FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011"

Transkript

1 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR

2 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte dermed 25-årsjubileum for kollektivdrift og rusbehandling i Fossumkollektivet tar imot jenter og gutter i alderen 16 til 25 år fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer, og med samtidige rus- og psykiske lidelser. Vi har ca 60 behandlingsplasser fordelt på seks ulike avdelinger: Tre avdelinger i Østfold pluss en egen skoleavdeling, to i Hedmark og en avdeling i Akershus. Hjemlene for opphold i Fossumkollektivet finnes i Lov om barneverntjenesters 4-24, 2.ledd, 4-25 og 4-26, og i Lov om spesialisthelsetjenester 2-1a med henvisning til Lov om sosialtjenester 6-1 og 6-3. Ungdom kan også gjennomføre soning etter Straffegjennomføringslovens 12 om soning under behandling. Kollektivbehandlingen er basert på medleverskap, der de voksne ansatte og ungdommene bor og lever sammen. Dette bofellesskapet gir ungdommene stabil voksenkontakt, og skaper forutsigbarhet og trygghet som er et godt utgangspunkt for en nødvendig relasjonsbygging. Fossumkollektivet har avtaler med de regionale helseforetakene, med NAV pasientformidling og med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Redasjonen: Redaktør: Ulf Grafisk form: Tom i sammarbeid med Merethe Elvira, Jørn Petter og Ulf Illustrasjoner: Merethe Elvira Foto: Tom Korrektur: Per Østerås Trykk: Østfold Trykkerier AS Postadresse: Stiftelsen Fossumkollektivet Postboks Spydeberg Tlf: e-post: Nettsted: Rekdaksjonen Ulf Merethe Elvira Jørn Petter Tom Redaksjonen ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar til Fossekallen. Uten ditt innlegg og engasjement hadde ikke bladet vært det du sitter med i hånden i dag. Til dere som ikke fikk bidratt denne gangen er neste mulighet ikke langt unna. Vi i redaksjonen setter stor pris på alle tilbakemeldinger og artikler vi får. Det er du som gjør det mulig!

3 TYDELIGERE KRAV TIL BEHANDLINGEN ER BRA! Dette må du hjerne lese! Dette nummeret av Fossekallen gjenspeiler at vi er opptatt av å ta vare på god, innarbeidet praksis samtidig som vi tar i bruk nye, anerkjente behandlingsmetoder. Vi har allerede en omfattende skriftlig dokumentasjon som styrer det vi gjør. Likevel innser vi at en del av denne dokumentasjonen bør bli enda tydeligere og forankres bedre i anerkjent teori. Vi ønsker med vårt pågående utviklingsarbeid å tydeliggjøre både for oss selv, våre ungdommer, de foresatte og våre samarbeidspartnere hva som er innholdet i den behandlingen som ungdommene får hos oss. Dokumentasjon handler om kvalitetssikring av de faglige arbeidsoperasjonene som gjennomføres fra inntakstidspunktet og til behandlingen avsluttes. En ting er å beskrive hva vi skal gjøre, men vi må også dokumentere at vi har gjort det. Ny rapporteringspraksis ved bl.a. bruk av sjekklister er under utvikling. Disse knyttes til obligatoriske arbeidsoperasjoner som for eksempel; om standard kartlegging ved inntak er gjennomført, om behandlingsplanene er oppdatert, at det finnes oversikter over utførte rapporter til oppdragsgivere, at vi har gjennomført fornøydhetsundersøkelse osv. Hensikten er å dokumentere at lovkrav, krav fra oppdragsgiver eller krav som vi stiller til oss selv faktisk er blitt oppfylt. Det er også mulig å dokumentere om den behandlingen vi gjennomfører faktisk bidrar til problemlette, bedring av ferdigheter, at ungdommen får en opplevelse av å få et mer meningsfylt liv, en større motstandsdyktighet i forhold til å utvikle nye problemer osv. For å få til dette, har vi innført kartlegging av faktorer som problembelastning, sosiale evner, skoleprestasjoner, nettverk osv. Slik kartlegging gjennomføres rett etter inntak og i forbindelse med avslutning av oppholdet. Det benyttes anerkjente kartleggingsog måleinstrumenter, noe som vil gi oss gode indikasjoner på om oppholdet hjalp ungdommen. I tillegg har vi tatt i bruk spørreskjema ved avslutningen av oppholdet, et skjema som gir oss tilbakemelding fra ungdommene selv på hvor fornøyde de har vært med behandlingen og i hvor stor grad de opplever at behandlingen har hjulpet dem. Det er kommet flere evalueringsrapporter gjennom årene fra rusbehandlingsinstitusjoner, men rapportene har ikke fått særlig god respons fra forskere. Det er en utfordrende oppgave å prøve å dokumentere behandlingseffekt, men de instrumentene som vi har tatt i bruk er anerkjente til bruk i evalueringssammenheng. Om noen år vil vi ha samlet et stort nok materiale til at vi kan analysere dette og sammenstille det i en rapport. Vi gleder oss til å komme tilbake til dette. Ønsker du deg en ny og mer positiv hjerne? Kunsten og tenke positivt En spennende reise i deg selv Det fjerde og femte trinn Bad gone Good Hei, det er meg På ville veier Fossumkollektivets kriminalforbyggende arbeid Gule sider Fossumkollektivets familiearbeid Jeg vet Å lære å leve og mestre livet uten bruk av rusmidler Hvem er jeg? Hei Tonje! Kjære rus Se meg, hør meg! Kjære Fossekallen Nye utfordring

4 Ulf Bragvin 4 Ønsker du deg en ny og mer positiv hjerne? Du behøver ikke å bytte ut den du har. Hjernen forandrer seg ut fra hvordan du bruker den, så det er bare å sette i gang med å trene! Hjernen styrer hva vi tenker, hva vi gjør og hva vi føler. Og de ulike delene av hjernen er spesialisert i forhold til funksjoner som logisk tenkning, hørsel, styring av muskler, følelsesreaksjoner osv. Den endrer seg også hele tiden ut fra hvordan vi bruker den. Nye nervebaner dannes der det er stor trafikk av impulser, og langvarig trening utvikler nye autostradaer for nerveimpulsene. Dette fører til at våre tenkemåter, reaksjonsmåter og følelser etter hvert blir mer eller mindre automatisert. Slik kan vi få en redd hjerne, en sint hjerne eller en trygg hjerne. En hjerne som har vært utsatt for mange traumatiske opplevelser er i stor risiko for å utvikle høy beredskap for flukt eller forsvar. En engstelig gutt kan plutselig en dag oppdage at han er blitt stor og sterk nok til å klare å ta igjen overfor sine overgripere. Han opplever at han kan ta kontroll gjennom å være aggressiv og at den angsten som han har slitt med reduseres. De som ikke kjenner guttens historie, vil ha problemer med å se at aggresjonen egentlig skyldes frykt og angst. Det flotte bildet av hjernen som pryder dette nummeret skal illustrere at vi benytter terapeutiske teknikker hentet fra kognitiv psykologi i vår behandling. Dette er egentlig ikke noe nytt i Fossumkollektivet, men det nye nå er at vi setter behandlingsprogrammer hentet fra kognitiv psykologi i system i hele organisasjonen. Både det statlige barnevernet og spesialisthelsetjenesten stiller krav om at den behandlingen som utføres skal være fundamentert på teori og metoder som er vurdert å være virksomme. De stiller også krav om at vi skal sette slike metoder inn i konkrete behandlingsprogrammer. Helsemyndighetene i land vi kan sammenligne oss med har anbefalt kognitiv terapi som en av de mest virksomme behandlingsformene overfor de som sliter med rusrelaterte problemer. For oss er det et naturlig valg å satse på denne terapiformen fordi den stemmer overens med vårt verdisyn, og passer inn i de strukturene som allerede er innarbeidet i den sosialpedagogiske tilnærmingen som har lang tradisjon hos oss. Kognitiv miljøterapi settes i system i de daglige aktivitetene som ungdommene deltar i, samtidig som andre og mer intensive kognitive behandlingsmetoder benyttes i gruppeterapeutiske samlinger og i individualterapi. Vi kan gjerne betegne kognitiv terapi som et treningsprogram, rettet inn mot å endre hvordan man tenker og hva man gjør. Endringer i tankemønstre og atferd fører i sin tur til at følelsene forandrer seg. Dette påvirker også kroppslige funksjoner som muskelspenninger, produksjon av stresshormoner, osv. Ungdommene som har utviklet et problem i forhold til rusmidler sliter ofte med psykiske plager i tillegg. Det er også vanlig at de har utviklet svært negative antakelser om andre mennesker og seg selv. Disse antakelsene kan virke troverdige og springer gjerne ut fra noe de faktisk har opplevet. Antakelsene er imidlertid ofte overdrevne eller direkte feilaktige. Et eksempel på dette er depressive følelser som er forbundet med tanker om verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet. I kognitiv terapi er det et mål å styrke ungdommens ferdigheter til å identifisere slike selvdestruktive tanker, og å utfordre dem i forhold til å finne alternative tenkeog handlemåter. Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi, men det beskrives gjerne slik innenfor all type behandling at terapeuter som oppnår gode resultater oppleves av pasientene som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle og kompetente. Det er også enighet om at terapi som er preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best.

5 I terapien jobber vi i et samarbeid med ungdommene for at de skal finne gode måter å håndtere aktuelle problemer som de møter i hverdagen på og det er ungdommens opplevelse av sin situasjon som står i sentrum. De voksne må hele tiden sikre seg at alliansen med ungdommen er til stede og at de har en felles forståelse av hvilke problemer de arbeider med å løse. En vellykket terapi innebærer også at ungdommene har fått en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene, og at de har lært seg strategier for å forebygge at nye problemer oppstår. De får med andre ord hjelp til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd som er knyttet til de problemene som de har. Det er et mål at de skal fremstå som aktive problemløsere og at terapien skjer i et samarbeid preget av gjensidig respekt. Den gode terapi er derfor også hjelp til selvhjelp. Et annet viktig mål i terapien er at ungdommene skal klare å forholde seg utforskende og spørrende til sine liv, sine tenkemåter og til sin egen indre samtale. I dette ligger at de må evne å gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst. Etter hvert som de utvikler nye slike ferdigheter, vil de også i større grad bli i stand til å involvere seg i og å bruke sine sosiale nettverk. Psykisk lidelse er ofte knyttet til selvforakt og selvkritikk, skam- og skyldfølelse. Et kjennetegn ved den gode terapeutiske samtalen er nettopp at den stimulerer til konstruktive og støttende indre samtaler. Den inspirerer til utforskning av og refleksjon rundt egne holdninger og tanker og den gir håp om at endring er mulig og mot til å gjennomføre endring. Det foreligger solid dokumentasjon for at det å tenke positivt fører til bedre psykisk og fysisk helse. Martin Seligman har forsket på dette temaet i 50 år, og resultatene av denne forskningen gir oss noen retningslinjer for hva det er viktig å fokusere på i terapien. Han er opptatt av å finne et alternativ til det tradisjonelle sykdomsfokuset som gjenspeiler seg i diagnosesystemer og teorier som legges til grunn for tradisjonell psykoterapeutisk behandling. I stedet for å fokusere på å reparere det som er sykt, er han opptatt av å dokumentere hva som fører til positiv utvikling og hva som gir oss motstandsdyktighet mot å utvikle helseproblemer. Ideen bygger på at man må studere det som er bra for å finne ut hva som skal til for å få et godt liv og en god helse. Dette har ført til etablering av en ny retning innenfor psykologien som kalles positiv psykologi. Her finner vi noen kjøreregler for hvordan man bør leve for å oppnå en ekte følelse av at man har det bra. Seligman påpeker at vi er blitt storforbrukere av opplevelser som fører til kortvarig lykkefølelse, som for eksempel spill, underholdning, mat, sex og rus. Hva er det da vi bør gjøre for å oppnå en ekte og varig følelse av at vi har det bra? Seligman mener selvfølgelig ikke at vi skal leve uten høydepunkter som god mat og underholdning, men argumenterer med at høydepunktene blekner dersom vi fyller våre liv med innhold som gjør oss avhengige av kortvarige lykkeopplevelser. Det å leve et godt liv og å blomstre er i følge Seligman å leve på en slik måte at man utløser mer av positive følelser, at man engasjerer seg i noe som man opplever er viktig, at man gjør ting som oppleves som meningsfulle, at man har positive relasjoner med andre mennesker og at man har en opplevelse av at man klarer å nå de målene som man har satt seg i livet. En terapi som er rettet inn mot å hjelpe oss til å blomstre, er helt forskjellig fra en terapi som er kosmetisk i den forstand at den er rettet inn mot å dekke over det som er årsaken til vår lidelse. Seligman sier at han iblant som terapeut har klart å hjelpe sine pasienter med å bli kvitt sitt sinne, sin angst og sin tristhet. Han trodde da at han ville få en lykkelig pasient, men opplevde at han fikk en tom pasient. Positiv psykologi peker på at hver enkelt må bygge på sine egne sterke sider og da særlig på det som er våre signaturstyrker. Hva som er akkurat dine signaturstyrker vil du kjenne igjen ved at du føler at du får energi og at tiden oppleves som å stå stille når du holder på med aktiviteter hvor du bruker disse ferdighetene. Kanskje du nå tenker at positiv psykologi kommer med en masse selvfølgeligheter? Det var i alle fall min første reaksjon. Samtidig kan man undre seg over hvorfor slike tanker ikke har fått en større påvirkning på de behandlingsmetodene som tradisjonelt benyttes i psykoterapi. Som ny faglig leder i Fossumkollektivet har jeg gått på oppdagelsesferd for å se etter det som er etablert av god praksisutøvelse hos oss. Det er godt å kunne konstatere at den tradisjonsrike kulturen er fundamentert på verdier og et behandlingssyn som er i overenstemmelse med det kunnskapsgrunnlaget som springer ut fra forskningen innen positiv psykologi. Nye behandlingsteknikker kan man innføre ganske raskt, men det er en langt vanskeligere oppgave å bygge en felles og forutsigbar behandlingskultur som bidrar til trygghet og stabilitet både for ungdommer og voksne. De som forsker på behandling er enige om at vi aldri kommer til å finne en enkelt teori som kan forklare alt eller en enkelt metode som vil utkonkurrere alle andre i behandlingen av psykiske problemer, rusproblemer osv. De er nå mer opptatt av å identifisere hva det er som virker og for hvem? Det er også stor enighet om at svært mange virksomme faktorer i terapi ikke kan spores tilbake til de terapeutiske programmene alene, men at den relasjonen som ungdommene får til de voksne, at de voksne bidrar til å skape håp for framtida osv., er vel så viktig. Vi i Fossumkollektivet vil fortsatt rendyrke et best mulig behandlingstilbud for de yngste med rusproblemer. Dette innebærer en mer intensiv behandling for de ungdommene som kan dra nytte av et slikt tilbud, men vi kommer også til å gjøre hva vi kan for at de som ikke klarer å henge med på et slikt opplegg skal få den behandlingstiden som de trenger.

6 6

7 Kristian Kunsten å tenke positivt Positivitet for meg er så mangt. Det å våkne opp til en solfull morgen kan gjøre at mine positive egenskaper blir forsterket. Positiv kan ikke alltid brukes om noe du gjør, men kanskje heller om noe du er. Det du utstråler, det du sier, hvordan du sier det, måten du fremtrer på og ikke minst hvordan du oppfører deg. Så en kan vel allikevel si at du må gjøre noe for å fremstå som positiv. Alle dager er så absolutt ikke like lette. Det er ikke alltid jeg føler meg like positiv. Og positivitet bruker jeg ofte som en maske. Noe å skjule meg bak. Så å være positiv er ikke alltid like positivt for min del. Ja, jeg sprer glede til andre, men det er jo feil hvis jeg ikke føler glede selv? Ikke alltid... Hvis jeg har en kjip dag, er det bedre å prøve å påvirke meg selv til å bli positiv enn å la negativiteten styre meg. For da blir jo dagen enda verre. Men jeg må passe på å ikke bli medavhengig, slik at jeg lar andres humør styre hvordan jeg har det. Så jeg prøver å fremstå som positiv på en positiv måte, og jeg velger derfor å tro at jeg er en evig optimist. Drivkreftene mine varierer fra dag til dag. Familien og venner er det som oftest dukker opp. Jeg tenker ofte på fortiden min og de kjipeste stundene for å gi meg selv en «boost» i hverdagen. Hvis jeg klarer å se forskjellen på nå og før gir det meg ny driv til å stå på og fortsette behandlingen. Jeg sliter med mye skam og skyld, og da er det veldig lett å begynne å klandre meg selv. Men hvis jeg deler byrden med dem jeg har rundt meg, så føles det mye lettere. Da slipper jeg å ha det inni meg, og jeg kan lettere si noe om det når jeg kjenner på det. - Dele for å hele, sier de i programmet. Og det stemmer på en prikk. Deler jeg med andre det jeg sliter med, så starter jeg prosesser. Selvbilde, selvaksept og selvrespekt øker, samtidig som skam og skyld minsker. Men det er ikke alltid jeg klarer det. Det er vanskelig å være ærlig overfor andre når jeg sliter med å være ærlig mot meg selv. For mye stolthet eller mangel på stolthet står veldig ofte i veien. Men det er jo faktisk fortiden min. En del av meg. Og fortiden får jeg ikke gjort noen ting med. Men jeg kan bearbeide den, og dermed styrke meg selv som menneske og person. Legge en sterk grunnmur for min tilfriskning og fremtid som rusfri. Hvis jeg ikke tar tak i det som ligger fra barndommen og min tid som misbruker, kommer jeg til å begynne å ruse meg igjen. Hvis jeg ikke går på møter og jobber med trinn vil jeg ikke stå sterkt nok til å holde meg rusfri. For ved å jobbe med trinn vil jeg bli påmint om fortiden, og lettere se mine defekter som jeg har opparbeidet gjennom aktiv avhengighet, defekter som hemmer meg i min tilfriskning. Det er selvfølgelig tøft å blottstille seg på den måten, men det er en nødvendighet. For karakterbristene mine vil jeg gjøre noe med. «If nothing changes, nothing changes.» Sånn er det jo. Hvis jeg ikke gjør noe med det som ligger der, vil ingen endringer skje. Og da er det bare et spørsmål om tid. Så trinnene er viktige å arbeide med. Familien min er blant de sterkeste drivkreftene jeg har. Hadde det ikke vært for dem, hadde jeg ikke vært i behandling nå. Familien er det som betyr mest for meg og jeg vil ikke fortsette å utsette dem for medavhengighet gjennom mitt misbruk. Men jeg kan ikke bare tenke på familien. Jeg må tenke på mitt forhold til meg selv også, - mine fremtidsutsikter og det som er viktig for meg. Jeg har alltid sett for meg en fremtid uten rusmidler, og nå er jeg på begynnelsen av mitt nye liv. Men jeg er livredd. Jeg er redd for å miste det jeg har fått eller kommer til å få. Men jeg kan ikke la frykten hemme meg. Jeg må se fremover og ta en dag av gangen. Begynne med det letteste og ikke bite over for mye. Jeg skal begynne på skolen nå og få meg en utdanning. Jobb, kjæreste og barn kommer når jeg er klar for det. Hvis jeg skal ha alt med en gang, blir det for mye ubalanse. Så jeg må prøve å følge prinsippene vi har i programmet. Jeg må tore å stole på at ting kommer til å ordne seg, ta det rolig og ikke prøve å redde hele verden på en uke. Jeg har stor tro på fremtiden, og jeg tror at programmet vil hjelpe meg på min reise. Jeg må bare se positivt på det, og ikke la noen mørke dager overskygge alle de gode jeg har hatt og de jeg kommer til å få. For etter regn kommer det alltid sol...

8 Red. 8 En spennende reise i deg selv I 2010 valgte Fossumkollektivet å satse på en bred opplæring i metodene kognitiv miljøterapi, motiverende intervju og mentalisering. Viggo Johansen har noen spennende tanker om hvordan mindfulness kan være med på å styrke de personlige ferdighetene som er viktige i utøvelsen av disse tre metodene. Derfor engasjerte vi han til vår avdeling Primæren, hvor han trener mindfulness-teknikker for voksne og ungdommer sammen. Slik presenterer Viggo seg selv på sin hjemmeside «mindfulliving.no» En vinterdag i 1992 under en rundreise i Asia, ble jeg en tilfeldig tilhører til en forelesning av Dalai Lama. Den dagen markerer et vendepunkt i livet mitt, og siden den gang har det handlet om å forstå. Forstå meg selv, andre mennesker, og det mysteriet vi kaller livet. Jeg elsker den menneskelige læreprosessen, og jeg elsker å dele det jeg oppdager med andre. Læring setter oss fri - og jeg mener ikke nå fri fra livet, men fri til livet. Fri til å leve. I min erfaring er det fantastisk å leve, og det er fantastisk å være menneske. Jeg tror også det er alles fødselsrett. Vi trenger bare å lære hvordan. Hvordan leve et godt liv i indre og ytre harmoni. Hvordan forholde oss til oss selv - og våre tanker, følelser og vår kropp. Jeg vet selv i hvor stor grad et liv kan forandre seg til det bedre når man går aktivt inn i en bevisstgjøringsprosess. Min egen vei innbefatter blant annet fire år som buddhistmunk i India og Nepal ( ), et hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo (2004) og tre års videreutdannelse i kognitiv atferdsterapi, ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark (2009). Det har derfor falt seg svært naturlig for meg å blande elementer fra både øst og vest i mitt arbeid. Særlig kombinasjonen mindfulness-teknikker og kognitiv terapi/coaching synes jeg er lovende og interessant. Jeg har møtt mange på min vei som har praktisert mindfulness meditasjon i mange år, men som til tross for dette ikke forstår seg selv særlig godt. Jeg har også møtt mange som har jobbet mye kognitivt, men som til tross for dette er plaget av stress og indre uro. Kombinasjonen av begge derimot, gir et svært godt fundament for det gode liv. Selv har jeg kurset mennesker i mindfulness meditasjon, avspenning og kognitive teknikker, individuelt og i grupper, siden For øyeblikket har jeg en privat praksis i mindfulnessbasert kognitiv terapi/coaching ved Intui - Mentalt treningssenter i Oslo, hvor jeg både mottar mennesker til enkelttimer, og holder kurser, seminarer og foredrag.

9 Svein Furnes Det fjerde og femte trinn TRINN 4: Vi foretok en grundig og moralsk selvransakelse TRINN 5: Vi innrømmet for Gud, for oss selv og for et annet menneske nøyaktig hvordan det forholdt seg med våre feil Jeg skal i denne artikkelen fortsette mitt forsøk på å si litt om min forståelse av NA/AAs (Anonyme narkomane/anonyme alkoholikere) 12 trinn. Det er viktig for meg å presisere at det er min forståelse og utelukkende min forståelse, og at jeg ikke snakker på vegne av NA eller AA som helhet. Noe av det fine ved 12-trinnsprogrammet er at det er opp til hver og en av oss hvordan vi forstår og bruker dette. Det er ingen som kan fortelle meg at trinnene må forstås eller praktiseres slik eller slik. Etter hvert som jeg utvikler meg så bringer det en stadig ny forståelse av trinnene. Min forståelse av trinnene er ikke nødvendigvis den samme i dag som den var i går, eller som den kan komme til å være i morgen. I tidligere nummer av Fossekallen gikk jeg igjennom trinn 1, 2 og 3. Det første trinn handler om å akseptere at jeg er maktesløs overfor rusmidler og at denne maktesløsheten har resultert i at jeg ikke lenger mestrer mitt liv. Dette er for mange av oss en vanskelig prosess, men helt avgjørende for at vi skal komme videre.det andre trinn er håpets trinn, som forteller oss at det er mulig å få hjelp gjennom en kraft som er større enn oss selv. Det tredje trinnet forteller oss at det finnes en kilde til mot, kraft og styrke og en kunnskap og erfaring som kan hjelpe meg i mitt ønske om å få et bedre liv. De fleste av oss hadde jo forsøkt å klare dette alene, og det eneste resultatet var at vi ble mer og mer alene. En høyere makt/kraft kan for noen være Gud, men for de fleste av oss er dette fellesskapet i selvhjelpsgruppene og i behandlingen. Vi begynner å tro at det jeg ikke klarte alene, det kunne jeg klare ved hjelp av fellesskapet i NA og/eller AA. Da er vi framme ved det fjerde trinn Det fjerde trinnet handler om å begynne å se ærlig på meg selv og mine sterke og svake sider. I Storboka til AA (den blir kalt Storboka fordi den første utgaven var trykt på billig avispapir og derfor ble svært stor og tjukk...), står det blant annet: En bedrift som ikke jevnlig foretar vareopptelling,

10 går vanligvis konkurs. Det gjelder å finne fram til realitetene og se dem i øynene. Det er anstrengende å avsløre sannheten om varelageret. En av hensiktene er å finne de varene som er skadet eller uselgelige, og så kvitte seg med dem, raskt og uten beklagelse Vi gjorde akkurat det samme med våre liv. Vi foretok en ærlig vareopptelling (Storboka s. 51) For mange av oss var det skremmende å skulle begynne å granske oss selv for alle mulige slags feil og mangler. Selvfølelsen var ikke akkurat på topp fra før heller. Hvorfor i all verden skal vi begynne å grave oss ned i dritten? Hvorfor kan vi ikke bare la fortid være fortid og heller se framover? Imidlertid så handler det ikke om å grave seg ned i dritten, men snarere tvert om, nemlig å grave seg ut av dritten. Min frykt for denne selvransakelsen gjorde at jeg leste fjerde trinnet på denne måten: Vi foretok en fryktelig og grunnløs, umoralsk selvutslettelse. Etter en stund i fellesskapet ble det heldigvis klart for meg at det moralske aspektet i dette handler om at denne selvransakelsen skal være ærlig og da må vi se på både våre sterke sider såvel som våre karakterfeil. Karakterfeil kan virke som et brutalt ord og mange av oss liker heller å snakke om shortcomings eller tilkortkommenheter, dvs. områder der vi har kommet til kort. Rusavhengige mennesker har en tilbøyelighet til å se på seg selv som enten klart bedre enn andre mennesker, eller klart dårligere enn andre mennesker. Uærlighet og godt utviklet evne til å skylde våre egne dårlige handlinger på andre. Jeg har, sa en venn av meg engang, aldri hatt et problem som har vært så lite at jeg ikke har vært i stand til å gi andre skylda for det. Men nok en gang; hvorfor er det nødvendig å gjøre dette? Svaret er enkelt, men det kan være vanskelig å utføre det. Bare å sette rusmidlene til side er ikke nok. Hver og en av oss har iboende evner og kvaliteter som vil være en hjelp for oss til å oppnå varig nykterhet og et godt liv. Skam og skyldfølelse har bidratt til at vi ofte ikke lenger er i stand til å se disse gode sidene hos oss selv. På samme måte er det våre karakterfeil eller tilkortkommenheter som til syvende og sist vil få oss til å begynne å ruse oss igjen. Ofte skjer dette uten at vi er klar over det selv. Det vi vet noe om, kan vi gjøre noe med, men det vi ikke vet noe om, det gjør til gjengjeld noe med oss. Derfor må vi være villige til å gå igjennom denne selvransakelsen av oss selv. Det kan være både slitsomt og smertefullt, men belønningen vil være desto større. La oss se litt nærmere på dette begrepet karakterfeil. Terence T. Gorski, ( T T Gorski: «At förstå de 12 stegen») sier at karakterfeil består av fire deler: feilaktige forestillinger, automatiske irrasjonelle tanker, plagsomme følelser og selvdestruktiv atferd. Feilaktige forestillinger er forestillinger om oss selv, om andre mennesker og verden som vi er overbevist om er sanne, men som i virkeligheten er falske. Disse feilaktige forestillingene fører til automatiske irrasjonelle tanker som i sin tur leder til smertefulle følelser, og resultatet blir ofte destruktiv atferd (rusing, kriminalitet eller annen form for selvskading). Tenk deg, sier Gorski, at du har den feilaktige oppfatningen om deg selv at du ikke er verdt noe og så blir noen forelsket i deg. En ikke uvanlig tanke vil da være: Hva er feil med han eller henne, som kan bli forelsket i en sånn som meg? Denne automatiske irrasjonelle tanken leder i sin tur til smertefulle følelser som skam, mindreverdighetsfølelse, sinne, nedstemthet osv. Det er disse irrasjonelle tankene som i sin tur leder til destruktiv atferd, ganske enkelt fordi det blir for vondt for tankene og følelsene. Hvordan skal vi så gjøre denne selvransakelsen? I Storboka til AA finnes en framgangsmåte beskrevet, og NA har sin egen trinnguide som kan hjelpe oss til dette. I tillegg har også Fossum utarbeidet en forenklet guide som skal hjelpe oss. Det finnes ingen rett eller feil måte å gjøre det på så lenge den er ærlig og grundig. De fleste mennesker lever tidvis (eller hele tiden) i en eller annen form for benektning. De fleste mennesker kan imidlertid leve 10 relativt greit med denne benektningen. Dette er en luksus vi rusavhengige ikke kan unne oss fordi denne benektningen til syvende og sist kan ta livet av oss.derfor trenger vi en som kan hjelpe oss til bedre å se både våre sterke såvel som våre svake sider. Dette kan være en sponsor (en som har vært med en stund og som kan rettlede oss i vårt arbeid med oss selv) eller en annen person som vi har full tillit til. Få kvinner vil begynne å legge på make up, og få menn vil barbere seg uten å ha et speil hvor vi kan sjekke resultatet. Denne andre personen vil være vårt speil og hjelpe og støtte oss i denne prosessen. Den som har en god venn, trenger ikke speil, heter det. En advarsel. Er du ikke villig til å legge fram det du har funnet ut om deg selv gjennom arbeidet med 4. trinnet, dvs. å gjennomføre et 5. trinn, bør du kanskje vurdere å vente med dette arbeidet til du er blitt klar til det. Det femte trinnet handler, enkelt sagt, om å dele dine sterke og svake sider med et annet menneske. Men husk på at ditt rusavhengige jeg vil hele tiden prøve å overbevise deg om at dette arbeidet ikke er nødvendig. Men det er det! Er vi ikke villige til å gjøre dette arbeidet, så vil vi mest sannsynlig komme til å fortsette å leve i vår sjukdom. Rusavhengighet er gjennomsyret av hemmeligholdelse. «Vi er så sjuke som våre hemmeligheter», er et av de mange ordtakene i 12-trinnsfellesskapene, og denne hemmeligholdelsen er selvdestruktiv. Selvdestruktiviteten fremmer skam, skyld, mindreverdighetsfølelse, ensomhet og isolasjon og vil suksessivt føre oss til et tilbakefall. Å ta et femte trinn er en øvelse i tillit. Det er derfor viktig at du velger en person som du har full tillit til når du skal legge fram det du har funnet ut om deg selv. Denne tillitshandlingen er, slik jeg ser det, avgjørende for at du skal begynne å høste fruktene av ditt arbeid med deg selv. Dette er starten på din tilbakekomst til menneskeheten, og til et liv som vil bli bedre enn du noen gang har kunnet forestille deg. Lykke til!

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S.

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S. sine rettigheter. De bygget også sine argumenter rundt arbeiderklassens rettferdighetsideal; gjør din plikt, krev din rett. En tens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) som sto sentralt i arbeidet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16.

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16. Bladet Psykisk helse Vendepunkt og livet etterpå Ønsker å være et forbilde Side 7 Livet er ålreit Side 16 Dropp offerrollen Side 34 Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer