Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?"

Transkript

1 Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Hilde Jeanette Løberg

2 «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen»

3

4 Fakta Over 90% av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol. Menn og kvinner med høyest inntekt drikker mest alkohol. Alkohol er det rusmiddelet som representerer det største samfunnsmessige problemet i Norge i dag. Alkoholforbruket i voksenbefolkningen har vært økende, og ligger i dag på ca. 7,0 liter ren alkohol pr år per voksen innbygger i Norge. Den tidelen som drikker mest (ca voksne i Norge), står for halvparten av det samlede alkoholkonsumet i befolkningen. Disse drikker i gjennomsnitt over 45 liter ren alkohol i året= 2 ½ flaske brennevin eller 9 flasker vin per person hver eneste uke gjennom hele året. (Rossow, 2007) Over 40% av all alkohol drikkes i jobbsammenheng.

5 Hvor mange barn berøres eller rammes av nære pårørendes alkoholbruk?

6 Hva er et rusmiddelproblem? Det eksisterer et rusproblem når: Bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien De følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler (Definisjon på et rusproblem ref Frid Hansen)

7 Det er ikke mengden alkohol, men konsekvensene av inntaket som belaster barna

8 «Jippy, barnefri, helg og fest!» Må jeg legge ut dét vinglasset?

9

10 v=gsa1rvqis2i

11 Utfordringer med å identifisere og intervenere overfor barn av foreldre som ruser seg FORELDRE BARNA Tegn til mistilpasning hos barnet Ikke tegn på mistilpasning hos barnet Rusmiddelproblemet hos foreldre er kjent A: Barna viser tydelige tegn til mistilpasning for eksempel gjennom utagerende atferd eller tilbaketrekning og depresjon. C: Barna fremstår som velfungerende eller til og med ekstra ressurssterke og tilpasningsdyktige. Rusmiddelproblemet hos foreldre er ikke kjent B: Barna viser tydelige tegn på mistilpasning, og hjelpebehovene kan være de samme som for gruppe A. Man kan en ende opp med å behandle barnas symptomer uten å forholde seg til rusproblemet til foreldrene som sentral årsak til barnas problemer. D: Barna er vanskelige både å identifisere og intervenere overfor. Viktig å legge merke til de vage signalene som gir en følelse av uro, selv om en ikke umiddelbart klarer å identifisere og sette ord på hva som forårsaker den.

12 MYTER Skjult misbruk betyr at problemet er lite Mistanke om misbruk betyr at problemet er større Erkjent misbruk betyr at problemet er størst

13 Barn av rusmisbrukere har en høyere forekomst av en rekke problemer angst og tristhet depresjon dårlig selvbilde mareritt og søvnproblemer tvangshandlinger/tvangstanker atferdsvansker hyperaktivitet skoleproblemer fysiske plager psykososiale plager rusmisbruk og kriminalitet

14 Ungdom/voksne har høyere risiko for depresjoner spiseproblemer psykosomatiske plager mangel på selvtillit identitetsproblemer /borderline samlivsproblemer rusproblemer kriminalitet

15 Barn i misbrukerfamilier vil ofte fortelle om eller vise: magesmerter anspenthet i muskler hodepine/migrene tristhet/hemmethet/mimikkløshet konsentrasjonsproblemer Enurese/encoprese (ufrivillig vannlating/ ufrivillig avføring dag eller natt) motorisk uro tretthet karakterer og innsats på skolen varierer vansker med venner og sosial tilhørighet overytere/overdrevet tilpasning/overdrevent ansvarlige følelsesmessig labilitet

16 Ulike løsningsstrategier Klovn Hjelper/ det flinke barnet Det tause barnet Problembarnet ch?v=c7p_yhhpy50 ch?v=3ednb-pffni

17 Det rusrelaterte familiesamspillet

18 Jente 13 år: «Når pappa begynte å drikke ble mamma så stressa. Da var hun bare opptatt av han. Hun prøvde å passe på at han ikke drakk så mye. Hun stelte for ham og gjorde sånn som han sa, bare for at han ikke skulle bli sint. Det var akkurat som pappa var viktigere enn alt annet. Da hadde jo ikke vi barna henne å snakke med heller. Vi syntes ikke vi kunne vise henne at vi var lei oss, for hun var så sliten av alle greiene med pappa. Vi syntes hun hadde nok med det, om hun ikke skulle bekymre seg for oss også.»

19 «Far var så ekstra snill og blid rett før han startet på fylla. Han kunne gå taus rundt i huset, ofte sur og grinete, og så plutselig ble han blid. Jeg husker hvor redd jeg ble når han begynte å bli så glad og fornøyd. Hver gang han kom fra jobb løp jeg ut for å se om han hadde blomster med seg» (Faren pleide å kjøpe en blomsterbukett til moren og leker til henne før han begynte å drikke igjen.

20 En gutt forteller «Faren min var bestandig så taus, det var som om han aldri så meg. Han satt liksom i sin egen verden, og dit inn nådde jeg aldri. Han kjeftet på meg og fortalte hvor dum og talentløs jeg var. Jeg skjønte aldri hva det var jeg hadde gjort galt. Ting jeg hadde fått lov til tidligere ble plutselig forbudt. Uansett hva jeg gjorde, så ble det bare galt»

21 Dato - Forfatter

22 «Som liten følte jeg alltid at jeg hadde noe jeg måtte skjule, for ingen av mine venner visste at min far var alkoholiker»

23

24 Alle visste, men ingen gjorde noe

25 Oppgave Bruk 5 minutter for deg selv Reflekter over og noter ned dine tanker knyttet til følgende oppgave: Jeg er bekymret for et barn i barnehagen. Bekymringen er knyttet til omsorgssvikt. Kanskje er det snakk om rus, psykisk helse, vold eller andre bekymringsfaktorer. Hvilke utfordringer står jeg overfor som assistent når jeg skal handle hensiktsmessig overfor barnet og foreldrene? Vær så ærlig som du kan være overfor deg selv. Identifiser og skriv ned tre barrierer som du selv mener kan bidra til å hindre deg i å gjøre det du burde gjøre. Del med sidemann det du har notert.

26 barrierer Redd for å ta feil Mangler kompetanse Taushetsplikten Rusmiddelproblemer er fortsatt tabuisert og skambelagt Tradisjonell forestilling om rusmiddelmisbrukere Redd for å miste relasjonen til foreldre/omsorgspersoner Redd for å avdekke hjelpebehov man ikke kan følge opp Redd for egne reaksjoner

27 Bilder av «de andre» hindrer samarbeid De konkrete: Manglende ressurser Taushetsplikten Fysisk avstand De uhåndgripelige: Aktørers oppfatning av virkeligheten kan være viktigere enn hvordan virkeligheten faktisk er! Negative enkeltepisoder blir generalisert og spredt.

28

29 Tre elementer er sentrale for å få til tidlig intervensjon i praksis: 1) Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer. Kjennskap til signaler og kritiske faser i barns og unges utvikling. 2) Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av en bekymring 3) Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet

30 Å gå fra bekymring til handling - ta barneperspektivet!

31 Hva er det du stusser over? Hva er det som gjør at du er bekymret? Hva har du sett eller hørt? Hva har vedkommende sagt eller gjort? Hva er det i samspillet mellom barnet og foreldrene som har gjort deg bekymret? Hvordan er barnets evne til å inngå sosiale relasjoner Hvordan er barnets fysiske tilstand? Hvordan er barnets selvtillit og oppfatning av egenverd? Hvordan er utviklingen i forhold til alder? Hvor lenge har du vært bekymret? Loggbok

32 Å samtale med barnet

33 Fra barnehagebarn: Spørre barnet og snakke med det direkte Snakke snilt. Den voksne må snakke med fin stemme selv om han eller hun skal si nei Den voksne må forstå forskjellene (forskjell på å være lei seg en dag og å være lei seg hele tiden). Være blid og glad Fra spesialisten: Det er viktig å spørre barnet om hvordan barnet har det. Om en voksen er bekymret for et barn, må man følge med selv om barnet sier nei om du spør. Om du ser at barnet føler seg presset, ikke press videre, men ta det opp igjen noen dager senere. Snakk med barnet alene! Uansett alder bør barnevernet, eller skolen, eller andre, snakke med barnet alene uten at de som barnet er redd for, er der. Selv om barnet sier at det bare var jug, må den voksne som hører historien og barnevernet følge opp likevel. Barnet tør ikke si sannheten, om de voksne som for eksempel slår, er der når barnevernet spør. Derfor må de spørre barnet når det er alene. Når et barn først forteller til en voksen at det sliter, da stoler barnet på vedkommende. Det er viktig å vite. Og da må den voksne følge opp. Det er lurt om vi vet hvem vi kan gå til om vi ikke har det bra. Dette må skolen og barnehagen fortelle med en gang vi begynner der. Si det tydelig.

34 DEN NØDVENDIGE SAMTALEN MED FORELDRE En planlagt og godt forberedt samtale Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet Målet med den nødvendige samtalen er å: Dele bekymringer dere har for barnet med foreldrene Skape et samarbeid med foreldrene for å sikre barnets utvikling og trivsel Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser Å skape et godt samarbeid med foreldrene krever tid. Endringsarbeid er prosesser over tid. Den nødvendige samtalen forløper seg ofte over flere møter.

35 Skisse av generell fremgangsmåte 1. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du? Analyser bekymringen/magefølelsen din, for eksempel ved å skrive ned observasjonene dine så konkret som mulig. Diskuter bekymringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen din. Slike samtaler må skje innenfor gjeldende regler om taushetsplikt. Oppsummer og konkluder på om dere har grunn til å være bekymret.

36 2. På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre med saken på arbeidsplassen. Tre ulike framgangsmåter: a. Vi klarer dette selv. b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse. c. Bekymringen er så alvorlig at barnevern, politi eller andre ansvarlige instanser/personer må kontaktes.

37

38

39

40 Bevar troen på at ingen foreldre ønsker å skade sine barn!

41 For noen år siden leste jeg om en barnehage som gjennomførte en undersøkelse, hvor en ped.leder ba sine medarbeidere om å være ærlige. De voksne i en barnehage har ofte sine favorittbarn. Kunne de vise hvem disse var? Oppgaven var å feste et hjerte ved navnelappen til barna. Hjertets størrelse skulle vise hvor mye de likte barnet. Barnet som de likte litt skulle få et lite hjerte. Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte. Barnet de mislikte skulle ikke få hjerte. De ansatte på avdelingen var ærlige. De gjorde oppgaven skikkelig. Mange hjerter ble delt ut. Ingen så egentlig oppgaven som særlig vanskelig. Men oppdagelsen de gjorde var ny og ubehagelig. To av barna fikk ingen hjerter. De fikk ikke engang et bittelite hjerte ved navnet sitt. Det var ingen av de voksne som likte dem.

42 Betydningen av den ene

43 Hilde Jeanette Løberg Telefon: Kontaktinfo Dato - Forfatter

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Rusmisbruk i et familieperspektiv

Rusmisbruk i et familieperspektiv Rusmisbruk i et familieperspektiv Hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn? Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien BORGESTADKLINIKKEN KOMPETANSESENTER ISBN 82-90354-19-3

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer