Årsberetning BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep"

Transkript

1 Årsberetning 2009 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

2 Å være sterk Å være sterk er ikke å aldri falle å aldri vite å alltid kunne Å være sterk er ikke å alltid orke å le å hoppe høyest eller ville mest Å være sterk er ikke å løfte tyngst å komme lengst eller alltid lykkes Å være sterk er å se livet som det er å akseptere dets kraft å ta del i det å falle til bunnen slå seg hardt og komme igjen Å være sterk er å våge å håpe når ens tro er svakest Å være sterk er å våge se et lys i mørket og å alltid kjempe for å nå dit Ukjent forfatter

3 3 Årsberetning BRiS FORORD Buskerudregionens incestsenter ( BRIS) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Buskerud og nordre deler av Vestfold (22), hvor Drammen kommune er vertskommune for senteret. Eierkommunen har inngått en forpliktende samarbeidsavtale som legger grunnlaget for utvikling av kunnskap, skape gode tjenester og et støttetilbud til de som rammes av incest og seksuelle overgrep i vår region. BRiS har et eget styre med relevant faglig og administrativ kompetanse. Senteret har tilbudt bistand i snart 3 år og dekker en befolkning på ca innbyggere. Senteret finansieres av eierkommunene og statlige tilskudd etter 20 80% regelen. Formålet med BRIS er å være et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet som gir støtte og bistand til enkeltpersoner og deres pårørende som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep. I tillegg er BRiS et kompetansesenter med påfyll av kunnskaper for samarbeidspartnere både i utdanningssystemet og hjelpeapparatet. Det har vært god kontakt med samarbeidspartnere i BRiS har hatt stor pågang med mange nye brukere i Senteret har brukere fra hele Buskerudregionen og antall personer reflekterer i stor grad antall innbyggere i hver kommune. Det er mange sterke historier med barn, ungdom og voksne som kynisk har blitt utsatt for maktmisbruk og overgrep, men til tross for dette opplever de ansatte på BRiS mange solskinnshistorier hvor bistand og oppfølging har gitt god livskvalitet. Ekstra motiverende er det at to av brukerne, ressurssterke jenter, er valgt inn i Barneombudets ekspertpanel og som i november var i audiens hos Kongen. Året 2009 har vært hektisk med et ekstra fokus på markedsføring av tjenesten og forebyggende arbeid for ungdom. Det er bla. investert i utvikling av nye forbedrede nettsider (www.brisenter.org ). Fylkeskommunen ved administrasjon og likestillingsutvalg bevilget ekstra midler, og et undervisningsopplegg for videregående skole med en film om overgrep mot gutter ble produsert og utprøvd. Det holdningsskapende arbeidet med ungdom fortsetter i BRiS går inn i 2010 med færre ansatte, men nå alle i tilnærmet fulle stillinger. Det er høy kompetanse i teamet og en velutviklet organisasjon med stor motivasjon. Et nytt utviklingsområde i 2010 er en modell for innføring av profesjonelle frivillige. BRiS er underbemannet i forhold til etterspørsel og derfor vil ekstra ressurspersoner kunne bidra i møter med brukere på arenaen aktiviteter og temakvelder. Målet er å rekruttere og lære opp et team med profesjonelle frivillige, dvs. personer med en relevant fagutdannelse etter en godt fungerende modell fra Albahus i København (www.albahus.dk ) Avslutningsvis ønsker styret å formidle at de er stolte over ledelsen og de ansatte på BRiS. Det er en glede å følge dem i en utfordrende hverdag der profesjonell hjelp til enkeltmennesker med store personlige utfordringer har all fokus. Jeg som styreleder vil benytte anledningen til å takke personalet for stor innsats i Tore Isaksen Styreleder

4 Årsberetning BRiS 4 INNLEDNING Alle i Norge er inneforstått med den store innsatsen som gjøres for å forebygge folkehelsen i forhold til hjerteog karlidelser (20%), diabetes, fedme (10%), alkoholisme (10%) og ulike kreftformer (1 av 3 får det). Dette har pågått i stor stil siden 50-tallet. Fakta viser at 10% av den norske befolkning er eller har blitt seksuelt misbrukt. Men tenker vi over at når så mange utsettes for seksuelle overgrep, må dette også være et folkehelseproblem! Forskning og undersøkelser viser at 6 av 7 rusmisbrukere har vært utsatt for seksuelle overgrep, nesten alle prostituerte, et økende antall innsatte i fengslene har overgrepserfaring og mer enn 50% av innlagte i psykiatrien har opplevd misbruk og overgrep. Vi vet at 10% er utsatte, 5-7% er overgripere og alle har familier og venner. Når så mange blir berørt av seksuelle overgrep, må det ikke da være en STOR samfunnsutfordring? Incest og seksuelle overgrep er en samfunnsutfordring med alvorlige konsekvenser for de som rammes. Landets snart 20 sentre mot seksuelle overgrep, utgjør et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparat. De er lavterskeltilbud og blir drevet etter selvhjelps prinsipper. Samtidig er de kompetansesentre med store kunnskaper og erfaringer på temaet seksuelle overgrep. De tilbyr forskjellige aktiviteter og har erfaring fra ulike alders- og målgrupper. Hovedmålet for BRiS, Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep, er å synliggjøre dette tabubelagte området. Det skal drives opplysningsarbeid for å fange opp og om mulig å redusere omfanget av overgrep. Samtidig skal senteret være et sted som tar imot og bistår de utsatte og deres familier. BRiS skal være synlige, følge aktivt med i samfunnsutviklingen og jobbe opplysende og holdningsskapende inn mot forskjellige miljøer og målgrupper. Informasjon spres jevnlig og kompetanseheving som f.eks. teamdager, tilbys samarbeidspartnerne. I 2009 har BRiS hatt en ekstra stor satsning på ungdom og holdningsskapende arbeid. To ansatte, daglig leder og en skrivekyndig ressursperson har jobbet utstrakt med et temahefte, et undervisningsopplegg og en film. Det har blitt tre flotte produkter: Si det til noen det er ikke din skyld, Hvor går grensen og Du skal være takknemlig. Vår pedagog har vært ute i mange klasser i videregående og fått tilbakemeldinger fra over 300 elever og skoleansatte. Innsalget tok noe lengre tid enn forventet, men etter hvert ble det gjort mange avtaler med skolene for skoleåret 2009 /2010. Ekstra midler er bevilget fra Buskerud fylkeskommune og Likestillingsutvalget slik at BRiS kunne ansette en mannlig sosiolog for å jobbe med film og undervisning. Filmen ble laget i BRiS regi med idéer, manus, planlegging og audition helt til gjennomføring og premiere. Catapult film as var vår profesjonelle samarbeidspartner som leverte det ferdige produkt. HISTORISK TILBAKEBLIKK I 1993 startet det første incestsenteret i Buskerud under navnet Pilar. Stedet var et støttesenter for incestutsatte og ble drevet av ildsjeler som selv hadde opplevd seksuelle overgrep. Pilar ble avviklet våren Drammen bystyre tok initiativ til å starte opp igjen et nytt og faglig robust incestsenter i de tidligere lokalene til Pilar. Kommunene i Buskerud og Nordre Vestfold støttet opp om dette initiativet. BRiS, Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, ble offisielt åpnet 31. oktober BRiS skal være et lavterskeltilbud til befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. ORGANISERING BRiS er et samarbeidsprosjekt hvor 20 av de 21 kommunene i Buskerud, samt Sande og Svelvik i Vestfold (i alt 22), deltar. Drammen kommune er vertskommune. Eierkommunene kan komme med innspill, og de bidrar til finansieringen av senteret med 3-årige forpliktende samarbeidsavtaler. Kommunene står for finansieringen med 20% og staten v/ Barne-, ungdoms- og familie direktoratet, Buf-Dir., med de resterende 80%. Helse Sør-Øst og Buskerud Fylkeskommune bidrar også økonomisk. Dette gir et sikkert grunnlag for forutsigbar og kvalitetsmessig god drift på BRiS. Beregningsgrunnlaget er antall innbyggere pr. kommune, og driftsbudsjettet for BRiS i 2009 er ca 4,2 mill. BRiS er et interkommunalt samarbeids tiltak, har en vertskommunemodell med eget styre og hvor personalet har et ansettelsesforhold i Drammen kommune. Styreleder er Utdanningsdirektør i Drammen kommune. Midtveis i 2009 var det skifte av styreleder, og det ble i 2009 avholdt fem styremøter.

5 5 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Styret består pr av følgende medlemmer: Tore Isaksen, leder (ledergruppa i vertskommunen Drammen) Sidsel Wam Nilssen (Søndre Buskerud politidistrikt) Tove Blåmoli (Modum Bad) Anne Kristine Due-Sørensen (Buf-etat) erstattes av Nanna S. Nordhagen (ledergruppa i Modum kommune) VERDIER OG TEORIGRUNNLAG Personalet utarbeidet og styret godkjente Verdidokumentet for BRiS (2007 og 2009 m/ tillegg av etiske retningslinjer). Det inneholder viktige grunnverdier for arbeidet i årene fremover og oppdateres jevnlig. I all virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, er menneskesynet det mest avgjørende for hvordan vi handler. BRiS menneskesyn kommer til uttrykk gjennom de verdier som skal prege vårt arbeid. Våre grunnleggende verdier er: Respekt, verdighet, fellesskap og solidaritet. Tillit, oppmerksomhet og omsorg er også viktige og vesentlige elementer. BRiS tar utgangspunkt i en helhetstenkning med forståelsen for samspillet mellom den menneskelige natur, omgivelser, traumer og reaksjoner. Teoriene bak helsefremmende arbeid vil bli benyttet aktivt med forbedret livskvalitet som mål. Positive holdninger, mestringsmekanismer, bevissthet om ressurser og reell medvirkning fra grupper man ønsker å rette innsatsen mot, er i fokus. BRiS skal bistå brukerne i en prosess som kan sette den enkelte i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin livskvalitet. Det er aktive bedringsprosesser hvor motivasjon er et vesentlig element. Skadede relasjoner, skam- og skyldfølelser er områder de fleste seksuelt utsatte trenger bistand til. Alle relasjoner har et element av makt i seg, derfor er maktforvaltning sentralt i alt helse- og sosialarbeid, også ved BRiS. De som utsettes for seksuelle overgrep blir relasjonsskadet og har vært utsatt for maktmisbruk. Mennesker er ofte enda mer sårbare når de trenger omsorg, hjelp eller er under behandling. Bevissthet i bruk av makt gjør at enkeltmennesker bedre kan bli sett og respektert ut fra sin livssituasjon, verdier og egenart. Kunnskaper om dette med positivt utgangspunkt, kan gi forståelse, styrke og mot til forandring. MÅLGRUPPE OG MÅL BRiS er et robust faglig senter som er et lavterskeltilbud for befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. Senteret er åpent for alle som er berørt av incest, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser, både ungdom (barn fra ca 13år), voksne, kvinner, menn, pårørende og deres nettverk. 116 brukere har oppsøkt kontoret i De som har henvendt seg, har vært utsatt for incest eller voldtekt. 45 prosent er unge kvinner under 24 år. BRiS har i 2009 registrert brukere i alderen 12 til 69 år. Det er få menn til tross for mye fokus og med 3 ansatte menn i inneværende år. Brukerne har enten selv funnet veien til senteret, eller henvist fra politi, helsestasjon, behandlere, skoler m.fl. i samarbeidskommunene. Flere pårørende og partnere har kommet eller ringt for informasjon og bistand. BRiS har som målsetting å drive hjelp til selvhjelp for personer som trenger støtte og oppfølging, blant annet gjennom å tilby støttegrupper eller andre egnede aktivitetstilbud. BRiS skal arbeide både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og har følgende mål for sin virksomhet (fra Verdidokument): BRiS skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for innbyggerne gjennom senterets kontortid, telefon, internett eller formidlet til døgnåpen landsdekkende telefon. BRiS skal tilby brukeren et fellesskap som bygger på gjensidig støtte og respekt. BRiS skal styrke brukerens evne og muligheter til å delta aktivt i egen endringsprosess ut fra egne ressurser og premisser. BRiS skal systematisk fremme kunnskap og metodeutvikling med spesielt fokus på selvhjelpsgrupper og støttende nettverk. BRiS skal utvikles i tråd med primærgruppens behov.

6 Årsberetning BRiS 6 BRiS skal bidra til kompetanseheving for regionen innenfor satsningsområdet incest og seksuelle overgrep BRiS skal ha et faglig nettverk og inngå samarbeidsavtaler med offentlige, private eller frivillige samarbeidspartnere for å sikre at det gis riktig hjelp, til rett tid og av riktig instans. BRiS ser nødvendigheten av å være pådriver i etablering av flest mulig lokale overgrepsteam (SO-team) i Buskerudregionen. BRiS skal synliggjøre, informere og være en pådriver i forebyggende arbeid mot incest og seksuelle overgrep. BRiS skal følge anerkjente faglig-, etiske og juridiske føringer for sin virksomhet og i møte med den enkelte bruker. PERSONAL OG KOMPETANSE BRiS har i 2009 hatt et personale på syv fagfolk i 5,6 årsverk. I tillegg har en vært vikar for langtidssykmeldt ansatt. Daglig leder Merete Andrea Risan er ansvarlig for driften. I starten av året gikk vår helsesøster over i alderspensjon (67år), og en av de andre sluttet midtveis og gikk over i annet arbeidsforhold. Ungdomsprosjektet fra 2008 ble utvidet og to ansatte (pedagog og sosiolog) jobbet videre med utvikling av materiell, filmprosjekt og utprøving av undervisningsopplegg i den videregående skolen. Fagteamet besto i 2009 av: - psykiatrisk sykepleier, mest erfaring fra institusjon (sluttet ) - fysioterapeut, erfaring fra rus/psykiatri (videreutdannet i 2009:æresrelatert vold) - samtaleterapeut, veiledningskompetanse og erfaring fra NAV-systemet (i permisjon) - sosiolog, erfaring fra rusomsorg - pedagog, erfaring fra barneskole og en frivillig organisasjon - sosiolog, erfaring fra skolesystem /undervisning - historiker og skribent, erfaring fra barneskole (vikar/engasjement) - leder er bioingeniør med mastergrad i folkehelse og erfaring fra rusomsorg og NAV. I tillegg til den faste staben er flere ressurspersoner tilknyttet BRiS. I 2009 har vi hatt 4 ressurspersoner med i drift av ulike aktiviteter. En barnevernspedagog hadde halve året ansvar for nettsidene på senere deltok hun som en av to gruppeledere for ungdomsstøttegruppe. En spesialpedagog deltok sammen med en ansatt i støttegruppe for voksne. Vårhalvåret hadde BRiS en på arbeidspraksis fra NAV. I personal- og ressursgruppa er det også noen egenerfaring fra seksuelle overgrep. I løpet av 2009 har BRiS hatt 4 høyskolestudenter (HiBu) til 4dagers hospitering, og leder har hatt forelesninger for HiBu-studenter i videreutdanningsstudiet i psykisk helse. Etter behov, tilbys de ansatte og ressurspersonene kontinuerlig kompetanseheving. Halvårlige planer er laget og gjennomført for Samarbeidspartnere inviteres inn i personalgruppa til felles utveksling og erfaringsdeling. Tre enkeltdager og en to-dagers personalsamlinger med faglig påfyll og planlegging er avholdt på hotell i nær heten og på Holmsbu bad.. Teamveileder for 2009 er fysioterapeut og traumebehandler fra Modum Bad /egen virksomhet. Han har kommet ca 1 gang i måneden og hatt både case og arbeidsmiljøfokus. SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERK BRiS er en del av den landsomfattende Stiftelsen Fellesskap mot Seksuelle Overgrep (FMSO), som er en paraplyorganisasjon for 18 støttesentre mot seksuelle overgrep. Daglig leder av BRiS ble i 2008 også valgt inn i styret. Gikk ut etter to år. ( ). FMSO tilbyr kurs og annen kompetanseoverføring med årlige Landskonferanser, temadager og jevnlige ledermøter. BRiS legger vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, interessegrupper og brukere. De lokale/ regionale/ nasjonale samarbeidspartnere i 2009 har vært helsesøstertjenesten i flere kommuner, flere menigheter og skoler, Søndre Buskerud Politidistrikt, Sosial vakttjeneste, Uteteamet i Drammen, Familievernkontoret, krisesenteret i Drammen (Betzy), Buskerud Fylkeskommune (inkl. Likestillingsutvalget), Kirkens Bymisjon, HiBu, Overgrepsmottaket, BUPA, Amathea, NAV, Brageteateret, Catapult film, Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, Konfliktrådet, Svelvik produkter, Drammen industri, Ål kompetansesenter for døve, Redd Barna Norge, FMSO, Albahus og Servicestyrelsen i København, incestsentre både i Danmark og Norge m.fl.

7 7 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep En intensjonsavtale ble tidligere (2008) utarbeidet og signert mellom BRiS og helsefagavdelingen på HiBu. Høsten-09 ble det tettere samarbeid ift. masterstudenter og mulig forskningsprosjekt. Flere avtaler er gjort for Våren 2009 hadde et stort fokus på samarbeid for å utvikle, spille inn og produsere vår nye film om overgrep mot gutter. Det ble gitt ,- fra Likestillingsutvalget til denne filmen. Catapult film as ble en aktiv partner i kopling av flere samarbeidspartnere for å få dette til. Audition for å finne skuespillere ble avholdt på St. Hallvard videregående skole tidlig i april. Premieren på filmen Du skal være takknemlig ble på temadagen 7.oktober. Den ene sosiologen på BRiS var spesielt ansatt for dette prosjektet. I løpet av 2009 er det arrangert 2 temadager for kollegaer på andre sentre og samarbeidspartnere i vår egen region. Til sammen har 222 deltatt. Tema var Traume, kropp og helse (11.3) og Seksuelle overgrep mot gutter (7.10) Det ble etablert (2008) et samarbeidende overgrepsnettverk, men dette har stoppet litt opp da samarbeidsform og mandat må diskuteres på høyere nivå. Dialogen er god, og en temadag med felles innsats ble arrangert BRiS har gitt faglig bistand til Brageteaterets forestilling om voldtekt; Når togene går forbi. Flere ansatte deltok på premieren i februar-09. BRiS hadde året før (2008) et spesielt og konstruktivt samarbeid med Redd Barna Norge med det resultat at en ungdomsgruppe på seks jenter fra BRiS deltok i Barnas spørretime på Stortinget I 2009 ble to av dem plukket ut til et ekspertpanel hos Barneombudet. De har vært i flere møter i 2009, og i forbindelse med 20årsjubileumet for Barnekonvensjonen i november, var de i audiens hos Kongen. - En av våre var blomsterpike. AKTIVITETER - TILTAK BRiS har åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere 4 dager pr. uke med utvidet åpningstid noen av ukedagene. Minst en kveld i uken er det aktivitet. Fredag er betjent, men beregnet som kontordag. Tirsdag og torsdag fra er det åpent for samtaler uten avtale. Mandag og onsdag er det avtalte samtaler, aktiviteter og støttegrupper. Tilbudene på BRiS er besvarelser av telefonhenvendelser, informasjon, veiledning, kurs- og temadager, enkeltsamtaler, parsamtaler, støtte- og selvhjelpsgrupper og ulike aktiviteter som også inkluderer fysisk aktivitet med gårdsbesøk, spaserturer, svømming, bowling m.m. BRiS har jobbet etter en 4-trinns modell hvor individuelle samtaler er første (inntil 6 ganger), støttegrupper over annenhver uke i ca 6mnd. er andre og kreativ- eller selvutviklingsgruppe (ca 4 mnd.) er tredje trinn. I tillegg kommer det fjerde som er ulike aktiviteter og sosialiserings tilbud. På våren var det litt tungt, og vi fikk ikke i gang nye støttegrupper. Men de to gruppene fra høsten-08, fortsatte over i meget vellykkede grupper med selvutvikling for de voksne(4) og kreativ gruppe(6) for de unge. BRiS hadde leid inn dyktige fagfolk til disse to gruppene. Voksengruppa fortsatte videre utover høsten med selvutvikling. Ungdomsgruppa gikk over i temagruppe med en kveld pr. måned med vår pedagog. Det ble satt i gang to aktive nye grupper, en for voksne (5) og en for ungdom (7). På våren arrangerte BRiS i samarbeid med to andre sentre en helgtur til Bergen for de ungdommene som deltok på spørretimen i Stortinget. BRiS jenter (5) møtte flere likesinnede fra Oslo og Bergen. BRiS inviterte til felles sommertur med brukere og ansatte til Blåfargeverket. Gårdsbesøk har vært arrangert frem til oktober hvor da det praktiske med transport satte stopp (4-6 ganger med 2-5 brukere). Det ble gitt tilbud om svømming og bowling en gang pr. måned. Enkelte dukket opp, men det ble ikke aktivitet før på høsten. Det var lite forutsigbart hvor mange som kom. Voksengruppa hadde med flere på 2-3 av bowlingdagene. To kinokvelder har vært arrangert for de i gruppene. Ansatte og brukere (8) deltok på flott julekonsert på Union. Juleavslutningen med gløgg, grøt og gaver samlet 15 personer.

8 Årsberetning BRiS 8 HURRA STATSRÅDEN KOMMER! På samme tid som skolene startet høsten 2009, fikk vi på BRiS storfint besøk. 19. august entret Statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) med følge trappene til 4.etasje i Haugesgate 1. Noen minutter over kl.14 var Statsråden og stortingskandidat Martin Kolberg (Ap) med sekretærer på plass. Det var også unge brukere, styret, ansatte - og ikke minst rolleinnehaverne i BRiS nye film. Det var Anniken Huitfeldt selv som ønsket å legge turen innom BRiS. Hun ville følge opp spørsmålene BRiS unge jenter stilte i Barnas spørretime på Stortinget, høsten 08. BRiS benyttet anledningen til å "slippe" filmen "Du skal være takknemlig. Hva skjer på et statsrådbesøk? Statsråden ble guidet inn på møterommet. Forfriskninger ble raskt servert i form av seigmenn, seigdamer, frukt og hvetestenger. Etter en rask info om driften ved BRiS fra styreleder og daglig leder, ble BRiS rykende ferske elevhefte delt ut. Det ble også prematur-premiere på filmen. Du skal være takknemlig, som det var knyttet store forventninger til. Selv uten Drammens Tidende til å gi terningkast, var spenningen virkelig til å ta og føle på. Skuespillerne var nok de mest spente, og de hadde vært tidlig på plass for å se hva timene med sommerslit hadde ført til. Filmen Filmen gjorde sterkt inntrykk og det tok en stund før tilskuerne fikk summet seg til å komme med et par spørsmål. Det ble raskt slått fast at dette var en film å satse videre på. - Som vi hadde håpet, ble både Statsråden og stortingskandidaten tydelig berørt og rørt. Over tiden Så var det tid for det statsråden hadde kommet for; samtalen med brukerne. Statsråden og partisekretæren hadde mange spørsmål, spesielt til de unge, men også til ansatte og skuespillere. Det ble fort tydelig at vi ville gå langt over tilmålt tid, og at Statsråden ville få problemer med å nå frem i tide til sitt neste møte. En av hennes sekretærer hadde fått den utakknemmelige oppgaven å holde skjema, men ble stadig hysjet på. Anniken Huitfeldt fikk ikke nok av dialogen med de utsatte ungdommene. På Barnas spørretime høsten 08, kom det mange kritiske innspill og spørsmål til landets politikere. Martin Kolberg erkjente at ikke alt fungerer godt, men presiserte at folkevalgte ønsker det beste- men at de kan ha en avstand til problemene. Han sa også at det var viktig at de som var utnevnt som representanter og mellommenn fungerte slik som de skulle. Martin Kolberg stilte også spørsmål om overgrep mot gutter. Hvilke konsekvenser overgrep mot gutter får og hva det er som gjør at det er få gutter som oppsøker BRiS. Videre spurte han om hva brukerne syntes om bistanden de hadde fått, og hvilke tanker de hadde om systemet de har vært gjennom. Det kom mange synspunkter, men fellesnevneren for alle historiene var at de som søkte hjelp ofte måtte kjempe en ensom kamp bare for å bli trodd. Brukerne mente også at kampen mot de vonde tankene ble mye tyngre når de også må slåss mot selve systemet for å få hjelpen de hadde krav på. Friheten, tryggheten og åpenheten på BRiS ble tatt frem som en av de tingene som har hjulpet mest. Avslutning Besøket fra en Statsråd en som faktisk sitter rundt Kongens bord, var en positiv opplevelse for brukere, ansatte og ressurspersoner på BRiS. Det at Anniken Huitfeldt også virket oppriktig engasjert, var veldig godt å se.

9 9 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Statsråd Anniken Huitfeldt Skuespillerne på bildet heter Ida Nikoline Kristoffersen, Ole Martin F. Solberg og Kim André Evensen som spiller den utsatte lillebroren. Styreleder Lars Bjerke ønsker velkommen til statsråden med følge.

10 Årsberetning BRIS 10 DEFINISJONER Følgende definisjoner legges til grunn i dette dokumentet: Incest: BRiS tar utgangspunkt i incest definert som seksuelle overgrep mot barn og ungdom begått av noen de har et tillitsforhold til. Overgriper kan være familiemedlem eller person i nære relasjoner (nabo, trener, e.l.). Voldtekt: Seksuell omgang tiltvunget ved bruk av vold, grove trusler eller andre pressmidler. Bruker: Brukerne er definert som utsatte (ungdommer, kvinner, menn), deres pårørende (foreldre, partnere, søsken, besteforeldre, barn) og nettverket rundt dem (vennekrets, klassekamerater, lærere, kollegaer m.m.). Selvhjelp: Selvhjelp defineres som å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltager i eget liv. Daglig leder for BRiS Merete Andrea Risan

11 11 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep STATISTIKK Tabellene viser detaljert fordelingen av brukere, aldersammensetning, pårørende, aktiviteter, bostedskommuner, samarbeidspartnere, kursdeltagere m.m. Det har vært en stabilisering av brukergruppe og tilbud fra 2008 til 2009 flere aktiviteter og grupper har funnet sin form. Ustabilitet og høyt sykefravær blant ansatte de siste 3 måneder av året, har redusert aktiviteten i forhold til året før. I løpet av året er det totalt registrert 2325 henvendelser fra brukere, pårørende, samarbeidspartnere og kursdeltagere i BRiS eierkommuner. Av totalen er det 116 utsatte personer som kommer til BRiS og deltar i aktiviteter, får samtaler eller annen oppfølging. Tabell 1 - BRUKERHENVENDELSER Totalt antall henvendelser, både på telefon og til samtaler på BRiS * 2008: 2009: Totalt antall henvendelser: Telefon- og mailhenvendelser Samtaler på BRiS Nye brukere (antall personer) Undervisning ant. elever 301 Aktiviteter/grupper 291 *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. (Hektisk hverdag kan være en avviksfaktor) Sms ikke registrert i (Inkl. i 2008) Tabell 2 - ALDERSSAMMENSETNING Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS * ALDER: 2008: 2009: 2008: 2009: Jente/kvinne Gutt /mann Voksne over 24år % 55% Unge voksne % 23% Ungdom og barn under 18 år % 22% *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. Tabell 3 - ALDERSSAMMENSETNING Brukere som fysisk har vært på BRiS til samtaler i løpet av året** Nye i Fortsatt fra 2009 ALDER/KJØNN: 2008: 2009: 2008: Totalt ant. personer Voksne over 24 år Unge voksne Ungdom Ungdom Barn under 13 år 1 1 Jente/kvinne 66 Gutt /mann 7 **Statistikken er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjemaer ( journalark ). Føres for alle ved hver samtale. Ingen avvik.

12 Årsberetning BRIS 12 Tabell 4 - KOMMUNAL FORDELING ALLE REGISTRERTE HENVENDELSER * Tabellen angir fordelingen av henvendelser, antall personer og eierkommuner. KOMMUNE: Befolkning *Henvendelser **Nye personer ** Personer pr fra tidligere DRAMMEN KONGSBERG GOL KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE LIER KOMMUNE HOLE KOMMUNE RØYKEN KOMMUNE HURUM KOMMUNE FLÅ KOMMUNE NES KOMMUNE HEMSEDAL KOMMUNE ÅL KOMMUNE HOL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE MODUM KOMMUNE ØVRE EIKER KOMMUNE NEDRE EIKER KOMMUNE SANDE KOMMUNE SVELVIK KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE ROLLAG KOMMUNE NORE OG UVDAL RINGERIKE KOMMUNE AKERSHUS OSLO 3 1 ANDRE 4 SUM= *Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. NB! Ikke all telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommuner. **Statistikken for personer som har kommet til samtaler på BRiS er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjema ( journalark ). Tabell 5 AKTIVITETER OG GRUPPER Totalt antall oppmøter på BRiS* Aktiviteter totalt - oppmøter: Støttegruppe ungdom Støttegruppe voksne Turer/Andre akt Temadag/brukerdag *Statistikk er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer.

13 13 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 12 Tabell 6 HENVENDELSER FRA PÅRØRENDE Totalt antall henvendelser, NB! Både på telefon og til samtaler på BRiS * Totalt antall henvendelser Tabell 7 HENVENDELSER FRA SAMARBEIDSPARTNERE Totalt antall henvendelser, NB! Både på telefon og til samtaler på BRiS* Totalt antall henvendelser: Besøk/møter Antall personer innom BRiS Informasjon/Kurs i BRiS regi, totalt antall deltagere: Temadager 407(4g) 222(2g) *Statistikk er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. NB! Ikke all telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommune. ØKONOMI REGNSKAP BUSKERUDREGIONENS INCESTSENTER (BRiS) Regnskap 2009 Lønn inkludert sosiale utgifter Drift og vedlikehold bygninger Andre driftsutgifter Sum utgifter Inntekter fra kommuner Inntekter fra Staten Inntekter fra helseforetak Inntekter fra Fylkeskommunen Inntekter fra Fylkesmannen Andre inntekter Overskudd fra fjoråret inkl overførte gaver Sum inntekter Resultat (underskudd) Ingen store avvik på hovedpostene. Lønn inkludert sosiale utgifter har merforbruk, men sett opp mot sykelønn viser dette positivt avvik mot budsjett. Andre inntekter har merinntekt, mens driftsutgifter har et lite merforbruk. Senteret fikk totalt i 2009 et underskudd på kr ,-, og dette dekkes inn i NB! BRiS har i 2009 et høyere budsjett enn normalt driftsår. Dette skyldes to ekstra bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune til ungdomssatsingen (kr ,- med statsstøtte)

14 Årsberetning BRIS 14 VEDLEGG NASJONALE FØRINGER referanser Det tas utgangspunkt i nasjonale målsettinger og føringer for arbeidet på BRiS. Anbefalinger for samarbeids-partnere og andre (oppd.jan.2010) 1. Artikkel 19 i FN s barnekonvensjon (ratifisert som Barnekonvensjonen 1991, inkorporert i norsk lov 2003).- * se pkt. t. 2. Barne- og familiedepartementet (1992): Handlingsplan mot seksuelt misbruk av barn. 3. St.prp. nr.63 ( ): Opptrappingsplan for psykisk helse ( ) 4. NOU 1998:18 Det er bruk for alle styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. 5. Sosial- og helsedepartementet (2000): Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser. St.meld. nr.16 ( ): 6. Resept for et sunnere Norge, folkehelsepolitikken. 7. Sosial- og helsedirektoratet /Barne- og familiedepartementet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder til hjelpeapparatet. 8. NOU 2003:31, Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner, Avgitt til justisog politidepartementet desember Justisdepartementet (2004): Handlingsplan, vold i nære relasjoner ( ). 10. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, rapport 2004: tiltak for å beskytte barn mot overgrep i saker etter barnevernloven. 11. Sosial- og helsedirektoratet (10/2004): Nasjonal plan for selvhjelp. l. St.meld. nr. 13( ): Om incestsentra tilbod, finansiering og forvaltning. 12. Barne- og familiedepartementet: Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn ( ). 13. Nova-rapport 18/07: Ungdom og seksuelle overgrep. 14. Nova-rapport 20/07: Vold og overgrep mot barn og ung 15. Barne-og Likestillingsdepartementet; infohefter om voldtekt, Atle Dyregrov (07) 16. St.meld.nr. 11 ( ), På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. 17. Barne- og likestillingsdepartementet ( ) Handlingsplan mot tvangsekteskap. 18. St.meld. nr.8 ( ), Om menn, mannsroller og likestilling. 19. Justisdepartementet, Vendepunktet, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ( ) 20. NOU 2008:4 Fra ord til handling, bekjempelse av voldtekt krever handling. 21. Barnekonvensjonen* i bokform (2008), red. Kirsten Sandberg, Universitetsforlaget 22. Ot.prp.nr.22 ( ), Endringer i Straffeloven (behandlet des.-08). 23. NF-rapport nr.2/2009, Hjelp når livet rakner evaluering av incestsentrene og incesttelefonen, Gjertsen, Hege og Eide, Ann Kristin 24. NKVTS- rapport 2009, Vold mot menn i nære relasjoner, Sogn, H. og Hjemdal, O.K. 25. Rutiner til statlig og kommunalt tjenestenivå, veileder 2009: Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer i fosterhjem. 26. Rutiner til fosterforeldre, veileder 2009: Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer i fosterhjem.

15 Elevhefte og film hentet fra BRiS undervisningsopplegg.

16 Grafisk formgiver: Kolbjørn Holm AS - Trykk-Service AS ex

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR 1. BAKGRUNN Dette dokumentet gir en oversikt over mål, strategier og verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning 2007. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2007. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2007 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Kolbein Falkeid: Småting Ingenting lukter så godt som fars jakke da man liten var Søndagstur-jakken! Den hang over

Detaljer

Årsberetning 2008. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2008. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2008 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep "Sammen er vi ikke alene" Kjærligheten har mange veier, noen med tap, andre med seier. Vi kniver og sloss, selv

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep NY STOR UTFORDRING: Skolejenter (13-20år) voldtas av jevnaldrende, unge overgripere! 01.01.10 15.03.10: 48

Detaljer

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015 1 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2015 Sammenfatning av året 2015 Buskerudregionens incestsenter (BRiS)er et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP DET NYE NETTSAMFUNNETS UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier foreldrene henger ikke med et eldorado for overgripere BRiS SER TOPPEN AV ISFJELLET

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Årsberetning 2014. Innledning: Sammenfatning av året 2014

Årsberetning 2014. Innledning: Sammenfatning av året 2014 1 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2014 Innledning: Buskerudregionens incestsenter (BRiS)er et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene i Buskerud samt

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2013 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2013 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2013 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Refleksjoner over Livet. Å være rik handler ikke om å ha midler. Å være rik handler

Detaljer

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2010 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Slowly Healing Broken and torn apart Ten Thousands knives cut through A vulnerable Heart. Screaming, bleeding, crying

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer...

Forord... 1. Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... Rapportering fra incestsentrene 2010 Innhold Forord... 1 Sammendrag... 3 Brukergruppen som er utsatt for seksuelle overgrep... 3 Brukergruppen som er pårørende/andre nære personer... 5 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsmelding Årsmelding 2008 2008 Organisasjonsnummer 981 981411 411315 315 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsmelding

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien.

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien. Sandveien 15, 1613 Fredrikstad. Tlf: 69 95 55 60. Faks: 69 95 55 71. krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no www.blaakors.no/krisesenteret INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer