NOTAT 9. januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 9. januar 2006"

Transkript

1 NOTAT 9. januar 2006 Til: Fra: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen NIVA v/ Sigurd Øxnevad og Torgeir Bakke Sak: Undersøkelse av miljøgifter i torsk fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden. Torsk fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden ble undersøkt for miljøgifter for å overvåke utviklingen i miljøgifter siden forrige undersøkelse i (Knutzen og Hylland 1998). Fisken ble fanget ved hjelp av ruser i siste halvdel av september og månedsskiftet september / oktober Det ble fisket ved 2 stasjoner, indre og ytre fjord (figur 1). Figur 1. Kart over Sandefjordsfjorden. Torsken som ble analysert ble fanget i indre- og ytre Sandefjordsfjorden (rødt område). 1

2 Norsk institutt for vannforskning Fisken ble opparbeidet på NIVA. Blandprøver av lever fra de 2 lokalitetene ble analysert for dioksiner og dioksinliknende PCB av NILU (Norsk institutt for luftforskning). Blandprøver av lever fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden og blandprøve av filet fra indre Sandefjordsfjorden ble analysert for PCB7, klororganiske stoffer og fett. Disse analysene ble utført på NIVA. Det ble tatt prøver av 18 torsk fra indre Sandefjordsfjorden og 20 torsk fra ytre Sandefjordsfjorden. Fisken var av liten størrelse (se tabell 1). Tabell 1. Størrelse på torsken som ble analysert Gj.snitt vekt (g) Vekt (g) Min - maks Gj.snitt len de cm Lengde Min - maks Gj.snitt. Levervekt Levervekt Min - maks. Indre Sandefjordsfjorden Ytre Sandefjordsfjorden RESULTATER De viktigste resultatene fra blandprøveanalysene er presentert i tabell 2, mens rådata er samlet i vedlegg. Tabell 2. Utvalgte miljøgifter i torsk fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden. M"CB7 t CB153 HCB DDE DDD DDT SDDT HCH % Fett Non-orto PCB n PCDF/D n Lever indre Sandefordsforden Lever ytre Sandefordsfjorden Filét indre Sandef rodsf orden < <0.10 <0.20 <0.49 < PCB7 i lever fra ytre Sandefjordsfjorden har økt fra 1470 ggg v.v. i 1997/98 (SFT klasse II) til gg v.v. i år, og er i tilstandsklasse III i henhold til SFTs klassifiseringssystem for organiske miljøgifter i organismer (Molvær et al.1997). I indre Sandefjordsfjorden har WCB7 i torskelever blitt betydelig redusert fra tgg v.v. i 97/98 (SFT klasse IV) til gg v.v i år (SFT klasse II). ZPCB7 i filet fra indre Sandefjordsfjorden er redusert fra ,tgg v.v. i 97/98 (SFT klasse II) til 2.39 i.tgg v.v. i år (SFT klasse I). HCB Heksaklorbenzen i torskelever fra ytre Sandefjordsfjorden hadde økt marginalt fra 4.0 pgg v.v. i 97/98 til 5.4 i år. Fil&prøven fra indre Sandefjordsfjorden hadde et HCBinnhold på < tgg v.v., mot 0.07 ggg v.v. i 97/98. Alle HCB-konsentrasjonene lå i SFT klasse I. 2

3 DDE i lever fra ytre Sandefjordsfjorden har blitt redusert noe, fra 111 pgg v.v i 97/98 til 93 i år. I lever fra indre Sandefjordsfjorden er innholdet av DDE betydelig mer redusert, fra 344 pgg v.v i 97/98 til 34 j.tgg v.v i år. I fil&prøven fra indre Sandefjordsfjorden var DDE konsentrasjonen på 0.19 pgg v.v., mens den i 97/98 var på 3.0 ggg v.v.. DDD er redusert både i lever og filet siden 97/98. DDD var i 97/98 på 117 ggg v.v i lever fra indre Sandefjordsfjorden, og var nå på gg v.v. I Wtprøven var konsentrasjonen av DDD på <0.1 ggg v.v., mot 0.7 i 97/98. I leverprøvene fra ytre Sandefjordsfjorden var konsentrasjonen av DDD redusert fra 59 ggg v.v. i 97/98 til 22 ji,gg v.v. i år. DDT-konsentras'onen var lav i både og leverprøvene (SFT klasse I). MDT var i undersøkelsen fra 98/97 på 1173 ggg v.v. (SFT klasse III) i torskelever fra indre Sandefjordsfjorden, men var nå nede i 43.5 I.tgg v.v. I leverprøven fra ytre Sandefjordsfjorden ble det funnet konsentrasjon av EDDT på 131 ggg v.v., mot 355 pgg v.v. fra undersøkelsen i 97/98. I fil&prøven var MDT på <0.49 ggg v.v., mot ca 3.7 j.tgg v.v fra undersøkelsen i 97/98 (Klasse II). Dioksiner. Konsentrasjonen av PCDF/D (summen av dioksiner og furaner), målt som toksisitetsekvivalenter, har gått ned fra 6.9 ngteg v.v. til 2.21 ngteg v.v, i lever fra indre Sandefjordsfjorden. I ytre Sandefjordsfjorden var det imidlertid en svak økning i konsentrasjonen, fra 4.3 ngteg v.v. i 97/98 til 4.91 ngteg v.v. i år. Alle konsentrasjonene av PCDF/D er i SFT klasse I. Sum toksisitetsekvivalenter av non-orto PCB (dioksinliknende PCB-forbindelser) har blitt redusert i lever fra begge lokaliteter siden undersøkelsen i 97/98. Størst reduksjon var det i blandprøven av lever fra indre Sandefjordsfjorden, fra 458 ngteg v.v. i 97/98 til 38.3 ngteg v.v. i år. I lever fra ytre fjord var reduksjonen i non-orto PCB marginal: fra 83,2 ngteg v.v. i 97/98 til 63,5 ngteg v.v. i Kommentar: Det var en viss størreslesforskjell på torsken som ble analysert fra indre- og ytre Sandefjordsfjorden. Større (og eldre) fisk kan ha akkumulert mer miljgifter enn de yngre. Dette vil eventuelt kunne bekreftes ved å gjøre analyser av enkelfisk fra de to områdene. 3

4 Hovedkonklusjon: Konsentrasjonen av PCB i torskelever fra ytre Sandefjordsfjorden har økt noe fra 97/98 til 2005, mens PCB i spesielt lever men også i fil& i torsk fra indre Sandefjordsfjorden har blitt redusert. PCB-innholdet er i Klasse I i fil& fra indre Sandefjordsfjorden, men er i Klasse III og II i lever for henholdsvis ytre- og indre Sandefjordsfjorden. Konsentrasjonen av dioksinliknende PCB har også blitt betydelig redusert i torskelever fra indre fjord, og var i 2005 lavere her enn i ytre f.jord. Konsentrasjonen av DDT var nå markert lavere enn i undersøkelsen fra 97/98, og er nå i Klasse I. For de andre analyserte stoffene ble det generelt funnet lave konsentrasjoner (Klasse I). REFERANSER Knutzen, J. & Hylland, K Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og Indre Mefjorden Delrapport 3. Miljøgifter og effekter i fisk og skalldyr. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport nr. 745/98. TA-1586/1998. Molvær, J., Knutzen, J., Magnusson, J., Rygg, B., Skei, J. & Sørensen, J Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Veiledning 97:03. SFT. TA- 1467/

5 Side nr.5/7 Norsk InstituttPostboks 173 Kjelsås for0411 Oslo VannforskningTel: Fax: KORREKTUR RAPPORT Navn Adresse Deres referanse: Sandefjord Vår referanse: Dato Rekv.nr nr Prøvenr Prøve merket ibl.pr lever torsk Indre Prøvetakings- Mottatt datoniva Analyseperiode Sandef Bl.pr lever torsk Ytre Sandef Bl.pr file torsk Indre Sandef Prøvenr i 2 3 Analysevariabel Enhet Metode Tørrstoff % B ,6 19,2 Fett % pr.v.v.h ,32 PCB-28 pgg v.v.h 3-4 3,5 5,5 <0,05 PCB-52 pgg v.v.h 3-4 6,2 14 <0,05 PCB-101 pgg v.v.h ,12 PCB-118 pgg v.v.h ,39 PCB-105 pgg v.v.h ,18 PCB-153 pgg v.v.h ,98 PCB-138 pgg V.V. H ,67 PCB-156 pgg V.V. H ,05 PCB-180 pgg V.V. H ,23 PCB-209 pgg V.V. H 3-4 <1 2,9 <0,05 Sum PCB pgg V.V. Beregnet* 649,7 2178,4 2,62 Seven Dutch pgg V.V. Beregnet* 607,7 2069,5 2,39 Pentaklorbenzen pgg V.V. H 3-4 <0,5 0,63 <0,03 Alfa-HCH pgg V.V. H 3-4 <1 <1 <0,05 Hexaklorbenzen pgg V.V. H 3-4 1,9 5,4 <0,03 Gamma-HCH pgg V.V. H 3-4 <1 <1 <0,05 Oktaklorstyren pgg V.V. H 3-4 <0,5 <0,5 <0,03 4,4-DDE pgg V.V. H ,19 4,4-DDD pgg V.V. H 3-4 6,7 22 <0,10 DDTPP-B pgg V.V. H 3-4 2,8 16 <0,20 * : Metoden er ikke akkreditert. Kommentarer 1 Et referansemateriale ble opparbeidet parallelt med prøvene. 5

6 Alle komponentene lå innenfor +1-30% av oppsatt verdi. Results of PCDD/PCDF and nonortho-pcb Analysis N I LU Encl. to measuring report: NILU sample number: 05/1616 Customer: NIVA Customers sample ID: Ytre Sandefjordsfjorden ( ) Six, Bl.pr. Sample type: Torskelever Sample amount: 5,0 g Total sample amount: Concentration units: pg/g Data files: VB022 diox Compound Concentration Recovery TE(nordic) i-te TE (WHO) Dioxins 2378-TCDD 1, ,47 1,47 1, PeCDD 0, ,11 0,11 0, HxCDD 0, ,01 0,01 0, HxCDD 1, ,15 0,15 0, HxCDD 0,73 i 0,07 0,07 0, HpCDD 1, ,01 0,01 0,01 OCDD 1,01 i 84 0,00 0,00 0,00 SUM PCDD 1,82 1,82 1,93 Furanes 2378-TCDF 15,2 82 1,52 1,52 1, /12348-PeCDF 5,45 0,05 0,27 0, PeCDF 0, ,42 0,42 0, / HxCDF 3, ,40 0,40 0, HxCDF 2, ,28 0,28 0, HxCDF 0,18 i 0,02 0,02 0, HxCDF 1, ,16 0,16 0, HpCDF 0, ,01 0,01 0, HpCDF 0,26 i 0,00 0,00 0,00 OCDF 0, ,00 0,00 0,00 SUM PCDF 2,87 3,08 3,08 SUM PCDD/PCDF nonortho - PCB 4,69 4,91 5,01 33'44'-TeCB (PCB-77) ,07 344'5-TeCB (PCB-81) 33,2 0,00 33'44'5-PeCB (PCB-126) ,2 33'44'55'-HxCB PCB ,24 SUM TE-PCB 63,5 TE(nordic) i-te TE (WHO) 2378-TCDD toxicity equivalents according to the nordic model (Ahlborg et al., 1988) 2378-TCDD toxicity equivalents according to the international model (Nato/CCMS, 1989) 2378-TCDD toxicity equivalents according to the WHO model (M. Van den Berg et al., 1998) Lower than detection limit at signal-to-noise 3 to 1 Isotope ratio deviates more than 20 % from theoretical value. This may be due to instrumental noise or/and chemical interference Lower than 10 times method blank Recovery is not according to NILUs quality criteria Samplingstandard NS-EN versjon GSK 6

7 Norsk institutt for vannforskning Results of PCDD/PCDF and nonortho-pcb Analysis N I LU Encl. to measuring report: NILU sample number: 05/1617 Customer: NIVA Customers sample ID: Indre Sandefjordsfjorden ( ) Six, Bl.pr. Sample type: Torskelever Sample amount: 5,0 g Total sample amount: Concentration units: pg/g Data files: VB022 diox Com pound Concentration Recovery TE(nordic) i-te TE (WHO) Dioxins 2378-TCDD 0, PeCDD 0, HxCDD 0, HxCDD 0, HxCDD 0, HpCDD 0,52 OCDD 1,16 SUM PCDD 70 0,59 0,59 0, ,10 0,10 0, ,03 0,03 0, ,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0, ,01 0,01 0, ,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,93 Furanes 2378-TCDF 7, ,71 0,71 0, /12348-PeCDF 2,26 0,02 0,11 0, PeCDF 0, ,21 0,21 0, / HxCDF 1, ,15 0,15 0, HxCDF 0,76 i 78 0,08 0,08 0, HxCDF 0,19 0,02 0,02 0, HxCDF 0, ,09 0,09 0, HpCDF 0, ,00 0,00 0, HpCDF 0,22 i 0,00 0,00 0,00 OCDF 0, ,00 0,00 0,00 SUM PCDF SUM PCDD/PCDF nonortho - PCB 33'44'-TeCB (PCB-77) '5-TeCB (PCB-81) 23,4 33'44'5-PeCB (PCB-126) '44'55'-HxCB PCB ,9 SUM TE-PCB ,28 1,37 1,37 2,12 2,21 2,30 TE(nordic) : 2378-TCDD toxicity equivalents according to the nordic model (Ahlborg et al., 1988) i-te : 2378-TCDD toxicity equivalents according to the international mcdel (Nato/CCMS, 1989) TE (WHO) : 2378-TCDD toxicity equivalents according to the WHO model (M. Van den Berg et al., 1998) < Lower than detection limit at signal-to-noise 3 to 1 Isotope ratio deviates more than 20 % from theorettcal value. This may be due to instrumental noise or/and chernical interference b : Lower than 10 times method blank g : Recovery is not according to NILUs quality criteria * : Samplingstandard NS-EN ,06 0,00 37,6 0,66 38,3 4. versjon GSK 7

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse

Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Forurensning i torsk i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Forurensning i torsk i Nordsjøen Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Nordsjøtorsken er

Detaljer

Hvordan gir fôret trygg sjømat? Marc H.G. Berntssen. NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Hvordan gir fôret trygg sjømat? Marc H.G. Berntssen. NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Hvordan gir fôret trygg sjømat? Marc H.G. Berntssen NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning AQUACULTURE: Vekst i sjømatproduksjonen THE GROWING kommer BLUE fra REVOLUTION økt oppdrett

Detaljer

Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008

Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008 RAPPORT L.NR. 5713-2008 Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008 Konsentrasjoner av dioksiner, PCB, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0277.tona OJ L 91/2012, p. 1-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 277/2012 of 28 March 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 172/2007. av 16. februar 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 172/2007. av 16. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/255 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 172/2007 2011/EØS/35/38 av 16. februar 2007 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

RAPPORT L.NR PCB i inntaksvann til Alcoa Lista

RAPPORT L.NR PCB i inntaksvann til Alcoa Lista RAPPORT L.NR. 5794-2009 PCB i inntaksvann til Alcoa Lista Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen 21

Detaljer

RAPPORT LNR Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005

RAPPORT LNR Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005 RAPPORT LNR 5155-2006 Miljøgifter i sedimenter fra Engervannet, 2005 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Midt-Norge Postboks

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-10 Dato: 2011-02-07 Side i av ii Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN www.imr.no Nr. 8-2007 RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nov 2007 Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007 Guri Guri Nesje Nesje1)1),,

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2011 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - mars/april 2011 Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on

COMMISSION REGULATION (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on COMMISSION REGULATION (EU) No 1342/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2002/70/EF. av 26. juli 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2002/70/EF. av 26. juli 2002 Nr. 16/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2002/70/EF 2005/EØS/16/01 av 26. juli 2002 om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer(*) KOMMISJONEN

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

RAPPORT LNR Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003

RAPPORT LNR Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003 RAPPORT LNR 4833-2004 Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003 23205-3 UNDERSØKELSE AV MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA INDRE RANFJORD 2003 Forord På oppdrag fra Rana Kommune har NIVA

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Undersøkelse av dioksiner (PCDD/PCDF) i ferskvannsfisk og jordsmonn i Lenvik kommune

Undersøkelse av dioksiner (PCDD/PCDF) i ferskvannsfisk og jordsmonn i Lenvik kommune NILU: OR 11/2007 NILU: OR 11/2007 REFERANSE: O-105120 DATO: MARS 2007 ISBN: 978-82-425-1854-5 (trykt) 978-82-425-1855-2 (elektronisk) Undersøkelse av dioksiner (PCDD/PCDF) i ferskvannsfisk og jordsmonn

Detaljer

Fisk og byttedyr fra Grenlandsfjordene

Fisk og byttedyr fra Grenlandsfjordene RAPPORT LNR 4795-2004 Fisk og byttedyr fra Grenlandsfjordene - Datarapport for analyser av fett, PCDF/D, n. o. PCB, PCN og stabile isotoper av nitrogen og karbon (δ 13 C, δ 15 N) Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Miljøovervåking i Larviksfjorden Miljøgifter i fisk, krabbe og blåskjell.

Miljøovervåking i Larviksfjorden Miljøgifter i fisk, krabbe og blåskjell. Miljøovervåking i Larviksfjorden 1998. Miljøgifter i fisk, krabbe og blåskjell. Forord På bakgrunn av en henvendelse fra Næringsmiddel- og miljøtilsynet i Larvik i februar 1998 vedrørende miljøundersøkelser

Detaljer

Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster... 8

Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster... 8 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 12. årgang 2.4.2005 2005/EØS/16/01 2005/EØS/16/02 Kommisjonsdirektiv 2002/70/EF

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2012 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - juni-august 2011 og mars 2012 Bente M. Nilsen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 03.05.2012

Detaljer

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2007 (TA-2449/2008)

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2007 (TA-2449/2008) OVERVÅKING AV MILJØGIFTER I FISK OG SKALLDYR FRA GRENLANDSFJORDENE 2007 1038 2008 2 Statlig program for forurensningsovervåking: SPFO-rapport: 1038/2008 TA-2449/2008 ISBN 978-82-577-5442-6 Oppdragsgiver:

Detaljer

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Møte i kystvanngruppa Tromsø 14.1.2010 Anne Nesbakken Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark Disposisjon 1) Mattilsynet og trygg sjømat 2) Mattilsynets

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Nr. 16/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/69/EF. av 30. juli 2002

Nr. 16/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/69/EF. av 30. juli 2002 Nr. 16/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/69/EF 2005/EØS/16/11 av 30. juli 2002 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll

Detaljer

Overvåking av miljøgifter i nærområdet til Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand i 2011; Metaller og klorerte forbindelser i vann og blåskjell

Overvåking av miljøgifter i nærområdet til Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand i 2011; Metaller og klorerte forbindelser i vann og blåskjell RAPPORT L.NR. 6377-2012 Overvåking av miljøgifter i nærområdet til Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand i 2011; Metaller og klorerte forbindelser i vann og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Rapport 2015 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Juli-2014 Bente M. Nilsen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 04.06.2015 2 Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 959/2006 TA-nummer: 2190/2006 ISBN-nummer: 82-577-4995-8 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

Fiskeundersøkelse 2014

Fiskeundersøkelse 2014 Fylkesmannen i Buskerud Fiskeundersøkelse 2014 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5142611 Fiskeundersøkelse 2014 Oppdragsnr.: 5142611 Dokument nr.: 5142611-02 Revisjon: J02 J02 07.05.15 Endelig versjon etter fullførte

Detaljer

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd

Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember. Vanndirektivet og kostholdsråd Bransjemøte med Aluminiumsindustrien 10.desember Vanndirektivet og kostholdsråd Vanndirektivet Anno 1886 Anno 2008 Hovedmålet er å oppnå og beholde god økologisk og kjemisk status Les mer på: http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=35082

Detaljer

Metaller og organiske miljøgifter i sjømat fra Vatsfjorden

Metaller og organiske miljøgifter i sjømat fra Vatsfjorden Bedriftsnavn: NIFES Rapport 2013 Metaller og organiske miljøgifter i sjømat fra Vatsfjorden Sylvia Frantzen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES) 03.10.2014 20.03.2014

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

: Miljøforholdene i. Rapport 885 2003. Sørfjorden i 2002. Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden

: Miljøforholdene i. Rapport 885 2003. Sørfjorden i 2002. Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 885/03 TA-nummer: 1983/2003 ISBN-nummer: 82-577-4394-1 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Temaer: Kartlegging av marint biologisk mangfold i Troms Tilførselsprosjektet Resipientundersøkelser og akvakultur Møte i kystgruppa Fylkesmannen i Troms 14.01.2010 Nina Mari Jørgensen, Guttorm Christensen

Detaljer

MILJØGIFTER I FERSKVANNSFISK, 2008

MILJØGIFTER I FERSKVANNSFISK, 2008 Statlig program for forurensningsovervåking, rapportnr: 0/00 Regional undersøkelse av kvikksølv i abbor og organiske miljøgifter i ørret MILJØGIFTER I FERSKVANNSFISK, Utført av: TA 00 Miljøgifter i ferskvannsfisk,

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0278.alle OJ L 91/12, p. 8-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 278/2012 of 28 March 2012 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Rapport 2016 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Juni-2015 Bente M. Nilsen og Amund Måge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 15.02.2016 2 Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NOTAT 9. november 29 Til: Fra: Langodden Vel v/ Erik Dillerud, Bærum kommune NIVA v/ Janne Gitmark Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NIVA ble kontaktet desember 28 av Erik Dillerud

Detaljer

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2011

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2011 RAPPORT LNR 6364-2012 Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2011 Foto: Sander B. Håvardstun Undersøkelse av blåskjell, torsk og vann. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter RAPPORT L.NR. 5847-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Statlig program for forurensningsovervåking TA-1973/2003. ataßwo^mil^t*--

Statlig program for forurensningsovervåking TA-1973/2003. ataßwo^mil^t*-- IMP 1 Statlig program for forurensningsovervåking TA-1973/2003 ataßwo^mil^t*-- SHE NIVAé » Statlig program for forurensningsovervåking Overvaking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene

Detaljer

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde.

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde. DSFJORDEN GENERELLE DATA Ref: FORURENSNINGSTILFØRSLER År: Ref: Areal tilrenningsfelt (km 2 ): 33 Kilder: Kloakk Avrenning (l/s km 2 ): Areal vannflate (km 2 ): Middeldyp (m): 32 14,2 7 Mengder: Oppdrett:

Detaljer

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN Ugradert Klima- og Forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att. Bård Nordbø Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2010/176971 19.10.2010 985 399 077 Statens tilsyn far planter, fisk, dyr og næringsmidler

Detaljer

Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder

Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder Undersøkelse av mulig forurensning fra nedlagt deponi Bråstad, Aust-Agder 2 Forord Stoa Invest AS har engasjert NIVA for å få gjennnomført en undersøkelse av forurensningsituasjonen knyttet til et nedlagt

Detaljer

Prosjekt: Oppdragsgiver: For NGI. Sammendrag

Prosjekt: Oppdragsgiver: For NGI. Sammendrag Opticap Effektivitet av tynntildekking målt som redusert tilgjengelighet og spredning av miljøgifter etter testtildekking i Eidangerfjorden og Ormefjorden 20071139-00-125-R 28. mars 2012 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

RAPPORT LNR Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S

RAPPORT LNR Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S RAPPORT LNR 4843-2004 Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri A/S Undersøkelse av mulig forurensning fra fylling ved tidligere Arendal Lettmetallindustri

Detaljer

S ft: EEH9 NIVÅ 6 nilu

S ft: EEH9 NIVÅ 6 nilu imb 1 Statlig program for forurensningsovervåking TA-2146/2006 Kartlegging av utvalgte miljøgifter i Åsefjorden og omkringliggende områder fi IIK TI» ijjluwmntlilhv S ft: EEH9 NIVÅ 6 nilu Norsk institutt

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Undersøkelse. Kragerøområdet i 2013 2014. Undersøkelse av miljøgifter i. Kvikksølv, miljøgifter dioksin og i PAH i sediment, blåskjell og torsk

Undersøkelse. Kragerøområdet i 2013 2014. Undersøkelse av miljøgifter i. Kvikksølv, miljøgifter dioksin og i PAH i sediment, blåskjell og torsk RAPPORT L.NR. 6743-2014 Undersøkelse av miljøgifter i Undersøkelse Kragerøområdet av i 2013-2014. Kvikksølv, miljøgifter dioksin og i PAH i sediment, blåskjell og torsk Kragerøområdet i 2013 2014 Kvikksølv,

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Nivåer av PCB og dioksiner i torskelever. En sammenstilling av data for dioksiner, dioksinlignende PCB og PCB7 i lever av torsk fra norske farvann.

Nivåer av PCB og dioksiner i torskelever. En sammenstilling av data for dioksiner, dioksinlignende PCB og PCB7 i lever av torsk fra norske farvann. Nivåer av PCB og dioksiner i torskelever En sammenstilling av data for dioksiner, dioksinlignende PCB og PCB7 i lever av torsk fra norske farvann. Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Kurs i miljøtilstand 21. oktober 2009 Bård Nordbø SFT Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

NOR/306R T OJ L 364/06, p

NOR/306R T OJ L 364/06, p NOR/306R1883.00T OJ L 364/06, p. 32-43 COMMISSION REGULATION (EC) No 1883/2006 of 19 December 2006 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins and dioxin-like

Detaljer

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB Bilag 106 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig P.b 2043 Vika 0125 Oslo Oslo, 04.02.14 Ved: Sigurd Knudtzon Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/375 Saksbehandler: Randi W. Kortegaard

Detaljer

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Publisert 08.02.2012 av Miljødirektoratet ja Nivåene av miljøgifter

Detaljer

Vigga på Hadeland Kartlegging av miljøgifter i

Vigga på Hadeland Kartlegging av miljøgifter i RAPPORT L.NR. 5856-2009 Vigga på Hadeland Kartlegging av miljøgifter i 2008-2009 Vigga ved utløpet i Røykenvika Foto: J. E. Løvik, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Fremmedstoffer i Villfisk med vekt på Kystnære Farvann

Fremmedstoffer i Villfisk med vekt på Kystnære Farvann Fremmedstoffer i Villfisk med vekt på Kystnære Farvann En undersøkelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra 15 fjorder og havner langs norskekysten 2009 Bente M. Nilsen, Sylvia

Detaljer

Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 1999

Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 1999 Oppdragsgivere Rapport 827/01 Statens forurensningstilsyn Statens næringsmiddeltilsyn Utførende institusjon Norsk institutt for vannforskning C l Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 30.01.07 Tid: kl 10.00 16.30 Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg. Deltakere Fra Faggruppen

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Fase 1 av fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sediment Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Akvaplan-niva rapport HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Basisundersøkelse fremmedstoffer i nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus)

Basisundersøkelse fremmedstoffer i nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) Rapport Basisundersøkelse fremmedstoffer i nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) Sluttrapport Sylvia Frantzen, Amund Måge, Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

Nye metoder for kartlegging av sedimenter og overvåkning av havneopprydding med passive prøvetakere

Nye metoder for kartlegging av sedimenter og overvåkning av havneopprydding med passive prøvetakere Nye metoder for kartlegging av sedimenter og overvåkning av havneopprydding med passive prøvetakere Espen Eek Fagansvarlig forurensede sedimenter Norges Geotekniske Institutt Tema Risikovurdering og biotilgjengelighet

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 16-2009 Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2009 Gisle Vassenden

Detaljer

Heksaklorbenzen i. fôr og oppdrettslaks

Heksaklorbenzen i. fôr og oppdrettslaks Rapport 2014 Heksaklorbenzen i fôr og oppdrettslaks Rita Hannisdal, Anne-Katrine Lundebye, Ingvild Eide Graff og Heidi Amlund Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 02.09.2014 på

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

OVERVÅKNING FORURENSEDE HAVNER OG FJORDER

OVERVÅKNING FORURENSEDE HAVNER OG FJORDER NIFES Dok.id.: KH.RAP.SKJ-03 2011 Rapportoppsett Overvåkningsprosjekter [] Sidenr: Utgave: 1.00 Opprettet: 28.03.2012 Filnavn: D01813 Sist endret: 28.03.2012 Godkjent av: Karin Engelstad 1 av 18 Ved utskrift

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

O-803121 OVERVÅKING AV MILJØGIFTER I FISK OG SKALLDYR FRA GRENLANDSFJORDENE 1999

O-803121 OVERVÅKING AV MILJØGIFTER I FISK OG SKALLDYR FRA GRENLANDSFJORDENE 1999 O0 OVERVÅKING AV MILJØGIFTER I FISK OG SKALLDYR FRA GRENLANDSFJORDENE Oslo,. desember 000. Prosjektleder: Medarbeidere: Jon Knutzen Lasse Berglind Einar Brevik Unni Efraimsen Norman Green Frank Kjellberg

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1999

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1999 Statlig program for forurensningsovervåking Rapport /00 Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene TA/000 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM Dato: 10.02.05 Tid: kl 09.30 15.00 Sted: Veterinærinstituttet, 5. etg. Deltakere Fra Faggruppen

Detaljer

VEDLEGG. Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat Næringsmidler( 1 )

VEDLEGG. Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat Næringsmidler( 1 ) VEDLEGG for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat (mg NO 3 /kg) 1.1 Frisk spinat (Spinacia oleracea)( 2 ) Høstet 1. oktober til 31. mars Høstet 1. april til 30. september 3000

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/35. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 278/2012. av 28. mars 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/35. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 278/2012. av 28. mars 2012 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/35 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 278/2012 2017/EØS/51/06 av 28. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i Undersøkelse av blåskjell, taskekrabber og passive prøvetakere i vann

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i Undersøkelse av blåskjell, taskekrabber og passive prøvetakere i vann RAPPORT L.NR. 6089-2010 Foto: Jarle Håvardstun Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2010. Undersøkelse av blåskjell, taskekrabber og passive prøvetakere i vann Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

RAPPORT LNR 4440-2001

RAPPORT LNR 4440-2001 RAPPORT LNR 4440-2001 Overvåking av Vefsnfjorden, Sunndalsfjorden og Årdalsfjorden 2000. PAH, klorerte forbindelser og metaller i organismer og sedimenter, sammensetning av bløtbunnsfauna. Norsk institutt

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 94/67/EF. av 16. desember 1994. om forbrenning av farlig avfall(*)

RÅDSDIREKTIV 94/67/EF. av 16. desember 1994. om forbrenning av farlig avfall(*) Nr.45/00 79 RÅDSDIREKTIV 94/67/EF av 16. desember 1994 om forbrenning av farlig avfall(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra?

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer Miljøgifter Forsuring og eutrofiering Klima og luft Hvorfor overvåke? T Miljøgifter M I M K

Detaljer

Overvaking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1998

Overvaking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1998 Statlig program for forurensningsovervåking Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn Utførende institusjoner NIVÅ NILU Norges veterinærhøgskole /Veterinærinstituttet Overvaking av miljøgifter i fisk og

Detaljer

RAPPORT L.NR Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i Undersøkelse av blåskjell.

RAPPORT L.NR Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i Undersøkelse av blåskjell. RAPPORT L.NR. 6695-214 Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 213. Undersøkelse av blåskjell. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Dioksininnhold i overflatejord fra Trondheim

Dioksininnhold i overflatejord fra Trondheim Dioksininnhold i overflatejord fra Trondheim Av Malin Andersson og Rolf Tore Ottesen Malin Andersson er forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) Rolf Tore Ottesen er lagleder for miljøgeokjemi

Detaljer

NOTE 31. August Perfluoroalkyl compounds (PFCs) in cod blood and liver from the Inner Oslofjord (2009)

NOTE 31. August Perfluoroalkyl compounds (PFCs) in cod blood and liver from the Inner Oslofjord (2009) NOTE 31. August 2011. To: Climate and Pollution Agency (Klif), att. Jon L. Fuglestad, reference number 5011011, TA-number 2841/2011. From: Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Merete Schøyen.

Detaljer

RAPPORT L.NR

RAPPORT L.NR RAPPORT L.NR. 6146-2011 Overvåking av miljøgifter i nærområdet til Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand i 2010: Metaller, spesielt arsen, og klororganiske forbindelser i vann, sedimenter og blåskjell Norsk

Detaljer