MBT København 22.mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MBT København 22.mai 2014"

Transkript

1 Resultater og kliniske erfaringer etter 3 års pilotprosjekt med mentaliseringsbasert terapi (MBT)- rus. MBT København 22.mai 2014 KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra

2 Da Stiftelsen Bergensklinikkene startet planlegging i 2009 var spørsmålet: Er MBT er en effektiv behandlingsform når det er samtidig rusmiddelavhengighet & emosjonell ustabil personlighetsvansker? Er tosporet terapi effektiv og nyttig for de hardest rammede pasientene? Konklusjon i 2013: Psykologisk behandling til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og samtidig rusavhengighet er krevende, men fullt mulig og behandlingsgevinsten er potensielt stor.

3 Mentalizing, drug addiction and personality disorder Den sterke sammenhengen mellom ruslidelser og PF forklares særlig av A. Negativ emosjonalitet og B. impulsivitet Disse vurderes som de underliggende personlighetstrekk som forklarer komorbiditeten Sårbarhet for tap av mentalisering under høy aktivering kan føre til rusinntak Rusinntak ødelegger for mentaliseringskapasiteten Rusavhengighet og tilknytning deler felles nevrobiologi (Philips, Kahn & Bateman, i Bateman & Fonagy, 2012)

4 Utvikle behandlingsprogrammer med økt kompetanse til å 1) identifisere personlighetslidelser og for å 2) skreddersy behandling. Rusbehandling må øke sin kompetanse på personlighetsforstyrrelser Disse pasientene bør få tilbud om tosporet terapi med fokus på både impulskontrollspekteret: rus, spiseproblematikk, selvskading & samspillsvansker

5 MBT pilotprosjektet Prosjektet støttet økonomisk av Helsedirektoratet Pilotstudien godkjent av regional etisk komité (REK) Prosjektansvarlig Vibeke Johannessen Daglig leder og veileder Nina Arefjord Takk til: Forskningsansvarlig og ekstern veileder professor Sigmund Karterud & Helsedirektoratet Pasientene i prosjektet MBT teamets terapeuter: Turi Bjelkarøy, Fredrik S. Jensen, Katharina Morken, Kristin Berge Strand, Helle Hagness, Linda Fauskanger & Helga Mjeldheim

6 Stiftelsen Bergensklinikkene års månedlige veiledningsgrupper Tema personlighetsforstyrrelser og rus Kartlegging SCID II opplæring Bruk av video og kasusveiledning Konklusjon: ruspasienters personlighet lar seg kartlegge Hele spekteret av PF finnes- stor variasjon

7 Valgte MBT MBT solid teori, god struktur og organisering & forklarer pasientenes generelle sårbarhet Feilbehandling Betydelige tilknytningsvansker Genetisk sårbarhet Mentaliseringsvansker som nært knyttet til skadelig rusmiddelbruk

8 MBT Kombinasjonsbehandling Pilotprosjekt 15 (18) kvinner m/ emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet fullførte (3 pasienter drop- out) Omfattende kartlegging av psykisk helse og rus før, under og etter ca 2 år med mulighet for opp til 3 års gruppeterapi Sosial rehabilitering MBT koordinator i 60 % stilling Klinikkens døgnavdelinger i bakhånd 7 innleggelser Rusavhengighetsbehandling & MBT = tosporet terapi 8

9 MBT struktur og innhold Kartlegging psykisk helse, rus & personlighetsvansker Psykopedagogisk gruppe (10) Mentaliserings - basert kriseplan Dynamisk kasusformulering

10 Ukentlig MBT individual inntil 2 år & gruppeterapi 3 år Adressere impulskontrollspekteret & interpersonlige vansker Suicidal og selvskadende atferd, spiseforstyrrelse & rusmiddelbruk Gruppeterapi interpersonlige hendelser + prosessen mellom gruppemedlemmene Individualterapi rydde opp i misforståelser fra gruppen

11 Teamstruktur MBT pilot Ukentlig MBT team- 2 gruppeterapeuter 3-4 individualterapeuter, MBT koordinator, intern veileder Ukentlig fellesveiledning m/ video opptak av timene Månedlig veiledning m/ ekstern veileder Samarbeid med andre involverte behandlere MBT prosjektet fulgte MBT modellen fra London (Bateman & Fonagy, 2004) Unntatt pårørendekontakt (vanlig oppfølging via Stiftelsen Bergensklinikkene) Nå også en pårørendekontakt som skal ivareta mentaliseringsperspektivet og personlighetsvanskene 11 11

12 TABELL 1: PRIMÆRE PERSONLIGHETSDIAGNOSER FOR PASIENTER I PROSJEKTET KATEGORI ANTALL PASIENTER Emosjonelt ustabil PF (BFP) 11 NOS PF (not otherwise spesified) 3 Schizotyp PF - hoveddiagnose 1 Av de 11 med BPF som hoveddiagnose, oppfylte også diagnosene: Antisosial PF 3 Unnvikende PF 2 Paranoid PF 1

13 TABELL 2: PRIMÆRT BEHANDLINGSMÅL: KLINISK BETYDNINGSFULL REDUKSJON I BRUK AV HOVEDRUSMIDDEL MÅLT VED EGENRAPPORTERING OG KLIENTKARTLEGGINGSSKJEMA RUSMIDDEL FØR BEHANDLING: ANTALL PASIENTER MED AVHENGIGHET/SKADELIG BRUK AV: ETTER BEHANDLING: ANTALL PASIENTER MED AVHENGIGHET/SKADELIG BRUK AV: ALKOHOL 9 2 AMFETAMIN 4 0 OPIATER 3 1 (PT UNDER LARBEHANDLING) CANNABIS 2 0 BENZODIAZEPINER 2 0 GHB 2 0

14 Oppvekstvariabler, tidligere behandling, selvskading, vold, selvskade, spiseproblematikk Oppveksttraumer 11 av 15 pasienter Mobbing, skilsmisse, dødsfall 3 av 4 pasienter Vold mot gjenstander, andre mennesker, anmeldelse 12 av 15 pasienter Selvskade 12 av 15 pasienter Spiseforstyrrelser (EAD)12 av 15pasienter - (4 mild EAD)

15 Tidlige traumer, redd og alene Høyaktivert nervesystem Nåværende belastninger Traumetriggere, risiko livsstil Overveldende smertefulle emosjonelle tilstander som fører mentaliseringssvikt TILBAKE- TREKKING isolasjon dissosiasjon depresjon SELV-DESTRUKTIVE HANDLINGER Rusmiddelbruk spiseforstyrrelser Fysisk selv - skading Suicidale handlinger (Bateman, A. 2004) DESTRUKTIVE HANDLINGER aggresjon vold Sinneutbrudd 15

16 Behandlingsresultater Lav drop - out frekvens: 3 av 18 pasienter (17 %) Behandlingstid ca 2 år 9 av 15 ble rusfrie etter fullført behandling Betydningsfull reduksjon av rusmiddelbruk hos 6 12 av 15 ble medikamentfrie 5 i 100% jobb, 3 uførpensjon 2 omsorg for små barn Resterende tiltak Nav, studier deltidsjobb Alle fikk betydningsfull økt sosial funksjon omgang med familie og venner.

17

18 Mål i mentaliseringsbasert terapi Hjelpe pasienten med å forstå sammenhengen mellom subjektive opplevelser, indre mentale tilstander og atferd i i konkrete situasjoner i og utenfor terapien Vanskeligheter på disse områdene har stor betydning som bidragene årsak til rusavhengighet og til opprettholde rusavhengighet for mange pasienter Oppøve en generell mental kontroll Bedre følelsesreguleringen Øke selvforståelsen Øke evnen til å forstå andre Bedre ens interpersonlige kompetanse. Alle pasientene nådde dette målet 18

19

20 Sosialkonsulentens arbeid bidro på en avgjørende måte Kontaktetablering med pasientene i deres oppstartfase, Praktisk støtte i forhold til skole, lærere, møter med NAV, ambulant arbeid som hjemmebesøk, Sms kontakt som eksempelvis påminning om ukentlig gruppeterapi. Overvåker pasientenes oppmøte og kan fort kontakte pasienten ved uteblivelse. Fulgte opp, holdt oversikt over og kontrollerte at kartleggingsskjemaene ble fylt ut av terapeutene og pasientene til fastsatt tid. Terapeutene kunne konsentrere seg om sin del av oppgaven, som var å utføre psykoterapeutisk arbeid etter mentaliseringsbaserte retningslinjer.

21 Kliniske erfaringer med MBTs kliniske verktøy Mentaliseringsbasert kriseplan forebygget skadelige konsekvenser av kriser og drop - out Bruke tid til å skrive kriseplanen sammen med pasienten for å engasjere pasienten i den prosessen: 1. Hvilke tanker og følelser utløses hos pasienten i situasjoner som kan føre til farlige situasjoner 2. Viktig at terapeuten skaper/ stimulerer til en mentaliserende prosess 3. Pasienter har mentaliseringskapasitet, men mister den lett

22 Felles språk for psykologiske fenomen og prosesser økte pasientenes følelse av å oppleve seg forstått 1. Psykopedagogisk gruppe medvirker til installering av håp og å lage mening ut av pasientens rus og psykiske vansker 2. Dynamisk formulering gir unik erfaring å jobbe prosessfokusert, tilfører fokus tidlig i terapiforløpet 2.a Særlig med vekt på hvordan er det pasienten kommer frem til sine slutninger om interpersonlige hendelser 2.b Og hvilke tanker, følelser og misforståelser kan ligge bak pasientens atferd som er påvirket av pasientens sinnstilstand

23 Bruk av MBT innebærer manualbasert terapi med klare rammer, klar struktur & teori Ukentlig fellesveiledning m/ video opptak av timene 1. Øke terapeutens MBT ferdigheter 2. Overvåke motoverføringsreaksjoner Månedlig veiledning m/ ekstern veileder vesentlige perspektiver Gruppeterapiveiledning svært viktig 23

24 Ukentlig teammøte/ veiledning Åpenhet mellom individual - og gruppeterapeuter fører til kombinasjonsjonsbehandling versus paralellbehandling Flere perspektiver på pasient og terapeutforholdet Bearbeide negative konsekvenser av motoverføring Aktiv bruk av MBT- modell og særlig bli påminnet og informert av tilknyntningsteori for å forstå pasientens vansker og terapiens utvikling

25 MBT er så inspirerende, pasienten blir jo så mye bedre. Det er jo fakta. Dynamisk formulering Det er så herlig- skriftlig har vi svart på hvitt det er dette vi jobber med. Vi har et felles fokus som vi har jobbet frem sammen pasient og terapeut. Vi er på samme planet. Befriende med kombinasjonsbehandling. Vi terapeuter får anledning til å få et meta - perspektiv og et utenifra perspektiv gjennom ukentlig fellesmøter & veiledning. Å jobbe i MBT team er stressreduserende og belastningsdempende. Vi deler på ansvaret. Video gjør at vi lærer mye og ser egne feil. Vi blir ikke så blendet og lærer konkret metode, følge retningslinjer og MBT manual har vært nyttig. Vi er mer faglige i vår tilnærming til pasientene

26 Oppsummering pilotprosjektet Fleksibilitet & kontinuerlig tilpasning til en systematisk oppbygget behandling Grundig forberedelse og forankret i ledelsen nå en del av behandlingstilbudet i Stiftelsen Bergensklinikkene Felles teori og rammeverk, informasjon mellom terapeutene & video Terapeutenes blikk på seg selv MBT koordinator- pasientene har fått flere godt koordinerte tiltak samtidig, ambulant hjelp i oppstart

27 MBT kombinasjonsterapi - gruppeterapi Ved oppstart: Det pasientene ønsket seg minst Ved evaluering: Gruppeterapien evalueres høyest Veiledning sentralt Repetere viktigheten av oppmøte & krever utholdenhet fra terapeutene pga varierende oppmøte

28 Kvalitet på behandlingen øker Økt kompetanse hos terapeutene fører til bedre etiske holdninger og positive forventninger Pasientene føler seg mer ivaretatt og endringene er merkbare for pasienter og pårørende At terapeutene er aktive evalueres høyt av pasientene Rusfeltet kan gi systematisk, strukturert og godt organisert behandling til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelser og ruslidelser

29 Konklusjon Polikliniske team for mentaliseringsbasert rusterapi (MBTrus) kan anbefales for rusinstitusjoner i Norge. Det eksisterer et lett tilgjengelig opplæringsprogram. Det er en trygg behandlingsform. Det er med all sannsynlighet en svært effektiv behandlingsform og Den er med all sannsynlighet kostnadsbesparende sammenlignet med alternativ behandling.

30

31 Takk for meg.

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling 13 Rusfag nr. 1 2011 Av: Nina Arefjord, KoRus-Bergen /Stiftelsen Bergensklinikkene Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Nordisk kjønnskonferanse april 2011

Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Artikkelsamling Nordisk kjønnskonferanse april 2011 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-031-4

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser SINNRIKE KROPPER Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser Professor Finn Skårderud Psychotherapy Brands CBT TFP DBT EMDR PE EFT MBT DIT CPP SIT CFP ADEP TPP ERP IPT MBCBT RLX PCT My brand

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0279 Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge Søkerorganisasjon: Forord Arbeidet med dette rehabiliteringsprosjektet har vært en lærerik og nyttig

Detaljer