Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak"

Transkript

1 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 16:30-18:00 Sak nr: /15 Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil Østervold Renate Møgster Klepsvik Kurt William Frank Morten Storebø Kai Eliassen Parti Ap Ap FrP FrP H H KrF Møteleiar Frå adm. møtte Merknader Innkalling Morten Storebø Plan og byggesaksjef Ellen Høysæter. Norunn Storebø møtte som sekretær. Møtet var ikkje lagt ut på møteoversikten på heimesida til kommunen Ingen merknader Morten Storebø Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil Østervold Renate Møgster Klepsvik Kurt William Frank Kai Eliassen

2 Sakliste Sak nr Tittel 161/15 Godkjenning av møtebok 162/15 Referatsaker 163/15 Gnr. 34 bnr m.fl. Taranger. Søknad om oppstart av reguleringsendring 164/15 Gnr. 43 bnr Eidsbøen Idrettsanlegg. Søknad om dispensasjon 165/15 Gnr. 63 Bnr Blænes. Klage på vilkår gjeve i ferdigattest 166/15 Gnr. 11 bnr. 38, Djupevåg. Naust, dispensasjon frå plankrav 167/15 Gnr. 25 bnr Kalve. Søknad om dispensasjon til frådeling - LNF 168/15 Gnr. 25 bnr Kalve. Ny frist for pålegg om retting. Førehandsvarsel om forelegg og tvangsfulllbyrding 169/15 Gnr. 34 bnr og 0011, Taranger. Dispensasjon frå LNF, byggjing av veg 170/15 Gnr. 54 bnr Heimark. Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for bruksendring av garasje til næringsverksemd. 171/15 Gnr. 56 bnr Drønen. Søknad om om dispensasjon frå plankrav, plan-og bygningslova 1-8 og kommuneplanen sin arealdel for oppføring av bustad 172/15 Gnr. 58 bnr Kolbeinsvik.Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for rehabilitering/eventuelt riving og oppattbyggjing av fritidsbustad 173/15 Oppstart av endring for del av Storebø næring- og fritidshamnplanen 174/15 Oppstart av endring for deler av reguleringsplanane Bussesund gnr. 57 bnr. 34 og bnr /15 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan i sjøområde sør for Tovo 176/15 Gnr. 57 bnr Bussesund. Dispensasjon frå reguleringsplan

3 161/15: Godkjenning av møtebok Møteboka frå møte i utval for plan og byggesak vert godkjent slik ho ligg føre. 162/15: Referatsaker Handsaming: Gnr.. 25 Bnr Kalve Orientering til utval for plan og byggesak Utval for plan og byggesak tek Fylkesmannens vedtak til etterretning i denne saka og legg til grunn utmåling av høgde i samsvar med Fylkesmannens vurdering. Samrøystes. Utval for plan og byggesak tek Fylkesmannens vedtak til etterretning i denne saka og legg til grunn utmåling av høgde i samsvar med Fylkesmannens vurdering. 163/15: Gnr. 34 bnr m.fl. Taranger. Søknad om oppstart av reguleringsendring Austevoll kommunestyre godkjenner i medhald av plan og bygningslova 12-8 oppstart av reguleringsplan for gnr. 34, bnr. 11 m. fl. Taranger. Detaljregulering for Taranger, gnr. 34, bnr. 11 m. fl. PlanID: Tiltakshavar: Geir Lasse Taranger m. fl. Ansvarleg søkjar: Plan Consult AS Austevoll kommune krev ikkje konsekvensutgreiing, men vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og om nødvendig supplerast. Risiko og sårbarheitsanalyse jf. plan og bygningslova 4-3 skal alltid gjennomførast ved utarbeiding av planer for utbygging, og at det skal føreligge ei vurdering av naturmangfaldlova Planen skal utarbeidast av fagkyndig. Ved 1. gongs handsaming av planen skal det føreliggja ROS- analyse, planskildring, plankart i SOSI-fil, og føresegner. Vidare skal det føreliggja dokumentasjon på at veg, vatn, avlaup og straum er sikra for planomfanget. Dette bør samrådast med UDV i Austevoll kommune, Austevoll Vatn og Avløp, samt Austevoll kraftlag. Søkjar kunngjer oppstart planarbeid til minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Søkjer

4 orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart (grunneigar, heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Uttalefrist vert satt til 3 veker. 164/15: Gnr. 43 bnr Eidsbøen Idrettsanlegg. Søknad om dispensasjon Utval for plan og byggesak har vurdert søknad motteke der det vert søkt om dispensasjon for opprusting av Eidsbøen idrettsanlegg, som ligg i område avsett til tenesteyting i kommuneplanen. Utval for plan- og byggesak gjer dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen og plankravet i føresegna 1.1 til opprusting av Eidsbøen idrettsanlegg jf. plan og bygningslova Tiltaket vil ikkje vesentleg tilsidesetje føresegna bak plankravet og arealdelen, og fordelane ved tiltaket er klart større enn ulempane etter ei samla vurdering, jf. vurderinga under. Løyve i byggjesaka vert handsama parallellt med dispensasjonssaka. Vedtaket vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefrist på 3 veker er gått ut. 165/15: Gnr. 63 Bnr Blænes. Klage på vilkår gjeve i ferdigattest Utval for plan og byggesak har vurdert søknad om dispensasjon for riving og oppføring av naust i Djupevåg i Austevoll kommune. Det omsøkte tiltaket ligg i område sett av til næring i gjeldande kommuneplan, og innanfor 100-metersbeltet langs sjø. Det vert søkt om dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen, samt plan- og bygningslova (pbl) 1-8. Søknad vart motteke Utval for plan og byggesak gjev ikkje ikkje dispensasjon etter pbl. 1-8 og Søkar vert oppmoda til å gå inn i reguleringsplanarbeid med naboar i området. Vedtaket vert sendt til råka partar og Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut.

5 Utval for plan og byggjesak har vurdert klage på vilkår i ferdigattest, motteke Utvalet finn å ikkje ta klagen til følgje. Klagen vert sendt til Fylkesmannen sin justisseksjon for endeleg handsaming. Sakshandsamingstida er opplyst til å vere om lag 12 veker. Det vert vist til bakgrunn for saka, og vurderinga under. 166/15: Gnr. 11 bnr. 38, Djupevåg. Naust, dispensasjon frå plankrav Handsaming: Framlegg frå Renate M: Klepsvik (Frp) Utval for plan og byggesak har vurdert søknad om dispensasjon for riving og oppføring av naust i Djupevåg i Austevoll kommune. Det omsøkte tiltaket ligg i område sett av til næring i gjeldande kommuneplan, og innanfor 100-metersbeltet langs sjø. Det vert søkt om dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen, samt plan- og bygningslova (pbl) 1-8. Søknad vart motteke Utval for plan og byggesak gjev ikkje ikkje dispensasjon etter pbl. 1-8 og Søkjar vert oppmoda til å gå inn i reguleringsplanarbeid med naboar i området. Vedtaket vert sendt til råka partar og Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut. Framlegget til Renate M Klepsvik fekk 2 røyster: Renate M Klepsvik og Kjetil Østervold (Frp) Rådmannen sitt framlegg fekk 5 røyster: Morten Storebø, Kurt W.Frank (H) Anja Heggholmen, Vibeche Storebø (Ap) Kai Eliassen (Krf) og vart vedteke. Utval for plan- og byggesak har vurdert søknad om dispensasjon for riving og oppføring av naust i Djupevåg i Austevoll kommune.

6 Det omsøkte tiltaket ligg i område sett av til næring i gjeldande kommuneplan, og innanfor 100-metersbeltet langs sjø. Det vert søkt om dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen, samt plan- og bygningslova (pbl) 1-8. Søknad vart motteke Utval for plan og byggesak gjev med heimel i pbl dispensasjon frå kommuneplanen sitt plankrav for tiltaket, samt frå pbl. 1-8, på følgjande vilkår: -Det nye naustet skal ikkje byggast større enn eksisterande, dette gjeld både grunnflate og mønehøgd. -Den byggtekniske delen av tiltaket er elles ikkje tatt stilling til i dispensasjonen og vil bli handsama i etterkant av dispensasjonssaka. Tiltak skal ikkje settast i gang før det er omsøkt og løyvet er gjeve. Vedtaket vert sendt til råka partar og Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut. 167/15: Gnr. 25 bnr Kalve. Søknad om dispensasjon til frådeling - LNF Utval for plan- og byggesak har vurdert søknad motteke der det vert søkt om dispensasjon til frådeling av tomt i område avsett til LNF i kommuneplanen. Tomta er oppgjeve som framtidig fritidseigedom. Utval for plan- og byggesak gjev ikkje dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen for frådeling av bustadtomt, jf. plan og bygningslova 19-2 og jordlova 12. Utvalet ser trongen for å få fordelt arealet til felleseiget, men kan ikkje sjå at fordelane ved frådelingen klart overstig ulempane etter ei samla vurdering, samt at jordlova 12 hindrar frådeling i denne saka. Begge lovene må vere oppfylt for å kunne frådele eigedomen. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut. 168/15: Gnr. 25 bnr Kalve. Ny frist for pålegg om retting. Førehandsvarsel om forelegg og tvangsfulllbyrding Handsaming: Framlegg frå Morten Storebø (H)

7 Korrigering av vedtak: Utval for plan og byggesak gjev med dette ny frist for pålegg om retting til Framlegget vart samrøystes vedteke. Utval for plan og byggesak gjev med dette ny frist for pålegg om retting til Utval for plan og byggesak førehandsvarslar også med dette at dersom pålegget ikkje vert etterkome innan den nye fristen, vil det i samsvar med plan- og bygningslova 32-5 bli vurdert å følge opp med bruk av tvangsmulkt. Tiltakshavar har høve til å uttale seg i saka innan tre veker etter at varselet er motteke. Rådmannen får delegert mynde til å avgjere saka vidare, etter at klagefristen er gått ut. Det vert vist til saksdokumenta, bakgrunn og vurdering av saka. 169/15: Gnr. 34 bnr og 0011, Taranger. Dispensasjon frå LNF, byggjing av veg Utval for plan og byggesak har vurdert søknad motteke der det vert søkt om dispensasjon frå kommuneplanen sitt LNF-område for byggjing av veg og parkeringsplass til eksisterande naustområde i Pollen. Tiltaket krev og dispensasjon frå pbl. 1-8 då tiltaket ligg innanfor 100-meters beltet langs sjø. Utval for plan- og byggesak gjev dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen til byggjing av veg, jf. plan og bygningslova Tiltaket vil ikkje vesentleg tilsidesetje omsyna bak føresegna til LNF-føremålet, og fordelane ved tiltaket er klart større enn ulempane etter ei samla vurdering. Byggjesaka vert handsama i etterkant av dispensasjonssaka. Tiltak skal ikkje settast i gang før løyve er gjeve. Vedtaket vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefrist på 3 veker er gått ut. 170/15: Gnr. 54 bnr Heimark. Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for bruksendring av garasje til næringsverksemd.

8 Utval for plan- og byggesak har vurdert søknad om dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen (KP) jf. føresegna 4.2 og 5.1. Søknaden er motteke Det vert søkt om bruksendring frå garasje til dekkskiftebedrift på gnr. 54 bnr Heimark. Utval for plan og byggesak gjev med heimel i pbl dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel og føresegn 4.2 og 5.1 for bruksendringen som omsøkt, på følgjande vilkår: Vilkår: Ved handsaming av byggesaka etter 20-1 skal det sendast inn søknad om bruksendring og situasjonsplan i mål som skal vise og skildre: - Korleis tomta kan utvidast slik at det vert tilstrekkeleg areal som ivaretek parkering, rygging og snuing av køyrety utan å kome i konflikt med trafikktryggleiken. - Korleis krava til Vegvesenet i deira brev av skal utførast. I brevet frå vegvesenet er det skissert opp gode løysingar for korleis ein skal unngå rygging og anna aktivitet ut mot fylkesvegen. Dette er fordi tilkomsten skal vere trafikktrygg, og i teknisk god nok stand, jf. KP si føresegn 2.1. Vedtaket vert sendt til Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut. 171/15: Gnr. 56 bnr Drønen. Søknad om om dispensasjon frå plankrav, plan-og bygningslova 1-8 og kommuneplanen sin arealdel for oppføring av bustad Handsaming: Framlegg frå Kai Eliassen (Krf) Utval for plan og byggesak gjev dispensasjon frå plankrav, plan og bygningslova 1-8 og kommuneplanen sin arealdel for oppføring av bustad på gnr.56 bnr 0029 på Drøna. Etter ei samla vurdering er utvalet kome til at fordelane ved ein dispensasjon er større enn ulempene og at føremålet med føresegnene i planen for området ikkje vert sett vesentleg til side. Dette er ei naturleg forlenging av bustadområdet på Drøna. Arealet grenser til eksisterande bustadar og vil ikkje punktera samanhengande kulturbeiteområde, slik det framstår i sakshandsaminga. Arealet er ein utskild tomt/arv frå 1971 som ikkje lengre høyrer til hovudbruket. Utskild areal har vegrett på eksisterande veg og med same utkøyrsel til fylkesveg 135 som hovudbruket og dei andre bustadane. Det vert såleis ikkje lagt ny veg over landbruksareal. Arealet har tinglyst vegrett og når denne del av vegen vert utbetra, vil dette gje betre veg til

9 kulturbeite. Utvalet kan ikkje sjå at bustadhus på dette arealet vil gje uheldige konsekvensar for naturlandskapet. Framlegget vart samrøystes vedteke. Utval for plan og byggesak gjev dispensasjon frå plankrav, plan og bygningslova 1-8 og kommuneplanen sin arealdel for oppføring av bustad på gnr.56 bnr 0029 på Drøna. Etter ei samla vurdering er utvalet kome til at fordelane ved ein dispensasjon er større enn ulempene og at føremålet med føresegnene i planen for området ikkje vert sett vesentleg til side. Dette er ei naturleg forlenging av bustadområdet på Drøna. Arealet grenser til eksisterande bustadar og vil ikkje punktera samanhengande kulturbeiteområde, slik det framstår i sakshandsaminga. Arealet er ein utskild tomt/arv frå 1971 som ikkje lengre høyrer til hovudbruket. Utskild areal har vegrett på eksisterande veg og med same utkøyrsel til fylkesveg 135 som hovudbruket og dei andre bustadane. Det vert såleis ikkje lagt ny veg over landbruksareal. Arealet har tinglyst vegrett og når denne del av vegen vert utbetra, vil dette gje betre veg til kulturbeite. Utvalet kan ikkje sjå at bustadhus på dette arealet vil gje uheldige konsekvensar for naturlandskapet. 172/15: Gnr. 58 bnr Kolbeinsvik.Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for rehabilitering/eventuelt riving og oppattbyggjing av fritidsbustad Utval for plan- og byggesak i Austevoll kommune har vurdert søknad om dispensasjon frå kommuneplanen (KP) sin arealdel, motteke Det vert søkt om rehabilitering/ eventuelt riving og oppattbyggjing av eksisterande fritidshus på gnr. 58 bnr Kolbeinsvik. Omsøkt tiltak er i KP lokalisert i LNF-område, utan føresegner om byggjing. Med heimel i pbl vert søknad om dispensasjon frå KP sin arealdel stetta. Vilkår: Det må søkjast til Statens Vegvesen om dispensasjon frå byggjegrensa om bygget kjem nærare enn 50 meter frå vegmidte på fylkesvegen. Den byggtekniske delen av søknaden vil verte handsama i etterkant av dispensasjonssøknaden sitt vedtak. Her vil det kome vilkår om at sikt 4x60 meter skal opparbeidast før løyvet vert gjeve.

10 Vedtaket vert sendt til råka partar, samt Fylkesmannen i Hordaland og Statens Vegvesen for klagevurdering. Vedtaket er såleis ikkje endeleg før klagefristen på 3 veker er gått ut. 173/15: Oppstart av endring for del av Storebø næring- og fritidshamnplanen Utval for plan- og byggesak godkjenner i medhald av plan og bygningslova 12-8 oppstart av endring av detaljregulering for Storebø nærings- og fritidshamn, delar av gnr. 44, bnr 17 m.fl. Bjånes. PlanID: Tiltakshavar: Bjarne Bjånesø m. fl. Ansvarleg søkjar: Nagla AS Utval for plan- og byggesak krev ikkje konsekvensutgreiing, men vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og om nødvendig supplerast. Utval for plan- og byggesak krev at tidligare endringar i planområdet som er gjort gjennom dispensasjonar, skal vera med i reguleringsplan. Dette tyder ein total oppdatering av plankart til siste SOSI standard. Det stilles krav om at kommunalveg aust for planområde til reguleringsplan for del av gnr. 44, bnr. 7, Bjånes, takast med i planen. Risiko og sårbarheitsanalyse jf. plan og bygningslova 4-3 skal alltid gjennomførast ved utarbeiding av planer for utbygging, og at det skal føreligge ei vurdering av naturmangfaldlova Planen skal utarbeidast av fagkyndig. Ved 1. gongs handsaming av planen skal det føreligg ROS - analyse, planskildring, plankart i SOSI-fil, og føresegner. Ved 1. gongshandsaminga av planen skal det føreligg ROS - analyse, planskildring, plankart, og føresegner. Vidare skal det vere dokumentasjon på reell utleige gjennom ein førehandsgodkjenning frå skatteetaten. Dokumentasjon på at veg, vatn, avlaup og straum er sikra for planomfanget, må føreliggja ved 1.gongshandsaming. Dette bør samrådast med UDV v/austevoll Kommune, Austevoll Vatn og Avløp og Austevoll Kraftlag. For vatn- og avløp må det utarbeidast ein VA-plan, som skal føreliggja til endeleg handsaming. Søkjar kunngjer oppstart planarbeid til minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Søkjer orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart (grunneigar,

11 heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Uttalefrist vert satt til 3 veker. 174/15: Oppstart av endring for deler av reguleringsplanane Bussesund gnr. 57 bnr. 34 og bnr. 2 Utval for plan- og byggesak godkjenner i medhald av plan og bygningslova 12-8 oppstart av reguleringsplan for gnr. 57, bnr. 87 m. fl. Hestavika. Endring av detaljregulering for Bussesund, delar av gnr. 57, bnr. 87 m. fl. Hestavika PlanID: Tiltakshavar: Alf Gjelsvik og Stein B. Olsen Ansvarleg søkjar: Nagla AS Utval for plan-og byggesak krev ikkje konsekvensutgreiing, men vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og supplerast med vurdering av kartlagt friluftsområde. Utval for plan- og byggesak krev at tidligare endringar i planområdet som er gjort gjennom dispensasjonar, skal vera med i reguleringsplan. Altså ein total oppdatering av plankart til siste SOSI standard. Risiko og sårbarheitsanalyse jf. plan og bygningslova 4-3 skal alltid gjennomførast ved utarbeiding av planer for utbygging, og at det skal føreligge ei vurdering av naturmangfaldlova Planen skal utarbeidast av fagkyndig. Ved 1. gongshandsaminga av planen skal det føreligg ROS - analyse, planskildring, plankart i SOSI-fil, og føresegner. Dokumentasjon på at veg, vatn, avlaup og straum er sikra for planomfanget skal føreliggja ved 1.gongshandsaminga, og bør samrådast med FDV v/ Austevoll kommune, Austevoll Vatn og Avløp samt Austevoll Kraftlag. VA-plan må føreliggja til endeleg godkjenning. Søkjar kunngjer oppstart planarbeid til minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Søkjer orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart (grunneigar, heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Uttalefrist vert satt til 3 veker. 175/15: Søknad om dispensasjon frå kommuneplan i sjøområde sør for Tovo

12 Utval for plan og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon frå kommuneplanen motteke den Det vert søkt om dispensasjon for kommuneplanen sin arealdel, bruk og vern av sjø og vassdrag, og ferdselsområde i sjø (vannscooter) under bruk og vern av sjø og vassdrag, for flytting av oppdrettsanlegg sør for Stille og vest frå Tovo til sør for Tovo. Med heimel i plan- og bygningslova (heretter pbl.) 19-2, vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sitt bruk og vern av sjø og vassdrag, og ferdselsområde i sjø (vannscooter) under bruk og vern av sjø og vassdrag. Utval for plan og byggesak meiner dispensasjonen ikkje vesentleg tilsidesett arealføremålet, og at det er klårt større fordelar enn ulemper ved dispensasjonen. Det vert vist til saka sin bakgrunn, dokumenter og vurdering under. Det er 3 veker klagerett på vedtaket for råka partar og offentlege instansar. Saka er såleis ikkje endeleg før fristen på 3-veker er gått ut. 176/15: Gnr. 57 bnr Bussesund. Dispensasjon frå reguleringsplan Handsaming: Medlemmane i utvalet og administrasjonen føretok ei synfaring på staden før møtet skulle haldast. Etter ei samla vurdering held utval for plan og byggesak fast på rådmannen si tidlegare tilråding. Utval for plan og byggesak har vurdert søknad om dispensasjon frå friluftsareal på land og i sjø, motteke , for byggjing av småbåtanlegg med kai og bølgjedempar. Utval for plan og byggesak kan ikkje sjå at fordelane ved å gi dispensasjon i denne saka er klart større enn ulempane etter ei samla vurdering. I medhald av plan- og bygningslova 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå reguleringsplanen sitt friluftsareal i sjø og på land slik det er søkt om.

13

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 07.04.2014 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 044/14-055/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommuenstyresalen Møtedato: 20.10.2014 Møtetid: 15:00 Sak nr: 135 143/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Helge Andre Njåstad Renate Møgster

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2017 Møtetid: 16.30 Sak nr: 001-005/17 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kurt

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Møtetid: 16.30 Sak nr: 025 030/17 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Renate

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 137-151/16 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2014 Møtetid: 15:00-16:00 Sak nr: 106 118/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Ingrid Møgster Kjetil Østervold

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 04.06.2013 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 066/13-082/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: KS sine møtelokaler i OSLO Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: 12:00-15:00 Sak nr: 061 077/15 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 22.11.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 152 161/16 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Renate

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 02.05.2013 Møtetid: Kl. 13.15 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 054/13-065/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00 - Sak nr: 078/14 til 100/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Olav Henry Jarnes Renate

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 17.02.2014 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 020/14-033/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 15:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 119/13-142/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 17.03.2014 Møtetid: Kl 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 034/14-043/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 26.05.2014 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 058/14-077/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 27.01.2014 Møtetid: Kl. 17:15 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/14-019/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2015 Møtetid: 16:30-19:30 Sak nr: 148 160/15 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 152 164/16 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 21.06.2016 Møtetid: 15.00 Sak nr: 079 100/16 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 20.08.2013 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 099/13-112/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, planleggjar, avd.ing. byggjesak og kultursjef/folkehelsekoordinator (sak 64/15) SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Møtetid: 16:30-18:50 Sak nr: 025 051/15 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Ingrid Møgster Helge Andre

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: 13:00 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 162 180/16 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Kjetil

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet Austevoll kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15.00 Sak nr: 070 078/14 Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik Olav Jarnes Edvard Johannes

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 3 Møtedato: 30.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1400 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 015/14-028/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Møtedato: 18.06.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 31.07.2014 Møtetid: Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/4250-11 «REF» 13.12.2017

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 17.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2015 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/158 Løpenummer:12/6361-6 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: 16:00 19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Vår ref. 2014/ Særutskrift - 18/6 - garasje - Ølve - Jan Egil Skarvatun

Vår ref. 2014/ Særutskrift - 18/6 - garasje - Ølve - Jan Egil Skarvatun Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.09.2005 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer