Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8 Kredittmarkedstatistikk 9 Credit market statistics 9 Norges industri 9 Industrial production statistics 0 Varehandelsstatistikk 9 Distribution statistics Samferdselsstatistikk 99 II Transport and communication statistics II Alkoholstatistikk 98 Alcohol statistics Syketrygden 98 Health insurance Rekke XII Trykt 90 Nr. Økonomisk utsyn over et 99 Economic survey Lønnsstatistikk 98 Wage statistics Norges kommunale finanser 9 og 9 Municipal finances Elektrisitetsstatistikk 9 Electricity statistics Skogavvirking 9 til 98 Roundwood cut Skogbrukstellingen i Norge. september 9 I Tabeller Census of forestry I Tables Telegrafverket 989 Tglggraph,es et tlphones de l'etat 8 Forsikringsselskaper 98 Socigas d'assurances 9 Norges bergverksdrift 98 Norway's mining industry 0 Norges post verk 99 Statistique postale Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. 99 Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. Meieribruket i Noreg 98 Norway's dairy industry Norges handel 98 I Foreign trade of Norway I Ulykkestrygden for sjømenn 99 Ulykkestrygden for fiskere 99 Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 Medicinal statistical report Kriminalstatistikk 98 Criminal statistics Norges fiskerier 98 Fishery statistics of Norway 8 Skattestatistikk 9 og 9 Tax statistics 9 Kredittmarkedstatistikk 98 Credit market statistics 0 Veterinærvesenet 9 Service veterinaire Skoghrukstellingen i Norge. september 9 II. Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene og ordførervalgene 99 Elections in the rural and town municipalities Folkemengdens bevegelse 98 Vital statistics and migration statistics Statistisk bok 90 Statistical yearbook of Norway Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98 Medica lstatistical report

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report 98 0TH ISSUE STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90

4 Tidligere utkommet: Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 888, se C. No., 8889 III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 909 V, 9 9 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9 VI, 9 VII nr., 98 VII nr. 8, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr., 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 8, 9 VIII nr., 98 VIII nr., 99 VIII nr., 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 8, 9 IX nr. 0, 9 IX nr., 9 IX nr.. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 IX nr. 8, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr., 9 X nr. 9, 99 X nr. 0, 9 X nr. 9, 9 X nr. 9, 9 XI nr. 0, 98 XI nr., 99 XI nr. 88, 90 XI nr., 9 XI nr., 9 XI nr. 9, 9 XI nr XI nr., 9 XI nr. 0, 9 XI nr., 9 XII nr..

5 Forord Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere hr. Det er tatt hensyn til de endringer i den internasjonale klassifikasjonsliste av 98 som ble foretatt ved den Ide revisjon av 9. De er imidlertid av uvesentlig betydning for den norske dødssaksstatistikk og vil ikke influere på dødelighetstallene. I tillegg til de vanlige lige oppgaver over dødssakene er det under kapitelet om dødeligheten av hjertekarsykdommer foretatt en nærmere undersøkelse av dødsfallene av hjerteinfarkt. Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo. juli 90. Signy Arcitander. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 98. The classification of causes of death is that adopted by the th revision of 9, put into effect from the year 98 in accordance with international agreement. The alterations are, however, insignificant, and will not influence the mortality statistics. The section dealing with the mortality from cardiovascular diseases includes an investigation on the deaths from coronary disease, heart infarction. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume. Central Bureau of Statistics, Oslo, July, 90. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98. Sykehus, sanatorier, kur og pleiehjem m v 9. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m. Vaksinasjon mot kopper. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.. Meldte tilfelle av tuberkulose. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden 0. De viktigste dødssaker. Dødeligheten i første leve. Dødeligheten av tuberkulose 0. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke 8. Dødeligheten av hjertekarsykdommer 9. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 0. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 8. Medisinalberetning for Svalbard 0 9. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt Sammendrag på engelsk Sid; Tabeller. I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98 II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 98 8 IV. a. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b. Dødsfall blant barn under i 98 etter dødssak, kjønn og alder. Riket 0 V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. Alisten. Fylker, bygder, byer VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Oslo 9 VIII. Dødsfall i 98 klassifisert etter hovedsak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak antall og prosentvis fordeling 0 TX. Dødsfall i 98 etter dødssak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak krysstabell for de viktigste saker 0 X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 98 0 XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 98 0 XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 98 0 XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer 09 XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger 8

8 General survey. Contents. Public health districts, medical and public personnel. General hospitals, sanatoria and nursing homes 9. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc... Vaccination against smallpox. Notified cases of epidemic and other infectious diseases. Notified cases of tuberculosis. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 8. Dental care of children in public primary schools Total mortality. Mean population 0. The principal causes of death. Infant mortality. Tuberculosis mortality 0. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus 8. Mortality from cardiovascular diseases 9. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system 0. Accidents, suicides and homicides 8. Medical report from Svalbard 0 9. Unprinted tables English summary Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel II. Number of beds and patients treated in hospitals 80 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 8 IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country 88 IV. b. Causes of death among children under years, by sex and age. The whole country 0 V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns VII. Causes of death by sex and age. Oslo 9 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or contributory condition number and percentage distribution TX. Multiple cause tabulation by principal causes 0 X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 0 XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 0 XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter 0 XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month S08 XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 09 XV. Births notified by midwives and physicians 8 Page

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 98. I løpet av 98 ble det opprettet nye legedistrikter, Rauland legedistrikt i Telemark, utskilt fra Vinje legedistrikt, Dyrøy i Troms, utskilt fra Tranoy distrikt og Ballangen i Nordland, utskilt fra Evenes legedistrikt. De to siste distriktslegestillinger var ikke besatt ved utgangen av et. Landet var delt i 0 legedistrikter ved ets utgang, av disse stadsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det legedistrikter uten fast distrikt, for hele landet og for Finnmark fylke. Av de to første var en stasjonert i Tromso og en i Bodø. Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Bare i Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med distriktslegestilling, mens den i de andre fylkene var egen stilling. I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmodre, sykepleiere utenfor anstaltene, apotek og apotekpersonale i de enkelte legedistrikter. I tabell er gitt en oversikt for de enkelte fylker, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er føyd til. I 98 ble det uteksaminert 9 nye leger, av disse kvinner, og det ble gitt licentia practicandi til mannlig lege med utenlandsk eksamen. Av de nye legene hadde tatt eksamen i Oslo og i Bergen. Etter den off sielle legefortegnelsen var tallet på leger ved utgangen av Av disse var 0 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte distrikter, mens var bosatt på Svalbard og 9 i utlandet. Det ble uteksaminert nye tannleger i 98, av disse 9 kvinner. Av de nye tannlegene hadde 0 tatt eksamen i utlandet, av disse kvinner. Etter den offisielle fortegnelse var det ved utgangen av tannleger. Av disse var 9 tatt med i de offentlige legers beretninger, var bosatt på Svalbard og 8 i utlandet. Etter de offentlige legers beretninger var det 0 jordmødre i arbeid ved utgangen av 98. Det ble uteksaminert jordmødre i et, ved jordmorskolen i Oslo og ved jordmorskolen i Bergen. Tallet på sykepleiere ved sykehus og pleiehjem var 09, og sykepleiere utenfor anstaltene var 8. Ved utgangen av 98 var det opprettet 8 selvstendige apotek og filialapotek. I løpet av et ble Hjorteapoteket i Bergen og filialapoteket i Hemnesberget nedlagt. Det ble opprettet selvstendig apotek, Landås apotek i Bergen og et filialapotek i Ørstavik, men ingen av disse nyopprettede apotekene var i drift ennå ved ets utgang. Det var altså apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det personer med farmasøytisk utdanning (apotekerne iberegnet) ved apotekene i 98, mens tallet på farmasøytiske kandidater i alt var 98. Det ble uteksaminert nye kandidater i 98, av disse 8 kvinner.

10 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 98. Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Sykepleiere Nurses ved sykehus in hospitals utenfor sykehus outside hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Jordmødre Midwives Personale Personnel Østfold Akershus Oslo 9 0 Hedmark Oppland 8 Buskerud 9 9 Vestfold 8 Telemark 8 0 AustAgder VestAgder 09 Rogaland Hordaland Bergen 0 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag 88 8 NordTrøndelag 8 S 8 Nordland Troms 99 8 Finnmark Riket The whole country Tallet på leger og tannleger i forhold til folketallet var i 98 henholdsvis,09 og 0,. Regner en bare med praktiserende leger og tannleger, blir tallene noe lavere. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege var henholdsvis 9 og 9. Forholdet i de enkelte fylker g fram av tabell. Tabell. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 98. Population per physician and dentist. Fylker Co.unties Tallet çå inni byggere Middelfolke Pop ulation mengde pr..m npr. lege tannpopulation perlege physician Per dentist Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. pr. lege per tann lege physi. per clan dentist Østfold 9 0 Akershus 9 0 Oslo Hedmark 8 Oppland 89 Buskerud Vestfold 9 0 Telemark 8 8 AustAgder 8 VestAgder 0 Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag.. Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

11 9. Sykehus, sanatorier, kur og pleiehjem in. v. Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 98: Tabell. Sykehus, kur og pleiehjem i 98. Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state F.. F. a).., CI) ".c.; rn, Co q) 0 t CI) r'):' * komfylket munen county municipality cd 0 cn fylket og kommunen G), bo G), private c/d Alm. sykehus, klinikker o sykestuer Sanatorier 9 Anstalter Tub.hjem for til kur lungetub og pleie Kysthospitaler. 0 av tuber Sykehus for kuløse I hud og kirurgisk tub 0 Fødselsklinikker og fødehjem 9 Hospitaler for spedalske... Kuranstalter for alkoholikere 9 Sinnssykehus Pleiehjem for sinnssyke... )>» epileptikere»» åndssvake... Av disse med tilskott av staten og fylket I løpet av 98 ble 8 tuberkulosehjem med i alt senger og Luster sanatorium med 0 senger nedlagt. De nedlagte tuberkulosehjem var Jessheim i Akershus, Førre i Rogaland, Jondal i Hordaland, Rennebu i SørTrøndelag, Kleivan kursted for barn i NordTrøndelag, Brønnøysund, Mo og Røvik i Nordland. Ved utgangen av et var det tuberkulosesanatorier med i alt 9 senger og 9 tuberkulosehjem med senger, vesentlig for lungetuberkuløse pasienter. Dessuten var det kysthospitaler med 0 senger og Marthina Hansens sykehus med 0 senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. I de senere har imidlertid disse fire anstaltene også tatt imot pasienter med ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. I 98 ble således nesten tre fjerdedeler av de innlagte pasientene behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom. Også ved tuberkulosehjemmene blir det etter hvert overflødig plass, slik at det i 98 var 8 senger ved tuberkulosehjemmene som ble brukt til pasienter med ikke tuberkuløs sykdom. Foruten sykeplassene på tuberkuloseanstaltene, var 0 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse. Ved utgangen av 98 hadde en i alt 8 senger for tuberkuløse. Det ble lagt inn 9 tuberkulosepasienter på de alminnelige sykehus, og av disse hadde 9 lungetuberkulose.

12 0 Tabell. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i 98. Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Pr. 000 Senger innb. Beds Popul. Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Tuberkulose Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Senger Beds Pr. Pr. 000 Senger 000 innb. Beds innb. Popul. Popul. 9 Østfold, Akershus 89, Oslo 08,0 0 Hedmark, 90 Oppland 8,0 89 Buskerud,9 9 Vestfold, Telemark 9, 8 AustAgder., 98 VestAgder 8, 0 Rogaland. 88, 0,, 0,9 0, 0, 0,,0 0,,,8 0, Hordaland...,, Bergen 09 9, Sogn og Fjord,8 9 0,8 More og Romsd 0, 9 0,9 SørTrøndelag 0,8 0, NordTrøndelag, 9,0 Nordland,, Troms 9, 0, Finnmark... 8 Riket The whole, 8, 0, country 9 0, 9 0,9 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Tabell. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 98. Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Thskrevet Discharged levende alive døde dead Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, clinics Anstalter f or behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes Kysthospitaler.... t Hospitals for Sykehus for hud og non kirurgisk tub... f respiratory tuberculosis ' I alt Total Pasienter på tuberkulosehjem som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkulosehjem. Av disse 9 for lungetub. og 0 for andre former av tub. Av disse 800 for annen sykdom enn tuberkulose.

13 Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. E Pleiehjem for Nursing homes for Ved utgangen av et At the end of the year r`d:) r'tz e.) c, C. 0 N.> rf, Ci I ) Z; (z) Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population ,9,9,9,8, 0, 9 0, 0 0, 0, 0, Ved utgangen av 98 var det fødselsklinikker og fødehjem med i alt 9 senger. De store fødselsklinikkene var kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, som begge har jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk og E. C. Dahls stiftelse i Trondheim. Fødehjemmene var dels meget små, bare av dem hadde 0 senger eller mer. Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte plasser for fødende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. Disse plassene er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus. Ved utgangen av 98 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt plasser. Av pleiehjemmene var 0 ganske små med fra 0 til 9

14 Tabell. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt Arl Sanatorier Annual average Year' Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total plasser, og disse hadde i alt 9 senger. De andre pleiehjem var på 0 senger eller mer, og hadde i alt senger. I alt ble sinnssyke forpleidd i vanlige gamle og pleiehjem. Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap.. Storparten av de alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det sykehus med senger som ble drevet av diakon eller diakonisseorganisasjoner, og 8 sykehus med 8 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem med senger, og Røde Kors med senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 0 senger og tuberkulosehjem med i alt senger, foruten at det har opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Foreningen driver også Bakkebø hjem for åndssvake barn og Grimebakken arbeidsskole og hjem for Andssvake, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norske kvinners sanitetsforening driver sanatorium for tuberkuløse med senger, tuberkulosehjem med i alt senger og dessuten Revmatismesykehusene i Oslo, Kristiansand og Haugesund med henholdsvis, 8 og 0 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev tuberkulosehjem med 8 senger i alt. Under alminnelige sykehus og klinikker er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Av de alminnelige sykehus var ett kombinert med tuberkulosehjem. Tuberkuloseavdelingen er tatt med under tuberkulosehjem, mens den alminnelige avdeling er tatt med blant de alminnelige sykehus. Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i 98: Ost fold : En post på senger ved sentralsykehuset i Fredrikstad måtte stenges i / måned om sommeren på grunn av manglende hjelp.

15 Akershus : Da S. Høland nye aldershjem ble tatt i bruk i 98 flyttet sykestuen over i en del av denne bygning og fikk sengeplasser mer. Den gamle sykestuen brukes til betjeningsbolig. Jessheim helseheim for tuberkuløse ble nedlagt. april, og er blitt pleiehjem for åndssvake. Pasientene som ikke kunne utskrives, ble overført til Fet Røde Kors sykehjem, som hadde vært stengt siden desember 9. He dm ark : Den eldste delen av St. Torfinns klinikks bygning er blitt ombygd. Ny sykehusbygning for Tynset kommunale sykehus ble tatt i bruk i juni. Sykehuset har nå senger og drives under navnet Nord Osterdal sykehus. Oppland : Fylkessykehuset i Gjøvik ble ombygd og modernisert, og har fått 8 nye senger. Egen øre, nese og halsavdeling er opprettet. Telemark : Dr. Abels private klinikk i Skien ble nedlagt som øyenklinikk. Fra november av ble en del senger ved Betanien hospital i Skien belagt med pasienter fra fylkessykehuset. VestAgder : Sørlandets revmatismesykehus i Kristiansand med 8 senger, ble åpnet i et. Det drives av Norske kvinners sanitetsforening. Rogaland : Ved Stavanger sanitetsforenings klinikk ble et sengs om ominnredet til barnestue med 8 spebarnsenger, som nyttes til barneavdeling for Stavanger kommunale barnevernsnemnd. Dessuten nyttes senger ved klinikken til pleiepasienter overført fra Stavanger kommunale sykehus, med garanti fra byens sosialkontor. Haugesund kommunale sykehus fikk ny pleieavdeling med senger. Førre tuberkulosehjem ble nedlagt fra. juli. Hor dal and : Ny søsterbolig ble tatt i bruk ved Indre Hardanger sykehus. Jondal sjukehus for tuberkuløse ble nedlagt fra. juli, og sykehuset brukes som pleiehjem for sinnssyke, med en liten sykestue for Jondal kommune. Sogn og Fj or dane : Røde Kors sykestue i Balestrand var stengt fra. juni på grunn av ombygging. Luster sanatorium ble nedlagt som tuberkulosesanatorium fra. juli og skal brukes til pleiehjem for sinnssyke. More og Romsdal : Fylkessykehuset i Kristiansund tok i bruk sitt tredje søsterhjem, dels med hybler og dels med leiligheter. Fylkessykehuset i Molde nytter nå hele St. Carolus' sykehus med 8 senger til sine pasienter. Fylkessykehuset i Ålesund fikk ny psykiatrisk avdeling på senger. S ør Tr øndelag : Rennebu helseheim for tuberkuløse ble nedlagt. N or dtr øndel ag : Trondhjems legeforenings kursted for tuberkuløse barn, Kleivan i Stjørdal, ble nedlagt som tuberkulosehjem, og brukes til hjem for barn med tilpasningsvansker. No r dl and : Mosjøen og Vefsn sykehus flyttet i august inn i sitt nye sykehusbygg fra de tidligere brakker. Etter brann i Sortland sykestue i juli, ble driften nedlagt, og det er planer om å bygge ny sykestue. Den gamle bygningen ble overtatt av Røde Kors, men noen drift var ikke kommet igang ved ets utgang. Beiarn Rode Kors sykestue er blitt ominnredet. Værøy sykestue var stengt i / måned på grunn av manglende hjelp. Rødøy sykestue ble åpnet igjen. august etter å ha vært stengt i 9 måneder. Fra. juli ble av tuberkulosehjemmene nedlagt, nemlig Brønnøysund kommunale tuberkulosehjem, som skal brukes til pleiehjem

16 for gamle, Mo sanitetsforenings tuberkulosehjem som skal brukes til treningsinstitutt for yrkeshemmede, og Røvik tuberkulosehjem som ble drevet av fylket og kommunen. Hva dette siste skal brukes til var det ennå ikke tatt noen bestemmelse om ved ets utgang. Finnmark : Epidemibrakken ved Vadsø fylkessykehus er blitt revet. Børselv sykestue var stengt i måneder grunnet mangel på hjelp, og Tana sykestue måtte stenge medio desember av samme grunn.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m. Ved utgangen av 98 var det gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 plasser og barnehjem med plasser. Av disse siste var 0 hjem med plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn, og hjem med plasser for tuberkulosetruede barn. Tabell 8. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 98. Homes for old people and children. Fylker Counties Barnehjem Children's homes Gamlehjem, pleiehjem av disse for Old people's homes i alt miljøskadde barn total og barn med tilpasningsvansker Hjem Plasser Hjem Plasser Number Beds Number Beds Hjem Number Plasser Beds Østfold Akershus 9 0 Oslo 0 00 Hedmark 9 Oppland 8 99 Buskerud 0 Vestfold Telemark 0 8 AustAgder VestAgder 8 89 Rogaland Hordaland 99 Bergen 0 Sogn og Fjordane 9 More og Romsdal 0 89 SorTrøndelag 9 NordTrøndelag 8 8 Nordland 8 0 Troms 0 Finnmark Riket The whole country 0 0 Av disse pleiehjemsplasser i Oslo og Bergen. Av disse hjem med plasser for tuberkulosetruede i Oslo, med plasser i Hordaland og med plasser i Nord Trøndelag.

17 Det ble åpnet nye gamlehjem i løpet av et, og en del av gamlehjemmene fikk nye, mer moderne bygg. Trondhjems legeforenings hjem for tuberkulosetruede barn, Kleivan i Stjørdal, blir fra 98 av drevet som alminnelig barnehjem. I legenes sberetninger er omtalt mødrehjem med i alt 9 plasser. Ved utgangen av 98 var 8 kontrollstasjoner for modre og spebarn i virksomhet. Disse fordelte seg slik på fylkene : Tabell 9. Kontrollstasjoner for modre og barn i 98. Fylker Counties Welfare centres for mother and child. Byer Bygd. Rural Towns distr. I alt Total Fylker Counties Bygd. Byer Rural Towns distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 Hordaland 8 8 Bergen 9 9 Sogn og Fjordane 9".) 0 More og Romsdal SørTrøndelag 88 NordTrøndelag Nordland 09 0 Troms 8 Finnmark Riket The whole 0 country Tallet på diagnosestasjoner for tuberkulose i de enkelte fylker var: Tabell 0. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 98. Fylker Counties Bygd. Byer Towns Rural distr. Tuberculosis dispensaries. I alt Total Fylker Counties Bygd. Byer Rural Towns distr. I alt Total Østfold Hordaland Akershus Bergen Oslo Sogn og Fjordane Hedmark More og Romsdal Oppland 8 SørTrøndelag Buskerud NordTrøndelag.... Vestfold Nordland Telemark Troms AustAgder Finnmark VestAgder Riket The whole Rogaland 0 country 8 Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 98 var det offentlige skoler for blinde, private arbeidsskoler med i alt plasser, og hjem for blinde med plasser. For dove var det offentlige og privat skole med 99 plasser og døvehjem med i alt 9 plasser. For evneveike var det i virksomhet offentlige skoler med i alt 88 plasser, for åndssvake hjem og skolehjem med i alt plasser og daghjem med plass for 09. For barn med t alevansker

18 var det skoler med 8 plasser. For vanf ør e hadde vi skoler med plasser og hjem med plasser. For epilept ikere var det sykehus på 88 plasser og kursted for barn med plasser, begge drevet av staten. For barn med cer ebr al parese var det behandlingshjem med plasser og barnehage med plass for. Det ble åpnet et nytt hjem for barn med cerebral parese i 98, nemlig Solvang ved Tønsberg med plass for barn. Endelig kan nevnes at det, foruten de barnehjem for miljøskadde som er nevnt i tabell 9, fantes 9 skoler med 8 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker. Oversikten nedenfor viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 98: Tabell. Andssvakehjem i 98. Homes for feebleminded. Hjem Number Godkjente plasser Beds Behandlede pasienter Treated Under years Alder Age years og over and over Pleiehjem Daghjem Privatpleie alt Total Av disse hjem med plasser for blinde åndss cake og med 0 plasser for dove åndssvake.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 9 g råvaksine i 98. Det kom melding til instituttet om førstegangs vaksinasjoner med 8 prosent anslag, og revaksinasjoner. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 98. Fylker Counties Vaccinations and re vaccinations against smallpox. Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations Revaksinasjoner Revaccinations Fylker Counties Fø rstegangs vaksinasjoner. V accinations Revaksinasj one r Revaccinations Østfold 08 Hordaland 88 Akershus 90 Bergen 9 Oslo Sogn og Fjordane... 0 Hedmark 89 Møre og Romsdal 9 Oppland 0 89 SørTrøndelag 9 00 Buskerud 0 NordTrøndelag 9 88 Vestfold 8 98 Nordland 90 Telemark 0 89 Troms AustAgder 88 8 Finnmark VestAgder Riket The whole ogaland 9 country

19 Tabe. Førstegangs vaksinerte i 98 etter alder. Vaccinations by age. 0 hr year Alder Age 9 0 og over Uoppg. alder Unknown I alt Total Tallet på vaksinerte Vaccinations Procent Percentage, C9, 89,, 98 0,, 8 0, 0,9 8 0, ,0 Av disse med anslag With accelerated reaction on I typical primary vaccinia 99 8 Ç; Dessuten 9 barn ( prosent) i alderen 0 med anslag for. Hertil kommer 0 som ikke er avlest. Det forekom dødsfall av encefalitt etter vaksinasjon i 98. Det var en måneder gammel gutt fra Surnadal som ble innlagt i Orkdal sykehus, hvor han døde. Etter de offentlige legers oppgaver ble det foretatt 0 førstegangs vaksinasjoner i 98, med en anslagsprosent på 8, og 0 9 revaksinasjoner. Vaksinasjoner og revaksinasjoner i de enkelte fylker vil ses av tabell. Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 0, og av disse var 8 eller 9 prosent og mer og 99 i alderen 0, mens 98 var under 0. Av disse siste var under, 8,, 0, og 0 9. For de aller yngstes vedkommende dreier det seg trolig ikke om revaksinasjoner men om gjentatte førstegangs vaksinasjoner fordi det ikke har vært anslag første gang.. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt hvert kvartal i Statistiske meldinger. I tabell er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for perioden 998. I tabell er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapitel. En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 98: Av p oliomyelitt ble det meldt tilfelle med lammelser foruten 90 tilfelle av aseptisk meningitisk syndrom med ukjent etiologi, hvorav 9 var poliosuspekte. Helsedirektoratet har gitt ut et hefte : Vaksinasjonen

20 8 Tabell. Epidemiske og andre smittsomme Cases of infectious and other diseases :t 'Pct. t Av disse Of which: Menn... Kvinner , 080., *g"" : ` *a' A B 0..., t, Tat. No. of international * For enkelte sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første ene Dette er betegnet med en prikk. i vedkommende. Aseptic meningitic syndrom (unknown etiologi). Av disse Salmonella typhi murium : 9: 8, 98: 9, 99:, 90:, 9:, mot poliomyelitt i Norge 998, hvor det er gitt en gjennomgåelse av poliomyelittepidemiens gang i 98, som en viser til. Dif teri forekom ikke i 98. Av par atyf oidf eber type B, ble det meldt tilfelle, et i hvert av fylkene Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nordland. Det sistnevnte tilfelle var imidlertid tvilsomt. Det ble meldt et tilfelle av tyf oidf eber i Lodingen, hos en fisker som i inkubasjonstiden hadde vært både på Mørekysten og i Lofoten. Smittekilde kunne imidlertid ikke oppspores. Ved fagtyping på Statens institutt for folkehelse ble det påvist en tyfoidstamme som ikke tidligere er påvist i Norge. Det synes å være en mulighet for at han er blitt smittet ved importert frukt.

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Helsestatistikk i 150 år. Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger

Helsestatistikk i 150 år. Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger 94 Statistiske analyser Statistical Analyses Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt. Nr. 52. Økonomisk utsyn over året 953. Economic survey. - 53. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer