Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 27.november 2013 Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Innhold: Sørlandssamlinga 2014 s 2 Info om medlemskap s 7 Rotvekstdagen 2014 s 3 Endring i personalet s 8 Storfekjøttproduksjon s 4 Surfôrkvaliteten 2013 s 9 Vinterklar sprøyte s 6 Ansatte s 11 Plantevernkurs s 7 Møtekalender 1 s 12

2 Sørlandsamlinga 2014 Sørlandsamlinga 2014 blir arrangert med 35 års jubileum den 10. og 11. januar. Sett av denne helga til din deltakelse. Tid: Fredag 10. jan starter samlinga kl Avsluttes etter lunsj lørdag 12. jan kl Sted: Quality Hotell Sørlandsparken Kristiansand Program på fredag: Innsjekking og lunsj Åpning av samlingen v/ Jon Leif Eikaas, Norsvin. Kan unge satse på landbruket på Agder, hva er framtidsutsiktene? v/ Kristian Anton Smedshaug, Agri Analyse Spørsmål fra salen. Trenger fremtidas bønder samvirke?v/ Heidi Engeset, regionssjef Nortura, Pause med mat og kaffe. Bondelagets Time. Optimist på bondens vegne v/ Olav Eik-Nes, direktør Norsvin Avrunding for dagen. Kl blir det middag / underholdning / musikk / sosialt samvær/overraskelser. Utdeling av «Mi har det greit prisen». Lørdag er det fagprogram med seminarer for : Sau gris melk/kjøtt fjørfe grønt, ( frukt og bær). Pris for hele samlinga kr 1.890,- i dobbeltrom. Kr 1.390,- for ungdom under 30 år. Tillegg for enkeltrom kr 100,- Påmelding innen 20 desember For mer info tlf Alle er hjertelig velkommen! 2

3 Rotvekstdagen 2014 Norsk Landbruksrådgiving inviterer produsenter fra hele landet til seminar om dyrking og lagring av gulrot, rotpersille, pastinakk og knollselleri, på Gardermoen den januar Det markerer også avslutning av gulrotsugerprosjektet. Rotvekster 2014 foregår på Gardermoen og omfatter tema som tilgjengelighet av plantevernmidler, kjemisk og mekanisk ugraskamp, samt tiltak mot skadedyr som gulrotflue og nematoder. Det blir en gjennomgang av biologi og tiltak mot de ulike sjukdommer i rotvekstene. Andre tema innen dyrkningsteknikk som dyrkingssystemene flatland, bed, drill og hvordan man skal oppnå god spiring blir tatt opp. Lagring og gjødsling er også blant temaene. Innledere på seminaret er Mattilsynet, dyrkere og grønnsaksrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving. Seminaret går over i avslutning og oppsummering av gulrotsugerprosjektet som nå har gått i tre år. Prosjektledelsen ligger hos NLR Viken, og prosjektet har samarbeidet med flere andre enheter i NLR og Bioforsk. Oppsummeringen tar opp hva vi nå vet om gulrotsugerens biologi, fangstplanter, utprøving av felletyper, nye plantevernmidler og bakterielle undersøkelser. Det blir også pekt på praktiske råd mot gulrotsugeren. Innledere er personell ved Bioforsk foruten grønnsaksrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving. Gå inn på nettsiden til Norsk Landbruksrådgiving (www.lr.no) for å melde dere på! Påmeldingsfrist 5. desember. Velkommen! 3

4 Satsing på auka storfekjøttproduksjon i Aust- Agder Norsk Landbruksrådgiving Agder har fått innvilga treårig prosjekt for å motivere og sjå på mogelege tiltak for auka storfekjøttproduksjon i Aust-Agder. Prosjektet skal vera i samarbeid med Nortura og Bondelag.Sigbjørn Leidal er prosjektleiar. Vi har retta spørsmål til Sigbjørn for å få meir informasjon om prosjektet. Korfor er slikt prosjekt satt i gang Sigbjørn? Sigbjørn Leidal Vi har tatt stortingsmelding og landbruksmelding for Aust-Agder om auka matproduksjon på alvor % av jordbruksarealet i fylket er grasareal. Det er rom for meir grasproduksjon og med det kan meir storfekjøt bli produsert. Kva er gjort til nå for å skape interesse og korleis er responsen?. Vi hadde ein møteserie i fylkes sist vinter med god oppslutning. Nå i haust har vi arrangert møte i Gjerstad og Froland med 60 oppmøtte på dei to møta. Samarbeid med lokale bondelag har vore veldig god og det vil vi bygge vidare på. Så arrangerte vi fagtur der Arild Grødum hadde ordna med svært gode bruk for omvisning. Bruka var både i Aust og Vest- Agder. Det var totalt 17 stk med på fagturen. Korleis ser du på framtida for dei som vil satse på storfekjøttproduskjon? Det er heilt klart at vi må sjå på grunnlaget på den einskilde gard. Dei som satsar skal ha ein lønsam produksjon som ikkje krev for mykje arbeidsinnsats. Eg meier med det det tverrfaglege tilbodet vi har med å sjå på bygningsløyinger, maskinutgifter, økonomiske vurderingar og ikkje minst ei god oppfølging i produksjon er det gode vilkår for å lykkas. Kva er så dei største utfordringane? Det er klart det kan vera politiske utfordringer, men dei kan vi ikkje gjera så mykje med. Vi må heller sjå på utfordringane med å hjelpe med tiltak for gode produksjonstilpasningar både i produksjonen på eng og beite og i sjølve husdyrproduksjonen. Kva er så målet for prosjektet og kva ser du for deg er oppnådd etter tre år? Hovudmålet er å auke kjøttproduksjonen og å utnytte grovfôrressursane i Aust-Agder i samsvar med målsettinga i landbruksmeldinga. For å få til dette er det eit delmål å skape gode produksjonsmiljø gjennom faggrupper som lærer av kvarandre og av rådgjevingstenesta. 4

5 Kva kan ein så tilby bonden som vil satse i prosjektperioden? Eg meiner vi kan tilby ei tverrfagleg rådgjeving der bonden kan få hjelp ut frå sitt behov. Eg meiner og at styrken her er at vi samarbeider på tvers av alle rådgjevingseiningane. Er det då bare å ta kontakt for den som har planer eller lurer på framtida for bruket? Ja, nå kan storfeprodusenter eller den som går med planer gjerne ta kontakt på tlf eller så kan du få hjelp og eg kan bringe kontakt vidare til andre som kan hjelpa. Skreve av: 5

6 Gjør sprøyta di klar for vinteren For deg som ennå ikke har klargjort sprøyta di for vinteren, her kommer noen tips. 1. Vask først sprøyta med vann, inn- og utvendig. Sprøyt gjennom dysene. 2. Fyll så på med lunket vann, 1/3 full tank (minst 300 liter) og tilsett 1 kg vaskesoda eller 0,5 liter husholdningssalmiakk pr 100 liter vann som er i tanken. Følg ellers anvisningen som på etiketten. Rør godt ut og pump en del av skyllevæska gjennom slanger og dyser. Betjen alle seksjonsventiler, trykkomrøring, kjemikaliepåfylling etc. Er det brukt lite oppløselig plantevernmiddel bør dysene skrus av og skyllevann sprøytes gjennom spredebommen uten dyser. Dette hindrer tetting av dysene. Rensk filter. 3. Etter at skyllevæska er pumpet kraftig gjennom åkersprøyta, lar du væska stå i tanken i 5 timer eller over natta slik at alle forurensninger blir oppløst. Dysene og dysesiler legges i eget bad og reingjøres med myk børste og eller trykkluft. Sprøyt ut væska over et biologisk aktivt område, men ikke matnyttige kulturer. Skyll tanken med reint vann flere ganger. Hvis sprøyta di ikke står frostfritt: Fyll frostvæske (lik mengde frostvæske og vann) Sprøyt frostvæske gjennom dysene Skru opp dryppvernet for hver seksjon, slik at det ikke står vann i bommen. Manometeret oppbevares frostfritt. Pass på at oljen ikke renner ut. Tapp vannet av reintvannstanken Avlast alle fjærer Smør alle bevegelige deler som tilrådd Skrevet av: Areal og kontingent Husk å melde fra til oss om endringer i arealet ditt. Det er arealet som danner grunnlaget for din kontingent. Store endringer bør derfor meldes inn til oss før 31/12. Ring eller sende epost til : 6

7 Autorisasjonsbevis - plantevern For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs (7 timer) og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet. Norsk Landbruksrådgiving Agder arrangerer kurs i vinter på forskjellige steder på Agder. Vi holder kurs både for deg som tar det for første gang og dere som ønsker fornying. Mer informasjon om dette kommer senere. Mer informasjon: Møte om elektronisk overvaking av sau Tystad 3.desember kl 1900 på Røde-Kors huset i Eiken. Informasjon om utstyr frå Telespor og Findmysheep. Erfaringar sauebønder har med elektronisk overvaking av sau. Arrangører: Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelinga Vest-Agder Sau og Geit Prosjekt «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder» Info om medlemskap Medlemskap hos Landbruksrådgiving Agder gjelder for kalenderåret. I følge vedtektene skal en oppsigelse, for å være gyldig, sendes skriftlig innen 31/12 året før. Endringsopplysninger/oppsigelse sender du til eller til Norsk Landbruksrådgiving Agder, Brandsvoll, 4646 Finsland 7

8 Endringer i personalet Tønnes Hamar har fra 1.oktober gått ned i 50 % stilling (delvis pensjonist). Han jobber nå hovedsakelig med grøfteplaner og nydyrkingsplaner, og noe veiledning. Aktuelle tilbud til deg som medlem Jordprøvetaking Hjelp til søknader Innovasjon Norge Grøfteplan nydyrkingsplan - gjødselplan Kulturlandskapsplan -Miljøplan trinn I og II Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse Test av åkersprøyte Teknikkrådgiving Økonomirådgiving Bygningsteknisk planlegging Økologisk rådgiving økologisk førsteråd Informasjon på e-post Vi sender ut mye info på e-post. Dersom du ikke mottar info fra oss, så er det fordi vi ikke har registrert din e-post adresse. Send din e- postadresse til oss på Spelsaubesettning selges Ca 50 voksne dyr økologisk godkjent. Diverse utstyr. Kontakt Kjell H Gilje, Grimstad,

9 Surfôrkvaliteten på Agder i 2013 Graset fikk en dårlig start med en kald og sein vår, og mye nedbør som førte til sein første slått som har gitt et fôr med lite energi. Mye varme og lite nedbør utover sommeren førte til en bedre andre slått. En mild og god høst fikk også rettet opp en del fôrmangel med en god tredje slått. Under er det en oppsummering av årets kvalitet på Agder ut i fra 239 prøver tatt per 19/11. Det er likevel store variasjoner og vi anbefaler alle å ta en prøve fra hver slått av eget fôr. Nedenfor er vist analyseresultater fra 141 prøver fra 1.slått og 98 prøver fra 2.slått i 2013 på Agder, både i gjennomsnitt for alle og for de 20 % høyeste og 20 % laveste prøvene for hver karakter. 1.slått Ønskelig innhold ved høy produksjon Gjennomsnitt av: Alle 20 % høyeste 20 % laveste Antall prøver Tørrstoffprosent ,6 61,6 24,2 FEm/kg TS 0,88 0,80 0,89 0,71 Råprotein, g/kg TS Sukker g/kg TS Høyt NDF, g/kg TS (fiber) indf (ufordøyelig fiber) NH3-N, g/kg total-n < slått Ønskelig innhold ved høy produksjon 9 Gjennomsnitt av: Alle 20 % høyeste 20 % laveste Antall prøver Tørrstoffprosent ,3 55,2 24,5 FEm/kg TS 0,88 0,84 0,91 0,77 Råprotein, g/kg TS Sukker, g/kg TS Høyt NDF, g/kg TS (fiber) indf (ufordøyelig fiber) NH3-N, g/kg total-n <

10 Tørrstoffprosent I gjennomsnitt ligger tørrstoffinnholdet på rundt % i begge slåttene. Det er bra med tanke på at de fleste prøvene så tidlig i analysesesongen er fra rundballer. Men de 20 % høyeste prøvene har et innhold på over 60 %. Dette er for høyt og tyder på for sterk tørking. Det var stort sett meget gode tørkeforhold, så mye har trolig blitt for tørt ved breispredning. Energiverdi (FEm) Første slåtten ble tatt sent i år, noen fikk ikke tatt den før i juli. Dette gir utslag på lav energikonsentrasjon (0,80 Fem/kg TS). Ser man på de 20 % høyeste er de heller ikke svært gode (0,89 Fem/kg TS). Andre slåtten i år har brukbar energiverdi (0,84 FEm/kg TS). Selv med litt lav energikonsentrasjon er det likevel et godt grunnlag for stort grovfôropptak og muligheter for høy produksjon. Proteininnhold Gjennomsnittlig proteininnhold i første slåtten er middels. Det tyder på at nitrogengjødslinga har vært godt tilpasset behovet, og det har gitt et grovfôr med optimalt innhold med tanke på produksjon av melk og kjøtt. Likevel varierer det mye fra høyest til lavest. Det var mye nedbør i vår som har vasket ut en del nitrogen, samtidig som utsatt slått gir noe redusert proteininnhold. I andre slåtten er det derimot et høyt innhold av protein, samt middels energikonsentrasjon og middels innhold av NDF(fiber). Dette tyder på litt for sterk gjødsling i forhold til avling, og skyldes trolig at det ble litt for kort tid fra gjødsling til slått. NDF (fiber, struktur) Lav-middels energiverdi henger som regel sammen med middels- høyt innhold av NDF. I gjennomsnitt ligger første slåtten over 500 g/kg TS. Dette gir nok struktur til at vomma fungerer optimalt, men ikke så mye at det går ut over fôropptak og produksjon. Likevel ligger de 20 % høyeste opp mot 600 g/kg TS som er svært høyt, men er da et optimalt fôr for sinkyr. I andre slåtten er NDF-innholdet like under 500 g/kg TS og vil også gi nok struktur til at vomma fungerer optimalt, samtidig et godt fôropptak. Andelen av ufordøyelig fiber (indf) er i gjennomsnitt en god del før høy i første slått og litt for høy i andre slått. Gjæringskvalitet Alle surfôrprøver blir analysert for ammoniakk (NH3-N), som er et godt mål for gjæringskvaliteten. I gjennomsnitt er innholdet lavt i begge slåttene og det er få prøver med for høyt innhold. Det indikerer at gjæringa har foregått med lite næringstap og at surfôret har god smaklighet. Grovfôrprøver NLR og Tine tar ut grovfôrprøver til timebetaling. Analyseprisene hos FKRA og Eurofins er: Prøvepakke FKRA (Blgg) Eurofins Standard Drøvtygger 660,- (+ porto) 520,- (+ porto) Gjæringskvalitet 138,- 385,- Mineraler standard 205,- 330,- Skrevet av 10

11 Oversikt over ansatte ring og bli satt over eller ring direkte til mobil 11

12 Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: no/ Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen Møtekalender 2013/2014 Desember 3/12 Møte om elektronisk overvåking av sau, Eiken 5/12 Mobiliseringsmøte «Grip Sjansen» frukt og bær, Lyngdal 9/12 Dyrkingsgruppe grovfôr, Kvinlog Januar 10-11/1 Sørlandssamlinga, Kristiansand 29-30/1 Rotvekstdagen, Gardermoen 12

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Innhald Invitasjon til grovfôrmøter... s 3 Invitasjon til møter om jordpakking... s 4 Invitasjon til Ny bonde - kurs...

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske!

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske! Nr. 13/14 1. april 2015 God påske! NÅ DELER VI UT 21 MILL KRONER I FKRA BONUS Dyktige bønder fortjener belønning! I 2014 oppnådde vi det beste resultatet noensinne i FKRAs historie. Denne gevinsten ønsker

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10 Nr. 10 6. mars 2015 Historisk sauerase i historisk kulturlandskap Side 10 Foto: May-Linda Schjølberg NYHET! FORMEL Sau Ekstra gir økt lammetilvekst Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp Vi har

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Lage økologisk produkt? Sjå nettsida http://hordaland.lr.no. Lage økologiske produkt?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Lage økologisk produkt? Sjå nettsida http://hordaland.lr.no. Lage økologiske produkt? Rådgivingsmelding Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lfr.no hordaland@lr.no Nummer 2-5. november 2010 Innhald

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer