Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling"

Transkript

1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer Arbeidet med planen Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske mål og strategier Nasjonale mål og hovedprioriteringer Bodø kommunes mål 5 Utgiver: Helse- og sosialavdelingen Tekst: Sissel Hoseth - rådgiver Dag-Christer Røberg - rådgiver Henny Aune - oppvekstkoordinator Foto: Cathrin Johansen Grafisk utforming: Cathrin Johansen Helse- og sosialavdelingen Telefon: e-post: Hjemmeside: Postadresse: Bodø kommune Postboks Bodø 4. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen Rusmiddelsituasjonen i Norge Rusmiddelsituasjonen i Bodø kommune 8 5. Rusforebygging i Bodø kommune Innledning Risiko og beskyttelsesfaktorer - tiltak Brukerbehandling - organisering Bodø kommune Helse Nord HRF Brukermedvirkning Brukerbehandling - tiltak Helse Boliger Kommunale tiltak Kommunale tiltak med eksterne 31 samarbeidspartnere 7.3 Dagtilbud NAV Bodø Tilskudd til sosiale formål/rusomsorg i Andre aktører Oversikt - tiltak brukerbehandling Nye tiltak / økonomi Videreutvikling av rusomsorgen i Bodø kommune Samhandlingsreformen Overordnede målsettinger 41 Bystyrets vedtak 44 2

3 1. Sammendrag Ved bystyrets behandling av rusmiddelpolitisk handlingsplan ( PS 08/56) ble det vedtatt å rullere de delene av planen som omhandler forebygging og brukerbehandling etter to år i Bevillingspolitikken er derfor ikke en del av denne rulleringen. Planperioden er foreslått ut fra ønsket om igjen å få bevillingspolitikken inn i planen ved neste rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan. I arbeidet med rulleringen av planen er det vektlagt å gå igjennom tiltakene, og synliggjøre hvordan Bodø kommune arbeider for å ivareta grunnleggende behov, henvisning til behandling, samt rehabilitering og oppfølging for rusavhengige. Videre fremstilles aktuelle forebyggende tiltak som skal bidra til tidlig intervensjon. Det er tatt sikte på å trekke tråder fra en del overordnede statlige/regionale mål og prioriteringer til lokale målsettinger/innsatsområder. Hensikten med planen er å vise hvilke rusforebyggende tiltak som er iverksatt, og hvilke eksisterende brukertiltak som er i Bodø innenfor bolig, oppfølging og rehabilitering, helsetjenester og dagtilbud. Videre synliggjøring av hovedmål og mulige videreutviklingstiltak/ innsatsområder. Samarbeid mellom avdelingene, samt samarbeid med eksterne aktører og ideelle organisasjoner er vektlagt. 2. Politiske føringer Bystyret behandlet rusmiddelpolitisk handlingsplan den (PS 08/56) der de tidligere delplanene for Forebygging (PS 06/161), Brukerbehandling (PS 05/110) og Bevillingspolitikk (PS 04/28) for første gang ble samlet i ett plandokument. I forhold til det videre arbeidet med planen fattet bystyret blant annet følgende vedtak ; Rusmiddelpolitisk handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av en helhetlig ruspolitikk i Bodø kommune. Forebygging skal ikke bare handle om tiltak rettet mot barn men også rettes mot ungdom, unge voksne/studenter og voksne. Et viktig utgangspunkt for arbeidet med forebygging er: Bygging av rusfri ungdomsidentitet og ungdomskultur. Skjerming av barn- og ungdomsmiljøer for påvirkning og kontakt med den voksne ruskulturen. En samlet ruspolitikk må også inneholde tiltak for grupper som er i en tidlig fase av sin rusutvikling, og ikke bare for de med svært sammensatte problemer. Det lages en plan for oppbygging av ny og utnytting av eksisterende kompetanse på rusforebygging og rehabilitering. Rusmiddelpolitisk handlingsplan del 1 og 3 skal rulleres for en ny toårsperiode våren I det videre arbeidet med rullering og oppfølging av planen skal det legges større vekt på en samlet vurdering av hele tiltakskjeden. Som et forarbeid til planen skal alle tiltak som er i gang evalueres, og det skal gjøres en kost/nytte-analyse av dem. Etter et avklaringsmøte mellom komitelederne (Melå/Øien) henspeiler sistnevnte seg først og fremst på samarbeidet med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmmen om botilbudene i Kongensgt. 16 og Junkerveien 49. Dette har vært fulgt opp med egne politiske saker og drøftinger rundt nye avtaler. En gjenomgående evaluering av alle forebyggende- og brukertiltak er ikke gjennomført, men administrasjonen har gjennomgått innholdet og brukergruppene i alle botiltakene som kommunen disponerer. Bystyret ber om egen melding om konsekvenser av omorganisering av rusomsorgen i Bodø knyttet til NAV-reformen, oppretting av Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, samt omlegging av Arbeidsforberedende kompetansesenter. Ut over det som berører temaet i denne plan vil det bli fremlagt en egen politisk referatsak som omhandler NAV Bodø herunder omlegging av Arbeidsforberedende kompetansesenter. Forslag om å vurdere organiseringen av rusarbeidet i kommunen tas opp under pkt.6 i planen. Dette arbeides det videre med i arbeidsgruppe nedsatt av kommunaldirektøren. Dette dokumentet har som siktemål å rullere rusmiddelpolitisk handlingsplan på de områdene som gjelder rusforebygging og brukerbehandling i tråd med bystyrets føringer. 3

4 2.1 Arbeidet med planen Administrasjonens arbeid med rulleringen er blitt organisert som skissert i RS 09/10 høsten Arbeidet avviker fra prosjektorganiseringen ved rulleringen i Gjennom opprettelsen av en mindre arbeidsgruppe som er sammensatt tverretatlig/faglig, med oppnevnt brukerrepresentant fra Ruspolitisk råd, er det gjennom intervjuer søkt råd og innspill til planarbeidet fra eksterne samarbeidspartnere; Rusteamet NLSH, LARiNord, Bodø Fengsel, Politiet, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Tiltak og politiske føringer som berører bolig i denne planen må innarbeides i Boligsosial handlingsplan (PS 06/97) ved rulleringen i Plandokumentet er i oktober sendt ut på høring med høringsfrist 1. november Høringsuttalelsene vil bli samlet og følge den politiske behandlingen i komiteene og bystyret i desember Kommunalt ansvar Kommunalt rusarbeid legger vekt på helhetlig tenkning med forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon, rehabilitering, behandling og skadereduksjon. Arbeidet omfatter alle typer rusmiddelproblemer: alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer. Kommunalt rusarbeid er tiltak og tjenester rettet inn mot mennesker med rusrelaterte problemer og konsekvenser av rusmiddelproblemene hos den enkelte og deres pårørende. Kommunene er grunnpilaren i velferdstilbudet og har et omfattende ansvar for tjenester til mennesker med rusrelaterte problemer. Ansvaret følger av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støttetiltak, bolig og evt oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel. Kommunalt rusarbeid må ta hensyn til at det kan være store variasjoner i den enkeltes rusmiddelproblemer og mestrings- og funksjonsnivå. Noen ruser seg i perioder, andre har en langvarig ruskarriere og kan ha omfattende helsemessige og sosiale vansker og ha behov for bredt sammensatte tjenester. Hovedtyngden av tjenestene til personer med rusmiddelproblemer inngår i de ordinære kommunale tjenestene og finansieres over rammefinansieringen av kommunene. Omfanget av problemer og kompleksiteten i behov hos rusavhengige personer stiller store krav til samordning av tjenester til denne målgruppen. Kommunen har også ansvaret for å gi råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. 4

5 3. Rusmiddelpolitiske mål og strategier 3.1 Nasjonale mål, hovedprioriteringer Opptrappingsplan for rusfeltet omfatter hele rusområdet og inneholder tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging. Opptrappingsplanen varer ut Gjennom opptrappingsplanen skal rusmiddelavhengige tilbys den hjelp, behandling og rehabilitering de har behov for. Det rusforebyggende arbeidet skal styrkes, brukerne skal gis økt innflytelse og pårørende, herunder barn og søsken av rusmiddelavhengige skal ivaretas bedre. Politikken på rusfeltet har som overordnet mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det overordnede målet deles i planen opp i fem hovedmål: Mål 1: Tydelig folkehelseperspektiv Mål 2: Bedre kvalitet og økt kompetanse Mål 3: Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering Mål 4: Forpliktende samhandling og økt brukerinnflytelse Mål 5: Bedre ivaretakelse av barn og pårørende. I strategisk plan for Helsedirektoratet (IS-1402) fremgår det at rusmiddelarbeidet er nært knyttet til området psykisk helse, spesielt gjennom rusreformen og et tettere samarbeid på tjenestenivå. Langsiktige mål på området er; reduserte sosiale og helsemessige skader av rusmidler gjennom forebygging rusmiddelpolitikk skal være kunnskapsbasert og støtte opp om god folkehelse og gode levekår personer som har eller er i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem skal ha tilgang på tjenester av god kvalitet og gis mulighet for sosial inkludering. Tjenester og arbeid med brukerne skal baseres på kunnskap om hvordan tjenester og tiltak virker. Tiltak for dette er å følge utviklingen på rusfeltet og fremme kunnskapsbaserte strategier, bidra til effektive og kunnskapsbaserte forebyggingstiltak, heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet, og sikre god dialog og samarbeid med frivillige organisasjoner. 3.2 Bodø kommunes mål Kommunens overordnede målsettinger fremgår av kommuneplan og i rådmannens årlige forslag til økonomiplan/årsbudsjett som vedtas av bystyret. Det er bystyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken og følgende hovedmålsettinger fremgår av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan (PS 08/56); Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte rusmiddelbruk. Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade. Utsette rusdebut for ungdom, redusere helseskade. Å tilby behandling og selvrealiseringsmuligheter samt arbeid og meningsfylte aktiviteter som er tilpasset den enkeltes evne, personlige situasjon og interesser. 5

6 4 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen 4.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge Drukket, alder første gang, fordelt på drikkesort, Norge Drikkesort År Øl 14,7 14,8 14,8 14,6 14,5 14,4 14,7 15 Vin 15,1 15,2 15,3 15,1 15, ,2 15,6 Brennevin 15,3 15,4 15,3 15, ,2 15,5 Beskrivelse: Gjennomsnittsalder for første gangs bruk av så mye som en flaske øl, en desiliter vin eller en kvart desiliter brennevin i landet som helhet, blant ungdom i alderen år.(sirus 2010) Statusrapporten om rusmiddelsituasjonen i Norge 2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at totalforbruket av alkohol i befolkningen økte i 2005 til 6,37 liter ren alkohol per person. Det fremgår også at jenter drikker mer enn gutter. Drukket alkohol Norge Kjønn/alder År Gutter Jenter Alle Beskrivelse: Prosent av ungdom i Norge som har drukket alkohol noen gang fordelt på kjønn og alder (Sirius 2010). Relatert til alkoholmisbruk anslås de totale kostnadene til 18 milliarder pr. år (Gjelsvik 2004). I global sammenheng er alkohol den tredje største risikoen for helsetap, og i industrilandene står alkohol for 9,2% av alle tapte leveår, og er av særlig betydning for hjertesykdom, trafikkulykker, selvmord og brystkreft. Alkohol er i tillegg forbundet med mange sosiale problemer, særlig umotivert eller situasjonsbestemt vold (SIRUS 2003, NOU 2010:3). Det politiske dilemmaet i denne situasjonen er at de mest effektive virkemidlene for å redusere personlige og samfunnsmessige kostnader ved alkoholmisbruk er knyttet til tiltak som berører alle brukere. Tilgjengelighetsbegrensende tiltak som pris, begrenset antall salgs- og skjenkesteder, regulerte åpningstider, vinmonopol, aldersgrenser, tiltak mot promillekjøring, regulering av alkoholreklame, opprettholdelse av rusfrie soner, for eksempel idrettsarrangementer, graviditet, i trafikken og lignende tiltak, viser ubetinget størst forebyggende og skadereduserende effekt. I Norge har det tradisjonelt vært alminnelig oppslutning om en alkoholpolitikk med klare rammer. Det vil si at vanlige folk stiller seg solidarisk med de som berøres av alkoholens negative sider. Konsekvensen av en tilgjengelighetsbegrensende alkoholpolitikk vurderes å være en lav pris å betale for folket, med tanke på den sterke effekten denne alkoholpolitikken har for å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader på misbrukeren, og særlig på den uskyldige tredjepart som ektefeller, barn og andre ofre som utsettes for alkoholrelaterte skadevirkninger (Rusmiddelpolitisk strategi og handlingsplan, Bergen kommune ). Nyere forskning har avklart at små mengder av alkohol i svangerskapet kan gi skader på fostret. En undersøkelse gjort i Oslo viste at 40% av de gravide drakk alkohol i løpet av svangerskapet. På denne bakgrunn har regjeringen igangsatt tiltak blant annet i form av modellkommuneforsøket som kommunen deltar i, og som vi kommer tilbake til i kap. 5. Det mangler i alle norske kommuner en oversikt over, samt koordinert innsats i forhold til denne målgruppen. 6

7 Narkotika. Brukt forskjellige stoffer, prosent og totalt Norge Stoff År Cannabis 8,7 12, ,8 14,8 13,4 13,1 10,5 Sniffet 6,5 6,2 5,1 6,7 5,4 6,4 1,7 5,1 Amfetamin o.l stoffer 1,1 2,2 3,7 3,9 3,4 3,5 3,1 2,2 Kokain eller crack 0,3 0,5 1,5 2,5 1,5 1,8 2,2 1,9 LSD 0,4 0,8 1,6 1,8 0,8 0,6 0,7 0,3 Ecstasy 0,3 1,7 2,6 3 2,7 1,9 1,7 1,4 GHB ,6 0,6 0,8 0,7 Heroin o.l. stoffer 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 Tatt stoff med sprøyte 0,3 0,3 1,4 1,6 0,7 0,6 0,4 0,2 Antall respondenter Beskrivelse: Prosent av ungdom i Norge i alderen år som oppgir at de noen gang har brukt forskjellige stoffer. Narkotikaforbruket blant ungdom har vært relativt stabilt de siste årene, om lag 10,5% (2008) av ungdommene (15-20 år) oppgir at de har prøvd cannabis. Omfanget av rusmiddelavhengige som bruker sprøyte er anslått å være 0,2% (2008) og antall dødsfall som skyldes narkotika (overdoser) var i Selv om overdosedødsfallene gikk ned sammenlignet med 2004 er tallet fortsatt for høyt. I 2001 var antallet på 305. Reaksjoner for narkotikaforbrytelser Lov År Totalt Straffeloven Legemiddelloven Beskrivelse: Antall reaksjoner for narkotikaforbrytelser Tabellen viser en nær firedobling av reaksjoner for narkotikaforbrytelser fra 1993 til En måte å lese tabellen på kan være at narkotikabruk har økt kraftig, eller at politi og tollmyndigheter har hatt økt fokus, økt kompetanse og økt samarbeid internasjonalt (Sirius 2010). NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden Regjeringsoppnevnt utvalg for å undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. Totalt ble 183 personer ofre for drap i perioden. Utvalget har gjennomgått alle de 132 sakene fra perioden som var rettslig avklart. Tilsvarende Verdens helseorganisasjons definisjon anser utvalget ruslidelser som en psykisk lidelse. Utvalget fant at ruslidelser (49 personer), personlighetsforstyrrelser (38 personer) og schizofreni/paranoid psykose (23 personer) var overrepresentert i forhold til befolkningen. En viktig enkeltstående faktor for at alvorlig vold eller drap skjer, er rusmiddelbruk, i første rekke alkohol. Det gjelder drap begått av personer både med og uten psykiske lidelser. Risikofaktorer knyttet til rus er således viet stor plass i utvalgets rapport. Drap kan ikke forklares ut fra en årsaksfaktor alene. Personer med psykiske lidelser er oftere enn friske også bærere av andre risikofaktorer, som at de oftere er unge menn uten arbeid og at de tidligere har opplevd vold (NOU 2010:3). 7

8 4.2 Rusmiddelsituasjonen i Bodø kommune Bodø kommune hadde 1. januar innbyggere. Bodø er en by i vekst, fylkeshovedstad og har et betydelig utdanningsmiljø med høgskole og videregående skoler. En del ungdommer kommer til byen for å gå videregående skole, mens de bor på hybel. Forsvarets aktivitet og personell preger byen, samt at Nordlandssykehuset og fylkesadministrasjonen ligger her. Det er også etablert flyktningemottak i Bodø. Kostratall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommunegruppene er laget av SSB og nyttes til å sammenligne egen kommune med andre sammenlignbare kommuner. Bodø kommune er i gruppe 13. Kostra 2009 Netto drift Prioritering Gruppe 13 Bodø Driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb år Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusprobl. pr. innb år Dekningsgrader Antall Sosialhjelpsmottakere Kommunehelsetjeneste Driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger I forhold til sammenlignbare kommuner bruker Bodø kommune eksempelvis flere ressurser til driftsutgifter i sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten enn sammenlignbare kommuner. Forklaring på dette kan være at kommunen driver utstrakt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, samt at en har store utgifter knyttet til enkeltbrukere. Se kommentarer under kap. 7.4, NAV Bodø. Tjenestemottakere i Bodø Tildelingskontorets rusenhet arbeider med rundt 200 brukere. Antall brukere har vært relativt konstant de siste ti årene, der en samlet sett har hatt ca 350 aktive brukere i perioden med rundt 200 aktive brukere til enhver tid. Mange trenger hjelp i en årrekke. Noen er ikke i kontakt med tjenesten i perioder, men kommer tilbake og etterspør tjenester av ulike slag. Dette er i hovedsak brukere som er i behov av omfattende tjenester eller behandling. Om lag en tredjedel av alle registrerte brukere er kvinner. Tilnærmet 50/50 kjønnsfordeling blant personer under 25 år. Rusenheten har øremerket stilling for å arbeide med rusproblematikk for unge under 25 år. Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus hadde pr august 440 brukere, fordelt på 929 vedtakstimer. Det pressiseres at det totale antallet vedtakstimer også innbefatter bistand til kun psykisk helsehjelp. Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Januar August Totalt antall brukere registrert i virksomheten Antall brukere som har tjenesten: Hjemmesykepleie + Miljøarbeid/rus Praktisk bistand Individuell plan Totalt antall vedtakstimer i virksomheten Antall vedtakstimer ordinære hjemmetjenester 743,5 734,3 Kilde: Gerica 8

9 Vedtak om tilbakeholdelser i institusjon uten eget samtykke ( 6.2 i Lov om sosiale tjenester i helse og velferdsforvaltningen) og gravide rusmiddelbrukere ( 6.2.a) gjøres av Fylkesnemda for sosiale saker, der saken fremmes av kommunen. I 1996 var det 18 saker på landsbasis mot 87 i 2009 (SIRUS 2010). Fylkesnemda i Nordland har behandlet om lag en sak pr år fra Bodø kommune siden 1993, med unntak av 2007 der kommunen fremmet 5 saker for nemda. I tillegg gjøres noen akuttvedtak som ikke kommer til drøftingsmøte i nemda, enten på grunn av at brukeren tar i mot frivillig tilbud eller at en kommer fram til annen løsning slik at vilkårene ikke lenger er tilstede. Mørketallene er etter alt å dømme store når det gjelder rusmiddelbruk som går ut over arbeidsforhold, familie og helse. De fleste rusavhengige er ikke i en situasjon der de ber om hjelp for sitt problem. Det er en utfordring for hjelpeapparatet å komme i posisjon til å gi hjelp. Å anslå antall personer med et skadelig forbruk av rusmidler er vanskelig. Det mest pålitelige anslaget er ut fra nasjonale tall. Sikre tall på skadelig rusmiddelbruk foreligger ikke særskilt, men noen anslag av sykehusinnleggelser, vold og drap, osv finnes. Bodø beskrives som en 1% kommune, og slikt sett kan en gå ut fra at Bodø i utgangspunktet har 1% av fenomener som beskrives på nasjonalt nivå. Særlige trekk ved Bodø kommune kan supplere dette bildet (vekstsenter m.v.). Rusmiddelsituasjonen i Bodø preges av forholdsvis lite heroinbruk i forhold til tidligere. Dette skyldes i stor grad satsingen på Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR), der om lag 100 personer i Bodø deltar. LAR kan en få dersom tjenestemottakeren kan dokumentere langvarig opiatdominert misbruk, der andre tiltak ikke har ført fram. I 2008 hadde Bodø 75 personer på LAR og 100 i /3 av LAR-brukere er kvinner. Kommunen fikk statlige prosjektmidler fra 2008 til 2010 til LAR-prosjekt. En stor del av køen er nå tatt ned og antall nye søknader er stabilisert. Det er forholdsmessig flere LAR-brukere i Bodø enn landsgjennomsnittet. I Bodø utskrives relativt stor andel vanedannende medikamenter, sannsynligvis brukt som et strakstiltak av legene i påvente av LAR. Slike medikamenter omsettes også illegalt. Bruk av rusmidler under LAR-behandling er en utfordring, også injisering av metadon. Det er også en del av bildet at mange har fått økt livskvalitet og en bedre helsemessig og sosial hverdag med LAR, samt har blitt inntektssikret. Alkohol er det største problemet i Bodø som ellers i landet, grunnet at et stort antall har et forbruk som skader dem selv eller omgivelsene. Unge får ofte introduksjon til narkotika under alkoholpåvirkning; jo yngre debut med alkohol, jo yngre debut med narkotika. Ved årsskiftet var det ved Prinsen helsestasjon (Lavterskel helsestasjon) i Sjøgata 22 registret totalt 230 brukere av tiltaket. Tilbudet ble da benyttet av 85 etablerte rusavhengige. I tillegg møtte 80 personer for urin- og blodprøvetaking i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Brukerne er i hovedsak mellom 18 og 60 år og 2 av 5 er damer. Kilde: Intern årsmelding

10 Innspill fra intervjuer Alkohol er det største problemet da det er så mange med et forbruk som skader dem selv eller andre. Synlig eksponering av alkohol i butikkene, mens tobakk skal ut (Rusteamet Nordlandssykehuset) Unge gutter med problemer, også tidligere rusproblemer, bruker anabole steroider, økning i straffesaker med vold og utagering (Rusteamet Nordlandssykehuset) Alder på rusavhengige er relativt konstant; de blir ikke yngre og yngre. Jo yngre ved debut på alkohol, jo yngre ved debut på narkotika. Færre ungdommer prøver cannabis, kanskje sammenheng med færre unge røykere. Introduksjon til narkotika skjer som regel under alkoholpåvirkning (Politiet) Kvinner som utad er velfungerende, kan ha et stort alkoholforbruk. Gjerne stort rødvinsforbruk, som ofte ikke blir oppdaget før de havner på hjerteovervåkningen. Får høyt blodtrykk, mage/tarmproblematikk eller andre somatiske lidelser. Det registreres en økning i alkoholbruk for kvinner (Rusteamet Nordlandssykehuset) Mange med misbruksproblematikk klarer å holde dette skjult for arbeidsgiver. Mange forskyver sitt rusproblem fra legalt til illegalt. AKAN kan slå begge veier, ikke alltid positivt i forhold til å få gjort noe med problemet (Rusteamet Nordlandssykehuset) Ikke så mye heroin i markedet nå. Dette tilskrives LAR. Mye illegale legemidler i sirkulasjon, undermarked for metadon, subutex o.a. Man må se på hva som er målet i ruspolitikken; hindre overdoser eller unngå at flere blir rusavhengige (Politiet, Marborg) Benzodiazepiner (valiumpreparater) er mye brukt, samt ukritisk bruk av smertestillende medikamenter i salg (Bodø fengsel) Ungdom bagatelliserer hasjbruk og skadevirkninger. Fare for psykose ved hasjbruk, høyere konsentrasjon av THC nå i forhold til tidligere. Mange ran er utført av ungdommer for å skaffe penger, tøft miljø. Offensiv markedsføring av hasj, gjerne fra asylsøkere. (Politiet) Barnevernet bør ha oppfølging opp til 25 år (Rusteamet) Amfetamin og metamfetamin (svært skadelig sentralstimulerende middel, enda sterkere og mer skadelig enn amfetamin) er en del i bruk, gir fysiske og mentale skader (Bodø fengsel) Kokain på tur inn, spesielt blant folk i høye stillinger med god inntekt, lukkede miljøer (Politiet) Voldtektsdop (Rohypnol ) er på vei inn fra Øst-Europa (Politiet) Mer liberal bruk av alkohol blant folk flest. Rusatferd sammen med barn, også merkbart i familievoldssaker. Mange har hatt en utrygg oppvekst grunnet alkoholbruk i hjemmet (Bodø fengsel) Frislepp av andre rusmidler enn alkohol som debatteres offentlig er ikke gunstig. Tidligere tunge misbrukere kan klare seg godt, men hasj er vanskelig å slutte med (Politiet) Ved overdosedødsfall finner en som regel legemidler, også LAR-preparater (SIRUS ) LAR-preparater og andre legemidler er i illegalt salg (Bodø fengsel) Forebygging for voksne bør fokusere på skjenkepolitikk og tilgjengelighet for alkohol (Frelsesarmeen) Rundt 250 brukere er innom kafeen for rusavhengige, opp til 400 er registrert (Kirkens Bymisjon) 10

11 5. Rusforebygging i Bodø kommune 5.1 Innledning I Bodø kommune er det fokus på at den beste forebygging er å legge til rette for mestring for den enkelte i et folkehelseperspektiv. Det forebyggende arbeidet må være forankret i ledelse og styring og må skje i et tverretatlig og forpliktende samarbeid i det miljøet barn, unge og deres familie er. Forebyggingstiltakene i Bodø kommune er basert på følgende prinsipper: Tidlig intervensjon Lavterskeltilbud Brukermedvirkning Mestring Tverrfaglig samhandling Kommunen baserer sitt rusforebyggende arbeid på sentrale føringer som er basert på kunnskap og forskning. Føringene i veilederen fra Helsedirektoratet Fra Bekymring til handling (IS-1742) er vektlagt og danner bakgrunn for kommunens prioriteringer og fokus i arbeidet. Tidlig intervensjon - begrepsavklaring Fra samtlige departement som har samlet erfaring og forskning på området vektlegges tidlig intervensjon som begrep. I denne sammenhengen betyr det arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Tidlig identifisering avhenger av at personer og fagpersoner som er i kontakt med noen som er i ferd med å utvikle et rusrelatert problem har kunnskap om risikofaktorer og symptomer. Like viktig er det at det handles på grunn av bekymring, og at de ansatte i kommunen vet hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til. Deretter at riktig innsats blir satt inn og at den enkelte og eventuelt pårørende blir fulgt opp. Hovedsatsingen i kommunens arbeid med tidlig intervensjon har vært kanalisert gjennom arbeidet i tilknytning til familiesentersatsingen. I rapporten Tidlig intervensjon på rusområdet defineres to hovedmål for tidlig intervensjon 1. Å hindre utvikling av avhengighet av alkohol og/eller narkotika 2. Å hindre negative konsekvenser av alkohol og/eller narkotika Videre har Bodø kommune i sitt oppvekstarbeid vektlagt tidlig innsats i forhold til: Alder Tidlig innsats overfor alle uansett alder (primærforebyggende tiltak) Tidlig innsats for de vi bekymrer oss for uansett alder (sekundærforebyggende tiltak) Tidlig innsats til de vi vet trenger spesiell oppfølging hele livet (tertiærforebyggende tiltak) Dette er synliggjort gjennom oppvekstkartet hvor kommunen vektlegger å tilpasse oppvekstsatsingen i forhold til barn og unges behov og tilpasse systemene til de utfordringene de møter. Dette fordrer at de ansatte i de berørte tjenestene må arbeide fleksibelt og mye mer tverrfaglig enn før. 5.2 Risiko og beskyttelsesfaktorer - tiltak Alle mennesker har en sum av både risiko og beskyttelsesfaktorer i sitt liv. Faren for å utvikle et rusproblem er knyttet til den enkeltes samlede livssituasjon. Det er ikke slik at alle personer som er utsatt for risikofaktorer utvikler rusproblemer, så her er det en utfordring i å hjelpe til med den rette balansen av beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. I veilederen Fra bekymring til handling anbefales det at kommunen benytter seg av forskning på hvilke beskyttelsesfaktorer som kan legge til rette for kommunal regi. Hva gjør vi i forhold til disse risikofaktorene som vi ut fra forskning vet vi bør ha fokus på i Bodø kommune? Hvilke beskyttelsesfaktorer kan vi benytte på bakgrunn av forskning og hva kan kommunen gjøre mer av/ eller anderledes? 11

12 A Tilknytningsevne er viktig - mangler denne er det en risikofaktor i livet i forhold til sjansen for rusmisbruk Beskyttelsestiltak Hva kan vi utvikle videre Vår tilknytningsevne dannes i de første månedene av vårt liv. Derfor er gangen fra svangerskapet av viktig. Jordmortjenesten/ fastlegen og helsestasjonens første kontakt er viktig. Kommunen har følgende utviklingstiltak på gang: Modellkommuneforsøket har som mål å fange opp og utvikle en mye tettere oppfølging av gravide som strever med rus og eller psykisk helse. Fokus i modellkommuneforsøket er på langsiktig og systematisk oppfølging av barn 0 6 år av rus og /eller psykisk syke foreldre. Kommunen har utviklet nye rutiner mellom kommune og sykehus, samt mellom jordmor og helsesøster. Det er gjennomført tverrfaglige kurs på temaet for barnevern / barnehage/ helsestasjon /fagteam/pedagogisk psykologisk tjeneste og familiesentrene og BUP. Alle virksomheter i avdeling for oppvekst og kutlru, samt relevante virksomheter i helse- og sosialavdelingen har rapportert antall barn de arbeider med i målgruppen til prosjektledelsen (Registrering av hvor mange barn det er i Bodø av psykisk syke og/eller rusavhengige foreldre). Helsestasjonen/ jordmødrene formidler informasjon til gravide om rus i svangerskapet / informasjon om små barn og rus (folder utdeles). Skolering av jordmødre er gjennomført. På bakgrunn av registreringen av barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre vil det utvikles nye planer. Registreringen skal gjentas årlig for å se om kommunen fanger opp målgruppen og gir støtte og hjelp. Prosjektet Modellkommuneforsøket skal gå fram til 2014 og målet er å lage nye gode oppfølgingssystemer, målrettet på tvers av systemene med forsterket innsats. Det skal også avklares hvilke screeningtester som skal brukes, samt avtalebasert forsterket samarbeid med Nordlandssykehuset. Helsesøstertjenesten styrker hjemmebesøkfrekvens, og oppfølging av barnehagesektoren fortsetter. Barnevernets rolle og erfaringer systematiseres bedre inn i prosjektet. Barn med reguleringsvansker Urolige barn er et prosjekt ved Rønvik familiesenter som skal prøve ut et nyutviklet tiltak overfor spebarn med reguleringsvansker. Formålet med prosjektet er å oppdage tidligere og gi bedre hjelp til barn som strever med uro, dårlig regulering av søvn, gråt og spising. Tiltakene utføres av helsesøster i samarbeid med lege, fysioterapeut og Marte Meo terapeut og retter seg direkte mot samspillet mellom foreldre og barn. På den måten vil det også fokuseres på tilknytning mellom barn og foreldre. Prosjektet vil bli evaluert av kommunepsykolog og en ekstern psykolog i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk barneklinikk (BUP) Erfaringene vil benyttes til å bedre familiesentrets identifisering og oppfølging av barn med reguleringsvansker. Tiltakene bør etter hvert være tilgjengelig ved hvert familiesenter. 12

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2008 2015 1. Innledning 1.2 Eksempler på risikogrupper 2. Kommunens arbeid med planen 2.1 Aktuelle dokumenter 3. Beskrivelse av rusmiddelforbruk og

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 2007/13013 Saksnr.: Dokumentnr.: 49 Løpenr.: 23760/2009 Dato: 27.02.2009 Saksbeh.: Gry Haugland, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Klassering: 145 Helhetlig

Detaljer

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 plan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008 Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1.1 Lovgivning... 1.2 Kommunens arbeide med planen... 2. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer