NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak"

Transkript

1 NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen, Eva Dybvik og Lise B. Kvamsdal

2 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister bør utarbeides først og fremst for å vise hvilken nytte helsetjenesten har hatt av resultatene fra registeret, og hvordan registeret kan brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Årsrapporten bør utformes slik at den også kan leses og forstås av personer utenfor det aktuelle fagmiljø. Malen for årsrapport er utarbeidet av Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre på bestilling av interregional styringsgruppe, for bruk av alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Malen inneholder sentrale rapporteringselementer som blant annet har sitt utgangspunkt i stadieinndelingssystemet for kvalitetsregistre, og en resultatdel. Mottaker for årsrapporten er det enkelte registers RHF. For å kunne gi en samlet oversikt over nasjonale kvalitetsregistres årsrapporter, samt å være grunnlag for offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistrene, ber vi om at kopi av rapporten også sendes SKDE innen innleveringsfristen. Ekspertgruppen vil gjøre en gjennomgang av alle årsrapportene for inneværende årsrapportperiode, og kategorisere de nasjonale kvalitetsregistrene i henhold til stadieinndelingssystemet. Veiledning til utfylling Kapittel 4-8 i malen er beskrivende, og utfylles så langt det er mulig. Det vil være mange registre som mangler informasjon for utfylling av ett eller flere underkapitler. Ved manglende informasjon lar man det aktuelle underkapitlet stå tomt. Det er laget en veiledende tekst til alle underkapitler som har som hensikt å beskrive hvilken informasjon man ønsker fylt inn. I kapittel 5 og 7 er begrepet «institusjon» brukt. Her fyller registeret inn informasjon på foretaks-, sykehus- eller avdelingsnivå avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig i hvert enkelt register. Kapittel 3 er resultatdelen av årsrapporten, og her fyller det enkelte register inn de resultater (tabeller, figurer og tekst) de ønsker å formidle. Det er et krav at man viser resultater fra de viktigste kvalitetsmål i registeret, og at resultatene formidles på sykehusnivå. I hver helseregion finnes det en representant for det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre som kan svare på spørsmål angående årsrapporter. Kontaktinformasjon til disse finnes på servicemiljøets nettsider. - Side 2 -

3 Innhold NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER... 1 Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak... 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling... 2 Bakgrunn... 2 Veiledning til utfylling... 2 Innhold... 3 Del I Årsrapport Sammendrag... 5 Summary in English Registerbeskrivelse Bakgrunn og formål Juridisk hjemmelsgrunnlag Faglig ledelse og databehandlingsansvar Resultater Metoder for fangst av data Metodisk kvalitet Antall registreringer Metode for beregning av dekningsgrad Tilslutning Dekningsgrad Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet Metode for validering av data i registeret Vurdering av datakvalitet Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring Pasientgruppe som omfattes av registeret Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) Sosiale og demografiske ulikheter i helse Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Identifisering av kliniske forbedringsområder Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Pasientsikkerhet Formidling av resultater Resultater tilbake til deltakende fagmiljø Resultater til administrasjon og ledelse Resultater til pasienter Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Samarbeid og forskning Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre Vitenskapelige arbeider Del II Plan for forbedringstiltak Forbedringstiltak Del III Stadievurdering Side 3 -

4 10. Referanser til vurdering av stadium Side 4 -

5 Del I Årsrapport 1. Sammendrag Nasjonalt Hoftebruddregister ble startet av Norsk Ortopedisk forening for å bedre behandlingen av pasienter med hoftebrudd, og ble godkjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i Registeret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Faglig eier av registeret er Norsk Ortopedisk Forening, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Behandlingen av pasienter med hoftebrudd er utfordrende og ressurskrevende, dels fordi det ofte er eldre mennesker som får hoftebrudd og dels fordi mange har andre sykdommer i tillegg. Målsettingen med Nasjonalt Hoftebruddregister er å oppdage dårlige operasjonsmetoder og implantater som brukes i Norge så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Nasjonalt Hoftebruddregister samler inn data om pasienter som er operert for hoftebrudd i Norge og inneholder nå data fra operasjoner, hvorav 9,8 % var reoperasjoner. Det store antall operasjoner i registeret med samtidig registrering av livskvalitet-data (PROM -spørreskjema sendes ut direkte til alle pasientene fra registeret 4, 12 og 36 måneder postoperativt) gjør databasen unik, også i verdenssammenheng. De friskeste av hoftebruddpasientene klarer seg godt, men gjennomsnittsalderen er 80 år og mange av pasientene har tilleggs sykdommer som gir stor dødelighet. Ett års dødelighet er 25 % og 5 års dødelighet er 60 %. Det er derfor viktig at denne pasientgruppen får den oppmerksomhet som den fortjener, slik at antall per- og postoperative komplikasjoner reduseres til et minimum. Summary in English [Optionally, provide a summary of the annual report. Highlights from quality assessment and improvements are relevant here] - Side 5 -

6 2. Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Nasjonalt Hoftebruddregister ble opprettet av Norsk Ortopedisk Forening for å bedre behandlingen for pasienter med hoftebrudd. Over 9000 personer opereres hvert år for hoftebrudd i Norge. Gjennomsnittsalderen er 80 år og 70 % er kvinner. Nasjonalt Hoftebruddregister samler inn informasjon om bruddet, om operasjonen, om pasienten og om livskvaliteten de første 3 årene etter operasjonen. Opplysningene benyttes til å sammenligne resultatene av de ulike operasjonsmetodene som brukes (inkludert tidsbruk før operasjon) samt til å gi epidemiologiske data for å kunne avklare årsak og kunne forebygge sykdom og skade som fører til hoftebrudd Registerets formål Formålet med registeret er å utvikle ny kunnskap som kan bidra til å forebygge sykdom og skade som leder til hoftebrudd samt kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag Ikke tidsbegrenset konsesjon fra Datatilsynet datert med endring av konsesjonsvilkår datert Samtykkeerklæring/informasjonsskriv datert Faglig ledelse og databehandlingsansvar Professor/overlege Lars B. Engesæter er leder for Nasjonalt Hoftebruddregister. Databehandlingsansvarlig er Helse Bergen ved direktøren Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Det årlige møtet i styringsgruppen/referansegruppen ble avholdt Styringsgruppen består av en representant for hvert helseforetak: Leder Odd-Inge Solem, Helse Nord, Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst, Otto Schnell Husby, Helse Midt, Olav Asserson, Helse Vest og brukerrepresentant Oddveig Birkeland, Helse Vest. Fra registrene deltok Trude Gundersen, Nasjonalt Barnehofteregister, Lars B. Engesæter, Nasjonalt Hoftebruddregister, Ove Furnes, Nasjonalt Register for Leddproteser, Leif Ivar Havelin, Nasjonalt Register for Leddproteser og Knut Fjeldsgaard, Nasjonalt Korsbåndregister. På møtet ble det redegjort for status for de forskjellige registrene, drift og økonomi. - Side 6 -

7 Videre ble elektronisk rapportering/mrs diskutert samt innsamling av PROM data. 3. Resultater Nasjonalt Hoftebruddregister samler inn data om pasienter som er operert for hoftebrudd i Norge og inneholder nå data fra operasjoner. 70 % av primæroperasjonene var utført på kvinner. Gjennomsnittsalder ved primæroperasjon var 80 år, hhv. 82 år for kvinner og 77 år for menn. Andel reoperasjoner er 9,8 %. I hele landet ble det i 2015 operert 8400 primære hoftebrudd (58,2%) ble operert i Helse Sør-Øst, 1548 (18,4%) i Helse Vest, 1184 (14,1%) i Helse Midt-Norge og 778 (9,3%) i Helse Nord. Figur 1 viser antall hoftebrudd meldt til registeret for 2015 fra de 47 sykehusene hvor hoftebrudd opereres. Figur 1: Antall primæroperasjoner for hoftebrudd meldt til Nasjonalt Hoftebruddregister i 2015 fra de 47 sykehusene (gruppert etter helseregion). Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik Vestre Viken HF - Bærum sykehus Sørlandet sykehus HF - Kristiansand Sykehuset Innlandet HF - Elverum Vestre Viken HF - Drammen sykehus Sykehuset Telemark HF - Skien Vestre Viken HF - Ringerike sykehus Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer Sørlandet sykehus HF - Arendal Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus Sykehuset Telemark HF - Notodden Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord Sykehuset Innlandet HF - Tynset Sykehuset i Vestfold HF - Larvik Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Sykehuset Østfold HF - Moss Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus Haraldsplass Diakonale Sykehus Helse Bergen HF - Voss sjukehus Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus Helse Fonna HF - Stord sjukehus St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad Nordlandssykehuset HF - Bodø Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana Nordlandssykehuset HF - Vesterålen Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes Nordlandssykehuset HF - Lofoten Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen Antall primæroperasjoner i 2015 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Det store antall operasjoner i registeret med samtidig registrering av PROM-data (spørreskjema som sendes ut direkte til alle pasientene fra registeret 4, 12 og 36 måneder etter operasjon) gjør databasen unik, også i verdenssammenheng. - Side 7 -

8 Klassifisering av lårhalsbrudd Garden klassifikasjonen beskriver feilstilling i lårhalsbrudd. Brudd som klassifiseres som Garden 1 og 2 er lårhalsbrudd uten vesentlig feilstilling og kalles udislokerte lårhalsbrudd, mens brudd som klassifiseres som Garden 3 og 4 er lårhalsbrudd med feilstilling (der lårhodet er forskutt i forhold til lårhalsen). Disse kalles dislokerte lårhalsbrudd. Endring i behandling av lårhalsbrudd Det har vært store endringer i valg av operasjonsmetoder fra 2005 til Lårhalsbrudd med betydelig feilstilling på bruddstedet (dislokerte lårhalsbrudd (Garden type 3 og 4)), utgjør cirka 40 % av alle hoftebrudd. Behandlingen av disse bruddene har endret seg dramatisk fra starten av Nasjonalt Hoftebruddregister i 2005 og frem til i dag. I 2005 ble nesten halvparten av disse bruddene operert med 2 skruer og nesten halvparten med en hemiprotese (hvor lårhodet blir byttet ut med et kunstig hode). I 2015 var andelen behandlet med 2 skruer falt til under 10 % og andelen operert med hemiproteser økt til nær 90 % (Figur 2a). Dette mener vi er en betydelig forbedring i behandlingen. Risikoen for reoperasjoner er bare en syvendedel for primære hemiproteser i forhold til operasjoner med 2 skruer, mens dødeligheten det første året etter operasjonen er den samme for de to gruppene. I tillegg er livskvaliteten til de som opereres med hemiprotese bedre det første året etter operasjonen. Hemiprotesene festes til lårbenet, enten ved hjelp av bensement, eller ved at benvev fester seg til overflaten av protesen (usementert). Sementerte proteser trenger sjeldnere reoperasjoner enn usementerte. I Norge dominerer de sementerte (Figur 2b). De usementerte hadde en forbigående økning frem til 2012, da data fra Hoftebruddregisteret viste at usementerte måtte reopereres dobbelt så ofte som de sementerte. Etter 2012 har bruken av usementerte proteser avtatt. Også for de inter- og subtrokantære bruddene har det vært en endring i operasjonsmetode gjennom denne 11-års perioden med flere margnagler og færre glideskruer (Figur 2c). Dette mener vi er en gunstig endring, fordi denne bruddtypen operert med margnagle trenger færre reoperasjoner, og pasienter operert med margnagle er mer fornøyde enn de som blir operert med glideskrue. - Side 8 -

9 Figur 2a: Endring av operasjonsmetode for dislokerte lårhalsbrudd. % 100 Hemiprotese 80 To skruer eller pinner Totalprotese Figur 2b: Tidstrend for fiksasjon av hemiproteser. 100 Sementert hemiprotese 80 Usementert hemiprotese 60 % Figur 2c: Endring av operasjonsmetode for inter- og subtrokantære brudd. % 100 Margnagle 80 Glideskrue med støtteplate Glideskrue Selv om operasjonsmetodene for hoftebrudd totalt sett har endret seg er det fortsatt forskjeller i hvilke operasjonsmetoder som brukes ved de ulike sykehusene. - Side 9 -

10 Dette gjelder også for dislokerte lårhalsbrudd hos eldre pasienter (> 70 år). I hele landet ble 357 av disse bruddene (4%) behandlet med 2 skruer, 8358 (92%) fikk hemiprotese og 386 (4%) fikk totalprotese. Figur 3 viser at det ved relativt få sykehus i Norge brukes totalprotese som primærbehandling ved dislokerte hoftebrudd. Figur 3: Dislokerte brudd (Garden 3+4) hos pasienter over 70 år. Figuren viser prosentandel 2 skruer/hemi/totalprotese sykehusvis for perioden Sykehus med n<10 er ikke med. Figuren er sortert etter synkende andel skruer. Antall brudd av denne typen ved hvert sykehus angitt i parentes. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N= 18) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N= 18) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N= 61) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=112) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=115) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N= 55) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=136) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=236) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N= 35) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=486) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=177) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N= 68) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N= 77) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=172) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=190) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=115) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=447) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=261) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N= 22) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=138) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N= 74) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=199) Akershus universitetssykehus HF (N=642) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=227) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=360) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=112) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=191) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=440) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=176) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=135) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=316) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=186) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=316) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N= 82) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N= 96) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=296) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=100) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=266) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=137) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=673) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=262) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=286) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N= 67) Diakonhjemmet sykehus (N=523) 0% 25% 50% 75% 100% Behandling 2 skruer Hemiprotese Totalprotese Reoperasjoner Reoperasjoner er et viktig endepunkt for å vurdere kvaliteten av behandlingen. En reoperasjon etter et hoftebrudd er en alvorlig hendelse for pasientene og medfører både økt morbiditet og mortalitet. Spesielt lårhalsbruddene har tidligere hatt høye reoperasjonsrater, men etter at de fleste sykehus i dag opererer dislokerte lårhalsbrudd hos eldre pasienter med protese har reoperasjonsraten sunket. De udislokerte lårhalsbruddene opereres fortsatt stort sett med skruer. - Side 10 -

11 I årets rapport presenteres sykehusvise resultater for andelen ikke-reopererte hoftebrudd (Figur 4a). Vi presenterer også sykehusvise resultater for andelen ikkereopererte udislokerte brudd behandlet med 2 skruer (Figur 4b), sykehusvise resultater for dislokerte brudd behandlet med hemiproteser (Figur 4c) og sykehusvise resultater for dislokerte brudd med alle typer behandling (Figur 4d). Figur 4d kan leses sammen med figur 3 for informasjon om hvilken behandling de dislokerte lårhalsbruddene har fått ved de ulike sykehusene. (Se nederst i avsnittet på de mange reservasjonene som må gjøres ved en slik rangering av sykehusene). Figur 4a: Alle pasienter som er operert for hoftebrudd sykehusvis i perioden og som ikke er reoperert for sitt brudd (dvs. «overlevelse» av implantatet). Resultat angitt i prosent med 95 % konfidensintervall. Antall primærbrudd ved hvert sykehus i denne perioden er angitt i parentes. Sykehus med n<10 er utelatt. Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen (N=14) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=71) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=1010) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=815) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=265) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=537) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=162) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=1690) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N=49) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=444) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=806) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=194) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=494) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=298) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=488) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=332) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=391) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=232) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=572) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=807) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=362) Akershus universitetssykehus HF (N=1739) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=1302) Hele landet (N=24865) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=473) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=179) Diakonhjemmet sykehus (N=1430) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=670) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=343) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=415) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=198) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=711) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=1095) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=471) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=728) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=687) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=312) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=707) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=87) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=1341) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=530) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=400) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=202) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=518) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=206) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=88) 92,3 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Andel ikke-reopererte brudd - Side 11 -

12 Figur 4b: Pasienter med udislokerte brudd (Garden type 1 og 2) behandlet med 2 skruer per sykehus i perioden Endepunkt reoperasjon. Sykehus med n<10 er utelatt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=19) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=39) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=77) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=53) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=24) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=60) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=74) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=140) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=40) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=22) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=11) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=26) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=51) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=35) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=57) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=72) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=82) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=78) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=59) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=48) Diakonhjemmet sykehus (N=156) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=104) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=144) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=53) Hele landet (N=2874) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=42) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=76) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=101) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=41) Akershus universitetssykehus HF (N=224) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=84) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=76) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=38) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=168) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=20) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=15) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=85) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=101) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=64) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=56) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=45) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=39) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=49) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=26) 84,9 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel ikke-reopererte brudd - Side 12 -

13 Figur 4c: Pasienter med dislokerte brudd (Garden type 3 og 4) behandlet med hemiprotese per sykehus i perioden Endepunkt reoperasjon. Sykehus med n<10 er utelatt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=10) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N=16) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=186) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=269) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=130) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=145) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=119) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=100) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=116) Akershus universitetssykehus HF (N=631) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=213) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=201) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=328) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=69) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=63) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=116) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=65) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=414) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=713) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=27) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=455) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=53) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=109) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=304) Hele landet (N=8980) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=44) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=267) Diakonhjemmet sykehus (N=548) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=179) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=236) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=101) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=328) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=322) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=134) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=156) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=312) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=68) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=194) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=91) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=195) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=375) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=280) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=21) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=194) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=83) 95,3 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Andel ikke-reopererte brudd - Side 13 -

14 Figur 4d: Pasienter med dislokerte brudd (Garden type 3 og 4) med alle typer behandling per sykehus i perioden Endepunkt reoperasjon. Sykehus med n<10 er utelatt. Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N=20) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=206) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=164) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=220) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=66) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=31) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=135) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=299) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=161) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=739) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=71) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=356) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=137) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=105) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=450) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=276) Diakonhjemmet sykehus (N=564) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=256) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=327) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=114) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=148) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=53) Akershus universitetssykehus HF (N=696) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=249) Hele landet (N=9971) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=127) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=358) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=553) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=329) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=73) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=208) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=219) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=22) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=399) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=193) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=88) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=77) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=293) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=415) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=78) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=205) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=209) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=123) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=135) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=24) 93,0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel ikke-reopererte brudd Mortalitet Pasienter med hoftebrudd har en gjennomsnittsalder på 80 år, og mange har i tillegg andre sykdommer som medfører økt risiko for død i forbindelse med operasjonen. Ett års dødeligheten til gruppen er omtrent 24 % og 5 års dødeligheten er på hele 60 %. Det er derfor viktig at denne pasientgruppen får den oppmerksomheten som den fortjener, slik at antall komplikasjoner, sykelighet og dødelighet reduseres til et minimum. I årets rapport presenteres sykehusvis 30- dagers overlevelse av hoftebruddpasientene operert i perioden (Figur 5a). Vi presenterer også 30-dagers mortalitet for udislokerte brudd behandlet med 2 skruer (Figur 5b) og dislokerte brudd behandlet med hemiproteser (Figur 5c). (Se nederst i avsnittet på de mange reservasjonene som må gjøres ved en slik rangering av sykehusene). - Side 14 -

15 Figur 5a: 30-dagers overlevelse av alle pasienter (med 95 % konfidensintervall) operert for hoftebrudd på de ulike sykehusene i Norge i perioden Antall primærbrudd ved hvert sykehus i denne perioden er angitt i parentes. Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=471) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=332) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=88) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=87) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=179) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=391) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=194) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=1010) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=343) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=415) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N=49) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=162) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=400) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=202) Diakonhjemmet sykehus (N=1430) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=670) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=1302) Akershus universitetssykehus HF (N=1739) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=707) Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen (N=14) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=198) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=687) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=537) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=444) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=1341) Hele landet (N=24879) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=530) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=815) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=488) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=232) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=1095) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=711) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=1690) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=494) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=518) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=572) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=806) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=265) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=473) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=312) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=807) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=298) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=362) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=728) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=206) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=71) 92,3 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 30-dagers overlevelse - Side 15 -

16 Figur 5b: 30-dagers overlevelse av pasienter med udislokerte brudd (Garden type 1 og 2) operert med 2 skruer på de ulike sykehusene i Norge i perioden Antall primærbrudd av denne typen ved hvert sykehus i denne perioden er angitt i parentes. Sykehus med n<10 er utelatt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=19) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=26) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=53) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=24) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=11) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=82) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=60) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=45) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=168) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=41) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=39) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=39) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=72) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=57) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=85) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=53) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=51) Diakonhjemmet sykehus (N=156) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=76) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=144) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=140) Akershus universitetssykehus HF (N=224) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=22) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=42) Hele landet (N=2885) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=56) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=35) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=101) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=49) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=64) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=48) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=77) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=76) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=74) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=104) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=59) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=101) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=15) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=40) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=26) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=84) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=78) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=20) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=38) 95,2 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 30-dagers overlevelse - Side 16 -

17 Figur 5c: 30-dagers overlevelse av pasienter med dislokerte brudd (Garden type 3 og 4) operert med hemiprotese på de ulike sykehusene i Norge i perioden Antall primærbrudd av denne typen ved hvert sykehus i denne perioden er angitt i parentes. Sykehus med n<10 er utelatt. Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=21) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=195) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=130) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=44) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=63) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=116) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N=119) Diakonhjemmet sykehus (N=548) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=269) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=116) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=65) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=236) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=69) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N=414) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=375) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=53) Sykehuset Telemark HF - Skien (N=267) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=194) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=322) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=455) Hele landet (N=8981) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=145) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=83) Akershus universitetssykehus HF (N=631) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=304) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=186) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=179) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=134) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=201) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=713) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=213) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=328) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=10) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=101) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=194) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N=312) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=328) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=156) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=280) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N=16) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=100) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=68) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=109) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=91) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=27) 91,6 % 70 % 80 % 90 % 100 % 30-dagers overlevelse Pasient rapportert livskvalitet Pasientene besvarer et tilsendt spørreskjema 4, 12 og 36 måneder etter bruddet. Fall i livskvalitet (EQ-5D index score) fra preoperativt til 12 måneder etter operasjonen for alle hoftebruddpasienter ved de enkelte sykehusene er presentert i Figur 6. - Side 17 -

18 Figur 6: Pasientrapportert livskvalitet. Figuren viser fall i livskvalitet (EQ-5D index score) fra like før hoftebruddet til 12 måneder etter hoftebruddet for de ulike sykehus i Norge i perioden Antall pasienter som har besvart PROM spørreskjemaene etter operasjon ved hvert av sykehusene er angitt i parentes. Sykehus med n<10 er utelatt. Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest ( N=38 ) Sykehuset Telemark HF - Skien ( N=159 ) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik ( N=14 ) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien ( N=126 ) Nordlandssykehuset HF - Lofoten ( N=23 ) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus ( N=139 ) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø ( N=84 ) Vestre Viken HF - Drammen sykehus ( N=151 ) Helse Bergen HF - Voss sjukehus ( N=147 ) Diakonhjemmet sykehus ( N=298 ) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad ( N=95 ) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana ( N=68 ) Sykehuset Innlandet HF - Tynset ( N=40 ) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus ( N=92 ) Nordlandssykehuset HF - Bodø ( N=111 ) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus ( N=57 ) Akershus universitetssykehus HF ( N=431 ) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger ( N=133 ) Sørlandet sykehus HF - Arendal ( N=134 ) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus ( N=191 ) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus ( N=255 ) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus ( N=88 ) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen ( N=26 ) Hele landet ( N=5707 ) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus ( N=242 ) Haraldsplass Diakonale Sykehus ( N=131 ) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus ( N=112 ) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer ( N=90 ) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger ( N=110 ) Vestre Viken HF - Bærum sykehus ( N=221 ) Sykehuset Innlandet HF - Elverum ( N=218 ) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim ( N=198 ) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik ( N=159 ) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord ( N=35 ) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus ( N=92 ) Sykehuset Telemark HF - Notodden ( N=35 ) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes ( N=399 ) Sykehuset Telemark HF - Rjukan ( N=15 ) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg ( N=351 ) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand ( N=146 ) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus ( N=61 ) Helse Fonna HF - Stord sjukehus ( N=47 ) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos ( N=57 ) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund ( N=75 ) 0,14 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Fall i Eq-5d indeks Operasjonstidspunkt Kunnskapssenteret anbefalte i 2014 at hoftebrudd bør opereres innen 24 timer (Nasjonal faglig retningslinje) og senest innen 48 timer (Nasjonal kvalitetsindikator for hoftebrudd) for å øke overlevelsen. Årsaker til lang ventetid til operasjon kan være komorbiditet hos pasienten som krever utredning og eventuell behandling før operasjonen og manglende operasjonskapasitet ved de ulike ortopediske avdelingene. Nasjonalt Hoftebruddregister har data på tid fra brudd til operasjon (Figur 7). Denne tiden inkluderer transporttiden til sykehuset og er altså noe lenger enn ventetiden på sykehuset. I hele landet ble (57%) operert 0-24 timer etter brudd, 6776 (29%) ble operert timer etter brudd og 3346 (14%) ble operert mer enn 48 timer etter brudd. For de pasientene operert i hvor bruddtidspunktet er kjent var det gjennomsnittlig 31 timer fra brudd til operasjon. Median tid fra brudd til operasjon for pasientene var 22 timer. - Side 18 -

19 Figur 8 viser at det er få sykehus som opererer hoftebrudd på natten, men at mange hoftebrudd opereres på vakttid om ettermiddag/kveld. Store forskjeller i tid fra brudd til operasjon kan skyldes sykehusenes organisering av øyeblikkelig hjelp operasjoner og tilgang på operasjonsstuer. Ved mange sykehus forskyver planlagte operasjoner på dagtid øyeblikkelig hjelp operasjoner til ettermiddagstid/kveld. Ideelt sett burde flest mulig hoftebruddpasienter blitt operert på dagtid. Selv om et hoftebrudd bør opereres raskt (helst innen 24 timer og i alle fall innen 48 timer) haster et hoftebrudd sjelden så mye at det må opereres på natten. Vi presenterer også data på når på døgnet hoftebruddene blir opererte (Figur 8). I hele landet ble (48,7%) operert på dagtid, (48,7%) operert på kvelden og 625 (2,6%) operert på natten. Figur 7: Sykehusvis tid fra brudd til operasjon for operasjonsårene , med kjent bruddtidspunkt eller intervall mellom brudd og operasjonstart (totalproteser mangler bruddtidspunkt). Sykehus med n<10 er ikke med. Figuren er sortert etter andel pasienter operert innen 24 timer etter brudd. Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N= 41) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N= 168) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N= 84) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N= 296) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N= 451) Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen (N= 14) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N= 671) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N= 779) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N= 334) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N= 254) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N= 227) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N= 61) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N= 405) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N= 199) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N= 357) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N= 514) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N= 434) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N= 756) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N= 337) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N= 476) Diakonhjemmet sykehus (N=1379) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N= 186) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=1171) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N= 181) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N= 660) Sykehuset Telemark HF - Skien (N= 671) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N= 305) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N= 83) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N= 538) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N= 192) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N= 296) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N= 141) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N= 448) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N= 504) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N= 482) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=1023) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N= 898) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N= 687) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N= 659) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=1277) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N= 747) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N= 455) Akershus universitetssykehus HF (N=1590) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=1606) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N= 374) 0% 25% 50% 75% 100% Tid fra brudd til operasjon 0-24 timer timer Mer enn 48 timer - Side 19 -

20 Figur 8: Operasjonstidspunkt på døgnet (sykehusvis). Operasjonsårene , med oppgitt klokkeslett for operasjon (totalproteser mangler tidspunkt). Sykehus med n<10 er ikke med. Sortert etter andel operasjoner på dagtid. Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen (N= 14) Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N= 84) Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N= 146) Sykehuset Telemark HF - Notodden (N= 192) Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N= 308) Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N= 201) Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N= 193) St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim (N= 938) Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad/Kalnes (N=1659) Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=1172) Sykehuset Telemark HF - Rjukan (N= 49) Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=1295) Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N= 296) Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N= 692) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N= 382) Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N= 665) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N= 86) Akershus universitetssykehus HF (N=1663) Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N= 410) Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=1072) Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N= 486) St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N= 365) Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N= 64) Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N= 298) Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N= 189) Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N= 255) Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort.senter, Kirkeveien (N= 763) Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N= 663) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N= 230) Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N= 510) Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund (N= 336) Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N= 169) Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N= 517) Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N= 790) Haraldsplass Diakonale Sykehus (N= 523) Nordlandssykehuset HF - Bodø (N= 470) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N= 439) Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N= 707) Sykehuset Telemark HF - Skien (N= 681) Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N= 347) Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N= 460) Sørlandet sykehus HF - Arendal (N= 458) Diakonhjemmet sykehus (N=1392) Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N= 550) Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N= 781) 0% 25% 50% 75% 100% Tid på døgnet for operasjon Dagtid (8-16) Kveld (16-24) Natt (00-08) Når en rangerer sykehus må resultatene (figur 4, 5 og 6) tolkes med stor forsiktighet fordi forskjeller i reoperasjonsprosent eller i mortalitet kan ha mange årsaker: 1. Sykehus som er mer nøyaktige med å rapportere sine komplikasjoner (inkludert peroperativ død) og reoperasjoner til registeret enn andre, vil feilaktig kunne få dårlige resultater i analysene. 2. Hvis kirurgene på et sykehus er mer påpasselige med å ta pasienten inn til kontroll enn på andre sykehus, og dermed oppdager flere komplikasjoner, vil dette kunne slå uheldig ut på kurvene til tross for at dette sykehuset da i virkeligheten gjør en bedre jobb enn andre sykehus. 3. Dersom ventetiden før reoperasjoner er lengre på noen sykehus enn på andre sykehus, vil den lange ventetiden kunne gi falskt gode resultater sammenlignet med sykehus med kort ventetid. 4. Dersom kirurgene på et sykehus har høyere terskel for å tilråde reoperasjon enn på andre sykehus og lar pasientene gå lengre med problemer og plager enn på andre sykehus, vil dette også gi falskt gode resultater i statistikken. - Side 20 -

21 I tillegg til medisinske usikkerhets faktorer nevnt over, er det også statistisk usikkerhet ved rangeringslister fordi registerets data egner seg dårlig for slike beregninger. Registeret ble opprettet for å sammenligne resultater av implantater og operasjonsteknikker på landsbasis. Sammenligning av kvalitet på sykehusnivå er komplekst pga. at noen sykehus opererer flere pasienter med dårligere prognose enn andre sykehus, og fordi mange sykehus, særlig de små, har så få reoperasjoner at styrken i statistikken uansett blir svak, og den svekkes ytterligere av at sykehusenes dekningsgrad (rapporteringsgrad) på reoperasjoner varierer fra 0 % til 100 %. Dekningsgrad på institusjonsnivå Alle 47 sykehus som opererte hoftebrudd i 2015 rapporterte til Nasjonalt Hoftebruddregister. Dekningsgrad på institusjonsnivå er dermed 100 %. Dekningsgrad på individnivå I perioden 2013 til 2014 ble det rapportert om hemiproteseoperasjoner til ett eller begge av registrene. 91,3 % av disse ble rapportert til NHBR og 91,8 % av disse ble rapportert til NPR. For den samme tidsperioden ble det totalt meldt om osteosynteser for hoftebrudd 79,7 % av disse til NHBR og 98,0 % til NPR. Dekningsgrad for Nasjonalt Hoftebruddregister ble beregnet ut i fra: (KKKKKK NNNNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) (KKKKKK NNNNNN + KKKKKK NNNNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) Beregning av dekningsgrad for NPR ble gjennomført med tilsvarende utregning: (KKKKKK NNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) (KKKKKK NNNNNNNN + KKKKKK NNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) - Side 21 -

22 Dekningsgradsanalyser for for primæroperasjoner i de 4 helseregionene. Operasjonstype Register Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Hemiproteser NHBR 91,1 91,6 91,3 92,1 NPR 92,4 95,0 90,4 82,6 Osteosyntese NHBR 80,3 83,4 77,8 71,9 NPR 98,1 98,7 97,5 97,9 4. Metoder for fangst av data Operatøren fyller umiddelbart etter hver primæroperasjon og reoperasjon ut et papirskjema og sender dette til registeret. Dette fungerer godt. Myndighetene ønsker at vi skal gå over til MRS (medisinsk web-basert registreringssystem). Helse Vest IKT har i samarbeid med MRS laget og validert et elektronisk skjema for et av registrene i Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Dette er nå under utprøving lokalt ved Haukeland universitetssjukehus med tanke på å erstatte papirskjemaet. Men vi er foreløpig bekymret fordi det medfører merarbeid for rapporterende kirurg grunnet myndighetenes strenge krav om autentisering og for kvaliteten på elektronisk innrapporterte data. Produktklistrelapper for implantat blir i dag limt inn på baksiden av skjemaene. Dette gir eksakt identifikasjon av implantatet, og hvis vi skal begynne med elektronisk rapportering må produktklistrelappene skannes. Teknisk er det nå mulig, men det gjenstår fortsatt en del juridiske utfordringer. Videre sender registeret spørreskjema til pasientene vedrørende PROM data 4, 12 og 36 måneder postoperativt. Pasientene fyller ut spørreskjemaet og returnerer det i ferdig frankert svarkonvolutt. På grunn av høy alder, komorbiditet og stor forekomst av kognitiv svikt hos pasientene, vil nett-basert datafangst av PROM-data være vanskelig. Opplysninger om død innhentes fra Statistisk Sentralbyrå. 5. Metodisk kvalitet 5.1 Antall registreringer Årets rapport inneholder data fra operasjoner, hvorav 90,2 % er primæroperasjoner og 9,8 % reoperasjoner ( - Side 22 -

23 5.2 Metode for beregning av dekningsgrad Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt Hoftebruddregister (NHBR) er gjennomført ved sammenstilling med data fra Norsk pasientregister (NPR). Rapport og analyser er utarbeidet ved NPR i samarbeid med Nasjonalt Hoftebruddregister. Rapport om gjennomføringen og resultater vil bli publisert på Det blir beregnet dekningsgrad (DG) for primæroperasjoner for hemiproteser og osteosyntese hver for seg samt for totalt antall revisjoner. NCSP- koder for sammenstilling av NPR sykehusopphold og Hoftebruddregisteret, primæroperasjoner Operasjonstype Kode Tekst /nivå/kodeverk ICD-10, begge S72.0* Brudd i lårhals typer S72.1* Pertrokantært brudd (fractura pertrochanterica) S72.2* Subtrokantært brudd (fractura subpertrochanterica femoris) Hemiprotese, NFB 00 Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd uten sement NCSP NFB 02 Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd uten sement NFB 09 Implantasjon av uspesifisert primær delprotese i hofteledd uten sement NFB 10 Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd med sement NFB 12 Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd med sement NFB 19 Implantasjon av uspesifisert primær delprotese i hofteledd med sement Osteosyntese, NFJ 0 (0,1,2,3) Lukket reposisjon av femurfraktur NCSP NFJ 1 (0,1,2,3) Åpen reposisjon av femurfraktur NFJ 2 (0,1,2,3) Ekstern fiksasjon av femurfraktur NFJ 3 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med bioimplantat NFJ 4 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med metalltråd, cerclage eller pinne NFJ 5 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med margnagle NFJ 6 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med plate og skruer NFJ 7 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med skruer NFJ 8 (0,1,2,3) Osteosyntese av femurfraktur med annet eller kombinert materiale NFJ 9 (0,1,2,3) Annen operativ bruddbehandling i femur Dekningsgrad for Nasjonalt Hoftebruddregister ble beregnet ut i fra: (KKKKKK NNNNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) (KKKKKK NNNNNN + KKKKKK NNNNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) Beregning av dekningsgrad for NPR ble gjennomført med tilsvarende utregning: (KKKKKK NNPPPP + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) (KKKKKK NNNNNNNN + KKKKKK NNNNNN + RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ii bbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrrrrrr) Dekningsgradsanalyser for reoperasjoner er under utarbeiding, men dette tar tid da det er vanskelig å identifisere reoperasjonene i NPR. 5.3 Tilslutning Alle 47 sykehus som opererte hoftebrudd i 2015, rapporterte til Nasjonalt Hoftebruddregister. Dekningsgrad på institusjonsnivå («coverage») er dermed 100 %. 5.4 Dekningsgrad I perioden 2013 til 2014 ble det rapportert om hemiproteseoperasjoner til ett - Side 23 -

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen og Lise B. Kvamsdal 20.09.2015 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak LARS BIRGER ENGESÆTER JAN-ERIK GJERTSEN LISE B. KVAMSDAL Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen HF 01.10.2014 1 Bakgrunn

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2210 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt hoftebruddregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kvalitetsregisterets navn

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Guido Alves 1,2 OG Eldbjørg Fiske 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus,

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus.

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Norsk diabetesregister for voksne Registeransvarlig Sverre Sandberg Telefon 97092674 E-post sverre.sandberg@isf.uib.no

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013

Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012. Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat fra Kunnskapssenteret November 2013 Tittel Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak OVE FURNES 1, GEIR HALLAN 1, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESEN 1 og ANNE MARIE FENSTAD 1 1 Haukeland universitetssjukehus,

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller Årsrapport APPEDIKS oversikt over tabeller Utarbeidet av sekretariat for orsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre s hospital.. Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Digre, Sylvi

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret Forord Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer