Årsberetning BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep"

Transkript

1 Årsberetning 2009 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

2 Å være sterk Å være sterk er ikke å aldri falle å aldri vite å alltid kunne Å være sterk er ikke å alltid orke å le å hoppe høyest eller ville mest Å være sterk er ikke å løfte tyngst å komme lengst eller alltid lykkes Å være sterk er å se livet som det er å akseptere dets kraft å ta del i det å falle til bunnen slå seg hardt og komme igjen Å være sterk er å våge å håpe når ens tro er svakest Å være sterk er å våge se et lys i mørket og å alltid kjempe for å nå dit Ukjent forfatter

3 3 Årsberetning BRiS FORORD Buskerudregionens incestsenter ( BRIS) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Buskerud og nordre deler av Vestfold (22), hvor Drammen kommune er vertskommune for senteret. Eierkommunen har inngått en forpliktende samarbeidsavtale som legger grunnlaget for utvikling av kunnskap, skape gode tjenester og et støttetilbud til de som rammes av incest og seksuelle overgrep i vår region. BRiS har et eget styre med relevant faglig og administrativ kompetanse. Senteret har tilbudt bistand i snart 3 år og dekker en befolkning på ca innbyggere. Senteret finansieres av eierkommunene og statlige tilskudd etter 20 80% regelen. Formålet med BRIS er å være et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet som gir støtte og bistand til enkeltpersoner og deres pårørende som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep. I tillegg er BRiS et kompetansesenter med påfyll av kunnskaper for samarbeidspartnere både i utdanningssystemet og hjelpeapparatet. Det har vært god kontakt med samarbeidspartnere i BRiS har hatt stor pågang med mange nye brukere i Senteret har brukere fra hele Buskerudregionen og antall personer reflekterer i stor grad antall innbyggere i hver kommune. Det er mange sterke historier med barn, ungdom og voksne som kynisk har blitt utsatt for maktmisbruk og overgrep, men til tross for dette opplever de ansatte på BRiS mange solskinnshistorier hvor bistand og oppfølging har gitt god livskvalitet. Ekstra motiverende er det at to av brukerne, ressurssterke jenter, er valgt inn i Barneombudets ekspertpanel og som i november var i audiens hos Kongen. Året 2009 har vært hektisk med et ekstra fokus på markedsføring av tjenesten og forebyggende arbeid for ungdom. Det er bla. investert i utvikling av nye forbedrede nettsider (www.brisenter.org ). Fylkeskommunen ved administrasjon og likestillingsutvalg bevilget ekstra midler, og et undervisningsopplegg for videregående skole med en film om overgrep mot gutter ble produsert og utprøvd. Det holdningsskapende arbeidet med ungdom fortsetter i BRiS går inn i 2010 med færre ansatte, men nå alle i tilnærmet fulle stillinger. Det er høy kompetanse i teamet og en velutviklet organisasjon med stor motivasjon. Et nytt utviklingsområde i 2010 er en modell for innføring av profesjonelle frivillige. BRiS er underbemannet i forhold til etterspørsel og derfor vil ekstra ressurspersoner kunne bidra i møter med brukere på arenaen aktiviteter og temakvelder. Målet er å rekruttere og lære opp et team med profesjonelle frivillige, dvs. personer med en relevant fagutdannelse etter en godt fungerende modell fra Albahus i København (www.albahus.dk ) Avslutningsvis ønsker styret å formidle at de er stolte over ledelsen og de ansatte på BRiS. Det er en glede å følge dem i en utfordrende hverdag der profesjonell hjelp til enkeltmennesker med store personlige utfordringer har all fokus. Jeg som styreleder vil benytte anledningen til å takke personalet for stor innsats i Tore Isaksen Styreleder

4 Årsberetning BRiS 4 INNLEDNING Alle i Norge er inneforstått med den store innsatsen som gjøres for å forebygge folkehelsen i forhold til hjerteog karlidelser (20%), diabetes, fedme (10%), alkoholisme (10%) og ulike kreftformer (1 av 3 får det). Dette har pågått i stor stil siden 50-tallet. Fakta viser at 10% av den norske befolkning er eller har blitt seksuelt misbrukt. Men tenker vi over at når så mange utsettes for seksuelle overgrep, må dette også være et folkehelseproblem! Forskning og undersøkelser viser at 6 av 7 rusmisbrukere har vært utsatt for seksuelle overgrep, nesten alle prostituerte, et økende antall innsatte i fengslene har overgrepserfaring og mer enn 50% av innlagte i psykiatrien har opplevd misbruk og overgrep. Vi vet at 10% er utsatte, 5-7% er overgripere og alle har familier og venner. Når så mange blir berørt av seksuelle overgrep, må det ikke da være en STOR samfunnsutfordring? Incest og seksuelle overgrep er en samfunnsutfordring med alvorlige konsekvenser for de som rammes. Landets snart 20 sentre mot seksuelle overgrep, utgjør et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparat. De er lavterskeltilbud og blir drevet etter selvhjelps prinsipper. Samtidig er de kompetansesentre med store kunnskaper og erfaringer på temaet seksuelle overgrep. De tilbyr forskjellige aktiviteter og har erfaring fra ulike alders- og målgrupper. Hovedmålet for BRiS, Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep, er å synliggjøre dette tabubelagte området. Det skal drives opplysningsarbeid for å fange opp og om mulig å redusere omfanget av overgrep. Samtidig skal senteret være et sted som tar imot og bistår de utsatte og deres familier. BRiS skal være synlige, følge aktivt med i samfunnsutviklingen og jobbe opplysende og holdningsskapende inn mot forskjellige miljøer og målgrupper. Informasjon spres jevnlig og kompetanseheving som f.eks. teamdager, tilbys samarbeidspartnerne. I 2009 har BRiS hatt en ekstra stor satsning på ungdom og holdningsskapende arbeid. To ansatte, daglig leder og en skrivekyndig ressursperson har jobbet utstrakt med et temahefte, et undervisningsopplegg og en film. Det har blitt tre flotte produkter: Si det til noen det er ikke din skyld, Hvor går grensen og Du skal være takknemlig. Vår pedagog har vært ute i mange klasser i videregående og fått tilbakemeldinger fra over 300 elever og skoleansatte. Innsalget tok noe lengre tid enn forventet, men etter hvert ble det gjort mange avtaler med skolene for skoleåret 2009 /2010. Ekstra midler er bevilget fra Buskerud fylkeskommune og Likestillingsutvalget slik at BRiS kunne ansette en mannlig sosiolog for å jobbe med film og undervisning. Filmen ble laget i BRiS regi med idéer, manus, planlegging og audition helt til gjennomføring og premiere. Catapult film as var vår profesjonelle samarbeidspartner som leverte det ferdige produkt. HISTORISK TILBAKEBLIKK I 1993 startet det første incestsenteret i Buskerud under navnet Pilar. Stedet var et støttesenter for incestutsatte og ble drevet av ildsjeler som selv hadde opplevd seksuelle overgrep. Pilar ble avviklet våren Drammen bystyre tok initiativ til å starte opp igjen et nytt og faglig robust incestsenter i de tidligere lokalene til Pilar. Kommunene i Buskerud og Nordre Vestfold støttet opp om dette initiativet. BRiS, Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, ble offisielt åpnet 31. oktober BRiS skal være et lavterskeltilbud til befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. ORGANISERING BRiS er et samarbeidsprosjekt hvor 20 av de 21 kommunene i Buskerud, samt Sande og Svelvik i Vestfold (i alt 22), deltar. Drammen kommune er vertskommune. Eierkommunene kan komme med innspill, og de bidrar til finansieringen av senteret med 3-årige forpliktende samarbeidsavtaler. Kommunene står for finansieringen med 20% og staten v/ Barne-, ungdoms- og familie direktoratet, Buf-Dir., med de resterende 80%. Helse Sør-Øst og Buskerud Fylkeskommune bidrar også økonomisk. Dette gir et sikkert grunnlag for forutsigbar og kvalitetsmessig god drift på BRiS. Beregningsgrunnlaget er antall innbyggere pr. kommune, og driftsbudsjettet for BRiS i 2009 er ca 4,2 mill. BRiS er et interkommunalt samarbeids tiltak, har en vertskommunemodell med eget styre og hvor personalet har et ansettelsesforhold i Drammen kommune. Styreleder er Utdanningsdirektør i Drammen kommune. Midtveis i 2009 var det skifte av styreleder, og det ble i 2009 avholdt fem styremøter.

5 5 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Styret består pr av følgende medlemmer: Tore Isaksen, leder (ledergruppa i vertskommunen Drammen) Sidsel Wam Nilssen (Søndre Buskerud politidistrikt) Tove Blåmoli (Modum Bad) Anne Kristine Due-Sørensen (Buf-etat) erstattes av Nanna S. Nordhagen (ledergruppa i Modum kommune) VERDIER OG TEORIGRUNNLAG Personalet utarbeidet og styret godkjente Verdidokumentet for BRiS (2007 og 2009 m/ tillegg av etiske retningslinjer). Det inneholder viktige grunnverdier for arbeidet i årene fremover og oppdateres jevnlig. I all virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, er menneskesynet det mest avgjørende for hvordan vi handler. BRiS menneskesyn kommer til uttrykk gjennom de verdier som skal prege vårt arbeid. Våre grunnleggende verdier er: Respekt, verdighet, fellesskap og solidaritet. Tillit, oppmerksomhet og omsorg er også viktige og vesentlige elementer. BRiS tar utgangspunkt i en helhetstenkning med forståelsen for samspillet mellom den menneskelige natur, omgivelser, traumer og reaksjoner. Teoriene bak helsefremmende arbeid vil bli benyttet aktivt med forbedret livskvalitet som mål. Positive holdninger, mestringsmekanismer, bevissthet om ressurser og reell medvirkning fra grupper man ønsker å rette innsatsen mot, er i fokus. BRiS skal bistå brukerne i en prosess som kan sette den enkelte i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin livskvalitet. Det er aktive bedringsprosesser hvor motivasjon er et vesentlig element. Skadede relasjoner, skam- og skyldfølelser er områder de fleste seksuelt utsatte trenger bistand til. Alle relasjoner har et element av makt i seg, derfor er maktforvaltning sentralt i alt helse- og sosialarbeid, også ved BRiS. De som utsettes for seksuelle overgrep blir relasjonsskadet og har vært utsatt for maktmisbruk. Mennesker er ofte enda mer sårbare når de trenger omsorg, hjelp eller er under behandling. Bevissthet i bruk av makt gjør at enkeltmennesker bedre kan bli sett og respektert ut fra sin livssituasjon, verdier og egenart. Kunnskaper om dette med positivt utgangspunkt, kan gi forståelse, styrke og mot til forandring. MÅLGRUPPE OG MÅL BRiS er et robust faglig senter som er et lavterskeltilbud for befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. Senteret er åpent for alle som er berørt av incest, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser, både ungdom (barn fra ca 13år), voksne, kvinner, menn, pårørende og deres nettverk. 116 brukere har oppsøkt kontoret i De som har henvendt seg, har vært utsatt for incest eller voldtekt. 45 prosent er unge kvinner under 24 år. BRiS har i 2009 registrert brukere i alderen 12 til 69 år. Det er få menn til tross for mye fokus og med 3 ansatte menn i inneværende år. Brukerne har enten selv funnet veien til senteret, eller henvist fra politi, helsestasjon, behandlere, skoler m.fl. i samarbeidskommunene. Flere pårørende og partnere har kommet eller ringt for informasjon og bistand. BRiS har som målsetting å drive hjelp til selvhjelp for personer som trenger støtte og oppfølging, blant annet gjennom å tilby støttegrupper eller andre egnede aktivitetstilbud. BRiS skal arbeide både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og har følgende mål for sin virksomhet (fra Verdidokument): BRiS skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for innbyggerne gjennom senterets kontortid, telefon, internett eller formidlet til døgnåpen landsdekkende telefon. BRiS skal tilby brukeren et fellesskap som bygger på gjensidig støtte og respekt. BRiS skal styrke brukerens evne og muligheter til å delta aktivt i egen endringsprosess ut fra egne ressurser og premisser. BRiS skal systematisk fremme kunnskap og metodeutvikling med spesielt fokus på selvhjelpsgrupper og støttende nettverk. BRiS skal utvikles i tråd med primærgruppens behov.

6 Årsberetning BRiS 6 BRiS skal bidra til kompetanseheving for regionen innenfor satsningsområdet incest og seksuelle overgrep BRiS skal ha et faglig nettverk og inngå samarbeidsavtaler med offentlige, private eller frivillige samarbeidspartnere for å sikre at det gis riktig hjelp, til rett tid og av riktig instans. BRiS ser nødvendigheten av å være pådriver i etablering av flest mulig lokale overgrepsteam (SO-team) i Buskerudregionen. BRiS skal synliggjøre, informere og være en pådriver i forebyggende arbeid mot incest og seksuelle overgrep. BRiS skal følge anerkjente faglig-, etiske og juridiske føringer for sin virksomhet og i møte med den enkelte bruker. PERSONAL OG KOMPETANSE BRiS har i 2009 hatt et personale på syv fagfolk i 5,6 årsverk. I tillegg har en vært vikar for langtidssykmeldt ansatt. Daglig leder Merete Andrea Risan er ansvarlig for driften. I starten av året gikk vår helsesøster over i alderspensjon (67år), og en av de andre sluttet midtveis og gikk over i annet arbeidsforhold. Ungdomsprosjektet fra 2008 ble utvidet og to ansatte (pedagog og sosiolog) jobbet videre med utvikling av materiell, filmprosjekt og utprøving av undervisningsopplegg i den videregående skolen. Fagteamet besto i 2009 av: - psykiatrisk sykepleier, mest erfaring fra institusjon (sluttet ) - fysioterapeut, erfaring fra rus/psykiatri (videreutdannet i 2009:æresrelatert vold) - samtaleterapeut, veiledningskompetanse og erfaring fra NAV-systemet (i permisjon) - sosiolog, erfaring fra rusomsorg - pedagog, erfaring fra barneskole og en frivillig organisasjon - sosiolog, erfaring fra skolesystem /undervisning - historiker og skribent, erfaring fra barneskole (vikar/engasjement) - leder er bioingeniør med mastergrad i folkehelse og erfaring fra rusomsorg og NAV. I tillegg til den faste staben er flere ressurspersoner tilknyttet BRiS. I 2009 har vi hatt 4 ressurspersoner med i drift av ulike aktiviteter. En barnevernspedagog hadde halve året ansvar for nettsidene på senere deltok hun som en av to gruppeledere for ungdomsstøttegruppe. En spesialpedagog deltok sammen med en ansatt i støttegruppe for voksne. Vårhalvåret hadde BRiS en på arbeidspraksis fra NAV. I personal- og ressursgruppa er det også noen egenerfaring fra seksuelle overgrep. I løpet av 2009 har BRiS hatt 4 høyskolestudenter (HiBu) til 4dagers hospitering, og leder har hatt forelesninger for HiBu-studenter i videreutdanningsstudiet i psykisk helse. Etter behov, tilbys de ansatte og ressurspersonene kontinuerlig kompetanseheving. Halvårlige planer er laget og gjennomført for Samarbeidspartnere inviteres inn i personalgruppa til felles utveksling og erfaringsdeling. Tre enkeltdager og en to-dagers personalsamlinger med faglig påfyll og planlegging er avholdt på hotell i nær heten og på Holmsbu bad.. Teamveileder for 2009 er fysioterapeut og traumebehandler fra Modum Bad /egen virksomhet. Han har kommet ca 1 gang i måneden og hatt både case og arbeidsmiljøfokus. SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERK BRiS er en del av den landsomfattende Stiftelsen Fellesskap mot Seksuelle Overgrep (FMSO), som er en paraplyorganisasjon for 18 støttesentre mot seksuelle overgrep. Daglig leder av BRiS ble i 2008 også valgt inn i styret. Gikk ut etter to år. ( ). FMSO tilbyr kurs og annen kompetanseoverføring med årlige Landskonferanser, temadager og jevnlige ledermøter. BRiS legger vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, interessegrupper og brukere. De lokale/ regionale/ nasjonale samarbeidspartnere i 2009 har vært helsesøstertjenesten i flere kommuner, flere menigheter og skoler, Søndre Buskerud Politidistrikt, Sosial vakttjeneste, Uteteamet i Drammen, Familievernkontoret, krisesenteret i Drammen (Betzy), Buskerud Fylkeskommune (inkl. Likestillingsutvalget), Kirkens Bymisjon, HiBu, Overgrepsmottaket, BUPA, Amathea, NAV, Brageteateret, Catapult film, Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, Konfliktrådet, Svelvik produkter, Drammen industri, Ål kompetansesenter for døve, Redd Barna Norge, FMSO, Albahus og Servicestyrelsen i København, incestsentre både i Danmark og Norge m.fl.

7 7 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep En intensjonsavtale ble tidligere (2008) utarbeidet og signert mellom BRiS og helsefagavdelingen på HiBu. Høsten-09 ble det tettere samarbeid ift. masterstudenter og mulig forskningsprosjekt. Flere avtaler er gjort for Våren 2009 hadde et stort fokus på samarbeid for å utvikle, spille inn og produsere vår nye film om overgrep mot gutter. Det ble gitt ,- fra Likestillingsutvalget til denne filmen. Catapult film as ble en aktiv partner i kopling av flere samarbeidspartnere for å få dette til. Audition for å finne skuespillere ble avholdt på St. Hallvard videregående skole tidlig i april. Premieren på filmen Du skal være takknemlig ble på temadagen 7.oktober. Den ene sosiologen på BRiS var spesielt ansatt for dette prosjektet. I løpet av 2009 er det arrangert 2 temadager for kollegaer på andre sentre og samarbeidspartnere i vår egen region. Til sammen har 222 deltatt. Tema var Traume, kropp og helse (11.3) og Seksuelle overgrep mot gutter (7.10) Det ble etablert (2008) et samarbeidende overgrepsnettverk, men dette har stoppet litt opp da samarbeidsform og mandat må diskuteres på høyere nivå. Dialogen er god, og en temadag med felles innsats ble arrangert BRiS har gitt faglig bistand til Brageteaterets forestilling om voldtekt; Når togene går forbi. Flere ansatte deltok på premieren i februar-09. BRiS hadde året før (2008) et spesielt og konstruktivt samarbeid med Redd Barna Norge med det resultat at en ungdomsgruppe på seks jenter fra BRiS deltok i Barnas spørretime på Stortinget I 2009 ble to av dem plukket ut til et ekspertpanel hos Barneombudet. De har vært i flere møter i 2009, og i forbindelse med 20årsjubileumet for Barnekonvensjonen i november, var de i audiens hos Kongen. - En av våre var blomsterpike. AKTIVITETER - TILTAK BRiS har åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere 4 dager pr. uke med utvidet åpningstid noen av ukedagene. Minst en kveld i uken er det aktivitet. Fredag er betjent, men beregnet som kontordag. Tirsdag og torsdag fra er det åpent for samtaler uten avtale. Mandag og onsdag er det avtalte samtaler, aktiviteter og støttegrupper. Tilbudene på BRiS er besvarelser av telefonhenvendelser, informasjon, veiledning, kurs- og temadager, enkeltsamtaler, parsamtaler, støtte- og selvhjelpsgrupper og ulike aktiviteter som også inkluderer fysisk aktivitet med gårdsbesøk, spaserturer, svømming, bowling m.m. BRiS har jobbet etter en 4-trinns modell hvor individuelle samtaler er første (inntil 6 ganger), støttegrupper over annenhver uke i ca 6mnd. er andre og kreativ- eller selvutviklingsgruppe (ca 4 mnd.) er tredje trinn. I tillegg kommer det fjerde som er ulike aktiviteter og sosialiserings tilbud. På våren var det litt tungt, og vi fikk ikke i gang nye støttegrupper. Men de to gruppene fra høsten-08, fortsatte over i meget vellykkede grupper med selvutvikling for de voksne(4) og kreativ gruppe(6) for de unge. BRiS hadde leid inn dyktige fagfolk til disse to gruppene. Voksengruppa fortsatte videre utover høsten med selvutvikling. Ungdomsgruppa gikk over i temagruppe med en kveld pr. måned med vår pedagog. Det ble satt i gang to aktive nye grupper, en for voksne (5) og en for ungdom (7). På våren arrangerte BRiS i samarbeid med to andre sentre en helgtur til Bergen for de ungdommene som deltok på spørretimen i Stortinget. BRiS jenter (5) møtte flere likesinnede fra Oslo og Bergen. BRiS inviterte til felles sommertur med brukere og ansatte til Blåfargeverket. Gårdsbesøk har vært arrangert frem til oktober hvor da det praktiske med transport satte stopp (4-6 ganger med 2-5 brukere). Det ble gitt tilbud om svømming og bowling en gang pr. måned. Enkelte dukket opp, men det ble ikke aktivitet før på høsten. Det var lite forutsigbart hvor mange som kom. Voksengruppa hadde med flere på 2-3 av bowlingdagene. To kinokvelder har vært arrangert for de i gruppene. Ansatte og brukere (8) deltok på flott julekonsert på Union. Juleavslutningen med gløgg, grøt og gaver samlet 15 personer.

8 Årsberetning BRiS 8 HURRA STATSRÅDEN KOMMER! På samme tid som skolene startet høsten 2009, fikk vi på BRiS storfint besøk. 19. august entret Statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) med følge trappene til 4.etasje i Haugesgate 1. Noen minutter over kl.14 var Statsråden og stortingskandidat Martin Kolberg (Ap) med sekretærer på plass. Det var også unge brukere, styret, ansatte - og ikke minst rolleinnehaverne i BRiS nye film. Det var Anniken Huitfeldt selv som ønsket å legge turen innom BRiS. Hun ville følge opp spørsmålene BRiS unge jenter stilte i Barnas spørretime på Stortinget, høsten 08. BRiS benyttet anledningen til å "slippe" filmen "Du skal være takknemlig. Hva skjer på et statsrådbesøk? Statsråden ble guidet inn på møterommet. Forfriskninger ble raskt servert i form av seigmenn, seigdamer, frukt og hvetestenger. Etter en rask info om driften ved BRiS fra styreleder og daglig leder, ble BRiS rykende ferske elevhefte delt ut. Det ble også prematur-premiere på filmen. Du skal være takknemlig, som det var knyttet store forventninger til. Selv uten Drammens Tidende til å gi terningkast, var spenningen virkelig til å ta og føle på. Skuespillerne var nok de mest spente, og de hadde vært tidlig på plass for å se hva timene med sommerslit hadde ført til. Filmen Filmen gjorde sterkt inntrykk og det tok en stund før tilskuerne fikk summet seg til å komme med et par spørsmål. Det ble raskt slått fast at dette var en film å satse videre på. - Som vi hadde håpet, ble både Statsråden og stortingskandidaten tydelig berørt og rørt. Over tiden Så var det tid for det statsråden hadde kommet for; samtalen med brukerne. Statsråden og partisekretæren hadde mange spørsmål, spesielt til de unge, men også til ansatte og skuespillere. Det ble fort tydelig at vi ville gå langt over tilmålt tid, og at Statsråden ville få problemer med å nå frem i tide til sitt neste møte. En av hennes sekretærer hadde fått den utakknemmelige oppgaven å holde skjema, men ble stadig hysjet på. Anniken Huitfeldt fikk ikke nok av dialogen med de utsatte ungdommene. På Barnas spørretime høsten 08, kom det mange kritiske innspill og spørsmål til landets politikere. Martin Kolberg erkjente at ikke alt fungerer godt, men presiserte at folkevalgte ønsker det beste- men at de kan ha en avstand til problemene. Han sa også at det var viktig at de som var utnevnt som representanter og mellommenn fungerte slik som de skulle. Martin Kolberg stilte også spørsmål om overgrep mot gutter. Hvilke konsekvenser overgrep mot gutter får og hva det er som gjør at det er få gutter som oppsøker BRiS. Videre spurte han om hva brukerne syntes om bistanden de hadde fått, og hvilke tanker de hadde om systemet de har vært gjennom. Det kom mange synspunkter, men fellesnevneren for alle historiene var at de som søkte hjelp ofte måtte kjempe en ensom kamp bare for å bli trodd. Brukerne mente også at kampen mot de vonde tankene ble mye tyngre når de også må slåss mot selve systemet for å få hjelpen de hadde krav på. Friheten, tryggheten og åpenheten på BRiS ble tatt frem som en av de tingene som har hjulpet mest. Avslutning Besøket fra en Statsråd en som faktisk sitter rundt Kongens bord, var en positiv opplevelse for brukere, ansatte og ressurspersoner på BRiS. Det at Anniken Huitfeldt også virket oppriktig engasjert, var veldig godt å se.

9 9 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Statsråd Anniken Huitfeldt Skuespillerne på bildet heter Ida Nikoline Kristoffersen, Ole Martin F. Solberg og Kim André Evensen som spiller den utsatte lillebroren. Styreleder Lars Bjerke ønsker velkommen til statsråden med følge.

10 Årsberetning BRIS 10 DEFINISJONER Følgende definisjoner legges til grunn i dette dokumentet: Incest: BRiS tar utgangspunkt i incest definert som seksuelle overgrep mot barn og ungdom begått av noen de har et tillitsforhold til. Overgriper kan være familiemedlem eller person i nære relasjoner (nabo, trener, e.l.). Voldtekt: Seksuell omgang tiltvunget ved bruk av vold, grove trusler eller andre pressmidler. Bruker: Brukerne er definert som utsatte (ungdommer, kvinner, menn), deres pårørende (foreldre, partnere, søsken, besteforeldre, barn) og nettverket rundt dem (vennekrets, klassekamerater, lærere, kollegaer m.m.). Selvhjelp: Selvhjelp defineres som å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltager i eget liv. Daglig leder for BRiS Merete Andrea Risan

11 11 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep STATISTIKK Tabellene viser detaljert fordelingen av brukere, aldersammensetning, pårørende, aktiviteter, bostedskommuner, samarbeidspartnere, kursdeltagere m.m. Det har vært en stabilisering av brukergruppe og tilbud fra 2008 til 2009 flere aktiviteter og grupper har funnet sin form. Ustabilitet og høyt sykefravær blant ansatte de siste 3 måneder av året, har redusert aktiviteten i forhold til året før. I løpet av året er det totalt registrert 2325 henvendelser fra brukere, pårørende, samarbeidspartnere og kursdeltagere i BRiS eierkommuner. Av totalen er det 116 utsatte personer som kommer til BRiS og deltar i aktiviteter, får samtaler eller annen oppfølging. Tabell 1 - BRUKERHENVENDELSER Totalt antall henvendelser, både på telefon og til samtaler på BRiS * 2008: 2009: Totalt antall henvendelser: Telefon- og mailhenvendelser Samtaler på BRiS Nye brukere (antall personer) Undervisning ant. elever 301 Aktiviteter/grupper 291 *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. (Hektisk hverdag kan være en avviksfaktor) Sms ikke registrert i (Inkl. i 2008) Tabell 2 - ALDERSSAMMENSETNING Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS * ALDER: 2008: 2009: 2008: 2009: Jente/kvinne Gutt /mann Voksne over 24år % 55% Unge voksne % 23% Ungdom og barn under 18 år % 22% *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. Tabell 3 - ALDERSSAMMENSETNING Brukere som fysisk har vært på BRiS til samtaler i løpet av året** Nye i Fortsatt fra 2009 ALDER/KJØNN: 2008: 2009: 2008: Totalt ant. personer Voksne over 24 år Unge voksne Ungdom Ungdom Barn under 13 år 1 1 Jente/kvinne 66 Gutt /mann 7 **Statistikken er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjemaer ( journalark ). Føres for alle ved hver samtale. Ingen avvik.

12 Årsberetning BRIS 12 Tabell 4 - KOMMUNAL FORDELING ALLE REGISTRERTE HENVENDELSER * Tabellen angir fordelingen av henvendelser, antall personer og eierkommuner. KOMMUNE: Befolkning *Henvendelser **Nye personer ** Personer pr fra tidligere DRAMMEN KONGSBERG GOL KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE LIER KOMMUNE HOLE KOMMUNE RØYKEN KOMMUNE HURUM KOMMUNE FLÅ KOMMUNE NES KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE ÅL KOMMUNE HOL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE MODUM KOMMUNE ØVRE EIKER KOMMUNE NEDRE EIKER KOMMUNE SANDE KOMMUNE SVELVIK KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE ROLLAG KOMMUNE NORE OG UVDAL RINGERIKE KOMMUNE AKERSHUS OSLO 3 1 ANDRE 4 SUM= *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. NB! Ikke all telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommuner. **Statistikken for personer som har kommet til samtaler på BRiS er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjema ( journalark ). Tabell 5 AKTIVITETER OG GRUPPER Totalt antall oppmøter på BRiS* Aktiviteter totalt - oppmøter: Støttegruppe ungdom Støttegruppe voksne Turer/Andre akt Temadag/brukerdag *Statistikk er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer.

13 13 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 12 Tabell 6 HENVENDELSER FRA PÅRØRENDE Totalt antall henvendelser, NB! Både på telefon og til samtaler på BRiS * Totalt antall henvendelser Tabell 7 HENVENDELSER FRA SAMARBEIDSPARTNERE Totalt antall henvendelser, NB! Både på telefon og til samtaler på BRiS* Totalt antall henvendelser: Besøk/møter Antall personer innom BRiS Informasjon/Kurs i BRiS regi, totalt antall deltagere: Temadager 407(4g) 222(2g) *Statistikk er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. NB! Ikke all telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommune. ØKONOMI REGNSKAP BUSKERUDREGIONENS INCESTSENTER (BRiS) Regnskap 2009 Lønn inkludert sosiale utgifter Drift og vedlikehold bygninger Andre driftsutgifter Sum utgifter Inntekter fra kommuner Inntekter fra Staten Inntekter fra helseforetak Inntekter fra Fylkeskommunen Inntekter fra Fylkesmannen Andre inntekter Overskudd fra fjoråret inkl overførte gaver Sum inntekter Resultat (underskudd) Ingen store avvik på hovedpostene. Lønn inkludert sosiale utgifter har merforbruk, men sett opp mot sykelønn viser dette positivt avvik mot budsjett. Andre inntekter har merinntekt, mens driftsutgifter har et lite merforbruk. Senteret fikk totalt i 2009 et underskudd på kr ,-, og dette dekkes inn i NB! BRiS har i 2009 et høyere budsjett enn normalt driftsår. Dette skyldes to ekstra bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune til ungdomssatsingen (kr ,- med statsstøtte)

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2010 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Slowly Healing Broken and torn apart Ten Thousands knives cut through A vulnerable Heart. Screaming, bleeding, crying

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2010 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2010 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer