Omdømmebarometeret 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2009"

Transkript

1

2 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner, og tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder. Dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Omdømmebarometeret 2009 baserer seg på spørreundersøkelser tatt opp blant over respondenter. Utvalgene er representative for Norges befolkning og for de regionene som er med i undersøkelsen. På denne måten belyser prosjektet både hvilke syn nordmenn har på de ulike regionene, og hvilke syn regionenes egne innbyggere har. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2009: Sørlandet Kristiansandsregionen Rogaland Stavangerregionen Hordaland Bergensregionen Trondheimsregionen Arendal- og Grimstadregionen Grenlandsregionen Haugesundsregionen Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse og bearbeiding av dataene og statistiske analyser er utført av Oxford Research. For hver region er det utarbeidet en oppsummerede rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Det er en slik rapport du holder i hånden nå. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter for samtlige regioner og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på

3 Derfor måler vi omdømme Systematisk arbeid med omdømme har blitt en naturlig del av hverdagen både for næringslivet og det offentlige. Erkjennelsen er at svært mange valg og opplevelse av tilfredshet, i stor grad preges av holdninger og forventninger. Ikke nødvendigvis av fakta og rasjonell kunnskap. For å arbeide målrettet med omdømme er kunnskap om hva som påvirker holdningene hos omgivelsene viktig. Jevnlige målinger og analyser av de største omdømmedriverne gir svar og kunnskap til å arbeide systematisk. Både med strukturelle forhold, men også med kommunikasjon. Et godt omdømme fungerer som en magnet på mange viktige områder. For en region kan det for eksempel handle om rekruttering av den riktige arbeidskraften, gjennomslag hos sentrale myndigheter, lokalisering av næringsvirksomhet. For en bedrift kan det eksempelvis være i forhold til salg, kundelojalitet, tilgang på kapital og stolte motiverte medarbeidere. Gjennom å bidra til realisering av Omdømmebarometeret, ønsker SpareBank 1 SR-Bank å gi regionene et objektivt og faglig solid forankret utgangspunkt for systematisk arbeid med omdømmebygging. Vi håper resultatene kommer til nytte! Haugesund, 04. november 2009 Omdømmet styrer folks handlinger, og et godt omdømme gir kort sagt bedre muligheter for å lykkes. Terje Vareberg Administrerende direktør SpareBank 1 SR-Bank

4 I toppen av førstedivisjon Haugesundsregionen oppleves av mange som et interessant sted å arbeide, men scorer svakt på spørsmål relatert til infrastruktur. Faktisk svakest av alle regioner i Omdømmebarometeret Til tross for dette er det grunnlag for å si at Haugesundsregionen sitt omdømme samlet sett er i øvre sjikt når enn sammenligner seg med tilsvarende regioner. Et viktig funn i Omdømmebarometeret 2009 er hvordan svært mange av de totalt 8000 respondentene rangerer verdien av jobbmuligheter for å definere en region som attraktiv. Når Haugesundsregionen i denne undersøkelsen sammenlignes med regioner det er naturlig å sammenligne seg med, kommer regionen relativt bra ut i påstander relatert til arbeid og næringsliv. Dette kan ikke oppfattes annerledes enn som en honnør til en liten region som et godt stykke på vei lykkes i å profilere seg som interessant på viktige områder. Ser vi dette i sammenheng med regionens svært gode score på påstander relatert til oppvekstvilkår, muligheter for en aktiv fritid og et spennende kulturtilbud er dette nærliggende kvaliteter å bygge videre på. Samtidig er det viktig å reflektere over hvorfor Haugesundsregionen på de fleste områder kommer svakt ut når en sammenlignes med Rogaland. Naturlig nok vil et markert fylke som Rogaland være godt kjent, men det synes som om de fleste moderne kvalitetene i fylkets omdømme løftes av storebror Stavangerregionen lenger syd. Dette gjelder ikke minst på områder relatert til næringsliv og forskning/ utdanning. For Haugesundsregionen synes det å være betydelige potensialer i å bli sterkere assosiert til Rogaland. Haugesundsregionen har for øvrig Omdømmebarometerets svakeste score på påstander relatert til vei, transport og infrastruktur. I et stadig mer mobilt samfunn vil mange mene at dette er en utfordring som må bearbeides, det være seg gjennom større fokus på nødvendige forbedringer eller høyere oppmerksomhet rundt faktiske realiteter. I et omdømmeperspektiv er begge deler viktig. Om det er ønskelig å bli en tydeligere del av storregionen Rogaland er det sannsynligvis avgjørende. Vi merker oss forøvrig at Haugesundsregionen, som de øvrige regionene i Omdømmebarometeret, har en gjennomgående lav uttelling på områdene åpenhet og toleranse og i hvilken grad regionen er positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper. Haugesundsregionen kommer ikke aller svakest ut i den enkelte påstand, men det er åpenbart en utfordring at mange regioner, inkludert Haugesundsregionen, ser ut til å bli opplevd som lukket og lite inkluderende av mange. I perspektiv av en framtid der stadig konkurransen om skapende og kompetente mennesker hardner til vil samfunn som ikke evner å inkludere et mangfold sannsynligvis stå ovenfor ekstra store utfordringer. På et annet felt som av mange antas å være stadig viktigere stiller Haugesundsregionen på rimelig lik linje med de fleste en sammenlignes med i Omdømmebarometeret. Innenfor temaet miljø, miljøhensyn og om regionen har et næringsliv som er gode på miljøvennlig teknologi har de fleste åpenbare utfordringer, eller muligheter for å se det mer offensivt. Ingen region i Omdømmebarometeret kan skilte med en tydelig posisjon på dette feltet, og dermed er det duket for en interessant kamp i årene fremover. Er dette en hanske Haugesundsregionen skal ta opp?

5

6 Umiddelbare assosiasjoner Det er fåtall av landets befolkning som har direkte negative umiddelbare assosiasjoner når de hører navnet Haugesundsregionen, og betydelig flere som har positive og svært positive assosiasjoner. Imidlertid er det et relativt høyt antall som ikke har definert et inntrykk av regionen (1 prosent har svart vet ikke ) Selvbildet i regionen De umiddelbare assosiasjonen hos regionens egne innbyggere er betydelig mer positivt enn hos de som bor utenfor regionen. 87 prosent av regionens egne innbyggere har positive eller svært positive umiddelbare assosiasjoner til egen region. Svært negaave NegaAve Verken eller PosiAve Svært posiave Nasjonalt Selvbildet n=113/ n=147

7 Virksomheter forbundet med Haugesundsregionen Landets befolkning forbinder først og fremst Haugesundsregionen med skipsfart og maritime virksomheter og olje- og gassindustri. Primærnæringer, prosessindustri og reiseliv nevnes også av flere, selv om avstanden opp til de dominerende næringsområdene er stor. Andre næringer 8 1 KraSproduksjon 13 9 Kulturbasert næring 11 Informasjons og kommunikasjonsteknologi Prosessindustri Olje og gassindustri Jord, skogbruk eller fiske Skipsfart/mariAme virksomheter Selvbildet Nasjonalt Selvbildet Det er gjennomgående stort samsvar mellom hva det nasjonale bildet og hva Haugesundsregionen egne innbyggere først og fremst forbinder med sin egen region. Et klart trekk er for øvrig at regionens egne innbyggere er mer beviste i sine oppfatninger, noe som kommer til uttrykk ved gjennomgående høyere score innenfor de tre største områdene. Reiseliv og turisme Det er først på områdene reiseliv og primærnæringer bildet korrigeres litt av de som bor i regionen selv n= 1259 / 713

8 22 påstander om Haugesundsregionen det nasjonale bildet (n= 947) % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er lex å finne jobb Al begge når et par flyxer Al regionen Det er lagt godt Al rexe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et axrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreXe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Uenig Verken eller Vet ikke Enig

9 22 påstander om Haugesundsregionen selvbildet (n=148) % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er lex å finne jobb Al begge når et par flyxer Al regionen Det er lagt godt Al rexe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et axrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreXe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Uenig Verken eller Vet ikke Enig

10 VikCge tema for en regions adrakcvitet generelt Samtlige respondenter i undersøkelsen ble bedt om å definere hvilke forhold som hadde størst betydning for dem når de bedømmer hvor attraktiv en region er i forhold til å skulle flytte dit uavhengig av region. Haugesundsregionen det nasjonale bildet Gode jobbmuligheter 89 Gode jobbmuligheter 51 Nærhet Al natur og frisk lus 79 Nærhet Al natur og frisk lus 70 Lite kriminalitet 77 Lav kriminalitet 44 God infrastruktur 74 God infrastruktur Gode friadsalbud 72 Gode kultur og friadsalbud 68 Et lokalmiljø preget av toleranse 69 Lokalmiljø preget av toleranse 48 N=7535 N= av påstandene fra undersøkelsen som er presentert på de foregående sidene er gruppert innenfor de seks aktuelle temaområdene. Påstandene er derexer gix en verdi basert på de som er enige og svært enige. Totalverdien for temaet fremkommer ved å summere de enkelte påstander innen hvert tema og dele på antall påstander innen temaet. Hver påstand og tema er vektet likt. Se evt. under metode for yxerligere informasjon. Haugesundsregionen står først og fremst sterkt innen temaene som omhandler vakker natur og fritidstilbud. Svakest står regionen i forhold til oppfatningen av infrastruktur. Gode jobbmuligheter er det viktigste for å oppfattes som en attraktiv region Når vi ser nærmere på påstandene som er fremsatt innen dette temaet, er det først og fremst et inntrykk av at folk ikke vet eller at de verken er enig eller uenig i påstandene. Av de som har uttalt en mening, er det først og fremst et innetrykk av at det er lagt godt til rette for næringsutvikling i regionen som løfter denne temakategorien for Haugesundsregionen. Minst enig er de i påstanden om at det er lett å finne jobb til begge når et par flytter til regionen.

11 Om befolkningen fakcsk kan tenke seg å flyde Cl Haugesundsregionen og hvem de er PÅSTAND: Tenk deg at du skal flytte og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å bosette meg i Haugesundsregionen. PÅSTAND: Tenk deg at du skal ta høyere utdanning og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å studere i Haugesundsregionen Uenig Verken eller Vet ikke Uenig Verken eller Vet ikke Enig Enig N=760 N=756 Kvinner kan i større grad enn menn tenke seg å bosette seg i regionen. Det er kun marginale forskjeller i forhold til utdanningsnivå fra grunnskole til 5-års høyere utdanning. Dog kan de med mer enn fem års høyere utdanning i minst grad tenke seg å bosette seg i regionen. De med inntekt under kr i året kan i større grad enn de med høyere inntekt tenke seg å bosette seg her. Når vi ser på landsdelene, er det personer fra indre østland og fra Agder/Rogaland som i størst grad kan tanke seg å bosette seg i Haugesundsregionen, mens det er personer fra sør-østlandet og Oslo/Akershus som i minst grad kan tenke seg det samme. De som har en personlig relasjon til Haugesundregionen (vokst opp, studert, har familie eller venner og kjente) kan i større grad tenke seg å bosette seg i regionen enn de som ikke har samme personlige relasjon. Det er ingen signifikant forskjelle for om en har vært på ferie eller ikke med den terskelen vi har lagt for tolkningen av resultatet. Men om vi legger inn en større usikkerhet i tolkningen (fra 5% til 10%) viser det seg at personer som har vært på ferie i regionen i mindre grad kan tenke seg å bosette seg her enn de som ikke har samme erfaring. Personer med utdanning opp til videregående skole kan i større grad tenke seg å studere i regionen enn de med høyere utdanning. Det er også et trekk at personer som er vokst opp eller har familie i regionen i større grad kan tenke seg å studere i Haugesundsregionen enn de uten slik personlig relasjon. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller basert på bakgrunnsopplysningene om respondentene.

12 Om befolkningen fakcsk kan tenke seg å flyde Cl/besøke Haugesundsregionen og hvem de er PÅSTAND: Tenk deg at du skal bytte jobb og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å arbeide i Haugesundsregionen PÅSTAND: Haugesundsregionen er et fint reisemål Uenig Verken eller Vet ikke Uenig Verken eller Vet ikke Enig Enig N=756 N=763 Kvinner kan i større grad enn menn tenke seg å arbeide i Haugesundsregionen, og det er personer fra Nord-Norge som i størst grad kan tenke seg det. I minst grad er det personer fra Oslo/Akershus. Personer med utdanning under høgskole/ universitetsnivå kan i større grad tenke seg å arbeide i regionen enn de som har høyere utdanning. Av de med høyere utdanning er det personer med utdanning opp til fem års høyere utdanning som i størst grad kan tenke seg å arbeide her. Når vi ser på inntektsnivå, øker lysten til å arbeide i regionen jo høyere inntekt en har opp til kr i året, for så å falle for de med inntekt over denne grensen. Det er også sammenheng mellom personlig relasjon og lysten til å arbeide i regionen. Det er også kvinner som først og fremst opplever Haugesundsregionen som et fint reisemål. Bildet er også slik at de med lavere inntekt i større grad enn de med høyere inntekt synes å være mest positive på dette området. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller i forhold til å oppleve regionen som et fint reisemål.

13 Sammenligninger med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om å vurdere de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligninger både utfordrer og medvirker til en mer presis tolking av tendenser. Datagrunnlaget i Omdømmebarometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: HAUGESUNDSREGIONEN ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN GRENLANDSREGIONEN ROGALAND Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale.

14 De vikcge temaene. HAUGESUNDSREGIONEN SAMMENLIGNET MED ARENDAL OG GRIMSTADREGIONEN, GRENLAND OG ROGALAND landsrepresentacvt Gode jobbmuligheter Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Nærhet Al natur og frisk lus Lav kriminalitet God infrastruktur 46 5 VikAge tema for en regions axrakavitet generelt Gode kultur og friadsalbud Gode jobbmuligheter Nærhet Al natur og frisk lus Lokalmiljø preget av toleranse Haugesundsregionen Rogaland Arendal og Grimstadregionen Grenland Lite kriminalitet God infrastruktur Gode friadsalbud Et lokalmiljø preget av toleranse

15 HAUGESUNDSREGIONEN SAMMENLIKNET MED ROGALAND, ARENDAL OG GRIMSTADREGIONEN OG GRENLAND landsrepresentacvt Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er lex å finne jobb Al begge når et par flyxer Al regionen Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Det er lagt godt Al rexe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiavt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Haugesundsregionen Rogaland Arendal og Grimstadregionen Grenland Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor[orbindelser mellom regionen og utlandet

16 Enkeltpåstander (forts.) Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke svar er ikke en del av totalen Regionen har et axrakavt kulturalbud Det ligger godt AlreXe for en akav friad i regionen Regionen har et godt utbygd kollekavtrafikkalbud Regionen er gode på miljøvern Haugesundsregionen Rogaland Arendal og Grimstadregionen Grenland Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiavt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesAllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet

17 Påstander knydet Cl å bosede seg, arbeide, studere og regionen som reisemål landsrepresentacvt PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å bosette meg i regionen PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen Haugesundsregionen Haugesundsregionen Rogaland Rogaland Arendal og Grimstadregionen Arendal og Grimstadregionen Grenland Grenland % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å studere i regionen PÅSTAND: Regionen er et fint reisemål Haugesundsregionen Haugesundsregionen Rogaland Rogaland Arendal og Grimstadregionen Arendal og Grimstadregionen Grenland Grenland % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 10 % % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig

18 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR Bank i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Agderrådet, Stavangerregionen Næringsutvikling, Business Region Bergen, Haugaland Vekst, Knutepunkt Sørlandet, Arendal kommune og Studentsamskipnaden i Agder. For ytterligere informasjon, kontakt Ordkraft Østre strandgate Kristiansand OrdkraS er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RAPPORT. Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE RAPPORT 1 9 9 9 Flytting og flyttemotiv i Hordaland 1998 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forord Dette er rapport nr 1 fra Flyttemotivundersøkelsen i Hordaland. Undersøkelsen er basert på telefonintervju av 4000

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer