Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet"

Transkript

1 Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kristin Humerfelt (Emneansvarlig) - Hildegunn Sagvaag (Emneansvarlig) Introduksjon Emnet har fokus på forskningsbasert kunnskap om ulike forståelses- og handlingsperspektiver for rusmiddelbruk. I Meld. St. 30 Se meg! legger regjeringen vekt på en helhetlig rusmiddelpolitikk særlig innenfor fem områder. Det er 1) Forbyggende og tidlig innsats, 2) Samhandling- tjenester som jobber sammen, 3) Økt kompetanse og bedre kvalitet, 4) Hjelp til tungt avhengige - redusere overdosedødsfall, og 5) Innsats for pårørende og mot passive drikking. Emnet tilbys hvert annet år. Læringsutbytte Etter gjennomført og bestått emne, forventes at studenten: Kunnskap: tverrfaglig forskningsbasert kunnskap om ulike forståelses- og handlingsperspektiver/modeller på rusmiddelbruk identifisering, vurdering og iverksetting av adekvate tiltak overfor ulike ytringsformer av rusmiddelbruk analysering av faglige problemstillinger med utgangspunkt i rusfaglige tradisjoner, egenart og plass i samfunnet de ulike handlingsalternativene (medisinsk, psykologiske og sosiale) over brukere med rusmiddelproblemer sin plass i behandling av problematisk bruk og avhengighet Ferdigheter Kandidaten kan side 1

2 MHVR202_1 - Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet analysere teorier, metoder og fortolkninger av ulike forståelses- og handlingsperspektiver/modeller anvende relevante forståelse- og handlingsperspektiver/modeller på en selvstendig måte over for ulike uttrykksformer for rusmiddebruk Generell kompetanse Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer analysere rusfaglige forståelses- og handlingsperspektiver i en etisk praksis sammenheng kan formidle selvstendig arbeid og beherske rusfaglige uttrykksformer både med spesialister og til allmennheten anvende kunnskapen til å bidra med tenking i innovasjonsprosesser Innhold Følgende tema vil være sentrale og studeres: Ulike behandlings/ tjenestetilbud basert på forståelse av rusmiddelbruk ut fra et fysiologisk, psykososialt og kulturelt perspektiv Ulike behandlings/ tjenestetilbud basert på forståelse av rusmiddelbruk ut fra et brukerperspektiv og et pårørende perspektiv Samhandling mellom ulike profesjoner fra ulike etater og nivå i forhold til ulike forståelses- og handlingsperspektiver. Egne holdninger, normer og oppfatninger i tillegg til den profesjonelle bakgrunn hver enkelt har. Forståelse av rusmiddelbruk sett i et kjønn- og feministisk perspektiv Utforsking og utfordring av kunnskap, forståelse og behandling av etablerte og alternative handlingsperspektiver. Arbeidsformer Det legges opp til studentaktive metoder der kunnskap hentes fra ulike kilder og forutsettes egen bearbeiding fra den enkelte student. Læringsformer vil foregå gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. side 2

3 Praksis Nei. Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeeksamen 1/1 1 uke A - F Alle. Konsekvenser ved ikke bestått arbeidskrav/eksamen: Studenter som ikke har fullført og bestått emne, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emne er angitt som forkunnskapskrav. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Tilstedeværelse og fagnotat Det forventes at studenten deltar aktivt i undervisningen. Studenten skal skrive ett fagnotat (1400 ord +/- 10 %). For vurdering av arbeidskravet brukes evalueringsuttrykket godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Ulike forståelses- og handlingsperspektiv i rusmiddelomsorgen (VRU121_1) 10 Rusproblematikk grunnleggende teori og ideologi (VRU100_1) 10 Åpen for Enkeltemne opptak Helsevitenskap - masterstudium, spesialisering rusproblematikk Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet. Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. side 3

4 MHVR202_1 - Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på It`s learning senest innen semesterstart. Obligatorisk pensum: Amundsen, E.J. og Ravndal, E. (2010). Does successful school-based prevention of bullying influence substance use among 13-to 16 -years -old? Drugs. Education and policy, February 2010; 17 (1) (12s) Baklien, B. Og Krogh, U (2011). Prosessen, planen og politikken. SIRUS-rapport 2/2011 (s s) Evjen, R, Øyern, T, Kielland, K.B (2012). Dobbelt opp., Oslo. Universitetsforlaget. (260) Hansen, F. (2012). Familieorientert rusmiddelbehandling. Hvordan inkludere familien inn i behandlingen. Hvordan kartlegge og vurdere barnas situasjon og hjelpebehov. Skien. Borgestadklinikken (s.120) Lund, I.O., Skurtvei, S., Sarfi, M., Bakstad, B., Welle -Strand, G og Ravndal, E. (2011). Substance use during and after pregnancy among a national cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment and theirs partners. I. Journal of Substance Use, 2011.p Lossius, K. (2011). Håndbok i rusbehandling. Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet. Oslo. Gyldendal Akademisk. S Marsden, J., Stewart, D. and Gossop, M.. Attendance at Narcotics Anonymous and Alcoholics Anonymous meetings, frequency of attendance and substance use outcomes after residential treatment for drug dependence. a 5-year follow-up study., Addiction, Vol. 103, iss. 1, pg Miller, W. R. and Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing. helping people. New York. Guildford side 4

5 Room, R., Babor, t. and Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. Lancet 2005, 365. S Room, R., Rehm, J., ramstedt, M. and Österberg, E. (2009). Policy changes and effects on individual consumption. Complexity of measurement and of influences. Addiction Research and Theory. December (6) s Skretting, A. (2012). Should heroin treatment be provided in Norway? A look at the political debate. I: Hellman, M., Roos, G. and von Wright, J. (2012). A Welfare policy patchwork. Negotiating the public good in times of transition Ugland, T. (2011) Alcohol on the European Union s Political Agenda; Getting Off the Policy Roller-Coaster? SIRUS 1/2011. s.27 Det forventes at studenten holder seg oppdaterte på relevante offentlige publikasjoner, slik som lovverk, meld, st. handlingsplaner, Nou er og veiledere osv. Anbefalt pensum ( velg fritt slik at totalt antall sider blir 800): Asmussen, V. og Jöncke, S. (2004) Brukerperspektiver. Fra stoffmisbrug til socialpolitikk? Århus. Aarhus Universitetsforlag. S Totalt s. 181 Babor, T., Caulkins, J., Edwards, G., Fisher, B., Humphreys, K., Obot, I., Rehm, J., Reuter, P., Room, R. and Rossow, I. (2010). Drug Policy and the Public Good. New York. Oxford Baklien, B. og Krogh, U. (2011). Prosessen, planen og politikken. SIRUS-rapport 2/2011 Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001). Endringsfokusert rådgivning, Oslo. Gyldendal. S side 5

6 MHVR202_1 - Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Bergljot, B og Krogh, U. (2011) Prosessen, planen og politikken. SIRUS-Rapport 2/2011. Best, D.W. & Lubman, D.I. ( 2012) The recovery paradigm. A model of hope and change for alcohol and drug addiction.authors. I: Australian Family Physician. (Australian Family Physician, 2012, 41(8) Biong, S. og Ytrehus, S. (2012). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo. Akribe Bratteteig, M., Aakerholt, A. og Hove, I. (2012).Rusa eller gal?. sammenhenger mellom rusmisbruk og psykiske lidelser. Stavanger. Stiftelsen psykiatrisk opplysning Brumoen, H. (2000). Bygging av mestringstillitt. En metodebok i mestring av rusproblemer. Oslo. Gyldendal. Ducert, F, Lossius, K, Ravndal, E (2008). Kvinner og alkohol, Oslo. Universitetsforlaget. EuroHrn.(2010). Harm Reduction i Europe. Mapping coverage and civil society advocacy Fekjær, H.O. (2009). RUS, bruk motiver skader behandling forebygging historikk. Oslo. Gyldendal Fetting, M. (2012). Perspectives on addiction. An integrative treatment model with clinical case studies. Los Angeles, Calif. Sage Fønhus, M. S., Håvelsrud,K. og Reinar, L. M. (2013). Psykososiale tilleggsbehandlinger har liten eller ingen innvirkning på behandlingseffekt hos opiatavhengige i substitusjonsbehandling., Notat fra Kunnskapssenteret. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Haugen, S. (2013). Endring fra innsiden, Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene. Oslo. Gyldendal Akademisk. side 6

7 Hill, R. and Harris, J. (2011). Principles and practice of group work in addictions. London. Routledge Kakko, J. (2012). Heroinafhængighed. baggrund og behandling. København. FADL's Forlag Killen, K., Olofsen, M. (red) (2003). Det sårbare barnet. barn, foreldre og rusmiddelproblemer, Oslo. Kommuneforlaget. Klingemann, H., Hunt, G. (1998). Drug treatment systems in an International perspective. Drugs, demons and Delinquents., London. Sage. Kunckel, L., Flicker, A. S. Og Toft, B. S. (2012). Benzodiazepiner. afhængighed på recept ; symptomer, behandling og information. København. Hans Reitzel. Kunnskapssenteret, (2007)Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 1 Screening og diagnose-instrumenter Kunnskapsoppsummering, Rapport fra Kunnskapssenteret nr nr Kunnskapssenteret (2008) Dobbeldiagnose- alvorlig psyksik lidelse og ruslidelse. Del 2. Effekt av psykososial behandling. Kunnskapsoppsummering Rapport fra Kunnskapssenteret nr Lauritzen, G. (2010). European Addiciton Severity Index ( EuropASI) I en oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling. SIRUS Rapport 5/2010 Lee, P.R., Lee, D.R.& Lee, P., and Arch, M. (2010). U.S. Drug and Alcohol Policy, Looking Back and Moving Forward. Journal of Psychoactive Drugs, Volume 42 (2), June 2010 Lindgaard, H. (2011). Afhængighed og relationer. de afhængiges perspektiv. Center for rusmiddelforskning, Aarhus universitet. (175 s) Lossius, K. (2011). Håndbok i rusbehandling. Til pasienter med moderat til alvorlig side 7

8 MHVR202_1 - Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet rusmiddelavhengighet. Oslo. Gyldendal Akademiske. Lundberg, I. R. og Mjåland, K. (2009). Grenser for tvang. Om sosialtjenestens rolle i bruk av tvang overfor rusmiddelbruk. Rokkansenteret. Rapport 4, Løvaas, E.K. og Dahl, T. (2013). Rusmiddelbruk og ADHD. Oslo. Gyldendal. Akademisk. Myrmel, K. (2012). Alternativ X. Informasjon og nyttige tips for pårørende til alkoholikere og rusmisbrukere. Bergen. Prima Vista Books Nesvåg, S., Backer-Grøndahl, A., Duckert, F., Enger, Ø., Huseby, G. og Kraft, P. ( 2007). Kunnskapsoppsummering - tidlig intervensjon. Rapport, IRIS- 2007/021 Orford, J. (2012). Addiction dilemmas. Family experiences from literature and research and their challenges for practice. Chichester. Wiley-Blackwell Poland, J.S. and Graham, G. (2011). Addiction and responsibility. I. Philosophical psychopathology. disorders of the mind. Society for Philosophy and Psychology Meeting. Randby, M. (2010). Å leve med alvorlige rus- og psykiatriproblemer. Oslo. Kommuneforlaget Rassool, G. H. (2011). Understanding addiction behaviours. theoretical and clinical practice in health and social care. Basingstoke. Palgrave Macmillan Room, R. (2004). Alcohol and harm reduction, then and now. Critical Public Health, vol. 14, No. 4, , December 2004 Rossow, I. Pape, H. og Baklien, B. (2010).Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skalder og problemer. Oslo. SIRUS -rapport nr. 5 /2010. s Totalt s. 47 side 8

9 Rytter, K. (red) (2008). Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV, Oslo. Kommuneforlaget. side og Sandberg, B. (2011). Alcohol prevention and evaluation in the era of evidence based practicethe need for a systematic approach to evaluation. Nordic studies of alcohol and drugs.vol , Sarfi, M., Smith, L., Waal, H., og Sundet, J.M. (2011). Risks and realities. Dyadic interaction between 6-month-old infants and their mothers in opioid maintenance treatment. Infant Behavior & Development 34 (2011) Schuckit, M.A. (2006). Drug and Alcohol Abuse. A clinical guide to Diagnosis and Treatment, New York. Springer. 6.ed.. Skog, O.J. (2006). Skam og skade. Noen avvikssosiologiske temaer, Oslo. Gyldendal. Sverdrup, S., Borge, L., Angell, O. H. og Fyrand, L. (2011). Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD). Dokumentet er del av serien Rapport (Diakonhjemmet høgskole) - (bind-/heftenr. 2011/5). Oslo. Diakonhjemmet Høgskole Vossius, C. Testad, I.Berge, T. og Nesvåg, S. (2011). The Stavanger wet house. I. Nordic studies on alcohol and drugs, Vol. 28, P Waal, H., Clausen., Håseth, A., Lillevold, P.H. (2009). LAR i Norge 10 år. Statusrapport 2008., Oslo. SERAF SERAF rapport 2/2009, side Weiss et al.. Self-help organizations for alcohol and drug problems. toward evidence-based practice and policy., 2004 Vol 26, Iss 3, Pg side 9

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Ergoterapeututdanningen i Bergen anerkjenner viktigheten av å tilrettelegge undervisningen slik at studentene kan tilegne seg

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning 21.520 Behandlingsdøgn 10.825 Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 5 Rusfag nr. 1 2011 Av: Trond Nordfjærn, KoRus-Midt-Norge Unge rusmisbrukere opplever oftere tilbakefall

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer