Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling 3/06 Utvalg: Møtested: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 017/06 Navn på strekningen fra Rådhusplassen til Storelva langs sjøen PS 018/06 Formalisering av navn på parken mellom Hammerfest politistasjon og Rica Hotell PS 019/06 Serverings og skjenkebevilling - Serveringspartner PS 020/06 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , handlingsprogrammet for PS 021/06 Retninglinjer for ungdomsrådet PS 022/06 Framtidig samlokalisering av Helse- og Sosialtjenester i Hammerfest - del 2 PS 023/06 Diverse referatsaker til KOU PS 024/06 Godkjenning av protokoll - KOU Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata Kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock leder

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: N90 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 012/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Utsatt 017/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Sak: Navn på strekningen fra Rådhusplassen til Storelva langs sjøen I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Innkomne navneforslag III. Saksutredning I forbindelse med utbyggingen av gamle Findus-området generelt og bygging av kulturhus spesielt er det behov for å få fastsatt et navn på strekningen fra Bangkaia til Storelva langs sjøen. En strekning som blir et trafikkareal for nyttetrafikk og med primærfunksjon en promenade. Denne strekningen blir i forlengelse av strekningen fra Rådhusplassen til Bangkaia. Nå viser det seg at ingen har hovedadresse på strekningen fra Rådhusplassen til Bangkaia, derfor burde navnet gjelde hele strekningen fra Rådhusplassen til Storelva. Dette ville være i tråd med den ambisjon man politisk har for en sammenhengende promenade fra Rådhusplassen til Storelva. Navnet Jernteppe er mer en betegnelse på området og bør ikke komme i konflikt med at trafikkområdet/strekningen får et nytt navn. Navnet Lavamoloen er navnet på en kryssende gate i området. Administrasjonen valgte å gå åpent ut i Finnmark Dagblad og og be om forslag på navn. Følgende forslag kom inn pr. mail, personlig oppmøte og pr. telefon: Strandpromenaden, Bypromenaden, Sjøkanten, Sjøsiden, Melkeveien med assosiasjon til Melkøya og den betydning øya har fått for kommunen. Videre har vi fått forslag på Pomorpromenaden, Sjøsprøyten, Polarpromenaden, Kvalfarten, Taregangen, Tang og taregangen, Fjæraveien, Havnepromenaden, Kulturgata, Strandkanten og Strandlinja.

3 En forslagsstiller fremmer navnet Kaibandet med henvisning til at det i gamle dager gikk et transportband som transporterte guano langs Findusbygget,ut mot kaia, og ble kaldt for kaibandet. Det er kommet tre forslag på Finduspromenaden. Undertegnede har vært i telefonisk kontakt med hovedkontoret til Findus v/borge og de er meget positiv til et evnt. bruk av navnet Findus i en slik sammenheng. Findus har røtter helt tilbake til 1952 i dette området. Denne strekningen/trafikkareal vil være en særdeles sentral strekning i Hammerfest sentrum. Historisk i forhold til hvilken aktivitet som har vært i deler av dette området. I et byutviklingsperspektiv vil strekningen ha stor betydning med tanke på at gamle Findusområdet er et nytt og sentralt utbyggingsområde i byen med en meget sentral beliggenhet i indre havn ved sjøen. Således vil valg av navn være viktig i forhold til å knytte nye identitetsfaktorer til Hammerfest for fremtiden. Eksempelvis kan vi fastslå at Snøhvit har blitt en sentral identitetsfaktor for Hammerfest kommune. Ser vi på hvilken hovedfunksjon strekningen skal ha i fremtiden, nemlig en promenade langs sjøen, så bør navnet knyttes til en slik funksjon; promenade. Valg av navn som inkluderer funksjonen og begrepet promenade, samt nye og spennende aktiviteter som vil komme langs denne strekningen, vil føre til økt kvalitet og status for byen. Man bør i valg av navn ikke komme for tett opp til allerede eksisterende navn som Strandgata, Salsgata, Skippergata og Sjøgata. Eks. vil Strandpromenaden, Strandlinja og Strandkanten bli nesten identisk med Strandgata. Dessuten utvikler Tromsø en ny bydel som heter Strandkanten. Administrasjonen vil foreslå navnet Finduspromenaden som det har kommet inn tre forslag på og som knytter an til områdets historie og nye funksjon. Den nye identitetsfaktoren blir at byen får en promenade. IV. Saksbehandler innstilling: Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at navnet på strekningen fra Rådhusplassen til Storelva, langs sjøen skal være Finduspromenaden. Hammerfest, den Gerd Hagen Kultursjef Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres.

4 Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hanne Husvik fremmet på vegne AP følgende forslag: Saken utsettes og oversendes navneutvalget til behandling før saken legges frem for KOU. Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Saken utsettes og oversendes navneutvalget til behandling før saken legges frem for KOU.

5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: N90 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 011/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Utsatt 018/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Sak: Formalisering av navn på parken mellom Hammerfest politistasjon og Rica Hotell I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen III. Saksutredning Hammerfest by har flere sentrale grøntområder i byens sentrum som er definert som park. Et av områdene er parken som ligger mellom Hammerfest Politistasjon og Rica Hotell. I det som i dag er en park har det, før brenning og rasering i 1945, stått flere kirker. Området ble opparbeidet som en park på begynnelsen av tallet. Imidlertid er det aldri formalisert noe navn på denne parken. Parken har blitt kalt opp etter, den til en hver tid, formelle eier av hotellet som ligger på nabotomta; eks. Grandparken og nå Ricaparken. Historisk blir dette feil, ikke minst når det i dag fortsatt er tydelige fysiske spor etter den kirken som sto her frem til den ble brent 6. februar Hammerfest generelt og parken spesielt har en interessant historie: Opp gjennom årene fra 1620, da Hammerfest ble kirkested, til i dag har vi hatt følgende kirker i Hammerfest: Kirke 1 Den første kirken ble flyttet til Hammerfest fra Mefjord på Sørøya, og oppført mellom Etter hvert ble denne erstattet av Kirke 2 som ble oppført i Plasseringen som denne kirken fikk, var bestemmende for senere kirker opp gjennom alle år inntil dagens kirke ble flyttet til kirkegården. Kirke 3 ble bygget i Kirka fikk store skader under engelskmennenes angrep på Hammerfest i 1809 og den ble etter hvert erstattet av Kirke 4 som kom i Denne kirka ble ødelagt under storbrannen 31. juli Kirke 5 ble innviet 1. oktober Denne rakk å bli 52 år før den ble brent av tyskerne. Kirke 6, dagens kirke, ble innviet 23. juli Kilde: Øyfolk 1997, artikkel skrevet av Hans Edv. Bentsen

6 Ovennevnte forteller at dette omtalte parkområdet rommer ei svært interessant og dramatisk kirkehistorie det er verdt å identifisere på flere måter, bla å gi dette parkområdet et navn som forteller om hva området har inneholdt gjennom flere hundre år. En by som ble fullstendig rasert som følge av krig trenger å kunne identifisere sin historie der det er mulig og bruk av navn og betegnelser kan være en god måte å gjøre det på. Administrasjonen foreslår å kalle parkområdet mellom Hammerfest Politistasjon og Rica Hotell for Kirkeparken. IV. Saksbehandler innstilling: Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å formalisere navnet på parkområdet mellom Hammerfest Politistasjon og Rica Hotell med navnet Kirkeparken. Hammerfest, den Gerd Hagen Kultursjef Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hanne Husvik fremmet på vegne AP følgende forslag: Saken utsettes og oversendes navneutvalget til behandling før saken legges frem for KOU. Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Saken utsettes og oversendes navneutvalget til behandling før saken legges frem for KOU.

7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Lone Bruvold Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: U63 &18 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 019/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Sak: Serverings og skjenkebevilling - Serveringspartner I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknader mottatt fra Serveringspartner AS om serveringsbevilling og skjenkebevilling for M/S Jupiter/ TFDS Tromsø. Søknadene er vedlagt tegninger, firmaattest, skatteattester og dokumentasjon på avlagte kunnskapsprøver for styrer og stedfortreder. Uttalelser fra Politiet Uttalelse fra rusmiddeltjenesten Uttalelse og godkjenning av serveringslokaler fra Mattilsynet Distriktskontoret for Hammerfest Lov av nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) Lov av nr 14 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) III. Saksutredning Serveringspartner AS har fra før av serveringsbevilling og skjenkebevilling på to flotell på Fuglenes og på administrasjonsbygget, pub og kantine på Melkøya. På grunn av behov for mer arbeidskraft på Melkøya er det nå leid inn en båt, M/S Jupiter/TFDS Tromsø som skal innkvartere arbeidere. Serveringspartner AS søker derfor om serveringsbevilling og skjenkebevilling for M/S Jupiter. Spisesalen om bord på båten har en kapasitet på 550 gjester. Båten er lukket for allmennheten ved inngjerding og adgangskontroll/vakthold. Vedtaksorgan for serveringsbevilling er styret for kultur, omsorg og undervisning. Vedtaksorgan i skjenkesaker er formannskapet. Før saken behandles av formannskapet skal styret for kultur, omsorg og undervisning avgi uttalelse. Søknad om serveringsbevilling Søknaden gjelder bevilling for tilberedning og servering av alle måltider til beboerne. Serveringspartner AS har utpekt Kenneth Adsen som styrer og Erik Ravnagen som stedfortreder. Styrer har dokumentert bestått etablererprøve etter serveringsloven. Det er innhentet høringsuttalelser fra politiet og mattilsynet. Verken politiet eller mattilsynet har innvendinger mot at serveringsbevilling blir gitt som omsøkt. Serveringslokalene er godkjent av Mattilsynet Distriktskontoret for Hammerfest Attest fra Hordaland skattefutkontor og Kemneren i Bergen inneholder ingen merknader.

8 Serveringsbevilling gis etter bestemmelsene i Serveringslovens 3: Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. 4 inneholder krav om styrer og stedfortreder, 5 krav om etablererprøve, 6 krav til vandel og 7 konsolidering av eierandeler. Søknaden fra Serveringspartner AS tilfredsstiller de oppgitte kravene. Da Serveringspartner har behov for å bespise beboerne allerede fra har KOU-leder tillatt at det gis tillatelse til servering fram til behandling i styret for kultur, omsorg og undervisning og formelt vedtak om kommunal serveringsbevilling foreligger. Søknad om skjenkebevilling Søknaden gjelder bevilling til servering av alkoholholdig drikke inntil 22 volumprosent alkohol på følgende dag og tidspunkt: Lørdag Den omsøkte skjenketid er godt innenfor de tidsrammene alkoholloven setter og den praksis Hammerfest kommune har lagt seg på. Serveringspartner AS har utpekt Kenneth Adsen som styrer og Remi Pettersen som stedfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. I hht alkohollovens 1-7 er det innhentet uttalelse fra politi og sosialetaten. Politiet har ingen innvendinger til at skjenkebevilling gis som omsøkt. Rusmiddeltjenesten har heller ingen innvendinger i saken. Skjønnsmessige vurderinger Serveringspartner AS har tidligere fått innvilget serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholholdig drikke på pub, kantine og administrasjonsbygg på Melkøya og på flotellet på Fuglenes. Plassering: M/S Jupiter skal ligge oppankret ute på Melkøya. Båten vil derfor ha de samme sikkerhetsrutiner som det er der. Det vil være lukket for allmennheten ved adgangskontroll/vakthold. I følge Serveringsparter er det mulig at båten i en måneds tid skal ligge ved cruise-kaia i sentrum grunnet arbeid ute på Melkøya, men i denne perioden vil båten uansett være stengt for allmennheten ved adgangskontroll og vakthold slik som det er ved de to flotellene på Fuglenes. Orden: I og med at konseptet som Serveringspartner AS har skissert i all hovedsak er det samme som for driften av anleggsleiren på Melkøya, er det naturlig å se til erfaringer herfra. Politiet opplyser at de ikke har registrert noen tilfeller med Serveringspartner AS. Næringshensyn:

9 Bevillingssøker ønsker å etablere et velferdstilbud for beboerne på båten. Serveringspartner skriver i sin søknad at de ønsker å servere beboerene 1 enhet med øl eller vin på lørdager til maten. I og med adgangskontrollen vil man ikke trekke kunder fra det eksisterende restaurant- /utelivet. Konklusjon: Søknadene fra Serveringspartner AS er begrunnet i ønsket om å etablere velferdstilbud for beboerne på båten, i likhet med de tiltakene som er etablert i anleggsleiren på Melkøya og på flotellene på Fuglenes. Området er lukket for allmennheten og sikret gjennom adgangskontroll og vakthold. Saksbehandler anbefaler på denne bakgrunn at bevillinger gis som omsøkt. IV. Saksbehandler innstilling: Styret for kultur, omsorg og undervisning gir kommunal serveringsbevilling til M/S Jupiter/TFDS Tromsø. Styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler at M/S Jupiter/TFDS Tromsø får innvilget skjenkebevilling. Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Rådmannens innstilling: Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann

10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 143 C20 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 020/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Sak: Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , handlingsprogrammet for I. Saksdokumenter Ingen II. Saksdokumenter Ingen III. Saksutredning Nåværende plan ble vedtatt i kommunestyret 10. februar 2005 hvor handlingsprogrammet skulle gjelde for perioden fram til og med Med bakgrunn i forslag til vesentlige endringer i planens handlingsprogram, hvor en ønsker å få inn nye større anlegg må planen revideres med fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningslovens 20-5, med sluttbehandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen av handlingsprogrammet ble rullert og vedtatt i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning med sluttbehandling i kommunestyret Kommunestyret fattet slikt vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen foreta en revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Siktemålet med en slik revisjon er å få inn prosjektet Hammerfest Nye Stadion i kommunedelplanen. Prosjektet må innbefatte løsninger i stadionområdet der grusbanen og gressbanen sees i sammenheng. Siktemålet er at stadionområdet fortsatt skal være hovedarena for friidrett og ny hovedarena for fotball. Løsningen må innbefatte en kunstgressbane som fyller kravene til spill i høyere divisjoner. Planen bes forelagt til politisk behandling tidligst mulig 1. halvår Dette for å være i posisjon til å søke tippemidler til prosjektet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal foreligge, og anlegg som det skal søkes spillemidler til skal ligge inne i handlingsprogrammet, slik at enhver som har godkjente planer og finansiering for sine prosjekt kan søke. Anlegg av slik størrelse som nevnt ovenfor, skal godkjennes i Det Kongelige Kultur og Kirkedepartement, idrettsavdelingen. Prosjektering av anlegg i denne størrelsen vil tidligst være ferdig høsten 2006.

11 Konklusjon. Med bakgrunn i forslag til vesentlige endringer i nåværende handlingsprogram som utgår i 2007 vil det igangsettes planarbeidet med Tematisk kommunedelplan for perioden , og handlingsprogrammet for Fremdriftsplan. Tidspunkt Planfase mars Oppstartvedtak i KOU. Uke 12. Kunngjøring om planoppstart. Mars august Planarbeid Sept/okt. 1. gangs planvedtak i KOU-MU Oktober Høring/offentlig ettersyn Oktober Oppsummering og nytt planforslag November 2. gangs planvedtak, KOU MU Desember Endelig planvedtak, K-styret. IV. Saksbehandler innstilling: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) vedtar oppstart for revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Arbeidet vil følge Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunedelplaner, samt Kulturdepartementets aktuelle retningslinjer. Hammerfest, den Svein Tore Paulsen idrettskonsulent Sektorleders innstilling: Tiltrer innstillingen Hammerfest, den Torbjørn Næss Sektorleder teknisk drift Rådmannens innstilling: Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: C11 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 021/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyret Sak: Retningslinjer for ungdomsrådet I. Saksdokumenter (vedlagt) Retningslinjer for ungdomsrådet II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) BFD Satsing på Barn og Ungdom 2003 III. Saksutredning BAKGRUNN Hammerfest kommune har siden midten av 90-tall forsøkt ved flere anledninger å etablere ungdomsråd som fungerer stabilt over tid. Rådene har vært aktive i perioder, og var blant annet svært aktiv i forkant og under etableringsfasen av ungdomshuset bootleg. I perioder med budsjettreduksjoner og manglende personalressurser har dessverre oppfølgingen av ungdomsrådet ikke vært god nok til å sikre et stabilt fungerende råd som fungerer etter hensikten. Ungdomsrådet har ikke tildligere hatt retningslinjer vedtatt av kommunestyret, og således ikke noe klart mandat for sitt arbeide. En forutsetning for å lykkes med etablering av et stabilt fungerende ungdomsråd er at rådet har definerte retningslinjer å forholde seg til, og at disse har en forankring i både politisk- og administrativ ledelse i kommune. FAKTA Retningslinjer for ungdomsråd er svært ulike fra kommune til kommune, både i forhold til organisering, mandat, administrativ oppfølging og grad av partipolitisk grensegang. I Hammerfest har man etterhvert gjort ulike erfaringer på hvordan er råd bør være organisert, og ikke minst hvilke rettigheter et slikt råd bør ha. Administrasjonens forslag gjenspeiler disse erfaringene, og vil kunne være et godt utgangspunkt for etablering av et råd som vil arbeide kontinuerlig i årene som kommer.

13 I Finnmark har stadig flere kommuner etablerte ungdomsråd som fungerer etter hensikten, og mulighetene for utveklsinger av erfaringer på tvers av kommunegrensene er gode. Et nyetablert ungdomsråd har således rikelig anledning å høste av erfaringene fra våre nabokommuner. Stadig flere kommuner velger å gi sine ungdomsråd tale- og forslagsrett til politiske utvalgsstyrer og kommunestyret. Erfaringene med dette er svært gode. Intensjonene med dette er i tråd med innholdet i BFDs Satsing på Barn og Ungdom 2003, som nærmere beskriver rikspolitiske retningslinjer om forhold som kan styrke ungdoms medbestemmelse i lokalsamfunnet (s , Barne- og familiedepartementet 2003). Formålet med dette er å styrke ungdommers interesse for demokratiske prosesser og det lokalpolitiske liv, gjennom å kunne ta del i saker som omhandler ungdomsgenerasjonen og ungdommens interesseområder. Det synes naturlig at ungdomsrådet i Hammefest gis tale- og forslagsrett til utvalgsstyrene og kommunestyret, og at dette gjennomføres som beskrevet i retningslinjene. Det må poengteres at å gi et ungdomsråd tale- og forslagsrett ikke må skape en presedens hvor det gis tale- og forslagsrett til flere typer råd. Ungdomsråd er i den særstilling at en skal vekke interesse blant ungdom for medbestemmelse, demokratiske prosesser og innflytelse i det lokalpolitiske liv. Valgdeltakelsen på både fylkes- og kommunevalg og stortingsvalg er stadig synkende, og spesielt blant de yngre velgerne. Det er derfor en spesiell utfordring å vekke interesse for demokratiske prosesser blant ungdom. Å gi ungdomsrådet tale- og forslagsrett vil være med på å gi ungdom et direkte innblikk i hvordan de demokratiske prosesser foregår på lokalnivå. Erfaringene fra andre kommuner er at dette virker svært motiverende, og bidrar til at ungdom engasjerer seg i ungdomsrådsarbeidet og det som skjer i lokalsamfunnet. Tale- og forslagsrett vil på en enkel og grei måte gi ungdom mulighet å bli sett og hørt. VURDERING Erfaringene lokalt, og fra andre kommuner, er at arbeidsmetoden for ungdomsrådet med fordel kan være å bruke lengre tid på de store og vesentlige sakene på arbeidsseminarer, fremfor hyppige møter med flere mindre saker. Deltakelse fra politisk- og administativ toppledelse kan etter invitasjon skje på disse arbeidsseminarene. Det er naturlig at den administrative oppfølgingen av arbeidet i ungdomsrådet skjer av ungdomstjenesten, og at tjenesten fungerer som sekretariat for rådet. Saker som rådet ønsker fremmet for politisk behandling blir saksbehandlet administrativt på ordinært vis av ungdomstjenesten. Alderssammensetningen i ungdomsrådet er foreslått å være fra fylte 13 til og med fylte 18 år. Enkelte kommunen har ungdomsråd med noe eldre ungdommer med. Erfaringene fra Hammerfest er dog at det er vanskelig å rekruttere og beholde aktive rådsmedlemmer etter fylte 18 år fordi de i denne alderen ofte reiser til andre steder for å utdanne seg. Innad i rådet velges et arbeidsutvalg som kan gjøre vedtak på vegne av ungdomsrådet. Arbeidsutvalget tenkes å kunne avgjøre de mindre og enkle sakene, mens større saker behandles av rådet samlet under arbeidsseminar. Det hender tidvis at administrasjonen på

14 kort varsel får henvendelser om å stille med interesserte ungdommer til ulike idedugnader, workshops, konferanser og seminarer. Det vil da være naturlig at slike henvendelser rettes til arbeidsutvalget, og at disse er i en mer kontinuerlig dialog med administrasjonen om aktuelle saker å behandle. IV. Saksbehandler innstilling: Styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler at kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for ungdomsrådet Hammerfest, den Kaj G Dahl Virksomhetsleder Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Steinar Paulsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

15 RETNINGSLINJER FOR HAMMERFEST UNGDOMSRÅD 1 OPPRETTELSE, FORMÅL OG FORANKRING Kommunestyret i Hammerfest oppretter i møte den et utvalg for ungdommer i kommunen Hammerfest ungdomsråd. Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen, og gir forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som omfatter oppvekstvilkår og levekår for ungdom i Hammerfest kommune. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig. 2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING Ungdomsrådet drøfter, gir råd og fremmer forslag i de saker det selv finner nødvendig. Ungdomstjenesten er sekretariat for ungdomsrådet. Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett til Styret for miljø og utvikling, Styret for kultur, omsorg og undervisning, og kommunestyret. Alle forslag fra ungdomsrådet som skal fremmes for politisk behandling saksbehandles administrativt av ungdomstjenesten. Rådet behandler også saker som forelegges fra kommunens politiske og administrative ledelse, dersom rådet finner sakene aktuelle å drøfte. Rådet møtes minst to ganger i året. Hvert møte organiseres som arbeidsseminar over en til to dager der de tema som rådet ønsker å behandle gis en bred og grundig behandling. Eksterne innledere fra kommunens politiske og administrative ledelse, eller fra andre aktuelle fagmiljø, kan inviteres til møtene. Aktuelle tema kan være: - Hammerfest kommunes budsjett for det påfølgende år - Egne temadrøftinger vedrørende opplæring/utdanning, boligproblematikk, arbeidsplasser, kommunale og private/frivillige fritidstilbud, alkohol og rusproblematikk, ungdom og trafikk m.m. Ungdomsrådets vedtak fattes ved vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør leder ved dobbeltstemme. Rådets protokoller sendes rådmannen etter hvert møte. Ved slutten av hver valgperiode utarbeides det en årsmelding som oversendes rådmannen. Ungdomsrådet skal så tidlig som mulig tas med på råd i saker som kan berøre vilkårene for ungdommen i kommunen. 3 UNGDOMSRÅDETS ARBEIDSUTVALG Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg på 4 personer (leder, nestleder og 2 medlemmer av rådet) som utgjør rådets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har fullmakt til å ta opp saker og å gi råd på vegne av ungdomsrådet. Utvalget kalles sammen ved behov eller når flertallet av utvalget krever dette. Arbeidsutvalgets rådgivende vedtak fattes med vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør leder ved dobbeltstemme. 4 VALG OG SAMMENSETNING Ungdomsrådets medlemmer er fra fylte 13 til og med 18 år, og velges for et skoleår av gangen. Det gjennomføres valg av totalt 8 medlemmer til ungdomsrådet. Alle fra fylte 13 til og med 18 år kan stille til valg. Valg skjer i september måned hvert år, med ungdomstjenesten som teknisk arrangør av valget. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder, nestleder og to medlemmer av rådet utgjør arbeidsutvalget som velges av rådet på første møte hver høst. 5 ENDRINGER I UNGDOMSRÅDETS RETNINGSLINJER

16 Eventuelle vedtak om endringer i disse retningslinjer kan bare fattes av kommunestyret. HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Arvid Isaksen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: C11 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 022/06 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyret Sak: Framtidig samlokalisering av Helse- og Sosialtjenester i Hammerfest - del 2 I. Saksdokumenter (vedlagt) Rapporten fra Samlokaliseringsgruppa datert 26. mai Intensjonsavtale - Strandparken Eiendom Vedlegg 1- til intensjonsavtalen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Sak 04/00097 Framtidig fysisk organisering av helsetjenesten i Hammerfest kommune mandat for utredningsarbeidet. Sak 04/ Sak: Framtidig samlokalisering av Helse- og Sosialtjenesten i Hammerfest. Arbeidstilsynets tilsynsrapport Varsel om pålegg Bryggen legesenter. Frisk i Nord Rapport fra inneklimamåling ved Bryggen legesenter. Branntilsynets tilsynsrapport Bryggen legesenter III. Saksutredning I forbindelse med legestasjonens utflytting av Helsehuset og etablering av to nye legesentre - Bryggen og Hammerfest signaliserte legene ved begge de to nye legesentrene at de anså disse som midlertidige løsninger, og etterlyste en ny og varig løsning. Spørsmålet om framtidig fysisk lokalisering av kommunens helsetjeneste ble dermed aktualisert. I Kommunestyremøtet ble det reist interpellasjon vedr. lokaler for helsetjenesten i kommunen, og det ble opplyst fra ordføreren at administrasjonen planlegger igangsatt et utredningsarbeid om dette. I sak 04/97 Framtidig organisering av helsetjenesten i Hammerfest kommune mandat for utredningsarbeidet er føringer lagt for arbeidet med å legge fram forslag til permanent fysisk organisering av helsetjenesten i Hammerfest kommune. Samlokaliseringsgruppa foreslo i sin rapport at Legetjenesten, Helsesøstertjenesten og Pleie og omsorg/hjemmetjenesten skulle samlokaliseres i nye lokaler. Lokaliseringen ble foreslått etter følgende prioritering: Prioritet 1: Strandparken Eiendom AS (Nå Strandparken 1 AS) Prioritet 2: Nissen II AS

17 Prioritet 3: Hammerfest sykehus Vedlagte rapport fra samlokaliseringsgruppa gir flere detaljer rundt disse forslagene. Saken ble behandlet politisk i KOU 22. august 2005 og i Formannskapet 25. august Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Det arbeides videre med framtidig samlokalisering av lege-, helsesøster- og hjemmetjenesten i nye lokaler. Når det gjelder lokaliseringsvalg, arbeides det videre med saken. Det må imidlertid vektlegges at prosjektet økonomisk blir innenfor akseptable grenser, og framtidig eierform må utredes som en del av det videre arbeid. Det forutsettes at prosjektet legges fram til politisk godkjenning før endelig bindende avtaler blir inngått. Behandling i Formannskapet : Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag til 2 nytt siste avsnitt: Administrasjonen/arbeidsgruppa bes vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig også å samlokalisere Aetat, Trygdeetat og Sosialtjenesten i samme bygg. Formannskapet viser her til prosjektet med Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Spesielt har trygdeetaten ytret ønske om å være fysisk samlokalisert med legetjenesten. I en slik sammenheng bør administrasjonen og den nedsatte arbeidsgruppa gjøre noen vurderinger hvorvidt en skal eie- eller leie lokaliteter. Votering KOU-styrets vedtak med uttak av siste del av 2. setning i 2. avsnitt. vedtatt mot en stemme. AP s forslag enstemmig vedtatt. Videre arbeid i posjektgruppa Ut fra den politiske behandlingen av saken har gruppa arbeidet videre med den framtidige lokaliseringen av Lege-, Helsesøster- og Pleie og omsorg/hjemmetjenesten i nye lokaler og har definert følgende oppgaver som skulle vurderes: 1. I det videre arbeid skal det vektlegges at prosjektet økonomisk blir innenfor akseptable grenser. 2. Prosjektet legges fram til politisk behandling før endelig bindende avtale blir inngått. 3. Arbeidsgruppa skal vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig også å samlokalisere Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten (NAV) i samme bygg. 4. Vurdere om hvorvidt en skal eie eller leie lokaliteter (i samlokalisering med NAV). Fakta Gruppa har som nevnt over foreslått tre alternative lokaliseringsalternativer med Strandparken 1 AS som første prioritet. Prioritet 2 Nissen II AS er nå godt i gang med sitt byggeprosjekt og dette alternativet er derfor ikke tilgjengelig for Hammerfest kommune. Vår

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer