Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8 Kredittmarkedstatistikk 9 Credit market statistics 9 Norges industri 9 Industrial production statistics 0 Varehandelsstatistikk 9 Distribution statistics Samferdselsstatistikk 99 II Transport and communication statistics II Alkoholstatistikk 98 Alcohol statistics Syketrygden 98 Health insurance Rekke XII Trykt 90 Nr. Økonomisk utsyn over et 99 Economic survey Lønnsstatistikk 98 Wage statistics Norges kommunale finanser 9 og 9 Municipal finances Elektrisitetsstatistikk 9 Electricity statistics Skogavvirking 9 til 98 Roundwood cut Skogbrukstellingen i Norge. september 9 I Tabeller Census of forestry I Tables Telegrafverket 989 Tglggraph,es et tlphones de l'etat 8 Forsikringsselskaper 98 Socigas d'assurances 9 Norges bergverksdrift 98 Norway's mining industry 0 Norges post verk 99 Statistique postale Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. 99 Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. Meieribruket i Noreg 98 Norway's dairy industry Norges handel 98 I Foreign trade of Norway I Ulykkestrygden for sjømenn 99 Ulykkestrygden for fiskere 99 Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 Medicinal statistical report Kriminalstatistikk 98 Criminal statistics Norges fiskerier 98 Fishery statistics of Norway 8 Skattestatistikk 9 og 9 Tax statistics 9 Kredittmarkedstatistikk 98 Credit market statistics 0 Veterinærvesenet 9 Service veterinaire Skoghrukstellingen i Norge. september 9 II. Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene og ordførervalgene 99 Elections in the rural and town municipalities Folkemengdens bevegelse 98 Vital statistics and migration statistics Statistisk bok 90 Statistical yearbook of Norway Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98 Medica lstatistical report

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report 98 0TH ISSUE STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90

4 Tidligere utkommet: Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 888, se C. No., 8889 III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 909 V, 9 9 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9 VI, 9 VII nr., 98 VII nr. 8, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr., 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 8, 9 VIII nr., 98 VIII nr., 99 VIII nr., 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 8, 9 IX nr. 0, 9 IX nr., 9 IX nr.. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 IX nr. 8, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr., 9 X nr. 9, 99 X nr. 0, 9 X nr. 9, 9 X nr. 9, 9 XI nr. 0, 98 XI nr., 99 XI nr. 88, 90 XI nr., 9 XI nr., 9 XI nr. 9, 9 XI nr XI nr., 9 XI nr. 0, 9 XI nr., 9 XII nr..

5 Forord Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere hr. Det er tatt hensyn til de endringer i den internasjonale klassifikasjonsliste av 98 som ble foretatt ved den Ide revisjon av 9. De er imidlertid av uvesentlig betydning for den norske dødssaksstatistikk og vil ikke influere på dødelighetstallene. I tillegg til de vanlige lige oppgaver over dødssakene er det under kapitelet om dødeligheten av hjertekarsykdommer foretatt en nærmere undersøkelse av dødsfallene av hjerteinfarkt. Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo. juli 90. Signy Arcitander. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 98. The classification of causes of death is that adopted by the th revision of 9, put into effect from the year 98 in accordance with international agreement. The alterations are, however, insignificant, and will not influence the mortality statistics. The section dealing with the mortality from cardiovascular diseases includes an investigation on the deaths from coronary disease, heart infarction. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume. Central Bureau of Statistics, Oslo, July, 90. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98. Sykehus, sanatorier, kur og pleiehjem m v 9. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m. Vaksinasjon mot kopper. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.. Meldte tilfelle av tuberkulose. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden 0. De viktigste dødssaker. Dødeligheten i første leve. Dødeligheten av tuberkulose 0. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke 8. Dødeligheten av hjertekarsykdommer 9. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 0. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 8. Medisinalberetning for Svalbard 0 9. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt Sammendrag på engelsk Sid; Tabeller. I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98 II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 98 8 IV. a. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b. Dødsfall blant barn under i 98 etter dødssak, kjønn og alder. Riket 0 V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. Alisten. Fylker, bygder, byer VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Oslo 9 VIII. Dødsfall i 98 klassifisert etter hovedsak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak antall og prosentvis fordeling 0 TX. Dødsfall i 98 etter dødssak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak krysstabell for de viktigste saker 0 X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 98 0 XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 98 0 XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 98 0 XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer 09 XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger 8

8 General survey. Contents. Public health districts, medical and public personnel. General hospitals, sanatoria and nursing homes 9. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc... Vaccination against smallpox. Notified cases of epidemic and other infectious diseases. Notified cases of tuberculosis. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 8. Dental care of children in public primary schools Total mortality. Mean population 0. The principal causes of death. Infant mortality. Tuberculosis mortality 0. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus 8. Mortality from cardiovascular diseases 9. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system 0. Accidents, suicides and homicides 8. Medical report from Svalbard 0 9. Unprinted tables English summary Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel II. Number of beds and patients treated in hospitals 80 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 8 IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country 88 IV. b. Causes of death among children under years, by sex and age. The whole country 0 V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns VII. Causes of death by sex and age. Oslo 9 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or contributory condition number and percentage distribution TX. Multiple cause tabulation by principal causes 0 X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 0 XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 0 XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter 0 XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month S08 XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 09 XV. Births notified by midwives and physicians 8 Page

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98. I løpet av 98 ble det opprettet nye legedistrikter, Rauland legedistrikt i Telemark, utskilt fra Vinje legedistrikt, Dyrøy i Troms, utskilt fra Tranoy distrikt og Ballangen i Nordland, utskilt fra Evenes legedistrikt. De to siste distriktslegestillinger var ikke besatt ved utgangen av et. Landet var delt i 0 legedistrikter ved ets utgang, av disse stadsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det legedistrikter uten fast distrikt, for hele landet og for Finnmark fylke. Av de to første var en stasjonert i Tromso og en i Bodø. Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Bare i Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med distriktslegestilling, mens den i de andre fylkene var egen stilling. I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmodre, sykepleiere utenfor anstaltene, apotek og apotekpersonale i de enkelte legedistrikter. I tabell er gitt en oversikt for de enkelte fylker, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er føyd til. I 98 ble det uteksaminert 9 nye leger, av disse kvinner, og det ble gitt licentia practicandi til mannlig lege med utenlandsk eksamen. Av de nye legene hadde tatt eksamen i Oslo og i Bergen. Etter den off sielle legefortegnelsen var tallet på leger ved utgangen av Av disse var 0 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte distrikter, mens var bosatt på Svalbard og 9 i utlandet. Det ble uteksaminert nye tannleger i 98, av disse 9 kvinner. Av de nye tannlegene hadde 0 tatt eksamen i utlandet, av disse kvinner. Etter den offisielle fortegnelse var det ved utgangen av tannleger. Av disse var 9 tatt med i de offentlige legers beretninger, var bosatt på Svalbard og 8 i utlandet. Etter de offentlige legers beretninger var det 0 jordmødre i arbeid ved utgangen av 98. Det ble uteksaminert jordmødre i et, ved jordmorskolen i Oslo og ved jordmorskolen i Bergen. Tallet på sykepleiere ved sykehus og pleiehjem var 09, og sykepleiere utenfor anstaltene var 8. Ved utgangen av 98 var det opprettet 8 selvstendige apotek og filialapotek. I løpet av et ble Hjorteapoteket i Bergen og filialapoteket i Hemnesberget nedlagt. Det ble opprettet selvstendig apotek, Landås apotek i Bergen og et filialapotek i Ørstavik, men ingen av disse nyopprettede apotekene var i drift ennå ved ets utgang. Det var altså apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det personer med farmasøytisk utdanning (apotekerne iberegnet) ved apotekene i 98, mens tallet på farmasøytiske kandidater i alt var 98. Det ble uteksaminert nye kandidater i 98, av disse 8 kvinner.

10 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 98. Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Sykepleiere Nurses ved sykehus in hospitals utenfor sykehus outside hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Jordmødre Midwives Personale Personnel Østfold Akershus Oslo 9 0 Hedmark Oppland 8 Buskerud 9 9 Vestfold 8 Telemark 8 0 AustAgder VestAgder 09 Rogaland Hordaland Bergen 0 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag 88 8 NordTrøndelag 8 S 8 Nordland Troms 99 8 Finnmark Riket The whole country Tallet på leger og tannleger i forhold til folketallet var i 98 henholdsvis,09 og 0,. Regner en bare med praktiserende leger og tannleger, blir tallene noe lavere. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege var henholdsvis 9 og 9. Forholdet i de enkelte fylker g fram av tabell. Tabell. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 98. Population per physician and dentist. Fylker Co.unties Tallet çå inni byggere Middelfolke Pop ulation mengde pr..m npr. lege tannpopulation perlege physician Per dentist Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. pr. lege per tann lege physi. per clan dentist Østfold 9 0 Akershus 9 0 Oslo Hedmark 8 Oppland 89 Buskerud Vestfold 9 0 Telemark 8 8 AustAgder 8 VestAgder 0 Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag.. Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

11 9. Sykehus, sanatorier, kur og pleiehjem in. v. Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 98: Tabell. Sykehus, kur og pleiehjem i 98. Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state F.. F. a).., CI) ".c.; rn, Co q) 0 t CI) r'):' * komfylket munen county municipality cd 0 cn fylket og kommunen G), bo G), private c/d Alm. sykehus, klinikker o sykestuer Sanatorier 9 Anstalter Tub.hjem for til kur lungetub og pleie Kysthospitaler. 0 av tuber Sykehus for kuløse I hud og kirurgisk tub 0 Fødselsklinikker og fødehjem 9 Hospitaler for spedalske... Kuranstalter for alkoholikere 9 Sinnssykehus Pleiehjem for sinnssyke... )>» epileptikere»» åndssvake... Av disse med tilskott av staten og fylket I løpet av 98 ble 8 tuberkulosehjem med i alt senger og Luster sanatorium med 0 senger nedlagt. De nedlagte tuberkulosehjem var Jessheim i Akershus, Førre i Rogaland, Jondal i Hordaland, Rennebu i SørTrøndelag, Kleivan kursted for barn i NordTrøndelag, Brønnøysund, Mo og Røvik i Nordland. Ved utgangen av et var det tuberkulosesanatorier med i alt 9 senger og 9 tuberkulosehjem med senger, vesentlig for lungetuberkuløse pasienter. Dessuten var det kysthospitaler med 0 senger og Marthina Hansens sykehus med 0 senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. I de senere har imidlertid disse fire anstaltene også tatt imot pasienter med ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. I 98 ble således nesten tre fjerdedeler av de innlagte pasientene behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom. Også ved tuberkulosehjemmene blir det etter hvert overflødig plass, slik at det i 98 var 8 senger ved tuberkulosehjemmene som ble brukt til pasienter med ikke tuberkuløs sykdom. Foruten sykeplassene på tuberkuloseanstaltene, var 0 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse. Ved utgangen av 98 hadde en i alt 8 senger for tuberkuløse. Det ble lagt inn 9 tuberkulosepasienter på de alminnelige sykehus, og av disse hadde 9 lungetuberkulose.

12 0 Tabell. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i 98. Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Pr. 000 Senger innb. Beds Popul. Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Tuberkulose Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Senger Beds Pr. Pr. 000 Senger 000 innb. Beds innb. Popul. Popul. 9 Østfold, Akershus 89, Oslo 08,0 0 Hedmark, 90 Oppland 8,0 89 Buskerud,9 9 Vestfold, Telemark 9, 8 AustAgder., 98 VestAgder 8, 0 Rogaland. 88, 0,, 0,9 0, 0, 0,,0 0,,,8 0, Hordaland...,, Bergen 09 9, Sogn og Fjord,8 9 0,8 More og Romsd 0, 9 0,9 SørTrøndelag 0,8 0, NordTrøndelag, 9,0 Nordland,, Troms 9, 0, Finnmark... 8 Riket The whole, 8, 0, country 9 0, 9 0,9 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Tabell. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 98. Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Thskrevet Discharged levende alive døde dead Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, clinics Anstalter f or behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes Kysthospitaler.... t Hospitals for Sykehus for hud og non kirurgisk tub... f respiratory tuberculosis ' I alt Total Pasienter på tuberkulosehjem som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkulosehjem. Av disse 9 for lungetub. og 0 for andre former av tub. Av disse 800 for annen sykdom enn tuberkulose.

13 Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. E Pleiehjem for Nursing homes for Ved utgangen av et At the end of the year r`d:) r'tz e.) c, C. 0 N.> rf, Ci I ) Z; (z) Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population ,9,9,9,8, 0, 9 0, 0 0, 0, 0, Ved utgangen av 98 var det fødselsklinikker og fødehjem med i alt 9 senger. De store fødselsklinikkene var kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, som begge har jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk og E. C. Dahls stiftelse i Trondheim. Fødehjemmene var dels meget små, bare av dem hadde 0 senger eller mer. Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte plasser for fødende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. Disse plassene er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus. Ved utgangen av 98 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt plasser. Av pleiehjemmene var 0 ganske små med fra 0 til 9

14 Tabell. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt Arl Sanatorier Annual average Year' Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total plasser, og disse hadde i alt 9 senger. De andre pleiehjem var på 0 senger eller mer, og hadde i alt senger. I alt ble sinnssyke forpleidd i vanlige gamle og pleiehjem. Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap.. Storparten av de alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det sykehus med senger som ble drevet av diakon eller diakonisseorganisasjoner, og 8 sykehus med 8 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem med senger, og Røde Kors med senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 0 senger og tuberkulosehjem med i alt senger, foruten at det har opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Foreningen driver også Bakkebø hjem for åndssvake barn og Grimebakken arbeidsskole og hjem for Andssvake, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norske kvinners sanitetsforening driver sanatorium for tuberkuløse med senger, tuberkulosehjem med i alt senger og dessuten Revmatismesykehusene i Oslo, Kristiansand og Haugesund med henholdsvis, 8 og 0 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev tuberkulosehjem med 8 senger i alt. Under alminnelige sykehus og klinikker er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Av de alminnelige sykehus var ett kombinert med tuberkulosehjem. Tuberkuloseavdelingen er tatt med under tuberkulosehjem, mens den alminnelige avdeling er tatt med blant de alminnelige sykehus. Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i 98: Ost fold : En post på senger ved sentralsykehuset i Fredrikstad måtte stenges i / måned om sommeren på grunn av manglende hjelp.

15 Akershus : Da S. Høland nye aldershjem ble tatt i bruk i 98 flyttet sykestuen over i en del av denne bygning og fikk sengeplasser mer. Den gamle sykestuen brukes til betjeningsbolig. Jessheim helseheim for tuberkuløse ble nedlagt. april, og er blitt pleiehjem for åndssvake. Pasientene som ikke kunne utskrives, ble overført til Fet Røde Kors sykehjem, som hadde vært stengt siden desember 9. He dm ark : Den eldste delen av St. Torfinns klinikks bygning er blitt ombygd. Ny sykehusbygning for Tynset kommunale sykehus ble tatt i bruk i juni. Sykehuset har nå senger og drives under navnet Nord Osterdal sykehus. Oppland : Fylkessykehuset i Gjøvik ble ombygd og modernisert, og har fått 8 nye senger. Egen øre, nese og halsavdeling er opprettet. Telemark : Dr. Abels private klinikk i Skien ble nedlagt som øyenklinikk. Fra november av ble en del senger ved Betanien hospital i Skien belagt med pasienter fra fylkessykehuset. VestAgder : Sørlandets revmatismesykehus i Kristiansand med 8 senger, ble åpnet i et. Det drives av Norske kvinners sanitetsforening. Rogaland : Ved Stavanger sanitetsforenings klinikk ble et sengs om ominnredet til barnestue med 8 spebarnsenger, som nyttes til barneavdeling for Stavanger kommunale barnevernsnemnd. Dessuten nyttes senger ved klinikken til pleiepasienter overført fra Stavanger kommunale sykehus, med garanti fra byens sosialkontor. Haugesund kommunale sykehus fikk ny pleieavdeling med senger. Førre tuberkulosehjem ble nedlagt fra. juli. Hor dal and : Ny søsterbolig ble tatt i bruk ved Indre Hardanger sykehus. Jondal sjukehus for tuberkuløse ble nedlagt fra. juli, og sykehuset brukes som pleiehjem for sinnssyke, med en liten sykestue for Jondal kommune. Sogn og Fj or dane : Røde Kors sykestue i Balestrand var stengt fra. juni på grunn av ombygging. Luster sanatorium ble nedlagt som tuberkulosesanatorium fra. juli og skal brukes til pleiehjem for sinnssyke. More og Romsdal : Fylkessykehuset i Kristiansund tok i bruk sitt tredje søsterhjem, dels med hybler og dels med leiligheter. Fylkessykehuset i Molde nytter nå hele St. Carolus' sykehus med 8 senger til sine pasienter. Fylkessykehuset i Ålesund fikk ny psykiatrisk avdeling på senger. S ør Tr øndelag : Rennebu helseheim for tuberkuløse ble nedlagt. N or dtr øndel ag : Trondhjems legeforenings kursted for tuberkuløse barn, Kleivan i Stjørdal, ble nedlagt som tuberkulosehjem, og brukes til hjem for barn med tilpasningsvansker. No r dl and : Mosjøen og Vefsn sykehus flyttet i august inn i sitt nye sykehusbygg fra de tidligere brakker. Etter brann i Sortland sykestue i juli, ble driften nedlagt, og det er planer om å bygge ny sykestue. Den gamle bygningen ble overtatt av Røde Kors, men noen drift var ikke kommet igang ved ets utgang. Beiarn Rode Kors sykestue er blitt ominnredet. Værøy sykestue var stengt i / måned på grunn av manglende hjelp. Rødøy sykestue ble åpnet igjen. august etter å ha vært stengt i 9 måneder. Fra. juli ble av tuberkulosehjemmene nedlagt, nemlig Brønnøysund kommunale tuberkulosehjem, som skal brukes til pleiehjem

16 for gamle, Mo sanitetsforenings tuberkulosehjem som skal brukes til treningsinstitutt for yrkeshemmede, og Røvik tuberkulosehjem som ble drevet av fylket og kommunen. Hva dette siste skal brukes til var det ennå ikke tatt noen bestemmelse om ved ets utgang. Finnmark : Epidemibrakken ved Vadsø fylkessykehus er blitt revet. Børselv sykestue var stengt i måneder grunnet mangel på hjelp, og Tana sykestue måtte stenge medio desember av samme grunn.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m. Ved utgangen av 98 var det gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 plasser og barnehjem med plasser. Av disse siste var 0 hjem med plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn, og hjem med plasser for tuberkulosetruede barn. Tabell 8. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 98. Homes for old people and children. Fylker Counties Barnehjem Children's homes Gamlehjem, pleiehjem av disse for Old people's homes i alt miljøskadde barn total og barn med tilpasningsvansker Hjem Plasser Hjem Plasser Number Beds Number Beds Hjem Number Plasser Beds Østfold Akershus 9 0 Oslo 0 00 Hedmark 9 Oppland 8 99 Buskerud 0 Vestfold Telemark 0 8 AustAgder VestAgder 8 89 Rogaland Hordaland 99 Bergen 0 Sogn og Fjordane 9 More og Romsdal 0 89 SorTrøndelag 9 NordTrøndelag 8 8 Nordland 8 0 Troms 0 Finnmark Riket The whole country 0 0 Av disse pleiehjemsplasser i Oslo og Bergen. Av disse hjem med plasser for tuberkulosetruede i Oslo, med plasser i Hordaland og med plasser i Nord Trøndelag.

17 Det ble åpnet nye gamlehjem i løpet av et, og en del av gamlehjemmene fikk nye, mer moderne bygg. Trondhjems legeforenings hjem for tuberkulosetruede barn, Kleivan i Stjørdal, blir fra 98 av drevet som alminnelig barnehjem. I legenes sberetninger er omtalt mødrehjem med i alt 9 plasser. Ved utgangen av 98 var 8 kontrollstasjoner for modre og spebarn i virksomhet. Disse fordelte seg slik på fylkene : Tabell 9. Kontrollstasjoner for modre og barn i 98. Fylker Counties Welfare centres for mother and child. Byer Bygd. Rural Towns distr. I alt Total Fylker Counties Bygd. Byer Rural Towns distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 Hordaland 8 8 Bergen 9 9 Sogn og Fjordane 9".) 0 More og Romsdal SørTrøndelag 88 NordTrøndelag Nordland 09 0 Troms 8 Finnmark Riket The whole 0 country Tallet på diagnosestasjoner for tuberkulose i de enkelte fylker var: Tabell 0. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 98. Fylker Counties Bygd. Byer Towns Rural distr. Tuberculosis dispensaries. I alt Total Fylker Counties Bygd. Byer Rural Towns distr. I alt Total Østfold Hordaland Akershus Bergen Oslo Sogn og Fjordane Hedmark More og Romsdal Oppland 8 SørTrøndelag Buskerud NordTrøndelag.... Vestfold Nordland Telemark Troms AustAgder Finnmark VestAgder Riket The whole Rogaland 0 country 8 Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 98 var det offentlige skoler for blinde, private arbeidsskoler med i alt plasser, og hjem for blinde med plasser. For dove var det offentlige og privat skole med 99 plasser og døvehjem med i alt 9 plasser. For evneveike var det i virksomhet offentlige skoler med i alt 88 plasser, for åndssvake hjem og skolehjem med i alt plasser og daghjem med plass for 09. For barn med t alevansker

18 var det skoler med 8 plasser. For vanf ør e hadde vi skoler med plasser og hjem med plasser. For epilept ikere var det sykehus på 88 plasser og kursted for barn med plasser, begge drevet av staten. For barn med cer ebr al parese var det behandlingshjem med plasser og barnehage med plass for. Det ble åpnet et nytt hjem for barn med cerebral parese i 98, nemlig Solvang ved Tønsberg med plass for barn. Endelig kan nevnes at det, foruten de barnehjem for miljøskadde som er nevnt i tabell 9, fantes 9 skoler med 8 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker. Oversikten nedenfor viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 98: Tabell. Andssvakehjem i 98. Homes for feebleminded. Hjem Number Godkjente plasser Beds Behandlede pasienter Treated Under years Alder Age years og over and over Pleiehjem Daghjem Privatpleie alt Total Av disse hjem med plasser for blinde åndss cake og med 0 plasser for dove åndssvake.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 9 g råvaksine i 98. Det kom melding til instituttet om førstegangs vaksinasjoner med 8 prosent anslag, og revaksinasjoner. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 98. Fylker Counties Vaccinations and re vaccinations against smallpox. Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations Revaksinasjoner Revaccinations Fylker Counties Fø rstegangs vaksinasjoner. V accinations Revaksinasj one r Revaccinations Østfold 08 Hordaland 88 Akershus 90 Bergen 9 Oslo Sogn og Fjordane... 0 Hedmark 89 Møre og Romsdal 9 Oppland 0 89 SørTrøndelag 9 00 Buskerud 0 NordTrøndelag 9 88 Vestfold 8 98 Nordland 90 Telemark 0 89 Troms AustAgder 88 8 Finnmark VestAgder Riket The whole ogaland 9 country

19 Tabe. Førstegangs vaksinerte i 98 etter alder. Vaccinations by age. 0 hr year Alder Age 9 0 og over Uoppg. alder Unknown I alt Total Tallet på vaksinerte Vaccinations Procent Percentage, C9, 89,, 98 0,, 8 0, 0,9 8 0, ,0 Av disse med anslag With accelerated reaction on I typical primary vaccinia 99 8 Ç; Dessuten 9 barn ( prosent) i alderen 0 med anslag for. Hertil kommer 0 som ikke er avlest. Det forekom dødsfall av encefalitt etter vaksinasjon i 98. Det var en måneder gammel gutt fra Surnadal som ble innlagt i Orkdal sykehus, hvor han døde. Etter de offentlige legers oppgaver ble det foretatt 0 førstegangs vaksinasjoner i 98, med en anslagsprosent på 8, og 0 9 revaksinasjoner. Vaksinasjoner og revaksinasjoner i de enkelte fylker vil ses av tabell. Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 0, og av disse var 8 eller 9 prosent og mer og 99 i alderen 0, mens 98 var under 0. Av disse siste var under, 8,, 0, og 0 9. For de aller yngstes vedkommende dreier det seg trolig ikke om revaksinasjoner men om gjentatte førstegangs vaksinasjoner fordi det ikke har vært anslag første gang.. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt hvert kvartal i Statistiske meldinger. I tabell er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for perioden 998. I tabell er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapitel. En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 98: Av p oliomyelitt ble det meldt tilfelle med lammelser foruten 90 tilfelle av aseptisk meningitisk syndrom med ukjent etiologi, hvorav 9 var poliosuspekte. Helsedirektoratet har gitt ut et hefte : Vaksinasjonen

20 8 Tabell. Epidemiske og andre smittsomme Cases of infectious and other diseases :t 'Pct. t Av disse Of which: Menn... Kvinner , 080., *g"" : ` *a' A B 0..., t, Tat. No. of international * For enkelte sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første ene Dette er betegnet med en prikk. i vedkommende. Aseptic meningitic syndrom (unknown etiologi). Av disse Salmonella typhi murium : 9: 8, 98: 9, 99:, 90:, 9:, mot poliomyelitt i Norge 998, hvor det er gitt en gjennomgåelse av poliomyelittepidemiens gang i 98, som en viser til. Dif teri forekom ikke i 98. Av par atyf oidf eber type B, ble det meldt tilfelle, et i hvert av fylkene Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nordland. Det sistnevnte tilfelle var imidlertid tvilsomt. Det ble meldt et tilfelle av tyf oidf eber i Lodingen, hos en fisker som i inkubasjonstiden hadde vært både på Mørekysten og i Lofoten. Smittekilde kunne imidlertid ikke oppspores. Ved fagtyping på Statens institutt for folkehelse ble det påvist en tyfoidstamme som ikke tidligere er påvist i Norge. Det synes å være en mulighet for at han er blitt smittet ved importert frukt.

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Både antall

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer