PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 4 2006"

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: Telefax: Bankgiro: Organisasjonsnr: NO Web: PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR TELFONMØTE DATO/ÅR: 7. november 2006, 21:30 22:30 DELTAKERE: Styreleder Stig Ove Ness Ikke med i sak Nestleder Asle Fredriksen Styremedlem Tore Johansen Styremedlem Tone Hansen Varamedlem Jessica B. Stenholm IKKE TILSTEDE: Styremedlem Gabrielle Person Meldt avbud før møte Varamedlem Jørn Pettersen Opptatt i annet møte SAK GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER Møtereferatet fra møte 21. oktober ble formeldt godkjent Møtereferatet fra møte med klubbene i Midt- og Nord-Norge ble godkjent Det ble tilført 2 nye saker til sakslisten, som ble tatt mot slutten av møte. SAK RAPPORTER FRA STYRER OG KOMITEER Stig Ove er refererte til e-posten fra G.S Trond Søvik når det gjaldt siste møte i forbundsstyret. Det var ingen spørsmål til dette. Det er avholdt møte i toppidrettskomiteen, men møtereferatet er ennå ikke klart. Blir sendt ut til hele seksjonsstyret så fort det foreligger. SAK DOMMERKOMITEEN Avholder første møte med alle i komiteen ifm NM, lørdag 18. nov Det er avholdt dommerkurs i Bergen, dette resulterte i 11 ny c- kampdommere og 5 nye mønsterdommere.

2 Side 2 av 5 Det er avholdt kampdommerkurs i Oslo, med kun 2 deltagere. Nytt kurs i Oslo vil bli avholdt før NC I. Det er på planene et dommerkurs kamp/mønster i Trondheim i løpet av januar 07. Det skal avholdes en felles dommersamling for alle dommerne, helst før NC I, og regionale samlinger for de som ikke får blitt med på den nasjonale. SAK ARRANGEMENTSKOMITEEN Det har foreløpig ikke vært noe komitemøte. Forberedelser for NM har tatt mye av tiden, og det er blitt avholdt møter med Nesodden Taekwondo Klubb. NM ser ut til å bli et meget godt NM i år. Når det gjelder søknader til nasjonale stevner i 2007 er status slik: NC I 24. og 25. feb kun Oslo Taekwondo Klubb har søkt om dette på Bygdøhus, Oslo NC II 21. og 22. april er tildelt Stjørdal tidligere NC III 22. og 23. sep søknader fra både Romerike/ØRBS og Trondheim/Heimdal NC IV 20. og 21. okt søknad fra Kongsberg/Bergstaden. Gjøvik/Gjøvik har også sagt at de er interessert. Vedtak 06/11 Det er foreløpig ingen som har søkt om NM for 2007, 24. og 25. nov. Seksjonsstyret godkjenner tildelingen av NC I til Oslo Taekwondo Klubb på Bygdøhus, Oslo. Stig Ove (Oslo) og Jessica (Oslo) kan om mulig være inhabile i denne saken når det gjelder NC I, men da det ikke var andre søkere og resten av styret ikke hadde innveininger ansees dette for å være OK. SAK Vedtak 06/12 WANG-STIPEND Det er etter søknadsfristen kommet inn en søknad på WANGstipend for høsten 2007 fra Silje Kveum, Mudo Oslo, Sangrok. Seksjonsstyret tar opp saken til behandling selv om søknaden kom etter fristen. Seksjonsstyret til deler Silje Kveum 5 000,- i WANG-Stipend for høsten 2006.

3 Side 3 av 5 SAK Vedtak 06/13 BUDSJETT FOR REVISJON Seksjonsstyret fikk seg fremlagt revidert budsjett for 2007, avd 25 dommere og avd 29 felles taekwondo. Budsjettet tar utgangspunkt i tingvedtatt budsjett for 2007, med noen endringer. Seksjonen setter av penger til følgende nye formål o Klubber med størst vekst i 2007, fra min 15 medlemmer får 1. plass ,-, 2. plass 5 000,- og 3. plass 2 500,- o Beste klubb (poeng) på nasjonale stevner i kamp el mønster får 5 000,- o Beste klubb (poeng) på nasjonale stevner kamp og mønster får 5 000,- o Beste nye klubb som ikke har deltatt på stevner de siste 5 årene kamp el mønster får 2 500,- Seksjonsstyret tar ansvar for økonomien og gjennomføringen av inn til 8 regionale stevner i Det avsettes penger i budsjettet til opprettelse av 4 konkurranseområder innenfor taekwondo. Det avsettes midler til dekking av telefon/mobil for de tillitsvalgte som har mest telefonkontakt med klubber og enkeltmedlemmer. Det innføres støtteordning for nye klubber i seksjonen. Støtten utbetales når klubben er opptatt og har betalt alle medlemsavgifter til forbundet/krets og seksjonen. o Ny klubb fra medlemmer 2 500,- o Ny klubb fra medlemme 3 500,- o Ny klubb over 50 medlemmer 5 000,- Seksjonsstyret godkjente fremlagt budsjettforslag for avd 25 og 29, og oversender budsjettet til administrasjonen for innlegging i Visma og fremlegging for endelig godkjenning i forbundsstyret. Budsjettet i sin helhet legges til som et vedlegg møtereferatet som et vedlegg på 2 sider. SAK Vedtak 06/14 NIF S BARNEIDRETTSREGLER NIF s Barneidrettsregler er oppe til evaluering frem mot NIF s idrettsting i mai Forbundets toppidrettskomite har fått i oppdrag av forbundsstyret og samordne og videreformidle hele forbundets syn på disse reglene Stig Ove og Asle utarbeider et notat til forbundets toppidrettskomite, om seksjonens syn på NIF s Barneidrettsregler. Notatet sendes ut på høring i seksjonsstyret før det oversendes toppidrettskomiteen.

4 Side 4 av 5 SAK Vedtak 06/15 NIF S HØRING AV IDRETTSPOLITISK DOKUMENT NIF s Idrettspolitisk dokument ( ) er ute på høringsrundet i NIF. AU skal samordne og utarbeide forbundets syn på dette dokumentet. Høringsfristen er satt til 29. januar 2007 Den enkelte seksjon, har fått i oppdrag å se gjennom dokumentet og sende sine innspill til AU. Stig Ove sammenfatter eventuelle merknader til dokumentet og formidler disse videre til AU. SAK STEVNEPROGRAM - KOMITÉ Forbundsstyret har nedsatt en komité for å se på felles stevneprogram. Pål Erik Hansen leder komiteen på vegen av forbundsstyret. Systemet kan ev sees i sammenheng med utviklingen av et medlems og faktureringssystem i forbundet. Hver seksjon skal stille med personer inn i komiteen. Vedtak 06/16 Seksjonen stiller med Asle Fredriksen i komiteen. I tillegg kan Erling Svanberg Mytting og Retna Ramachandran som også jobber med seksjonens påmeldingssystem bli invitert med på vegne av seksjonen. SAK Vedtak 06/17 KJØP AV UTSTYR/VIDEOKAMERA Det er et ønske at seksjonen rår over et eget videokamera med harddiskopptager, slik at en kan ta opp kamper og mønster under stevner til bruk i videre undervisning og opplæring i seksjonen. Dette har vært etterlyst lenge, men det er først nå seksjonen kan ta seg rå til å anskaffe et slikt kamera. Seksjonen går til anskaffelse av et videokamera med harddiskopptager til arrangements/dommerkomiteen for opptak på mønster og kampstevner. Asle/Stig Ove står for innkjøp av dette, pris er ca 5000,- + stativ. SAK ÅRETS TAEKWONDO PERSON Det er foreslått 5 personer til årets taekwondo person. Seksjonsstyret vurderte kandidatene, og vil fremlegge sin avgjørelse på NM i Nesoddhallen.

5 Side 5 av 5 Vedtak 06/18 Michael Jørgensen er en av kandidatene, men han har allerede fått premien, og kan ikke få den gang til. Seksjonsstyret vedtar å gi Michael Jørgensen en egen gave for lange arbeid for taekwondo i Norge. Neste seksjonsstyremøte avholdes onsdag 21. februar 2007 (telefonmøte) Styreleders Stig Ove Ness Styremedlem Tore Johansen Nestleders Asle Fredriksen Styremedlem Tone Hansen Varamedlem Jessica Stenholm

6 BUDSJETT 2007 avd 25 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Årsbud. Prosjekt Konto Styrke toppidretten VM deltakelse Fly Andre reisekostnader EM deltakelse Fly Andre reisekostnader EM deltakelse, Jr Fly Andre reisekostnader Nordisk deltakelse Fly Andre reisekostnader Dutch Open Egenandeler Fly Andre reisekostnader Danish Open Egenandeler Fly 7141 Andre reisekostnader Belgia Open Egenandeler Fly Andre reisekostnader German Open Egenandeler Fly Andre reisekostnader Wonderful Copenhagen Egenandeler Fly Andre reisekostnader Scandinavien Open Egenandeler Fly Andre reisekostnader US Open Egenandeler Fly Andre reisekostnader Fritt stevne Egenandeler Fly Andre reisekostnader Styrke kompetanseutviklingen Kurs og utdanning Leie lokaler (trening/ting m.m.) Fly Hotell Andre reisekostnader Påmeldingsutgifter (seminarer) Styre/utvalg/komitéer Komitéer/utvalg Fly Hotell Andre reisekostnader Bevertning

7 BUDSJETT 2007 avd 29 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Årsbud. Prosjekt Konto Styrke idrettens rolle i samfunnet Internasjonalt arbeid Fly Hotell Informasjon/markedsarbeid Klær/representasjon Trykksaker Reklame/annonser Styrke idrettslagets aktivitetstilbud og rammevilkår Konkurranselisenser Salg av lisenser Utstyr og premieringer Leie lokaler (trening/ting m.m.) Data/kontormaskiner/utstyr (media/ Annet utstyr (idrettslig/medisinsk) Reparasjon og vedl. utstyr Gaver/premier Klubb/kretstilskudd Tilskudd idrettslag Tilskudd idrettslag xxx Nasjonale stevner P30080 P30090 P30100 P30100 P Påmeldingsinntekter Leie lokaler (trening/ting m.m.) Utstyrsgodtgjørelse dommere Andre fremmedtjenester (lege/selvs Trekkfri km. godtgjørelse/passasjer Fly Hotell Andre reisekostnader Diett med og uten overnatting Bevertning Gaver/premier Tilskudd idrettslag Regionale stevner Påmeldingsinntekter Leie lokaler (trening/ting m.m.) Utstyrsgodtgjørelse dommere Andre fremmedtjenester (lege/selvs Trekkfri km. godtgjørelse/passasjer Fly Hotell Andre reisekostnader Diett med og uten overnatting Bevertning Gaver/premier Tilskudd idrettslag Konkurranseområder-adm.utg Mob.tlf. ansatte/till.valgte Trekkfri km. godtgjørelse/passasjer Fly Hotell Andre reisekostnader Styrke toppidretten Materiell/utstyr/videoprosjekt 0 Klær/representasjon Styrke kompetanseutviklingen Kurs og utdanning Kursavgifter Fly Hotell Andre reisekostnader Avsetning stipend Styre/utvalg/komitéer Styre/AU-møter Mob.tlf. ansatte/till.valgte Fly Hotell Andre reisekostnader Bevertning Administrasjon Administrasjon 0 Leie lokaler (trening/ting m.m.) Andre kontorkostander Inntekter Salgseffekter Salg (diplomer, bøker, o.a.) Tilskudd Rammetilskudd Medlemsinntekter Medlemsinnt. utenom bet.tjeneste Medlemsinnt. utenom bet.tjeneste

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2012 Oslo 29. februar 2012 Oslo 06.03.2012 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen,

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer