Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens kl Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune"

Transkript

1 Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune kl Tor Jacob Moe Psykiater

2 Hva er Demens? Progressiv utvikler seg til det verre. Nevrodegenerativ sykdom i hjernen. En kronisk, ikke reversibel kognitiv svikt som leder til en manglende evne til å klare seg tilfredsstillende i dagliglivet sammenlignet med tidligere. Alltid redusert hukommelse ( før eller senere).

3 Definisjon forts En ervervet global reduksjon av: Intellekt Fornuft Personlighet Uten reduksjon av bevissthet

4 Definisjon forts Det som gir oss den riktigste forståelsen av demens er å se på tilstanden som hjerneskade eller funksjonssvikt.

5 Vanlige symptom ved Demens Kognitive Symptom Svekket oppmerksomhet Svekket læringsevne og hukommelse Svekket språkevne (ordleting, redusert taleflyt)

6 Vanlige symptom ved Demens Handlingssvikt Svekket forståelse av handling i rom Svekkede intellektuelle evner

7 Vanlige symptom ved Demens Atferdsmessige symptom Depresjon og tilbaketrekning Angst, panikkangst og katastrofereaksjoner Vrangforestillinger Hallusinasjoner

8 Vanlige symptom ved Demens Personlighetsendring Rastløshet - Motorisk uro Vandring

9 Vanlige symptom ved Demens Apati Interesseløshet Irritabilitet og aggressivitet Repeterende handlinger ( Roping Hamstring) Svekkede intellektuelle evner

10 Vanlige symptom ved Demens Motoriske symptom Muskelstivhet Styringsproblem Balansesvikt Inkontinens

11 Hva er kriteriene for demens? ICD10 1.Svekket hukommelse, især for nye data 2.Svikt i andre kognitive funksjoner Mild: Dømmekraft, Planlegging, Tenkning, Abstraksjon Virker inn på evnen til å klare daglig livet Middels: Kan ikke klare seg uten hjelp i daglig livet Alvorlig: Kontinuerlig tilsyn og pleie

12 Hva er kriteriene for demens? ICD10 II Klar bevissthet III Svikt i: Emosjonell( følelsesmessig) labilitet Irritabilitet Apati Unyansert sosial adferd IV Ha vart minst 6 måneder

13 Ulike typer demens -glidende overganger. Mild kognitiv svikt (MCI) Demens ved Alzheimers sykdom Vaskulær demens Frontotemporal demens Lewy - body demens

14 Epidemiologi: Primære demenstilstander Av de cirka personer i Norge med noen form av demenssykdom så er 60 % Alzheimers sykdom ( i N) % Vaskulær demens ( i N) 10-20% Lewy-body 5% Frontallappsdemens

15 Epdemiologi: Sekundære demenstilstander Parkinsons sykdom Huntingtons sykdom Alkoholisme

16 Mild Kognitiv Svikt (MCI) Hukommelsesproblem (pasient, familie, lege) Normal ADL funksjon Fungerer i dagliglivet Ingen global kognitiv svikt CDR skåre 0,5 Alder mellom år Skåre på < 1,5 SD på en hukommelsestest, eller på ett område på en annen kognitiv test Ingen demensdiagnose Mayo Klinikkens definisjon (Petersen et al, 1999)

17 MCI (lett kognitiv svikt) Mangetydig definert begrep Alzheimers sykdom, uten demens Kognitiv svikt ved cerebrovaskulær sykdom Kognitiv svikt ved somatisk sykdom diabetes, homocysteinemi, hypertoni, hypotyreose Kognitiv svikt ved depressiv lidelse Kognitiv svikt ved kronisk stress

18 Alzheimers Sykdom Risikofaktorer Sikre: Mulige faktorer: Arv (mutasjoner) - Høyt blodtrykk APOE - Høyt kolesterol Aldring - Høyt homocystein Downs syndrom - Diabetes - Hodeskader - Lite bruk av hjernen ( If you dont use it You loose it ) Mulig beskyttende faktorer: Bruk av østrogen Bruk av antioksydanter Bruk av NSAID

19 Alzheimer Med sen debut: etter 70 år. Debuterer med hukommelsesvansker, snikende jevn utvikling. Generell svekkelse av høyere kognitive funksjoner på mange områder. Utvikler seg mot større handlingssvikt sent i forløpet.

20 Alzheimer Med tidlig debut: før 65 år. Større arvelig komponent. Samme debutsymptomer, med nedsatt hukommelse og redusert innlæringsevne. Hurtigere utvikling enn ved sen debut. Større grad av språk- og handlingssvikt.

21 Vaskulær demens Hjernen bruker 20% av oksygenet som til enhver tid tas opp i blodet. Nervecellene dør ved Infarkter: mangel på oksygen. Blødninger: blod er giftig for hjernecellene.

22 Typiske trekk: Vaskulær demens Statisk, eller utvikling i trappetrinn. Fokuserte utslag: Noen funksjoner er intakt andre er helt borte. Funksjoner som styres av små spesialiserte områder av hjernen er mest utsatt. Andre symptomer varierer med lokalisering av skaden.

23 Frontotemporal demens Tidlig debut mellom år. Debuterer med atferdsog personlighetsendring. Blir ofte feildiagnostisert som psykiatrisk sykdom.

24 Frontotemporal demens Svikt i frontale funksjoner: Ukritisk både i forhold til egen person og i sosiale settinger. Upassende seksuell atferd. Utagering. Problemer med igangsetting av aktiviteter, sekvensere sammensatte gjøremål. Repeterende og eller tvangsmessig atferd. Ekspressive språkforstyrrelser. Pasientene har god hukommelse og orienteringsevne på tross av stor svikt.

25 Tre atferdsmønstre ved FTD. 1. Uhemmet. Overaktiv, rastløs, ukonsentrert, impulsiv, jager fra en aktivitet til en annen. 2. Apatisk. Uspontane, viljeløse, apatiske, likegyldige og preget av treghet, gjentagende. 3. Tvangspregede. Henger seg opp i rutiner, og reagerer negativt på forsøk på endring, synes tvangspreget uten å være engstelig.

26 Lewy-body Den tyske legen Friedrich Lewy beskrev i 1912 mikroskopiske abnormale inklusjonslegemer i nerveceller i hjernen - derav navnet Lewy-body. Disse er funnet spesielt i celler i hjernestammen hos Parkinsonpasienter. De er også funnet hos AD pasienter, mest i temporallapp. Hos noen er det funnet en mer diffus spredning av disse legemene. Disse pasientene utviser helt spesielle symptom

27 Lewy-body demens Kjernesymptomene er -Svært varierende kognitiv fungering med stor variasjon i oppmerksomhet og årvåkenhet. -Livlige, ofte detaljerte synshallusinasjoner, knyttet til occipital / parietal svikt. -Motoriske symptomer på parkinsonisme. Rask utvikling, 3-6 år.

28 LBD Noen symptomer som støtter diagnosen: Falltendens Forbigående bevissthetstap. Systematiske vrangforestillinger. Hallusinasjoner fra andre sansemodaliteter. Overfølsomhet for antipsykotika.

29 Diagnostikk av Demens MMS (Mini Mental State) 20 spørsmål Maksmal skår : 30 Klokketesten Trailmaking A Trailmaking B

30 Diagnostikk av Demens Samtale med Pårørende

31 Use it or LOOSE IT. Forebygging

32 Nevroplastisitet Nevro: Nevron = Nervecellene i hjernen og nervesystemet (ledningsnettet) Plastisitet: Foranderlig, modifiserbar

33 Nevroplastisitet 1 Barn er ikke for alltid låst i det mentale nivå det er vurdert født med 2. Den skadede hjernen kan iblant reorganisere seg selv. 3. Grunnleggende reflekser er ikke så grunnleggende fastlagt som tidligere antatt.

34 En forsker viste at Tenkning og Læring og Adferd kan Nevroplastisitet Slå på eller av gener, og derved Forme vår hjerneanatomi og Vår adferd

35 Use It or Loose It Nevroplastisitet det faktum at så lenge vi lever lærer vi d.v.s. det dannes nye baner - synapser - som kan identifiseres i hjernen. Står i motsetning til den tidligere forståelse av hjernen som en maskin fascinerende men sårbar og uten evne til helbredelse når den ble skadet.

36 Behandling av DEMENS Medikamentell: Kolinesterasehemmer : Aricept tabl Exelon tabl-plaster Reminyl tabl NMDA Ebixa

37 BEHANDLING Komplisert Obs! Medikamentbivirkninger Somatiske sykdommer i tillegg Ortostatisme Miljøtiltak; optimale lysforhold Sosial kontakt dagslys Informasjon stimulering oversiktlig miljø (rom-retning vansker) pårørendeoppfølging

38 Medikamentell behandling Medikamenter som virker gunstig på ett symptom forverrer et annet! Mangelfull dokumentasjon Hva er pasientens HOVEDPROBLEM? Kolinesterasehemmere førstevalg ; gir effekt på hallusinasjoner, oppmerksomhet, apati, forvirring, reaksjonstid, hukommelse, søvn, psykomotorisk tempo etc. Individuelle forskjeller mellom ulike medikamenter innen gruppen. Antiparkinson-midler : LEVODOPA ved klinisk betydningsfull parkinsonisme. Obs mentale bivirkninger (psykose, forvirring) NB: mange har dårlig effekt.

39 Alder-relaterte kognitive svekkelse Et gjennomgående trekk ved aldring Effekt av alder på forskjellige aspekter av Mental funksjon Innvirkning på praktisk talt alle mentale ferdigheter Begynner i 20 og 30- årene; og fortsetter igjennom hele livet. Vokabular Resonering Spatial Visualisering Episodisk minne Persepsjons evne Kronologisk alder Personer i 70 årene er i den nederste 20% relativt i forhold til personer i 20 årene.

40 Konsekvensen av at din hjerne gjør et nødvendig nedadgående tilpassing av sin sampling rate Økende feilbarlighet ( spinklere ) signal mottakning Øket sensitivitet for forstyrrelser i signal gjenkjennelse Degradert syntaks kontroll Kognitiv svekkelse Redusert prosesserings effektivitet Lavere lærings rater

41 3. Epoke Brukere av mestret (automatisert) kunnskap og ferdigheter Friske personer, på nedadgående kurs (antagelig) akkurat slik som du!

42 Den aldrende hjerne 30-årene glemmer av og til 50-årene. Etter dette øker glemsomhet for mange For noen merkes det knapt For noen blir det meget raskt tydelig Hastigheten i hjernefunksjonen reduseres P. g.a. dette reduserer vi ofte våre aktiviteter

43 Hvorfor MISTER VI DET LOOSE IT? 1. Hjernen er eldre og «noisier» 2. Kroppen din er eldre 3. Du stoler FOR MYE på antagelser informasjon fra tidligere. 4. Du er en FOR DÅRLIG i varetager av DIN HELT AVGJØRENDE RESURS Hjernen

44 Konsekvenser Rehabilitering MCI Parkinsons sykdom FOREBYGGE

45 If YOU Use It - You Do NOT LOOSE IT! HVORDAN TAR VI VARE PÅ HJERNEN???? 1. Spise rett frukt og grønnsaker; Fisk 2. Regelmessig Daglig Fysisk aktivitet 10min 3. «Sosial trening»

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter

Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens Psykologiske og kognitive aspekter Agenda Demens Kognitive endringer Psykologiske endringer Tilpasninger ved ulik grad av demens Tilbake til psykologiske aspekter

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 INNHOLD Hjelp hjernen! Innhold Hjernen trenger hjelp! 3-4 Hjernens sykdommer rammer de fleste 5 Fakta om noen nevrologiske sykdommer og lidelser 6-8 Hjernerådet

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

UROLIGE SMÅBARN -en veileder

UROLIGE SMÅBARN -en veileder UROLIGE SMÅBARN -en veileder Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 Urolige småbarn - en veileder Solveig Nelly Ervik og Nasjonalt Kompetansesenter for

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Psykiske sykdommer. Depresjon

Psykiske sykdommer. Depresjon Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den

Detaljer

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS Arne Ruset overlege og greinspesialist i alderspsykiatri Alderspsykiatrisk eining Molde sjukehus Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 1 INNHALD:

Detaljer

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering bedring etter lett traumatisk hjerneskade (LTBI) Informasjonsguide

Detaljer

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer