Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015"

Transkript

1 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret

2 AVFALL SØR AS (TIDLIGERE RKR) Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer med slik fordeling på deltagende kommuner: Kristiansand 3 repr. Vennesla 1 repr. Søgne 1 repr. Songdalen 1 repr. Styret velger selv leder og nestleder. Velges av kommunestyret. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Magne Hunsbeth, FrP Solveig Robstad, Ap Solveig Robstad, Ap Magne Hunsbeth, Frp 2

3 BARNEREPRESENTANT - PLANSAKER Jfr. miljøverndep. rundskriv T-1/95/T-4/98 om Barn og planlegging. Valg av 1 representant med vararepresentant. Departementet anbefaler spesielt at kommunen oppnevner vararepr. for å unngå situasjoner der man er uten repr. og anfører bl.a. "I uheldige tilfelle vil det kunne være tale om saksbehandlingsfeil dersom kommunen ikke oppfyller lovkravet. Det vil være uheldig ved klagebehandling av reguleringsplan eller bebyggelsesplan, dersom hensyn og konsekvenser for barn og unge ikke er blitt tilstrekkelig belyst som følge av manglende oppfølging fra eller tilstedeværelse av barnerepresentanten." Når det gjelder hvem som skal oppnevnes er det i ovennevnte rundskriv anført følgende: en etatsjef eller annen tjenestemann som har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalg for plansaker etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer. Raymond Bærø. Raymond Bærø. 3

4 BEREDSKAPSRÅD Kommunalt beredskapsråd oppnevnes som forum for samarbeid mellom kommunale og statlige totalforsvarsmyndigheter på kommuneplanet. Rådet har følgende sammensetning: * Ordføreren (leder) * Administrasjonssjef (rådmann eller kontorsjef) * Kommunale og statlige fagorganer i kommunen * Politi/lensmann * Det lokale sivilforsvar * Forsvaret * inntil 2 representanter fra de frivillige organisasjoner Rådets oppgaver: * treffe avtaler om samarbeid * finne felles løsninger * gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold * gi råd om besluttende myndigheter på kommuneplan * ta initiativ til beredskapsforberedelser De frivillige organisasjonene melder inn sine kandidater for beredskapsrådet til kommunen. Oppnevningen skjer på grunnlag av organisasjonens størrelse i kommunen, eventuelt etter en turordning. Kommunens beredskapskoordinator er sekretær for rådet. Vervets varighet bør være 4 år. Velges av kommunestyret. Torhild Bransdal, Svein Skisland Aslak Wegge Arne Sundvold, Lensmann Frank Væting, Sivilforsvaret Edvard Janner, Heimevernet Jonny Lian, Røde Kors Jorunn Sagen Olsen, Frivilligsentralen Torhild Bransdal, Svein Skisland Aslak Wegge Arne Sundvold, Lensmann Frank Væting, Sivilforsvaret Edvard Janner, Heimevernet Jonny Lian, Røde Kors Jorunn Sagen Olsen, Frivilligsentralen 4

5 BOLIGSTIFTELSEN FOR ERVERV OG DRIFT AV BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE BOLIGSØKERE Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 2 andre medlemmer. Styret oppnevnes av kommunestyret. mer oppnevnes på tilsvarende måte. En bør vurdere om medlemmene i likhet med inneværende periode bør være de samme som de tre politisk valgte medlemmene av styret for kommunens andre boligstiftelse (Vennesla boligstiftelse for trygdeboliger). Funksjonstid: Kommunevalgperioden mer Else Lill Skuland, KrF (leder) Gerd Vigdis Slettedal, KrF Karin Hodne, Ap (nestleder) Line Iveland, Sp Henning Hansen H Åse Eikeland, H Inger Turid Tonstad, KrF (leder) Solveig Robstad, Ap (nestleder) Henning Hansen, H mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Line Iveland Øvland, Sp Gro Hetland, H 5

6 DYREVERNNEMND Dyrevernnemd for Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner. Det vises til 23 Dyrevernnemnder, Lov om dyrevern og brev fra Landbruksdepartementet. Dyrevernnemndene er statlige organer som oppnevenes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene og innstilling av distriktsveterinæren. Nemnda konstituerer seg med leder og nestleder - sekretær er distriktsveterinæren. Funksjonstid 4 år fra For perioden ble følgende foreslått: 1. Mikal Godtfredsen 2. Trygve Rønning. 1. Knut Føreland 2. Sven Slettedal 6

7 EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG NEMND I forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen (ikke bare verk og bruk) vedtok kommunestyret i sak 54/05 at det under henvisning til byskattelovens 4 skulle opprettes en sakkyndig nemnd som skal verdsette skattepliktige eiendommer. Berit Kittelsen, Ap, leder Oddvar Steinsland, KrF, nestleder Eivind Drivenes, Sp mer Thor Nordvold, Ap Birger Bjellås, KrF Sally Vennesland, H Berit Kittelsen, Ap, leder Oddvar Steinsland, KrF, nestleder Eivind Drivenes, Sp mer Liv Lauvsland, Ap Bjørn Haugland, KrF Rune Bøhn, V 7

8 EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG KLAGENEMND I forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen (ikke bare verk og bruk) vedtok kommunestyret i sak 54/05 at det under henvisning til byskattelovens 4 skulle opprettes en sakkyndig ankenemnd som behandler klager på de takster sakkyndig nemnd har fastsatt. Tor Inge Lund, Ap, leder Magne Hunsbeth, FrP, nestleder Else Lill Skuland, KrF mer John Dale, Ap Trygve Rønning, H Niels Otto Hægeland, KrF Magne Hunsbeth, FrP, leder Lars Jørgen Hauge, Ap, nestleder Celina Hagen, KrF mer Ingvald Ingebretsen, H Anne Marie Mortensen, Ap Tommy Ingebretsen, KrF 8

9 ELDRERÅDET Etter lov om eldreråd skal det i hver kommune være et eldreråd. Kommunestyret vedtok at utvalget skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer fra pensjonistforeningene i kommunen, og et medlem fra levekårsutvalget og et medlem fra plan- og økonomiutvalget. Pensjonistforeningene i kommunen fremmer forslag til medlemmer og varamedlemer. Pr. i dag er det ett forslag: Vennesla Arbeiderpartis pensjonistgruppe: Øystein Larsen med Edvin Skaiå som varamedlem.. Rådet velger selv leder og nestleder, og disse skal velges blant pensjonistene i rådet. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Øystein Larsen, (Leder) Lillian Aas Lyngby (Nestleder) Arne Skov-Skov, Bjørn Egil Haugland, Krf (Levekårsutvalget) Bernt Slettedal, H (PLØK) mer Edvin Skaiå Erna Robstad Liv Lauvsland, Ap Bjørnar Rimereit, Frp Randi M. Fjellestad, Ap (levekår) Alexander Etsy Jensen, Frp (pløk) mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Bernt Slettedal, H Forslag fra andre for perioden : Erna Robstad Unn Abrahamsen Øystein Larsen Vara: Arne Skov-Skov Ragnhild Eidet Hansen Edvin Skaiå 9

10 FELLESRÅD FOR VENNESLA PRESTEGJELD - REPRESENTANT Kommunestyret vedtok i møte sak 33/88 å opprette et fellesråd for Vennesla prestegjeld og med følgende sammensetning: 1 repr. fra Hægeland menighetsråd 1 repr. fra Øvrebø menighetsråd 2 repr. fra Vennesla menighetsråd Soknepresten Kirkevergen 1 repr. fra formannskapet Olav Eivindson, KrF Bernt Slettedal - H Bernt Slettedal, H Berit Kittelsen, Ap 10

11 FORHANDLINGSUTVALG FOR GRUNNERVERV Velges av kommunestyret. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Oddbjørn Aardalen Trygve Rønning mer Reidun Svaland Oddvar Vennesland Trygve Rønning har i løpet av perioden trukket seg fra vervet. Oddvar Vennesland har gått inn som fast medlem. Det er ikke oppnevnt nytt varamedlem. Knut Føreland Lars Jørgen Hauge mer Oddvar Vennesland Arne Reidar Bronebakk 11

12 FORLIKSRÅDET Valgperiode Forliksrådet skal ha 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. mene tilkalles i den rekkefølge de er oppnevnt. Valget foregår som forholdsvalg, når minst et medlem krever det. Vilkår for å kunne velges: * må ha fylt 25 år * embetsmenn i dømmende stillinger og dommerfullmektiger kan ikke velges * den som ikke bor i kommunen, eller som har fylt 65 år eller som har vært forliksrådsmedlem i de siste åtte år, kan nekte å ta imot valg. Departementet presiserer at rådsmedlemmene er dommere, og at domstolslovens 53 gjelder for dem: De må være norske statsborgere - menn eller kvinner - som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Forliksrådet er en del av vår rettergangsordning, og det er derfor nødvendig at det bare velges personer som i enhver henseende er skikket for vervet. Departementet understreker at valget er et valg til politisk råd eller utvalg. Videre er det avgjørende å bevare kontinuiteten og ikke skifte ut hele rådet på en gang. Departementet anfører at pensjonerte jurister og/eller ansatte ved kommuneadministrasjonen kan velges. Velges av kommunestyret. Kommunestyret velger leder. Kommunestyret har tidligere i år vedtatt at det opprettes felles forliksråd med Iveland kommune. Iveland kommune er tildelt 1. varamedlem i rådet. Valgperioden gjelder fram til For perioden er følgende oppnevnt: Inger Johanne Robstad, Ap (Leder) Roger Christiansen, V Ruth Grøndahl, KrF mer 1. Evelyn Molle Honnemyr (Iveland) 2. Arne O. Almedal, Frp 3. Olav Aasen, H 4. Jo Drivdal, Sp For perioden foreslås: Venter til nytt valgmøte i august 2012 mer 12

13 FORUM FOR KONTAKT MELLOM KIRKE OG KOMMUNE Skriv fra Vennesla kirkelige fellesråd Det velges 3 representanter fra kommunen: - Rådmann, eller den han bemyndiger. - Ordfører - politiker Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Torhild Bransdal, KrF Bernt Slettedal, H Gerd Signe Vigebo (på vegne av rådmannen) Svein Skisland Torhild Bransdal, KrF Eivind Drivenes, Sp 13

14 HEIMEVERNSNEMND I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd på 3 medlemmer. 2 av disse velges av kommunestyret. Det tredje medlemmet er en representant fra politiet, og pekes ut av politimesteren eller av lensmannen i vedkommende kommune. Nemnda velger selv leder og sekretær blant medlemmene. Nemndas viktigste oppgave er å vurdere personell som søker seg til, eller overføres til Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget der det er gitt et begrunnet ønske om å fjerne personell fra Heimevernet. Line Vennesland, FrP Bjørn Robstad, AP Line Vennesland, FrP Bjørn Robstad, AP 14

15 INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER - REPR. Ifølge IKAVAs vedtekter 7 skal hver medlemskommune oppnevne en representant med vararepresentant til representantskapet. Kommunestyret velger 1 repr. med vararepr. til representantskapet. Funksjonstid kommunevalgperioden. Kommunestyret har tidligere vedtatt å delegere til rådmannen å utpeke medlem og varamedlem til representantskapet. Odd Arild Nordli Reidun Hagelin : Odd Arild Nordli Reidun Hagelin 15

16 KRISTIANSAND - VENNESLA INTERKOMMUNALE AVLØPSANLEGG / OTRA INTERKOMMUNALE AVLØPSANLEGG Styret består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvor Vennesla kommune velger 2 og Kristiansand kommune 2 medlemmer med varamedlemmer. Styret velger selv formann og nestleder. mene danner også styre for Otra Interkommunale avløpsanlegg. Kommunestyret velger medlemmene/varamedlemmene. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Daniel Bakken, KrF Knut Føreland - Sp Else Lill Skuland - KrF Solveig Robstad - Ap Solveig Robstad, Ap Oddvar Steinsland, KrF Dzemal Martinovic, Ap Celina Hagen, KrF 16

17 LØNNSUTVALG POLITISK Utvalget skal bestå av 3 politisk valgte medlemmer fra administrasjonsutvalget. Utvalgets medlememr skal representere Vennesla kommune på arbeidsgiverkonferansen. Plan- og økonomiutvalgets ansvar jfr. Reglement for administrasjonsutvalget 10 pkt. 1 politisk lønnsutvalg. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Berit Kittelsen, Ap leder Line Vennesland - FrP Olav Eivindson, KrF mer Eivind Drivenes - Sp Bernt Slettedal - H Birger Bjellås - KrF Berit Kittelsen, Ap (leder) Bernt Slettedal, H Torhild Bransdal, KrF mer Eivind Drivenes, Sp Line S. Vennesland, Frp Bjørn Haugland, KrF 17

18 MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD Midt-Agder friluftsråd består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Kommunestyret behandlet i møte nye vedtekter for Midt-Agder Friluftsråd. Rådet er nå organisert som et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven. Vedtektenes 5 har følgende bestemmelse: Styret består av ett medlem med varamedlem fra hver av deltakerkommunene. Styremedlemmene oppnevnes blant sentrale politikere i kommunestyrene av kommunen for fire år. Eivind Drivenes - Sp Torhild Bransdal - KrF Eivind Drivenes - Sp Bjørn Egil Haugland - KrF 18

19 MILITÆR SKJØNNSNEMND I henhold til lov om militære rekvisisjoner, skal kommunestyret fremme forslag på 2 medlemmer med vararepr. Lokal skjønnsnemnd skal ha 3 medlemmer med varamedlemmer. 2 av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av fylkesmannen etter forslag fra kommunen. Ett av disse som leder. Forsvaret oppnevner det tredje medlem (ikke forslag fra kommunen). De som foreslås bes forespurt. Disse må ikke være mobiliseringsdisponert i Forsvaret eller Sivilforsvaret. Aktuelle personer bør heller ikke inneha nøkkelstilling i kommunens krigstidsstab eller andre grener av den sivile krigsorganisasjon. Alderen bør ikke overstige 70 år ved funksjonstidens utløp. Nemnda skal dekke også funksjonene til nåværende skjønnsnemnd for motorkjøretøyer. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Arne B. Bang, Ap Birger Bjellås, KrF mer Solveig Robstad, Ap Odd Inge Kaase, H Geir Wehus, Ap Oddbjørn Hagen, V mer Solveig Robstad, Ap Jannicke Dale, H 19

20 MOSEIDMOEN INDUSTRIBYGG. Berit Kittelsen, Ap Håvard Kartevoll, H Magne Hunsbeth, Frp mer Solveig Robstad, Ap Odd Inge Kaase, H Lars Jørgen Hauge, Ap (leder) Daniel Bakken, KrF Magne Hunsbeth, Frp 1. vara: Rune Bøhn, V 20

21 OVERFORMYNDERIET Vergemålsloven av Til overformyndere eller vararepresentanter kan bare velges vederheftige og dugelige kvinner og menn som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmannen, skifteforvaltere og lønnede tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges. Det skal velges 2 overformyndere med varamedlemmer i hver kommune. mene velges for 4 år med valg hvert 2. år. mene velges for 2 år. Vergemålsloven er endret slik at ansvaret for overformynderiet skal overføres til staten. Ikraftsettelse av dette er utsatt slik at det også denne gang skal oppnevnes kommune overformynderi som fungerer inntil videre. Bjørn Robstad Ap (leder) Liv Lauvsland, Ap mer Oddvar Steinsland - KrF Sally Vennesland - H Bjørn Robstad Ap (leder) Liv Lauvsland, Ap mer Oddvar Steinsland - KrF Henning Hansen - H 21

22 PLAN- OG BYGGE KOMITE Kommunestyret vedtok i sak 01/07 at det skulle opprettes en fast plan- og byggekomite. Denne skal bestå av 3 politisk valgte medlemmer oppnevnt av kommunestyret. I tillegg oppnevner rådmannen en fast administrativ representant. I den enkelte byggesak vil den aktuelle enhetsleder være medlem. Endelig tiltres komiteen av 1 representant fra de ansatte samt 1 representant fra Råd for funksjonshemmede. Disse har møte-, tale- og forslagsrett. Komiteen velger selv leder og nestleder for det enkelte prosjekt. Oddvar Steinsland, KrF Bernt Slettedal, H Arne B Bang, Ap mer Kjetil Ubostad, Sp Sally Vennesland, H Else Lill Skuland- KrF Oddvar Steinsland, KrF (leder) Bernt Slettedal, H Liv Lauvsland, Ap Vara: 1. Kjetil Ubostad, Sp 2. Line Skøii Vennesland, Frp 3. Rune Bøhn, V 22

23 KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT REPRESENTANTSKAPET. Iflg. k.styrelovens 60, pkt. 4, skal det være et felles representantskap for et revisjonsdistrikt. Representantskapet skal ha følgende representanter (etter innbyggertallet): - Kristiansand 3 representanter - Vennesla 2 representanter - Søgne 1 representant - Songdalen 1 representant I h.h.t. kommunelovens 60, pkt. 2 er følgende utelukket fra valg: ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet (plan- og økonomiutvalget), medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Representantskapet velger selv leder og eventuell nestleder. Kommunestyret oppnevner repr. for egen kommune. I rundskriv H-26/91 av skriver Kommunaldepartementet at det er ønskelig av kommunen velger sine representanter til representantskapet blant kontrollutvalgenes medlemmer. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Alexander Etsy Jensen, FrP Bente Laland, Sp Torunn Fredwall, Ap Sally Vennesland, H Oddbjørn Hagen, V Inger Knobel Eikeland, Ap Bjørnar Rimereit, Frp Bente Laland, Sp 23

24 24

25 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Kommunestyret vedtok i møte nye retningslinjer for rådet. Av reyningslinjene fremgår bl.a.: Oppnevning og sammensetning: 2 politikere. 3 representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges blant disse fem hovedgrupperingene: - Bevegelseshemmede. - Hørselshemmede. - Synshemmede. - Utviklingshemmede. - Skjulte funksjonshemninger. Kommunestyret oppnevner medlemmer til rådet og velger også leder og nestleder. Det skal også oppnevnes en prioritert vararepresentantliste for politikere og en for representanter fra organisasjonene. Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne har lokale lag og foreninger samt Funksjonshemmedes Samarbeidsforum (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på fylkes/regionalt nivå forslagsrett. Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden Steinar Fredriksen, Ap, nestleder Knut Føreland, Sp Bernt Backhe, leder Kåre Kråkeland Wiggo Solheim mer Inger Turid Tonstad, Krf Åse Eikeland, H Ommund Strandberg, Steinar Fredriksen, Ap, nestleder Åse Eikeland, H Grete Bjønnum Kåre Kråkeland Wiggo Solheim mer Inger Turid Tonstad, KrF Krf Peder I. Grønnestad, Sp Asbjørn Halvorsen Svein Jarle Aas 25

26 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER Ved hver av skolene er det opprettet samarbeidsutvalg. Et av medlemmene i disse skal være politisk oppnevnt blant medlemmene i Levekårsutvalget. Representantene er ansvarlig for å bringe saker fra levekårsutvalget til samarbeidsutvalget og fra dette til levekårsutvalget. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Skole: : : Samkom: Janne Kvale - FrP Christina B Jacobsen- FrP Moseidmoen: Arne B Bang Ap Rune Lund- Ap Hunsfoss: Tor Søren Drivenes - H Henning Hansen - H Eikeland: Liv Lauvsland - Ap Line Iveland -Sp Skarpengland: Gerd Vigdis Slettedal Knut A Løvdal - KrF Kvarstein: Inger Turid Tonstad - KrF Bjør Egil Haugland - KrF Vennesla: Steinar Fredriksen - Ap Karin Hodne - Ap Vennesla Ungdomsskole: Odd Reidar Loland - FrP Ingrid Koland - H Skole: : : Samkom: Astrid Frigstad, V Tommy Ingebretsen, KrF Eikeland: Tommy Ingebretsen, Krf Astrid Frigstad, V Skarpengland: Gerd Vigdis Slettedal, KrF Knut Løvdal, KrF Vennesla skole: Emma Martinovic, Ap Steinar Fredriksen, Ap Vennesla u.skole: Jens Røed, H Tor Søren Drivenes, H Kvarstein: Randi M.Fjellestad, Ap Inger Turid Tonstad, KrF Moseidmoen: Steinar Fredriksen, Ap Emma Martinovic, Ap Hunsfoss: Tor Søren Drivenes,H Jens Røed,H 26

27 SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER Barnehage: : : Klokkerstua: Søndagsbakken: Barnestua: Øvrebø: Hægeland: Snømyra: Solsletta: Knerten: Bringebærdalen Djupmyra Graslia Harestua Hompetitten Jordbærstrået Mariknotten Trollstua Gerd Vigdis Slettedal - KrF Harald Rønning KrF Tor Søren Drivenes - H Bjørn Egil Haugland- KrF Knut A Løvdal - KrF Odd Reidar Loland FrP Inger Turid Tonstad - KrF Karin Hodne - Ap Steinar Fredriksen Ap Liv Lauvsland -Ap Line Iveland - Sp Arne B Bang - Ap Henning Hansen H Signe Rysstad - KrF Janne Kvale FrP Jan Sverre Reber - Ap Valgnemdas forslag for perioden : Barnehage: : : Klokkerstua: Gerd Vigdis Slettedal Knut Løvdal Solsletta: Randi M. Fjellestad Inger Turid Tonstad Smååsane: Tor Søren Drivenes Jens Røed Øvrebø bhg Astrid Frigstad Tommy Ingebretsen Jordbærstrået Tommy Ingebretsen Astrid Frigstad Djupmyra Gerd Vigdis Slettedal Knut Løvdahl Læringsverkstedet: Emma Martinovic Steinar Fredriksen Snømyra: Jens Røed Tor Søren Drivenes Mariknotten: Randi M. Fjellestad Inger Turid Tonstad Bringebærdalen: Steinar Fredriksen Emma Martinovic Barnestua: Tor Søren Drivenes Jens Røed Søndagsbakken: Inger Turid Tonstad Randi M. Fjellestad Harestua: Inger Turid Tonstad Randi M. Fjellestad Barnas Rom: Emma Martinovic Steinar Fredriksen 27

28 SANDRIPHEIA SKISENTER - REPR. TIL STYRET I henhold til gjeldende vedtekter skal styret bestå av 7 medlemmer: 1 politisk valgt repr. fra Vennesla kommune 1 politisk valgt repr. fra Kristiansand kommune 1 politisk valgt repr. fra Songdalen kommune 1 politisk valgt repr. fra Søgne kommune 1 politisk valgt repr. fra Vest-Agder fylkeskommune 1 representant fra Skikretsen 1 representant fra Midt-Agder Friluftsråd Eivind Drivenes - Sp Torhild Bransdal - KrF Eivind Drivenes - Sp Bjørn Egil Haugland - KrF 28

29 REPRESENTANTSKAP FOR STIFTELSEN SETESDALSBANEN Kommunestyret skal oppnevne 2 medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for Stiftelsen Setesdalsbanen. Berit Kittelsen, Ap Åse Eikeland, H mer Thor Nordvold, Ap Knut Føreland, Sp mer Nedlagt 29

30 SPAREBANKENS FORSTANDERSKAP - REPR. I brev datert fra Sparebanken Pluss er det anført følgende: Vennesla kommune velger ett medlem og ett varamedlem til bankens forstanderskap. Det offentlig valgte medlem fra Vennesla er Birger Bjellås, som ble valgt første gang i Etter sparebanklovens bestemmelser er lengste sammenhengende funksjonstid i ett verv 12 år. I møte besluttet bankens forstanderskap at lengste sammenhengende funksjonstid i samme verv skal være 8 år. Endringen ble gjort gjeldende for de som er valgt første gang i 2005 eller senere. Det offentligvalgte medlem fra Vennesla er således valgbar for en ny periode. For varamedlemmer er det ikke slik tidsbegrensning.» Birger Bjellås, KrF Berit Kittelsen, Ap Bernt Slettedal, H Tommy Ingebretsen, KrF 30

31 STIFTELSEN LIBERTY Styret består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, fordelt slik: 3 medlemmer fra Vennesla kommune 2 medlemmer fra Vennesla skoler 2 medlemmer fra Libertys venner Funksjonstid: Kommunevalgperioden Magne Hunsbeth, Frp Steinar Fredriksen, Ap Line Iveland, Sp mer Olav Einstabland, H Liv Lauvsland, Ap Birger Bjellås, KrF Magne Hunsbeth, Frp Steinar Fredriksen, Ap Peder I. Grønnestad, Sp mer Ingvald Ingebretsen, H Emma Martinovic, Ap Line I. Øvland, Sp 31

32 STIFTELSEN SETESDALSBANEN STYREREPR Ifølge vedtektenes 2 skal Vennesla kommune ha ett medlem med personlig varamedlem i styret. Velges av kommunestyret. Funksjonstid for nyvalgte medlemmer gis oppstart fra Line Vennesland, Frp Knut Føreland, Spf Liv Lauvsland, Ap Eivind Drivenes, Sp 32

33 VASSDRAGSSTYRET FOR NEDRE OTRA - REPR. I henhold til vedtektene skal styret sammensettes på følgende måte: Kristiansand kommune 1 repr. politisk oppnevnt " 1 repr fra administrasjonen Vennesla kommune 1 repr. politisk oppnevnt " 1 repr. fra administrasjonen - miljøvernleder Iveland kommune 1 repr. politisk oppnevnt Otra laxefiskelag/-fiskelag 1 repr. Nedre Otra grunneierlag 1 repr. Otteraaens brugseierforening 1 repr. Kommuneutvalget for Setesd 1 observatør V-Agder fylkeskommune 1 observatør Fylkesmannen i Vest-Agder 1 observatør Bjørn Trygve Nordhagen, Ap Magne Hunsbeth, FrP Solveig Robstad, Ap Magne Hunsbeth, Frp 33

34 VENNESLA BOLIGSTIFTELSE Styret i stiftelsen består av 5 repr., hvorav 3 kommunale repr., 1 repr. fra beboerne oppnevnt av eldrerådet og 1 repr. oppnevnt av rådet for funksjonshemmede. En bør vurdere om de tre politisk valgte medlemmene slik som i dag bør være de samme som medlemmene av styret for kommunens andre boligstiftelse (Boligstiftelsen for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere). Else Lill Skuland, Krf (leder) Karin Hodne, Ap (nestleder) Henning Hansen H En fra Eldrerådet En fra Rådet for Funksjonshemmede mer Åse Eikeland, H Line Iveland, Sp Gerd Vigdis Slettedal, Krf Inger Turid Tonstad, KrF (leder) Solveig Robstad, Ap (nestleder) Henning Hansen, H mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Line Iveland Øvland, Sp Gro Hetland, H 34

35 A3-RESSURS REPRESENTANTER TIL STYRET Det skal oppnevnes et politisk valgt medlem til styret for A3 ressurs. Formelt er det generalforsamlingen som oppnevner denne. Neste generalforsamling holdes 1. halvår Torhild Bransdal, KrF Line Vennesland, FrP Nina Schei Ledang Kirsten J. Horrigmo Liv Tone Drivenes Aslak Wegge 35

36 VENNESLA VEKST - REPR. I STYRET Det velges 1 medlem med vararepresentant. Torhild Bransdal - KrF Thor Nordvold - Ap (Hopp over) 36

37 VENNESLA MUSIKKORPS/SKOLEKORPS - REPR. Etter vedtektene skal kommunen velge ett medlem med personlig varamedlem til styret. Levekårsutvalget oppnevner. (hopp over) 37

38 VENNESLASTUAS STYRE - REPR. Det skal oppnevnes et politisk valgt medlem til styret for Venneslastua. For perioden er følgende oppnevnt: Randi Solveig Vennesland, FRP Bjørn Helge Knutsen, AP Tor Søren Drivenes, H Randi M. Fjellestad, Ap. 38

39 VEST-AGDER-MUSEET IKS REPRESENTANTSKAPET I henhold til vedtektene for selskapet skal Vennesla kommune ha et medlem av representantskapet. Denne skal oppnevnes av kommunestyret. For inneværende periode er det ikke foretatt slik oppnevning. Eivind Drivenes - Sp Else Lill Skuland - KrF Eivind Drivenes - Sp Daniel Bakken - KrF 39

40 VIGELAND HOVEDGÅRD - STIFTELSEN - REPR. Det skal oppnevnes en kommunal representant til styret for Stiftelsen Vigeland Hovedgård.. Dette er i henhold til vedtektene for stiftelsen. Thor Nordvold, Ap Berit Kittelsen, Ap Tommy Ingebretsen, KrF Daniel Bakken, KrF 40

41 VISIT KRISTIANSAND (TIDLIGERE DESTINASJON SØRLANDET) Tidligere Destiansajon Sørlandet er endret til Visit Kristiansand på årsmøtet i april i Selskapet er et fellesorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige myndigheter som har interesser i reiselivsnæringen. Etter omorganiseringen har styret 7 representanter hvorav 2 velges av Knutepunkt Sørlandet. Øvrige styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Omdanningen av selskapet betyr at det som nå må oppnevnes er kommunens representant på generalforsamlingen. Hvis det ikke oppnevnes egen representant for dette vil funksjonen automatisk være tillagt ordføreren. Ordfører Varaordfører 41

42 ØVREBØ PRESTEGÅRD STIFTELSE - REPR. TIL REPRESENTANTSKAP I henhold til vedtektene for stiftelsen skal kommunen velge 4 medlemmer til representantskapet med varamedlemmer.. Solveig Robstad, Ap Bjørn Egil Haugland, Krf Knut Føreland - Sp Olav Aasen, H Arne Bentsen, Ap Gerd Vigdis Slettedal, Krf Catrine Sørli, Sp Inger Marie Uleberg, H Liv Lauvsland, Ap Gerd Vigdis Slettedal, KrF Peder I. Grønnestad, Sp Olav Aasen, H Emma Martinovic, Ap Bjørn Egil haugland, KrF Knut Føreland, Sp Tor Søren Drivenes, H 42

43 ØVREBØ PRESTEGÅRD STIFTELSE - STYREREPR. Det skal oppneves et kommunalt medlem til styret for stiftelsen. Kjetil Ubostad, Sp Åse Eikeland, H Solveig Robstad, Ap Kjetil Ubostad, Sp 43

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden Vennesla kommune Kommunale valg for perioden 2015 2019 Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret 17.12.2015. AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT AS REPRESENTANTSKAP Kommunestyret behandlet

Detaljer

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2007 2011. Ajourført pr. 06.01.10

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2007 2011. Ajourført pr. 06.01.10 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden 2007 2011 Ajourført pr. 06.01.10 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: BARNEREPRESENTANT - PLANSAKER... 4 BEREDSKAPSRÅD... 5 BOLIGSTIFTELSEN FOR ERVERV OG DRIFT AV BOLIGER

Detaljer

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 01.09.2011 kl. 18:00 18:08 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Torhild Bransdal (Kristelig folkeparti),

Detaljer

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP)

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 26.09.2013 kl. 18:00 18.20 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F), Berit Kittelsen

Detaljer

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp)

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF)

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 04.09.2014 kl. 18:00-1935 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V)

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 19:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP)

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.03.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Knut Føreland (Sp) Oddvar Steinsland (KrF) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Olav Eivindson (KrF) og Knut Føreland (Sp) Oddvar Steinsland (KrF) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 08.10.2015 kl. 18:00 18:20 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap)

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 20:05 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP)

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 19:45 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 20:15 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.01.2010 kl. 18:00 21.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Bjørnar Rimereit (Frp)

Bjørnar Rimereit (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00-22:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Berit Kittelsen

Detaljer

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V)

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.06.2014 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00-20:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Tommy Røinås Ingebretsen (KrF), Solveig Robstad (Ap), Olav Aasen (H) Peder Ingolf Grønnestad og Oddbjørn Hagen.

Tommy Røinås Ingebretsen (KrF), Solveig Robstad (Ap), Olav Aasen (H) Peder Ingolf Grønnestad og Oddbjørn Hagen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 03.09.2015 kl. 18:00 20:40 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 27.08.2013 kl. 9:15 11.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Dagne Ropstad, rådgiver helse og omsorg, sak 4 og 5. Liv Karin Leland, sak 1 og 2. Bess Thormodsæther, referatsak 2.

Dagne Ropstad, rådgiver helse og omsorg, sak 4 og 5. Liv Karin Leland, sak 1 og 2. Bess Thormodsæther, referatsak 2. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Gerd

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.06.2011 kl. 9:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.05.2011 kl. 10.00 14.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Torhild Bransdal (KrF), Else-Lill Skuland (KrF),

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Wenche Hugdahl (Frp) for Astrid Tjomsås Frigstad

Wenche Hugdahl (Frp) for Astrid Tjomsås Frigstad VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 9).

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 9). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.02.2011 kl. 9:00 14.15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56).

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 14:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 13.30 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5

10/10 10/ Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla /11 09/ Søknad om tilskudd fra Inga og Olav Øvrebø's legat 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid Tonstad

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.05.2015 kl. 9:00-1000 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.05.2015 kl. 9:00-1000 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:00-1000 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Berit Kittelsen (Ap), Torhild Bransdal (KrF), Eivind

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.09.2012 kl. 9:00 11:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Erik Løchen Nestleder H Torfinn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21/13).

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21/13). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.04.2013 kl. 9.45 13.15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF)

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.01.2012 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Wenche Hugdahl (Frp) for Tor Søren Drivenes. Forfall: Wenche Hugdahl(Frp) på sak 19 og 20/14

Wenche Hugdahl (Frp) for Tor Søren Drivenes. Forfall: Wenche Hugdahl(Frp) på sak 19 og 20/14 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 03.04.2014 kl. 9:00 13.15 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _&17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9: Sted: sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _&17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 07.04.2011 kl. 9:00 1500 Sted: sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _&17 Tilstede: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid

Detaljer

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

Anders Føreland (Ap), Kirsten J Horrigmo (V) Berit Kittelsen (Ap), Oddbjørn Hagen (V)

Anders Føreland (Ap), Kirsten J Horrigmo (V) Berit Kittelsen (Ap), Oddbjørn Hagen (V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 03.05.2012 kl. 18:00 kl. 22:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Kristin Håland (Utdanningsforbundet)

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Kristin Håland (Utdanningsforbundet) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.03.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Emma Martinovic

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Emma Martinovic VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 IVELAND KOMMUNE Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 Ordfører og varaordfører Ordfører for perioden 2011-2015: Gro Anita Mykjåland, Sp. Varaordfører for perioden 2011-2015:

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert november 2017

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert november 2017 Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert november 2017 Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 25.08.2015 kl. 10.15 15.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp).

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 11.15 13.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr F),

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016:

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016: Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert august 2016: Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H)

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H) VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 11:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5).

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:45 11:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

Protokollfører: Dagne Ropstad på sak 11/36, Kristin Eidet Robstad på sak 11/37 og 11/38

Protokollfører: Dagne Ropstad på sak 11/36, Kristin Eidet Robstad på sak 11/37 og 11/38 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 06.01.2011 kl. 9:00 12.30 Sted: sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.04.2010 kl. 9:00 15.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Åse Eikeland på sak 29-30 (H)

Åse Eikeland på sak 29-30 (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:30 14:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Aurskog-Høland kommune TID: 26.10.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.02.2015 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00-14.30 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.02.2015 kl. 9:00 11:00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal,

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 11:55 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Dzemal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid Tonstad (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.05.2012 kl. 9:30 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.09.2010 kl. 9:00 14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 21.08.2013 kl. 9:00 14.50 Sted: Kommunestyresalen /sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer