hvis du allerede har sendt e skjema online eller hvis e skjemaet ikke er gyldig.

6 Felttyper og funksjonalitet I.A.Felttyper I e skjemaet er det tre felttyper: 1. Forhåndsutfylte eller kalkulerte felt Grå bakgrunn. Data kan ikke legges inn i disse feltene 2. Obligatoriske felt Oransje bakgrunn eller rød kant. Alle må fylles ut for at skjemaet skal være gyldig 3. Valgfrie felt Gul bakgrunn eller uten rød kant. De kan fylles ut hvis nødvendig, men er ikke obligatoriske. Fig. 1. E skjemaenes felttyper For å utheve de obligatoriske feltene, klikk på Highlight Fields knappen i informasjonsvinduet. Fig. 2. Uthev felt funksjonen Obligatoriske felt vises med rød kant. Fig. 3. E skjemaenes felttyper: obligatoriske felt uthevede

7 IV. B Gjentakere To standardfunksjoner er tilgjengelige for å legge til eller slette ett eller flere punkter i en liste: Fig. 4. Gjentakere Hvis nye rader behøves, kan de legges til ved å trykke på + knappen. Det er mulig å fjerne en rad fra listen ved å trykke på knappen. IV. C Funksjoner som viser seg som knapper Validate (Godkjenn/valider) knappen: Sjekker at all obligatorisk informasjon har blitt fylt ut. Hvis noe ikke har blitt fylt ut, vil en beskjed med navnet på det første ufullstendige feltet komme opp og markøren flyttes til det relevante feltet i skjemaet. Denne knappen finnes på alle sidene. Den vil kontrollere alle feltene i skjemaet og ikke bare feltene på den siden der man trykte på knappen. Submit Online (Send Online) knappen: Utfører den samme godkjenningen som godkjenn/vailder knappen. Dersom innleveringen er gyldig, vil søknaden få et ID nummer under Submission seksjonen. Print Form (Skriv ut skjemaet) knappen: Setter i gang utskriften av søknadsskjemaet. For en korrekt utskrift er det anbefalt å velge Shrink to Printable Area i Skriv ut vinduet som vist i figur 4 under.

8 Fig. 5. Printing options. Create Attachment (Lage e postvedlegg) knappen: Gir søkeren mulighet til å legge dataene fra søknaden i en liten XML fil som kan sendes som vedlegg til det nasjonale kontoret i tilfelle online innsendelsen ble mislykket. I.B.PDF Standardfunksjoner Standard PDF funksjoner som finnes i toppmenyen og/eller som ikoner i navigeringsfeltet, varierer avhengig av hvilken versjon av Adobe Reader som blir brukt av søkeren. Funksjonene er forklart i Adobe Reader sitt hjelpesystem. Åpne e skjemaer på Mac Macer bruker programmet Preview som standard for å åpne pdf filer. E skjemaer kan ikke åpnes I Preview, bare I Adobe. Hvis Preview er standardprogrammet for å åpne pdf filer vil ikke e skjemaene åpnes, selv om du har lastet ned Adobe til din Mac. Adobe bør stilles inn som standardprogram for pdf filer. 1 Alternativ 1 (hvis du ikke har lastet ned Adobe til Mac enda). Last ned og installer siste versjonen av Adobe til din Mac.

9 Første gangen du åpner Adobe vil du bli spurt om du vil bruke Adobe som din standardleser for pdf filer: Svar JA. 2 Alternativ 2 (hvis du har lastet ned Adobe men den er ikke stilt inn som standardprogram for pdf filer) Klikk på hvilken som helst pdf fil på til Mac. Klikk deretter på File og velg Vis info. I undermenyen Åpne med velger du Adobe. I den samme undermenyen velger du deretter endre alle (d.v.s. bruk alltid Adobe for å åpne pdffiler).

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av systemet beregnet på prosjektledere/forskere som ikke har benyttet esøknad tidligere. Systemkrav

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

PRINTER DRIVER USER GUIDE

PRINTER DRIVER USER GUIDE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER USER GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner, produktspesifikasjonen og relaterte Printer Driver Guides. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer