Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1

2 2

3 INNHOLD Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland Spesialisthelsetjenestens tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Floen kollektivet Kalfaret Behandlingssenter Stiftelsen Bergensklinikkene Kommunale tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Barnegrupper i Bergen Utekontakten Livskrisehjelpen Private foretaks tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende Styve Gard Frivillige organisasjoners tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende TUBA Familieklubber Kirkens Bymisjon i Bergen Home-Start Familiekontakten Prosjekt OPTRA Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Feltsykepleie Gatejuristen Bergen Ungdomstiltaket V13 Diakon/prest Al - Anon Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) Human-Etisk forbund Tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende i Sogn og Fjordane Rusettervernet i Sogn og Fjordane Bufetats tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende i Hordaland og Sogn og Fjordane Nasjonale nettsider og kontakttelefoner for barn og voksne som pårørende til personer med rusmiddelavhengighet Nasjonale nettsider Nasjonale kontakttelefoner 3

4 4

5 Forord Dette er en kartlegging av foreliggende tilbud til barn i familier med rus, familier og voksne pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane. Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for pasienter, pårørende og behandlere, andre offentlig ansatte som er i kontakt med personer med rusavhengighet og deres pårørende. Det å samle og systematisere hvilke tilbud som finnes til pårørende er en nasjonal satsing innen rusfeltet. Kartleggingen sees som et hjelpemiddel i arbeidet knyttet til Tidlig intervensjon på rusområdet, noe som er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. KoRus Vest Bergen, ved Stiftelsen Bergensklinikkene har blant annet i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra innen dette satsningsområdet og området Barn av rusmiddelavhengige foreldre. Kartleggingen følger videre opp anbefalinger i Storbækken/Iversens undersøkelse Alene sammen (2009). Pårørende i undersøkelsen oppgir hjelpebehov på viktige områder som naturlig vil influere på deres opplevelse av livskvalitet og mestring av hverdagen. Undersøkelsen viser videre at mange pårørende har hyppig kontakt med den rusavhengige, uten at de mottar hjelp fra aktuelle hjelpeinstanser. De pårørende melder blant annet at de blir mer oppmerksomme på egne hjelpebehov gjennom å benytte seg av tilbud. De ønsker lett tilgjengelige tilbud hvor de kan komme til samtaler og bedre oversikt over aktuelle hjelpetilbud i regionen. Kartleggingen følger videre opp endring i Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenesten, fulgt opp i IS-5/2010 Rundskriv; Barn som pårørende med føringer knyttet til barneansvarlig helsepersonells ansvar for å formidle kunnskap om tilgjengelige hjelpe tilbud til barn, familier og voksne i nære relasjoner til den rusavhengige. Bergen, mai 2011 Vibeke Johannessen KoRus Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene 5

6 6

7 Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane er en kartlegging av det foreliggende tilbudet som gis pårørende av personer med rusproblemer. Målet er å gi en oversikt over eksisterende tilbud til pårørende i alle aldre, både i regi av frivillige organisasjoner, stiftelser og offentlige myndigheter på kommunalt og regionalt nivå. Rapporten skal også gi en oversikt over profilen til de ulike tilbudene og om de utføres av et profesjonelt behandlings-apparat eller som likemannsarbeid mellom pårørende. Avgrensning Kategorien pårørende innbefatter vanligvis den nære familie, som barn, partner, søsken, foreldre. Oftest er det også innen disse nære relasjonene at problemene knyttet til rus får de største konsekvensene. I behandling av personer med et rusproblem ser det ut til at mellommenneskelig nærhet og tillit er et viktig utgangspunkt for hvem som er pårørende, slik at kategorien pårørende kan være langt mer enn nærmeste familie. Noen ganger kan pårørende være en bestefar, en nær venn eller andre. Det er viktig å påpeke at det her er snakk om glidende overganger og at flere behandlingsinstitusjoner og frivillige tiltak er fleksible med tanke på definisjonen av pårørende. Pårørende skal derfor forstås som: Barn i familier med rus eller personer som står i nær relasjon til noen med rusproblemer. Datainnsamling Opplysninger om tilbud til pårørende er innhentet ved telefonkontakt og utsendelse av elektronisk post til private og offentlige aktører innenfor tverrfaglig spesialisert behandling i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er sendt henvendelse til postmottak i samtlige kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utvalget av de frivillige organisasjonene som presenteres er gjort på grunnlag av medlemslisten til Actis (rusfeltets samarbeidsorgan). I tillegg ga nett søk en snøballeffekt som resulterte i referanser til andre relevante aktører. Heftet omfatter de tiltak som har besvart henvendelsene. Presentasjonen av det enkelte tilbud har vært utsendt til gjennomsyn ved de respektive instanser/organisasjoner i forkant av ferdigstillelse av rapporten. Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene har henvendt seg til tiltak som ikke har svart. Rapportens oppbygging Rapporten gir en oversikt over det fylkesvise tilbudet til pårørende hvor tilbudet til barn i familier med rus, tilbudet til familier og voksne pårørende omtales under det enkelte tiltak. Rapporten gir videre en oversikt over tilbud til pårørende i regi av spesialisthelsetjenesten, kommuner, private foretak og frivillige organisasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Avslutningsvis følger en kort presentasjon av Bufetats tilbud i Hordaland og Sogn og Fjordane og oversikt over aktuelle nasjonale nettsider og kontakttelefoner for barn, familier og voksne som pårørende til personer med rusmiddelavhengighet. 7

8 8

9 Spesialisthelsetjenestens tilbud Floen kollektivet Generelt Floenkollektivet tilbyr langtidsbehandling av rusavhengige i alderen 18 til 30 år. Floenkolletivet sin primære målgruppe er å gi behandling til rusavhengige som har prøvd annen behandling, og som har bruk for et mer omfattende tilbud. Målet med behandlinga er rusfrihet og endring av livsstil. Tilbud til pårørende Tilbudet til pårørende er primært knyttet opp til Floens pasienter. Pårørende til andre rusavhengige kan etter henvisning fra lege få et tilbud dersom institusjonen har kapasitet. I inntakssamtale og i grupper i Floens regi kartlegges pasientens familie, nære nettverk. Pasienten oppgir pårørende han/hun ønsker skal delta på Floens ulike tilbud. Floen gir tilbud om informasjonssamtaler, pårørende grupper, familiesamtaler, par samtaler og deltakelse i pasientens Individuelle Plan. Floen kollektivet Gabriel Tischendorfsvei 39, 5162 Laksevåg Telefon

10 Kalfaret Behandlingssenter Generelt Kalfaret Behandlingssenter eies av Kirkens Sosialtjeneste som er en nasjonal og diakonal stiftelse. Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. Institusjonen gir behandling til unge mennesker som lider av rusavhengighet. Målet er å gi pasienten mulighet for en bedret fysisk og psykisk helse, og nødvendig endringer både i forhold til rusvaner og livssituasjon. Kalfaret Behandlingssenter vektlegger familie- og nettverksarbeid som innebærer at pasienten får hjelp til å tilrettelegge forholdene slik at han eller hun kan vedlikeholde, utvide eller utdype sitt sosiale nettverk. Det nære nettverket kan være overbelastet av forskjellige årsaker, ikke minst fører rusavhengighet til slitasje hos nære familiemedlemmer og venner. Med støtte fra venner og familie vil den enkelte komme lettere gjennom personlige kriser og påkjenninger, pasienten vil kunne motta praktisk hjelp og ikke minst; sosialt samvær med andre er en viktig kilde til livskvalitet. Kalfaret Behandlingssenter vektlegger seks grunnleggende kvaliteter som viktige i utviklingen av et godt sosialt nettverk: Stabilitet, det vil si mulighet for regelmessig kontakt mellom personene i nettverket. Positive følelser, det vil si kontakt mellom mennesker som liker hverandre og som liker å være sammen. Gjensidighet, det vil si at kontakten er preget av at medlemmene har gjensidig nytte av hverandre. Mobiliserbarhet, det vil si at medlemmene av nettverket støtter hverandre i vanskelige situasjoner. Aktivitetsfelleskap, det vil si at medlemmene har felles interesser Sosiale ferdigheter, det vil si at medlemmene kjenner til og mestrer grunnleggende normer for samspill som regulerer forholdet dem imellom. Tilbud til pårørende Nettverksmøter Nettverksmøtet har som sin hovedmålsetting å forløse ressurser for å hjelpe pasienten. Dette gjøres ved å samle personer i en pasients nettverk til et gruppemøte. Fokus vil være på å synliggjøre ressursene som er der, hjelpe pasienten til å mestre sin situasjon, samt løse felles utfordringer i tiden som kommer. Alle mennesker som på en eller annen måte har betydning for pasienten kan inviteres til møte. Nettverksmøte ledes av personer som har utdannelse i nettverksintervensjon. Samarbeid med familien Nettverksfokus og samarbeid med familien tilrettelegges uavhengig av hvilken tilknytning pasienten for tiden har til institusjonen; poliklinikk, døgnklinikk eller ambulante tjenester. Første møte med nære pårørende skjer ofte på informasjonssamtalen, som gjerne også er første kontaktpunkt med pasienten. Det vektlegges at pasienten kan få ta med seg de støttepersoner som han eller hun ønsker. 10

11 Familiesamtaler Der pasienten ønsker det, inviteres nære pårørende til familiesamtaler som ledes av psykolog ved institusjonen. Samtalene gjennomføres både i poliklinikken og under døgnopphold. Et litt uformelt kaffetreff kan hjelpe en del pasienter som har motforestillinger mot å involvere familien, til å komme forsiktig i gang med nettopp dette. Formålet er å gi familiemedlemmer informasjon om behandlingstilbudet ved Kalfaret Behandlingssenter, samt etablere samarbeid med familien dersom pasienten gir sitt samtykke. Veiledning Nære pårørende kan tilbys enkeltstående veiledningssamtaler eller en periode med veiledning der pasienten har gitt sitt samtykke til dette. Pasientens mindreårige barn Kalfaret Behandlingssenter har prosedyrer som sikrer at pasientens mindreårige barn identifiseres og at deres behov for informasjon og nødvendig oppfølging ivaretas. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder har alvorlige rusvansker. Kalfaret Behandlingssenter sine pasienter er unge. Erfaring viser at pasientene, hvis de er foreldre, har barn som er svært små. Den daglige omsorgen er ofte overtatt av andre; midlertidig eller permanent. Det tilrettelegges for besøk av barna, mulighet til samvær med barna sine gjennom planlagte permisjoner, enten dagspermisjon eller overnattingspermisjon. Kalfaret Behandlingssenter Kalfarveien 88a, 5018 Bergen Telefon

12 Stiftelsen Bergensklinikkene Generelt Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og selveiende stiftelse for mestring av rusproblemer, helse, livsstil, avhengighet gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud til pårørende uavhengig om den rusmiddelavhengige er pasient ved Bergensklinikkene eller ikke. Alle klinikkene kan gi råd og veiledning til pårørende av rusmiddelavhengige som henvender seg til den enkelte klinikk. Tilbud til pårørende Tilbud til mindreårige barn av rusavhengige Helsepersonell skal bidra til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med rusmiddelavhengighet kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen og forebygge problemer hos barn og foreldre. Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomfører kartlegging av barn 0-18 år når foreldre mottar helsehjelp, jf Rundskriv IS 5/2010, Barn som pårørende. Ut fra kartleggingen gis informasjon og råd om videre tiltak. Dette gjøres i samarbeid med pasient og ut fra behandlers vurdering av barnets behov. Det gjennomføres par -, familiesamtaler og samtaler med barn når pasienten ønsker dette. Fokus er på støtte, informasjon og eventuelt behov for videre henvisning. Det tilrettelegges for at barn og annen familie kan besøke pasienten ved plass på døgnklinikk. Tilbud til voksne barn av rusavhengige Foreldres rusproblemer skaper vanskelige oppvekstbetingelser for barn. Barna gis ansvar, oppgaver og roller som skulle vært ivaretatt av voksne og barnas behov blir forsømt. Stiftelsen Bergensklinikkene gir et tilbud til personer over 18 år som har vokst opp med foreldre som har, eller har hatt et rusproblem. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som har samme bakgrunn. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes en gang i uken og ledes av behandlere fra SBK. Tilbud til samlivspartnere Rusproblemer skaper vansker også for samlivspartneren til den som ruser seg. Stiftelsen Bergensklinikkene har et tilbud til personer som lever sammen med partnere som har rusproblemer. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som er i samme situasjon. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes ukentlig og ledes av behandlere fra Stiftelsen Bergensklinikkene. Y 12

13 Tilbud til foreldre av barn med rusmiddelavhengighet Foreldre til barn med rusproblemer lever i en konstant stress-situasjon, og er generelt svært utsatt for å utvikle ulike psykiske lidelser. SBK gir et korttids tilbud til foreldre av barn med rusproblemer. Tilbudet består av 10 gruppemøter, og det er plass til 6-8 foreldre i hver gruppe. Gruppemøtene er undervisningsbaserte og har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Målsettingen er å hjelpe deltakerne til å ha fokus på mestringsstrategier, samt en bevisstgjøring av hvordan egenomsorg kan ha betydning for den psykiske helsen. Seminar og kurs To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker: voksne barn av, søsken, foreldre, partnere. Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv, fokus på pårørendes rolle og belastninger, fokus på stress mestring og sosial støtte, informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige, informasjon om pårørende tilbud i regionen, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne. Årlig kurs for pårørende over 6 ganger, hver gang 2 timer. Deltakere er voksne barn av, søsken, foreldre, partnere. De samme temaene som ovenfor dekkes, mye fokus på stressmestring, egenomsorg og sosial støtte. Gruppen kan ta inntil 12 deltakere. Individuelt korttidstilbud til pårørende Felles for Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til pårørende er at de er innrettet på vanskene du opplever med rusmiddelproblemer i familien. Dette tilbudet er ikke rettet mot at den med rusmiddelproblemer skal hjelpes, men at du skal få hjelp for egen del med det du sliter med. Du kan motta hjelp uavhengig av om den som ruser seg er i behandling eller ikke. Du som pårørende har rett til inntil 5 konsultasjoner hos en behandler i SBK. Du trenger en henvisning fra din fastlege eller ditt sosialkontor. Legen/NAV må sende henvisningen til: Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Postboks 1, 5021 Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene, Avdeling for inntak og koordinering, Nye Sandviksvei 84, 5032 Bergen Grønt telefonnummer: Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr også rådgivning på telefon ved enhet Spesialiserte Tjenester - Poliklinikken tlf

14 Kommunale tilbud Barnegrupper i Bergen Bergen kommune har tilbud om samtalegrupper for barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer i alle bydeler. Der får barna blant annet treffe andre i samme situasjon. Erfaring fra slike grupper viser at det er nyttig for barna å møte andre i samme situasjon som dem selv. De nevnte hjelpetilbudene er gratis. På helsestasjonene kan barn få brosjyre om temaet. Den kan også lastes ned fra For mer informasjon kontakt Bergen kommune, Helsestasjon og skolehelsetjeneste eller Avdeling for psykisk helse i din bydel. Eller tlf: Du kan også ringe eller sende e-post til din bydel. Under finner du telefonnumre og e-postadresser: Helsestasjon og skolehelse i Arna Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Bergenhus Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Fana Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Fyllingsdalen Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Laksevåg Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Ytrebygda Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Årstad Telefon: Helsestasjon og skolehelse i Åsane Telefon:

15 Utekontakten Generelt Utekontakten er en byomfattende hjelpetjeneste som driver oppsøkende arbeid blant ungdom. Oppsøkende arbeid vil si at feltarbeidere, som er sosialarbeidere med formell og/eller erfaringsbasert spisskompetanse på kontaktetablering og alliansebygging i det offentlige rom, oppsøker miljøer der ungdom oppholder seg over tid. I tillegg bemanner feltarbeiderne en lavterskel rådgivningstjeneste for ungdom i Utekontaktens lokaler i Strømgaten 10, rett over gaten fra Bergen Storsenter. Tilbud til pårørende Utekontaktens tilbud retter seg i særlig grad mot ungdom i alderen år som oppholder seg i risikoutsatte miljøer og har utviklet, eller er i ferd med å utvikle omfattende og sammensatte problemer. Feltarbeiderne ved Utekontakten har mye erfaring i å støtte ungdom og deres nettverk i vanskelige ungdomsår. I tillegg har feltarbeiderne god oversikt over ulike hjelpetilbud for ungdom, og kan derfor hjelpe til med å formidle kontakt. Dette kan eksempelvis være i forhold til ønske om skoletilbud, arbeidstiltak, bolig eller behandling. Selv om Utekontakten først og fremst er en hjelpetjeneste for unge er også foreldre, lærere eller andre voksne velkommen til å ta kontakt. Feltarbeiderne har taushetsplikt og kan tilby råd og veiledning dersom noen er bekymret i forhold til en enkeltungdom og/eller et ungdomsmiljø. Utekontakten Strømgaten 10, Postboks 818 sentrum, 5008 Bergen Telefon sentralbord Vakttelefon

16 Livskrisehjelpen Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen tilbyr opp til 3 samtaler, informasjon om og kontakt med hjelpeinstanser. Hjelpen er gratis og tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker. Man kan komme direkte og trenger ingen avtale eller henvisning. Ring gjerne på forhånd. Livskrisehjelpen tar også imot bekymringsmeldinger med alvorlige psykiske problemer, som ikke selv oppsøker hjelp. Livskrisehjelpen er bemannet av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bergen Legevakt - Livskrisehjelpen Telefon Åpent hverdager og helg/helligdager kl

17 Private foretak Styve Gard Generelt Styve Gard er en behandlingsinstitusjon for ungdom i alderen (20) år med rus, kriminalitet og/eller andre atferdsproblemer i hjem, skole og samfunn. Hovedgruppen av ungdommer har i større eller mindre grad rusatferd som en del av sin problematikk. Plasseringer på Styve Gard gjøres med bakgrunn i Lov om Barneverntjenester 4-24 (tvangstiltak), 4-26 og 4-4, 5.ledd (hjelpetiltak). Styve Gard tar primært imot ungdommer fra Region Vest, hovedsakelig fra Hordaland, men også fra Sogn og Fjordane og Rogaland. Styve Gard eies og drives av Kirkens Sosialtjeneste. Dette er en diakonal stiftelse som drives på non - profitt basis. Kirkens Sosialtjeneste er landsdekkende og arbeider aktivt for at deres virksomheter skal være preget av høy faglig kvalitet. Tilbud til voksne pårørende og familier Styve Gard arbeider aktivt med ungdommens familienettverk, fordi vi ser på pårørende som en viktig ressurs. Styve Gard vektlegger å være i dialog med ungdommenes familie, både for å styrke relasjonen der dette er hensiktsmessig eller for å finne løsninger når ting er vanskelig. Styve Gard søker å ha et samarbeid som ivaretar hver enkelt families behov, og å finne en form som er bra for alle parter. Arbeid av generell karakter I forvernet: Informasjon til foreldre når de kommer på besøk sammen med ungdommen, til den enkelte avdeling på Styve Gard Telefonkontakt ukentlig mellom miljøpersonale og foreldre Telefonkontakt etter behov mellom familie og ungdom Ansvarsgruppemøter Samarbeidsmøter etter behov; de samme som er med i ansvarsgruppen, men uten ungdommen Nettverksmøter flere ganger i løpet av oppholdet. Formålet med disse samlingene er å spille på de ressursene som ungdommen har rundt seg. Nettverksmøtene planlegges og ledes av sertifisert personale. Større sosiale begivenheter i løpet av året: Middag første søndag i advent avdelingsvis. Grillfest i august og juletrehogst i desember; felles for avdelingene. 17

18 Stående invitasjon til familie og nettverk om å komme på besøk på avdelingen. Styve Gard har tradisjon på å ha åpen invitasjon til uformell kontakt med familien; de kan komme på en kaffe, en søndagsmiddag eller lignende. Avdeling på Evanger har et eget hus, Pynten, der familie og øvrig positivt nettverk kan komme på overnatting. Samtaler hjemme hos foreldrene, etter behov. Styve Gard inviterer foreldrene til aktivt å engasjere seg i ungdommens sommerferie. Tett samarbeid rundt hjemreiser, der ungdommen skal hjem. Telefonkontakt før, under hjemreise og etterpå med miljøpersonalet. Kontrakt skrives mellom miljøterapeut og ungdom, som foreldre skal se. Samtaler hjemme ved behov. Arbeid av behandlingsmessig karakter: Samlinger 2-3 ganger i halvåret for foreldre/pårørende. Kveldssamling med et valgt tema. Eksterne eller interne krefter som har foredrag eller innleder. Samtale etterpå. Styve Gard gir informasjon om og er behjelpelig med å henvise dem som ønsker det av familie og nettverk til pårørende grupper i regi av Bergensklinikkene og foreldreforeningen mot stoffmisbruk. Styve Gard gir informasjon og hjelper de foreldrene som ønsker det med å få kontakt med familievernkontor, psykolog eller veileder. Styve Gard Postboks 403 Marken, 5828 Bergen Telefon

19 Frivillige organisasjoners tilbud TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Barn av foreldre med Alkoholproblemer. TUBA tilbyr terapi og rådgivning til barn og unge mellom år som har vokst opp i en familie med alkohol- og/eller andre rusproblemer. Tilbudet er finansiert av TV-aksjonen 2008 og eies og drives av Blå Kors. TUBA er et gratis lavterskeltilbud der den unge selv kan ta kontakt. Selv-verdi og nye muligheter Rusproblemer i familien rammer barn hardt og i mange tilfeller er det først i tenårene og i årene etter at de har flyttet hjemmefra, at de blir bevist på konsekvensene av deres oppvekst. Dette kan gi problemer i forhold til dem selv, ens sosiale liv og ervervsevne. Gjennom tilbudet skaper TUBA grobunn for å komme til bunns i den unges vansker og få en ny begynnelse. Det er i den forbindelse uten betydning om foreldrene stadige er aktive misbrukere, er døde av misbruket eller har påbegynt en rusfri tilværelse. Frigjørelse og vekst Barn og unge påvirkes i stor grad av livet med en rusavhengig også senere i tilværelsen. TUBA ønsker å tilby barna og de unge rådgivning hvor de selv og ikke misbrukeren er i fokus. I et trygt og aksepterende miljø kan barn og unge arbeide med seg selv og deres fortid, nåtid og fremtid, slik at de kan bli fri til selv å velge og skape deres egen tilværelse. TUBA`s holdning er at barn og unge pårørende skal ha et tilbud om hjelp ut fra deres behov. Følgende er også lokalene til TUBA plassert for seg selv og ikke i forbindelse med behandlingssteder for rusavhengige. Terapi og undervisning Behandlingen i TUBA ledes av psykologer og annet utdannet fagpersonell, alle med kunnskap om rusproblemer og avhengighet og i særdeleshet om konsekvensene for barn og unge som pårørende. Tilbudet består bl.a. av rådgivning og psykoterapi, individuelt eller i gruppe. Behandlingslengden og forløpet er ikke fastsatt på forhånd, men tilrettelegges individuelt etter den enkeltes behov. TUBA har følgende tilbud: Rådgivning / Individualterapi / Gruppeterapi / Familiesamtaler / Undervisning Temakvelder / Brevkasse TUBA Bergen Sydneskleiven Bergen Telefon

20 Familieklubber Familieklubbene er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer, og er like mye rettet mot de pårørende, som mot de som har rusproblemet. Hovedfokus er på alkohol. En Familieklubb er en gruppe mennesker som samles til fast tid og sted hver uke, og her møtes både de som selv har et rusproblem, og de som har opplevd problemer med misbruk blant sine nærmeste. Klubben er et tilbud til dem alle om å bearbeide sine problemer, og om hjelp til å løse dem. Den er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det sosiale samspillet til å fungere. Navnet Familieklubb viser til at medlemmene kommer i familie - grupper, som kan være kjernefamilien med samboere og barn. Men ordet familie brukes i et veldig vidt begrep, og det kan like gjerne være en far som kommer med sine barn fordi mor drikker, unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker, som sammen med en venn utgjør en familie i klubben. Metoden tar utgangspunkt i at forholdet til de aller nærmeste er den vanskeligste og vondeste siden av et rusproblem. Dette gjelder ikke minst for barna i en rusbelastet familie, som ofte opplever at livet i familien er uforutsigbart. Det å komme et sted en gang pr. uke som alltid er forutsigbart og trygt, gir erfaringer som gjør det lettere å stole på folk, og gir mot til å knytte seg til andre. Det er også fokus på at barn må få delta på egne premisser, både ut fra alder, behov og ønske. Det legges derfor til rette for at det finnes et leke rom eller lekekrok i de klubbene hvor det er barn med, slik at de skal ha mulighet til å gå litt til og fra. Klubben skal ha en klubbassistent som deltar på alle møtene. Vedkommende skal være utdannet i modellen, og har som oppgave å assistere klubben, stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Familieklubbene i Norge driver også et chat - forum som baserer seg på erfaringsdeling tjenesten er tredelt; man kan enten sende en henvendelse hvor både spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, eller man kan sende en personlig mail. Da får man også personlig svar på tilbake på mail, og verken spørsmål eller svar blir lagt ut. I tillegg er det også en chat, hvor man har muligheten til å kommunisere direkte med en utdannet klubbassistent, i et lukket forum. Alle som svarer på henvendelsene til disse sidene, er utdannet gjennom Familieklubbene i Norge. Familieklubbene i Norge Torggata 1, 0181 Oslo Telefon

21 Home-Start Familiekontakten Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig familiestøtteprogram. I Hordaland drives HSF i Bergen og Fjell kommune. Home-Start er et verdensomspennende tilbud som har spredd seg til 22 land. I Bergen drives HSF av Kirkens Bymisjon. Home-Start Familiekontakten i Fjell blir drevet av Fjell KFUK-KFUM ved hjelp av midler fra Fjell kommune. Home Start Familiekontakten kan tilby: Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger. En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. En pustepause i hverdagen hver uke, familien får besøk i sitt eget hjem, 2-4 timer. Hvem kan få hjelp? Familier med minst ett barn under skolealder. Familier som selv ønsker en familiekontakt. De som mangler familie eller andre støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn. Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne. Kan jeg stole på familiekontakten? Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre timers forberedelseskurs. Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov. Familiekontakten har taushetsplikt og må levere politiattest. Home Start Familiekontakten Bergen Øvre Korskirkeallmenning 7, 5017 Bergen Telefon Home Start Familiekontakten Fjell Postboks 13, 5358 Fjell Telefon

22 Kirkens Bymisjon i Bergen Kirkens Bymisjon i Bergen har diakonale tiltak for mennesker i de fleste aldersgrupper. Kombinasjonen av faglighet, frivillighet og kjærlighet er bærende for alle virksomhetene. Totalt arbeider ca 60 ansatte og 250 frivillige i Kirkens Bymisjon i Bergen. Kirkens Bymisjon i Bergen har følgende tilbud for pårørende av rusmiddelavhengige: Prosjekt OPTRA Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Prosjekt Optra er et tiltak som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusproblemer. Målet er å bidra til bedre helse og økt sosial inkludering. Tjenestene er gratis, og krever ingen henvisning. De ansatte i Optra er helse- og sosialfaglig utdannet personale med erfaring fra rus- og psykiatrifeltet. Her er psykiater, sosionom og sykepleiere. Optra er et tiltak for mennesker i følgende situasjoner: Der et menneske med rusrelaterte problemer faller mellom stoler i hjelpeapparatet. Der et menneske med rusproblemer og psykisk lidelse ikke oppsøker eller får den hjelp vedkommende trenger. Optra kan tilby: Ekstra oppfølging i særlig utsatte situasjoner. Helsehjelp tilpasset situasjonen, herunder feltpleie. Følge og veivisning i det ordinære hjelpeapparat. Veiledning og rådgivning. Bistand ved helse- og sosialfaglige vurderinger. Hvem kan kontakte Optra? De som er bekymret for et menneske i situasjonene beskrevet over. Det kan for eksempel være pårørende eller instanser innenfor helse- og sosialfelt. De som selv har et rusproblem og ønsker hjelp eller oppfølging. Optra, Kirkens Bymisjon i Bergen, Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Tlf: Telefonen er betjent mandag, onsdag og fredag fra 10-15, tirsdag og torsdag fra

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Pårørende,- en ressurs. Stiftelsen Bergensklinikkene 2011

Pårørende,- en ressurs. Stiftelsen Bergensklinikkene 2011 Pårørende,- en ressurs Stiftelsen Bergensklinikkene 2011 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS Klikk for å redigere tittelstil LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK (LMS) Pårørendeorganisasjon på rusfeltet Pårørendesenter - veiledningstilbud på Tøyen Lokallag

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby Generalsekretær Kari Sundby Rehabilitering av stoffavhengige - et pårørendeperspektiv Pårørendes livssituasjon Familien i behandling og rehabilitering Rehabilitering innen TSB Rehabilitering i kommunen

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger. ROP- kurs desember 2013

Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger. ROP- kurs desember 2013 Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger ROP- kurs desember 2013 Anbefaling 39 «Behandling i oppsøkende behandlingsteam, f.eks ACTteam, bør gis til personer som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk

Detaljer

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen Fagdag 7. mai Sentrumstiltakene: Uteseksjonen Børge Erdal, seksjonsleder borge.erdal@vel.oslo.kommune.no 1 UTESEKSJONEN Sentrums- og storbyavdelingen i (Oslo kommune). Gatebasert oppsøkende sosialt og

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Vår fremgangsmåte når barn er i fare

Vår fremgangsmåte når barn er i fare Vår fremgangsmåte når barn er i fare Av Laura Agnete Lyshol 25.11.2014 1 Forutsetter at helsepersonelloven er kjent for alle 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Styve Gard Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Innhold 5 Om Styve Gard Målgruppe Plasseringsgrunnlag Vårt særpreg Fagforståelse Familie- og nettverksarbeid

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Søknad om tilskudd til LMS Molde og omegn

Søknad om tilskudd til LMS Molde og omegn Is ",J Essla Molde 03.11.11 TtES KOMMUNE Søknad om tilskudd til LMS Molde og omegn Om LMS Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer

Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Tiltak for ungdom konkurranseutsatt hva tilbyr Styve våre ungdommer eksempler på hvordan arbeide med enkeltungdommer Om Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Styve Gard en del av en landsdekkende ideell stiftelse

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Familieklubbene. et tilbud til mennesker som sliter med eget aller andres rusmisbruk. - Litt om Familieklubbene - Hvorfor klubb for hele familien

Familieklubbene. et tilbud til mennesker som sliter med eget aller andres rusmisbruk. - Litt om Familieklubbene - Hvorfor klubb for hele familien Familieklubbene et tilbud til mennesker som sliter med eget aller andres rusmisbruk - Litt om Familieklubbene - Hvorfor klubb for hele familien Modellen: er utviklet av Vladimir Hudolin, professor i psykiatri,

Detaljer

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt FAMILIEVERNET Bokmål Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted»

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted» AMBULANT AKUTT TEAM «Du er kommet til rett sted» «Du er kommet til rett sted» Å finne hjelp kan ofte være utfordrende. Mange spesialiserte tjenester med behov for henvisning, begrenset åpningstid. Vi skal

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt - barn som pårørende av alvorlig syke og døende v/generalsekretær Randi Talseth, Voksne for Barn Gardermoen, 28.10.16 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de som pasienten oppgir som sin(e) pårørende, familie

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer