Møtereferat Side 1 av 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Side 1 av 3"

Transkript

1 Møtereferat Side 1 av 3 Tilstede Knut Tore Eide, Turid Backe-Hansen, Anne Svartberg, Bertil Jørgensen, Kai Arne Wallin, Astrid Rødseth, Heidi Wauger, Elisabeth S. Hansen, Ragnhild Folde Simonsen, Anne Grethe Jensen, Terje Nohr Vår dato Møtedato Filnavn (Intern sone): I:\Kommunikasjon og samhandling\samarbeidsutvalg\administrativt samarbeidsutvalg\møter Kopi til (forfall merket med *) * Cathrine Bergheim, Reidar Andersen, Tone Holskil, Kari Gleditsch, Joachim Benske Referat fra møte i Operativt Forum Fredrikstad/Hvaler Sak Beskrivelse/vedtak nr. 21/10 Ingen kommentarer til referatet fra siste møte. Referat godkjent 22/10 Tema barn og unge Ragnhild Fold Simonsen helsevern for barn og unge: Målgruppa er barn/unge i aldersgruppen 0-20 år. Informerte om hvordan de jobber i tverrfalig samarbeid mot PPT og barnevernet, Skolen har egne tverrfaglige team som skal fange opp problemer. Kvello-prosjektet går inn i barnehager for å fange opp problemer der. Peace-gruppe har opplegg ved skilsmisser og familieveiledere jobber spesielt mot dette. Skal starte gruppe med barn/unge hvor det er rusproblemer hos foreldre. Gruppen See you too er en videreføring av gruppen barn av psykisk syke. Psykisk helse og rus er aktuelle områder for grupper og det er stor etterspørsel etter sorggrupper. Pr. i dag er det ingen gruppe for barn av foreldre med rus. Det er tverrfaglige team t.o.m. ungdomsskolen og på noen videreg.skoler. Det er egne prosjektmidler for å jobbe mot høgskolen. Det er ingen rutiner på hvem og hvordan henvende seg, men det blir nye rutiner når de flytter til Onsøy. Elisabeth S. Hansen seksjon for omsorg og sosiale tjenester: Utekontakten jobber mot ungdom. Fritidsklubbene jobber mot ungdom og fanger mange innvandrerungdom. Ungdomskontakten jobber mot 4 skoler, Kvernhuset, Cicignon, Borge og Gaustad. Samarbeider også med politiet som jobber mot ungdom og drøfter saker og utvikling både enkeltsaker og generelt. Det er 7 familieveiledere som jobber med alle gruppene. Et nytt prosjekt i Fredrikstad er Vold i nære relasjoner. NAV-los nytt begrep har fokus på unge som faller ut av skolen eller har problemer med å tilpasse seg. Disse jobber godt. Det er også 1 stilling på videreg. skole Knut Tore Eide Hvaler kommune har et fagteam som jobber mot barn/unge. Har også en tverrfaglig gruppe med helsesøster, skolen, psykiatriveileder og NAV. Prosjektet psykisk helse i skolen er et samarbeid med helsesøster i skolen, kriminalforebyggende tiltak, nettverk, rus. Har også felles prosjekt med skjenkenæringen og bruk av forfalsket legitimasjon. Når det gjelder rus, jobbes det med å få vekk skolefester og prøver å få tak i partyfiksere. Der det er mest alkohol er på de såkalte rusfrie fester. Heidi Wauger SMP: Fokus på å kartlegge barn som pårørende. Dette er noe som Postadresse Sykehuset Østfold Divisjon for psykisk helsevern Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad, gruppebehandling Postboks 37, 1603 Fredrikstad Besøksadresse Cicignongata 19 Fredrikstad Org.nr. NO MVA Telefon E-postadresse Internett

2 Sykehuset Østfold Side 2 av 3 Vår dato Sak nr. Beskrivelse/vedtak gjøres automatisk og vurderer om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet. Info om meldeplikt til barnevernet sendes ut i brev om 1.time til pasienten. Det er 2 barneansvarlige pr. post/seksjon som veileder. Vi skal ikke behandle barn. SMP: Har ikke noen nedre aldersgrense. Har 1,5 stilling mot ungdom og 1 psykolog knyttet opp mot disse. Foreldre som er bekymret for barna sine kan også henvises med tanke på veiledning rettet mot barnet. Mental Helse: Ungdomsgruppa har vokst og er et flott tilbud for aldersgruppe år og samarbeider godt med kommunen. Vedlegger skjematisk oversikt fra Fredrikstad kommune 23/10 Vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg Anne Svartberg DPS Fr.stad: Er betenkt på å bruke skjemaene. Har fått beskjed om å ta de i bruk, men mener det er brudd på taushetsplikten. Ingen orientering om hvordan de skal brukes. Kai Arne Wallin administrasjon DPS: Skjemaene er ikke så gyldige som det ser ut til. I det pasientadministrative system (Dips) ligger bare skjema 4b. Men ikke alle i psykiatrien har tilgang til somatikkens dokumenter. Det er mye som må på plass før vi kan bruke skjemaene. Vi må se an hvordan skjemaene virker før vi gjør noe mer. Astrid Rødseth avd.sjef DPS: Vi må stole på at adm. samarbeidsutvalg har undersøkt alle sider ved saken. 24/10 Statusrapport fra arbeidsgruppe rusavhengige og deres rettigheter Heidi Wauger: Gruppa hadde sitt siste møte for en liten stund siden. Sammenfatter det som er drøftet i et notat som blir lagt fram for Operativt Forum senere. Det var nyttig å samles. Går ikke for å lage nye rutiner/skjemaer men å bruke det som er. 25/10 Valg av ny leder for Operativt Forum I 2011 er det Fredrikstad kommune som har lederansvaret. Hvem det blir får vi tilbakemelding om senere. Sekretær beholdes som nå, fra DPS et. 26/10 Informasjon om SEPREP Det er bestemt i ledermøte på sykehuset å sette i gang SEPREP-utdanning med DPS Halden/Sarpsborg/Fredrikstad. Anne Ek fra SEPREP kom for å informere om utdanningen og bakgrunnen for oppstart av SEPREP. Det er et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark og utdanningsprogrammet er tverrfaglig. Personer med lang erfaring som ikke har studiekompetanse eller høgskoleutdanning kan også delta. Man må jobbe minimum i en 50 % stilling. Utdanningen går over 2 år. Utdanningen består av: Teorisamling timer, veiledning i tverrfaglige grupper 80 timer, gruppearbeid 40 timer, totalt 220 timer Praksiserfaring tas inn i gruppearbeid. 35 deltakere på 5 grupper á 7 deltakere. Det er strukturert oppfølging av veiledere og felles oppstartseminar. Det gis tilskudd til 20% stilling for koordinator i et halvt år før oppstart. Arrangør skriver et brev til SEPREP og ber om tillatelse til å starte planlegging av Tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og

3 Sykehuset Østfold Side 3 av 3 Vår dato Sak nr. Beskrivelse/vedtak ruslidelser. Astrid Rødseth og Turid Backe-Hansen utarbeider og sender ut info-skriv. Eventuelt Møtetider våren 2011: , , Alle møtene starter kl Møtet er hos Mental Helse Sak til neste møte: Utviklingsprosjektet Nytt sykehus

4 Divisjon for psykisk helsevern Felles [ ] Ambulante akutteam ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjelder fra: [] Utgave: 0.00 Dokumentnr: DP0/ Utarbeidet av: Avd.sjef Kari Gjelstad og avd.sjef Ingmar Clausen Godkjent av: [] Formål Sikre at ansatte er kjent med de ambulante akutteams målsetting, funksjon, oppgaver og organisatoriske plassering i divisjon for psykisk helsevern. Gjelder for Ansatte i avdelingene for DPS nord og sør., psykiatrisk akuttavdeling og psykiatrisk intermediæravdeling. Organisatorisk plassering Ambulante akutteam er organisatorisk tilknyttet seksjon for polikliniske tjenester ved DPS og samarbeider direkte med kommunehelsetjenesten og aktuelle avdelinger i Sykehuset Østfold. Kompetansekrav Ambulante akutteam består av helsepersonell med minimum 4 års høgskoleutdanning. Dispensasjon fra dette skal godkjennes av avdelingssjef. De ansatte har særskilt opplæring i vurdering av selvmordsrisiko. Målgruppe Personer fra det aktuelle opptaksområde med behov for akuttpsykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Målsetting Gjennom kortvarig ambulant oppfølging og brukd av beredskapssenger: Sikre et fleksibelt og raskt tilgjengelig tilbud til pasienter innenfor den aktuelle målgruppen. Forebygge innleggelse i døgnseksjoner. Bidra til at utskrivning fra døgnavdeling til hjemmet blir misnt mulig belastende og forebyge unødvendige gjeninnleggelser. Bidra til at oppholdet i psykiatrisk akuttavdeling reduseres til det som behandlingsmessig er nødvendig. Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter innenfor den aktuelle målgruppen ved å arbeide nært med samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten og relevante seksjoner i SØ. Kjerneoppgaver: Ambulant, rask kriseintervensjon og korttidsoppfølging. Bistå henvisende instans i vurdering av pasietens generelle behov for psykiatrisk bistand med spesielt fokus på selvmordsfare. Beskrivelse av virksomheten Dokumentnr: Gjelder fra: Utgave: DP0/ [] 0.00 Ambulante akutteam ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Side 1 av 2

5 Bistå i vurdering av behov for akuttpsykiatriske innleggelser og bidra til at de blir minst mulig belastende for pasienten. Være deltaker i kjente pasienters ansvarsgruppe med tanke på samarbeid og intervenering i samsvar med pasientens kriseplan. Relevant involvering i kjente pasienters kriseplan. Gi råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. Henvendelser Akutteamet mottar henvendelser fra Fastleger Legevakt Kommunal psykiatritjeneste Aktuelle avdelinger i SØ Telefonnummer Enhet Sentralbord/poliklinikk Etter kl og i helger DPS-Edwin Ruud DPS-Fredrikstad DPS-Halden/Sarpsborg DPS-Moss Åpningstider: Hverdager kl Hellig- og helgedager kl Referanser DP0/ Overføring av pasienter fra psykiatrisk akutt- og intermediæravdeling til ambulantt akutteam ved DPS Slutt på prosedyren Beskrivelse av virksomheten Dokumentnr: Gjelder fra: DP0/ [] Ambulante akutteam ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Side 2 av 2 Utgave: 0.00

6 Fredrikstad kommune Seksjon for Utdanning og oppvekst 1) Barn som pårørende ulike tiltak satt i system. Tjenesteområde / ansvar Tiltak System, samarbeid mv Helsevern for barn og unge, ved to familieveiledere Helsevern for barn og unge, ved to familieveiledere Skole Skole, i samarbeid med barneverntjenesten, helsevern, Sosiale fellestjenester/ rusavdeling og kommuneoverlegen, videregående skole og NAV Barnehage Helsvern for barn og unge, i samarbeid med SLT koordinator og andre Skole og helsevern for barn og unge Helsevern for barn og unge Gruppetilbud med fast metodikk for barn av psykisk syke foreldre Når mamma eller pappa er psykisk syk CU2- See you too oppfølging av barn og unge som tidligere har deltatt i gruppetilbud relatert til psykiske vansker og fattigdomsproblematikk Oppfølging av ungdom i risikosonen knyttet til egen rusproblematikk og rusproblematikk i familien Gruppetilbud til barn av rusavhengige foreldre Ulike gruppe tilbud og tilbud om enkeltsamtaler knyttet til sorg, skilsmisseproblematikk Ferie og fritidstilbud til barn og foreldre berørt av fattigdomsproblematikk Gruppene består av 6-8 barn med aldersspenn på tre skoleår, som treffes 10 ganger annenhver uke. Se presentansjon i vedlegg. Faste treffmuligheter en gang per måned, åpent tilbud oppfølging over tid. Se omtale i vedlegg. Rutiner for håndtering av barn som pårørende ved kriser, ulykker og dødsfall i nære relasjoner Det er ansatt ( foreløpig i en prøveperiode på tre år), to personer i ungdomsskole og en i videregående skole med sosialfaglig kompetanse, i fht systematisk oppfølging og samarbeid med skole og andre hjelpetjenester. Systematisk bruk av faste verktøy og arbeidsmetoder. Rutiner for håndtering av barn som pårørende ved kriser, ulykker og dødsfall i nære relasjoner Starter opp høst/ vinter 2010, planlegging er i gangsatt. Ikke satt i fast sammenhengende system Et fast årlig program for sommer og høstferie, samt dagsturer og førjulskveld / julaften kveld. Omfatter familier.

7 2) Hvordan samarbeider tjenestene? Fredrikstad kommune har systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid forankret både politisk gjennom vedtak og administrativt. I disse systemene er alle kommunens tjenesteområder forpliktet til å samarbeide tverrfaglig i enkeltsaker, utviklingsarbeid og innsats knyttet til tiltak og oppfølgingsarbeid. Eksempelvis har alle skolene et eget fast tverrfaglig team, knyttet til enkeltsaker. I dette tverrfaglige teamet sisster skolens ledelse, den aktuelle kontaktlærer,og en representant fra helsevern, barnevern og PPT. I teamets mandat eller ansvar ligger en klar forventning om at foreldre og barn/ ungdom skal inviteres til medvirkning i spørsmål knyttet til dem selv og deres hverdag. Justering av Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid i Fredrikstad kommune er under justering / endring. Virksomhet Helsevern for barn og unge er per i dag den virksomheten som koordinerer og aktivt deltar i flesteparten av de tiltakene som er rettet mot barn og unge som pårørende, mens andre tjenesteområder også deltar i planlegging og gjennomføring. SLT ( = Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforelbyggende Tiltak)- koordinator er en fast samarbeids og koordineringspartner for de ulike tiltaksansvarlige. Fredrikstad kommune -- Seksjon for omsorg og sosiale tjenester: Da vi skrev rusplanen var det ikke vanlig og ha egne, særskilte tiltak for barn av rusavhengige. Men det betyr ikke at vi ikke har barnefokus i det helhetlige arbeidet vi driver med familier som har dette problemet. Noen eksempler: Christine Nygård er fengselskoordinator i rusavdelingen. Når hun jobber med innsatte er det fokus på om barn har besøksrett/samvær mv og tiltak for dem Rusavdelingens ansatte som f eks i LAR, jobber med hele fam inkludert barna. Det er imidlertid som regel slik at disse tunge rusavhengige ikke har barn, eller ikke har rett til samvær med barn. I Barnevernet er ca 140 saker rusrelaterte. Der foreldrene ruser seg jobber barnevernet med tiltak for barna/fam. Der barna/ungdommene ruser seg iversksettes egne behandlingstiltak for dem. Barnevernet samarbeider med Barnas Stasjon/Røde Kors om avvikling av samværsordninger for barn/foreldre. Vi jobber aktivt sammen med frivillige organisasjoner og har dannet et eget Samarbeidsforum med disse. Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har egne tiltak retta mot pårørende - herunder søsken. De har en rekke kurstilbud, kveld og helger. Rusavd. henviser til disse tilbudene. Deler av rustiltakene er statlig ansvar. Helseforetakets SMP sosialmedisinsk poliklinikk, har tiltak for familier, herunder barn. De har også hatt egne tilbud til voksne barn av alkoholikere. Barn som pårørende kan også i varetatt ved BUP og DPS. Nye særskilte, kommunale tiltak for barna av: I planen nevnes også at vi jobber for å få opp tilbud også for barn av rusforeldre.

8 Nå er dette i gang. Vi har fått kr av Helsedir. for å få tilbudet opp å stå. Det er familieveileder Siv Try Bakke i Helsevern for barn og unge som skal ha ansvaret for dette. Fra Omsorg. Vi deler ut informasjon om barn og sorg der det er aktuelt, innenfor tjenestene innen åpen omsorg og hjemmebaserte tjenester. Temaet barn som pårørende, og spørsmålet er det barn i familien? settes mer og mer på dagsorden innen alle tjenesteområdene, der hvor voksne med psykiske eller somatiske plager /lidelser er brukere, eller der hvor ulykker, kriser eller annet rammer voksne som er i nær relasjon til barn.

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer