Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)"

Transkript

1 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon: Meldt forfall: Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) Mari Kramprud Arnesen og Johnny Berg Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 29. April 2010 kl Sted: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Møteplan: Styremøte Saksliste: S 2010/13 S 2010/14 S 2010/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Godkjenning av referat fra forrige møte Endring av dato, ingen ytterligere kommentarer. Referat fra styrets møte 17. februar 2010 godkjennes. Status økonomi Rektor informerte om status økonomi. Det ble påpekt at økonomien var i rute i forhold til budsjettet og prognose 1. tertial. Styret var fornøyd med den økonomiske styringen. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke var budsjettert med utgifter til bedriftshelsetjenesten. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående status økonomi, til orientering. S 2010/ 16 Søkerstatus Rektor informerte om søkerstatus pr Søkertallene ble sammenlignet med tallene fra 2009 og det viser seg at søkertallene fra ligger litt høyere en hva tilfellet var i forkant av styremøtet Rektor informerte om at det er oversøkning på Gartnerutdanning voksenopplæring. Styret sa seg fornøyd med søkertallene og så det som positivt at Vea har innført fortløpende opptak. Rektor informerte om en betydelig markedsføringsjobb som har foregått i første kvartal av Blant annet har Vea profilert seg på Hagemessen og vært på skolebesøk. Alle NAV kontorer på fylkesnivå samt enkelte andre NAV kontorer har mottatt brev fra Vea

2 Side 2 av 5 angående Veas studietilbud. Det vil bli sendt ut et brev angående anleggsgartnerteknikerutdannelsen, i samarbeid med NAML, i løpet av mai. Styret holdt en kort diskusjon angående mulige årsaker til skevheten mellom antallet søkere til gartnerutdanningen og til blomsterdekoratørutdanningen. Det var enighet om at kravene til dokumentasjon av faglig kompetanse trolig er viktigere i gartnerbransjen enn i blomsterbransjen. Dette på grunn av at dokumentasjon etterspørres i forbindelse med anbud. Det ble også påpekt at det trolig eksisterer et større marked for gartnerutdanning, men det ble i denne sammenheng også advart om at det er en utfordring å opprettholde gode søkertall over tid og at søkertallet må derfor balanseres i forhold til markedet, slik at marked ikke tømmes. Styret diskuterte også kort rundt mulighetene for kortere kurs til personer som mangler enkelte fag, har utdannelse fra utlandet eller lang yrkeserfaring. Et slikt kurs vil ha som mål å sertifisere, resertifisere eller konvertere utdanning fra utlandet. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående søkerstatus, til orientering. S 2010/ 17 Anleggsgartnertekniker Rektor informerte om hvordan stillingsressursene ønskes fordelt i forbindelse med oppstart av anleggsgartnertekniker. Det ønskes utlyst en stilling på mellom 0,47 0,50 årsverk som vil være den samme stillingen over år 1 og år 2. Det påpekes at det er budsjettert med 0,7 årsverk for denne stillingen. Det vil være rom for at den utlyste stillingen kan deles, men rektor ser på en for stor fragmentering som lite heldig i forhold til ivaretakelse av studiekvaliteten. Det understrekes at en fast ansatt på Vea vil bære det faglige hovedansvaret, selv om det også vil være behov for enkelte gjesteforelesere. I den påfølgende diskusjonen kom det forslag om å se på en løsning med en såkalt toerstilling. En slik stilling vil skape en sterkere kobling til bransjen fordi en som er ansatt i en toerstilling er frikjøpt av sin arbeidsgiver for å undervise for sin egen og bedriftens utvikling. En ansatt i toerstilling har et tilsettingsforhold med sterkere involvering i fagskolen enn hva tilfellet er for en gjesteforeleser. Dette sees på som positivt av styret og rektor. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående ekstern utlysning av anleggsgartnertekniker, til orientering S 2010/ 18 Prosjekt fagskoleutvikling Det ble orientert om status i prosjektet angående fagskoleutvikling v/prosjektleder Anne Stine Solberg. Det ble informert om at prosjektgruppen hadde fått et nytt og endret mandat og at det var gjort endringer i prosjektgruppens organisering. Det jobbes med NOKUT godkjenning av fagområde parallelt med utvikling av studieplaner for nye fagskolestudier. Det utarbeides rutiner i forhold til oppretting av nye studier. Arbeidsseminar gjennomføres den på Vea, hvor de ansatte skal jobbe med ideer og utvikling om fremtidige fagområde på Vea. Det planlegges også et arbeids- og markedsseminar med bransjen på Vea.

3 Side 3 av 5 Styret var positive til jobben som er gjort og planene fremover. Det ble bemerket at opptart av nye studier i august 2011 medfører en del utfordringer i forhold til at NOKUT - godkjenning av studiene ikke vil foreligge før 1. september. Prosjektgruppen var bevisst denne utfordringen og viste til at andre studier var startet opp uten godkjenning. Det ble også diskutert og poengtert at prosjektgruppen ville få en betydelig større jobb dersom KSS, som nå er inne til behandling hos NOKUT, ikke blir godkjent. Vedtak: Styret ønsket ikke å legge noen føring vedrørende oppstartstidspunkt av studier i 2011, men vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt, dersom KSS ikke blir godkjent. Styret tar for øvrig redegjørelsen, angående prosjekt fagskoleutvikling, til orientering. S 2010/ 19 Flornet EEIG Rektor orienterte om status i forhold til medlemskap i Flornet EEIG. Vea er for tiden prøvemedlem i Flornet etter at generalforsamlingen sa seg villig til å utvide prøvemedlemskapet med ett år. Rektor informerte at Vea ønsker permanent medlemskap i Flornet EEIG. Rektor ser på medlemskap som vesentlig i forhold til at Vea skal opprettholde sitt internasjonale nettverk og engasjement. Vea er av de eldste partnerne i Flornet. Kunnskapsdepartementet har gitt signaler om at Vea ikke har mulighet til å bli fullverdig medlem på grunn av at staten ikke kan ta på seg gjeld ved en eventuell nedleggelse av partnerskapet. KD ser også på Flornet som en organisasjon med kommersielle interesser. Styret diskuterte rundt ulike innfalsvinkler for å sikre Veas tilknytning til Flornet. Styret kom frem til at ballen bør spilles tilbake til juristene i KD for at de kan se på hvilke muligheter Vea har for å nå målet om medlemskap. Det kom også opp muligheten med å etablere en egen enhet på Vea for oppdrag. En slik enhet kan stå som ansvarlig for medlemskapet. Diskusjonen ble avsluttet med at styret var enig i viktigheten av medlemskap og at oppdraget fra KD om å fokusere på utvikling av fagskolen ikke lar seg forene med at Vea fratas muligheten til permanent medlemskap i Flornet EEIG. Vedtak: Styret tar redegjørelsen, angående Flornet EEIG, til orientering. Det opprettes en ny dialog med Kunnskapsdepartementet hvor man belyser betydningen av at Vea fortsatt kan være en del av nettverket og hvor man søker å finne en modell som bidrar til at Vea fortsatt kan være en fullverdig partner i dette for skolen og bransjen viktige nettverket. S 2010/ 20 Skoletilbud på videregående nivå Rektor informerte angående status på VG2 blomsterdekoratør. En rapport vedrørende VG2 blomsterdekoratør ble også lagt frem for styret til behandling og revisjon før en eventuell presentasjon for Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøtet.

4 Side 4 av 5 Styret presenterte sine forslag til endringer. Disse ble ført inn i dokumentet. Styret ønsket å fokusere på tre potensielle utviklingsområder for Vea. - Nasjonalt kompetansesenter - Koordinator av opplæringskontor - Landslinje for blomsterdekoratører Vedtak: Styret ser på det som vesentlig å få beholde VG2 blomsterdekoratør som en del av utdanningstilbudet på Vea. Styret ser det som viktig å kunne utrede alternative løsninger som kan ivareta et viktig nasjonalt fagområde. Saken løftes inn til ny dialog med Kunnskapsdepartementet som en del av etatsstyringsdialogen. S 2010/ 21 Nytt organisasjonskart Rektor informerte om at behovet for et nytt organisasjonskart har kommet opp. Denne saken har vært til behandling i ledergruppen (VLG) og i Veas medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte. Rektor la frem forslaget for styret. Styret diskuterte noe rundt utformingen og kom frem til disse endringene: - Informasjon og avdelingsleder for hver avdeling skal inn i boksen. Jf tidligere org. kart. - Det skal være lik farge på samtlige bokser i organisasjonskartet. Vedtak: Styret vedtar harmonisering av organisasjonskartet i henhold til gjeldende ansvars- og myndighetsstruktur og med de yterligere endringene styret har foreslått. S 2010/ 22 Etatsstyringsmøte 4. Mai 2010 innmelding av saker Rektor presenterte saksliste for etatsstyringsmøte 4. mai På grunn av at det er avsatt en begrenset tid for etatsstyringsmøtet så anbefaler styret at sak 1 og 2 gjennomgås effektivt, mens sak 3 og 4 krever mer tid og tyngde. Styret hadde ingen saker å melde til sak 5. Eventuelt. Styret ser det som positivt at flere av styrets medlemmer hadde mulighet til å møte. Vedtak: Det ble besluttet at styrets leder Ole Rud, nestleder Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen, Hildegunn Aas og rektor stiller til møtet. Styret tar redegjørelsen angående etatsstyringsmøtet, til orientering. S 2010/ 23 Fagskoleutvikling Rektor informerte om utviklingen av fagskolen. Vea har blitt medlem av Forum for Fagskoler og har i den forbindelse vært med på et kick-off arrangement i forhold til fagskole samarbeid. Rektor ble innvalgt i styret for FFF. Det kom frem i arrangementet at det ønskes opprettet et eget nasjonalt fagskoleråd. Rektor informerte også om at KD har nedsatt en arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Denne arbeidsgruppen har arbeidet frem et dokument angående statistikk som kan legge føringer for Vea og valg av studieadministrativt system.

5 Side 5 av 5 Styret ser positivt på at Vea engasjerer seg og er synlige i viktige miljøer som FFF. Styret påpekte viktigheten av nettverk og tilgang på informasjon ved medlemskap i ulike fora. Det ble påpekt fra styrets side at oppfølging av statistikk og lignende kan være tidkrevende og at det er utfordrende at dette ikke tar fokus bort fra andre viktige oppgaver i en utdanningsinstitusjon. Vedtak: Styret tar orienteringen om organisering av fagskolestatistikk, Veas medlemskap i Forum for fagskoler og etablering av Nasjonalt fagskoleråd til etterretning. S 2010/ 24 Tilsetting av pedagogisk utviklingsleder Rektor informerte om prosessen vedrørende ansettelse av pedagogisk utviklingsleder. Det var totalt 9 søkere til stillingen. 4 ble innkalt til intervju. Kun en ble innstilt til stillingen. Intervjupanelet var enstemmig i denne avgjørelsen. Det ble gjort et grundig arbeid både i forkant, under og i ettertid av intervjuene. Det er innhentet flere referanser på søkerne, og innstillingsprosessen er skriftlig dokumentert i. h.t gjeldende prosedyrer.. Den innstilte kandidaten ble også innkalt til en samtale før intervjupanelet fastsatte sin innstilling. Eventuelt Vedtak: Styret støtter innstillingen gjort av intervjupanelet og tilbyr stillingen til Stein Aarskog. Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl Ref. Kristian Kjølhamar

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48.

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48. 22.09. 2009 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramperud Arnesen, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løsfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Marie Julie Homb Rømo, Johnny

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer