Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015"

Transkript

1 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret

2 AVFALL SØR AS (TIDLIGERE RKR) Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer med slik fordeling på deltagende kommuner: Kristiansand 3 repr. Vennesla 1 repr. Søgne 1 repr. Songdalen 1 repr. Styret velger selv leder og nestleder. Velges av kommunestyret. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Magne Hunsbeth, FrP Solveig Robstad, Ap Solveig Robstad, Ap Magne Hunsbeth, Frp 2

3 BARNEREPRESENTANT - PLANSAKER Jfr. miljøverndep. rundskriv T-1/95/T-4/98 om Barn og planlegging. Valg av 1 representant med vararepresentant. Departementet anbefaler spesielt at kommunen oppnevner vararepr. for å unngå situasjoner der man er uten repr. og anfører bl.a. "I uheldige tilfelle vil det kunne være tale om saksbehandlingsfeil dersom kommunen ikke oppfyller lovkravet. Det vil være uheldig ved klagebehandling av reguleringsplan eller bebyggelsesplan, dersom hensyn og konsekvenser for barn og unge ikke er blitt tilstrekkelig belyst som følge av manglende oppfølging fra eller tilstedeværelse av barnerepresentanten." Når det gjelder hvem som skal oppnevnes er det i ovennevnte rundskriv anført følgende: en etatsjef eller annen tjenestemann som har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalg for plansaker etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer. Raymond Bærø. Raymond Bærø. 3

4 BEREDSKAPSRÅD Kommunalt beredskapsråd oppnevnes som forum for samarbeid mellom kommunale og statlige totalforsvarsmyndigheter på kommuneplanet. Rådet har følgende sammensetning: * Ordføreren (leder) * Administrasjonssjef (rådmann eller kontorsjef) * Kommunale og statlige fagorganer i kommunen * Politi/lensmann * Det lokale sivilforsvar * Forsvaret * inntil 2 representanter fra de frivillige organisasjoner Rådets oppgaver: * treffe avtaler om samarbeid * finne felles løsninger * gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold * gi råd om besluttende myndigheter på kommuneplan * ta initiativ til beredskapsforberedelser De frivillige organisasjonene melder inn sine kandidater for beredskapsrådet til kommunen. Oppnevningen skjer på grunnlag av organisasjonens størrelse i kommunen, eventuelt etter en turordning. Kommunens beredskapskoordinator er sekretær for rådet. Vervets varighet bør være 4 år. Velges av kommunestyret. Torhild Bransdal, Svein Skisland Aslak Wegge Arne Sundvold, Lensmann Frank Væting, Sivilforsvaret Edvard Janner, Heimevernet Jonny Lian, Røde Kors Jorunn Sagen Olsen, Frivilligsentralen Torhild Bransdal, Svein Skisland Aslak Wegge Arne Sundvold, Lensmann Frank Væting, Sivilforsvaret Edvard Janner, Heimevernet Jonny Lian, Røde Kors Jorunn Sagen Olsen, Frivilligsentralen 4

5 BOLIGSTIFTELSEN FOR ERVERV OG DRIFT AV BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE BOLIGSØKERE Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 2 andre medlemmer. Styret oppnevnes av kommunestyret. mer oppnevnes på tilsvarende måte. En bør vurdere om medlemmene i likhet med inneværende periode bør være de samme som de tre politisk valgte medlemmene av styret for kommunens andre boligstiftelse (Vennesla boligstiftelse for trygdeboliger). Funksjonstid: Kommunevalgperioden mer Else Lill Skuland, KrF (leder) Gerd Vigdis Slettedal, KrF Karin Hodne, Ap (nestleder) Line Iveland, Sp Henning Hansen H Åse Eikeland, H Inger Turid Tonstad, KrF (leder) Solveig Robstad, Ap (nestleder) Henning Hansen, H mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Line Iveland Øvland, Sp Gro Hetland, H 5

6 DYREVERNNEMND Dyrevernnemd for Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner. Det vises til 23 Dyrevernnemnder, Lov om dyrevern og brev fra Landbruksdepartementet. Dyrevernnemndene er statlige organer som oppnevenes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene og innstilling av distriktsveterinæren. Nemnda konstituerer seg med leder og nestleder - sekretær er distriktsveterinæren. Funksjonstid 4 år fra For perioden ble følgende foreslått: 1. Mikal Godtfredsen 2. Trygve Rønning. 1. Knut Føreland 2. Sven Slettedal 6

7 EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG NEMND I forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen (ikke bare verk og bruk) vedtok kommunestyret i sak 54/05 at det under henvisning til byskattelovens 4 skulle opprettes en sakkyndig nemnd som skal verdsette skattepliktige eiendommer. Berit Kittelsen, Ap, leder Oddvar Steinsland, KrF, nestleder Eivind Drivenes, Sp mer Thor Nordvold, Ap Birger Bjellås, KrF Sally Vennesland, H Berit Kittelsen, Ap, leder Oddvar Steinsland, KrF, nestleder Eivind Drivenes, Sp mer Liv Lauvsland, Ap Bjørn Haugland, KrF Rune Bøhn, V 7

8 EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG KLAGENEMND I forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen (ikke bare verk og bruk) vedtok kommunestyret i sak 54/05 at det under henvisning til byskattelovens 4 skulle opprettes en sakkyndig ankenemnd som behandler klager på de takster sakkyndig nemnd har fastsatt. Tor Inge Lund, Ap, leder Magne Hunsbeth, FrP, nestleder Else Lill Skuland, KrF mer John Dale, Ap Trygve Rønning, H Niels Otto Hægeland, KrF Magne Hunsbeth, FrP, leder Lars Jørgen Hauge, Ap, nestleder Celina Hagen, KrF mer Ingvald Ingebretsen, H Anne Marie Mortensen, Ap Tommy Ingebretsen, KrF 8

9 ELDRERÅDET Etter lov om eldreråd skal det i hver kommune være et eldreråd. Kommunestyret vedtok at utvalget skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer fra pensjonistforeningene i kommunen, og et medlem fra levekårsutvalget og et medlem fra plan- og økonomiutvalget. Pensjonistforeningene i kommunen fremmer forslag til medlemmer og varamedlemer. Pr. i dag er det ett forslag: Vennesla Arbeiderpartis pensjonistgruppe: Øystein Larsen med Edvin Skaiå som varamedlem.. Rådet velger selv leder og nestleder, og disse skal velges blant pensjonistene i rådet. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Øystein Larsen, (Leder) Lillian Aas Lyngby (Nestleder) Arne Skov-Skov, Bjørn Egil Haugland, Krf (Levekårsutvalget) Bernt Slettedal, H (PLØK) mer Edvin Skaiå Erna Robstad Liv Lauvsland, Ap Bjørnar Rimereit, Frp Randi M. Fjellestad, Ap (levekår) Alexander Etsy Jensen, Frp (pløk) mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Bernt Slettedal, H Forslag fra andre for perioden : Erna Robstad Unn Abrahamsen Øystein Larsen Vara: Arne Skov-Skov Ragnhild Eidet Hansen Edvin Skaiå 9

10 FELLESRÅD FOR VENNESLA PRESTEGJELD - REPRESENTANT Kommunestyret vedtok i møte sak 33/88 å opprette et fellesråd for Vennesla prestegjeld og med følgende sammensetning: 1 repr. fra Hægeland menighetsråd 1 repr. fra Øvrebø menighetsråd 2 repr. fra Vennesla menighetsråd Soknepresten Kirkevergen 1 repr. fra formannskapet Olav Eivindson, KrF Bernt Slettedal - H Bernt Slettedal, H Berit Kittelsen, Ap 10

11 FORHANDLINGSUTVALG FOR GRUNNERVERV Velges av kommunestyret. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Oddbjørn Aardalen Trygve Rønning mer Reidun Svaland Oddvar Vennesland Trygve Rønning har i løpet av perioden trukket seg fra vervet. Oddvar Vennesland har gått inn som fast medlem. Det er ikke oppnevnt nytt varamedlem. Knut Føreland Lars Jørgen Hauge mer Oddvar Vennesland Arne Reidar Bronebakk 11

12 FORLIKSRÅDET Valgperiode Forliksrådet skal ha 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. mene tilkalles i den rekkefølge de er oppnevnt. Valget foregår som forholdsvalg, når minst et medlem krever det. Vilkår for å kunne velges: * må ha fylt 25 år * embetsmenn i dømmende stillinger og dommerfullmektiger kan ikke velges * den som ikke bor i kommunen, eller som har fylt 65 år eller som har vært forliksrådsmedlem i de siste åtte år, kan nekte å ta imot valg. Departementet presiserer at rådsmedlemmene er dommere, og at domstolslovens 53 gjelder for dem: De må være norske statsborgere - menn eller kvinner - som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Forliksrådet er en del av vår rettergangsordning, og det er derfor nødvendig at det bare velges personer som i enhver henseende er skikket for vervet. Departementet understreker at valget er et valg til politisk råd eller utvalg. Videre er det avgjørende å bevare kontinuiteten og ikke skifte ut hele rådet på en gang. Departementet anfører at pensjonerte jurister og/eller ansatte ved kommuneadministrasjonen kan velges. Velges av kommunestyret. Kommunestyret velger leder. Kommunestyret har tidligere i år vedtatt at det opprettes felles forliksråd med Iveland kommune. Iveland kommune er tildelt 1. varamedlem i rådet. Valgperioden gjelder fram til For perioden er følgende oppnevnt: Inger Johanne Robstad, Ap (Leder) Roger Christiansen, V Ruth Grøndahl, KrF mer 1. Evelyn Molle Honnemyr (Iveland) 2. Arne O. Almedal, Frp 3. Olav Aasen, H 4. Jo Drivdal, Sp For perioden foreslås: Venter til nytt valgmøte i august 2012 mer 12

13 FORUM FOR KONTAKT MELLOM KIRKE OG KOMMUNE Skriv fra Vennesla kirkelige fellesråd Det velges 3 representanter fra kommunen: - Rådmann, eller den han bemyndiger. - Ordfører - politiker Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Torhild Bransdal, KrF Bernt Slettedal, H Gerd Signe Vigebo (på vegne av rådmannen) Svein Skisland Torhild Bransdal, KrF Eivind Drivenes, Sp 13

14 HEIMEVERNSNEMND I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd på 3 medlemmer. 2 av disse velges av kommunestyret. Det tredje medlemmet er en representant fra politiet, og pekes ut av politimesteren eller av lensmannen i vedkommende kommune. Nemnda velger selv leder og sekretær blant medlemmene. Nemndas viktigste oppgave er å vurdere personell som søker seg til, eller overføres til Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget der det er gitt et begrunnet ønske om å fjerne personell fra Heimevernet. Line Vennesland, FrP Bjørn Robstad, AP Line Vennesland, FrP Bjørn Robstad, AP 14

15 INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER - REPR. Ifølge IKAVAs vedtekter 7 skal hver medlemskommune oppnevne en representant med vararepresentant til representantskapet. Kommunestyret velger 1 repr. med vararepr. til representantskapet. Funksjonstid kommunevalgperioden. Kommunestyret har tidligere vedtatt å delegere til rådmannen å utpeke medlem og varamedlem til representantskapet. Odd Arild Nordli Reidun Hagelin : Odd Arild Nordli Reidun Hagelin 15

16 KRISTIANSAND - VENNESLA INTERKOMMUNALE AVLØPSANLEGG / OTRA INTERKOMMUNALE AVLØPSANLEGG Styret består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvor Vennesla kommune velger 2 og Kristiansand kommune 2 medlemmer med varamedlemmer. Styret velger selv formann og nestleder. mene danner også styre for Otra Interkommunale avløpsanlegg. Kommunestyret velger medlemmene/varamedlemmene. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Daniel Bakken, KrF Knut Føreland - Sp Else Lill Skuland - KrF Solveig Robstad - Ap Solveig Robstad, Ap Oddvar Steinsland, KrF Dzemal Martinovic, Ap Celina Hagen, KrF 16

17 LØNNSUTVALG POLITISK Utvalget skal bestå av 3 politisk valgte medlemmer fra administrasjonsutvalget. Utvalgets medlememr skal representere Vennesla kommune på arbeidsgiverkonferansen. Plan- og økonomiutvalgets ansvar jfr. Reglement for administrasjonsutvalget 10 pkt. 1 politisk lønnsutvalg. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Berit Kittelsen, Ap leder Line Vennesland - FrP Olav Eivindson, KrF mer Eivind Drivenes - Sp Bernt Slettedal - H Birger Bjellås - KrF Berit Kittelsen, Ap (leder) Bernt Slettedal, H Torhild Bransdal, KrF mer Eivind Drivenes, Sp Line S. Vennesland, Frp Bjørn Haugland, KrF 17

18 MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD Midt-Agder friluftsråd består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Kommunestyret behandlet i møte nye vedtekter for Midt-Agder Friluftsråd. Rådet er nå organisert som et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i Kommuneloven. Vedtektenes 5 har følgende bestemmelse: Styret består av ett medlem med varamedlem fra hver av deltakerkommunene. Styremedlemmene oppnevnes blant sentrale politikere i kommunestyrene av kommunen for fire år. Eivind Drivenes - Sp Torhild Bransdal - KrF Eivind Drivenes - Sp Bjørn Egil Haugland - KrF 18

19 MILITÆR SKJØNNSNEMND I henhold til lov om militære rekvisisjoner, skal kommunestyret fremme forslag på 2 medlemmer med vararepr. Lokal skjønnsnemnd skal ha 3 medlemmer med varamedlemmer. 2 av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av fylkesmannen etter forslag fra kommunen. Ett av disse som leder. Forsvaret oppnevner det tredje medlem (ikke forslag fra kommunen). De som foreslås bes forespurt. Disse må ikke være mobiliseringsdisponert i Forsvaret eller Sivilforsvaret. Aktuelle personer bør heller ikke inneha nøkkelstilling i kommunens krigstidsstab eller andre grener av den sivile krigsorganisasjon. Alderen bør ikke overstige 70 år ved funksjonstidens utløp. Nemnda skal dekke også funksjonene til nåværende skjønnsnemnd for motorkjøretøyer. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Arne B. Bang, Ap Birger Bjellås, KrF mer Solveig Robstad, Ap Odd Inge Kaase, H Geir Wehus, Ap Oddbjørn Hagen, V mer Solveig Robstad, Ap Jannicke Dale, H 19

20 MOSEIDMOEN INDUSTRIBYGG. Berit Kittelsen, Ap Håvard Kartevoll, H Magne Hunsbeth, Frp mer Solveig Robstad, Ap Odd Inge Kaase, H Lars Jørgen Hauge, Ap (leder) Daniel Bakken, KrF Magne Hunsbeth, Frp 1. vara: Rune Bøhn, V 20

21 OVERFORMYNDERIET Vergemålsloven av Til overformyndere eller vararepresentanter kan bare velges vederheftige og dugelige kvinner og menn som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmannen, skifteforvaltere og lønnede tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges. Det skal velges 2 overformyndere med varamedlemmer i hver kommune. mene velges for 4 år med valg hvert 2. år. mene velges for 2 år. Vergemålsloven er endret slik at ansvaret for overformynderiet skal overføres til staten. Ikraftsettelse av dette er utsatt slik at det også denne gang skal oppnevnes kommune overformynderi som fungerer inntil videre. Bjørn Robstad Ap (leder) Liv Lauvsland, Ap mer Oddvar Steinsland - KrF Sally Vennesland - H Bjørn Robstad Ap (leder) Liv Lauvsland, Ap mer Oddvar Steinsland - KrF Henning Hansen - H 21

22 PLAN- OG BYGGE KOMITE Kommunestyret vedtok i sak 01/07 at det skulle opprettes en fast plan- og byggekomite. Denne skal bestå av 3 politisk valgte medlemmer oppnevnt av kommunestyret. I tillegg oppnevner rådmannen en fast administrativ representant. I den enkelte byggesak vil den aktuelle enhetsleder være medlem. Endelig tiltres komiteen av 1 representant fra de ansatte samt 1 representant fra Råd for funksjonshemmede. Disse har møte-, tale- og forslagsrett. Komiteen velger selv leder og nestleder for det enkelte prosjekt. Oddvar Steinsland, KrF Bernt Slettedal, H Arne B Bang, Ap mer Kjetil Ubostad, Sp Sally Vennesland, H Else Lill Skuland- KrF Oddvar Steinsland, KrF (leder) Bernt Slettedal, H Liv Lauvsland, Ap Vara: 1. Kjetil Ubostad, Sp 2. Line Skøii Vennesland, Frp 3. Rune Bøhn, V 22

23 KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT REPRESENTANTSKAPET. Iflg. k.styrelovens 60, pkt. 4, skal det være et felles representantskap for et revisjonsdistrikt. Representantskapet skal ha følgende representanter (etter innbyggertallet): - Kristiansand 3 representanter - Vennesla 2 representanter - Søgne 1 representant - Songdalen 1 representant I h.h.t. kommunelovens 60, pkt. 2 er følgende utelukket fra valg: ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet (plan- og økonomiutvalget), medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Representantskapet velger selv leder og eventuell nestleder. Kommunestyret oppnevner repr. for egen kommune. I rundskriv H-26/91 av skriver Kommunaldepartementet at det er ønskelig av kommunen velger sine representanter til representantskapet blant kontrollutvalgenes medlemmer. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Alexander Etsy Jensen, FrP Bente Laland, Sp Torunn Fredwall, Ap Sally Vennesland, H Oddbjørn Hagen, V Inger Knobel Eikeland, Ap Bjørnar Rimereit, Frp Bente Laland, Sp 23

24 24

25 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Kommunestyret vedtok i møte nye retningslinjer for rådet. Av reyningslinjene fremgår bl.a.: Oppnevning og sammensetning: 2 politikere. 3 representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges blant disse fem hovedgrupperingene: - Bevegelseshemmede. - Hørselshemmede. - Synshemmede. - Utviklingshemmede. - Skjulte funksjonshemninger. Kommunestyret oppnevner medlemmer til rådet og velger også leder og nestleder. Det skal også oppnevnes en prioritert vararepresentantliste for politikere og en for representanter fra organisasjonene. Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne har lokale lag og foreninger samt Funksjonshemmedes Samarbeidsforum (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på fylkes/regionalt nivå forslagsrett. Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden Steinar Fredriksen, Ap, nestleder Knut Føreland, Sp Bernt Backhe, leder Kåre Kråkeland Wiggo Solheim mer Inger Turid Tonstad, Krf Åse Eikeland, H Ommund Strandberg, Steinar Fredriksen, Ap, nestleder Åse Eikeland, H Grete Bjønnum Kåre Kråkeland Wiggo Solheim mer Inger Turid Tonstad, KrF Krf Peder I. Grønnestad, Sp Asbjørn Halvorsen Svein Jarle Aas 25

26 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER Ved hver av skolene er det opprettet samarbeidsutvalg. Et av medlemmene i disse skal være politisk oppnevnt blant medlemmene i Levekårsutvalget. Representantene er ansvarlig for å bringe saker fra levekårsutvalget til samarbeidsutvalget og fra dette til levekårsutvalget. Funksjonstid: Kommunevalgperioden. Skole: : : Samkom: Janne Kvale - FrP Christina B Jacobsen- FrP Moseidmoen: Arne B Bang Ap Rune Lund- Ap Hunsfoss: Tor Søren Drivenes - H Henning Hansen - H Eikeland: Liv Lauvsland - Ap Line Iveland -Sp Skarpengland: Gerd Vigdis Slettedal Knut A Løvdal - KrF Kvarstein: Inger Turid Tonstad - KrF Bjør Egil Haugland - KrF Vennesla: Steinar Fredriksen - Ap Karin Hodne - Ap Vennesla Ungdomsskole: Odd Reidar Loland - FrP Ingrid Koland - H Skole: : : Samkom: Astrid Frigstad, V Tommy Ingebretsen, KrF Eikeland: Tommy Ingebretsen, Krf Astrid Frigstad, V Skarpengland: Gerd Vigdis Slettedal, KrF Knut Løvdal, KrF Vennesla skole: Emma Martinovic, Ap Steinar Fredriksen, Ap Vennesla u.skole: Jens Røed, H Tor Søren Drivenes, H Kvarstein: Randi M.Fjellestad, Ap Inger Turid Tonstad, KrF Moseidmoen: Steinar Fredriksen, Ap Emma Martinovic, Ap Hunsfoss: Tor Søren Drivenes,H Jens Røed,H 26

27 SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER Barnehage: : : Klokkerstua: Søndagsbakken: Barnestua: Øvrebø: Hægeland: Snømyra: Solsletta: Knerten: Bringebærdalen Djupmyra Graslia Harestua Hompetitten Jordbærstrået Mariknotten Trollstua Gerd Vigdis Slettedal - KrF Harald Rønning KrF Tor Søren Drivenes - H Bjørn Egil Haugland- KrF Knut A Løvdal - KrF Odd Reidar Loland FrP Inger Turid Tonstad - KrF Karin Hodne - Ap Steinar Fredriksen Ap Liv Lauvsland -Ap Line Iveland - Sp Arne B Bang - Ap Henning Hansen H Signe Rysstad - KrF Janne Kvale FrP Jan Sverre Reber - Ap Valgnemdas forslag for perioden : Barnehage: : : Klokkerstua: Gerd Vigdis Slettedal Knut Løvdal Solsletta: Randi M. Fjellestad Inger Turid Tonstad Smååsane: Tor Søren Drivenes Jens Røed Øvrebø bhg Astrid Frigstad Tommy Ingebretsen Jordbærstrået Tommy Ingebretsen Astrid Frigstad Djupmyra Gerd Vigdis Slettedal Knut Løvdahl Læringsverkstedet: Emma Martinovic Steinar Fredriksen Snømyra: Jens Røed Tor Søren Drivenes Mariknotten: Randi M. Fjellestad Inger Turid Tonstad Bringebærdalen: Steinar Fredriksen Emma Martinovic Barnestua: Tor Søren Drivenes Jens Røed Søndagsbakken: Inger Turid Tonstad Randi M. Fjellestad Harestua: Inger Turid Tonstad Randi M. Fjellestad Barnas Rom: Emma Martinovic Steinar Fredriksen 27

28 SANDRIPHEIA SKISENTER - REPR. TIL STYRET I henhold til gjeldende vedtekter skal styret bestå av 7 medlemmer: 1 politisk valgt repr. fra Vennesla kommune 1 politisk valgt repr. fra Kristiansand kommune 1 politisk valgt repr. fra Songdalen kommune 1 politisk valgt repr. fra Søgne kommune 1 politisk valgt repr. fra Vest-Agder fylkeskommune 1 representant fra Skikretsen 1 representant fra Midt-Agder Friluftsråd Eivind Drivenes - Sp Torhild Bransdal - KrF Eivind Drivenes - Sp Bjørn Egil Haugland - KrF 28

29 REPRESENTANTSKAP FOR STIFTELSEN SETESDALSBANEN Kommunestyret skal oppnevne 2 medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for Stiftelsen Setesdalsbanen. Berit Kittelsen, Ap Åse Eikeland, H mer Thor Nordvold, Ap Knut Føreland, Sp mer Nedlagt 29

30 SPAREBANKENS FORSTANDERSKAP - REPR. I brev datert fra Sparebanken Pluss er det anført følgende: Vennesla kommune velger ett medlem og ett varamedlem til bankens forstanderskap. Det offentlig valgte medlem fra Vennesla er Birger Bjellås, som ble valgt første gang i Etter sparebanklovens bestemmelser er lengste sammenhengende funksjonstid i ett verv 12 år. I møte besluttet bankens forstanderskap at lengste sammenhengende funksjonstid i samme verv skal være 8 år. Endringen ble gjort gjeldende for de som er valgt første gang i 2005 eller senere. Det offentligvalgte medlem fra Vennesla er således valgbar for en ny periode. For varamedlemmer er det ikke slik tidsbegrensning.» Birger Bjellås, KrF Berit Kittelsen, Ap Bernt Slettedal, H Tommy Ingebretsen, KrF 30

31 STIFTELSEN LIBERTY Styret består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, fordelt slik: 3 medlemmer fra Vennesla kommune 2 medlemmer fra Vennesla skoler 2 medlemmer fra Libertys venner Funksjonstid: Kommunevalgperioden Magne Hunsbeth, Frp Steinar Fredriksen, Ap Line Iveland, Sp mer Olav Einstabland, H Liv Lauvsland, Ap Birger Bjellås, KrF Magne Hunsbeth, Frp Steinar Fredriksen, Ap Peder I. Grønnestad, Sp mer Ingvald Ingebretsen, H Emma Martinovic, Ap Line I. Øvland, Sp 31

32 STIFTELSEN SETESDALSBANEN STYREREPR Ifølge vedtektenes 2 skal Vennesla kommune ha ett medlem med personlig varamedlem i styret. Velges av kommunestyret. Funksjonstid for nyvalgte medlemmer gis oppstart fra Line Vennesland, Frp Knut Føreland, Spf Liv Lauvsland, Ap Eivind Drivenes, Sp 32

33 VASSDRAGSSTYRET FOR NEDRE OTRA - REPR. I henhold til vedtektene skal styret sammensettes på følgende måte: Kristiansand kommune 1 repr. politisk oppnevnt " 1 repr fra administrasjonen Vennesla kommune 1 repr. politisk oppnevnt " 1 repr. fra administrasjonen - miljøvernleder Iveland kommune 1 repr. politisk oppnevnt Otra laxefiskelag/-fiskelag 1 repr. Nedre Otra grunneierlag 1 repr. Otteraaens brugseierforening 1 repr. Kommuneutvalget for Setesd 1 observatør V-Agder fylkeskommune 1 observatør Fylkesmannen i Vest-Agder 1 observatør Bjørn Trygve Nordhagen, Ap Magne Hunsbeth, FrP Solveig Robstad, Ap Magne Hunsbeth, Frp 33

34 VENNESLA BOLIGSTIFTELSE Styret i stiftelsen består av 5 repr., hvorav 3 kommunale repr., 1 repr. fra beboerne oppnevnt av eldrerådet og 1 repr. oppnevnt av rådet for funksjonshemmede. En bør vurdere om de tre politisk valgte medlemmene slik som i dag bør være de samme som medlemmene av styret for kommunens andre boligstiftelse (Boligstiftelsen for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere). Else Lill Skuland, Krf (leder) Karin Hodne, Ap (nestleder) Henning Hansen H En fra Eldrerådet En fra Rådet for Funksjonshemmede mer Åse Eikeland, H Line Iveland, Sp Gerd Vigdis Slettedal, Krf Inger Turid Tonstad, KrF (leder) Solveig Robstad, Ap (nestleder) Henning Hansen, H mer Gerd Vigdis Slettedal, KrF Line Iveland Øvland, Sp Gro Hetland, H 34

35 A3-RESSURS REPRESENTANTER TIL STYRET Det skal oppnevnes et politisk valgt medlem til styret for A3 ressurs. Formelt er det generalforsamlingen som oppnevner denne. Neste generalforsamling holdes 1. halvår Torhild Bransdal, KrF Line Vennesland, FrP Nina Schei Ledang Kirsten J. Horrigmo Liv Tone Drivenes Aslak Wegge 35

36 VENNESLA VEKST - REPR. I STYRET Det velges 1 medlem med vararepresentant. Torhild Bransdal - KrF Thor Nordvold - Ap (Hopp over) 36

37 VENNESLA MUSIKKORPS/SKOLEKORPS - REPR. Etter vedtektene skal kommunen velge ett medlem med personlig varamedlem til styret. Levekårsutvalget oppnevner. (hopp over) 37

38 VENNESLASTUAS STYRE - REPR. Det skal oppnevnes et politisk valgt medlem til styret for Venneslastua. For perioden er følgende oppnevnt: Randi Solveig Vennesland, FRP Bjørn Helge Knutsen, AP Tor Søren Drivenes, H Randi M. Fjellestad, Ap. 38

39 VEST-AGDER-MUSEET IKS REPRESENTANTSKAPET I henhold til vedtektene for selskapet skal Vennesla kommune ha et medlem av representantskapet. Denne skal oppnevnes av kommunestyret. For inneværende periode er det ikke foretatt slik oppnevning. Eivind Drivenes - Sp Else Lill Skuland - KrF Eivind Drivenes - Sp Daniel Bakken - KrF 39

40 VIGELAND HOVEDGÅRD - STIFTELSEN - REPR. Det skal oppnevnes en kommunal representant til styret for Stiftelsen Vigeland Hovedgård.. Dette er i henhold til vedtektene for stiftelsen. Thor Nordvold, Ap Berit Kittelsen, Ap Tommy Ingebretsen, KrF Daniel Bakken, KrF 40

41 VISIT KRISTIANSAND (TIDLIGERE DESTINASJON SØRLANDET) Tidligere Destiansajon Sørlandet er endret til Visit Kristiansand på årsmøtet i april i Selskapet er et fellesorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige myndigheter som har interesser i reiselivsnæringen. Etter omorganiseringen har styret 7 representanter hvorav 2 velges av Knutepunkt Sørlandet. Øvrige styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Omdanningen av selskapet betyr at det som nå må oppnevnes er kommunens representant på generalforsamlingen. Hvis det ikke oppnevnes egen representant for dette vil funksjonen automatisk være tillagt ordføreren. Ordfører Varaordfører 41

42 ØVREBØ PRESTEGÅRD STIFTELSE - REPR. TIL REPRESENTANTSKAP I henhold til vedtektene for stiftelsen skal kommunen velge 4 medlemmer til representantskapet med varamedlemmer.. Solveig Robstad, Ap Bjørn Egil Haugland, Krf Knut Føreland - Sp Olav Aasen, H Arne Bentsen, Ap Gerd Vigdis Slettedal, Krf Catrine Sørli, Sp Inger Marie Uleberg, H Liv Lauvsland, Ap Gerd Vigdis Slettedal, KrF Peder I. Grønnestad, Sp Olav Aasen, H Emma Martinovic, Ap Bjørn Egil haugland, KrF Knut Føreland, Sp Tor Søren Drivenes, H 42

43 ØVREBØ PRESTEGÅRD STIFTELSE - STYREREPR. Det skal oppneves et kommunalt medlem til styret for stiftelsen. Kjetil Ubostad, Sp Åse Eikeland, H Solveig Robstad, Ap Kjetil Ubostad, Sp 43

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.05.2011 kl. 10.00 14.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger

132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer