Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1

2 2

3 INNHOLD Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland Spesialisthelsetjenestens tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Floen kollektivet Kalfaret Behandlingssenter Stiftelsen Bergensklinikkene Kommunale tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Barnegrupper i Bergen Utekontakten Livskrisehjelpen Private foretaks tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Styve Gard Frivillige organisasjoners tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende TUBA Familieklubber Kirkens Bymisjon i Bergen Home-Start Familiekontakten Prosjekt OPTRA Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Feltsykepleie Gatejuristen Bergen Ungdomstiltaket V13 Diakon/prest Al - Anon Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) Human-Etisk forbund Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende i Sogn og Fjordane Rusettervernet i Sogn og Fjordane Bufetats tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende i Hordaland og Sogn og Fjordane Nasjonale nettsider og kontakttelefoner for barn og voksne som pårørende til personer med rusmiddelavhengighet Nasjonale nettsider Nasjonale kontakttelefoner 3

4 4

5 Forord Dette er en kartlegging av foreliggende tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane. Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for pasienter, pårørende og behandlere, andre offentlig ansatte som er i kontakt med personer med rusavhengighet og deres pårørende. Det å samle og systematisere hvilke tilbud som finnes til pårørende er en nasjonal satsing innen rusfeltet. Kartleggingen sees som et hjelpemiddel i arbeidet knyttet til Tidlig intervensjon på rusområdet, noe som er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. KoRus Vest Bergen, ved Stiftelsen Bergensklinikkene har blant annet i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra innen dette satsningsområdet og området Barn av rusmiddelavhengige foreldre. Kartleggingen følger videre opp anbefalinger i Storbækken/Iversens undersøkelse Alene sammen (2009). Pårørende i undersøkelsen oppgir hjelpebehov på viktige områder som naturlig vil influere på deres opplevelse av livskvalitet og mestring av hverdagen. Undersøkelsen viser videre at mange pårørende har hyppig kontakt med den rusavhengige, uten at de mottar hjelp fra aktuelle hjelpeinstanser. De pårørende melder blant annet at de blir mer oppmerksomme på egne hjelpebehov gjennom å benytte seg av tilbud. De ønsker lett tilgjengelige tilbud hvor de kan komme til samtaler og bedre oversikt over aktuelle hjelpetilbud i regionen. Kartleggingen følger videre opp endring i Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenesten, fulgt opp i IS-5/2010 Rundskriv; Barn som pårørende med føringer knyttet til barneansvarlig helsepersonells ansvar for å formidle kunnskap om tilgjengelige hjelpe tilbud til barn, familier og voksne i nære relasjoner til den rusavhengige. Bergen, mai 2011 Vibeke Johannessen KoRus Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene 5

6 6

7 Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane er en kartlegging av det foreliggende tilbudet som gis pårørende av personer med rusproblemer. Målet er å gi en oversikt over eksisterende tilbud til pårørende i alle aldre, både i regi av frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige myndigheter på kommunalt og regionalt nivå. Rapporten skal også gi en oversikt over profilen til de ulike tilbudene og om de utføres av et profesjonelt behandlings-apparat eller som likemannsarbeid mellom pårørende. Avgrensning Kategorien pårørende innbefatter vanligvis den nære familie, som barn, partner, søsken, foreldre. Oftest er det også innen disse nære relasjonene at problemene knyttet til rus får de største konsekvensene. I behandling av personer med et rusproblem ser det ut til at mellommenneskelig nærhet og tillit er et viktig utgangspunkt for hvem som er pårørende, slik at kategorien pårørende kan være langt mer enn nærmeste familie. Noen ganger kan pårørende være en bestefar, en nær venn eller andre. Det er viktig å påpeke at det her er snakk om glidende overganger og at flere behandlingsinstitusjoner og frivillige tiltak er fleksible med tanke på definisjonen av pårørende. Pårørende skal derfor forstås som: Barn i familier med rus eller personer som står i nær relasjon til noen med rusproblemer. Datainnsamling Opplysninger om tilbud til pårørende er innhentet ved telefonkontakt og utsendelse av elektronisk post til private og offentlige aktører innenfor tverrfaglig spesialisert behandling i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er sendt henvendelse til postmottak i samtlige kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utvalget av de frivillige organisasjonene som presenteres er gjort på grunnlag av medlemslisten til Actis (rusfeltets samarbeidsorgan). I tillegg ga nett søk en snøballeffekt som resulterte i referanser til andre relevante aktører. Heftet omfatter de tiltak som har besvart henvendelsene. Presentasjonen av det enkelte tilbud har vært utsendt til gjennomsyn ved de respektive instanser/organisasjoner i forkant av ferdigstillelse av rapporten. Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene har henvendt seg til tiltak som ikke har svart. Rapportens oppbygging Rapporten gir en oversikt over det fylkesvise tilbudet til pårørende hvor tilbudet til barn i familier med rus, tilbudet til familier og voksne pårørende omtales under det enkelte tiltak. Rapporten gir videre en oversikt over tilbud til pårørende i regi av spesialisthelsetjenesten, kommuner, private foretak og frivillige organisasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Avslutningsvis følger en kort presentasjon av Bufetats tilbud i Hordaland og Sogn og Fjordane og oversikt over aktuelle nasjonale nettsider og kontakttelefoner for barn, familier og voksne som pårørende til personer med rusmiddelavhengighet. 7

8 8

9 Spesialisthelsetjenestens tilbud Floen kollektivet Generelt Floenkollektivet tilbyr langtidsbehandling av rusavhengige i alderen 18 til 30 år. Floenkolletivet sin primære målgruppe er å gi behandling til rusavhengige som har prøvd annen behandling, og som har bruk for et mer omfattende tilbud. Målet med behandlinga er rusfrihet og endring av livsstil. Tilbud til pårørende Tilbudet til pårørende er primært knyttet opp til Floens pasienter. Pårørende til andre rusavhengige kan etter henvisning fra lege få et tilbud dersom institusjonen har kapasitet. I inntakssamtale og i grupper i Floens regi kartlegges pasientens familie, nære nettverk. Pasienten oppgir pårørende han/hun ønsker skal delta på Floens ulike tilbud. Floen gir tilbud om informasjonssamtaler, pårørende grupper, familiesamtaler, par samtaler og deltakelse i pasientens Individuelle Plan. Floen kollektivet Gabriel Tischendorfsvei 39, 5162 Laksevåg Telefon

10 Kalfaret Behandlingssenter Generelt Kalfaret Behandlingssenter eies av Kirkens Sosialtjeneste som er en nasjonal og diakonal stiftelse. Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. Institusjonen gir behandling til unge mennesker som lider av rusavhengighet. Målet er å gi pasienten mulighet for en bedret fysisk og psykisk helse, og nødvendig endringer både i forhold til rusvaner og livssituasjon. Kalfaret Behandlingssenter vektlegger familie- og nettverksarbeid som innebærer at pasienten får hjelp til å tilrettelegge forholdene slik at han eller hun kan vedlikeholde, utvide eller utdype sitt sosiale nettverk. Det nære nettverket kan være overbelastet av forskjellige årsaker, ikke minst fører rusavhengighet til slitasje hos nære familiemedlemmer og venner. Med støtte fra venner og familie vil den enkelte komme lettere gjennom personlige kriser og påkjenninger, pasienten vil kunne motta praktisk hjelp og ikke minst; sosialt samvær med andre er en viktig kilde til livskvalitet. Kalfaret Behandlingssenter vektlegger seks grunnleggende kvaliteter som viktige i utviklingen av et godt sosialt nettverk: Stabilitet, det vil si mulighet for regelmessig kontakt mellom personene i nettverket. Positive følelser, det vil si kontakt mellom mennesker som liker hverandre og som liker å være sammen. Gjensidighet, det vil si at kontakten er preget av at medlemmene har gjensidig nytte av hverandre. Mobiliserbarhet, det vil si at medlemmene av nettverket støtter hverandre i vanskelige situasjoner. Aktivitetsfelleskap, det vil si at medlemmene har felles interesser Sosiale ferdigheter, det vil si at medlemmene kjenner til og mestrer grunnleggende normer for samspill som regulerer forholdet dem imellom. Tilbud til pårørende Nettverksmøter Nettverksmøtet har som sin hovedmålsetting å forløse ressurser for å hjelpe pasienten. Dette gjøres ved å samle personer i en pasients nettverk til et gruppemøte. Fokus vil være på å synliggjøre ressursene som er der, hjelpe pasienten til å mestre sin situasjon, samt løse felles utfordringer i tiden som kommer. Alle mennesker som på en eller annen måte har betydning for pasienten kan inviteres til møte. Nettverksmøte ledes av personer som har utdannelse i nettverksintervensjon. Samarbeid med familien Nettverksfokus og samarbeid med familien tilrettelegges uavhengig av hvilken tilknytning pasienten for tiden har til institusjonen; poliklinikk, døgnklinikk eller ambulante tjenester. Første møte med nære pårørende skjer ofte på informasjonssamtalen, som gjerne også er første kontaktpunkt med pasienten. Det vektlegges at pasienten kan få ta med seg de støttepersoner som han eller hun ønsker. 10

11 Familiesamtaler Der pasienten ønsker det, inviteres nære pårørende til familiesamtaler som ledes av psykolog ved institusjonen. Samtalene gjennomføres både i poliklinikken og under døgnopphold. Et litt uformelt kaffetreff kan hjelpe en del pasienter som har motforestillinger mot å involvere familien, til å komme forsiktig i gang med nettopp dette. Formålet er å gi familiemedlemmer informasjon om behandlingstilbudet ved Kalfaret Behandlingssenter, samt etablere samarbeid med familien dersom pasienten gir sitt samtykke. Veiledning Nære pårørende kan tilbys enkeltstående veiledningssamtaler eller en periode med veiledning der pasienten har gitt sitt samtykke til dette. Pasientens mindreårige barn Kalfaret Behandlingssenter har prosedyrer som sikrer at pasientens mindreårige barn identifiseres og at deres behov for informasjon og nødvendig oppfølging ivaretas. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder har alvorlige rusvansker. Kalfaret Behandlingssenter sine pasienter er unge. Erfaring viser at pasientene, hvis de er foreldre, har barn som er svært små. Den daglige omsorgen er ofte overtatt av andre; midlertidig eller permanent. Det tilrettelegges for besøk av barna, mulighet til samvær med barna sine gjennom planlagte permisjoner, enten dagspermisjon eller overnattingspermisjon. Kalfaret Behandlingssenter Kalfarveien 88a, 5018 Bergen Telefon

12 Stiftelsen Bergensklinikkene Generelt Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og selveiende stiftelse for mestring av rusproblemer, helse, livsstil, avhengighet gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud til pårørende uavhengig om den rusmiddelavhengige er pasient ved Bergensklinikkene eller ikke. Alle klinikkene kan gi råd og veiledning til pårørende av rusmiddelavhengige som henvender seg til den enkelte klinikk. Tilbud til pårørende Tilbud til mindreårige barn av rusavhengige Helsepersonell skal bidra til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med rusmiddelavhengighet kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen og forebygge problemer hos barn og foreldre. Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomfører kartlegging av barn 0-18 år når foreldre mottar helsehjelp, jf Rundskriv IS 5/2010, Barn som pårørende. Ut fra kartleggingen gis informasjon og råd om videre tiltak. Dette gjøres i samarbeid med pasient og ut fra behandlers vurdering av barnets behov. Det gjennomføres par -, familiesamtaler og samtaler med barn når pasienten ønsker dette. Fokus er på støtte, informasjon og eventuelt behov for videre henvisning. Det tilrettelegges for at barn og annen familie kan besøke pasienten ved plass på døgnklinikk. Tilbud til voksne barn av rusavhengige Foreldres rusproblemer skaper vanskelige oppvekstbetingelser for barn. Barna gis ansvar, oppgaver og roller som skulle vært ivaretatt av voksne og barnas behov blir forsømt. Stiftelsen Bergensklinikkene gir et tilbud til personer over 18 år som har vokst opp med foreldre som har, eller har hatt et rusproblem. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som har samme bakgrunn. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes en gang i uken og ledes av behandlere fra SBK. Tilbud til samlivspartnere Rusproblemer skaper vansker også for samlivspartneren til den som ruser seg. Stiftelsen Bergensklinikkene har et tilbud til personer som lever sammen med partnere som har rusproblemer. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som er i samme situasjon. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes ukentlig og ledes av behandlere fra Stiftelsen Bergensklinikkene. Y 12

13 Tilbud til foreldre av barn med rusmiddelavhengighet Foreldre til barn med rusproblemer lever i en konstant stress-situasjon, og er generelt svært utsatt for å utvikle ulike psykiske lidelser. SBK gir et korttids tilbud til foreldre av barn med rusproblemer. Tilbudet består av 10 gruppemøter, og det er plass til 6-8 foreldre i hver gruppe. Gruppemøtene er undervisningsbaserte og har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Målsettingen er å hjelpe deltakerne til å ha fokus på mestringsstrategier, samt en bevisstgjøring av hvordan egenomsorg kan ha betydning for den psykiske helsen. Seminar og kurs To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker: voksne barn av, søsken, foreldre, partnere. Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv, fokus på pårørendes rolle og belastninger, fokus på stress mestring og sosial støtte, informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige, informasjon om pårørende tilbud i regionen, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne. Årlig kurs for pårørende over 6 ganger, hver gang 2 timer. Deltakere er voksne barn av, søsken, foreldre, partnere. De samme temaene som ovenfor dekkes, mye fokus på stressmestring, egenomsorg og sosial støtte. Gruppen kan ta inntil 12 deltakere. Individuelt korttidstilbud til pårørende Felles for Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til pårørende er at de er innrettet på vanskene du opplever med rusmiddelproblemer i familien. Dette tilbudet er ikke rettet mot at den med rusmiddelproblemer skal hjelpes, men at du skal få hjelp for egen del med det du sliter med. Du kan motta hjelp uavhengig av om den som ruser seg er i behandling eller ikke. Du som pårørende har rett til inntil 5 konsultasjoner hos en behandler i SBK. Du trenger en henvisning fra din fastlege eller ditt sosialkontor. Legen/NAV må sende henvisningen til: Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Postboks 1, 5021 Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene, Avdeling for inntak og koordinering, Nye Sandviksvei 84, 5032 Bergen Grønt telefonnummer: Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr også rådgivning på telefon ved enhet Spesialiserte Tjenester - Poliklinikken tlf

14 Kommunale tilbud Barnegrupper i Bergen Bergen kommune har tilbud om samtalegrupper for barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer i alle bydeler. Der får barna blant annet treffe andre i samme situasjon. Erfaring fra slike grupper viser at det er nyttig for barna å møte andre i samme situasjon som dem selv. De nevnte hjelpetilbudene er gratis. På helsestasjonene kan barn få brosjyre om temaet. Den kan også lastes ned fra For mer informasjon kontakt Bergen kommune, Helsestasjon og skolehelsetjeneste eller Avdeling for psykisk helse i din bydel. Eller tlf: Du kan også ringe eller sende e-post til din bydel. Under finner du telefonnumre og e-postadresser: Helsestasjon og skolehelse i Arna Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Bergenhus Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Fana Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Fyllingsdalen Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Laksevåg Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Ytrebygda Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Årstad Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Åsane Telefon:

15 Utekontakten Generelt Utekontakten er en byomfattende hjelpetjeneste som driver oppsøkende arbeid blant ungdom. Oppsøkende arbeid vil si at feltarbeidere, som er sosialarbeidere med formell og/eller erfaringsbasert spisskompetanse på kontaktetablering og alliansebygging i det offentlige rom, oppsøker miljøer der ungdom oppholder seg over tid. I tillegg bemanner feltarbeiderne en lavterskel rådgivningstjeneste for ungdom i Utekontaktens lokaler i Strømgaten 10, rett over gaten fra Bergen Storsenter. Tilbud til pårørende Utekontaktens tilbud retter seg i særlig grad mot ungdom i alderen år som oppholder seg i risikoutsatte miljøer og har utviklet, eller er i ferd med å utvikle omfattende og sammensatte problemer. Feltarbeiderne ved Utekontakten har mye erfaring i å støtte ungdom og deres nettverk i vanskelige ungdomsår. I tillegg har feltarbeiderne god oversikt over ulike hjelpetilbud for ungdom, og kan derfor hjelpe til med å formidle kontakt. Dette kan eksempelvis være i forhold til ønske om skoletilbud, arbeidstiltak, bolig eller behandling. Selv om Utekontakten først og fremst er en hjelpetjeneste for unge er også foreldre, lærere eller andre voksne velkommen til å ta kontakt. Feltarbeiderne har taushetsplikt og kan tilby råd og veiledning dersom noen er bekymret i forhold til en enkeltungdom og/eller et ungdomsmiljø. Utekontakten Strømgaten 10, Postboks 818 sentrum, 5008 Bergen Telefon sentralbord Vakttelefon

16 Livskrisehjelpen Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen tilbyr opp til 3 samtaler, informasjon om og kontakt med hjelpeinstanser. Hjelpen er gratis og tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker. Man kan komme direkte og trenger ingen avtale eller henvisning. Ring gjerne på forhånd. Livskrisehjelpen tar også imot bekymringsmeldinger med alvorlige psykiske problemer, som ikke selv oppsøker hjelp. Livskrisehjelpen er bemannet av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bergen Legevakt - Livskrisehjelpen Telefon Åpent hverdager og helg/helligdager kl

17 Private foretak Styve Gard Generelt Styve Gard er en behandlingsinstitusjon for ungdom i alderen (20) år med rus, kriminalitet og/eller andre atferdsproblemer i hjem, skole og samfunn. Hovedgruppen av ungdommer har i større eller mindre grad rusatferd som en del av sin problematikk. Plasseringer på Styve Gard gjøres med bakgrunn i Lov om Barneverntjenester 4-24 (tvangstiltak), 4-26 og 4-4, 5.ledd (hjelpetiltak). Styve Gard tar primært imot ungdommer fra Region Vest, hovedsakelig fra Hordaland, men også fra Sogn og Fjordane og Rogaland. Styve Gard eies og drives av Kirkens Sosialtjeneste. Dette er en diakonal stiftelse som drives på non - profitt basis. Kirkens Sosialtjeneste er landsdekkende og arbeider aktivt for at deres virksomheter skal være preget av høy faglig kvalitet. Tilbud til voksne pårørende og familier Styve Gard arbeider aktivt med ungdommens familienettverk, fordi vi ser på pårørende som en viktig ressurs. Styve Gard vektlegger å være i dialog med ungdommenes familie, både for å styrke relasjonen der dette er hensiktsmessig eller for å finne løsninger når ting er vanskelig. Styve Gard søker å ha et samarbeid som ivaretar hver enkelt families behov, og å finne en form som er bra for alle parter. Arbeid av generell karakter I forvernet: Informasjon til foreldre når de kommer på besøk sammen med ungdommen, til den enkelte avdeling på Styve Gard Telefonkontakt ukentlig mellom miljøpersonale og foreldre Telefonkontakt etter behov mellom familie og ungdom Ansvarsgruppemøter Samarbeidsmøter etter behov; de samme som er med i ansvarsgruppen, men uten ungdommen Nettverksmøter flere ganger i løpet av oppholdet. Formålet med disse samlingene er å spille på de ressursene som ungdommen har rundt seg. Nettverksmøtene planlegges og ledes av sertifisert personale. Større sosiale begivenheter i løpet av året: Middag første søndag i advent avdelingsvis. Grillfest i august og juletrehogst i desember; felles for avdelingene. 17

18 Stående invitasjon til familie og nettverk om å komme på besøk på avdelingen. Styve Gard har tradisjon på å ha åpen invitasjon til uformell kontakt med familien; de kan komme på en kaffe, en søndagsmiddag eller lignende. Avdeling på Evanger har et eget hus, Pynten, der familie og øvrig positivt nettverk kan komme på overnatting. Samtaler hjemme hos foreldrene, etter behov. Styve Gard inviterer foreldrene til aktivt å engasjere seg i ungdommens sommerferie. Tett samarbeid rundt hjemreiser, der ungdommen skal hjem. Telefonkontakt før, under hjemreise og etterpå med miljøpersonalet. Kontrakt skrives mellom miljøterapeut og ungdom, som foreldre skal se. Samtaler hjemme ved behov. Arbeid av behandlingsmessig karakter: Samlinger 2-3 ganger i halvåret for foreldre/pårørende. Kveldssamling med et valgt tema. Eksterne eller interne krefter som har foredrag eller innleder. Samtale etterpå. Styve Gard gir informasjon om og er behjelpelig med å henvise dem som ønsker det av familie og nettverk til pårørende grupper i regi av Bergensklinikkene og foreldreforeningen mot stoffmisbruk. Styve Gard gir informasjon og hjelper de foreldrene som ønsker det med å få kontakt med familievernkontor, psykolog eller veileder. Styve Gard Postboks 403 Marken, 5828 Bergen Telefon

19 Frivillige organisasjoners tilbud TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Barn av foreldre med Alkoholproblemer. TUBA tilbyr terapi og rådgivning til barn og unge mellom år som har vokst opp i en familie med alkohol- og/eller andre rusproblemer. Tilbudet er finansiert av TV-aksjonen 2008 og eies og drives av Blå Kors. TUBA er et gratis lavterskeltilbud der den unge selv kan ta kontakt. Selv-verdi og nye muligheter Rusproblemer i familien rammer barn hardt og i mange tilfeller er det først i tenårene og i årene etter at de har flyttet hjemmefra, at de blir bevist på konsekvensene av deres oppvekst. Dette kan gi problemer i forhold til dem selv, ens sosiale liv og ervervsevne. Gjennom tilbudet skaper TUBA grobunn for å komme til bunns i den unges vansker og få en ny begynnelse. Det er i den forbindelse uten betydning om foreldrene stadige er aktive misbrukere, er døde av misbruket eller har påbegynt en rusfri tilværelse. Frigjørelse og vekst Barn og unge påvirkes i stor grad av livet med en rusavhengig også senere i tilværelsen. TUBA ønsker å tilby barna og de unge rådgivning hvor de selv og ikke misbrukeren er i fokus. I et trygt og aksepterende miljø kan barn og unge arbeide med seg selv og deres fortid, nåtid og fremtid, slik at de kan bli fri til selv å velge og skape deres egen tilværelse. TUBA`s holdning er at barn og unge pårørende skal ha et tilbud om hjelp ut fra deres behov. Følgende er også lokalene til TUBA plassert for seg selv og ikke i forbindelse med behandlingssteder for rusavhengige. Terapi og undervisning Behandlingen i TUBA ledes av psykologer og annet utdannet fagpersonell, alle med kunnskap om rusproblemer og avhengighet og i særdeleshet om konsekvensene for barn og unge som pårørende. Tilbudet består bl.a. av rådgivning og psykoterapi, individuelt eller i gruppe. Behandlingslengden og forløpet er ikke fastsatt på forhånd, men tilrettelegges individuelt etter den enkeltes behov. TUBA har følgende tilbud: Rådgivning / Individualterapi / Gruppeterapi / Familiesamtaler / Undervisning Temakvelder / Brevkasse TUBA Bergen Sydneskleiven Bergen Telefon

20 Familieklubber Familieklubbene er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer, og er like mye rettet mot de pårørende, som mot de som har rusproblemet. Hovedfokus er på alkohol. En Familieklubb er en gruppe mennesker som samles til fast tid og sted hver uke, og her møtes både de som selv har et rusproblem, og de som har opplevd problemer med misbruk blant sine nærmeste. Klubben er et tilbud til dem alle om å bearbeide sine problemer, og om hjelp til å løse dem. Den er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det sosiale samspillet til å fungere. Navnet Familieklubb viser til at medlemmene kommer i familie - grupper, som kan være kjernefamilien med samboere og barn. Men ordet familie brukes i et veldig vidt begrep, og det kan like gjerne være en far som kommer med sine barn fordi mor drikker, unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker, som sammen med en venn utgjør en familie i klubben. Metoden tar utgangspunkt i at forholdet til de aller nærmeste er den vanskeligste og vondeste siden av et rusproblem. Dette gjelder ikke minst for barna i en rusbelastet familie, som ofte opplever at livet i familien er uforutsigbart. Det å komme et sted en gang pr. uke som alltid er forutsigbart og trygt, gir erfaringer som gjør det lettere å stole på folk, og gir mot til å knytte seg til andre. Det er også fokus på at barn må få delta på egne premisser, både ut fra alder, behov og ønske. Det legges derfor til rette for at det finnes et leke rom eller lekekrok i de klubbene hvor det er barn med, slik at de skal ha mulighet til å gå litt til og fra. Klubben skal ha en klubbassistent som deltar på alle møtene. Vedkommende skal være utdannet i modellen, og har som oppgave å assistere klubben, stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Familieklubbene i Norge driver også et chat - forum som baserer seg på erfaringsdeling tjenesten er tredelt; man kan enten sende en henvendelse hvor både spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, eller man kan sende en personlig mail. Da får man også personlig svar på tilbake på mail, og verken spørsmål eller svar blir lagt ut. I tillegg er det også en chat, hvor man har muligheten til å kommunisere direkte med en utdannet klubbassistent, i et lukket forum. Alle som svarer på henvendelsene til disse sidene, er utdannet gjennom Familieklubbene i Norge. Familieklubbene i Norge Torggata 1, 0181 Oslo Telefon

21 Home-Start Familiekontakten Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig familiestøtteprogram. I Hordaland drives HSF i Bergen og Fjell kommune. Home-Start er et verdensomspennende tilbud som har spredd seg til 22 land. I Bergen drives HSF av Kirkens Bymisjon. Home-Start Familiekontakten i Fjell blir drevet av Fjell KFUK-KFUM ved hjelp av midler fra Fjell kommune. Home Start Familiekontakten kan tilby: Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger. En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. En pustepause i hverdagen hver uke, familien får besøk i sitt eget hjem, 2-4 timer. Hvem kan få hjelp? Familier med minst ett barn under skolealder. Familier som selv ønsker en familiekontakt. De som mangler familie eller andre støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn. Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne. Kan jeg stole på familiekontakten? Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre timers forberedelseskurs. Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov. Familiekontakten har taushetsplikt og må levere politiattest. Home Start Familiekontakten Bergen Øvre Korskirkeallmenning 7, 5017 Bergen Telefon Home Start Familiekontakten Fjell Postboks 13, 5358 Fjell Telefon

22 Kirkens Bymisjon i Bergen Kirkens Bymisjon i Bergen har diakonale tiltak for mennesker i de fleste aldersgrupper. Kombinasjonen av faglighet, frivillighet og kjærlighet er bærende for alle virksomhetene. Totalt arbeider ca 60 ansatte og 250 frivillige i Kirkens Bymisjon i Bergen. Kirkens Bymisjon i Bergen har følgende tilbud for pårørende av rusmiddelavhengige: Prosjekt OPTRA Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Prosjekt Optra er et tiltak som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusproblemer. Målet er å bidra til bedre helse og økt sosial inkludering. Tjenestene er gratis, og krever ingen henvisning. De ansatte i Optra er helse- og sosialfaglig utdannet personale med erfaring fra rus- og psykiatrifeltet. Her er psykiater, sosionom og sykepleiere. Optra er et tiltak for mennesker i følgende situasjoner: Der et menneske med rusrelaterte problemer faller mellom stoler i hjelpeapparatet. Der et menneske med rusproblemer og psykisk lidelse ikke oppsøker eller får den hjelp vedkommende trenger. Optra kan tilby: Ekstra oppfølging i særlig utsatte situasjoner. Helsehjelp tilpasset situasjonen, herunder feltpleie. Følge og veivisning i det ordinære hjelpeapparat. Veiledning og rådgivning. Bistand ved helse- og sosialfaglige vurderinger. Hvem kan kontakte Optra? De som er bekymret for et menneske i situasjonene beskrevet over. Det kan for eksempel være pårørende eller instanser innenfor helse- og sosialfelt. De som selv har et rusproblem og ønsker hjelp eller oppfølging. Optra, Kirkens Bymisjon i Bergen, Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Tlf: Telefonen er betjent mandag, onsdag og fredag fra 10-15, tirsdag og torsdag fra

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer