Administrasjonsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsutvalg"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. -1-

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 12/15 Lønnspolitisk handlingsplan revidert august 2015 PS 13/15 Referat- og drøftingssaker -2-

3 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2014/932-4 Arkiv: 510 Saksbeh: Tone Vestøl Bråten Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/15 Administrasjonsutvalg Lønnspolitisk handlingsplan revidert august 2015 Rådmannens forslag til vedtak Lønnspolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune revidert august 2015 vedtas, og legges til grunn ved høstens lokale lønnsforhandlinger. Det vedtas ingen endring i godtgjørelse for kompetansetillegg for ansatte i lønnskapittel 4, jfr. punkt 4.A.4., d.v.s. at alternativ 1 vedtas. Bakgrunn for saken Tvedestrand kommunes lønnspolitisk handlinsplan vedtatt i administrasjonsutvalget den Rådmannen har nå utarbeidet forslag til revidert handlingsplan for Planen er revidert i samarbeid med utvalg for tillitsvalgte, og gjennomgått i lønnspolitisk drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den Forslag til revidert handlingsplan følger saken som vedlegg til saken. Der fremgår det også alle endringer som er gjort i forhold til tidligere handlingsplan. Problemstilling Er forslag til revidert lønnspolitisk handlingsplan tilfredsstillende for den lønnspolitikk som skal utøves? Faglige merknader/historikk I medhold av Hovedavtalen skal kommunene ha en lokal lønnspolitikk som skal gjøres kjent for alle ansatte. Det er også slik at lønnspolitikken skal revideres jevnlig for å sikre at det er sammenheng med kommunens lønnspolitikk og virksomhetens mål. Lønnspolitiske handlingsplanen har utgangspunkt i gjeldende arbeidsgiverpolitikk. Revidert lønnspolitisk handlingsplan er drøftet med utvalg for tillitsvalgte og med rådmannens ledergruppe, samt gjennomgått i lønnspolitisk drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den

4 Gjeldende regelverk på området Hovedtariffavtalen har følgende bestemmelse i Kap. 3, pkt. 3.2: Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av den lokale lønnspolitikken, for å sikre at det er sammenheng med kommunens mål. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for loka lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å Motivere til kompetanseutvikling Motivere til mer heltid Beholde, utvikle og rekruttere Sikre kvalitativt gode tjenester Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement. Lønnspolitikken skal legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter, og vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. Kriterier for innplassering i avansementsstillinger fastsettes som en del av den lokale lønnspolitikken. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakernes kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger. Overordnede plandokumenter/retningslinjer Tvedestrand kommune har følgende mål for sin arbeidsgiverpolitikk (Arbeidsgiverpolitikk Tvedestrand kommune 2006): Tvedestrand kommune skal Produsere gode tjenester, yte god service og drive hensiktsmessig forvaltning basert på innbyggernes behov Være en arbeidsgiver som verdsetter god ledelse og ansattes kompetanse og innsatsvilje Være attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et trygt og sikkert arbeidsmiljø for sine ansatte Være en attraktiv arbeidsgiver som evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft Fremme likestilling, mangfold og inkluderende holdninger i arbeidsgiverpolitikken. Arbeidssituasjonen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Alternative løsninger og konsekvenser Den reviderte lønnspolitiske handlingsplanen bygger på vedtatt arbeidsgiverpolitikk. Planen har fortsatt et skjerpet fokus på likestilling, på lønn som virkemiddel for å redusere omfanget av deltidsstillinger og for å få flere menn i kvinnedominerte yrker og motsatt. Planen har tatt opp i seg kriterier for hvordan relevant etter-/videreutdanning skal resultere i kompetansetillegg i tråd med Retingslinjer for kompetansetillegg for ansatte i HTA kap. 4 vedtatt gjennom forhandlingsprotokoll mellom UTV og arbeidsgiver den I lønnspolitisk handlingplan pkt. 8.4 omstales særskilte forhandlinger etter 4.A.4 kompetanse. Tvedestrand kommune har hatt en praksis på følgende godtgjørelse for kompetansetillegg; 30 studiepoeng kr ,- -4-

5 60 studiepoeng eller mer kr ,- ½ års fagutdanning kr ,- 1 års fagutdanning eller mer kr ,- Ved gjennomgang av lønnspolitisk handlingsplan ønsket hovedtillitsvalgte å prioritere kompetanse, og godtgjøre for utdanning utover 60 studiepoeng og 2 års fagutdanning eller mer. Følgende alternativer foreligger; Alternativ 1; Ingen endringer Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som Tvedestrand kommune nå befinner seg i, kan ikke rådmannen tilrå endringer som medfører økte lønnsutgifter. Som det fremgår av vedlagt dokument som viser forslag til endringer, består endringene hovedsakelig av tydeliggjøring av innholdet, redigering av tekst, endring på referanser til lovhenvisninger, og retting av skrivefeil. Konklusjon Lokale lønnsforhandlinger og lokal lønnsfastsetting er en utfordring både for arbeidsgiver, tillitsvalgte og arbeidstakere. Lønnspolitisk handlingsplan kan bidra til større forutsigbarhet i den enkeltes lønnsutvikling. Rådmannen tilrår revidert lønnspolitisk handlingsplan vedtatt og gjort gjeldende ved høstens lokale forhandlinger i Tvedestrand. Rådmannen tilrår ingen endring i godtgjørelse for kompetansetillegg. Tvedestrand, Rådmannen Vedlegg 1 Lønnspolitisk handlingsplan revidert utkast august 2015 Alternativ 2; 30 studiepoeng kr ,- 60 studiepoeng kr ,- 90 studiepoeng eller mer kr ,- ½ års fagutdanning kr ,- 1 års fagutdanning kr ,- 2 års fagutdanning eller mer kr ,- -5-

6 Lønnspolitisk handlingsplan Tvedestrand kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget [Velg dato] - 6 -

7 1 Innhold 2 Innledning Bakgrunn Revisjon av planen prosess Formålet med den lokale lønnspolitikken i Tvedestrand Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken Sentrale rammebetingelser Lønnspolitiske utviklingslinjer Lokal lønnspolitikk et supplement Grunnleggende verdier, lønnspolitiske prinsipper Lønnspolitiske prinsipper Andre viktige verdier og hensyn Likestilling mellom kvinner og menn Lik lønn for likt arbeid Inkluderende og ikke-diskriminerende holdninger Lønnsnivå og lønnsrelasjoner Lokale lønnsforhandlinger Lønns- og forhandlingssystemet en oversikt Lokale drøftinger Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4. A.1 og kap Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4.A.2, 4.A.3, 4. A.4 og kap Særskilte forhandlinger etter 4.A.4 Kompetanse Lederlønnsforhandlinger etter HTA kap og Bonusavlønning etter HTA kap Lønnsfastsetting ved nytilsetting Seniorpolitiske tiltak Lokale forhandlingsordning og myndighetsfordeling God forhandlingsskikk og etikk i forhandlingsprosessen Uorganiserte arbeidstakere

8 2 Innledning Den lønnspolitiske planen som presenteres er et dokument som skal bidra til å konkretisere og skape oversikt over vesentlige prinsipper, verdier, holdninger, regler og kriterier som arbeidsgiver legger til grunn ved lokal lønnsfastsettelse. 2.1 Bakgrunn Vedtatt arbeidsgiverpolitikk skal ligge som premiss for kommunens lønnspolitiske handlingsplan. Planen avløser tidligere lønnspolitiske retningslinjer Tvedestrand kommune, som første gang ble etablert høsten 2006 og revidert sist høsten Siden Lønnspolitiske retningslinjer ble etablert er det skjedd store og viktige endringer både i den sentrale lønnspolitikken og tariffsystemet og i kommunens organisasjon. Dette har aktualisert etableringen av en ny lønnpolitisk handlingsplan. I tillegg til å gi føringer for lønnsfastsettelse ved nyansettelser, gir den viktige føringer for lokale lønnsforhandlinger. 2.2 Revisjon av planen prosess I forbindelse med utarbeidelsen av tidligere lønnspolitiske retningslinjer, er det gjennomført prosesser der Utvalg for tillitsvalgte (UTV) og ledergruppa har vært delaktig. Nærværende plan har tatt utgangspunkt i Vegårshei kommunes lønnspolitiske handlingsplan som er anbefalt brukt av UTV. Handlingsplanen er drøftet i ledergruppa og i UTV. Planen revideres annet hvert år, neste gang våren Formålet med den lokale lønnspolitikken i Tvedestrand Lønnspolitikken i Tvedestrand skal fremme følgende formål: Sammen med de øvrige personalpolitiske tiltak bidra til at kommunen når de mål som er satt for de ulike enheter og virksomhetsområder, med fokus på gode tjenester og god forvaltning Bidra til at kommunen kan rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere, slik at innbyggerne i kommunen kan tilbys gode tjenester, at kommunen yter god service, og at det utøves og utøver en hensiktsmessig forvaltning basert på innbyggernes behov. Bidra til myndiggjorte medarbeidere og gode ledere. Motivere til mer heltid. Lønnspolitikken er ett av flere elementer i en samlet personal- og arbeidsgiverpolitikk der helheten vil være avgjørende for å kunne nå de målene som er skissert ovenfor. 2-8-

9 4 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken 4.1 Sentrale rammebetingelser Viktige rammebetingelser for den lokale lønnspolitikken er lagt gjennom lovverket og særlig gjennom Hovedtariffavtalen som er inngått av partene sentralt. 4.2 Lønnspolitiske utviklingslinjer Selv om det sentrale rammeverket legger føringer og begrensninger på den lokale handlefriheten i lønnspolitikken, har det likevel ved de senere års tariffrevisjoner blitt lagt vekt på å øke det lokale handlingsrommet. Dette bl.a. ved at tariffavtalene på flere punkter har blitt mindre detaljerte og ved at det er blitt avsatt en relativt større andel av lønnsmassen til fordeling lokalt. Bakgrunnen for d Denne utviklingen er bl.a. et klart uttalt ønske fra et flertall av kommunene om å kunne bli bedre ruset rustet til å rekruttere kompetent arbeidskraft i et stadig mer konkurransepreget arbeidsmarked. 4.3 Lokal lønnspolitikk et supplement På tross av tendens til en viss desentralisering i lønnspolitikken de senere årene, er det fortsatt slik at hovedarenaen i det lønnspolitiske arbeidet vil være forhandlingene og prioriteringene som foretas av partene sentralt. 5 Grunnleggende verdier, lønnspolitiske prinsipper Selv om den lokale lønnspolitikken skal forvalte en relativt mindre del av lønnsmassen, er det ikke desto mindre viktig at lønnsarbeidet bygger på et så konkret og avklart grunnlag som mulig, både hva angår prinsipper, verdier og virkemidler. 5.1 Lønnspolitiske prinsipper Lønnspolitikken i Tvedestrand skal bygge på følgende prinsipper I Tvedestrand kommune skal følgende gjelde: 3 Kompetanse både formalkompetanse, dvs. utdanning og skolegang på videregående nivå fra høgskole og universitet, samt realkompetanse, dvs. kunnskap og ferdigheter ervervet gjennom erfaring og praksis, herunder samarbeids- og utviklings- /endringskompetanse. Funksjonsprinsippet (oppgaver og ansvar) dvs. arbeidsgivers verdsetting av de funksjoner, oppgaver og ansvar som arbeidstaker forventes å inneha Markedsprinsippet dvs. at man ved lønnsfastsettelsen tar hensyn til hvor tilgjengelig den aktuelle arbeidskraften er i arbeidsmarkedet Ytelsesprinsippet dvs at den enkelte arbeidstaker eller ansattgruppers arbeidsinnsats og resultater legges til grunn for lønnsvurderingen. -9-

10 I det lokale lønnsarbeidet skal disse 4 4 prinsippene være styrende. Markedsprinsippet skal legges til grunn i de tilfeller der det ut ifra en konkret vurdering vil være nødvendig å bruke lønn som virkemiddel for å kunne rekruttere eller beholde nødvendig og kompetent arbeidskraft, relatert til enkeltstillinger eller grupper. Ytelsesprinsippet må, når det skal komme til anvendelse sikre en ensartet og rettferdig praksis, bygd på konkrete og tydelige vurderinger.. 6 Andre viktige verdier og hensyn I tillegg til de nevnte prinsippene vil også en del andre hensyn og verdier måtte legges til grunn for at lønnspolitikken kan fremstå som forutsigbar og rettferdig. Av disse er det viktig å fremheve hensynet til likestilling, lik lønn for likt arbeid og inkluderende og ikkediskriminerende holdninger. 6.1 Likestilling mellom kvinner og menn Et stort flertall av kommunens stillinger innehas av kvinner, og de fleste av dem i deltidsstillinger. Kommunestyret vedtok i 2008 følgende målsetting: Tvedestrand kommune skal innen 2015 ha 75 % av faste stillinger som i dag er under 40 % på 50 % eller mer. Dette målet er p.t. ikke nådd. Det er nedsatt arbeidsgruppe for å komme frem med forslag til tiltak for å nå målsetning, i første omgang prioriteres omsorgssektoren. I denne sammenheng er det grunn til å understreke den skjerpede bestemmelsen i hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1, 2.3: Det er et mål for kommunen at flest mulig som hovedregel ansettes i full stilling. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger. Formatert: Skrift: 9 pkt Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm, Første linje: 0 cm Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsipene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. Det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2 lokale retningslinjer for redusert bruk av uøpnsket deltid Formatert: Skrift: 9 pkt Det vil være en styrke for det kommunale tjenestetilbudet å få til en bedre balanse mellom kvinner og menn, herunder stimulere flere mennd til de tradisjonelle kvinnearbeidsplasser. I Tvedestrand kommune skal vurderinger knyttet til kjønn være irrelevant ved lønnsfastsettelsen, uansett type stilling det arbeides for å få flere menn inn i kvinnedominerte yrker og motsatt det være et mål å ha balanse mellom antall menn og kvinner i ledende stillinger flest mulig som ønsker det få utvidet sine stillinger 4-10-

11 Disse målsettingene skal det tas hensyn til både ved ledighet i stilling og i forbindelse med opprettelse av nye stillinger. 6.2 Lik lønn for likt arbeid Prinsippet peker på nødvendigheten av å ha en lønnspolitikk som er sammenlignbar, dvs. at man vurderer lønnsrelasjoner på tvers i kommuneorganisasjonen. 6.3 Inkluderende og ikke-diskriminerende holdninger For å gjennomføre prinsippet om likelønn samt lik behandling av kvinner og menn, er det viktig at lønnspolitikken bygger på inkluderende og ikke diskriminerende holdninger. Tillitsvalgte har rett til innsyn i kontrakter, deriblant avlønning av innleid personell via vikarbyrå i de tjenester der dette forekommer

12 I Tvedestrand kommune skal kommunens lønnspolitikk være ikke-diskriminerende og inkludere alle, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn 7 Lønnsnivå og lønnsrelasjoner Det sentralt fastsatte lønns- og stillingsregulativet, som ble innført med virkning fra 1. mai 2002 har bidratt til en forenklet lønnsstruktur og bedre oversikt mellom lønnsgrupper og nivåer. Dette stillingsregulativet omfatter kap. 4-gruppen (de fleste ansatte). Kommunen har i tillegg lokale lønns- og stillingsbestemmelser i HTA kap 5 (akademikere), samt et lønnssystem for ledere i kap 3.4. For de to sistnevnte grupper foreligger ingen sentral pott eller minstelønnssatser. Det vises for øvrig til HTA kap 4, 5 og 4. 8 Lokale lønnsforhandlinger Det vises til oversikt over forhandlingsbestemmelsene som HTA inneholder og som kommunen er pliktig til å følge. 8.1 Lønns- og forhandlingssystemet en oversikt. Lønn til kommunalt ansatte blir som tidligere fastsatt med utgangspunkt i bestemmelser i 3 ulike kapitler i HTA: Kapitler i Hovedtariffavtalen Kap. 3, pkt Kap. 3, pkt Kap. 3. pkt Kap. 4 A, jfr. kap. 4 B og 4 C Kap. 5, pkt. 5.2 Omfatter Rådmann og assisterende rådmann. All lønn blir fastsatt lokalt. Enhetsledere. All lønn blir fastsatt lokalt. Rektorer. All lønn blir fastsatt lokalt. Arbeidsgivers målsetting er å flytte rektorer til kap. 4 fra Hovedtyngden av de kommunalt ansatte. Størstedelen av lønnsmassen her fordeles gjennom sentrale forhandlinger. I tillegg blir partene sentralt enige om det eventuelt i tillegg også skal avsettes en viss prosentandel av lønnsmassen til fordeling/forhandling lokalt. Se pkt stort sette akademikere og ingeniører. All lønn blir fastsatt lokalt. 8.2 Lokale drøftinger Etter initiativ fra arbeidsgiver skal det holdes ett eller eventuelt flere lønnspolitiske drøftingsmøter pr. år som skal omfatte alle lønnskapitlene. Arbeidsgiver skal skrive referat fra møtet. Det henvises til I HTA kap. 3 punkt og vedlegg 3.heter det bl.a.: 6-12-

13 Drøftingene tar utgangspunkt i kommunes totale situasjon, lokal lønnspolitikk, retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av HTA s forhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene kriterier for lokale lønnstillegg. Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale/statistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn og stillingskonder som grunnlag for også å kunne drøfte likelønn. De sentrale partene forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks. å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor det skal fremgå om det foreligger enighet. Vedlegg 3 til HTA retingslinjer for lokale forhandlinger god forhandlingsskikk gjelder, med mindre partene lokalt etter drøftinger blir enig om noe annet. Tvedestrand kommune praktiserer ett felles lønnspolitisk drøftingsmøte for alle. Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm I tillegg til HTAs bestemmelser skal følgende gjelde i Tvedestrand: Drøftingsmøte skal holdes så snart som mulig etter at det sentrale oppgjøret er avsluttet og godkjent av partene og i god tid før de lokale forhandlingene skal holdes. Det avholdes et felles drøftingsmøter for alle kapitlene På drøftingsmøtet skal partene tilkjennegi sine ønskede prioriteringer ved de forestående forhandlinger. Så langt det er mulig vil det være viktig å tilstrebe enighet om hvilke stillinger og grupper som skal prioriteres, innenfor rammen av den lønnspolitiske planen. Så snart som mulig etter at forhandlingene er avsluttet, gjennomføres et felles møte med partene, der resultat og prosess i tilknytning til forhandlingene evalueres. I drøftinger samråd med de ansattes organisasjoner foretas en gjennomgang av aktuelle stillinger i kommunen som det av hensyn til å rekruttere og beholde kan være hensiktsmessig å overføre til andre grupper innenfor HTA. Innenfor rammen av fastsatte kriterier og gjeldende verdier (jfr. arbeidsgiverpolitikken), skal partene i det lønnspolitiske drøftingsmøtet fortrinnsvis komme fram til enighet om de mer detaljerte disposisjoner og prioriteringer som skal gjelde ved den enkelte forhandling. Herunder vil det også være mulig å ta inn andre viktige hensyn enn de som er nevnt ovenfor. Med unntak av de to første punktene er opplistingen uprioritert. 8.3 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 4. A.1 og kap Lokale forhandlinger etter kap. 4.A.1 gjennomføres i den utstrekning det er satt av penger til det av partene sentralt. Til kap. 5.2 er det ingen definert sentral pott. Ramme og nivå må formes lokalt. I Tvedestrand kommune skal følgende hovedkriterier og hensyn legges til grunn ved de lokale forhandlinger: 7-13-

14 Resultatet av og eventuelle føringer fra det sentrale oppgjøret Eventuelle føringer fra tidligere lokale forhandlinger i hht. tosidig protokoll Rette opp lønnsmessige skjevheter som ikke er begrunnet i o Ansvars- og oppgavebelastning o Kompetansenivå og krav til kompetanse o Rekrutteringsproblematikk Hensynet til å beholde kvalifisert og godt fungerende personale Relevant kompetanseheving, forutsatt at nytilegnet kompetanse blir nyttiggjort i organisasjonen Konklusjonene i referatet fra det lokale drøftingsmøtet Ved lokale forhandlinger skal lønnen for seniorer vurderes særskilt fra fylte 59 år. Lønnen vurderes ut fra markedsverdien for tilsvarende stillinger og behov for kompetansen den ansatte har. Konklusjonene i referatet fra det lokale drøftingsmøte. 8.4 Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4.A.2, 4.A.3, 4. A.4 og kap. 5.3 HTA nevner at partene lokalt, uavhengig av det som er nevnt ovenfor, kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternativ lønnsplassering og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når det er foretatt betydelige endringer som vedrører stillingen. Det samme gjelder der hvor det er helt spesielle problem med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere. I Tvedestrand kommune gjelder: Det settes tydelige krav til å imøtekomme krav om lønnsendring i hht. kap. 4.A.2, 4.A.3 og kap ledd, men likevel innenfor rammen av det som HTA åpner for. At det forhandles om endret lønnsplassering for å beholde godt kvalifisert og godt fungerende arbeidstakere når slike behov oppstår. Det samme er tilfelle der slik kompetanse er vanskelig å rekruttere inn i organisasjonen. At forhandlinger etter forrige punkt skal skje raskt for å hindre tap av verdifull arbeidskraft Særskilte forhandlinger etter 4.A.4 Kompetanse I HTA heter det: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. For å få en lik vurdering av fast ansatte som har gjennomført relevant etter-/videreutdanning og kan ha krav på kompetansetillegg er det ønskelig at det gjennomføres samlet forhandling for disse ansatte

15 Forhandlingene gjennomføres innen hvert år og det fremsettes krav med dokumentasjon til arbeidsgiver innen Virkningstidspunkt settes normalt til men dette kan være gjenstand for forhandlinger, jmf vedtatte lokale retningslinjer for kompetanseforhandlinger.. I Tvedestrand kommune gjelder: 30 studiepoeng kr ,- 60 studiepoeng eller mer kr ,- ½ års fagutdanning kr ,- 1 års fagutdanning eller mer kr ,-. Alternativ 1: Ingen endring. Kompetansetillegget gis på toppen av normal lønnssats, og er relatert til stillingsprosent. Utdanningen skal være relevant og godkjent av arbeidsgiver. Ved avansement på kompetanselønnsstigen gis ikke ovennevnte kompetansemidler i tillegg. 8.5 Lederlønnsforhandlinger etter HTA kap og Det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger for kommunens ledere. I likhet med kap. 5 er det ingen definerte økonomiske rammer i tariffavtalen for lederlønnsforhandlingene. Lederlønnsforhandlingene foregår umiddelbart i tilknytning til de øvrige lokale forhandlinger. Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 12 pkt Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 12 pkt Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 12 pkt Formatert: Skrift: (Standard) Times New Roman, 12 pkt Formatert: Punktmerket + Nivå: 1 + Justert ved: 0,63 cm + Innrykk ved: 1,27 cm I Tvedestrand skal følgende gjelde: Rådmannens og assisterende rådmanns lønn fastsettes av og forhandles frem med politisk nedsatt forhandlingsutvalg en gang pr. år og før lønnsforhandlinger for enhetslederne. Stillingene i HTA kap , 5 og 3.5. Enhetslederes og rektorers lønnsforhandlinger Stillinger i HTA kap gjennomføres en gang pr.år umiddelbart i etterkant av de øvrige lokale lønnsforhandlinger Det vises for øvrig til HTA kap og for hva som skal legges til grunn. I tillegg skal den enkeltes lederavtale også legges til grunn. P.t er det rådmann, assisterende rådmann og enhetsledere som har lederavtale. 9 Alternativ 2: 30 studiepoeng kr ,- 60 studiepoeng kr ,- 90 studiepoeng eller mer kr ,- ½ års fagutdanning kr ,- 1 års fagutdanning kr ,-. 2 års fagutdanning/2 fagbrev eller mer kr ,- -15-

16 8.6 Bonusavlønning etter HTA kap. 3.6 HTA slår fast at kommunen kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering. I Tvedestrand legges det til grunn av bonusordninger normalt ikke brukes. 8.7 Lønnsfastsetting ved nytilsetting Når stilling blir ledig eller i forbindelse med opprettelse av ny stilling, kan arbeidsgiver innenfor de rammene som HTA gir fritt fastsette hvilken lønnsplassering som skal gjelde for stillingen. I Tvedestrand kommune gjelder: Arbeidsgiver fastsetter lønn i forbindelse med ordinær tilsetting. Lønnsfastsettingen kan m.a. bygge på en vurdering av den stillingsplassering som vedkommende hadde som tidligere var ansatt i stillingen. For øvrig vektlegges rekrutteringssituasjonen samt lønnsnivået for tilsvarende eller sammenliknbare stillinger i kommunen. Ved fastsetting av lønn må det ellers tas hensyn til øvrige relevante prinsipper og bestemmelser i denne lønnspolitiske planen samt den utlysnngstekst som ligger til grunn for tilsettingen. Nyansatte som har tiltrådd sin stilling etter omfattes normalt ikke av lokale lønnsforhandlinger. Ved tiltredelse i stilling etter kan ikke arbeidsgiver binde opp den lokale lønnspotten. Ved nyansettelse skal etter-/videreutdanning vurderes utifra stillingsutlysningens krav og relevans. Lønnsplassering utover Hovedtariffavtalens bestemmelser avgjøres av Rådmannen. Ved tilsetting der det kreves høyere utdanning enn opprinnelig eier av stillingen hadde, skal dette drøftes med Rådmannen. 8.8 Seniorpolitiske tiltak Henviser til Hovedtariffavtalen pkt , samt kommunens vedtatte seniorpolitiske retningslinjer. 8.8 Formatert: Normal, Innrykk: Venstre: 1,02 cm Formatert: Normal HTA pkt har slik ordlyd: Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler

17 9 Lokale forhandlingsordning og myndighetsfordeling Aktivitet Gjennomføringsansvar Frist Lønnspolitisk drøftingsmøte Rådmannen Minst 1 gang i året Forhandlinger etter kap. 4 og 5 Rådmannen 1 gang i åreterfaringsmessig ved hovedoppgjør 2. hvert år jf. sentrale forhandlinger. Forhandlinger etter kap. 5 og Rådmannen 1 gang i året 3.4.2, enhetsledere Forhandlinger etter kap Rådmannen 1 gang i året for rektorer Forhandlinger (3.4.1) Ordfører/politisk 1 gang i året rådmann og ass. rådmann forhandlingsutvalg Vedtakelse av lønnspolitisk Administrasjonsutvalget Minst hvert 2-(4) år når det plan og rullering av denne Lønnsfastsetting ved nytilsettinger Rådmannen ikke er hovedoppgjør. Fortløpende HTA gir andgang til å etablere lokale forhandlingssammenslutninger etter mønster av de sentrale eller andre konstellasjoner. En slik løsning vil kunne forenkle den lokale forhandlingsprosess betydelig. I dag er praksis at alle registrerte fagforeninger har likeverdig forhandlingsrett. Tvedestrand kommune ønsker en prosess der en i samarbeid med de ansattes organisasjoner kan få vurdert muligheten av å etablere lokale forhandlingssammenslutninger der det er hensiktsmessig. Fagforeninger med under 5 medlemmer, dvs fra 4 medlemmer og nedover, kan hvis de vurderer det som hensiktsmessig, inngå samarbeid med andre fagforeninger i samme tilslutning på gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. 10 God forhandlingsskikk og etikk i forhandlingsprosessen Gode lokale forhandlinger krever at partene opptrer ryddig og forutsigbart. Dette betyr respekt for formelle regler i lov og avtaleverk samt å utvise gode mellommenneskelige holdninger. Partenhe er underlagt Retningslinjer for lokale forhandlinger god forhandlingsskikk nedfelt i vedlegg 3 til HTA. I Tvedestrand gjelder: Retningslinjer for god forhandlingsskikk skal følges og respekteres. Opplysninger som framkommer i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal behandles konfidensielt. Opplysninger som framkommer om enkeltpersoner i løpet av drøftings-/ forhandlingsprosessen skal ikke bringes videre

18 Dersom det foreligger lønnskrav på noen som selv deltar i en forhandlingsdelegasjon, bør partene vurdere om vedkommende skal fratre når eget krav behandles. Alle opplysninger er unntatt offentlighet(offentleglova 6.2) og skal ikke formidles til den ansatte før resultatet foreligger. Arbeidsgiover er ansvarlig for å formidle resultatet av de lokale forhandlingene til de ansatte som har fått et lønnstillegg. 11 Uorganiserte arbeidstakere Arbeidsgiver fastsetter lønn for de uorganiserte i forbindelse med de lokale forhandlingene

19 PS13/15Referat-ogdrøftingssaker -19-

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg Tvedestrand kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 26.08.2014 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 09.10.2017 Tidspunkt: 11.00 11.30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset. Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset. Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5/2013 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Dette møtet blir i forkant av møtet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 23.08.2016 Tid: 08:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, på eget web skjema på nettsiden,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune

Lønnspolitisk plan for. Hattfjelldal kommune Lønnspolitisk plan for Hattfjelldal kommune Forslag til revidert utgave av 12.09.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING... 4 Overordnet mål... 4 Mål... 4 3. GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN... 4 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lønnspolitiskk - Ledergruppas forslag 16.juli INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE \ LØNNSPOLITISK PLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2004 Revidert av kommunestyre den 24. februar

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR LØNNSFASTSETTING I LILLEHAMMER KOMMUNE 2017-2020 Innhold Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnspolitikk... 1 Innledning og avgrensing... 2 Hovedutfordringer...

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17

Lønnspolitisk plan. Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Lønnspolitisk plan 2017 2018 Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 4/17 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere 3 2.2 HTA kapittel 4 3 2.3 HTA kapittel 5

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1017 /14. Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1017 /14 Lokal lønnspolitikk i Bergen kommune INKV ESARK-0804-201300321-22 Hva saken gjelder: Lønnspolitikken er et politikkområde som i stor grad berører de ansatte, og hvor det ut fra norsk

Detaljer

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E

L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E L O K AL LØN N S P O LI TI K K F O R LØR E N S K O G K O M M U N E Publisert: Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk... 4 2 Bruk av lønnspolitikken... 4 3 Attraktive arbeidsplasser...

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune LØNNSPOLITISK PLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.08 sak 08/868 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Hovedmål: Lebesby kommune skal føre en lønnspolitikk

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 REDUKSJON I BRUK AV UØNSKET DELTID 3/10 LØNNSPOLITISKE

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer