RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND"

Transkript

1 RAPPORT FRA KRISTIANSAND RØDE KORS HJELPEKORPS OM TJENESTEN VED TALL SHIPS RACES 2010 I KRISTIANSAND Dette er en rapport som omhandler vakten Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps (KRKH) hadde under Tall Ships Races 2010 (TSR) i Kristiansand 28.juli 01.aug. Den vil ta for seg forberedelsene til vakten, samarbeidet med arrangøren før og under arrangementet, og i noen grad spesifikke hendelser under arrangementet og løsning på disse. Rapporten er basert på erfaringer under vakten, egen sambandslogg, og tilbakemeldinger fra vaktsjefer fra KRKH som tjenestegjorde ved TSR 2010 i Kristiansand. FORBEREDELSENE KRKH opplevde forberedelsene til vakten som gode. Det var laget en god plan fra TSR Kristiansand sin side, med gjennomført ROS- analyse av utfordringer som kan komme opp under I tillegg var det laget en god alarm- og varslingsplan for spesielle hendelser. KRKH var med i møter hvor det var relevant at vi deltok, og var med å utforme nevnte alarm- og varslingsplan for at denne i størst mulig grad skulle ivareta hendelser som omhandlet sanitet og/eller behov for dette. Vi fikk tidlig innsyn i organisasjonsstrukturen, og hvor vår plass var i denne. Vi deltok på planspilløvelse som i størst mulig grad skulle dekke inn og kartlegge behov som kunne oppstå under arrangementet, og tilse at disse var/ville bli ivaretatt. I forkant av arrangementet ble det utarbeidet en avtale og en plan om bemanningen på sanitetssiden, der KRKH la inn sine betraktninger om hvordan bemanningen burde legges, og TSR Kristiansand ga tilbakemelding og kom med endelig bestilling av antall ønskede mannskaper. Dette ble avgjort allerede i mai. Ut fra egen erfaring overbemannet vi vakten noe hver dag så vi skulle være i stand til å ivareta våre tildelte oppgaver best mulig, og samtidig ha en buffer dersom uforutsette utfordringer skulle oppstå som kunne kreve behov for flere mannskaper fra vår side. Dette ble gjort som et tiltak for at uforutsette hendelser ikke skulle kunne bli en belastning for TSR på noen måte, og TSR ville ikke bli belastet økonomisk for flere mannskaper enn det som var bestilt. Dette ble TSR informert om muntlig under planspilløvelsen i forkant av Under hele forberedelsesperioden, etter at KRKH ble hyret inn som sanitetspersonell til vakten, hadde vi en god og åpen kommunikasjon med TSR Kristiansand og dets ledelse. Vi hadde også en god dialog med arrangementslege Erik Hodne, og hans plan for løsning av arrangementet med hensyn til legebemanning og kontaktpersoner inn om Kristiansand Legevakt. OM GJENNOMFØRINGEN AV ARRANGEMENTET PLASSERING Etter avtale ble KRKH sin KO- vogn, som skulle tjenestegjøre som base for KRKH sine mannskaper og kontaktpunkt for publikum sammen med sanitetsteltet som var bemannet fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) hver dag, plassert ut ved Kai 6. Her måtte det gjøres noen strukturelle endringer i plassering da vognen var noe større enn det ansvarshavende fra TSR Kristiansand hadde fått beskjed om, men dette løste seg godt og vognen ble plassert strategisk både synlighets- og koordineringsmessig rett ved Info- teltet på M1 ved hovedinngangen. Synlighetesmessig ved at publikum så vognen når de ankom arrangementsområdet, og koordineringsmessig som et godt utgangspunkt 1

2 for KRKH sine mannskaper og god møteplass i forhold til ambulansetjenesten når de måtte inn på området for å hente pasienter. KO- vognen ble plassert ved Kai 6 onsdag morgen før arrangementstart, og ble stående til vaktens slutt søndag ettermiddag. Vi hadde i forkant avklart om sikkerhet og vakthold nattestid i forhold til at vognen inneholder store verdier av elektronikk- og kommunikasjonsutstyr, og fant det oppsettet som var tilfredsstillende. Det var kun en hendelse med skadeverk på vognen, og det var noen kontakter til strømtilførselen som var nappet ut ved vaktstart fredag morgen. Dette ble løst på en tilfredsstillende måte med bistand fra personell fra TSR Kristiansand og egne mannskaper med fagkunnskaper om el- motnering og el- sikkerhet. Skadeverket var utført i løpet av natten, men førte ikke til unødige utgifter eller problemer for KRKH eller løsingen av vakten. Denne hendelsen svekker ikke inntrykket av at vaktholdet og sikkerheten inne på området nattestid var god. Alle kjøretøy ble oppbevart i egen garasje på nattestid. På dagtid var ATV patruljerende rundt på området, og RK- ambulanse var stasjonert ved KO- vogn når den var på vakt. Adkomst til og fra Kai 6 fra utsiden var tilfredsstillende. VAKTENS GJENNOMFØRING For KRKH sin del gikk vakten i stor grad etter planen, og ble som forventet. Forarbeidet som var gjort av TSR Kristiansand var grundig gjennomført, og viste seg i stor grad å ivareta de fleste hendelser som oppsto under Med TSR Kristiansand sitt planverk og egne innarbeidede rutiner i KRKH som retningslinjer ble vakten løst tilfredsstillende og uten store utfordringer. Mannskaper fra KRKH var hele tiden ute på området og patruljerte og gjorde seg synlige for publikum. Overbemanningen fra KRKH sin side ga mannskapene og vaktledelsen større spillerom ved behov for å omdisponere mannskaper til der det var behov, og for å løse uforutsette utfordringer som leteaksjonen som omtales under Spesielle hendelser. At det var totalt 5 markerte møtesteder, eller M- punkter, inne på området gjorde logistikken rundt hvor folk befant seg mye enklere. Både i tilfeller med bortkomne barn og foreldre, og skader/sykdomstilfeller inne på området var M- punktene til god hjelp for å løse oppgavene. SAMARBEID MED ARRANGØREN Under vakten forholdt KRKH seg i stor grad til Sikkerhetsleder (SL) da vi i strukturen var underlagt denne. Daglig hadde KRKH kommunikasjon og dialog med SL Sigurd Paulsen og André Paulsen om vaktens gang, og utfordringer som var forventet eller oppstod underveis. Vi etterkom deres ønsker om løsning av utfordringer som oppstod, og de etterkom våre ønsker om endringer eller bistand i den grad det lot seg gjøre. Samarbeidet ble gjennomført både via telefon, radiosamband og personlig oppmøte. Jeg anser denne kommunikasjonen og dialogen med SL som god, og vi hadde et godt samarbeid under hele SAMARBEIDET MED ANDRE AKTØRER Kommunikasjonen og samarbeidet med andre aktører under arrangementet var i stor grad god. I starten av vakten var det noen kommunikasjonsproblemer mellom frivillige og KRKH i henhold til oppsatt kommunikasjons- og varslingsrutiner som var 2

3 satt opp i forkant av vakten. Dette belyses nærmere under Spesielle hendelser senere i rapporten. Hendelsen ble ordnet opp i i etterkant, og gjentok seg ikke i løpet av Ved hendelser blant mannskaper ble KRKH varslet i henhold til varslingsrutine per telefon/radiosamband, eller ved personlig oppmøte fra skipet som hadde behov for bistand. Samarbeidet med liaison- personell ved skutene og mannskapene ombord var godt. Samarbeidet på sanitetssiden mellom KRKH og lege fra Kristiansand Legevakt var godt. Legen var tilgjengelig på telefon i hele vaktperioden, og kom til ved behov. Legen kom tidvis også innom KO- vognen og sanitetsteltet i løpet av vakten for å høre hvordan det gikk. Noe som var forespeilet og tatt høyde for i ROS- analysen og planleggingen i forkant av arrangementet var bortkomne barn og foreldre. Dette løste seg godt i alle hendelsene ved samarbeid mellom alle aktørene som var aktive inne på området for å få gjenforent de bortkomne. Hendelser av dette slaget ble godt ivaretatt gjennom hele KOMMUNIKASJON OG SAMBAND KRKH fikk utdelt et radiosamband av SL hver dag, for å kunne kontaktes ved behov, samt for å kunne nå SL ved spørsmål og/eller behov for bistand. Vi fikk også en telefon av TSR som ble brukt som kontaktpunkt når radiosamband ikke var mulig. Dette fungerte godt. Telefonlistene som ble utdelt til de frivillige var ikke tilgjengelige for KRKH sine mannskaper i starten, og måtte etterlyses. Disse kom til i løpet av onsdag så alle KRKH sine mannskaper fikk telefonlister for varsling lik den de frivillige og TSR Kristiansand hadde. KRKH opererte på eget radiosamband mellom KO- vogn og mannskaper. Det ble gjennomført sambandstester fra hele arrangementsområdet for å kartlegge dekning på de ulike kanalene KRKH opererer på. Vaktsjef informerte mannskaper om rutiner og kanalvalg når de gikk på vakt. UTFORDRINGER FOR GJENNOMFØRINGEN En utfordring i gjennomføringen av vakten var fremkommelighet for KRKH sine mannskaper og kjøretøy på trasséen mellom M1 og M2, og spesielt området mellom R1 hovedscenen K1. Her var fremkommeligheten minimal, både for ATV og fotgående mannskaper, i åpningstiden. Dette belyses mer under Spesielle hendelser senere i rapporten. I samarbeid med SL og ved endring av egne rutiner fant vi en tilfredsstillende løsning på utfordringen. Sikkerheten ved hovedscenen K1 ble en utfordring da vi anså den som ikke tilfredsstillende med tanke på publikumsmengden som befant seg foran scenen under de større konsertene. Dette omtales mer i Spesielle hendelser senere i rapporten. I samarbeid med SL, sikkerhetsansvarlig ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, og omdisponering av egne mannskaper fant vi en tilfreddsttillende løsning på utfordringen. En hendelse onsdag kveld var en svikt i varslingsrutinene utarbeidet av TSR Kristiansand. Et sykdomstilfelle inne på området ble varslet direkte til 113 uten at KRKH var informert. Dette omtales mer i Spesielle hendelser senere i rapporten. 3

4 Det forelå eller oppstod ingen andre større utfordringer for vaktens gjennomføring enn ovennevnte som ikke var ivaretatt i forberedelsene til SPESIELLE HENDELSER HOVEDSCENEN K1 OG OMRÅDET FORAN DENNE I forkant av arrangementet la KRKH inn forslag overfor TSR Kristiansand om bemanningen til KRKH sitt forslag i forhold til konsertscenene, og da spesielt Hovedscenen K1, var at det burde stasjoneres personell fast ved scenen, i tillegg til ambulerende fotpatruljer ute blant publikum. Dette forslaget ble valgt bort av TSR Kristiansand da de mente det holdt med de ambulerende fotpatruljene blant publikum sammen med de andre vaktelementene KRKH stilte med under arrangementet (ATV og ambulanse). Som tidligere nevnt valgte KRKH å overbemanne vakten hver dag for å ivareta utfordringer som kunne oppstå underveis som krevde ytterligere mannskaper, uten økonomisk eller annen belastning for TSR Kristiansand. På arrangementets første dag, onsdag 28.juli, fikk KRKH inn bestilling fra sikkerhetsleder ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, om at han av sikkerhetsmessige årsaker ønsket 2 sanitetspersonell fra KRKH stasjonert ved Hovedscenen under alle arrangementer der. Vaktsjef og Korpsleder for KRKH sa da at ut fra bestillingen fra TSR Kristiansand var ikke dette mulig, men da vi hadde ekstra personell tilgjengelig hver dag ved å ha overbemannet vaktene, omdisponerte vi bare 2 av mannskapene hver dag til å være stasjonert ved Hovedscenen etter sikkerhetsleders ønske. Dette hadde dog ikke vært like enkelt dersom vi ikke hadde tatt høyde for uforutsette utfordringer i vakten og overbemannet den slik det ble gjort. Etter møtet med Gavigan nevnte jeg hans ønsket overfor TSR- sjef Bjarne Ugland, som ba oss opprettholde den opprinnelige planen, uten fast sanitetsvakt ved Hovedscenen K1. Da vi hadde mannskaper tilgjengelig valgte jeg likevel å omdisponere 2 mannskap hver dag til fastvakt ved Hovedscenen K1, etter som det ikke ville ha noen innvirkning på den ønskede og bestilte bemanningen av KRKH fra TSR Kristiansand. Etter å ha drøftet det med Gavigan fant vi denne løsningen nødvendig for å i det hele tatt ha sjans til å ivareta sikkerheten sanitetsmessig ved Hovedscenen K1. SL ble, som nevnt informert om dette, og samtykket til løsningen da den ikke var til noen belastning overfor bestillingen fra TSR Kristiansand. Det ble plassert fastvakt sanitet ved Hovedscenen K1 hver dag fra kl 12 til konsertslutt hver dag resten av TSR. Mannskapene ved Hovedscenen K1 gikk vanlige patruljer ute på området når det ikke var noe arrangement på scenen. Samarbeidet med sikkerhetsleder Christian Gavigan om plassering og anvendelse av sanitetspersonell i forbindelse med Hovedscenen K1 var meget godt, spesielt da begge parter hadde forståelse for sikkerhetsbehovet og risikoen under slike arrangementer. Løsninger ble funnet, og planer omlagt for å gjøre sikkerheten og sanitetstilbudet optimalt for å sikre både publikum og scenemannskaper best mulig. TRASSÉEN MELLOM M1 OG M2, SPESIELT LANGS R1 MOT HOVEDSCENEN K1 Fremkommeligheten mellom M1 og M2 inne på arrangementsområdet var en stor utfordring for KRKH sine mannskaper og kjøretøy for gjennomføringen av vakten. Området mellom M1 og M2 seg å være en reel risiko for å utvikle seg fra å være et konsertområde til å bli et katastrofeområde på kort tid. Det var nær sagt umulig å bevege seg raskt mellom disse to punktene inne på Havneområdet til fots, og langt 4

5 mindre med ATV eller ambulanse, som var de typene for rask sanitets- respons som var planlagt for Området rundt R1, både inn fra M1 og tilsvarende fra M2, var en ren flaskehals fra begge sider. Folk sto her som sild i tønne, og dersom det hadde skjedd noen skade eller medisinsk akutt- tilfelle i dette området ville vi som sanitet hatt store problemer med å rykke frem til den eventuelle pasienten. Allerede tidlig på dagen torsdag fant KRKH sine mannskaper det enklest å bevege seg fra M1 til M2 på utsiden av området. Dersom det ikke var satt fast sanitetspersonell ved scenen ville en hendelse her også ha resultert i stort tidstap ved dårlig fremkommelighet da gjerdeløsningene og sikringene i området foran scenen var særdeles mangelfulle. Heldigvis skjedde det ingen alvorlige hendelser torsdag kveld, mye takket være at værforholdene dempet gemyttene og det ikke ble den store varmepåkjenningen blant publikumerne denne dagen. Men det var bare tilfeldigheter som forhindret dette, sånn sett. Det kunne like gjerne gått fryktelig galt. Og for de som jobbet ved scenen, med rigg og annet, var det ingen annen sanitetsdekning enn fastvaktene da de ble satt der. Hendelser her, med så mye folk foran og rundt scenen, var en alvorlig risiko inntil det ble satt sanitetsvakter fast ved Hovedscenen K1, samtidig som det ble gjort omdisponeringer blant Securitas og de frivillige vaktene for å ivareta sikkerheten best mulig i dette området. I samtale med SL André Paulsen etter konsertslutt torsdag ble dette problemet belyst, samt at de ble informert om at vi omdisponerte mannskapene ut ifra hvor publikum beveget seg og at vi hadde satt fast sanitetsvakt ved Hovedscenen hver dag. Dette ble tatt til etterrettning, og noen av forholdene langs kaien mellom M1 og M2 ble etterkomt. KRKH fortsatte likevel å benytte ytre vei som hovedtrassé for sanitetspersonell mellom M1 og området inne på havna resten av arrangementet grunnet trengselen langs R1 og området foran Hovedscenen K1. Fremkommeligheten i hele resten av arrangementsområdet var uproblematisk og god gjennom hele arrangementet, og ble patruljert jevnlig av fotpatruljer og ATV fra KRKH. SYKDOMSTILFELLE ONSDAG 28.JULI Onsdag kveld ca kl 2145 kom ambulansen på utrykning til Havneområdet. De hadde fått melding om krampeanfall, og tok kontakt med vaktsjef i KO- vogn etter avtale. Denne visste ingen ting om hendelsen, men fant raskt ut hvor det var ved å forhøre seg litt rundt. Men det er ikke en gunstig situasjon å være kontaktpunkt for ambulanse og ikke vite noe om hva de er kalt ut på. Frivillig personell ved hendelsesstedet (en av bodene mellom M1 og R1) hadde tatt kontakt direkte med 113 for å varsle, da denne ikke visste at de skulle kontakte stedlig sanitet (KRKH) ved slike tilfeller. Leder frivillig fikk beskjed, og saken ordnet seg. Det var ingen flere lignende tilfeller i løpet av LETEAKSJON FREDAG 30.JULI Omlag kl 1635 fredag ettermiddag fikk vaktsjef inn melding fra politiet om en savnet kvinne i byen. Kvinnen var sist sett kl 12 ved domkirken, var tysk, og ikke spesielt kjent i byen. Vanlige tiltak ved leteaksjon ble iverksatt fra KRKH sin side, og alle mannskaper inne på området fikk beskjed om å holde utkikk etter kvinnen med signalement. Etter omlag 1 time ble aksjonen trappet opp fra politiets side, og ATV og 2 fotpatruljer ble sendt til Tinghuset for å bistå i letingen direkte underlagt politiet inntil flere mannskaper kunne komme til. Kvinnen ble funnet i god behold kort tid etter, og mannskapene returnerte til Havneområdet. 5

6 Havneområdet ble ikke tømt for ressurser fra KRKH under denne hendelsen, da RK- ambulanse og et par fotpatruljer fortsatt var tilgjengelige inne på området. Dette var mulig å gjøre da vakten var overbemannet, og personellet var tilgjengelig til å raskt bli satt i innsats for å bistå leteaksjonen for politiet. Andre mannskaper fra KRKH var også varslet, men ble tilbakekalt da den savnde kvinnen kom til rette. KRKH sine mannskaper som ble sendt for å bistå politiet var borte fra Havneområdet i omlag 15 minutter totalt. SL ble informert om at fotpatruljene ble sendt på oppdrag. ATV ble ikke innmeldt som ute av arrangementsområde da den kun skulle bistå i hurtigsøk og var raskt tilgjengelig ved behov inne på området. I tillegg var ambulansen til stede og ivaretok den raske responsen ved hendelser inne på området. PASIENTBEHANLING Under TSR ble det behandlet i underkant av 100 pasienter av mannskaper fra KRKH og sanitetspersonell fra LSK. Av disse ble 5 sendt med ambulanse direkte til sykehus. Noen pasienter ble tilsett av lege på stedet og sendt til Legevakt for egen maskin ved behov for behanling som ikke kunne tilbys på stedet. Behandlingsforholdene var gode, selv om belysningen i sanitetsteltet kunne vært noget bedre, spesielt på kveldstid. OPPSUMMERING KRKH er i stor grad fornøyd med gjennomføringen av vakten på TSR 2010 i Kristiansand. Noen utfordringer oppstod underveis, men de ble løst og behandlet tilfredsstillende for alle parter, og uten unødige heftelser eller konsekvenser for noen. Tilbakemeldingene fra mannskapene går i stor grad på at de var imponert over arrangementet og storkoste seg i løpet av vakten. Noen koste seg så mye at de stilte opp flere dager enn den de opprinnelige hadde satt seg opp på for å få med seg mest mulig av det som foregikk på og rundt Overbemanningen som ble gjennomført var en gunstig løsning for KRKH både logistikk- og beredskapsmessig. Ved å ha flere mannskaper på vakt var vi forberedt på uforutsette hendelser som leteaksjonen fredag, og vi kunne omdisponere mannskaper til å stå ved Hovedscenen K1 uten at dette ble til heftelse for noen av aktørene. På det meste var det 5 fotpatruljer, med minimum 2 mannskaper i hver, ute og beveget seg på området, i tillegg til ATV og ambulanse. Overbemanningen ble gjort som en del av KRKH sin beredskapstankegang, og var ikke til heftelse for noen av aktørene. Det ble avtalt i forkant av vakten at det kun skulle faktureres for de bestilte mannskapene, og overskytende mannskaper måtte stå for KRKH sin regning hva bespisning og forpleining angikk. Noe som var uproblematisk for KRKH og våre mannskaper. ETTERNOTAT Deler av denne rapporten, omhandlende forholdene ved Hovedscenen K1 og området mellom M1 og M2, er vidersendt til sikkerhetsansvarlig ved Hovedscenen K1, Christian Gavigan, etter dennes forespørsel. Dette ble gjort med bakgrunn i at KRKH ønsket å gi en fullstendig rapport om vakten til TSR, og derfor ikke anså det som problematisk å dele oppfattninger som angikk en annen aktør med denne. Rapporten er ikke skrevet på oppfordring fra noen, men er et ønsker fra meg som Korpsleder i KRKH å gi en tilbakemelding til TSR Kristiansand om hvordan vi opplevde vakten under TSR

7 I retrospekt ser jeg at det hadde vært en bedre løsning om denne fullstendige rapporten hadde blitt levert dere i TSR tidligere, med informasjon om at deler av den var delt med nevnte annen aktør. At TSR mottar min rapport etter nevnte delrapport, er beklagelig, men lite å gjøre med i etterkant. Rapport skrevet av Alfred Georg Klausen Korpsleder Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps. 7

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet.

Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Evalueringsrapport, Tall Ship Race Kristiansand 2010. Rapporten er et internt dokument og derav unntatt offentlighet i sin helhet. Christian Gavigan Advance production manager preproduksjon artist og sceneproduksjon.

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014 RAPPORT TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TILSKUDDSORDNING «HUMANITÆRE TILTAK I 2014 RETTET MOT EØS-BORGERE SOM KOMMER TIL NORGE FOR Å TIGGE». AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet 1301 Møte mandag den 10. januar 2005 kl. 12 fra ulike forutsetninger måtte rykke ut og bistå

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer