Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Åshild Guttormsen Olsen Harald Fjell Sverre Andås Leif Pedersen Paul Richardsen Vidar Røsstad Marte Stine Richardsen Siv Ingrid Hansson Gunnar Lindtveit, sokneprest Varamedlemmer Tove Nilsen Grastveit Andre Roy Øverland, daglig leder/ sekretær Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet

2 1/14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER. Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr Protokollen godkjennes med følgende supplement og endringer: Referent Tove Nilsen Grastveit. Sak 84/13: Ordet «ungdomspastor» endres i innledningen til kun «ungdomsprest» som er vanlig i Den Norske kirke. 2/14 SKRIV OG MELDINGER. 1. Journalbok nr Diakoniutvalget. Referat pr Agder og Telemark bispedømme. Godkjenningsbrev plan for trosopplæring, Flekkerøy. 3/14 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 21. JANUAR Norges Røde Kors Førstehjelp. Kampanjetilbud: Hjertestarter og førstehjelpskurs Kr ,- eks. mva. (Ordinær: kr ,- eks. mva.) Menighetsrådet takker nei til tilbudet. 4/14 BISPEVISITASEN, FEBRUAR 2014 I VOIE OG FLEKKERØY MENIGHETER. Program for bispevisitasen: Oppdatert etter innspill fra menighetsråd, stab og biskoper. Menighetsråd/ representanter deltar: Onsdag 19. februar: Kl : Åpningsmøte i Flekkerøy kirke. Gjennomgå program! Kl : Møte med menighetsrådet i Flekkerøy kirke. Kl : Temakveld i Flekkerøy kirke. Åpen samling. Kl : Åpningsmøte i Flekkerøy kirke. Gjennomgå program! Tove Nilsen Grastveit møter fra menighetsrådet. Kl : Møte med menighetsrådet i Flekkerøy kirke. Menighetsrådet har i møte lagt følgende føringer for møtet: - Dele tanker om handlingsplanen. Identitetsplattform. - Utfordring ang. trosopplæring og «høy nok stillingsprosent». - Tanker om kirkebygg, antall forordnet gudstjenester. Kl : Temakveld i Flekkerøy kirkestue. Åpen samling. Lede kvelden: Harald Fjell. - Innledning med biskop knyttet til «Kirken i ny tid.» - Samtale rundt border. - Plenumssamtale. - Avslutning ved biskop. Bevertning: Kaffe, frukt, nøtter. Åshild, Marte, Tove og Siv Ingrid har ansvar for innkjøp og tilberedning i kirken fra kl Kirkestuen kan rigges til på forhånd da trosopplæringstiltaket er i motsatt sal. 5/14 OPPJUSTERING AV KABLER OG UTSTYR TIL LYD OG BILDEANLEGG I KIRKEN. Sven Bjørn Hillesund har tatt initiativ til en samling med alle teknikere i kirken for å få til et bedre system på kabler og utstyr til lydanlegg nede, samt lyd og bildeanlegg på ungdomsloftet. Samlingen har ført til et ønske fra teknikerne om å oppgradere med kabler, mikser og lignende i kirken. Menighetsrådet bes om å bli med på finansiering av dette på totalt kr ,-. Menighetsrådet innvilger søknaden med støtte på totalt kr ,-.

3 6/14 MENIGHETSRÅDETS HANDLINGSPROGRAM ØKONOMI. Staben har uttalt seg om behov og ønsket beløp for å kunne gjennomføre en økt ungdomsarbeiderstilling eller annet som er ønskelig å prioritere. Staben har i møte pr et ønske om å utvide dagens ungdomsarbeiderstilling til 100%. Stillingen vil da inneholde dagens arbeidsoppgaver med Large / konfirmanter og i tillegg utvide med ansvar for trosopplæringstilbud for år. Minstekrav til stillingen: Kristendom grunnfag/ pedagogisk utdanning. Lønnskostnader: Dagens ungdomsarbeiderstilling, 50% (Anstein) Basert på lønnskostnader for full stilling inkl. sosiale utgifter: kr ,-. 30% er kr ,- (kommunale ungdomsmidler). 20% er kr ,- (menighetsfinansiert). For alle stillinger kommer selvsagt eventuell helgegodtgjøring, kveldstillegg, telefon, kjøring etc i tillegg. Fremtidig stilling 100%: Vil variere i forhold til mengde utdanning og ansiennitet. For en ungdomsarbeider med kristendom/pedagogikk i lønnsgruppe 3 er utgift med sosiale utgifter fra kr For en ungdomsprest vil utgift inklusive sosiale utgifter være tilsvarende lønnsgruppe 5 fra kr I tillegg kommer tilleggslønn for ubekvem arbeidstid, kjøring kurs m.m. Tilleggsopplysning: Vi har idag også en 20% stilling som miljøarbeider (Elias) med ansvar for KRIK. Denne stillingen er dekket over kommunale ungdomsmidler. For å møte nye økonomiske rammer fra fellesrådet, foreslo kirkesjefen at de kommunale midlene skulle reduseres tilsvarende 20%, slik at miljøarbeiderstillingen ville avsluttes etter våren Fellesrådet gikk ikke inn for det. I budsjettet for fellesrådet ligger det derfor an til et årlig effektiviserings krav på kr ,-. Menigheten bestemmer selv om kravet skjer i redusert tilskudd eller reduksjon i stillingsprosent på ungdomsarbeiderstilling dekket over kommunale midler. Menighetsrådet ønsker med utvidelse av ungdomsarbeiderstillingen til 100% og innstiller på å nå dette mål. Givertjenesten må da øke med ca ,- for å ha grunnlag for en 100% ungdomsarbeiderstilling. Leif Pedersen tar initiativ til å samle en «gjeng» hvor en diskuterer følgende mål: a Økning av givertjeneste til ungdomsarbeiderstilling 100% med kr ,- og egenandel kirkeutvidelse med kr ,- (Økes med årlig indeksregulering). b Diskutere tiltak for å øke givertjenesten ytterligere med det som skal til for å iverksette en økning i henhold til de ønsker som staben og menighetsrådet er kommet frem til. c. Plan for å nå målene legges frem for menighetsrådsmøte, 25. mars. Daglig leder og sokneprest utarbeider forslag til stillingsinstruks for ungdomsarbeider i 100% stilling. 7/14 FAMILIEGUDSTJENESTE SOULKIDS. Flekkerøy SoulKids (1.-4. trinn) ønsker å ha hele ansvaret for en familiegudstjeneste i løpet av våren 2014 i samråd med prest. Menighetsrådet er positiv til henvendelsen og ber gudstjenesteutvalget finne en aktuell dato for familiegudstjenesten. 8/14 GUDSTJENESTEFORORDNINGEN. Agder og Telemark biskop har sendt brev til menighetene der han ber prest og menighetsråd å se på forordningen i eget sokn sammen med kirkevergen. I forbindelse med ny gudstjenesteliturgi sendte menighetsrådet inn forslag til ny gudstjenesteforordning i Menighetsrådet har nylig sett på forordningen og sender inn justert forslag til ny gudstjenesteforordning pr

4 9/14 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I følge Kirkeloven 6.1 skal det hvert år velges leder og nestleder for menighetsrådet. Menighetsrådsleder for 2014: Vidar Røsstad. Menighetsrådets nestleder for 2014: Siv Ingrid Hansson. Begge ble valgt under forutsetning av å fritas for utvalgsarbeid i Begge ble valgt ved akklamasjon. 10/14 INVITASJON TIL LOVSANGSFEST I FLEKKERØYHALLEN, OKTOBER / NOVEMBER Audun Flaa Nilsen har et ønske om å samle alle troende på øya til lovsang og tilbedelse med det formål å vise for oss selv og for hele Flekkerøy at vi står sammen for å tilbe en felles Gud og frelse i Jesus Kristus. Lovsangsfest er tenkt i månedsskiftet oktober / november 2014 (lørd/sønd) i Flekkerøyhallen. Arrangører kan være: Flekkerøy misjonsmenighet, Flekkerøy menighet, Flekkerøy bedehus og Skjærgårdsheimen? En eller to representanter fra hver forsamling/ menighet. Komme sammen en eller to ganger for å samkjøre videre fremdrift. Hvem spiller: Large lovsangsteam (kirken), Fri Hals (bedehuset), Lovsangsteam (misjonsmenighet.) Menighetsrådet er positiv til tiltaket og finner to representanter til arrangørgruppen. Paul Richardsen spør Jostein Viste og Solfrid Bakke om å representere menigheten i arrangørgruppen. 11/14 NYTT ELEKTRONISK ORGEL I FLEKKERØY KIRKE. Eksisterende elektronisk orgel i Flekkerøy kirke krever mye vedlikehold. En av manualene virker ikke og ved flere anledninger i 2012 og 2013 kommer det skrapelyder i høyttalerne ved bruk på kirkelige handlinger. Dette har vært meget uheldig! I den forbindelse toppet det seg like før jul Organist Johan Varen Ugland mente orgelet hadde levd sin funksjonstid og var moden for utskiftning, noe som er kvalitetssikret av flere. I den forbindelse har kirken vært så heldig å få overta et nokså nytt elektroniske Allen orgelet som sto i Kristiansand domkirke i påvente av deres nye pipeorgel. Dette orgelet er kjørt ut til Flekkerøy kirke. Oscar, Roy og Gunnar har et ønske om at dette orgelet plasseres nede i kirkesalen nær flygelet. Dette fordi menigheten benytter ofte flygel / orgel og kirkekomp i gudstjenestene og andre kirkelige handlinger. Nytt elektronisk orgel vil være sak på neste menighetsrådsmøte. Inntil da: Ta en titt på foreslått plassering nede i kirkesalen. Menighetsrådets ønske om plassering må søkes til biskop v/ Martin Pearson. Menighetsrådet ønsker å plassere nytt Allen-orgel ved flygelet i kirkesalens 1. etg. Eksisterende orgel på galleriet tas bort. Området på galleriet legges til rette for stoler. 12/14 KONTORTIDER I FLEKKERØY KIRKE. Orientering om: Offentlige kontortider i Flekkerøy kirke er i dag; Mandag, tirsdag og onsdag fra kl Daglig leder, sokneprest og felles kontor (trosopplærer, organist, kirketjener og ungdomsarbeidere) har egne telefonnummer. I kontortiden er det i hovedsak daglig leder som betjener telefonene. Prest og trosopplærer betjener telefonene enkelte av dagene avhengig av arbeidsdag og begravelser. I tillegg betjenes vanligvis telefonen i løpet av hele arbeidsdagen utover fastsatte åpningstid. Dersom telefon til daglig leder ikke betjenes, settes det på fraværsmarkering og telefonen settes da direkte over til Kirkens hus i Kristiansand som gir service og melding om når vedkommende er tilbake. Eventuelle tapte anrop forsøker en å ringe opp igjen. Kirkens hus i Kristiansand har åpningstider; mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl De betjener alle kirkene i Kristiansand. Eget skilt om Kirkens hus i Kristiansand og telefonnummer er satt opp på Flekkerøy kirkes kontorinngang.

5 I sommerens ferietid med begrenset åpningstid, blir det markedsført på gul lapp, hjemmesiden, kontorinngang og fraværsmarkeringer på telefonene. Det er da oppført vakt-telefon for Flekkerøy menighet og henvendelse til Kirkens hus i Kristiansand. Kontortider til andre kirker i Kristiansand (de som hadde det beskrevet på hjemmesiden): Voie menighet: tirs., ons., fre. Kl Randesund og Oddernes menigheter: Tirs, ons., tors., fre. Kl /14 EVENTUELT. Ingen!

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Årsmelding 2013 Grinilund menighet

Årsmelding 2013 Grinilund menighet Årsmelding 2013 Grinilund menighet Side 1 av 8 Menighetens visjon og mål Menighetsrådet har vedtatt en visjon for perioden 2011-2014 som særlig vektlegger ønsker for det nye kirkebygget: Grinilund kirke

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer