Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner"

Transkript

1 Familievernets skriftserie nr 1/2010 Vold i nære relasjoner 1

2 Familievernet i nøkkelrolle mot vold Vold i nære relasjoner er tema for denne utgaven av Familievernets skriftserie. Familievernet har det siste tiåret spilt en sentral rolle i samarbeidet mot vold. Vi håper artiklene i heftet viser noe av mangfoldet og allsidigheten i dette arbeidet, og at tekstene kan være til inspirasjon for familievernets ansatte og deres samarbeidspartnere. Opplaget er fordoblet i forhold til forrige nummer, for å få distribuert dette viktige fagstoffet utenfor den primære målgruppen. Det var etter årtusenskiftet at familievold eller vold i nære relasjoner for alvor kom på den politiske dagsordenen. Flere av intervjuobjektene i heftet forteller at det før den tid ikke var vanlig å spørre par med problemer om det var vold inne i bildet. Temaet var tabubelagt, og hjelperne hadde ikke gode behandlingstilbud å henvise til. Hadde man ikke noe å tilby, var det enklest å la problemet ligge. Dette er annerledes i dag. Vi har en hel rekke tilbud, i grupper for kvinner, menn og barn, parterapi for par som vil fortsette samlivet tross voldsproblemer, sinnemestrings-programmer. Og ikke minst: mer kunnskaper om voldens skadevirkninger på voksne og særlig barn. Midt i det hele står familievernet sentralt. Tjenesten er åpen for alle, uten henvisning. Dermed er det lettere for både voldsofre og voldsutøvere å søke hjelp, selv om bestillingen kamufleres som kommunikasjonsproblemer i startfasen. Familievernet er opptatt av samarbeid i arbeidet mot vold. Barnevern, helstasjoner, krisesentre, primærleger, psykiatri, politi, skole og barnehage er viktige partnere for familievernet. Samarbeidet kan fortsatt bli bedre. Flere instanser kan med fordel anbefale familievernets tjenester enn tilfellet er i dag. Vi håper at dette heftet skal bidra til det. God lesning! Berger J. Hareide Claus A. Hagen Innhold Engasjerte Bufdir-ledere mot vold 3 Arbeid mot vold ved familievernkontorene 5 Magne Raundalen: Et liv med barn 10 Grupper for voldsutsatte kvinner 16 Sinnemestring for menn 20 Bredt samarbeid mot vold i sør 24 Terapi ved voldsproblemer 28 Spør alle om vold 32 Æresrelatert vold 34 Litteraturliste 38 Utgitt av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Redaktør Berger J. Hareide Juli 2010 ISBN Opplag 2000 Design og produksjon Siste skrik Foto: Marinka van Holten (cover), Lars Svenkerud, Claus A. Hagen, og sxc.hu 2

3 Engasjerte Bufdir-ledere mot vold - Familievernet bør ha nok kompetanse til å kunne gå inn og avdekke, når det er vold i familien. Det er viktig å kunne håndtere dette skikkelig, særlig når det er barn i bildet. Avdelingsdirektør Kjetil Horgmo og seksjonssjef Anne Kristine Due-Sørensen i Bufdir fastslår at vold i nære relasjoner er et viktig arbeidsområde for familievernet. En samtale med familievernets ledere i Bufdir viser at temaet vold i nære relasjoner vekker engasjement. Avdelingsdirektør Kjetil Horgmo og seksjonssjef Kristine Due-Sørensen er ikke vanskelig å få på banen på spørsmålet om hva som bør være familievernets ansvar. Kristine: Alle ansatte terapeuter bør ha en grunnkompetanse når det gjelder vold. Men spør du om hva de gjør rundt på kontorene, vil det være ulikt, blant annet fordi det vil være forskjellig hva samarbeidsinstanser lokalt kan tilby på området. Kjetil: Det er ikke sikkert at vår grunnkompetanse og vårt tilbud skal innebære langvarige terapier av psykopatologiske tilstander. Familievernet er kanskje ikke det best egnede tilbud for menn som gjentakende utøver grov vold mot sin partner. I mange tilfeller må vi heller vise videre til spesialisthelsetjenesten og ATV, noe som forutsetter gode lokale samarbeidsrelasjoner. Kristine: Men familievernet er i en unik posisjon til å oppdage og avdekke. Ut fra målinger er det antatt at mellom prosent av de ca familiene som årlig kommer til kontorene våre, har vold som et tema i større eller mindre grad. - Dette er vel en realitet som politikerne våre ikke helt har innsett? Vi har jo sett statsråder liste opp tiltak mot familievold uten en gang å nevne familievernet. Kanskje heller ikke våre samarbeidspartnere kjenner godt nok til hva familievernet gjør? Kristine: Vi har ikke hatt en tradisjon i familievernet med å reklamere for oss selv. Det burde vi bli flinkere til. Vi er fortsatt for lite kjent både blant publikum og politikere, ja også blant samarbeidspartnere. Kjetil: Familievernet er utbygd og har en rekkevidde som andre instanser med tilsvarende kompetanse ikke har. Familievernets spesialkompetanse er jo parforhold. I mange tilfeller vil det være et ønske fra parene om å kunne satse på å løse problemene og bevare forholdet, etter episoder med vold. Her får familievernet en spesiell oppgave. 3

4 - Men å tilby parterapi når det har vært vold i bildet er vel ikke bare greit? Kristine: Prosjektet Tryggere barndom på Østensjøkontoret har vist at det går an å jobbe forsvarlig med dette. Avdekkingen må følges opp av et grundig sikkerhetsarbeid, hvor også hensynet til barna særlig blir ivaretatt. Først etter at alt det er forsvarlig på plass, er det mulig å starte med det terapeutiske. Kjetil: Familievernet er jo vant til å håndtere konflikter i nære relasjoner, og bearbeide krisesituasjoner, så det ligger en grunnkompetanse der, selv om det sikkert også er behov for mer spesifikk kompetanse i håndtering av voldsproblematikk. Kristine: Men når kontorene går inn i terapeutisk arbeid med vold, blir utfordringen at det krever uvanlig mye ressurser. Det bør være to terapeuter, det krever langt flere konsultasjoner, det fordres mye mer samarbeid med andre instanser osv. På Østensjø anslo de at en typisk voldssak krevde ti ganger så mye ressurser som en gjennomsnittlig annen sak. - Har departementet sett tegningen? Kjetil: Vi har en dialog med vårt departement om dette, men som kjent er det flere departementer og sektorer som har et ansvar når det gjelder vold i nære relasjoner, og til syvende og sist er det Stortinget som vedtar rammene. Vi tror en effektivt kunne styrke tilbudet til voldsutsatte familier ved å kanalisere flere ressurser til familievernet. Kristine: Realitetene i dag, når vi har så lite ressurser, er at arbeidet med voldssakene kommer i konflikt med andre saker, og ventelistene øker. Men familievernet kan ikke melde seg ut av dette. Tjenesten bør gå inn i oppgavene, og vi bør på alle nivåer bli flinkere til å synliggjøre konsekvensene. skal ikke underkjenne at arbeid med vold krever spesifikk kompetanse som alle deler av familievernet ikke nødvendigvis har. Kristine: Det er fint at noen kontorer ønsker å bygge opp spesialkompetanse på feltet. For eksempel skal fem kontorer nå i gang med æresrelatert vold og tvangsekteskap, og blant annet få dele erfaringene som er bygd opp i Brobyggerprosjektet på Aker familiekontor. - Mye av arbeidet til familievernet må vel kunne sies å ha indirekte med vold å gjøre, som forebygging? Kjetil: Javisst. Vi må sannsynliggjøre og synliggjøre at familievernets allmenne arbeid er god forebygging mot vold. Tenk så viktig det er å hjelpe til med å få gode løsninger etter samlivsbrudd, og få i gang virksomme bearbeidings- og forsoningsprosesser. Samlivskurs er også god forebygging, med sitt fokus på kommunikasjon og konflikthåndtering. Kristine: Det skjer en del. I år begynner to kontorer, Namsos og Vest-Agder, med et forebyggingsprosjekt i videregående skole, hvor elevene skal få med seg noe til nytte i sine framtidige samliv og familieliv. - En avsluttende kommentar? Kjetil: Vi trenger en felleskompetanse i tjenesten, som primært handler om par og barn. Det bør videre utvikles spisskompetanse der det er naturlig. Men det som tilbys, må kobles opp mot behov i befolkningen og sees i forhold til hvilken kompetanse og hvilke tilbud som ellers finnes lokalt. Kristine: Og så ønsker vi at vår innsats kan bli mer synlig, slik at vi kan regnes med, og få bedre ressursgrunnlag for det vi gjør. - Har familievernet i dag den kompetansen som trengs? Kristine: Det vil nok variere. Tjenesten har en god allmennkompetanse som en kan ta utgangspunkt i. Men det hadde vært ønskelig å kunne tilby en to-dagers opplæring i Østensjø-metoden til alle familievernkontorene. Det hadde gitt en god felles plattform. Kjetil: Bufdir gjennomførte i høst en liten undersøkelse av familievernkontorenes arbeid med voldssaker. Resultatene er gjengitt i en artikkel i dette heftet. Den viser at familievernet har en god bredde i tilnærminger. Det gis tilbud om sinnemestringskurs, det kjøres grupper for voldsofre, det er egne opplegg for barn, det samarbeides mye med andre deler av tjenesteapparatet osv. Vi 4

5 Arbeid mot vold ved familievernkontorene Vold i hver tiende familievernsak Vold i nære relasjoner utgjør rundt ti prosent av sakene ved flertallet av familivernkontorene. Nesten alle gir individuelle samtaler til barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Over halvparten av kontorene samarbeider med ATV. Brøset-modellen er også mye brukt. En tredjedel av familievernkontorene hadde erfaring med æresrelatert vold. Dette kommer fram i en kartlegging innen familievernet høsten Det er ikke nytt at familievernet i sitt arbeid møter familier som har vold som tema. I sitt vel femtiårige virke har familieverntjenesten hatt mye erfaring med slike saker. I de seinere år har imidlertid bevisstheten omkring vold i nære relasjoner økt. I Soria Moria-erklæringen har også regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. I deltok ni familievernkontorer i prosjektet Barn som lever med vold i familien. Prosjektet var faglig ledet av Alternativ til vold (ATV) og Senter for krisepsykologi (SfK), og bidro til kompetansebygging og markant faglig utvikling ved de ni kontorene. En rekke tiltak ble igangsatt, blant annet sinnemestringkurs for voldsutøvere, gruppetilbud til voldsutsatte, individuelle samtaler, utvikling av metodikk for samtaler for par, samtaler med barn og gruppetilbud for barn, nye modeller for samarbeid med det øvrige tjenesteapparat, og kompetansebygging. Etter avsluttet prosjekt i 2006 ble det fra departementet ikke gitt ressurser til familievernet til fortsatt arbeid overfor målgruppen. Bufdir samlet de ni kontorene til et erfaringsseminar i desember 2006, og det ble laget en statusrapport over situasjonen i familievernet mht kompetanse og tiltak. I 2007 sendte Bufdir en oppsummering til BLD om arbeidets status. Tjenestens behov for økt kompetanse og ressurser for å kunne gi nødvendige tilbud i arbeidet med vold i nære relasjoner ble påpekt i oppsummeringen. I 2008 kom regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt. Her var det tatt inn som et eget punkt at det skulle iverksettes et faglig utviklingsprosjekt innen familievernet i , bygget på erfaringene fra prosjektet Barn som lever med vold i familien. Det fulgte imidlertid ikke noen midler med dette tiltaket, slik at utviklingsprosjektet ikke kunne realiseres. I stedet har det vært gitt støtte til noen delprosjekter, blant annet Bjørgvin familievernkontors utvikling av en ressurshåndbok for familievernet, Østensjø familiekontors metodeutvikling på arbeid med par (Tryggere barn- dom) og Aker-kontorets arbeid med ungdom utsatt for tvangsekteskap (Brobyggerprosjektet). De ni prosjektkontorene har i tillegg bidratt til kompetansebygging overfor andre familievernkontorer og overfor tjenestepapparatet for øvrig. En spørreundersøkelse høsten 2009 For å kunne følge opp arbeidet videre framover, var det nødvendig med mer viten om hva som nå gjøres i familievernet i arbeidet med vold i nære relasjoner. Det hadde vært gjort kartlegginger tidligere, men det trengtes oppdatert kunnskap. Seksjon for familievern og Seksjon for tilskudd og forvaltning i Bufdir gjennomførte derfor høsten 2009 en landsomfattende kartlegging i form av en questbackundersøkelse. Denne kartleggingen vil så danne et grunnlag for strategiarbeid og videre kompetansebygging for tjenesten. Noen av hovedfunnene var: Vold i nære relasjoner utgjør rundt ti prosent av sakene ved flertallet av familievernkontorene Samtlige kontorer gir individuelle samtaler til voldsutsatte Tilbudene til personer med voldsproblemer er integrert i virksomheten Nesten alle gir individuelle samtaler til barn som er utsatt for vold i nære relasjoner Nesten alle familievernkontor samarbeider med barneverntjenesten, krisesenter og politi Over halvparten samarbeider med ATV, og på tvers av faggrensene Bufdir henvendte seg til alle 64 statlige og kirkelige familievernkontorene per e-post. I oversendelsesbrevet ba Bufdir om oppdatert informasjon om hvilke tilbud som gis, hvordan det arbeides med kompetanseheving, hvilke samarbeidsrelasjoner som er etablert etc. Undersøkelsen inkluderte ikke saker som er under mekling. Skjemaene skulle besvares på kontornivå og ikke av den enkelte behandler. 49 kontorer, dvs 76 prosent av kontorene, 5

6 svarte på undersøkelsen, derav også åtte av de ni kontorene som deltok i prosjektet Barn som lever med vold i familien. Nedenfor følger en oppsummering av noen utvalgte resultater fra kartleggingen per 15. desember Resultatene som er trukket ut gir informasjon om tilbud som blir gitt, metoder som blir brukt, tverretatlig samarbeid og kompetanse. I tillegg gis informasjon om tilbud til barn som er eksponert for vold i nære relasjoner. Informasjon om avdekking av voldsproblematikk og finansiering er utelatt i denne presentasjonen. Kartleggingen var enkel og hadde ikke som mål å ivareta bredden i temaet vold i nære relasjoner. Kjønn, alder, etnisitet, funksjonsfungering eller seksuell orientering ble ikke inkludert. Heller ikke på hvilken måte personen var voldsutsatt, eller omfanget (f.eks om det er en voldsepisode eller flere). Det viktigste i denne sammenhengen var å få fram noen tendenser mht den kompetansen og de tilbud familievernet har. Vi er klar over at det kan ligge faglige vurderinger bak en avgjørelse om ikke å gi spesielle tilbud til brukerne. Årsaken til at et ønskelig tilbud eller samarbeid ikke mulig å realisere, kan også ofte være kapasitetsproblemer. Voldsutsatte Vi spurte om hvilket tilbud som gis til voldsutsatte Alternativ Antall kontorer Prosent Individuelle samtaler Gruppesamtaler 4 9 Fellessamtaler med voldsutsatt og voldsutøver Annet tilbud Nærmest alle familievernkontor gir altså tilbud til voldsutsatte. De fleste av tilbudene er individuelle samtaler. Kategorien Annet tilbud rommer deltakelse i traumegruppe eller familiesamtaler med voldsutsatt og barna. Det vises også til henvisning til behandlingstilbud ved ATV og DPS. Flere familievernkontorer oppgir et utstrakt samarbeid med krisesenter, politiet, BUP og andre familievernkontorer. For å belyse nærmere hva slags tilbud som voldsutsatte kan få i tjenesten, spurte vi også om hvilke metodiske tilnærminger som har vært nyttige i arbeidet med vold i nære relasjoner. Et utvalg av de mest brukte metodene/ type tilbud er: Behandlingsmetoder ved ATV EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - psykoterapeutisk metode Nettverksfokus, kognitivt og emosjonelt fokus Psykoedukasjon, grundig kartlegging og flerfamiliegruppe Sinnemestringsprogrammet ved Brøset Traumeterapi, narrativ terapi, gestaltterapi, terapi med fokus på affektbevissthet, systemisk familieterapi og utrykksterapi Vetere-modellen, (Domestic violence and family safety, Cooper og Vetere 2005 ) Hovedtyngden av tilbudene er ikke uventet Brøset- og ATV modellen. Flere av tilbudene, som ATV og Brøset, gis ikke ved alle kontorer. Tilbudet om EMDR kan dessuten ikke gis ved kontorer uten sertifiserte terapeuter. Kartleggingen sier ikke noe om hvor omfattende tilbudene er, men de individuelle behandlingsbehovene vil sannsynligvis bli ivaretatt ved det enkelte familievernkontor. Det rapporteres om bruk av flere likeartede metoder ved familievernkontorene i Norge. Det kan forstås som at tilbud til den voldsutsatte er tilgjengelig uavhengig av bosted. Voldsutøvere Vi spurte om hvilke tilbud som gis til voldsutøver. Alternativ Kontorer Prosent Individuelle samtaler Fellessamtaler Gruppesamtaler Annet tilbud kontorer svarte ja, ni nei på at det er gitt tilbud. Igjen er individuelle samtaler vanligst. Fellessamtaler og gruppeopplegg er også relativt mye brukt. Under Annet handler det primært om samarbeid med ATV eller Reform, eller henvisning av voldsutøver til behandlingstilbud ved ATV eller Reform. Kontorene ble også her spurt nærmere om metoder og type tilbud. De mest brukte var: ATV-modellen Brøsetmodellen Reform-modellen Terapi: kognitiv, emosjonsfokusert og narrativ Veteremodellen Brøsetmodellen og ATV-modellen, enten hver for seg eller i en kombinasjon, skilte seg klart ut som mest brukt. Reform gir primært tilbud i Oslo-området. Det er nesten bare menn som omfattes av disse tilbudene. Kommentarene i undersøkelsen viser til at det er mer krevende å nå ut til kvinner som voldsutøvere. Til 6

7 tross for regelmessig annonsering og synliggjøring av problemet lokalt når ikke familievernet denne målgruppa slik som ønskelig. Familievernet er i ferd med å etablere kompetanse til å gi tilbud til voldsutøvere. De fleste kontorene rapporterte at arbeidet inngikk i det ordinære behandlingstilbudet, og familier med voldsproblematikk ble prioritert. Forebyggende arbeid og veiledning overfor andre instanser i hjelpeapparatet har bidratt til familievernets kompetanseheving. Flere kontorer rapporterte om kontinuerlig kursing av nyansatte og erfarne terapeuter. Over halvparten av kontorene ønsket en felles skriftlig veileder på voldsområdet. Barna En påstand som nevnes med jevne mellomrom er at familievernet ikke jobber med barn. Dette gjelder i særdeleshet der det er alvorlige vansker i barnets livssituasjon. Vi spurte derfor om hvilke tilbud som ble gitt til barna. Her gjøres ikke forskjell på om barna er vitne til vold, selv voldsutøver, voldsutsatt eller utsatt for seksuelle overgrep. Alternativer kontor prosent Individuelle samtaler Søskensamtaler Gruppesamtaler 3 8 Annet kontorer svarte ja, og ti nei. Av de som ga tilbud, var det flest individuelle samtaler. Det var også vanlig å ha samtaler med søsken sammen, mens gruppetilbudene var relativt sjeldne. Kategorien Annet omfattet samtaler med barnet og omsorgspersonene, og samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Æresrelatert vold En tredjedel av familievernkontorene i kartleggingen hadde erfaring med æresrelatert vold. Majoriteten av disse hadde ikke utarbeidet spesielle sikkerhetsprosedyrer. Dette bildet sier primært noe om at forekomsten av æresrelatert vold er forholdsvis lavfrekvent i forhold til alle de andre problemområdene som familievernet møter. Det sier antakelig også noe om at det fortsatt er for lite kjennskap til familievernet blant etniske minoriteter, og at terskelen er høy for å ta kontakt. Her ligger fortsatt utfordringer for tjenesten. Handlingsplanen mot tvangsekteskap sier at familievernet skal styrkes slik at det kan møte unge som frykter tvangsekteskap og deres familier med relevant rådgivning og hjelp. Tverrfaglig samarbeid I undersøkelsen ble det etterspurt hva slags samarbeid familievernet har på voldsområdet. Tabellen under belyser dette. Alternativer kontorer prosent Barnevernet (statlig) Barneverntjenesten (kommunalt) Krisesenter Incestsenter Politi Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ATV Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Ingen 0 0 Annet De mest brukte metodene/praktiseringer er: ATV-modellen In my shoes! et program for kartlegging av barns opplevelse i familien Leke og tegneterapi Livets elv Narrativ tilnærming Traumetenking Vetere-modellen Visualisering Under kommentarer ble det også nevnt at de ikke anvendte noen spesielle metoder, men snakket med barna på samme måte som i andre saker. Ut fra svarene ser vi at familievernet samarbeider atskillig på tvers av faggrensene. Så å si alle familievernkontor samarbeider med barneverntjenesten, krisesenter og politi. Over halvparten samarbeider med ATV og BUP. Det statlige barnevernet, DPS ene og PPT er mer lavfrekvente. Under kategorien Annet ble det i hovedsak oppført samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk, kommunalt hjelpeapparat, Røde kors, Reform, Barnehuset, Amatea, RVTS, advokater, leger, Friomsorgen, flyktningekonsulenter og Incestsentere. Det ble og rapportert om regelmessige samarbeidsmøter, felles fagdager og deltakelse i tverrfaglig rådgivningsgrupper. Som eksempel på klinisk samarbeid kan 7

8 nevnes at foreldrene som får tilbud ved familievernkontoret, og barnet får behandling ved BUP. Ett kontor har utarbeidet en nettbasert brukerhåndbok for tverrfaglig samarbeid. I hovedsak viser kartleggingen at familievernet har mye samarbeid. Det vanligste er ikke faste samarbeidsfora, men samarbeid fra sak til sak. Kompetanse Familievernet omtales ofte som en førstelinjetjeneste som arbeider ut fra en generalist-tenkning, samtidig som det er en spesialtjeneste på parforhold og nærrelasjoner. Det var viktig i undersøkelsen å få med kontorenes egen oppfatning av om de hadde noen spesiell kompetanse på voldsområdet. Alternativer: kontorer Prosent Barn Utøvere Voldsutsatte Metodiske tilnærminger Rus 5 10 Æresrelatert vold 3 6 Ingen spesiell kompetanse Annet, spesifiser her Vi ser at det vanligste svaralternativet er at de ikke har noen spesiell kompetanse på voldsområdet. Det bør her tilføyes at familievernets spesialkompetanse på nærrelasjoner også er en viktig grunnkompetanse i voldssaker. Men det er behov for mer kompetansestyrking på området, særlig mht spesielle metodetilnærminger. Samtidig har i følge undersøkelsen opp mot en tredel av tjenesten bra kompetanse når det gjelder voldsutsatte, barn og voldsutøvere. På spørsmål om hvem som kan dra nytte av kompetanse, nevnes oftest førstelinjetjenesten. En intensjon bør være at kompetansen er forankret ved kontoret og ikke hos den enkelte behandler. Undersøkelsen peker i retning av at kompetansen på voldsområdet er forankret både ved kontorene og hos den enkelte behandler. Kommentar - Undersøkelsen gir en oversikt over familieverntjenestens arbeid med vold i nære relasjoner høsten Kartleggingen viser at familievernet tilbyr hjelp til voldsutøvere, voldsutsatte og barn, og samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet, sier seksjonssjef Anne Kristine Due-Sørensen i Bufdir i en kommentar. Spesielt for familievernet er at man forholder seg til hele familien og har særlig kompetanse på nærrelasjoner. Bruk av parsamtaler som terapimetode når vold er et tema har vært utviklet i prosjektet Tryggere barndom ved Østensjø familiekontor. Sentralt i dette arbeidet er også hva barna har sett og opplevd i familier der en av foreldrene er voldsutøver. Tilbud til familier som er utsatt for æresrelatert vold er relativt nytt arbeidsområde for familievernet. Aker-kontoret i Oslo har utviklet dette metodisk i Brobyggerprosjektet. - Vold i nære relasjoner er såpass høyfrekvent tema i familievernet at tjenesten må ha et bevisst forhold til sin rolle og praksis på dette området. Videreutdanning i familieterapi er en god grunnkompetanse, men det trengs mer spissing av kompetansen hvis familievernet i fremtiden skal ha arbeid med voldsutsatte familier som et satsningsområde. Dette gjelder særlig kunnskap om sikkerhetsarbeid, metodebruk i parterapi, samtaler enkeltvis og i gruppe med barn som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, tilbud til voldsutsatte og tilbud til voldsutøvere, sier seksjonssjef Anne Kristine Due-Sørensen. Familievernets rolle i forhold til voldsutsatte familier må avklares med myndighetene. Økte ressurser er en forutsetning hvis familievernet skal kunne arbeide videre med disse sakene på en ansvarlig måte. Dels fordi kompetansen bør styrkes, men mest fordi disse sakene er langt mer tidkrevende enn de andre klientsakene. - Familieverntjenesten er landsdekkende på en måte som få andre tjenester med tilsvarende kompetanse. Med mer spisset metodekompetanse og bedre ressurser for familievernet generelt burde flere par kunne nyttiggjøre seg tjenestens tilbud på dette området, sier Due-Sørensen. May Hege Frydenlund 8

9 9

10 Magne Raundalen: Et liv for barn Intervjuer: Berger J. Hareide - Jeg er redd dommen over vår tid kan bli at vi ikke fikk beskyttet de barna som hadde det verst. Vi er ofte mer opptatt av å beskytte privatsfæren enn barna. Magne Raundalen i et nøtteskall. Barnepsykologen med det utrettelige, profetiske engasjementet. Ikke tilfeldig at festskriftet til hans 60-årsdag i 2001 bar tittelen Et liv for barn. Vi har mer enn nok av skremmende forskning nå om hvilke skader barn får av å leve i voksenmiljøer med vold og trusler, sier han. Men vi har ikke tatt konsekvens av vår kunnskap om skadene. I familieverntjenesten har vi hatt et flerårig samarbeid med ham. Nå det helt naturlige førstevalg til et portrettintervju i familievernets skriftserie når temanummeret handler om vold i nære relasjoner. Men starten på intervjuet begynte ikke helt lovende for intervjueren. Være tidlig ute Klokka har blitt kvart på fire. Jeg står fortsatt på Oslo S. Første flytog rakk jeg akkurat ikke, det neste uteble. Avtalen med Magne Raundalen på Gardermoen klokka fire nærmer seg altfor fort. Mobilen fikles fram for å sende en sms om litt forsinkelse. Da tikker det inn en sms ja nettopp, fra herr Raundalen, han er på plass i fred og ro, ett kvarter før tiden, og klar til å møte meg, i baren i ankomsthallen. Typisk! Jeg veit det, jeg veit det så forbasket godt, han liker å være ute i svært god tid. Og her kommer så jeg som vanligvis er kul og uanstrengt ute i siste liten lett heseblesende og flau og ti minutter forsinket til baren, hvor vi de neste par timene blir sittende i en intens samtale. Det vil si, det er selvfølgelig Magne Raundalen som definitivt får mest taletid, hans fortellinger som bærer det hele. Og forsentkommingen? Den avvæpnes i hans første historie. - Jeg har det i meg at jeg må være ute i god tid. Jeg husker en gang jeg kom fra USA sammen med Atle Dyregrov. Jeg var som vanlig ute i god tid, fikk plass bakerst og trangt på turist som jeg hadde bestilt. Mens Atle kom seilende inn i det de stengte, og ble oppgradert til plass på business. Men han greide å få meg fram til en plass ved siden av seg. Jeg lurer på om han påsto at jeg var blitt feilplassert, jeg var en viktig embetsperson fra UD. Så da fikk jeg virkelig høre av ham: Der tenker jeg nevrosen din fikk en smell!. Så her sitter vi høyt vaglet opp inne i baren. Vi skal snakke om barn, vi skal snakke om vold, vi skal snakke om kongerikets tilstand og vi skal snakke om Magne Raundalen, landets ukronte, uformelle barneombud på livstid. Kan vi være kronologiske, begynne med begynnelsen, Magnes begynnelse? Men nei, nå er hans hjerte fylt av noe annet. EMA enslige mindreårige asylsøkere. Han er med veileder for personalet på Salhus mottak og møter en gruppe åringer, 18 ungdommer som egentlig skal ut av landet, men som får være her midlertidig på grunn av Barnekonvensjonen. Men som må ut straks de er gamle nok, det vil si 18 år. Hva slags framtidsperspektiver gir det? Titanic og Salhus - Første gang jeg traff hele gruppen samlet spurte jeg om de hadde hørt om Titanic. Det hadde de. Tenk dere at jeg var om bord på Titanic og de ba i høyttaleren om at jeg måtte komme på øverste dekk hvor alle var samlet fordi båten var i ferd med å synke. Her kommer oppgaven til dere: Hva er forskjellen på å være psykolog på Titanics dekk, og at jeg nå er kommet for å være psykolog for dere på Salhus? Til å begynne med så de ikke så stor forskjell, men så kom forslag om at de var i live på Salhus. Hva blir viktig nå denne korte tiden dere har igjen her? De kom med forslag om kroppen. Flott, trening er viktig for å komme ut av det triste. Det gikk litt tregt med ideer til å begynne med, men så løsnet det da vi tenkte på dette som et norsk gratis-stipend som de kunne få ha til de var 18. English det kunne de få bruk for uansett seinere i livet. Og data. Bilkjøring. Fotokurs. Og plutselig var hele gruppa et annet sted. Jeg skal være mer sammen med dem framover en dag i uka. Utrolig spennende! Som det slår meg: metaforer! Titanic og stipend. Magne Raundalen er en hund etter gode metaforer. Her har jeg snakket med ham en del ganger, vært på en god del møter med ham, hørt mange foredrag av ham, og det samme slår meg, kjære vene, dette er jo som en rød i det hele: han er så bevisst på metaforer! Apropos rød, en typisk Magne-fortelling om en ADHD-gutt sier litt om metaforbruken: 10

11 - Han var i barnegruppen min, og han var skvær umulig innimellom, men utrolig kreativ og enormt spretten. Jeg fortalte ham at når jeg ser deg, så tenker jeg på en rød, nylakkert Ferrari, og en idiot bak rattet som heter ADHD. Jeg synes du bør sparke den sjåføren. Du bør kjøre selv. Jeg kan bidra med litt kjøreopplæring for deg. Jeg kommenterer at nettopp de bevisste metaforvalgene da også har gjort ham til en uvanlig god formidler. Han ler: - Jaja, som ung hadde jeg jo tenkt å bli lærer, jeg ville lære folk noe. Jeg husker jeg hadde en forelesning en gang på slutten av 90-tallet i Tadsjikistan. En gammel russisk pedagogikkprofessor kom opp til meg etterpå og sa: I bunnen av din sjel er du lærer. Den replikken satte jeg stor pris på. Respekt og mottakelighet Formidlingsevnen, metaforene, er vel like viktig i terapirommet som på talerstolen, mener jeg, og Magne Raundalen er enig. barnehjem. 16 år gammel fikk han en lillesøster. Hun ble født hjemme. Magne husker de gikk ute i snødrevet den 4. januar 1957 og ventet, og så fikk slippe inn i rekke og rad. Med tårer i øynene hadde han klappet lillesøster, det var i følge Magne (med Göran Tunströms ord): ett av de ögonblick som alldrig tar slut. Det var kanskje her barnepsykologen i ham ble født? På den tid hadde han fått en god venn i Lennart, den skånske bibliotekaren på folkebiblioteket. - Lennart tok meg under sine vinger. Han sa faktisk hvilke bøker jeg hadde vokst fra, og hvilke bøker jeg burde prøve meg på. Jeg fikk først låne Thordrups danske børnepsykologi. Seinere fylte han ryggsekken min med andre spennende bøker, Europas kulturhistorie og sånn. Høydepunktene på gymnaset i Skien var norsk og latin. Magne ville bli filolog. Deretter ble det sivilarbeid. Magne var militærnekter og avtjente sin verneplikt på dr. Solems klinikk for nervøse barn på Tjøme. Da våknet psykologen i ham for alvor. Dr. Solem var definitivt en idealist, hans behandlingsideologi ville ikke vært helt god latin i dag. - Når jeg har en mutt tenåring på terapirommet, så er det mitt ansvar, min feil, hvis vi ikke klarer å snakke sammen. Da er jeg er en dårlig psykolog. Jeg sier det direkte til ham at samtalen er mitt ansvar. Går det dårlig så er det min feil. Vet du, jeg lærte så mye av Gustav Lorentzen om formidling. Vi samarbeidet fra Han var så opptatt av mottakeligheten. Vår oppgave var å åpne for mottakeligheten. Gustav Lorentzen, ja. Hans tragiske dødsfall. For Magne sitter dagen 20. april spikret. Han hadde vært i Volda og besøkt sin nå noenogåtti år gamle lærer fra folkeskolen, et eventyr av en lærer, myndig og rettferdig, nær og varm, ingen utenom familien hadde betydd så mye for Magne. En nydelig dag. På vei hjem i bilen fikk han så brått den forferdelige meldingen om Gustav Lorentzen. - Sjokkerende, det var simpelthen knusende. Gustav, som hadde vært en så nær venn og et så utrolig menneske å samarbeide med. Jeg husker vi pleide å ha tre dagers gruppesamlinger med flyktningebarn sammen. Vi hadde ingen regler, men ett hovedbudskap: vi skulle vise respekt. Dansk børnepsykologi Men begynnelsen. På tide å få med Magnes begynnelse. Solid norsk bondeslekt fra Tørdal i Telemark, Raundalen (raun = rogn) var opprinnelig en husmannsplass. Han vokste opp som nummer tre av seks søsken i et frodig miljø. Da han var sju, flyttet de til Skien, hvor hans far var psykiatrisk sjukepleier og hans mor arbeidet deltid på et 11 - Men jeg kan ikke glemme hans avslutningstale det året. Talen var kort og poengtert: Hvis de sterkeste ikke står på de svakestes side, så går det til helvete med oss alle sammen! Det ble psykologistudier. Magne var interessert i det fysiologiske og skrev hovedoppgave om hjerteratevariabilitet og emosjoner. Men så snudde han på hælen. Han gikk ned til Åse Gruda Skard og ville bli barnepsykolog. De andre ristet vantro på hodet, en eldre professor i eksperimentalpsykologi lo av ham, barn hadde ikke status på universitetet den gang. Livet med Åse - Jeg traff Åse etter at hun var blitt 60, et spennende menneske som hadde alt: det faglige, historiske, internasjonale, kvinnepolitiske. Og så var hun opptatt av formidling. Livet med Åse brakte Magne til de første TV-seriene om Mattis i 1975/76, det ble i alt 13 programmer og en umiddelbar nasjonal berømmelse. Berømmelsen har ikke fortatt seg siden. I barneåret 1979 reiste han landet rundt og provoserte. Da var han den mest intervjuede person i landet. Om det ikke kostet? - Jeg tenkte mye på at dette var farlig, det å bli noe i kraft av sin personlighet uten å ha faget integrert i seg. Jeg ble spurt om alt mulig av journalistene, men hadde som prinsipp at jeg bare uttalte meg om barn. Jeg måtte bardunere meg i faget, så jeg ikke ble som en heliumballong som lettet.

12 Familiemannen Magne Raundalen var ofte alene som mann på kvinnearenaene, som for eksempel i sin tid i redaksjonen til feministmagasinet Sirene. Likestilling har vært viktig. Magne har ikke vært engstelig for å bli eksponert på det området. En gang ble han avbildet i sofaen, strikkende og hjemme med to barn. Magne smiler: - Jeg husker et direktesendt radioprogram hvor programlederen skulle være litt bråkjekk og spurte: Du har levd hele livet ditt som et kvinnfolk? Da svarte jeg spontant: Ja, det har du rett i, og det har krevd litt av et mannfolk! Det svaret var jeg fornøyd med. Man kan ikke snakke lenge med Magne før han nevner sin kone gjennom alle år, Tora Synnøve. De skrev tidlig et par bøker sammen, men valgte videre å skille mellom jobb og privatliv. Sammen har de to barn, og nå etter hvert fem barnebarn. De siste har hatt en framskutt posisjon i Magnes liv i de seinere år. Det veit jeg også, som har prøvd å finne tid til møter eller hyre ham inn på foredrag: - Nei, da skal jeg være sammen med barnebarna. Den dagen i uka er min faste avtale med dem! Krig og traumer Fra 1979 var han på barneklinikken i Bergen. Først med et stipend om bedre omsorg for familier til barn med kreft. Det var krevende å lære å være maktesløs og kunne tåle, syntes han. Men siden har jeg ofte sagt til meg selv, at alt jeg har lært, lærte jeg på Barneklinikken. Så ble temaet barn i krig. Gjennom flere år reiste han rundt i 16 krigsland for UNICEF, ofte sammen med kollega Atle Dyregrov, for å fremme forståelsen for langtidsskadene av krigstraumer dersom de ikke ble bearbeidet. Dette lærte ham mye, særlig om betydningen som traumene hadde for barns utvikling. Barn, oppdragelse, rus, krig, konflikter, traumer, sorg, empati, aggresjon, katastrofer, samtaler med barn. Et raskt søk på bibsys.no, med innpå hundre titler på bøker han alene eller sammen med kollegaer har skrevet, viser den tematiske bredden og den kunnskapsmessige tyngden i hans engasjement. Den faglige tyngden hans og den utrettelige kampviljen hans for barn og gode oppvekstvilkår var bakgrunnen for at han i 2000 meget fortjent! ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. Berlinmurens bannemann Magne Raundalen hadde mye medieomtale i barneåret Men det er likevel ingen tvil om at 10.november 1989 peaket hans berømmelse. Hans ble selv vekket av sin venn Kalle Fürst den morgenen med beskjeden: Magne, dette er din dag! Du må ut og kjøpe Dagbladet. Det var dagen da hele verden fulgte intenst med på det som skjedde i Berlin. Muren hadde revnet. Øst-berlinerne strømmet inn i Vest-Berlin. Og Dagbladets dekning av dagen? Over hele førstesiden tronet Magne Raundalens profetiske: LA BARNA BANNE! Det var selvfølgelig en kjempetabbe på desken i Dagbladet. Det ble sagt at om ikke barna bannet den dagen, så gjorde de det i hvert fall i Dagbladet! Magne ler av episoden i dag, men innrømmer: - Det er ikke alt man har sagt, som man kan forsvare så godt i ettertid. I dag vet vi ut fra forskning at det ikke er så klokt at barn tømmer sitt reservoar av oppsamlet sinne ved å banne eller drive kampsport. Det kan faktisk hende at de i stedet øker sitt repertoar. Familievernet en strategisk ressurs Krig, konflikter og traumer. Det ble mange reiser i krigsområder. Noen år seinere fikk han plutselig en mulighet til å anvende denne kompetansen på de hjemlige krigsarenaer. - Under FNs barnetoppmøte i 2002 i New York tente statsråd Laila Dåvøy på ideen om å overføre erfaringene fra arbeid med flyktningene til barn som lever med vold hjemme. Hennes departement hadde da i flere år støttet vårt arbeid med barna i flyktningefamiliene. Det ble starten på et samarbeid vi i Senter for krisepsykologi fikk med Alternativ til vold (ATV). Vi kunne mye om barn, traumer og barnegrupper, og ATV hadde mye kompetanse på voksne voldsutøvere og voldsofre. Dermed begynte prosjektet Barn som lever med vold i familien. Jeg vil gjerne benytte enhver anledning til å berømme Laila Dåvøy for at hun så den unike muligheten i at nettopp disse to miljøene samarbeidet. Det var et lykkekast. Jeg gir henne en sekser. Ni familievernkontorer over hele landet deltok i tre år. Så måtte prosjektet konsentrere seg om krisesentrene og barnevernet. I familievernet syntes vi det mildt sagt var dumt at vår tjeneste ble tatt ut og ikke fikk ressurser til videre utvikling og kompetansebygging. Magne var enig, og var familievernets beste venn da dette ble diskutert i departementet. - Jeg var virkelig positivt overrasket over hvor mye kunnskap familievernkontorene hadde. De var en solid ressurs i prosjektet, og fortjener å få en strategisk posisjon i arbeidet videre mot vold i nære relasjoner. 12

13 13

14 Ingen sunn fornuft Magne Raundalen er en stor talsmann for kunnskap. Da han ble angrepet av Kristin Clemet og Jan Brøgger på 90-tallet i forbindelse med foreldreveiledningsprogrammet, de var imot at staten skulle satse på slikt, hadde han parert retorisk: Er det best at foreldre er uvitende? Det punkterte den debatten. - Hvis du bare følger den såkalt sunne fornuften, kan det gå helt galt for seg. Da kan vi lett havne i steinaldermetoder for å oppdra barna våre. Jeg tror på den oppdaterte fornuften, den kunnskapen vi har ervervet. Men kunnskapen skifter, det er mange råd og oppskrifter nå, og småbarnsforeldre kan lett bli forvirret? - Jeg har til gode å møte noen som har lest så mye at de har blitt dårlige foreldre. Vi har aldri hatt en mer oppegående og bevisst belest foreldregenerasjon. Jeg tror ikke dagens foreldre faller av i svingene, men finner en god middelvei. Barnets beste? Familievold er et uoversiktlig landskap. Ulike forståelsesformer har fulgt det faglige arbeidet de siste tiårene. Kvinnerettigheter og mannssamfunnet som hovedfiende dominerte i en periode. Det har vært motstand mot behandlingstilbud til voldsutøverne. Hvor ble det av barnas beste i disse bildene? - I kampens hete hadde barna lett for å forsvinne. Til tider følte jeg det som om jeg har måttet hugge meg en vei i en jungel av feminisme, antifeminisme, kjønnskamp, menneskerettighetsarbeid, politikk, politi, sosiologi og psykiatri for endelig å komme fram til barnet og barnepsykologien. Det har vært en kamp om definisjonsmakten. Barnets situasjon i voldelige familier er ikke ny kunnskap, sier Magne Raundalen. Alt på 1960-tallet kom Henry Kempe til Norge og foreleste om The Battered Child Syndome. - Jeg har selv levd så lenge at jeg selv på slutten av 60-tallet skrev artikler om barnemishandling. Mor som voldsutøver kom i fokus. Så kom en periode på 80-tallet hvor forhenget ble revet til side for søkelyset på seksuelle overgrep. Nå kom mannen i hovedrollen. I vårt arbeid med programmet Barn som lever med vold i familien er det blitt klart at vi må klare å se alle former for vold mot barn i familien samtidig! Dårlige kart I dagens ulendte terreng er det viktig å ha gode kart og god evne til å lese dem. Raundalen har hatt liten sans for en del av de tallene som har vært servert de siste årene. - Organisasjoner som skal beskytte barn har satset på å framstille den norske barndommen som et lite reservehelvete. De har på ganske dårlig faglig grunnlag fått til presseoppslag om at minst barn, kanskje , lever med vold, og at blir utsatt for seksuelle overgrep. Dette er tallmagi. Sånt slår tilbake. Hva skal vi si når grundige danske undersøkelser viser at danske barn lever med vold i familien? Det alvorligste her er at høye, falske tall kan alminneliggjøre volden. Raundalen nevner undersøkelsen til Mossige og Stefansen, med spørreskjemaer fra vel elever i videregående skole, som mer seriøs. Drøyt 80 prosent av elevene hadde aldri opplevd at foreldrene utøvet noen form for fysisk vold, to prosent hadde opplevd høyfrekvent vold, og to prosent hadde vært vitne til grov partnervold rettet mot mor. Men forskerne gjør selv klart at disse tallene antakelig er for lave. Et plyndret indre Uansett kritikk av for høye tall eller tallgrunnlag er det ingen grunn til å bagatellisere problembildet. Flere tiårs forskning omkring konsekvensene bringer fram alvoret. Det finnes studier som viser at mange av barna som har vært utsatt for voldseksponering i familien, kan klare seg bra som voksne. Men de fleste studiene konkluderer med at de voldseksponerte barna får ulike plager seinere i livet, refererer Raundalen. - Det er sterk dokumentasjon på negative effekter på barns emosjonelle og atferdsmessige funksjon, sosiale kompetanse, kognitiv fungering og skoleprestasjoner, psykopatologi og generelle helsevariabler. Det tidlige samspillet blir rammet, tilknytningssystemet forstyrres. Konflikter mellom foreldrene i barnas tidlige utvikling får en direkte innflytelse på seinere utrygg tilknytning. - Når treåringen legger seg under bordet i en krøll med hendene over hodet fordi nr 1 i trygghetshierarkiet (=mor) er livredd, og nr 2 (=far) er livsfarlig, blir tilknytningen desorganisert. Tilliten til de voksne ligger i ruiner. Barnet får rent ut sagt et plyndret indre. Når jeg hører disse historiene fra krisesentrene og andre steder, tenker jeg at vi ikke kan leve med det innsatsnivået vi har i Norge per i dag. 14

15 Der vi sitter i ankomsthallen kjenner jeg hvordan alvoret siger sterkere inn på meg når jeg får del i de kliniske erfaringene. Atskillig sterkere enn forskningsrapportenes nøkterne gjengivelse av frekvenser og effekter. Magne kjenner seg igjen i det. For ham gjorde det et sterkt inntrykk å lese Vivienne Rosebys bok om gruppeterapier med barn i California. - Barn som lever med vold i familien må finne en måte å leve på i sitt oppvekstmiljø, selv om de ikke har tillit til sine egne foreldre. I tillegg må de håndtere akutte traumer. De må alltid være på vakt og mistenksomme. De får et forstyrret virkelighetsbilde av forhold mellom mennesker. Referanserammene deres blir for absolutte. Samtidig er sårbarheten signifikant. Det eneste de egentlig har kontroll over, er sine egne feilaktige tolkninger og tanker, og det gjør dem svært motstandsdyktige overfor nye erfaringer som kunne ha ført til vekst og utvikling. Gå hjem til folk Vi blir tause der vi sitter. Hva kan vi gjøre? Vi ser ikke godt nok hva som skjer med barns oppvekst, og vi gjør ikke nok når vi ser noe, mener Magne Raundalen. - Vi må gå hjem til folk. Det er trist at helsesøster nesten har sluttet å gå på hjembesøk. Nå er det vel knapt ett besøk, det rett etter første fødsel. Barnehage og skole melder altfor lite fra når de blir bekymret. I dag kommer bare tre prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet fra barnehagene, enda så sentrale de er i norske barns liv mellom 0 og 6. Men obligatoriske hjemmebesøk også fra barnehage og skole? Det ble mange reaksjoner da Raundalen foreslo det. De slags overformynderi ville folk ha seg frabedt. - Er ikke det litt typisk? Jeg mener vi må ofre noe av foreldrenes suverenitet og privatsfære-følsomheten for å kunne beskytte barna. Folk som er mot det, er bløthjertet på vegne av de voksne og hardhjertet på vegne av barna. Vi trenger at både helsesøster, barnehage og skole går på hjemmebesøk. Hensynet til de voksne må ikke skygge for barna. Barndommens egenverdi Kanskje politikerne vil gripe mer av dette hvis de hadde fått bedre innsikt i hva de negative konsekvensene av adverse experiences hos barn vil komme til å koste samfunnet på sikt, undrer jeg. å bekymre seg for de framtidige helsebudsjettene for åringer. Men selv om kanskje det vil slå sterkest inn hos politikerne, er det ikke primært derfor vi skal være opptatt av barns oppvekst. Barn skal ha det bra fordi de er barn. Barndommen har sin egenverdi. Det har vi da også som nasjon sluttet oss til i FNs barnekonvensjon. Det er viktig at vi hele tiden plager oss selv med det faktum at vi ikke har god nok beskyttelse for barn. Tiden går altfor fort på Gardermoen. Magne har for lengst varslet når han må gå. Jeg vil gjerne ha med hans strategiske tenkning når det gjelder dagens situasjon. Hva er de viktigste utfordringer? - Å beskytte den nyfødte familie! Følg babyen hjem det er nasjonens formue. Vi må sørge for at barna blir beskyttet. Hvis det går galt der hjemme, er det mye som kan tapes på kort tid. Vår oppgave er å beskytte slik at de gode muligheter kan få vokse fram. Små barn trenger først og fremst kvalitativt gode og stabile, kontinuerlige voksenrelasjoner. - Og en utfordring til som jeg må få nevne: Barn av foreldre med rusproblemer. Det er så mye negativt som kan skje der. Kanskje jeg burde bekymre meg for dem resten av livet mitt. Talsmannens fordring Vi har sittet vaglet opp inne i baren i to timer nå. Magne Raundalen ser på klokka. En time igjen til flyet skal gå, han skal bare gjennom sikkerhetskontrollen først, en etasje opp. - Det er jo et tankekors. Vi tåler å gå på sokkelesten her på Gardermoen for at noen skal sjekke om vi har en terrorist i skoen før vi skal fly til Bergen. Men vi tåler ikke sikkerhetsrutiner som kan beskytte barna våre. Vi forlater baren. Det er lenge igjen til flyet hans går, tenker jeg. Men selvfølgelig, han liker jo å være ute i god tid. Et kraftig håndtrykk. Vi står noen sekunder. Han ser sterkt på meg, det er noe med tilstedeværelsen hans, konsentrasjonen. Den utrettelige talsmanns konstante fordring. Jeg ser avslutningsordene hans bli til. En form for skapelse på nytt, slår det meg. - Vi har så mye kunnskap nå om hvilke skader, ja hjerneskader, barn får av å leve i hjemmemiljøer med vold og trusler. Vi er ofte mer opptatt av å beskytte privatsfæren enn barna. Jeg er redd dommen over vår tid kan bli at vi ikke fikk beskyttet de barna som hadde det verst. Vi har ikke tatt konsekvens av vår kunnskap om skadene. - Barndommen varer hele livet. Vi kan få et økende antall som ikke mestrer det voksne livet. Det er god grunn til 15

16 Grupper for voldsutsatte kvinner Ny start etter vold i parforholdet Sju kvinner har klart å bryte med sine voldelige partnere. De har fått en ny start i livet ved hjelp av traumegruppa for voldsutsatte kvinner ved Familiekontoret i Førde. Liv Sæbø og Signy Amundsen har ledet gruppa. Hvert møte har vært knyttet til et kapittel i boka Sommerfuglkvinnen av Judith van der Weele ved ATV Oslo. Er jeg gal? Dum? En dårlig kvinne? Slik åpner det første kapittelet i Sommerfuglkvinnen. I løpet av noen høst- og vinterkvelder har gruppedeltakerne i Førde i fellesskap klart å svare nei på disse spørsmålene. Tema er reaksjoner etter vold. Post-traumatisk stress-syndrom, dårlig selvbilde, trøtthet, isolasjon og søvnvansker. Det var noen av problemstillingene som preget de sju kvinnene som i fjor høst kom sammen på Familiekontoret i Førde. En kjølig kveld i mai hadde gruppa avslutningsmiddag på en restaurant i sentrum. Grupemøtene var avsluttet, men deltakerne hadde etablert et nytt nettverk gjennom sammenkomstene. Det var ikke siste gang de sju kvinnene i alderen år skulle sees. Det var de enige om. I boka Sommerfuglkvinnen beskrives ettervirkningene og bearbeidingen av familievold slik: Hjernen vår kan dytte bort vonde opplevelser for en tid. Det koster mye krefter, men det er mulig. Da ligger disse levende minnefragmentene som bak en vegg. De kommer til deg når du minnes om det vonde. Noen ganger, mest om natten når du sover, da er denne veggen tynnere. Dersom en vil bli kvitt gjenopplevelser, må puslespillet med minnefragmenter limes sammen igjen ved hjelp av ord. Når vi snakker og føler samtidig rundt vonde ting som har skjedd med oss, begynner minnene å blekne. Å snakke om det er ofte det motsatte av det vi ønsker, bare glemme. Inntil man er sterk nok til å snakke om det, vil det være viktig å ha en god vegg som holder minner på plass. En slik liming og bearbeiding av minnefragmenter ved hjelp av ord, er noe av det de sju kvinnene i Førde har gjort sammen med gruppelederne fra familiekontoret. - Vi har vært opptatt av at kvinnene skulle bli aktører i sine egne liv. Det har ikke vært et poeng i gruppa å dyrke offerrollen. Målet har vært at deltakerne skulle komme videre i livet, sier Liv Sæbø og Signy Amundsen. - De sju kvinnene i vår gruppe har til sammen 16 barn. Vold påvirker foreldrefunksjonen. Vi tenker at omsorgsevnen til kvinnene har vært midlertidig redusert. De har vært svært optatt av at også barna har fått det bedre som et resultat av gruppen, sier Sæbø. - Traumegruppa ble rekruttert av kvinner som på vanlig måte har henvendt seg til familiekontoret. Det betyr at kontoret også har hatt kjennskap til mennene, for eksempel fra mekling. Før gruppearbeidet ble kvinnen testet (scoret) for opplevd livskvalitet (skala 1-10) og for hvor alvorlig mishandling de blir eller har vært utsatt for. Eksempel: Har han slått, bokset, sparket, bitt, kvalt, lugget eller brent deg? Ofte 6, av og til 5, sjelden - 4, aldri - 0. Ved å summere svarene/verdiene på 32 ulike spørsmål, får man ut en totalsum, som går fra ikke mishandling (0-14) til livstruende mishandling (94 eller mer). - Vi har jobbet med sikkerhet, for eksempel å variere møtetidspunktene og dagene, etter at vi fikk vite at en av mennene hadde fått vite om møtene. Samtlige gruppedeltakere i Førde har samtykket til å delta i en undersøkelse ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, om sammenhengen mellom deltakelse i arbeidslivet og utsatthet for vold, som utføres av Kjersti Alsaker. - Mange av kvinnene har hatt helseplager og trøbbel med NAV og fastlege. De har opplevd mangel på respekt for det som har vært oppfattet som litt diffuse plager: tretthet, isolasjon og søvnvansker. Sæbø og Amundsen beskriver møtene i traumegruppa for voldsutsatte kvinner som strukturerte, med en fast start og avslutning med musikk, og gruppeoppgaver på hvert møte. Deltakerne kan ta opp egne problemstillinger, men bare det som er relevant for gruppens formål. Det var en forutsetning at deltakerne hadde gått ut av det belastende parforholdet. De måtte også kunne snakke godt norsk, av hensyn til gruppesamtalene. Kvinnene har også tatt for seg den voldelige mannen som et tema. Hvem er han og hvorfor er han blitt voldsutøver? Rådgiver Per Bjarne Ørjansen ved Fagteam Førde, som tidligere har drevet en mannsgruppe for 16

17 Grete og Kari fra Sogn- og Fjordane har fått hjelp i traumegruppa til Liv Sæbø (til venstre) og Signy Amundsen ved Familiekontoret i Førde. voldelige menn sammen med Sæbø, har vært bidragsyter på dette temaet. - Selv om kvinnene er ute av det voldelige parforholdet, er mannen fortsatt viktig, blant annet fordi kvinnnene seinere skal omtale ham overfor de felles barna. Dette dreier seg om å forklare, ikke å forsvare, understreker Sæbø. Den voldelige mannen har i mange tilfeller vært den lille gutten i Gro Dahles stykke Sinna mann. To av de sju gruppemedlemmene hadde etablert seg i nye parforhold, og kunne bruke denne erfaringen i gruppa. Kvinnene har taushetsplikt om det som blir sagt og det som kommer frem i gruppemøtene. Deltakertallet ble begrenset til maks åtte. Ut over den størrelsen går forsamlingen fra å være en gruppe til å bli et møte, mener gruppelederne. - Alle skal føle seg ivaretatt. Vi må kunne følge opp den enkelte. Det har hendt at vi har ringt opp enkelte etter et møte eller mellom møtene, for å sjekke: Har du det OK? Den sosiale nettverksbyggingen har vært av stor betydning. - Mange av damene har syntes det har vært tungt å være sosiale i den tøffe hverdagen de har være oppe i. Nå har de knyttet noen viktige kontakter og fått seg et nettverk gjennom denne gruppen, sier Sæbø. Det er uklart om det blir etablert nye traumegrupper i Førde, men det kan bli aktuelt hvis det viser seg å være behov over litt tid. 17 Kari (45) og Grete (39): Vi har lov til å være slitne! To kvinner med tre barn hver. Vi kaller dem Kari og Grete. De er representative for en stor gruppe. Begge har brutt ut av et langvarig parforhold preget av vold. Stress og utmattelse har satt dem utenfor arbeidslivet. Eks- mannens samvær med barna er vanskelig. De har møtt liten forståelse hos helsevesenet og NAV. Familievernkontoret i Førde og traumegruppa for voldsutsatte kvinner ble redningen. Grete: Da jeg bestemte meg for å bryte med mannen min etter nesten 20 år med psykisk og fysisk vold, viste jeg at det ville bli en katastrofe. Jeg måtte ha noen til å hjelpe meg, et nettverk. Jeg kontaktet lege, politi, advokat og familievernkontoret, og reiste bort. Det var familievernkontoret som fanget meg opp. De andre bare sa at de ikke kunne gjøre noe. Til slutt var det for seint. Men jeg visste ikke hva familievernkontoret sto for, før jeg måtte til mekling. Kari: Jeg oppsøkte først kontoret da jeg hadde bestemt meg for å gå ut av parforholdet. Så jeg fikk tips fra en venninne som kjente til at gruppa skulle starte opp. Men jeg hadde tidligere vært i kontakt med kontoret i

18 forbindelse med mekling. Etter mange år med vold er man helt utslitt. Mange av oss får problemer på arbeidsplassen. Man greier ikke å konsentrere seg på grunn av forholdene i familien. Jeg ble veldig glemsk da alt sto på som verst. Nå husker jeg det meste. Grete: Flere i gruppa hadde post-traumatisk stresssyndrom. Vi var veldig slitne. Helt tappet for krefter. Flere står også helt på bar bakke økonomisk. De er blitt tvunget til å ta opp lån for mannen. Det er det vi kaller økonomisk vold. De spekulerer bort pengene og betaler ikke bidrag. Kari: Det er vanskelig å komme seg videre i livet etter noe sånt. Det virker som om leger og hjelpeapparatet har kommet veldig kort på dette feltet. Derfor var det veldig bra med en sånn gruppe. Sammen med gruppelederne forsto vi bedre hva dette dreide seg om. Grete: Vi klarer å erkjenne for oss selv at vi har lov til å være slitne. Det er rett og slett greit å være slitne etter det vi har vært gjennom. Jeg følte meg latterliggjort av legen. Han ville at jeg skulle gå på anti-depressiva, når problemet var vold. Kari: Vi burde vært fanget opp lenge før vi kom opp i den krisen vi havnet i. Det er viktig at leger får mer kunnskaper om sånt som dette. Det har vært så lite hjelp å få. Det er bittert å tenke på at årene har gått uten at man er blitt fanget opp i helsevesen og arbeidslivet. Man blir veldig psyket ned, og forstår ikke helt hva som skjer. Grete: Åpenhet omkring vold i parforhold er viktig! Kari: Vi har lært en del om den andre personen, mannen, også. At de kan ha vært utsatt for ting under oppveksten. Den voldelige parten skulle hatt behandling. Grete: Jeg ble sint da det skulle komme en mann til gruppa (Per Bjarne Ørjansen ved Fagteam Førde, red anm.) for å forsvare mannfolkene. Men han sa det på en måte som gjorde at du forsto mer av hva dette dreier seg om. Men vi skal ikke forstå oss ihjel om mannen. Kari: Skal en selv komme videre, må en greie å tilgi. Man kan ikke fortsette å være bitter i lang tid, det går bare ut over en selv. Grete: Jeg har gjort det jeg har kunne for at eks-mannen min skulle få hjelp. Nå kan jeg ikke lenger konsentrere meg om ham. Jeg måtte bytte fokus, og se på mine egne behov. Mannen min ville ikke bli med til familievernkontoret. Vi hadde mekling hver for oss, men måtte også ta noen timer sammen på grunn av barna. Konflikten i vår familie toppet seg i en ekstremt truende situasjon, der politiet måtte aksjonere. Han fikk besøksforbud, jeg fikk voldsalarm. Jeg har opplevd familievern kontoret i flere roller som meklere og som ledere for denne gruppa. Samlingene gjorde mye med meg. Dette er den beste formen for hjelp jeg kunne fått. Livskvaliteten min var nede i en til to av ti mulige. Nå har jeg kommet opp i åtte-ni. Kari: Grupper som dette kan fange opp flere som trenger hjelp. Grete: Barna mine har også vært til samtaler på familievernkontoret. Minste datteren min ba meg spørre de andre i gruppa hvordan barna deres hadde det. Det er viktig for barna at noen tar mor på alvor. Kari: Offerrollen setter sine spor i kroppen, også i forhold til ungene. Grete: Hodet mitt var som i bomull. Når noen sier til deg hele tiden at du er udugelig, tror du det til slutt. Jeg var sikker på at folk på gata så at noen var galt med meg. Kari: Ja, til slutt tror man på alt som blir sagt. Grete: Nå har alle delene av meg kommet på plass igjen. Hele kaoset mitt er på plass. Kari: Det er godt å vite at vi har hatt helt naturlige reaksjoner. Grete: Nå har vi bestemt oss for å ha ettervern, uavhengig av familiekontoret. Alle gruppemedlemenne har fått i oppgave å finne på en aktivitet i året som kommer. Kari: Liv og Signy ved familievernkontoret har gjort en helt rå jobb for oss. De har stått på, og det er vi takknemlige for. I begynnelsen hadde jeg det så vanskelig at til og med kontorbygget her virket truende. Nå er det OK. Faktaboks Traumegruppe for voldsutsatte kvinner Rekruttert gjennom ordinær kontakt med familievernet Alle har fysisk avsluttet parforholdet Kvinnene har barn Alle deltakere behersker norsk Spurt om voldsart og livskvalitet før/etter gruppedeltakelse Maks åtte deltakere Seks møter i halvåret Gruppemedlemmene har blitt enige om taushetsplikt Sommerfuglkvinnen fra ATV brukt som arbeidsbok Nettverksbygging/sosial kontakt viktig resultat 18

19 Østfold: Ingen legehenvisning til voldsgruppe på fem år I løpet av de fem årene det har eksistert kvinnegrupper for voldsutsatte kvinner i Østfold har det aldri skjedd at en fastlege har henvist et kvinnelig familievold-offer til dette tilbudet. Dette opplyser sosionom Anne Kloster Bjørge ved Familievernkontoret Østfold sør. Familievernkontoret i Halden har i fem år hatt gruppetilbud for kvinner som har levet med vold i nære relasjoner. Våren 2010 startet den niende gruppen. Dette tilbudet til kvinner er en del av en større satsing som Familievernkontorene Halden, Fredrikstad og Sarpsborg (nå Familievernkontoret Østfold Sør) har hatt i fellesskap. I Østfold er det også gruppetilbud for menn som utøver vold, etter Brøset-modellen. Videre gis det tilbud til barn som blir vitne til vold eller selv er utsatt for vold, både individuelt og i gruppe. Dette tilbudet skjer i samarbeid med krisesenteret i Fredrikstad. - Gruppe for voldsutsatte kvinner er utviklet i samarbeid med ATV, og tar opp i seg prinsipper som står sentralt i ATV sin tenkning. Tilbudet består i en serie med ti gruppemøter, en gang per uke av 1 time og 45 minutters varighet. Tilbudet er gratis og er åpent for alle som opplever seg utsatt for vold i sine nære relasjoner. Gruppemøtene er preget av en psykoedukativ tilnærming til det å få et bedre liv, selv etter å være utsatt for vold, sier Anne Kloster Bjørg. Temaer som går igjen i møterekken er blant annet: hva er vold, voldsdefinisjon, voldsformer fokus på sikkerhet, hva kan gjøres for å ivareta egen, og barns sikkerhet hva kan være normalreaksjoner på å være utsatt for vold fokus på grensesetting, trening på å sette grenser hvordan bygge seg opp og komme seg videre etter å ha levet med vold - Vi har konsekvent brukt KOR-skjemaer (bruker-feedback, klient- og resultatstyrt praksis, red. anm.) i forbindelse med gruppemøtene. Det har vært interessant å bruke skjemaene i forhold til denne målgruppen av flere grunner. En ting er at vi etter hvert har fått et ganske stort materiale i forhold til en klientegruppe som har vold som felles problemområde, med de felles belastninger det består i. Kvinner som har levet med vold, har en klar tendens til å oppleve det som uvant og vanskelig å skulle fokusere på hvordan kvinnene selv har det. De har gjennom lengre tid utviklet et meget sensitivt apparat i forhold til å tolke sinnstilstander til den som utøver vold, noe som trolig har gått på bekostning av å kjenne etter hvordan man har det selv, sier Kloster Bjørge. 19 Andre sentrale erfaringer fra gruppene i Østfold, er at svært mange av deltakerene går med en opplevelse av at det er dem det er noe galt med, når de starter opp i en gruppe. Flere har stiftet bekjentskap med psykiatrien og fått en diagnose. - Når gruppedeltakerne deler sine erfaringer med hverandre, og de hører den ene etter den andre beskrive hvordan de har fått høre fra voldsutøver at du er gal, det er din skyld, og liknende så skjer det ikke sjeldent noe helt magisk i gruppen. - Gruppedeltakerne ser seg rundt på de andre deltakerne og resonnerer: hvis du og du og du er blitt kalt gal - akurat slik jeg også er blitt, så kan det umulig stemme, - for du og du og du er jo ikke gal, - og da er neppe jeg det heller!. Dette er ofte en ny og vesentlig innsikt. - Med dette som utgangspunkt er det spennende å snakke om alle de normale reaksjonene som kan komme når man lever i en veldig unormal situasjon. Innsikt i hva volden gjør med den enkelte både fysisk, psykisk og relasjonsmessig, er åpnende for å kunne se at man har valgmuligheter. Dette endrer ofte perspektivet på egen person, og er første trinn i retning av å ha forventninger om å bli behandlet pent. Å jobbe med selvfølelse kommer som en naturlig konsekvens. Alle har rett på et liv uten vold, sier Anne Kloster Bjørge. Hun fastslår imidlertid at ingenting kommer gratis i denne formen for jobbingen. En ting er at det er krevende å rekruttere deltagere til gruppene. I løpet av de fem årene tilbudet har eksistert, har det aldri skjedd at en fastlege har henvist en kvinne som har vært utsatt for vold. Tilsvarende erfaring gjelder for mange av de andre yrkesgruppene som trolig møter disse kvinnene. En kan lure på hva det kommer av? spør Kloster Bjørge. - Mye skyldes vel at familievold er tabubelagt. En annen ting tror jeg handler om at mange ikke orker å se det, fordi en ikke vet hvordan man kan være til hjelp. - Tilbakemeldingene fra gruppedeltakere i Østfold er svært positive. De fleste melder tilbake at de føler seg adskillig sterkere og tydeligere på egne grenser etter å ha gjennomført ti gruppesamlinger. Denne positive responsen gjenspeiler seg i tilbakemeldingene som kan leses i KOR-skjemaene, sier Anne Kloster Bjørge.

20 - Jeg var Terminator i hodet! Frode* har problemer med sinne og voldelig atferd. Nylig kastet han en vodkaflaske i veggen under en fest. Bare flaks gjorde at ingen ble skadet. Han følte seg som Terminator. Frode deltar i en sinnemestringsgruppe for menn i Østfold. Målet er å trene på alternative løsninger når han blir trigget og det begynner å koke i hodet. Vi var til stede under et oppfølgingsmøte etter en gjennomført sinnemestringsgruppe på 16 møter i vårhalvåret. Tre av fem gruppemedlemmer deltar. Møteledere er familieterapeutene Stein Arild Knudsen og Erik A. Andreassen ved Familievernkontoret Østfold sør. Begge er etterutdannet i sinnemestringsterapi etter Brøsetmodellen hos RVTS Sør (se egen sak). De to har tidligere jobbet etter ATV-metodikk. Andreassen og Knudsen ønsker også å lære av Østensjø familiekontors arbeid med parterapi i voldssaker, med fokus på sikkerhet for barna. Hjelpemidler under den to timer lange samlingen er sinnesirkelen og en tavle med de ulike faser av en aktuell hendelse: Situasjon tanker følelser handling alternativ. Hjelpemidlene er utviklet ved Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim. Gruppeleder noterer det gruppemedlemmene forteller, strukturert under disse overskriftene. - Vi ønsker å bruke det beste i modellene fra ATV og Brøset. ATV er mye her og nå, og er mer psykodynamisk, bygget på faser: vold, ansvar, konsekvenser for barn, samboere. Brøset bruker et kognitivt skjema, og har et strukturert opplegg over 15 møter. Programmet er verktøy-orientert (blant annet gule kort), og det er hjemmearbeid mellom samlingene, opplyser de to familieterapeutene. - Barna er uhyre viktig for disse mennene. Blir det snakk om forholdet til barna, sprekker skallet selv hos de tøffeste karene i gruppene. Mange av dem har selv opplevd vold som barn, sier Erik A Andreassen. - Barnevernet er viktig for at volden ikke skal fortsette. Vi må ha en dialog mellom familievernet og barnevernet. Vi ønsker ikke at barnevernet skal henlegge saker etter at noen er henvist til oss. De har noen midler som ikke vi har, sier Stein Arild Knudsen. - Flere menn går både i voksenpsykiatrien og i vår mannsgruppe. Politiet henviser også til oss. Vi har tett kontakt med familievoldskoordinatoren. Det er viktig å gi et tilbud midt i krisen. Vold er et prioritert arbeidsområde. - Vi har økt volden ved familievernet i Sarpsborg fra rundt 7 prosent av sakene i 2002 til 30 prosent nå. Det handler om å spørre og å ha et vidt voldsbegrep. Vold er noe mer enn et knytteneveslag i ansiktet. De fleste barna opplever mye mer av volden enn hva foreldrene tror, og de frykter at det skal ende med drap. De som tar imot henvendelsene må være obs på at konflikt kan bety vold, sier Knudsen. - Det krever ca åtte ganger mer kapasitet ved kontoret å møte familier med voldsproblemer enn såkalte vanlige familier. Vold tar masse kapasitet, sier Andreassen. - Hva har skjedd siden sist hvilke erfaringer har dere gjort? innleder Stein Arild Knudsen oppfølgingsmøtet med gruppedeltakerne. De tre mennene med et aldersspenn på over 30 år, nøler litt. De er alle kraftig bygd, to har tatoveringer. Alle tre lever sammen med en kvinnelig partner. Karene har samlet en sosial status som folk flest: En har jobb som krever høyere utdanning, en annen en trygdemottaker. Frode (27) legger fire mobiltelefoner på bordet foran seg i familievernets møterom. Viggo (35) stirrer litt fraværende i taket. Karene har glemt å ta med seg arbeidsboka fra Brøset. Geir (62) har likevel ikke glemt lærdommen fra sinnemestringsgruppen: - Jeg har sinnesirkelen på kjøkkenet! Frode legger til: Sinnesirkelen fungerer i depresjoner. Når du får negative tanker. Knudsen: Hva trigger sånne tanker? Frode: Dama ville ikke være med til syden, fordi eksen min hadde skrevet på Facebook at hun også ville til syden. Da ble jeg forbanna! Knudsen: Og da har du alternativer: Overse, ta timeout! 20

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet Familievernets skriftserie nr 1/2011 Barn i familievernet 1 Barn vil bli sett og hørt Alle barn av foreldre som oppsøker familievernkontorene, håper at de voksne skal slutte å krangle og i stedet samarbeide

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg Marthe (8) må reise langt for å se mamma Nr. 2 // 2011 90. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN for barn og unges psykiske helse barn og unge fikser delt bosted Psykolog Gunnar Ekeid: kanskje får man barn

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2.

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Bulleteng nummer 2 Sikkerhet Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Sikkerhet 1 Juni 2005 En nødvendig hjelpestrategi som ramme rundt alt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Seminaret på Voksenåsen 2.- 3.mars 2005

Seminaret på Voksenåsen 2.- 3.mars 2005 v/prosjektleder Trygve A. Børve v/prosjektleder Per Øystein Steinsvåg Fabrikkgaten 5 Korsgata 28b 5059 Bergen 0551 Oslo Tlf.: 55 59 61 80/95299270 Tlf.: 23 23 15 94/92464089 E-mail: tab@krisepsyk.no E-mail:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

ikke Stikka Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST NR. 02 2008 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST NR. 02 2008 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 02 2008 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SVART PÅ HVITT OM INCEST 1 Innhold Noen ord til ettertanke Av daglig leder Kari Engen Sørensen

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

til besvær foreldreskap VOKSNE FOR BARN MAGASINET Liker ikke tanken på å snekre nye mennesker gutt uten far ikke trenger fedre

til besvær foreldreskap VOKSNE FOR BARN MAGASINET Liker ikke tanken på å snekre nye mennesker gutt uten far ikke trenger fedre for barn og unges psykiske helse Nr. 3 // 2010 89. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Biskop Laila Riksaasen Dahl: Liker ikke tanken på å snekre nye mennesker for barn og unges psykiske helse lykkelig mamma

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Kognitiv terapi i møte med sørgende LUB har overtatt Englesiden Forsknings- og prosjektpresentasjon Leder Sterkere, saktere, enklere, varmere Den siste tiden har

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

kvinner&familie Familiens framtid Vinn reisestipend Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 4/2009

kvinner&familie Familiens framtid Vinn reisestipend Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 4/2009 kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 4/2009 Vinn reisestipend Familiens framtid Barna er vår morgendag Tekst: Helene Freilem Klingberg Kan du høre vinden suser, bærer bud

Detaljer