k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0"

Transkript

1 kultur Årbok for Bergen 2010

2 overordnede analyser Byråd Harald Victor Hove K unst og kultur når bredt i Bergen og resultatene skapes av profesjonelle og amatører med høy kompe tanse som får svært mye ut av ressursene. Tusen takk til alle dere som har skapt tilbudet og til alle som har vært publikum eller deltager. Alle deler av kultur og kunstfeltet ble styrket i 2010, og nye planer for ung dom, kunstformidling til barn og for inter nasjo nal kunst og kulturutveksling ble vedtatt. Vi skal bygge videre på de styrker kulturårboken dokumenterer, vi skal samtidig sørge for at hele byen kan bli med oss på veien videre. Kunst og kultur har en viktig rolle å spille i å løfte voksne og barn med de svakeste levekår. Gjennom deltagelse og opplevelser får den enkelte vidsyn, kompetanse, nettverk og selvtillitt. Dette er viktig, men må ledsages av en liten advarsel. Det skal ikke reduseres på kvalitet, forenkles eller på annen måte skapes noe særkulturliv her. Poenget er at alle skal inkluderes i byens beste. Tilslutt nevnes en nyhet som gir vitenskapelig belegg for noe kunst- og kulturfeltet hele tiden har hevdet: I løpet av 25 år har NTNU ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) skapt en av verdens største undersøkelser av en befolkning. Med grunnlag i svar fra 1/3 av befolkningen er det dokumentasjon på at alle som bruker eller skaper kultur opplever bedre helse og er mer tilfreds med livet sitt. De som er utøvende, som musikerne, danserne, malerne, scorer høyest for god generell helse, dette gjelder særlig kvinner. Tilskuerne, i konsertsal eller de som bidrar med dugnad, scorer høyest for livstilfredshet, og har mindre angst og depresjon. Dette gjelder særlig menn. Bedre helse med kultur gjelder uansett alder eller sosioøkonomisk gruppe. Det er det som skjer på kunst- og kulturfaglig grunnlag som skaper verdiene. Dette skal vi ha med oss videre. kommunaldirektør Bjørn F. Holmvik T akk til alle som bidrar til Bergens kunst og kulturliv, kanskje særlig takk til alle som står bak scenene, på kontorene eller på annen måte skaper muligheter for det publikum opplever direkte. Kultursektoren er stor og sammensatt, og det gjøres et omfattende arbeid som kan være usynlig for mange, men som er helt nødvendig blant både amatører og profesjonelle. Vi står ved begynnelsen til noen år med vanskeligere kommunal økonomi. Kultursektoren må derfor dokumentere at kultur er viktig for alle og bidrar til alle samfunnssektorer. Kunst og kultur må gjøre dette uten å gå på akkord med sin egen sjel: Frivillig het med både egenutvikling og uegennyttighet, profesjo nell kunst med skapende driv og fremvisning på egne premisser og historien som omfatter både identitet og selvkritisk refleksjon. Disse verdifulle egenskapene må ikke svekkes av hensyn til andre sektorer. Men vi må samtidig være flinkere til å doku mentere effekten av kunst og kultur for andre sektorer. Kulturårboken er en del av dette legi timerings arbeidet. Jeg vil derfor takke alle som har bidratt for Jeg overtok ansvar for kulturfeltet i 1993, og går av som kommunaldirektør for kultur, kirke og idrett nå i I årene siden 1993 har kulturbyen Bergen forandret seg mye. Jeg opplever at kunstnerne og kulturinstitusjonene i Bergen er blitt mer profesjonelle og har en sterkere posisjon i byen og i landet forøvrig. Noen er blitt internasjonale på et vis jeg ikke kunne ha forestilt meg for snart 20 år siden. Kulturbyåret 2000 og de målbeviste planene har en del av æren for dette, hverdagsarbeidet og samarbeidet mellom kommune og kulturaktører er også viktig, og Bergen har gode og visjonære politikere som har gitt kultur budsjettmessig plass. Fremover gleder jeg meg til å se mer til kulturlivet som publikummere og kanskje med mer tid til å være deltager som musikkant. Tusen takk for alt jeg har fått være med på siden Publikum og brukere Kulturøkonomi Kulturpolitikk 16 kulturbyen bergen 22.1 Arena Markeringer og jubileer Internasjonal Litteratur og bibliotek Museer, kulturvern og arkiv Amatør og frivillig Barn, ungdom og familier Mangfold Tverrestetisk Visuell kunst Scenekunst Musikk Kulturnæring 118 3kommunal kultur 3.1 Bergen kommunes kulturforvaltning 126 åpne alle sanser lytt til hjertet trekk pusten 2 kulturårbok for bergen 2010 x.x xxxxx

3 1 åpne alle sanser Hjernen skal motta og bearbeide alle sanselige inntrykk kulturen gir oss. Det kan fort bli overveldende. Men skal øyeblikkene og opplevelsene nytes fullt ut, må man være beredt til å åpne alle sanser. 4 kulturårbok for bergen 2010 x.x xxxxx xxxxx x.x kulturårbok for bergen

4 Åpne alle sanser publikum 11 og brukere Hordalandsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (UiB) gjennomfører over 5 år en serie større nasjonalt finansierte undersøkelser, se «Organisasjonene i Hor da land » følger opp kartlegginger i 1989 og 1999 og kom i 2010: Bergen hadde av Hordalands totalt lag. Fordelt på sektorer (% av alle): Kunst og kultur 626 (18 %), Idrett 705 (21 %), hobby og fritid (17 %), utdanning 41 (1 %), Helse 38 (1 %), sosialtjenester 81 (2 %), dyrevern 8 (-), Lokalmiljø (277), bolig 33 (1 %), interesse- og politisk organisasjon 206 (6 %), politiske partier 85 (2 %), filantropi og frivillighet 5 (-), internasjonal 73 (2 %), religion 397 (12 %), yrkes og næringsliv 314 (9 %) og andre 5. Geografisk hadde 35 % av organisasjonene bydel, bygd, skolekrets eller sogn som fokus, 25 % hele byen eller flere bydeler, 36 % flere kommuner til hele fylket. I snitt hadde de 121 aktive medlemmer og 93 ikke-aktive, 318 mot takere av tjenester og 24 støttemedlemmer. 43 % hadde færre, 29 % stabile og 36 % flere medlemmer. 20 % av medlemmene var under 15 år, 24 % 15 og 30 år, 39 % mel lom 31 og 50 år, 31 % 51 til 66 år og 19 % over. Bergen er over fylkessnittet for gruppen 15 til 30 år. Utviklingen går i retning av et mindre kjønnsdelt organisasjonssamfunn, men kvinner er fortsatt underrepresentert på ledernivå. Etniske minoriteter er underrepresentert generelt og på alle Det ble registrert 8 mill. besøk og 2 mill. deltagelser i frivillige aktiviteter. Tendensene er som tidligere økende, men med til dels store årvise endringer for den enkelte aktøren. nivåer i organisasjonshierarkiet. Det er tendenser til at tilbudet til de yngste blir mindre. Nærmiljøorganisering øker. Nasjonalt orientert, samfunnsrettet engasjement i form av interesse- og politiske organisasjoner er blitt svakere. Organisasjonene er i økende grad rettet mot egne medlemmer og mindre mot samfunnet rundt. Veksten innen idrett, hobby, kunst og kultur har stanset. De religiøse lokallag taper terreng, men er fortsatt fjerde største gruppe. Tilknytningen til høyere organisasjonsledd regionalt og nasjonalt svekkes fortsatt. Nye lag legger mindre vekt på slik tilknytning. Geografisk er kommunen fortsatt tyngdepunktet i fokus, men det er tendenser til flere interkommunale organisasjoner. Samtidig er formaliseringsgraden, i form av skrevne vedtekter, års meldinger og regnskaper blitt større. Utviklingen fra konflikt- til konsensusorientering fortsetter, mens økende medlemsorientering er endret til økende samfunnsorientering. Det er vanskelig å si om dette skyldes en reell endring i orientering, eller om skillet mellom lokalsamfunnets og medlemmenes interesser er blitt mindre relevant når færre organisasjoner har formelle medlemmer. Generelt opplever flere foreninger en romslig økonomi, samtidig som en viktig del av infrastrukturen - tilgang på lokale - har blitt dårligere i løpet av perioden. Andre undersøkelser Det var debatt i media om Festspillenes folkelighet, bl.a. knyttet til noen større satsinger som ikke hadde fylt salene. Festspillene viste til at en halvtom sal fortsatt var 600 mennesker, og at de til noen bruk mangler saler av riktig størrelse. Festspilldirektøren var også skeptisk til begrepet folkelighet, men positiv til popularitet. Publikumsundersøkelsen til FiB viste at snittalder for publikum er sunket fra 51 til 46 år, at 68 % bor i Bergen, 37 % tjener mellom og , 21 % mindre og 30 % mer, 18 % var førstegangsbrukere, mens 51 % hadde brukt 5 eller flere tidligere festspill og tilslutt at 91 % var fornøyde med opplevelsen. Vil Vite undersøkte hvor bergenserne forbant med familieopplevelser: 72 % tenkte akvariet, 52 % Fløyen og fløybanen, 37 % VilVite, Ulriken 28 %, Vannkanten 19 %, Bergen kino 13 % og Gamle Bergen 10 %. Vil Vite har dermed etablert seg som merkevare på kort tid. 26 % av bergenserne hadde godt kjennskap til Bergen filharmoniske orkester, BFO var misfornøyd og signaliserte i BT at de skal bli allemanseie gjennom sin nye strategiplan som bl.a. omfatter utendørskonserter, flere foajeprogram og økt tilgjengelighet på nett. SSB meldte at folk går oftere ut for å oppsøke kultur. Konsertbesøk passerte idrettsarrangementer for 10 år siden, scenekunstene kan passere idretten i Aftenposten spurte om folk ville bruke mer eller mindre tid på kultur i 2011: 21 % sa mer tid på kino (10 % mindre), 21 % mer teater (13 % mindre), 33 % mer på konserter (10 % mindre), 45 % mer tid på bøker (7 % mindre) mens 15 % ville bruke mer tid på kunstutstillinger (18 % mindre). Bergen kommune tok initiativ til at storbyene fikk kr. 0,7 mill fra Kommunenes sentralforbund til forskning som anvendes i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. PUBLIKUM Tilgjengelighet i Bergen 120 institusjoner og organisasjoner har svart på spørsmål om tilgjengelighet. Svarene må betraktes som en antydning av tilstanden i lys av aktørenes egen oppfatning av tilbudet: 82 er tilgjengelig for psykisk utviklingshemmede, 18 delvis. 17 hadde særskilte tilbud. 80 er tilgjengelig for bevegelseshemmede, 26 delvis. 10 hadde særskilte tilbud. 62 er tilgjengelig for synshemmede, 28 delvis. 5 hadde særskilte tilbud. 62 er tilgjengelig for hørselshemmede, 25 delvis. 8 hadde særskilte tilbud. 7 hadde særskilte tilbud til mennesker med erfaring fra psykiatri 81 hadde tilrettelagt program for barn, 75 for ungdom, 54 for eldre, 39 for minoriteter. 56 formidlet på andre europeiske språk: Alle disse på engelsk, mange på spansk og tysk, noen på nederlandsk, fransk, russisk og italiensk. Ikke-europeiske språk var det 13 som brukte, 5 av disse til barn og unge. Museer og musikkaktører er de språk flinke. Totale publikum og deltagelse Publikumstall øker jevnt. Reduksjonen innen musikk skyldes ekstraordinære arrangementer i 2009 og redusert publikum på Ricks. Innen hver katagori er det store endringer på arrangørnivå, men ikke mer enn normalt. Utenom kommer særlig større byarrangementer med blandet innhold der 17. mai og BT sin Lysfest er de største og besøk til rene kulturminner som bryggen som har nesten besøkende i året. Det er også mørketall, og dermed svingninger, for amatørarrangementer. For 2010 er det spurt om antall medlemmer og antall ganger i året de møter. Som i tidligere år er det varierende kvalitet på svar første gang det blir spurt om noe i kulturårboksammenheng. Tallene må vurderes som foreløpig, men gir en antydning av antall kulturopplevelser. Besøk/bruk 2008 Besøk/bruk 2009 Besøk/bruk 2010 Endring 09 til 10 Barn & unge 2010 % B&U Arena % % Events % % Kulturnæring % % Tverestetisk % 20 0 Visuelt % % Scenekunst % % Musikk % % Litteratur og bibliotek % % Museer og kulturvern % % Frivillig kulturvern % % Barn og unge % % Seniorkultur % 0 0 Mangfold / solidaritet % % Amatør/ frivillig % % Totalt % % 6 kulturårbok for bergen publikum og brukere publikum og brukere 1.1 kulturårbok for bergen

5 DELTAGELSE Medlemmer i medlemsorganisasjoner Deltagelse Antall Arena Kulturnæring Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt Oversikten viser nesten 2,2 mill besøk og bruk av frivillig, amatør og medlemskultur. Genremessig er rapportering best fra kor og korps. Barn og unge er både store brukere av slike tilbud og har også bedre rapportering enn øvrige målgrupper. Av medlemmer er knappe barn og unge, hvorav kanppe i selve kategorien barn og unge. Fallet mellom 2009 og 2010 for denne gruppen er knyttet til to aktører som har falt ut. Bergen internasjonale musikkfestival i regi BIKS: Real Ones med Debashish og Subhasis Bhattacharya. Foto Øystein Fykse. Åpne alle sanser Kulturøkonomi 1 2 Samlet er kulturaktørenes økonomi i pluss, tilskudd øker mindre enn lønn for ikke-kommersielle aktører mens endring i skjenkeregler skaper uro hos kommersielle aktører. Bergens kulturøkonomi Tabellen gir oversikt over omsetning i den registrete delen av kulturlivet. Total økonomi fordelt på genre Utgifter 2008 Inntekter 2008 Utgifter 2009 Inntekter 2009 Utgifter 2010 Inntekter 2010 Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt B open: Prosjektet Comfortable Battleground. Foto Magnhild Øen Nordahl I tillegg kommer omsetningen hos den enkelte kunstner (som selvstendige næringdrivende), kjøp av bøker, innspillinger, kunst, kunsthåndverk og design, tiltak helt finansiert av private og nærings liv, f.eks. julekonsert fra BKK. Dugnadsøkonomi er også utenfor, f.eks. vil Det Akademiske kvarter alene få over kr. 20 mill. årlig i dugnad etter minstelønn. I følge Eurostat er 2,6 % av norske arbeidstakere knyttet til kultursektoren i bred forstand, nest høyest andel i Europa, EU-27 snittet er 1,7 %. Byenes andel er vesentlig strørre enn dette. 8 kulturårbok for bergen publikum og brukere kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

6 Private inntekter fordelt på genre Tilskudd i kroner per publikum Billetter 2010 Sponsor 2010 Annen 2010 Totalt 2010 Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt Tilskudd Omsetning Private inntekter Andel av utgifter Arena % Events % Kulturnæring % Tverestetisk % Visuelt % Scenekunst % Musikk % Litteratur og bibliotek % Museer og kulturvern % Frivillig kulturvern % Barn og unge % Seniorkultur % Mangfold/solidaritet % Amatør/frivillig % Totalt % Offentlig tilskudd fordelt på genre 2010 offentlige tilskuddskilder Regnsk. 09 Regnsk. 10 Bergen K Staten/KD N. kulturråd Hord. FK Annen off. Tot. tilsk. Tot. tilsk. Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig Totalt Totale tilskudd oppgitt fra tilskuddsgiver er kr. 845 mill. mot kr. 891 mill. i rapportene. Differansene kan skyldes at kategorien andre statlige tilskudd skjuler departementer og enheter med ikke-kulturelle formål. Generelt går det vesentlig tilskudd til aktører som ikke rapporter inn til kulturråboken bl.a. enkeltkunstnere. Totale tilskudd rapportert fra tilskuddgiver (oppgitt i rapportene fra aktørene): Staten utenom Norsk kulturråd kr. 416,7 mill. (kr. 499,5 mill.) Norsk kulturråd kr. 39,7 mill. (kr. 23,3 mill.) Hordaland fylkeskommune kr. 63,5 mill. (kr. 57 mill.) Bergen kommune kr. 325 mill. (kr. 311 mill.) Tabellene viser ikke nødvendigvis det offentliges reelle betydning i hver kategori, f.eks. under arena vil vesentlige deler av private inntekter være leie av sal fra aktører innen musikk og scenekunst som har henholdsvis 53 % og 69 % av sine inntekter som tilskudd. Sponsormarkedet kulturaktører har svart på spørsmål om sponsorforhold: 49 manglet sponsoravtaler, 38 hadde det. 21 har avtaler av ett års varighet, 17 av 2 eller flere års varighet. Det er store endringer i sponsorskap, og dermed tilsvarende arbeid med nye sponsorer: Nær en tredjedel av de med sponsor fikk ny sponsor i 2010, 17 stykker opplevde å miste en sponsor. Av de med sponsorer, hadde 16 økte inntekter, 9 reduserte inntekter. Kun 3 respondenter opplevde det som lettere å rekruttere sponsorer, mens 19 stykker rapporterte at det var vanskeligere. Det er spurt hva sponsorene yter: 23 gir penger, 19 varer og tjenester og 19 kjøper opplevelser eller annet hos sponsorobjektet. Av praktisk og faglig samarbeid mottok 11 kompetanse fra sponsor, 13 hadde prosjektsamarbeid med sponsor, og 15 sponsorer bidro til arrangementer. Kunstmarkedet Kunstsalget i Bergen samsvarer ikke med byens sterke samtidskunstprofil. Sammenlignet med Stavanger skulle salget vært det dobbelte. De fire vestlandsfylkenes andel steg fra 12,9 til 13,2 % av omsetningen, fortsatt det halve av hva befolkningen skulle tilsi. Rogaland trekker opp. Kunstomsetning 2010 % 2009 % Oslo % % Stavanger % % Rogaland % % Bergen % % Hordaland % % Hele landet % % I 2010 gjorde Bergen kommune en uformell undersøkelse blant private gallerister i Bergen. Tre årsaker til lavt salg var fremtredende; Stavangers oljeindustri med internasjonale aktører som påvirker bedriftskulturen, Bergen mangler et større samlermarked, og Bergens næringsliv virker lite interessert i samtidskunst. De fleste mente at bedre kunstsalg fordrer salg til næringslivet og at deler av denne har stort behov for informasjon om samtidskunst. Bergen Næringsråd og VISP produsentenhet for visuell kunst, startet en foredragserie som vil være et første skritt her, bl.a. er samlere bedt om å snakke om sin samlerprofil. Konkursbarometeret Statistisk sentralbyrå fører statistikk over konkurser fordelt på bransje per kvartal. Trenden er negativ og Bergen og Hordaland kommer dårligere ut enn kulturøkonomiens omfang tilsier. Konkurser kulturnæring Norge Hordaland Bergen Kunstnerisk virksomhet og underholdning Drift av ABM og annen kulturvirksomhet Sport, fritid og fornøyelsesetablissementer Totalt Staten Blant de som fikk økt tilskudd i statsbudsjettet, var Bergen Kunsthall Festspillutstillingen (opp kr. 1 mill. til 5,2 mill.), Bymuseet i Bergen (opp kr. 1,5 mill. til kr. 12,8 mill.), Kunstmuseene i Bergen (knappe kr. 3 mill til bla Ole Bull-jubileet) BFO (kr. 11,9 mill. til kr. 103,3 mill.) Bergen Internasjonale Teater (kr. 1 mill. til kr. 4,4 mill.), DNS (kr. 6 mill. til kr. 96,6 mill.), Den Nye Opera (opp kr. 2,2 mill. til kr. 14,5 mill.) og Vestnorsk Jazzsenter (med kr. 0,5 mill. til kr. 2,8 mill.). For første gang på mange år var Bergen og Hordalands økning noe over den gjennomsnittlige økningen i statens tilskudd, fordelt på fylker. Totalt var økningen på kr. 31,5 mill. til kr mill. over kulturdepartementets budsjett. 10 kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

7 Hordaland fylkeskommune Bergen internasjonale filmfestival, Proscen og Visp kom inn på fast post i fylkeskommunens budsjett. Kulturregnskapet økte med respektable 19,7 % i 2010 og følger opp en utvikling der Hordaland har gått fra et av de laveste storbyfylkesbudsjetter til midt på treet. Netto kulturregnskap for Hordaland har økt fra kr. 94,3 i 2008 til kr. 126,7 mill. i Det gir kr. 261,7 per innbygger. Til sammenligning har Sør Trøndelag kr og Rogaland kr. 229 per hode. Brutto har Hordaland kr. 220 mill. i regnskap; dette omfatter statlige tilskudd betalt via fylkeskommunen. Bruttoregnskapet økte med 1,3 % mellom 2009 og 2010 og gir en brutto på kr. 454 per hode mot kr. 465 per hode i Sør Trøndelag og kr. 508 per hode i Rogaland. Det er ingen forskjell mellom netto og brutto for museer, men stor ulikhet for andre kulturaktiviteter og til dels for kunstformidling/kunstproduksjon og for idrett som er med i de totale tallene. Netto utgifter fylkeskommuner Regionale sammenligninger Offentlig finansiering er grunnlaget for et allmennyttig kulturliv med betydelige inntekter fra publikum, sponsorer og foretningsdrift. Endringer i tilskudd mellom regioner endrer konkurranseforholdet mellom disse. Staten bruker det vesentligste av sine midler i Oslo-området, i kulturårboken for 2009 refereres det til en undersøkelse fra Agderforskning der det statlige tilskuddet i Oslo-regionen utgjør noe over kr per hode mot mellom 800 kr og kr per hode i det øvrige Norge. Kommuner og fylkeskommuner står for 60 % av tilskuddet. Tabellene nedenfor viser: At kommunene er den viktigste finansieringskilden, men at kommuneøkonomien svekkes i de fleste regioner. Fylkeskommunenes økonomi har bedret seg noe. Dette skyldes delvis at de er overført statlige tilskuddsordninger. Deler av reduksjonen i Rogaland i alle tabeller reflekterer kultur byåret Det er en svekkelse i det totale tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner i alle storbyfylker utenfor Østlandet. Det relative konkurransegrunnlaget mellom Hordaland og resten av landet er svekket og viderefører en utvikling siden første halvdel av 2000 tallet, se tidligere årbøker. Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Fylkeskommuner alene til 10 Akershus fylkeskommune ,37 152,87 1,25-99,0 Oslo ,71 5,37 8,13-183,7 Buskerud fylkeskommune ,71 197,82 203,86 16,0 Vest-Agder fylkeskommune ,34 183,71 271,47 68,3 Rogaland fylkeskommune ,51 245,48 229,11-15,9 Hordaland fylkeskommune ,77 218,66 261,72 30,4 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,96 254,35 282,73 5,1 Troms Romsa fylkeskommune ,09 320,34 483,52 17,9 Endringer i Oslo og i Akershus skyldes antagelig tekniske endringer. Netto utgifter alle kommuner i fylkene Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Alle kommuner til 10 Alle Akershus inkl. Oslo , , ,31 13,3 Alle Buskerud , , ,44 2,9 Alle Vest-Agder , , ,93 15,3 Alle Rogaland , , ,50 2,3 Alle Hordaland , , ,85-5,5 Alle Sør-Trøndelag , , ,37-1,3 Alle Troms , , ,98-8,4 Netto utgifter kommuner og fylkeskommuner totalt Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Fylker og kommuner til 10 Oslo og Akershus , , ,16 8,0 Buskerud , , ,31 4,7 Vest-Agder , , ,41 21,7 Rogaland , , ,60-0,6 Hordaland , , ,57-0,2 Sør-Trøndelag , , ,10-0,1 Troms , , ,50-1,7 Befolkning 2010: Oslo og Akershus , Buskerud , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sør- Trøndelag , Troms Bergen kommune Fordeling av tilskudd og driftsmidler har vært i tråd med politiske vedtak. Andre kulturaktiviteter reflekterer åpning av Fana kulturhus. Reduksjoner i noen kommunale institusjoner mellom 2009 og 2010 reflekterer lavere pensjonsutgifter. Regnskap kommunale kulturenheter Netto regnskap i 1000 kr Bergen Offentlige Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Arna og Åsane kulturkontor Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Fana og Ytrebygda kulturkontor Barnas kulturhus Bergen kulturskole Bergen byarkiv Fargespill Kunst Kultur og Psykisk Helse Den kulturelle skolesekken Den kulturelle bæremeisen Den kulturelle spaserstokk Bergen kommune netto tilskudd Kostra-funksjoner (i 1000 kr.) Vedtatt 2005 Vedtatt 2007 Carte Blanche. foto Erik Berg. Vedtatt 2009 Justert 2011 % endring 07 til 11 Kr. endr. 07 til 11 Barn og unge ,9 % Andre kulturaktiviteter ,2 % Bibliotek ,0 % Museer og kulturvern ,5 % Kunstformidling ,3 % Totalt ,1 % kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

8 Sammenligning storbyer 2010 Oslo har endret føringspraksis. Befolkningen øker fortere enn utgift ene, det gir Bergen fallende utgifter per hode Kulturbygg i 1000 kr til Kulturbygg per innbygger 2008 til ,3% ,0% Totale utgifter i 1000 kr til 2010 Totale utgifter per innbygger 2008 til ,4% 10,2% -4,0% 22,8% 3,3% 3,7% -3,0% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim ,2% -49,8% 16,2% 240,9% -21,2% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim kommunale kulturskoler i 1000 kr til 2010 kommunale kulturskoler per innbygger 2008 til ,0% ,9% ,0% ,6% 1,8% ,4% ,9% folkebibliotek i 1000 kr til Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim museer i 1000 kr til folkebibliotek per innbygger 2008 til ,1% 1,5% ,2% 250 2,3% 1,7% 1,3% 200-0,9% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim 200 museer per innbygger 2008 til ,0% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim ,8% 28,2% aktivitetstilbud b&u i 1000 kr til 2010 aktivitetstilbud b&u per innbygger 2008 til ,7% ,4% 9,0% ,2% ,9% -13,0% 3,5% 2,0% 1,5% -1,8% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim -100% kunstformidling i 1000 kr til kunstformidling per innbygger 2008 til ,4% 00 0 Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Andre kulturaktiviteter i 1000 kr til 2010 Andre kulturaktiviteter per innbygger 2008 til ,7% 105,6% 14,0% 4,7% 8,5% ,2% ,3% -15,6% -36,6% ,4% ,3% 6,7% 0 Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Sammenlignet med de 10 største byene, har Bergen kommune lave kulturutgifter. Bergen er på 86 % av gjennomsnittet til bibliotek, 91 % til barn, unge og kulturskoler men 167 % til kunstformidling. Det siste reflekterer at Bergen er hjem til institusjoner med statlig finansiering. Totalt ligger Bergen på 92 % av stor bygjennomsnittet per innbygger til kultur ,2% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

9 Åpne alle sanser Kulturpolitikk 1 3 Statlig politikk Signaler gir økt vekt til bibliotek, kulturskole og publikumsutvikling, særlig for minoriteter og svake grupper. Det ble etablert en nasjonal resursgruppe for arbeidet med publikums mangfold. Kulturministeren ønsker også mer forskningsbasert kunnskap om kultursektoren som ledd i økt profesjonalisering av kulturpolitikken. Kulturministeren signaliserer færre planer og meldinger. Kulturrådet er styrket med tydeligere rolle og hoveddelen av ABM-U. Likestilling 133 institusjoner og organisasjoner har svart på spørsmål om ansatte. Noe over 40 % av de ansatte er kvinner, ca. 40 av aktørene arbeidet med likestilling mellom kjønnene. 9 har etniske minoriteter blant ansatte, 15 arbeider med slik rekruttering. 3 hadde fokus funksjonshemmede. Fylkeskommunal politikk Hordaland fylkeskommune vedtok en strategi for bruken av regionale forskningsfond. Kultur og kulturnæringer er en av 12 prioriterte tema her. Andre sentrale vedtak omfattet prosess mot fredning og verdensarvstatus for industrihistoriske anlegg og bygg i Odda og Tyssedal. Et kulturpolitisk rolig år, med ny kulturminister har strømmen av nye statlige planer avtatt til fordel for en gjennomføringsfase og vekt på å nå alle grupper. Kulturelt utviklingsprogram på kr. 7 mill. fikk 78 søknader om totalt 50 mill. kr. Rådmannens forslag til fordeling ble erstattet av et fellesforslag fra Frp, H og Krf. Bergenske prosjekter fikk samlet kr. 3,7 mill eller 53 % av midlene. Vest for Bergen IKKUS, interkommunalt kultursamarbeidsprosjekt i Region Vest, er etablert av kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy og skal gi felles prosjekter og søknader om finansiering. Komite for kultur, idrett og næring Bergen bystyrets Komite for kultur, idrett og næring hadde 12 møter, 2 befaringer og studietur til Dortmund og Berlin. Det ble behandlet 51 saker, 16 muntlige og 43 skriftlige spørsmål. Blant sakene var Strategisk Næringsplan for Bergensregionen , Kulturårbok 2009, Plan for kunst, kultur og psykisk helse, kunstformidlingsplan for barn, etablering av triennale for samtids kunst og salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS. Status Bergen kommunes planer Nye og mer ambisiøse tiltak har erstattet noen tidligere tiltak i amatørkulturplanen og kunstplanen. F.eks. trer Litteraturhuset inn som konkretisering av arbeidsplasser for forfattere og litteratur formidling, men med høyere kostnad. Status Bergen kommunes planer 2008 til Økning 2011 Mål økning % tid % bevilget Amatørkulturplan % 48,4 % Kunstplan % 33,5 % Kunstformidlingsplan for barn fra 2010 har fått kr (60 % av målet), ny internasjonal plan har ambisjoner om kr og flere handlingsplaner innen eksisterende rammer. Kulturstipend 2010 deles ut av byråd Harald Hove. Foto Toril B. Schalck. 16 kulturårbok for bergen kulturpolitikk kulturpolitikk 1.3 kulturårbok for bergen

10 Total tilskudd fra stat, kommune og fylkeskommune kr. 845 mill.: Total tilskudd fordelt på alle kategorier kr. 845 mill.: Staten utenom Norsk kulturråd kr. 416,7 mill. (49,3 %) Norsk kulturråd kr. 39,7 mill. (4,7 %) Hordaland fylkeskommune kr. 63,5 mill. (7,5 %) Bergen kommune kr. 325 mill. (38,5 %) Arena totalt Markeringer totalt Internasjonalt totalt Bibliotek totalt Litteratur totalt kr. 67,7mill. kr. 5,8 mill. kr. 5 mill. kr. 59,3 mill. kr. 4,4 mill. Lokale arkiv totalt Museer og kulturvern totalt Amatør og frivillig totalt Barn og ungdom totalt Mangfold totalt kr. 35,4 mill. kr. 253,9 mill. kr. 36,6 mill. kr. 37,6 mill. kr. 10,2 mill. Tverrestetisk totalt Visuelt totalt Scenekunst total Musikk totalt Kulturnæring totalt kr. 10,3 mill. kr. 26,9 mill. kr. 153 mill. kr. 182,7 mill. kr. 20,5 mill. norsk kulturråd totalt 39,7 mill (4,7 %) bergen kommune totalt 325 mill (38,5 %) Staten utenom Norsk kulturråd totalt 416,7 mill (49,3 %) hordaland fylkeskommune totalt 63,5 mill (7,5 %) Arena Markeringer Litteratur Museer og kulturvern Barn og unge Tverrestetisk Visuelt Visuelt, statlige stipend Scenekunst Musikk Kulturnæring kr. 3,8 mill. kr. 2,5 mill. kr. 1,0 mill. kr. 3,7 mill. kr. 0,5 mill. kr. 5,2 mill. kr. 3,1 mill. kr. 3,1 mill. kr. 7,8 mill. kr. 16,5 mill. kr. 0,4 mill. Arena Arena, husleie bygg Markeringer Internasjonalt Bibliotek Litteratur Lokale arkiv Museer og kulturvern Amatør og frivillig Amatør og frivillig, tilskudd bydeler Barn og unge Barn og unge, bydelsarbeid Mangfold Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Kulturnæring kr. 15,0 mill. kr. 46,1 mill. kr. 1,6 mill. kr. 4,1 mill. kr. 59,3 mill. kr. 1,0 mill. kr. 35,0 mill. kr. 80,8 mill. kr. 56 mill. kr. 29 mill. kr. 24,2 mill. kr. 8,5 mill. kr. 8,2 mill. kr. 3,5 mill. kr. 8,4 mill. kr. 10,8 mill. kr. 22,4 mill. kr. 9,2 mill. Markeringer Litteratur, statens kunstnerstipend Museer og kulturvern ved kulturdepartementet Museer og kulturvern ved kunnskapsdepartementet Barn og unge ved barne- og likestillingsdep. Mangfold, stat og kulturråd Tverrestetisk ved kulturdepartementet Visuelt ved kulturdepartementet Visuelt, nasjonale fond Visuelt, statlige stipend Scenekunst ved kulturdepartementet Musikk ved kulturdepartementet Kulturnæring kr. 0,85 mill. kr. 0,5 mill. kr. 53,6 mill. kr. 83,4 mill. kr. 2,2 mill. kr. 0,2 mill. kr. 1,5 mill. kr. 5,5 mill. kr. 0,7 mill. kr. 3 mill. kr. 125,9 mill. kr. 132,3 mill. kr. 9,4 mill. Arena Markeringer Internasjonalt Litteratur Museer og kulturvern Amatør og frivillig Barn og unge Mangfold Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Kulturnæring kr. 2,8 mill. kr. 0,75 mill. kr. 0,9 mill. kr. 1,9 mill. kr. 32,5 mill. kr. 1,7 mill. kr. 24,2 mill. kr. 1,8 mill. kr. 0,1 mill. kr. 6,2 mill. kr. 8,5 mill. kr. 11,1 mill. kr. 1,55 mill. Oversikt tilskudd Totale registrerte kulturøkonomi er kr. 1, 8 milliarder, utenom kommer bl.a. omsetningen hos den enkelte kunstner, kjøp av medier og dugnadsøkonomi. Tilskuddet går også til disse og er derfor overrapportert i forhold til økonomi. 18 kulturårbok for bergen kulturpolitikk kulturpolitikk 1.3 kulturårbok for bergen

11 lytt til hjertet Kulturen skal gå rett til hjertet. Vi blir alle berørt. Blodet strømmer hett. Det er derfor vi blir bløt om hjertet. Kulturen kan være uimotståelig, kulturen setter følelsene i sving. Aldri prøv å stå i mot lytt til hjertet kulturårbok for bergen 2010 x.x xxxxx xxxxx x.x kulturårbok for bergen

12 lytt til hjertet 2 Det arena 1 Akademiske Kvarter gjenåpnet og Bergen Kjøtt åpnet. Litteratur huset, Kulturhus Fyllingsdalen, Kulturhus Åsane og ny Teatergarasje tok et steg videre, sistnevnte med en offentlig debatt om hvorvidt det blir for lite. Kultur Vest omfatter de store scene- og musikkinstitusjoner og har disse aktørers prosjekter som fokus og med ny konsert/operahus som mål. BA skapte debatt ved å å vise til at de øvrige festivaler og museene var holdt utenfor og med bruk av begrepet finkultur. Stat, fylkeskommune og kommune har gitt bidrag til oppgradering av USF, det søkes om ytterligere fylkeskommunal finansiering. Bergen kommune har gitt driftstilskudd til Litteraturhuset, som også søker statlig og fylkeskommunal støtte. I 2010 ble ny BIT Teatergarasje konkretisert til tomten nedenfor Sentralbadet, med en ramme på kr. 80 til 90 mill., inkludert gjenreisning av ekserserhuset i regi av Sparebanken Vest. Kunsthøyskolens nybygg gjennomgikk en reduksjon for å tilpasses utdanningsdepartementets budsjett. Konkurransevinner Snøhetta har fjernet takkonstruksjonen og forenklet bygget. Bygget vil være for liten ved åpning. Det er ennå ikke besluttet endelig igangsettelse. Statlig engasjement siste 10 år Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) ba kulturministeren redegjøre for hvor store statlige midler hadde tilfalt kulturbygg i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand i perioden 2002 til 2011: Oslo: Den Norske Opera & Ballett, Riksarkivet, Nobels Freds senter, Statlige tilskudd til kulturbygg (mill. kr.) og Bergen kunsthall kr Bergens andel var knappe 16 %. Det er vanskelig å se at fylkeskommunen vektla innbyggertall. Midlene i Bergen gikk til fylkesdekkende og nasjonale anlegg. I resten av fylket gikk midler til Florvåghallen, Strusshamn musikkforening, Langevåg Bygdatun, Speidarhuset Halsnøy, Vigdartun i Sveio, Heradshuset i Ulvik, Liljevatnet grendahus, Vinnesvåg velforening, Fusa Samfunnshus, Breidablikk ung doms hus, Hegglandsdalen Ungdomshus, Kolstad grendahus og Stamnes bedehus, og de regiondekkende anleggene Stord kultur hus, Fjell kulturhus, Voss kulturhus og Hardanger folke museum. Kommunal kulturarenaplan Kulturarenaplanen ble rullert, bl.a. i lys av ny kunstplan, flere lokaler for kunstnere og åpning av Marineholmen øvingspark. Den rullerte planen anbefaler sambruksløsninger og nøkternhet. Prioriterte tiltak er: Nye BIT-Teatergarasjen, Corner Teater, Littera tur huset i Bergen, Arena USF, Kulturhus i Fyllingsdalen og Kulturhus i Åsane. ABM bygg er i egen plan. Kirkebruk i Bergen I januar 2010 (uke 2) gjennomførte BT en bruksundersøkelse for kirkene til Den Norske Kirke. Under overskriften Ikke bare en søndagskirke viste det seg at det var flest besøkende på hverdager og over totalt denne uken var til gudstjenester på søndag, i kirkene andre dager. Korøvelser samlet mer enn 1 000, ellers var det babysang, åpen barnehage, eldretreff, trim og kirkemiddag, for å nevne noe. Åpninger Det Akademiske Kvarter var stengt i nesten 3 år til utvidelse. Prosessen tok lang tid fordi kontordelen raste ut under arbeidet. Gjenoppbygging av organisasjon bød på utfordringer. Kulturelt er huset igjen en suksess, som presentert under Amatør og frivillig. Bergen Kjøtt åpnet som øvings- og produksjonshus og samler sentrale deler av byens pop- og rockmiljøer, bl.a. Røyksopp, Mathias Tellez, John Olav Nilsen, Lars Vaular og Casiokids. Åpning av Marineholmen øvingspark, med 16 musikkbinger tilrettelagt for elektronisk forsterket musikk, bøtet på de siste års tap av øvingslokaler i Bergen sentrum. Bingene leies ut enten på fast basis eller for økter på tre timer eller prosjektperioder. Nye kunstnerinitierte visningsrom omfattet Entreé, Prosjekt Alvøen og Tag Team. En arena for elektronisk kunst er under arbeid og har fått støtte fra Norsk kulturråd/rom for kunst. Tre ungdomskulturhus i Laksevåg gjenåpnet etter opprust ning. Forum Scene har gjennoppstått og benyttes sær lig som arena for musikaler, barneteater og konserter. Med plass til 700 tilskuere og større scene enn DNS, bidrar dette til at byen har fått nye sceniske muligheter. Planer og behov Det er ønsket over kr. 2 milliarder til kulturbygg i Bergen. Dette omfatter pågående oppgraderiner av Kulturhuset USF (kr. 94 mill), Corner Teater på Møhlenpris (kr. 40 mill.) og Litteraturhuset i Bergen (kr. 30 mill). Planlagte prosjekter omfatter oppgradering Grieghallen (kr. 220 mill.), nye prøve- og verkstedslokaler DNS (kr. 40 mill.), Kulturhus Fyllingsdalen, Kulturhus Åsane (50 til 100 mill. hver), private kulturplaner for Sentralbadet (teaterhus/ Filmens hus), bruk av gamle Tanks skole som fylkeskommunal kulturhus, opprustning av bygningene til de konsoliderte museer, helårs bymuseum og strandlinjeutvikling, Brannmuseum i gamle Brannstasjonen og nytt konserthus/opera (kr. 500 mill.). Diskusjoner omfattet eierskap, modeller for lokal, regional og nasjonal og privat finansiering, og fremtidig driftsgrunnlag. Det ble diskutert lokalisering av bydelskulturhusene, bl.a. knyttet til potensiell bruk av Løvås skole i Fyllingsdalen. I diskusjon om en byarena for idrett, kultur og messer, viste byrådet velvilje, men presiserte at den må være kommersielt lønnsom. Oslo Bergen Stavanger Kristiansand Riksarkivets magasiner, Nasjonalmuseet for kunst, Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Norsk Teknisk Museum, Dronningberget Bygdøy, Bogstad gård, Ibsenmuseet, Jødisk Museum, Norsk Folkemuseum og Skimuseet i Holmenkollen. Bergen: DNS, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen Kunst museum, Statsarkivet i Bergen, Bymuseet i Bergen og Museumssenteret i Hordaland. Stavanger: Rogaland Teater og Nytt konserthus. Kristiansand: Kilden Teater- og Konserthus. Spillemidler til kulturbygg Hordaland fylkeskommune vedtok politikk for spillemidler til desentralisert tilskudd til kulturbygg: Det skal vektlegges kommunal prioritering, tidspunkt for søknad, søknadsmassen i hver kommune, innbyggertallet for kommunen og maks kr. 1 mill./ 1/3 av kostnadene. Det ble fordelt kr. 4,1 mill. i 2010, hvorav Grieghallen kr Åsane, Birkeland og Fana er de største og mest aktive menighetene, med bredest tilbud. Birkeland samler flest unge, andre med god ungdomskontakt er Slettebakken, Åsane, Skjold, Søreide, Eidsvåg og Loddefjord. Barn flokker til Skjold, Åsane, Birkeland, Bønes, Søreide og Fyllingsdalen. Bruksprofilen til kirkene reflekterer befolkningsgrunnlaget i sognet. Utendørs Grønn etat har ansvar for byens uteplasser. I 2010 ble det gitt tillatelse til 400 bruk. Byens storstuer er Torgallmenningen med 190 bruk og Festplassen med 136 bruk. Bruken av Festplassen og området rundt øker i tråd med vedtatt politikk. Neste tre brukssteder er Bryggen (14), Nordnesparken (12) og Byparken (6 bruk), Fana Amfi, Lynghaugparken og Bjørnsonsplass er eksempler på lokale arena i bruk. Stands, markeringer og informasjon, inkludert 47 besøk av blodbussen på festplassen, utgjør volumet av arrangementer. Det var ca. 50 konserter og 20 kunstarrangementer, bl.a. Kunst museene i Bergen med Bård Breviks stålkube på Festplassen. Storbrukere innen kultur omfatter Festspillene, Bymuseet, Kunstmuseene, Barnas kulturhus, Norges korforbund og Forsvarets musikkkorps Vestlandet. Mange frivillige organisa sjoner er med i listen over brukere, bl.a. kulturminneorganisasjoner, idrettslag, politiske organisa sjoner i spennet fra ungdomspartier til Amnesty, mange 22 kulturårbok for bergen arena arena 2.1 kulturårbok for bergen

13 studentorganisasjoner og fra nye menigheter. Bondens marked er blitt en månedlig bruker foran Bryggen og bidrar til helårsaktivitet her. Kommunale kulturhus Besøket er stabilt og kapasiteten utnyttet. Nye Fana kulturhus med besøk og gjenåpning av flere oppgraderte ungdomshus i Laksevåg ligger bak økt besøk. Kommunale kulturbygg Antall Besøk 08 Besøk 09 Besøk 10 % endr. Arna og Åsane ,1 Bergenhus og Årstad ,9 Fana og Ytrebygda ,9 Fyllingsdalen og Laksevåg ,2 Totalt ,7 Åsane kultursenter, Ulriken bydelssenter, Vitalitetssenteret, Kultur salen på Vannkanten, Aurdalslia Fritidssenter og Ytrebygda Kultursenter ble oppgradert. Elvetun Mediaverksted ble etablert i forbindelse med Ung10/Signatur. Profesjonell instruktør tilbyr opplæring i utstyr og programvare. Utstyr til utlån, opplæring og et sted å være med etterarbeid har skapt et godt tilbud. Skateparken utenfor Elvetun måtte rives høsten 2010 fordi den var råtten og farlig å skate på. Det er stor pågang fra ungdom som ønsker ny skatepark. Bookingsystemet Aktiv By Booking- og markedsføringssystemet Aktiv By kom på nett i 2. kvartal og stod i slutten av året for 75 % av bestillingen. Systemet forenkler brukernes tilgang til lokaler. Elvetun brukerundersøkelse Ungdomshuset Elvetun er nå brukerstyrt. Ungdom har nøkkel kort etter avtale med kulturkontoret. 4 deltidsansatte har ansvar for lavterskeltilbud, aktiviteter i tråd med ungdommenes ønsker og veiledning/opplæring innen musikk, film, foto, dans, graffiti og arrangementer. I tillegg har mennesker med utviklings hem ning 3-4 aktiviteter i uken. Den nye driftsformen har gitt større bredde i aktivitet, bedre kvalitet, større medvirkning og lavere kostnader. Elvetun kostet kr. 1,7 mill. i 2003 mot kr. 1,25 mill. i En brukerundersøkelse i 2010 viser at nesten 50 % av brukerne kommer fra de 10 svakeste levekårsområder, i tillegg til hele byen og nabokommunene. Elvetun virker både integrerende og nettverkskapende for de med svak levekårsbakgrunn og for ungdom for øvrig. Brukerundersøkelse våren Hvor bor de som bruker Ungdomshuset Elvetun? Åsane 3 % Fana 5 % Bergensregionen forøvrig 18 % Fyllingsdalen 10 % Skåldevik/ Godvik 5 % Laksevåg 8 % Mathopen 6 % Olsvik 18 % Loddefjord 28 % Institusjoner Grieghallen AS hadde 479 arrangementer. Kultur utgjorde 60 % av besøket på Variasjonen i arrangemenstyper er stor, med mange barn og unge. En streng vinter stoppet arbeidene på Edvard Griegs plass og Nina Griegs gate i flere måneder. Logen teater huset bl.a. Borealis, Christiania i Bergen, BergenFest, Fest spillene, BIT Teatergarasjen, Hordaland Teater og barneteaterfestivalen Mini Midi Maxi. En husleieøkning på 50 % gir utfordringer og behov for økt aktivitet og rasjonalisering av drift. Forum Scene hadde suksess med Annie og High School Musikal, men publi kums svikt med Alladin og Cirkus Variete. USF Verftet ga rom for 606 kulturarrangementer. Antallet har økt, og det er godt belegg på scenene. Drift av visningsrommet og gjestekunstnerordningene gikk godt. Det var stor aktivitet rundt kurs og undervisning innen film, dans og musikk, både for barn, ungdom og voksne. Arena USF prosjektet fikk plass på stats- fylkes og kommunebudsjettet. Bergen Ateliergruppe er et sted for et aktivt fagmiljø som bidrar til samtids kunstdiskursen. Ateliergruppen hadde 19 medlemmer i CS 55, Kunstnerverkstedene i C. Sundtsgate 55 fikk en økning i tilskuddet fra Bergen kommune på kr til husleieøkning ved fornyelse av leiekontrakt til Flaggfabrikken sine medlemmer økte den inter nasjonale aktiviteten. Det var høy kvalitet blant søkerne til gjestekunstnerordningen. Det er et mål å tilby disse et eget bosted samt å øke deres deltagelse på den bergenske kunst scenen, og å lønne de gjestekunstner ansvarlige. Trykkeriet hadde prosjekter med Tuula Lehtinen og Toril Johannessen, kurs for Kunst, kultur og psykisk helse og AOF, mindre oppdrag for kunstnere samt seminarkvelden Trykkeriet informerer. Trykkeriet skal styrke kompe tansen innen samtidsgrafikk i Bergen, Norge og internasjonalt. Lønns midler er en utfordring. Kunsthuset Wrap driver rimelig utleie av lokaler og utstyr for kunstproduksjon, i tillegg til visninger og andre arrangementer. I 2010 fremheves tre større prosjekter, Kunst som nabo, Scenekunstpakken, og Mexico-turné for kunstnere tilknyttet Wrap. Prosjektene har bl.a. bidratt til økt kompetanse innen utenlands turnering og knyttet kunstnerisk viktige kontakter. Bergen Kjøtt/Bergen Contemporary Art Project: I regi kunstnergruppen ArtLab er i dag et arbeidsog visningsted for 180 musikere, billedkunstnere og andre kulturutøvere. Det er rundt 40 musikkstudioer og plass til både teatersal og visningsrom. Utfordringen fremover vil være å få visnings arenaene opp å gå. Prosjektet har fått begrenset offentlig støtte. Fjøsangersamlingene huser et senioruniversitet med kor, klaverakademiet til Jiri Hlinka, en kunstnerleilighet brukt av bla BFO, FiB, Den Nye Opera, Griegakademiet og er base for prosjekter. Stiftelsen har gått med underskudd og arbeider med et sikrere finansielt grunnlag. Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna er arena for lokale kulturaktører og foreninger i Arna og Åsane. Bergen Musikkteater er eneste bruker med større forestillinger i Lokalenes betydning som selskapslokaler er stigende. Betydelige opprustning ble gjennomført. Vitalitetssenteret: Huset er godt forankret i nærmiljøet, med mye aktivitet for lokale grupper. En del nye aktører måtte avvises pga. høyt belegg, men takket ja til å være i Støpeskjen. Aktivitetshuset Støpeskjeen: Stor aktivitet med flere nye grupper. Gode tendenser i forhold til å fylle Nye Ny-Krohnborg allaktivitetshus med aktivitet. Meyermarken bydelshus: Huset er så godt som fullbooket og har en stabil brukergruppe. Andelen barn og unge har økt. Nordnes bydelshus: Besøket stabiliserte seg, noen organisasjoner er skiftet ut, og det kom ny aktivitet for barn og unge. Ulriken bydelssenter hadde litt utskifting av grupper, et kor flyttet ut, en ungdomsgruppe sluttet. Det startet en prosess i nærmiljøet for å få øke eierforholdet til senteret. Ungdomshuset 1880 hadde et generasjonsskifte i noen av de faste gruppene på huset, samtidig er flere nye grupper etablert som jobber i mindre grupper som media/film. Musikkpaviljongen i byparken huset arrange ment som Festspillene, Kulturbynatt, ungdoms konserter, korpskonserter og private seremonier som bryllup. Marineholmen øvingspark hadde ved årsskiftet rundt 160 brukere (110 i de faste bingene, 50 i øktbingene), med omtrent 85/15 fordelting menn/kvinner, og en gjennomsnittsalder på ca. 30 år. Belegget var lavere enn forutsatt med lavere etterspørsel eller kortere økter. Det ble iverksatt endringer i tilbudsstrukturen. Kultursalen i Loddefjord: Benyttes av bydelens befolkning, frivillige organisasjoner og lag til kurs, møter, forestillinger og konserter. Ungdomskulturhuset Elvetun inneholder 2 øvingslokaler, lydstudio for rytmisk musikk og lydstudio for elektronisk musikk. Medieverkstedet har profesjonelt film og fotoutstyr og faglig dyktige instruktører. Ungdommens hus Laksevåg har7 øvingslokaler og storsal egnet for dans, teater og konserter Fyllingsdalen Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor disponerer ikke egne lokaler i Fyllingsdalen men leier av Fyllingsdalen Ungdomslag 2 dager i uken. Fana Kulturhus hadde sitt første hele driftsår. 70 % av arrangementene er for og med det lokale kulturliv mens 30 % er profesjonelle oppsetninger. Total besøk på nær mere Ungdomsetasjen Linken har øvingsrom, verksteder og møtesteder. Ytrebygda Kultursenter er integrert i Skranevatnet skole som bruker lokalene på dagtid. Skolens behov for undervisning er blitt et hinder for BKKIs kulturtilbud. Det var åpent klubbtilbud til ungdom 2 dager, kurs innen musikk og dans, klubb for utviklingshemmede og sporadiske arrangement for barn/ familier i helgene. Aurdalslia fritidslokale på Aurdalslia Skole hadde SFO aktiviteter. Sambruken med skolen fungerer. I kulturkontorets regi var det barneaktiviteter drevet av lokale lag/organisasjoner: korpsøving, småbarnstreff, ungdomskafe og sosialt treffsted. Iristunet på Nordås er et gammelt gardstun, driftet av kulturkontoret, der Fana Husflidlag disponerer hovedhuset og Born-to-be-free MCklubb låven. Søreide Ungdomshus er et vellykket SLT-samarbeid mellom ulike etater og MobyStiftelsen hvor kulturkontoret har ansvar for aktiviteter og den praktiske organiseringen. Her er bandøvinger, ulike kurs for unge samt sosialt treffsted. Åsane kultursenter brukes av det lokale kulturlivet, med sporadisk utleie til lokalt næringsliv og private arrangement. Det er gjort oppgraderinger av det tekniske utstyret (scenelys, dansematter og lerret). Det var økt aktivitet for ungdom i lokalene. Ådnahall Fritidslokaler fikk gaver og tilskudd fikk til PA-anlegg og lysutstyr. Med dette har det vært ungdomskonserter med kjente band som Blood Command, Social Suicide, Like Rats From A Sinking Ship, m.fl. Ungdomshuset U82 eies av en stiftelse men driftes av kulturkontoret. Støtte fra Musikkverkstedordningen ga en musikkbinge og doblet øvingskapasiteten for band. Entree åpning. Foto Randi Grov Berger Flavafew i regi Bergenhus og Årstad kulturkontor på Ulriken bydelshus. Foto E Bratli 24 kulturårbok for bergen arena arena 2.1 kulturårbok for bergen

14 Nøkkeltall Arena Utgifter 2008 Inntekter 2008 Utgifter 2009 Inntekter 2009 Utgifter 2010 Inntekter 2010 Grieghallen Logen Kulturhuset USF Kunstnerverkst. C. Sundsgt Flaggfabrikken Kunsthuset WRAP Trykkeriet Ny Bergen ateliergruppe Ny Bergen Kjøtt - BCAP Ny Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna SUM Arena Totalt Arena Besøk/bruk 08 Besøk/bruk 09 Besøk/bruk 10 Endring 09 til 10 Barn & Unge 10 % B&U Grieghallen % % Logen % % Kulturhuset USF % % Kunstnerverkst. C. Sundsgt % - 0 % Flaggfabrikken % - 0 Kunsthuset WRAP % 46 9 % Trykkeriet Ny % Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna % % Anslag organisasjonseide hus % % Kommunale kulturhus % % Sum Arena % % tilskudd arena Direkte tilskudd totalt kr. 67,7 (kr. 33 mill.) av en omsetning på 102,3 mill. Norsk kulturråd kr. 3,8 mill. (kr. 2,3 mill.) Hordaland fylkeskommune kr. 2,8 mill. (kr. 2 mill.) Bergen kommune kr. 15 mill. (kr. 9 mill.) Bergen kommune husleie bygg kr. 46,1 (kr. 19,7 mill.) Tilskudd Norsk Kulturråd Rom for kunst Artlab Bergen Kjøtt 2010 til Atelier 19 fellesverksted Bergen Ateliergruppe, utstyrsstøtte til fellesverksteder Bergen Kunsthall, oppgradering Landmark Flaggfabrikken oppgradering Flaggfabrikken oppgradering History Disposal Unit/Wrap oppgradering verkstedene Litteraturhuset i Bergen, Prosjektering Logen Teater, oppgradering lys- og lyd Lydgalleriet, videreutvikling S12 Galleri og Verksted fellesverksteder S12 Galleri og Verksted utstyrsstøtte Trykkeriet - et senter for samtidsgrafikk Trykkeriet Senter for Samtidsgrafikk fellesverksted USF Verftet, Arena USF Hordaland fylkeskommune Arena USF Bergen kunsthall Bergen Ljorestove, Kaland Grieghallen Stend hovedgård Trykkeriet Bergen kommune drift Bergen Kjøtt Grieghallen Kulturhus Fana Kulturhuset Sentrum Ytre Arna Kulturhuset USF inkl Arena USF Kunstnerverksteder - CS Kvarteret åpningsuke Logen Stadsporten Trykkeriet Bergen kommune vedlikehold Espelandshallen Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna Liland ungdomslag Nymark Velforening Trengereid forsamlingshus Unneland Grendahus Arena Markering og jubileer Internasjonal Bergen kommune Grieghallen refusjonsordning Bergen Kulturskole m/fl, Nøtteknekkeren, Griegsalen Bergen Musik Corps, Foajeen Bergen Musik Corps, Nyttårskonsert, Foajeen Bergen Nord kammerkor, Jubileumskonsert, Griegsalen Bergen Politiorkester Bergen Brandkorps, Griegsalen Litteratur og bibliotek Bergen turnforeningsorkester, Griegsalen Fargespill, Skoleforestilling, Griegsalen Irish Dance Company, 10-års jubileumsforestilling, Peer Gynt Jan l Jacobsen, Musikalsk byvandring, kor, korps, Foajeen Jesuthasan Clament, Indisk dans, Peer Gynt Kulturskolen, Vårdans, Peer Gynt Litteratur og bibliotek NINA Griegfestival, Festkonsert, Griegsalen Norges Korforbund Vest, Prosjektkor - viser, Griegsalen Norsk Tamilsk Helseorganisasjon, Kulturkveld, Peer Gynt Nygaard Skole, 25 års jubileum, Griegsalen Pinocchio Musikk og Drama, Vår-konsert, Foajeen Proffene, Konsert, Peer Gynt Radøy Brass/Sæbø musikklag/nmf, Hordablæsten i Hele huset Museer Sandvikens Ungdomskorps, Promenadekonsert, Griegsalen Step In dansestudio, Elevforestilling, Griegsalen UNOF Hordaland, Sommerskolekonsert, Griegsalen UNOF Hordaland, Ung Symfoni, Griegsalen UNOF Hordaland, Vestlandsfestivalen, Griegsalen Vietnamesisk forening, Nyttårsfeiring, Peer Gynt Museer Åsane Folkehøgskole, Julekonsert, Foajeen Bergen kommune Logen refusjonsordning Tilsammen var det 358 arrangementer, hvorav 153 amatører eller ikke kommersielle leietakere som ble tilgodesett med reduserte leiepriser på kr , på basis av kr fra Bergen kommune. Bergen kommune husleie bygg Amatør Arna og Åsane kulturkontor Barnas kulturhus Bergen byarkiv Bergen kulturskole Bergen Offentlige Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Disse kostnader er også ført i de ulike fagkapitler og er ikke et nettotillegg. Barn & unge Fana og Ytrebygda kulturkontor Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Seksjon for kunst og kultur Trykkeriet Senter for samtidsgrafikk i Fjøsangerveien. Digital hybrid var et finsk norsk samarbeid. Foto Trykkeriet. Mangfold 26 kulturårbok for bergen arena arena 2.1 kulturårbok for bergen

15 lytt til hjertet 2 2 Markeringer og jubileer Årets store markering var Ole Bulls 200 år som ble feiret lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det var oppstart for fremtidige havne arrangementer i 2013 og Ole Bull 200 år Bergenseren Bull var verdensberømt fiolinvirtuos, sentral norsk kulturentreprenør og inspirator i mange felt. Etter oppdrag fra Bergen kommune, ledet Kunstmuseene i Bergen OB2010 i samarbeid med mange kulturaktører. OB2010 valgte å nedtone mandatets punkter om internasjonalisering og entreprenørskap og å vektlegge inspiratoren og kunstneren. Kulturhus sto bl.a. for et stort legoprosjekt knyttet til ideen om Oleanna på Torgallmenningen og DKB engasjerte Bergen Byspill til å utvikle forestillingen «Ole idolet Bull» som ble sett av 30 barnehager og skoler. Skolekonsertene, i regi av Fylkeskonsertene i Hordaland, nådde nesten elever med Ole Bull program. Os feiret Ole Bull med flere arrangement. Osterøy hold egne åpningsmarkeringer, arrangementer i regi Osterøy bibliotek og Osterøy museum og et stort spel om Ole Bull. Hardingtonar arrangerte jubileumskonsert og det var en serie med arrangement i regi Ole Bull akademiet og Osafestivalen. Førdefestivalen satte opp stykket «Ole Bull i verda» med vekt på Bull som forkjemper for bl.a. folkemusikk. Et samarbeid med Menuhin Competition 2010, i Oslo dette året, innebar at Bulls musikk fikk en sentral rolle i konkuransen. Nasjonalbiblioteket feiret Bull med en miniutstilling. Internasjonalt var det mindre prosjekter i samarbeid med norske og utenlandske aktører og norske ambassader i Italia, USA, Tyskland, Danmark, Ukraina og Østerrike. Kulturdepartementet ga kr. 3,3 mill. til opprusting av Lysøen, hvor besøket steg med til i jubiumsåret. Det ble det utgitt en 10-krone sirkulasjonsmynt av Norges Bank og frimerke fra Posten med Ole Bull. Det var innspillinger av Bulls musikk og bøker om Bull og hans tid. Bergen offentlige bibliotek hadde ansvar for nettet til OB10, med programinformasjon, digitale utstillinger og et søkbart digitalt arkiv over Bull materiale som føres videre etter Nettsidene ble besøkt ganger av unike brukere, facebooksiden hadde medlemmer. Bergen kommune bidro med kr. 2,6 mill., Hordaland fylkeskommune med kr og staten med kr. 2,5 mill. Det ble brukt 2,7 mill. til arrangement, de resterende til administrasjon og markedsføring. OB10 delfinansierte prosjekter slik at prosjektomfanget er vesentlig større. Kulturnatten Kulturnatten er en årlig hendelse for ungdom og voksne og et publikumsutviklingstiltak ved at institusjonene gir smakebiter til nysgjerrige. I 2010 preget Ole Bull jubileet kulturnatten. 65 museer, institusjoner og organisasjoner holdt arrangement, det var veteranskipsprogram i Vågen og felles scene på Torgallmen ningen. Totalt publikummere. Andre markeringer NRK Hordaland fylte 85 år. Landsfestivalen for kor fant sted i Bergen i mai 2010 med deltakere og 80 kor. BUL Ervingen var vert for en ny nasjonal folkedansfestival som skal vandre videre i årene fremover. Losjen teater feiret 10 år. Hordaland husflidslag markerte 115 år og Norges husflidslag 100 år med et opptog med bl.a. 8 glitrende kronebruder. Årets pepperkakeby, på 340 m 2, ble igjen den største noen sinne. Buekorpsenes dag ble markert for 40 gang med 15 korps og 700 soldater og gamlekarer Alle til Loddefjord festivalen ble gjentatt og hadde i overskudd som ble fordelt på lokalt kulturliv, bl.a. fikk 8 skoler i området nytt musikkutstyr. Bergen kommune startet en klimafestival i Med klimasårbarhetskonferanse, nasjonal sykkelkonferanse, Grønt flagg samling på Festplassen for miljøsertifisering av barnehager og skoler, Klimaforum om matvaresikkerhet og redesign dagen på Torgallmenningen med fokus på gjenbruk. Festivalen er et samarbeid mellom kommune, fagdepartement og organisasjoner. Publikumsprogrammet ute samlet personer med på Redesign. Lokale kulturdager 9 % økt besøk på lokale kulturdager reflekterer både økt og fornyet tilbud og økt interesse. Fremtidige markeringer Organisasjon for Tall Ships Races 2014 ble besluttet og samarbeidet med de øvrige havner igangsatt. Det ble besluttet å arbeide for et Fjordsteam (etterfølger til Nordsteam) i Sentrale arrangementer var markeringen av Bulls fødselsdag 5. februar bl.a. med konsert på Festplassen, DNS holdt fest forestilling for sin gründer, Permanenten instrumentutstilling og konserter, Festspillene hadde konserter og Ole Bull-ball på Festplassen, Hordaland teater suksess med «Ole Bull - Jeg bygger luftslott», Troldhaugen fokuserte på Ole Bulls forhold til Grieg, Griegakademiets Ole Bull-dager omfattet konferanse, konserter og film, Hordaland fylkesarkiv laget utstilling på nett, Barnas Lokale kulturdager 2008 til 2010 Bydel Markeringer Besøk 08 Besøk 09 Besøk 10 Arna og Åsane Kulturdagar i Arna Kulturfest Åsane Bergenhus og Årstad 17 strøksmarkeringer Fana og Ytrebygda Kulturdager/ markeringer Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturdager Totalt kulturårbok for bergen markeringer og jubileer markeringer og jubileer 2.2 kulturårbok for bergen

16 Institusjoner Forskningsdagene er i Bergen konsentrert om festplassen med opplevelses torg og rundt besøk fra barn og voksne. Nytt var Forsker Grand Prix hvor 10 forskere fikk fire minutter hver til å presentere sin forskning til publikum og dommer panel. Kulturnatten er godt befestet som årlig begivenhet med ungdom og voksne som hovedmålgrupper. Kulturnatten hadde besøkende, 65 arrangører og gikk i balanse. Bergenhus og Årstad strøksmarkeringer publikum økte noe på 17 mar keringer: Sandviksdagene, Løvstakkdagene, Wergelandsfestivalen, 2 markerin ger på Nymark, Parkdagen i Nygårdsparken, Sydnes og Nøstet Solfest, Støletorget St. Hans, Mulen St. Hans, Grevehagen microfestival, Nabodagen Møhlenpris, Nabodagen Løvstakken, Aktivitetsdager Møhlenpris, Nymark Advents arrangement, 2 arrangementer i Fjeldets Vel, Jægerminde Vel og Finnemannsplass gatemarked. Kulturdagene i Fana og Ytrebygda gjenspeilte det frivillige kulturlivet i bydelene med profesjonelle utøvere i tillegg. Totalt 100 programinnslag over ni dager og 46 medarrangører. Blant arenaene var Trold haugen, Lagunen, lagshus og nærmiljø, Fana kulturhus, Ytrebygda kultursenter og Ungdomshuset på Søreide. Publikum sluttet seg til arrangementet. Lokale nærmiljødager Fana og Ytrebygda i regi av frivillige på Kringlebotn, Kirkevoll, Krokeide, Søreide, Sandsli og Apeltun, i tillegg til temakvelder og dager i regi av lokale historielag. I tillegg kom arrangement i samarbeid med kulturkontoret, bl.a. 17.maikonsert, Fanarock, Korpstrøkk, Ole Bull i ord og toner og Jeg bygger meg luftslott! i Hordaland Teater. Kulturkontoret sto for Bybaneåpning i samarbeid med andre. Kulturdagane i Arna er et samarbeid mellom kulturkontoret og det lokale kulturlivet. En lokal gruppe har utviklet seg som arrangører, og henter inn stadig større artister til Kulturdagane. Det største arrangementet var Arna Rock, som også vokser fra år til år. I år måtte 25 band og 500 publikummere fordeles på to arrangementer. Kulturfest Åsane hadde økt samarbeid med profesjonelle aktører, det største var Livets Vann med 60 amatører, 8 profesjonelle musikere og Lars Martin Myhre i spissen. Nærmiljødager i Arna og Åsane på Flaktveit, Salhus, Hordvik og Tertnes. Damsgårdsdagene: 19 organisasjoner og 12 private aktører deltok i strøks markeringen. 20 sponsorer bidro. Det ble arrangert tre temadager; Musikk i Damsgårdsnatten, Ungdomskveld og Familie arrange ment. Total publikum var 1 750, en økning fra 2009 på ca Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg: 71 lag/ organisasjoner lagde 95 arrangement som viste et bredt spekter av kulturaktivitet. Publikum økte til Alle til Loddefjord ble arrangert med suksess for andre gang med Kulturforsyningen Overskuddet gikk til instrumenter til skolene i bydelen som talentsatsing. Elvetunfestivalen: Arrangert for første gang på ungdomskulturhuset Elvetun. Utescene med band og annen kulturaktivitet på huset og uteområdet. Samlet ungdom fra flere bydeler. Loddapaloza: Arrangeres hvert år av ungdommer med tilhold i musikkmiljøet på Elvetun ungdomskulturhus. Nøkkeltall Events Utgifter 2008 Inntekter 2008 Utgifter 2009 Inntekter 2009 Utgifter 2010 Inntekter mai komiteen Kulturnatt Tall Ships Races Ole Bull Sum Events Besøk/bruk 08 Besøk/bruk 09 Besøk/bruk 10 Endring 09 til 10 Barn & Unge 10 % B&U Deltagere kulturdager % mai komiteen Halve byen Halve byen Halve byen Forskningsdagene BTs Lysfest % Kulturnatt % Klimafestival uteprogram Festspillene ute % Tall Ships Races Landsfestivalen for kor Ole Bull Sum Events % Events i byrom er i liten grad rapportert, i tillegg vil tallene være anslag. Blant de faste tilbud som ikke er tatt med i oversikten er den månedlige Bondens marked på Bryggen og den årlige Matfestivalen. Motivasjon og Mestring fangst i byfjorden under Sandviksdager Foto Egil Sunde tilskudd markeringer og jubileer Direkte tilskudd totalt kr. 5,8 mill. av en omsetning på kr. 7,9 mill. Staten kr. 0,85 mill. Tilskudd Staten Ole Bull Norsk kulturråd Ole Bull Hordaland fylkeskommune Ole Bull Arena Norsk kulturråd kr. 2,5 mill. Hordaland fylkeskommune kr. 0,75 mill. Bergen kommune kr. 1,6 mill. Ole Bull Festforestilling. Foto Magnus Skrede Markering og jubileer Internasjonal Litteratur og bibliotek Bergen kommune mai komiteen Homolivet 40 år Kulturnatten Ole Bull Litteratur og bibliotek 30 kulturårbok for bergen markeringer og jubileer markeringer og jubileer 2.2 kulturårbok for bergen Museer

17 lytt til hjertet Internasjonal 2 3 Biennaleboken lansert på Art Basel Miami Beach, fortsatt bred internasjonal satsing fra kulturlivet og kommunens internasjonale politikk ble evaluert og resulterte i ny plan. Evaluering Bergens kommunes internasjonale kunst og kulturplan ble evaluert i Evalueringen var basert på rapporter og intervju med aktører. Planen skulle øke kunst- og kulturlivets inter nasjonale aktivitet, både Bergen ut i verden og verden til Bergen. Bruken av en tilskuddspost på kr. 3,1 mill. er sentral i evalueringen. Innenfor planrammen var det ca. 250 prosjekter: Alle kunstgenrer fikk midler. Fordelingen mellom institusjoner og enkeltkunstnere/ grupper var nær 50/50, fra 2008 ble midler dreid fra de første til de siste. Planen hadde fem strategier og 35 tiltak. Disse er i hovedsak oppnådd: Smale og nyskapende utrykk er støttet. Støttefunksjoner er styrket, bl.a. med etablering av ProScen og Visp og styrking av BRAK. Det er gjort noe forskning i samarbeid med Eurocities og vennskapbyene. MIC s prøveprosjekt i Bergen med markedsavdeling lyktes ikke. Det er arbeidet med et nasjonalt informasjonssenter for eksport av Norsk Scenekunst. Det har vært god kontakt med flere ambassader knyttet til prosjekt. Det ble etablert samarbeidsavtale med Stavanger, Liverpool og Åbo knyttet til deres kulturhovedstadsår om bergensk program. Mange kulturaktører i Bergen er aktive deltagere i internasjonale organisasjoner og nettverk. Det er etablert gjestekunstnerordninger i Berlin, New York og Vilnius, og i Bergen. Det kom økte øremerkede midler til internasjonale tiltak i planperioden, bl.a. til Norway in a nutshell, Galleri 3,14, BIFF og Rakett, og styrking av BIT Teatergarasjen, Festspillene i Bergen, Galleri 3,14. De store markeringer i perioden har en internasjonal dimensjon bl.a. i Ibsen 06, Grieg 07, Hauge- Tveitt 08, Tall Ships Race 2009 og forarbeidet til Ole Bull Kapasiteten for gjestekunstenere i Bergen er økt og Bergen tok initiativ til felles markedføring av gjesteordningene på Vestlandet med Air West. Det er vektlagt bergensk lansering og distribusjon av kunst- og kulturproduksjon i utlandet. 4 aktørsitater fra evalueringen: October Party Records. Bergen kommune har vært med på å realisere en satsing i Kina som har gitt enormt positive synergieffekter for hele pop og rockebergen. I dag beskrives Bergen av sentrale personer på den kinesiske pop og rockescenen som Europas Seattle for rock og pop. BEK på MakeArt Prosjektet ga en unik mulighet til å presentere norske musikere og kunstnere som arbeider på svært høyt nivå internasjonalt. Flere fikk nye, internasjonale oppdrag.. Kölner Stadt-Anzeiger om BFO turné: BFO er på vei mot toppen ikke bare 100 % perfekt og presis rent teknisk, den er og på et eget nivå når det gjelder overbevisende og naturlig fremføring og variasjon av klang og karakter. Kompani Krapp: Prague Fringe Festival er et viktig møtested for frie grupper. For oss som nyetablert kompani var det både viktig og inspirerende å kunne sende ut og vise seg frem og å få impulser og kontakter. Biennale boken Høsten 2009 gjennomførte Bergen kommune og Bergen kunsthall en vellykket internasjonal konferanse om biennale fenomenet, se Kulturårbok I 2010 kom boken The Biennial Reader - an Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art. En biennale skjer annethvert år, i kunstverdenen spesifikt betegner det en større internasjonal markering av samtidskunst, gjerne som en kjempeutstilling. Boken inneholder nye og tidligere publiserte artikler om temaet, om opprinnelsen og historien, forholdet mellom kunstnere og kuratorer, redefinering av begrepet og den globale kunstverdens politikk. Boken er redigert av Elena Filipovic, Marieke van Hal og Solveig Øvstebø, finansiert av Bergen Kommune, med tilskudd fra Norsk kulturråd, Hordaland Fylkeskommune, Fritt Ord og Mondrian Foundation. Utgiver er Bergen Kunsthall og det tyske forlaget Hatje Cantz. Boken er alt blitt et viktig referanseverk for forskere, kuratorer, studenter og kunstnere globalt. Den internasjonale lanseringen på Art Basel Miami Beach var en del Art Salon. Antologien er anmeldt bl.a. i Frieze, Kunstforum International og De Volksrant. Gjestekunstnerordningene Bergen er hjem til flere gjestekunstnerordninger (AiR = Artist in Residence). AiR Bergen, Berlin og New York er finansiert av Bergen kommune og administreres av Kulturhuset USF. AiR Bergen: Fra 1999 til og med 2010 har AiR på USF hatt 133 profesjonelle kunstnere fra hele verden som gjester. Kunstnerne kom fra alle verdensdeler, med hovedvekt på Europa. I 2010 var følgende gjester: Kerry Young (Aus./UK) komponist, lydkunstner, Gerhard Eckel (Øst.) komponist, lydkunstner, Gerhard Stäbler (Tysk.) komponist, Kunsu Shim (Jap.) komponist, Hollie Harding (UK) komponist, musiker, som var alle knyttet til Borealis. Stephane Leonard (Tysk.) film, musikk, mixed media, Jenny Moore Koslowsky (Can./UK) billedkunst, installasjon, Christina Vassallo (USA) kurator, James Webb (Sør-Af.) billedkunst, installasjon, Marcus Neustetter (Sør-Af.) billedkunst, installasjon, Stephen Hobbs (Sør-Af.) billedkunst, installasjon, Kristina Sigunsdotter (Sve,) forfatter, poet, blogger, fotograf, Lutz Rainer Müller (Tysk.) og Stian Ådlandsvik (Nor.) billedkunst, installasjon, Sachiko Hayashi (Sve.) billedkunst, video, Hyun-Sook Hong (Sør- Korea) billedkunst, installasjon og Zurine Fernandez Gerenabarrena (Span.) komponist. AiR Bergen vektlegger formidling av gjestene til fagmiljøer og publikum. Det var bl.a. samarbeid med BEK, Stiftelsen 3.14, Kunsthøyskolen i Bergen, HKS, Flaggfabrikken, Teatergarasjen, Landmark, Avgarde, Lydgalleriet, Bergen Dansesenter, Kunstnergruppen Ytter, Casiokids, Åsane Unge Strykere, Collegium Musicum og divisjonsmusikken. Det er detaljert oppsett av samarbeid og prosjekter i årsmeldingen til Kulturhuset USF. Søkningen til ordningen var noe lavere i 2010 enn tidligere, dette er en internasjonal trend som skyldes finanskrisen. AIR Bergen - Berlin: Siden 2007 har 17 bergenskunstnere fått tildelt en periode i leiligheten i Berlin. Søknadene er mange og solide, i 2010 var følgende i Berlin: Kjetil Kausland, billedkunst, foto, video og performance, Torill Johannessen, billedkunst, Lise Risom Olsen, Teaterregissør, manus, skuespiller, Ingrid Berven, billedkunst. Fra 2009 har også Hardanger leid gjestekunstnerleilighet i samme leiegård, og nettverkene skapt her er også viktige. AiR Bergen - New York: PointB ligger i Brooklyn og har 8 studioer og bosteder som det samarbeides med flere land om, noe som gir et internasjonalt miljø. Fra Bergen var følgende i NY i 2010: HC Gilje/audiovisuell kunst; lys, lyd og Video, Richardo del Pozo, nyutdannet billedkunstner fra KHiB som jobber med lyd og video i sanntid og Håvard Pedersen og Marieke Verbiesen/musikk, lyd og animasjon. De to første utstilte i NY under oppholdet. 32 kulturårbok for bergen INTERNASJONAL INTERNASJONAL 2.3 kulturårbok for bergen

18 Det er videre gjestekunstnerordninger knyttet til Flaggfabrikken og Hordaland fylkeskommune og en leilighet ved Fjøsangersamlingene som brukes av flere av de største festival- og undervisningsinsitusjonene. Følgende kunstnere med tilhørighet i Bergen fikk tilskudd fra det statlige Office of contemporary art til internasjonal aktivitet: Torill Johannessen, Maya Økland, Hilde Jørgensen, Kristin Taarnesvik, Entrée, Hans Christian Gilje, Karolin Tampere. Air West Norway Nettstedet presenterer 12 gjestekunstnertilbud i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, reisemåter til de ulike stedene samt kunstmiljøene og ressurser på Vestlandet. 6 av tilbudene er i Hordaland. Det er åpent for at flere steder kan knytte seg til. Erfaringen er at det finnes et uforløst potensiale knyttet til nettverk og samarbeid stedene imellom. Månedlige unike besøk til nettstedet er gjennomsnittlig 540, mange orienterer seg om alle stedene listet opp. Adressen distribueres til USFs nettverk i utlandet, ulike lands kunstorganisasjoner og til konsulater og ambassader. Se Fylkeskommunal politikk Hordaland fylkeskommunes samarbeid med Basse-Normandie i Frankrike omfattet et Hordalandsfokus på Boreales festivalen i Basse-Normandie, samarbeid mellom museer i Bergen, Hordaland og Basse-Normandie om en utstilling om bruk av tre som materiale og franske bidrag til Bergen matfestival på Bryggen. Hordaland fylkeskommune er ledende partner i EU Interreg IVB finansierte Coast Alive med 12 partnere fra UK, Nederland, Sverige, Danmark og Norge, et prosjekt som viderefører arbeidet til North Sea Trail og North Sea Cycle Route. Hordaland fylkeskommune er videre ledende partner i Economusées Northern Europe ENE med partnere fra Island, Færøene, Grønn land, Irland og Quebeck, tilskudd internasjonalt Internasjonalt tilskudd: Direkte tilskudd totalt kr. 5,1 mill. (kr. 3,6 mill.) Tilskudd Staten ved OCA OCA har avslått å oppgi tilskuddsbeløp. Utenriksdepartementetet kr. 0,1 mill Hordaland fylkeskommune kr. 0,9 mill. Bergen kommune kr. 4,1 mill. (kr. 3,75 mill.) Staten ved Utenriksdepartementet Karen Foss Polen BIT Teatergarasjen Oktoberdans Carte Blanche Nordic Platform Stockholm WRAP Mexico dette prosjekt søker å øke omsetningent til tradisjonelt håndverk gjennom tilknytning til reiseliv. Norwegian Church Arts Centre i Cardiff I Wales stengte for utvidelse. Videre var fylkeskommunen bidragsyter til Inter national Food Festival i Cardiff. Juletreavdukingene i Kirkwall på Orkney og i Edinburgh var ledsaget av et kulturprogram. I tillegg til musikk begge steder, var det et litteraturprogram i Edinburgh med et møte mellom krimforfatterne Gunnar Staalesen og Ian Rankin. Fylkeskonsertene gjennomførte suksessrike skolekon serter også i Kina, som ledd i Norges bidrag til Expo2010 i Shanghai. Ny internasjonal plan En ny kommunal plan for internasjonal kunst- og kulturutveksling ble vedtatt: Bergens status og synlighet som internasjonal kunstog kulturby skal ytterligere forsterkes. Kunstneriske og kulturfaglige premisser skal vektlegges i den internasjonale utvekslingen. Bergen skal fortsatt utvikles og bli internasjonalt kjent som en attraktiv by for kunstnerisk virke. Strategiene er knyttet til økt langsiktig partnerskapsarbeid med internasjonale aktører og ekstern finansiering, bedre muligheter for kunstnerisk fordypning og utveksling, vidreutvikle lokal kompetanse om turné og utveksling, økt internasjonal synlighet i fagmedier og økt kompetanse og samhandling med nærings- og reiseliv. Planen har 19 tiltak, viderefører prosjektbudsjettet på kr. 3 mill. og øker denne med kr. 0,5 mill. Hoveddelen av midlene er ellers knyttet til tilskudd til institusjoner i Bergen. Blant tiltakene som er nye, er rask respons ordninger for turneer og prosjekter, expertbesøk og overvinning av praktiske hinder. Ellers videreføres satsinger på utvekling, gjesteordninger, synliggjøring, kompetanse og nettverk. Arena Det ble videre i 2010 utferdiget 3 søknader om prosjektmidler til EU. Scenekunst Exit Norge etablering ble sendt på høring nasjonalt. Markering og jubileer Internasjonal Litteratur og bibliotek Hordaland fylkeskommune internasjonalt Ambrosiahuset gjesteatelier Internasjonalt Gjesteatelier Internasjonalt kultursamarbeid Juleprosjekt Orknøyane, Edinburgh og Cardiff Kulturavtale Basse-Normandi USF Verftet Air West Litteratur og bibliotek Museer Bergen kommune gjestekunstnerordninger Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Gjestekunstnerleilighet Berlin Gjestekunstnerordning USF Bergen kommune internasjonale tilskudd =11 ved Marit Loe Bjørnstad Agnes Nedregård - Looking through the Blind Spot Agnes Nedregård - performancefestivalen NON Akt B - INTERAKCJE i Polen Akt B - Mellom Himmel og Hav Alan L. Øyen - work-in-progress Thailand og Vietnam Amanda Steggell - The Emotion Organ i Toronto Anette Bjørnenak - konserter i London Annie - verdensturné Arts Printing House Vilnius 8 uker Audrey Horne - europaturné B. Mowinckel og E. Selvik, utstilling Ciurlionismuseet i Kaunas Beate Einen Deltakelse ved 100 % Design, London BEK - prosjektet Dipole BEK - utstilling Sør-Afrika Bergen filharmoniske orkester turne Bergen Næringsråd / Real Ones China Summit Bergen Operakor - India BIFF - 6 prosjekter BIT Teatergarasjen - ekspertbesøk Oktoberdans BIT20 - internasjonale aktivitet Blood Command - europaturné Borealis nettverksreise Frankrike Borealis Nordic Music Days, Krakow og Kbh Byfrost - europaturné Carl Martin Hansen utstilling Neues Kunsthaus i Ahrenshoop Carte Blanche Nordic Days Ice Hot, Stockholm Carte Blanche Urpremiere Kulturhovedstad Turku Casiokids - turné England, USA og Island Cato Løland Deltakelse utstilling i Hamburg Datarock - europaturné David Augusto Rios utstilling Kyoto Eikanger-Bjørvik Musikklag EM brassi Linz Einar Selvik - showcase Eurosonic Einar Stokke - USA-turné Enslaved - USA-turné Flaggfabrikken Presenterer - div. internasjonal aktivitet Flora Metamorphicae - Kulturby Åbo/Turku Foreningen av oversettelse Fred Ove Reksten - zither-prosjekt Galleri S.E - kunstmessen Art Copenhagen Gorgoroth - europaturné Gorgoroth 5 konserter internasjonalt Gorgoroth Mexico-konsert H. Jørgensen/ M. Økland / Flaggfabrikken Presenterer rapport EØS tilskudd Helheim Europaturné 11 konserter History Disposal Unit/Kunsthuset Wrap - Kunst som Nabo HKS Antologi om det selvorganiserte Kunstfeltet Immaturus Turné Polen J M Koslowsky - Art Publication Launch & Performance Event Jan L. Jacobsen 2 konserter i Portugal Jan L. Jacobsen, konsert i Portugal K. Hammerås og H. Dale, forfatterfestival Granada og Nicaragua Kakkmaddafakka - europaturné Karen Skog - URRA i Buenos Aires KIK/ HKS / Volt Seminar om AiR Kjell Engelsen Moberg - kinaturné Kompani Krapp - gjestespill Prague Fringe Kurt Johannessen Festival i Navinki Kurt Johannessen New York Book Fair Kurt Johannessen Performances i Kina Kurt Johannessen RITES i Singapore Leo Preston - Four cities i 4 verdensdeler Luana Gundersen - 3 konserter Tyskland Made - nettverksreiser Maik Riebort Reisestøtte Oktoberdans Major Parkinson 12 konserter i Tyskland Mari Persen turné i Japan og Thailand Marieke Verbiesen og Håvard Pedersen reisestøtte Point B MAUR prosjekter /Maia Urstad i Renife, Brasil Maylen Rusti, Norgesturne inkl. Bergen og København Megaphonic Thrift 3 konserter i England Mikal Telle konferansen HAO i Singapore Norsk Publikumsutvikling Audience Europe Network Opera Bergen Opera i India Ophelia Hope Turné med Kings of Convenience Pedro Gomez Egana - prosjektet Sylvan remain Performing Artists in Residence Vilnius Phonophani - japanturné Piksel - Piksel Pulse Proscen engelskspråklig versjon Scenekunst i Vest Proscen Ordning for ATA-carnet Real Ones - India S12 - utstilling Young and Loving Sahg Europaturné 11 konserter Scenekunst Exit Norge Silje Sandodden Kise Caochangdi Biennalen i Beijing Sofya Dudaeva 3 konserter i Finland Speilbilder teatergruppe samarbeid Kurdish Fine Arts Society Stefan Törner - fraktstøtte Studentteatret Immaturus - teaterfestival Vilnius Støtte til søknadsskriving for EU-finansiering Sulphur Supportturné med Taake 11 konserter Terje Isungset, iskonsert i London The Alexandria Quartet - europaturné The Betties Showcase i Skottland The Megaphonic Thrift - showcase Torfinn N. Andersen - musikkmessen MuseExpo Torild Stray - utstilling Galleri Langegaarden Torill Johannessen - utstilling Amsterdam Trykkeriet - MidAmerica Print Conference Taake - europaturné Ung symfoni - konserter Japan USF Verftet - AiR Bergen Brooklyn Vagant reise til Japan / temanummer Velvet Waltz Management reiser Vestnorsk Jazzsenter 12 Points Vestnorsk Jazzsenter Reisestøtte EU-søknad Visningsrommet USF Volt - A bicycle made for You Volt - prosjektet Container med Phil Coy Vulture Industries - europaturné Wrap i Mexico City Ytter, London, Bergen Biennale kulturårbok for bergen INTERNASJONAL INTERNASJONAL 2.3 kulturårbok for bergen

19 lytt til hjertet 2 4 Litteratur og bibliotek Skrivekunstakademiet i Hordaland hadde historiens nest høyeste søkerantall, Bokbussen ble lagt ned, og prosjektet Litteraturhuset i Bergen tok et skritt fremover. med et unntak i forlaget Mangschou som særlig utgir barnebøker med høy kvalitet, som de også har mottatt flere priser for. Tidskrifter En liten knippe nasjonale tidsskrifter holder til i Bergen (opplag). Litteraturtidskriftet Vagant (1 900), kjønn og kulturtidsskriftet Fett (3 000), musikkmagasinet Eno (3000), populærvitenskapelige Historie (2 500) og Naturen (3 950), mote i Sva (5 000) i tillegg til studenttidsskrifter. Rundt redaksjonene er det miljøer som inngår i ulike prosjekter. Nytt studietilbud Skrivekunstakademiets årsstudium i skapende skjønnlitterær skriving ble godkjent av NOKUT i 2007 og har høyskolestatus. Et nytt påbyggingsstudium søkes godkjent som pilot, med en årlig kostnad på kr. 0,7 mill. I de neste årene vil akademiet jobbe for å kunne tilby et påbyggingsår for studenter som har gjennomført årsstudiet tidligere, eller har annen relevant utdanningsbakgrunn. Kunstnerstyrt formidling Norsk forfattersentrum hadde 28 % økt omsetning og 25,7 % økt oppdragsomsetning på landsbasis for formidling av skjønnlitteratur i Norge. Flere forfattere får oppdrag, og oppdragene er honorert etter gjeldende satser og vilkår. og forholdet bibliotek og marked er under debatt. Det vil gå minst ett år før det vil være mulig å si noe mer konkret om utviklingen ifølge notatet fra Norsk kulturråd. I 2010 falt avisopplaget i Norge med 3,2 %, opplaget har falt hvert år siden Løssalget svikter mest. Lokalavisene økte til 2003, i 2010 endret den flate utviklingen til en svak nedgang. Avisorganisasjonene viser til en medietidsklemme : Folk vil ha saker fra lokalsamfunnet, alternative kommentarer og ideologisk forankret journalistikk på papir. Tiden brukt på andre medier skviser tiden som er brukt på papir. En undersøkelse fra TNS gallup viser at folk mellom 20 og 39 år leser i gjennomsnitt 1 papiravis daglig, året før var tallet 1,4. SSB avdekket at det er de med lav utdanning som faller bort fra avislesning, og at det er iferd med å oppstå et klasseskille lik det man alt har i andre europeiske land. For 10 år siden gikk hele universitetsbibliotekets mediebudsjett på kr. 20 mill. til trykte medier, i 2006 gikk kr. 15 mill. hver til trykte og digitale ressurser, mens det i 2010 ble brukt noe over kr. 5 mill. til trykte ressurser og over kr. 30 mill. til digitale ressurser. Fysiske lån har holdt seg i perioden på rundt enheter i året, publikumsbesøket har økt fra mellom og tidlig i tiåret, til ca i 2009 og Nedlasting av fulltekstdokumenter nærmer seg 1,3 mill. i året i dag. Litteraturhuset i Bergen I januar 2009 ble Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen etablert. Formålet er å inspirere til økt interesse for norsk og internasjonal skjønn- og faglitteratur og legge til rette for sam funnsdebatt. Fokus i 2010 har vært lokaler og finansiering. Bergen kommune etablerte et tilskudd for 2011 på kr som planlegges økt til 1 mill. årlig fra Fribyforfattere September 2010 avsluttet de to første forfatterne, Ayaz Khonsyawashan og Hossein Heidary, sine fribyforfatterperiode. De har deltatt i flere kulturprogram og kurser ved biblioteket, og har vært godt integrert i miljøet. Bergen Offentlige Bibliotek vil fortsatt være et samlingssted for disse. Forfatterne har ulik bakgrunn og beskyttelsesbehov slik at deltakelsen i den offentlige sfæren vil variere. Nåværende fribyforfatter er journalist og kommer fra et krigsherjet land. Han kom til Norge i oktober Forlagsvirksomhet i Bergen Fagbokforlaget/Vigmostad & Bjørke omsetter totalt for knappe kr. 200 mill. i året og har 100 ansatte, hvorav 55 i Bergen. Øvrige forlag omsetter fra noen hundre tusen opp til kr. 6 mill. for John Grieg forlag. De er nisjeforlag og ofte knyttet til spesifikke deler av kulturlivet. De fleste er nye. Totalt omsetter de små for knappe kr. 15 mill. årlig. I 2010 var det 213 utgivelser hos Vigmostad & Bjørke, 27 hos Bodoni, 16 hos Mangschou og fra 8 til 1 hos de øvrige. Avantgardepregede Gasspedal gir ut skandinavisk litteratur i nye formater med en redaksjon fra miljøet rundt Vagant og samtidsfestivalen Audiatur, Baskerville gir ut skjønnlitteratur med hovedvekt på skittenrealisme, John Grieg Forlag, Folio Forlag, Caspar Forlag, Hermes Text, Forlaget Livskunst og Alvheim & Eide Akademisk Forlag dekker medisin, psykologi, pedagogikk, didaktikk, filosofi, barnelitteratur, lokalhistorie og humaniora. Forlag i Bergen er sterkere dominert av faglitteratur enn skjønn litteratur, Norsk Forfattersentrum Vestlandet formidlet forfatterhonorarer for kr i Bergen kommune, opp 33 %. Vestlandskontoret hadde 2,9 årsverk. Blant prosjektene i 2010 var et skrivekurs for Den kulturelle spaserstokken i Bergen, og en turne for Den kulturelle skolesekken. Leseåret var sentral i arbeidet og omfattet møter for innvandrermødre som ikke leser mye selv, lese- og skrivestimulerende tiltak i samarbeid med NAV i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland, bedriftsbesøk i Bjørgvin fengsel, Jernbaneverket i Bergen og hos SFO ansatte i Leikanger, Musikk vs Lyrikk serie på Cafe Opera, Krim før Påske i Femte i Andre, foredrag om barnelitteratur, lanseringsarrangementer og arbeid mot næringslivet med oppdrag som strekker seg fra byvandringer til ren firmaunderholdning. Trender Et notat av Morten Harry Olsen i regi av kulturrådet og en konferanse drøftet e- boken. Notatet påpeker at man vet fortsatt lite om hvordan e-boka vil prege Norge. Moms, revisjon av Åndsverkloven og avtaler mellom forfattere og forleggere er uavklart, Nasjonal brukerundersøkelse Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomførte i 2010 en undersøkelse om folks fornøydhet med en rekke offentlige etater og institusjoner. Den omfatter alle skolenivå, ulike helsetjenester, myndighetsorganer innen skatt, bygg og mer, Den Norske Kirke og flere. Folkebibliotekene kom meget godt ut av undersøkelsen, bare slått av barnehagene i generell brukertilfredshet og utbytte. Folkebibliotekene har også toppet resultatlistene i tilsvarende undersøkelser tidligere. Bibliotekene hadde best skår på internettsider og mulighet for å utføre oppgaver over nett, bygningsklima og tilstand og ansattes evne til å informere, være imøtekommende og møte folk med respekt. Regional bibliotekpolitikk I løpet av 2010 la fylkesbiblioteket om sin godtgjøring til Bergen Off. Bibliotek for fjernlånstjenester. Godtgjøringen ble fra og med 2. halvår halvert, mens ytelsen ble på samme som før. Nabo 36 kulturårbok for bergen LITTERATUR OG BIBLIOTEK LITTERATUR OG BIBLIOTEK 2.4 kulturårbok for bergen

20 kommunene betjenes fortsatt via BOBs transportordning til egne filialer. Bibliotekfolk fra andre Hordalandskommuner har gjort seg kjent med dataspill og annen nyere teknologi ved foredrag, demonstrasjoner og besøk. Folk fra nabokommuner bruker jevnt hovedbiblioteket og filialer i Bergen, bare litt lån går andre veien. Fylkesbiblioteket markerte Leseåret 2010 med et seminar om leseglede, utdeling av bøker på arbeidsplasser og voksenopplæring. Leseåret går videre med Leseløftet Sammen med Høgskolen i Bergen, var det prosjekt om informasjonskompetanse, utvikling av grunnskolebibliotek og bevisst bruk av kunnskapsressurser. I 2010 kartla fylkesbiblioteket kompetanse og kompetansebehov hos bibliotektilsatte i fylket. Det var også, alene eller i samarbeid med andre, 14 arrangement med 643 deltagere. I samarbeid med 30 kommuner, fikk en kr. 0,5 mill. fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Biblioteklandskap i endring. Prosjektet skal bl.a. gi innbyggerne tilgang til bibliotekpersonale med bred og oppdatert kompetanse. Bokbåten er en regional kulturinstitusjon med base i Bergen med brukere andre steder. Den hadde 42 driftsdagar i Hordaland i 2010, 52 steder i 21 kommuner ble besøkt to ganger. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal samarbeider om Bokbåten. Bibliotek i videregående skole Hordaland fylkeskommune vedtok ny strategiplan for bibliotek i videregående skole. Planen skal bidra til å hindre frafall, integrere minoritetsspråklige elever, styrke leseferdighetene, øke informasjonskompetansen og motivasjon for læring. I dag har 21 skoler bibliotekar, 12 i full stilling. Utlån på skoler med fagutdannet bibliotekar i 100 % stilling er vel 4 ganger høyere enn på skoler uten. Planen har tre strategier: 100 % stilling på alle skoler med flere enn 300 elever og 50 % på de med færre, tilbud tilpasset den enkelte skolen og besøksbibliotek. Bergen offentlige bibliotek I 2010 hadde BOB 1,29 mill fysiske besøk, ca. 5 mill. sidebesøk på hjemmesiden og 1,47 mill. utlån. 602 arrangementer og brukerorienteringer for brukere (5 583 voksne og barn). Utlånet minsket med 6 % og besøket minsket med 6,8 %. BOB hadde delvis stengte avdelinger for å merke bøker og andre medier, flere avdelinger ble rammet av streik og Bokbussen ble nedlagt ved utgangen av desember. De underliggende trendene er likevel positive, eksemplifisert ved at Åsane filial slo sin 5 år gamle besøksrekord. Et bredt anlagt leseårsprosjekt : Bergen leser, startet høsten Prosjektet har nasjonal finansiering og mange mindre sponsorbidrag fra Bergensvirksomheter. Ryggraden er nominering av de 10 titlene flest bergensere liker å lese, underveis er det mange tiltak - før jul ble ny kinoreklamefilm vist, profileringsmateriell laget og det ble bred mediedekning. En satsing på dataspill ble utvidet fra hovedbiblioteket til alle bibliotek. Det arrangeres månedlige spillkvelder ved de fleste avdelingene. Det er utviklet av et nytt dans/eventyrprogram i samarbeid med Åsane Ballettskole, flere typer litteraturkurs, skrive kurs for ulike aldersgrupper og samarbeid med kulturkontorene om litteraturkurs for unge. BOB var partner i Ole Bullåret med mange tilbud. Flerkulturelle tjenester omfatter både vanlige tjenester, de mange språksamlingene, kvinnegrupper, arrangementer og mer. Det er samarbeid med MOKS. Leselyst og språkutvikling - to sider av samme sak ; et flerkulturelt samarbeidsprosjekt mellom de fem storbybibliotekene, med støtte fra nasjonale Leseårsmidler Arrangementer 237 rene barneprogram for deltakere, hvorav 38 for 0-3 åringer med 990 deltakere. 215 skoleklasser, elever, fikk bibliotekorientering. Arrangementer for voksne: 31 kurs og opplæring, 16 samfunns/ debattprogram, 15 litterære og kunstprogram, 49 arrangement for PU med 945 deltakere medier ble radiobrikkemerket. RFID brikker vil gi økt selvbetjening og effektivisering av mediehåndtering. Det ble i tillegg anskaffet nytt utstyr for selvbetjent utlån. Nøkkeltall Bergen offentlige bibliotek Netto kost pr. utlån: Utlån pr. ansatt: 1998: 30,22 årsverk: 76,5 = : 27,54 årsverk: 84,0 = : 28,12 årsverk: 82,1 = : 31,93 årsverk: 82.1 = : 33,27 årsverk: 82,8 = : 38,90 årsverk: 82,8 = : 39,22 årsverk: 81,5 = : 40,39 årsverk: 81,3 = Bergen offentlige bibliotek på nett BOB fikk nye hjemmesider, se De mest brukte tjenester var selvbetjening (MappaMi), søk i bibliotekbasene, bruk av innholdsstoff og informasjon om tilbud. Det var ca. 5 mill. vellykkede sidebesøk fra 113 land. Bergen offentlige bibliotek hadde ansvar for OB2010 sine nettsider og viderefører disse som nettressurs. Tilgjengelig materiale etter Bull er digitalisert med finansiering fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Det er etablert et søkbart digitalt arkiv etter modell fra bibliotekets Griegsamling med bilder, brev, bøker, komposisjoner, Bulliana og kildeinformasjon. Et fysisk spredt materiale er nå samlet tilgjengelig virtuelt. Både Grieg og Bull-materialet er lagt ut på Europeana som er Europas base for kulturarv fra arkiver, bibliotek og museer. I tillegg er Flickr commons beriket med 324 bilder av Bull og Grieg. Portrettene av Ole Bull hadde første år besøk. Bildene har en oppløsning som gir topp kvalitet i bl.a. trykksaker. Det norske Samlaget ba BOB dokumentere deler av Einar Øklands samlinger av bokomslag, plakater, minnebøker, glansbilder og annet. Norsk kulturråd og Fritt Ord bevilget midler til gjennomføring i 2010 og Bergen Offentlige bibliotek - tall fra virksomheten Utlån Av dette for Arrangement Besøk AVDELING Bøker Andre medier I alt barn i alt Antall Besøk Hovedbiblioteket Hovedutlånet Barneavdelingen Musikkavdelingen Filialer Fana Landås Loddefjord Oasen Ytre Arna Åsane Bokbuss Bergen fengsel Bjørgvin fengsel Total Total Brutto kostnader bibliotekdrift + huskost: 64,72 mill. Netto kostnader: 59,33 mill. Av dette utgjør huskost tjeneste: : 11,22 mill. Institusjoner Fylkesbiblioteket markerte Leseåret 2010 med seminar og andre tiltak. Det er igangsatt samarbeid med Høgskolen i Bergen om informasjonskompetanse og utvikling av bibliotek i grunnskolen. Kompetansebehov hos bibliotekansatte ble kartlagt. Audiatur - Festival for ny poesi: Poesibiennale med skandinavisk nedslagsfelt, neste i Audiatur Print produserte produsert 6 dobbeltsidige trykk (visuell poesi/trykk) i Det arbeides med å institu sjonalisere festivalen, lokaler i Bergen og Audiatur bokhandel. Norsk forfattersentrum Vestlandet er Forfattersentrums største distriktskontor når aktiviteten legges til grunn. Rekord økning i oppdrag og vellykket gjennomføring av festivalene. Forfatter sleppet er et viktig utstillingsvindu for debutanter og årets bøker. I 2010 feiret Frode Grytten 50 årsdagen med et sammen satt program for 300 besøkende. De litterære festspill hadde Hanne Ørstavik som Festspill dikter. Hennes for fatterskap ble belyst av den danske litteraturviteren og kritikeren Lilian Munk Rösing, forfatterkollegaene Inger Bråtveit, Vigdis Hjorth og danske Christina Hessel holdt deltok. I tillegg kom en litterærmusikalsk festkveld. Skrivekunstakademiet i Hordaland feiret 25 år med nesten rekord i søkertall. Temakvelder for publikum og kortere kurs fikk stor interesse. Førstehjelpskurs i dramaturgi ble gjentatt for andre gang. Det ble ansatt ny daglig leder i åremål. Vinner av Tarje Vesaas debutant pris hadde for 5. år på rad bakgrunn fra skolen. Kulturkalenderen i regi Kulturnett Hordaland markedsførte ca arrangement, og publiserte bl.a. tekster fra Skrivekunstakademiet. Hordaland fylkeskommune ledet en gruppe som skal bedre tilgangen til «Digitalt fortalt». Forfattersleppet Tomas Espedal leser. Foto Unni Torgersen 38 kulturårbok for bergen LITTERATUR OG BIBLIOTEK LITTERATUR OG BIBLIOTEK 2.4 kulturårbok for bergen

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16 Dato: 3. oktober 2011 Byrådssak /11 Byrådet Kulturårbok 2010 WRHA SARK-3002-201006165-16 Hva saken gjelder: Kulturårbok for Bergen 2010 er den 7 i rekken. Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 !"#$%&'$"&%()*(" #+",+-! !"#$%&& '(#()%&*+,-.#&'.*/ Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett BERGEN Byråd Henning warloe Bergen lykkes som kulturby, lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi lykkes som skapende samtidsby, i felt så langt fra hverandre som samtidsteater og pop og rock. Vi lykkes

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010.

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010. Dato: 27. april 2010 BEBS /10 Bergenhus bydelsstyre Tildeling av seniorkulturmidler Bergenhus bydel 2010 HIBL SARK-3012-201001414-30 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles kulturoffentlighet.

Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles kulturoffentlighet. Saksnr: 201006165-8 Saksbehandler: WRHA Delarkiv: SARK-3002 KULTURÅRBOK FOR BERGEN 2009 Kolofon Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles

Detaljer

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Stavanger2008 European Capital of Culture Registrering av status og behov 1. Status 2011 tilstand og belegg 2. Behov og planer for

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2007: Prosjekt PopBunker DORA kr 500 000 Utvikling av

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN 3 Byråd Harald Victor Hove Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009.

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009. Dato: 26. februar 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Tilskudd til samarbeidsprosjekter Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-330-200802038-8 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder fordeling av samarbeidsmidler

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer