RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND"

Transkript

1 RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND Dette er en rapport som omhandler vakten Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps (KRKH) hadde under Tall Ships Races 2010 (TSR) i Kristiansand 28.juli 01.aug. Den vil ta for seg forberedelsene til vakten, samarbeidet med arrangøren før og under arrangementet, og i noen grad spesifikke hendelser under arrangementet og løsning på disse. Rapporten er basert på erfaringer under vakten, egen sambandslogg, og tilbakemeldinger fra vaktsjefer fra KRKH som tjenestegjorde ved TSR 2010 i Kristiansand. FORBEREDELSENE KRKH opplevde forberedelsene til vakten som gode. Det var laget en god plan fra TSR Kristiansand sin side, med gjennomført ROS- analyse av utfordringer som kan komme opp under I tillegg var det laget en god alarm- og varslingsplan for spesielle hendelser. KRKH var med i møter hvor det var relevant at vi deltok, og var med å utforme nevnte alarm- og varslingsplan for at denne i størst mulig grad skulle ivareta hendelser som omhandlet sanitet og/eller behov for dette. Vi fikk tidlig innsyn i organisasjonsstrukturen, og hvor vår plass var i denne. Vi deltok på planspilløvelse som i størst mulig grad skulle dekke inn og kartlegge behov som kunne oppstå under arrangementet, og tilse at disse var/ville bli ivaretatt. I forkant av arrangementet ble det utarbeidet en avtale og en plan om bemanningen på sanitetssiden, der KRKH la inn sine betraktninger om hvordan bemanningen burde legges, og TSR Kristiansand ga tilbakemelding og kom med endelig bestilling av antall ønskede mannskaper. Dette ble avgjort allerede i mai. Ut fra egen erfaring overbemannet vi vakten noe hver dag så vi skulle være i stand til å ivareta våre tildelte oppgaver best mulig, og samtidig ha en buffer dersom uforutsette utfordringer skulle oppstå som kunne kreve behov for flere mannskaper fra vår side. Dette ble gjort som et tiltak for at uforutsette hendelser ikke skulle kunne bli en belastning for TSR på noen måte, og TSR ville ikke bli belastet økonomisk for flere mannskaper enn det som var bestilt. Dette ble TSR informert om muntlig under planspilløvelsen i forkant av Under hele forberedelsesperioden, etter at KRKH ble hyret inn som sanitetspersonell til vakten, hadde vi en god og åpen kommunikasjon med TSR Kristiansand og dets ledelse. Vi hadde også en god dialog med arrangementslege Erik Hodne, og hans plan for løsning av arrangementet med hensyn til legebemanning og kontaktpersoner inn om Kristiansand Legevakt. OM GJENNOMFØRINGEN AV ARRANGEMENTET PLASSERING Etter avtale ble KRKH sin KO- vogn, som skulle tjenestegjøre som base for KRKH sine mannskaper og kontaktpunkt for publikum sammen med sanitetsteltet som var bemannet fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) hver dag, plassert ut ved Kai 6. Her måtte det gjøres noen strukturelle endringer i plassering da vognen var noe større enn det ansvarshavende fra TSR Kristiansand hadde fått beskjed om, men dette løste seg godt og vognen ble plassert strategisk både synlighets- og koordineringsmessig rett ved Info- teltet på M1 ved hovedinngangen. Synlighetesmessig ved at publikum så vognen når de ankom arrangementsområdet, og koordineringsmessig som et godt utgangspunkt 1

2 for KRKH sine mannskaper og god møteplass i forhold til ambulansetjenesten når de måtte inn på området for å hente pasienter. KO- vognen ble plassert ved Kai 6 onsdag morgen før arrangementstart, og ble stående til vaktens slutt søndag ettermiddag. Vi hadde i forkant avklart om sikkerhet og vakthold nattestid i forhold til at vognen inneholder store verdier av elektronikk- og kommunikasjonsutstyr, og fant det oppsettet som var tilfredsstillende. Det var kun en hendelse med skadeverk på vognen, og det var noen kontakter til strømtilførselen som var nappet ut ved vaktstart fredag morgen. Dette ble løst på en tilfredsstillende måte med bistand fra personell fra TSR Kristiansand og egne mannskaper med fagkunnskaper om el- motnering og el- sikkerhet. Skadeverket var utført i løpet av natten, men førte ikke til unødige utgifter eller problemer for KRKH eller løsingen av vakten. Denne hendelsen svekker ikke inntrykket av at vaktholdet og sikkerheten inne på området nattestid var god. Alle kjøretøy ble oppbevart i egen garasje på nattestid. På dagtid var ATV patruljerende rundt på området, og RK- ambulanse var stasjonert ved KO- vogn når den var på vakt. Adkomst til og fra Kai 6 fra utsiden var tilfredsstillende. VAKTENS GJENNOMFØRING For KRKH sin del gikk vakten i stor grad etter planen, og ble som forventet. Forarbeidet som var gjort av TSR Kristiansand var grundig gjennomført, og viste seg i stor grad å ivareta de fleste hendelser som oppsto under Med TSR Kristiansand sitt planverk og egne innarbeidede rutiner i KRKH som retningslinjer ble vakten løst tilfredsstillende og uten store utfordringer. Mannskaper fra KRKH var hele tiden ute på området og patruljerte og gjorde seg synlige for publikum. Overbemanningen fra KRKH sin side ga mannskapene og vaktledelsen større spillerom ved behov for å omdisponere mannskaper til der det var behov, og for å løse uforutsette utfordringer som leteaksjonen som omtales under Spesielle hendelser. At det var totalt 5 markerte møtesteder, eller M- punkter, inne på området gjorde logistikken rundt hvor folk befant seg mye enklere. Både i tilfeller med bortkomne barn og foreldre, og skader/sykdomstilfeller inne på området var M- punktene til god hjelp for å løse oppgavene. SAMARBEID MED ARRANGØREN Under vakten forholdt KRKH seg i stor grad til Sikkerhetsleder (SL) da vi i strukturen var underlagt denne. Daglig hadde KRKH kommunikasjon og dialog med SL Sigurd Paulsen og André Paulsen om vaktens gang, og utfordringer som var forventet eller oppstod underveis. Vi etterkom deres ønsker om løsning av utfordringer som oppstod, og de etterkom våre ønsker om endringer eller bistand i den grad det lot seg gjøre. Samarbeidet ble gjennomført både via telefon, radiosamband og personlig oppmøte. Jeg anser denne kommunikasjonen og dialogen med SL som god, og vi hadde et godt samarbeid under hele SAMARBEIDET MED ANDRE AKTØRER Kommunikasjonen og samarbeidet med andre aktører under arrangementet var i stor grad god. I starten av vakten var det noen kommunikasjonsproblemer mellom frivillige og KRKH i henhold til oppsatt kommunikasjons- og varslingsrutiner som var 2

3 satt opp i forkant av vakten. Dette belyses nærmere under Spesielle hendelser senere i rapporten. Hendelsen ble ordnet opp i i etterkant, og gjentok seg ikke i løpet av Ved hendelser blant mannskaper ble KRKH varslet i henhold til varslingsrutine per telefon/radiosamband, eller ved personlig oppmøte fra skipet som hadde behov for bistand. Samarbeidet med liaison- personell ved skutene og mannskapene ombord var godt. Samarbeidet på sanitetssiden mellom KRKH og lege fra Kristiansand Legevakt var godt. Legen var tilgjengelig på telefon i hele vaktperioden, og kom til ved behov. Legen kom tidvis også innom KO- vognen og sanitetsteltet i løpet av vakten for å høre hvordan det gikk. Noe som var forespeilet og tatt høyde for i ROS- analysen og planleggingen i forkant av arrangementet var bortkomne barn og foreldre. Dette løste seg godt i alle hendelsene ved samarbeid mellom alle aktørene som var aktive inne på området for å få gjenforent de bortkomne. Hendelser av dette slaget ble godt ivaretatt gjennom hele KOMMUNIKASJON OG SAMBAND KRKH fikk utdelt et radiosamband av SL hver dag, for å kunne kontaktes ved behov, samt for å kunne nå SL ved spørsmål og/eller behov for bistand. Vi fikk også en telefon av TSR som ble brukt som kontaktpunkt når radiosamband ikke var mulig. Dette fungerte godt. Telefonlistene som ble utdelt til de frivillige var ikke tilgjengelige for KRKH sine mannskaper i starten, og måtte etterlyses. Disse kom til i løpet av onsdag så alle KRKH sine mannskaper fikk telefonlister for varsling lik den de frivillige og TSR Kristiansand hadde. KRKH opererte på eget radiosamband mellom KO- vogn og mannskaper. Det ble gjennomført sambandstester fra hele arrangementsområdet for å kartlegge dekning på de ulike kanalene KRKH opererer på. Vaktsjef informerte mannskaper om rutiner og kanalvalg når de gikk på vakt. UTFORDRINGER FOR GJENNOMFØRINGEN En utfordring i gjennomføringen av vakten var fremkommelighet for KRKH sine mannskaper og kjøretøy på trasséen mellom M1 og M2, og spesielt området mellom R1 hovedscenen K1. Her var fremkommeligheten minimal, både for ATV og fotgående mannskaper, i åpningstiden. Dette belyses mer under Spesielle hendelser senere i rapporten. I samarbeid med SL og ved endring av egne rutiner fant vi en tilfredsstillende løsning på utfordringen. Sikkerheten ved hovedscenen K1 ble en utfordring da vi anså den som ikke tilfredsstillende med tanke på publikumsmengden som befant seg foran scenen under de større konsertene. Dette omtales mer i Spesielle hendelser senere i rapporten. I samarbeid med SL, sikkerhetsansvarlig ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, og omdisponering av egne mannskaper fant vi en tilfreddsttillende løsning på utfordringen. En hendelse onsdag kveld var en svikt i varslingsrutinene utarbeidet av TSR Kristiansand. Et sykdomstilfelle inne på området ble varslet direkte til 113 uten at KRKH var informert. Dette omtales mer i Spesielle hendelser senere i rapporten. 3

4 Det forelå eller oppstod ingen andre større utfordringer for vaktens gjennomføring enn ovennevnte som ikke var ivaretatt i forberedelsene til SPESIELLE HENDELSER HOVEDSCENEN K1 OG OMRÅDET FORAN DENNE I forkant av arrangementet la KRKH inn forslag overfor TSR Kristiansand om bemanningen til KRKH sitt forslag i forhold til konsertscenene, og da spesielt Hovedscenen K1, var at det burde stasjoneres personell fast ved scenen, i tillegg til ambulerende fotpatruljer ute blant publikum. Dette forslaget ble valgt bort av TSR Kristiansand da de mente det holdt med de ambulerende fotpatruljene blant publikum sammen med de andre vaktelementene KRKH stilte med under arrangementet (ATV og ambulanse). Som tidligere nevnt valgte KRKH å overbemanne vakten hver dag for å ivareta utfordringer som kunne oppstå underveis som krevde ytterligere mannskaper, uten økonomisk eller annen belastning for TSR Kristiansand. På arrangementets første dag, onsdag 28.juli, fikk KRKH inn bestilling fra sikkerhetsleder ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, om at han av sikkerhetsmessige årsaker ønsket 2 sanitetspersonell fra KRKH stasjonert ved Hovedscenen under alle arrangementer der. Vaktsjef og Korpsleder for KRKH sa da at ut fra bestillingen fra TSR Kristiansand var ikke dette mulig, men da vi hadde ekstra personell tilgjengelig hver dag ved å ha overbemannet vaktene, omdisponerte vi bare 2 av mannskapene hver dag til å være stasjonert ved Hovedscenen etter sikkerhetsleders ønske. Dette hadde dog ikke vært like enkelt dersom vi ikke hadde tatt høyde for uforutsette utfordringer i vakten og overbemannet den slik det ble gjort. Etter møtet med Gavigan nevnte jeg hans ønsket overfor TSR- sjef Bjarne Ugland, som ba oss opprettholde den opprinnelige planen, uten fast sanitetsvakt ved Hovedscenen K1. Da vi hadde mannskaper tilgjengelig valgte jeg likevel å omdisponere 2 mannskap hver dag til fastvakt ved Hovedscenen K1, etter som det ikke ville ha noen innvirkning på den ønskede og bestilte bemanningen av KRKH fra TSR Kristiansand. Etter å ha drøftet det med Gavigan fant vi denne løsningen nødvendig for å i det hele tatt ha sjans til å ivareta sikkerheten sanitetsmessig ved Hovedscenen K1. SL ble, som nevnt informert om dette, og samtykket til løsningen da den ikke var til noen belastning overfor bestillingen fra TSR Kristiansand. Det ble plassert fastvakt sanitet ved Hovedscenen K1 hver dag fra kl 12 til konsertslutt hver dag resten av TSR. Mannskapene ved Hovedscenen K1 gikk vanlige patruljer ute på området når det ikke var noe arrangement på scenen. Samarbeidet med sikkerhetsleder Christian Gavigan om plassering og anvendelse av sanitetspersonell i forbindelse med Hovedscenen K1 var meget godt, spesielt da begge parter hadde forståelse for sikkerhetsbehovet og risikoen under slike arrangementer. Løsninger ble funnet, og planer omlagt for å gjøre sikkerheten og sanitetstilbudet optimalt for å sikre både publikum og scenemannskaper best mulig. TRASSÉEN MELLOM M1 OG M2, SPESIELT LANGS R1 MOT HOVEDSCENEN K1 Fremkommeligheten mellom M1 og M2 inne på arrangementsområdet var en stor utfordring for KRKH sine mannskaper og kjøretøy for gjennomføringen av vakten. Området mellom M1 og M2 seg å være en reel risiko for å utvikle seg fra å være et konsertområde til å bli et katastrofeområde på kort tid. Det var nær sagt umulig å bevege seg raskt mellom disse to punktene inne på Havneområdet til fots, og langt 4

5 mindre med ATV eller ambulanse, som var de typene for rask sanitets- respons som var planlagt for Området rundt R1, både inn fra M1 og tilsvarende fra M2, var en ren flaskehals fra begge sider. Folk sto her som sild i tønne, og dersom det hadde skjedd noen skade eller medisinsk akutt- tilfelle i dette området ville vi som sanitet hatt store problemer med å rykke frem til den eventuelle pasienten. Allerede tidlig på dagen torsdag fant KRKH sine mannskaper det enklest å bevege seg fra M1 til M2 på utsiden av området. Dersom det ikke var satt fast sanitetspersonell ved scenen ville en hendelse her også ha resultert i stort tidstap ved dårlig fremkommelighet da gjerdeløsningene og sikringene i området foran scenen var særdeles mangelfulle. Heldigvis skjedde det ingen alvorlige hendelser torsdag kveld, mye takket være at værforholdene dempet gemyttene og det ikke ble den store varmepåkjenningen blant publikumerne denne dagen. Men det var bare tilfeldigheter som forhindret dette, sånn sett. Det kunne like gjerne gått fryktelig galt. Og for de som jobbet ved scenen, med rigg og annet, var det ingen annen sanitetsdekning enn fastvaktene da de ble satt der. Hendelser her, med så mye folk foran og rundt scenen, var en alvorlig risiko inntil det ble satt sanitetsvakter fast ved Hovedscenen K1, samtidig som det ble gjort omdisponeringer blant Securitas og de frivillige vaktene for å ivareta sikkerheten best mulig i dette området. I samtale med SL André Paulsen etter konsertslutt torsdag ble dette problemet belyst, samt at de ble informert om at vi omdisponerte mannskapene ut ifra hvor publikum beveget seg og at vi hadde satt fast sanitetsvakt ved Hovedscenen hver dag. Dette ble tatt til etterrettning, og noen av forholdene langs kaien mellom M1 og M2 ble etterkomt. KRKH fortsatte likevel å benytte ytre vei som hovedtrassé for sanitetspersonell mellom M1 og området inne på havna resten av arrangementet grunnet trengselen langs R1 og området foran Hovedscenen K1. Fremkommeligheten i hele resten av arrangementsområdet var uproblematisk og god gjennom hele arrangementet, og ble patruljert jevnlig av fotpatruljer og ATV fra KRKH. SYKDOMSTILFELLE ONSDAG 28.JULI Onsdag kveld ca kl 2145 kom ambulansen på utrykning til Havneområdet. De hadde fått melding om krampeanfall, og tok kontakt med vaktsjef i KO- vogn etter avtale. Denne visste ingen ting om hendelsen, men fant raskt ut hvor det var ved å forhøre seg litt rundt. Men det er ikke en gunstig situasjon å være kontaktpunkt for ambulanse og ikke vite noe om hva de er kalt ut på. Frivillig personell ved hendelsesstedet (en av bodene mellom M1 og R1) hadde tatt kontakt direkte med 113 for å varsle, da denne ikke visste at de skulle kontakte stedlig sanitet (KRKH) ved slike tilfeller. Leder frivillig fikk beskjed, og saken ordnet seg. Det var ingen flere lignende tilfeller i løpet av LETEAKSJON FREDAG 30.JULI Omlag kl 1635 fredag ettermiddag fikk vaktsjef inn melding fra politiet om en savnet kvinne i byen. Kvinnen var sist sett kl 12 ved domkirken, var tysk, og ikke spesielt kjent i byen. Vanlige tiltak ved leteaksjon ble iverksatt fra KRKH sin side, og alle mannskaper inne på området fikk beskjed om å holde utkikk etter kvinnen med signalement. Etter omlag 1 time ble aksjonen trappet opp fra politiets side, og ATV og 2 fotpatruljer ble sendt til Tinghuset for å bistå i letingen direkte underlagt politiet inntil flere mannskaper kunne komme til. Kvinnen ble funnet i god behold kort tid etter, og mannskapene returnerte til Havneområdet. 5

6 Havneområdet ble ikke tømt for ressurser fra KRKH under denne hendelsen, da RK- ambulanse og et par fotpatruljer fortsatt var tilgjengelige inne på området. Dette var mulig å gjøre da vakten var overbemannet, og personellet var tilgjengelig til å raskt bli satt i innsats for å bistå leteaksjonen for politiet. Andre mannskaper fra KRKH var også varslet, men ble tilbakekalt da den savnde kvinnen kom til rette. KRKH sine mannskaper som ble sendt for å bistå politiet var borte fra Havneområdet i omlag 15 minutter totalt. SL ble informert om at fotpatruljene ble sendt på oppdrag. ATV ble ikke innmeldt som ute av arrangementsområde da den kun skulle bistå i hurtigsøk og var raskt tilgjengelig ved behov inne på området. I tillegg var ambulansen til stede og ivaretok den raske responsen ved hendelser inne på området. PASIENTBEHANLING Under TSR ble det behandlet i underkant av 100 pasienter av mannskaper fra KRKH og sanitetspersonell fra LSK. Av disse ble 5 sendt med ambulanse direkte til sykehus. Noen pasienter ble tilsett av lege på stedet og sendt til Legevakt for egen maskin ved behov for behanling som ikke kunne tilbys på stedet. Behandlingsforholdene var gode, selv om belysningen i sanitetsteltet kunne vært noget bedre, spesielt på kveldstid. OPPSUMMERING KRKH er i stor grad fornøyd med gjennomføringen av vakten på TSR 2010 i Kristiansand. Noen utfordringer oppstod underveis, men de ble løst og behandlet tilfredsstillende for alle parter, og uten unødige heftelser eller konsekvenser for noen. Tilbakemeldingene fra mannskapene går i stor grad på at de var imponert over arrangementet og storkoste seg i løpet av vakten. Noen koste seg så mye at de stilte opp flere dager enn den de opprinnelige hadde satt seg opp på for å få med seg mest mulig av det som foregikk på og rundt Overbemanningen som ble gjennomført var en gunstig løsning for KRKH både logistikk- og beredskapsmessig. Ved å ha flere mannskaper på vakt var vi forberedt på uforutsette hendelser som leteaksjonen fredag, og vi kunne omdisponere mannskaper til å stå ved Hovedscenen K1 uten at dette ble til heftelse for noen av aktørene. På det meste var det 5 fotpatruljer, med minimum 2 mannskaper i hver, ute og beveget seg på området, i tillegg til ATV og ambulanse. Overbemanningen ble gjort som en del av KRKH sin beredskapstankegang, og var ikke til heftelse for noen av aktørene. Det ble avtalt i forkant av vakten at det kun skulle faktureres for de bestilte mannskapene, og overskytende mannskaper måtte stå for KRKH sin regning hva bespisning og forpleining angikk. Noe som var uproblematisk for KRKH og våre mannskaper. ETTERNOTAT Deler av denne rapporten, omhandlende forholdene ved Hovedscenen K1 og området mellom M1 og M2, er vidersendt til sikkerhetsansvarlig ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, etter dennes forespørsel. Dette ble gjort med bakgrunn i at KRKH ønsket å gi en fullstendig rapport om vakten til TSR, og derfor ikke anså det som problematisk å dele oppfattninger som angikk en annen aktør med denne. Rapporten er ikke skrevet på oppfordring fra noen, men er et ønsker fra meg som Korpsleder i KRKH å gi en tilbakemelding til TSR Kristiansand om hvordan vi opplevde vakten under TSR

7 I retrospekt ser jeg at det hadde vært en bedre løsning om denne fullstendige rapporten hadde blitt levert dere i TSR tidligere, med informasjon om at deler av den var delt med nevnte annen aktør. At TSR mottar min rapport etter nevnte delrapport, er beklagelig, men lite å gjøre med i etterkant. Rapport skrevet av Alfred Georg Klausen Korpsleder Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps. 7

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet.

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Christian Gavigan Advance production manager preproduksjon artist og sceneproduksjon.

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Vaktrapport etter sanitetstjeneste for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013 Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Bemanning: - I henhold til kontrakt skulle Norsk Folkehjelp stille med 4 mannskaper

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Pallene ble plassert på kaia under tak, etter anvisning av rederiet, i vente på lasting neste dag.

Pallene ble plassert på kaia under tak, etter anvisning av rederiet, i vente på lasting neste dag. SJØRETT HØST 07 Spørsmål 1 Rederiet Fahrer i Oslo eide båten Matilda som gikk i linjefart mellom Oslo og Rotterdam. Den 1. oktober 2007 tok møbelprodusent Vinje fra Vinje i Telemark kontakt med rederiets

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise Selvmord i psykiatrien Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise http://www.adressa.no/spesial/article9695973.ece STARTEN: GUTTEN PÅ BRUA Vikåsen, mai 2008. Han var bare 12 år, gutten som

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015

FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015 FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015 Må jeg ha erfaring for å jobbe som frivillig? Du trenger ikke å ha noen spesiell erfaring. Du vil få opplæring. Noen av jobbene krever forkunnskaper og blant annet sertifikat,

Detaljer

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder Da Oslo-vannet skulle kokes Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder 1 Da Oslo-vannet skulle kokes Opptakten til hendelsen: Fredag 05.10. mottok VAV melding fra

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE

TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE TIL KONTROLLUTVALGET I BERGEN KOMMUNE Opplysninger om saksgang i forkant av skipsdåp 17. mai 2015 INNLEDNING Kulturoperatørene AS hadde gleden av å produsere skipsdåpen og folkefesten på Vågen 17. mai.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Sårbart eller robust? Sårbart: Flere funksjoner satt ut av spill Hele virksomheten truet Kostnad på 26. mill Ca. 6.000 m2 ble flomskadet Flere måneder før alle lokaler

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Innhold Dommerforpleining...2 Foring...3 Høy/Flis/Container...3 Innsjekking...3 Opprydding etter stevne...4 Opprydding under stevnet...4 Pass. Trail og flaggritt...4 Program...4

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus

Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus Hva er det reelle trusselbildet? Konkrete hendelser Sikkerhetssjef Gry Strand Oslo universitetssykehus HF Agenda Formål med sikkerhetsarbeidet Utfordringsbildet

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE.

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. FOR HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune. Vei, park og idrett. Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen VPI, Per Arne Alstad, Kultur, Solfrid Heskestad,

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE

Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE Lunner kommune KATASTROFEPLAN FOR LUNNER KOMMUNE ROA, NOVEMBER 2006 MESRACK WORKU LEGE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 2 MELDING OM STØRRE ULYKKE/KATASTROFE 3 ETABLERING AV AKSJONSSAMBAND 4 INNKALLING

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON Skandinavisk Finale 29.-30. november 2013 Velkommen til Bodø! Bodø er administrasjonssenteret i Nordland, og har tett på 50,000 innbyggere. Bodø er en del av regionen Salten, som dekker

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Tore Wist Tlf. direkte: 74 16 80 47 E-post: twi@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 05.12.2011 Vår ref.: 2011/3913 Arkivnr: 356.2 Levanger kommune Rådmannen Postboks

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Kommunestyret vedtok i møte 27/2-98, sak 24/97, følgende prinsipper for utleie av kommunale lokaler: Øvelse/trening/møter Gratis leie av Sentrumsgården for lag og

Detaljer

Meningokokkvaksinering Bærumsruss 2011 og 2012

Meningokokkvaksinering Bærumsruss 2011 og 2012 Meningokokkvaksinering Bærumsruss 2011 og 2012 Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe I løpet av en uke i mai 2011 Et dødsfall av meningokokk sykdom hos russ i Østfold Fire innleggelser med meningokokk sykdom

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer:

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer: Notat Vaktordningen: Saken er delt i følgende avsnitt: Mandat og deltagere Bakgrunn Vaktordningen Godtgjøringen Krav til deltakelse Kompetansekrav Avtaletekst Oppsummering Mandat og deltakere Den nedsatte

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Levanger kommune. ROS analyse. Marsimartnan med Fakkelnatta

Levanger kommune. ROS analyse. Marsimartnan med Fakkelnatta Levanger kommune ROS analyse Marsimartnan med Fakkelnatta Innhold 1. HISTORIE OG EIERSKAP FOR MARSIMARTNAN... 3 2. HVA KAN SKJE UNDER ARRANGEMENTET?... 3 3. HVORFOR ROS-ANALYSE FOR MARSIMARTNAN... 3 SIVILBESKYTTELSESLOVEN....

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen]

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] 19 responses Summary Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Helt enig 15 79% Litt enig 2 11% Nøytral 0 0% Helt uenig 1 5% Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] Helt enig 10 53% Litt enig 8 42%

Detaljer

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012 Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Oppdrag Svikt i nødstrøm Svikt i varme/ventilasjon Beredskapshendelser i 2012 for OUS og for resten av sykehusområdet vi representerer

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011

Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011 Bruk av Ole Johan Dahls hus 2. september 2011 2. september planlegger man å feire Universitetets 200-årsbursdag med en passende bursdagsfest. Det er også planlagt å feire den offisielle åpningen av Ole

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær)

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær) Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://www.dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag

Detaljer

Arrangørreglement for NM i speiding

Arrangørreglement for NM i speiding Arrangørreglement for NM i speiding Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon november 2014 Revidert november 2014 1 Om NM i speiding NM i speiding er et årlig felles arrangement for KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Slik organiserer vi veiledningen!

Slik organiserer vi veiledningen! Slik organiserer vi veiledningen! Turnuslegeveilederkurs 12. juni 2014 Elin Mikalsen Kommuneoverlege/spes. samf.med. Disposisjon Litt om Selbu legekontor Avtalen mellom Selbu og St Olavs Forberedelser

Detaljer