k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0"

Transkript

1 kultur Årbok for Bergen 2010

2 overordnede analyser Byråd Harald Victor Hove K unst og kultur når bredt i Bergen og resultatene skapes av profesjonelle og amatører med høy kompe tanse som får svært mye ut av ressursene. Tusen takk til alle dere som har skapt tilbudet og til alle som har vært publikum eller deltager. Alle deler av kultur og kunstfeltet ble styrket i 2010, og nye planer for ung dom, kunstformidling til barn og for inter nasjo nal kunst og kulturutveksling ble vedtatt. Vi skal bygge videre på de styrker kulturårboken dokumenterer, vi skal samtidig sørge for at hele byen kan bli med oss på veien videre. Kunst og kultur har en viktig rolle å spille i å løfte voksne og barn med de svakeste levekår. Gjennom deltagelse og opplevelser får den enkelte vidsyn, kompetanse, nettverk og selvtillitt. Dette er viktig, men må ledsages av en liten advarsel. Det skal ikke reduseres på kvalitet, forenkles eller på annen måte skapes noe særkulturliv her. Poenget er at alle skal inkluderes i byens beste. Tilslutt nevnes en nyhet som gir vitenskapelig belegg for noe kunst- og kulturfeltet hele tiden har hevdet: I løpet av 25 år har NTNU ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) skapt en av verdens største undersøkelser av en befolkning. Med grunnlag i svar fra 1/3 av befolkningen er det dokumentasjon på at alle som bruker eller skaper kultur opplever bedre helse og er mer tilfreds med livet sitt. De som er utøvende, som musikerne, danserne, malerne, scorer høyest for god generell helse, dette gjelder særlig kvinner. Tilskuerne, i konsertsal eller de som bidrar med dugnad, scorer høyest for livstilfredshet, og har mindre angst og depresjon. Dette gjelder særlig menn. Bedre helse med kultur gjelder uansett alder eller sosioøkonomisk gruppe. Det er det som skjer på kunst- og kulturfaglig grunnlag som skaper verdiene. Dette skal vi ha med oss videre. kommunaldirektør Bjørn F. Holmvik T akk til alle som bidrar til Bergens kunst og kulturliv, kanskje særlig takk til alle som står bak scenene, på kontorene eller på annen måte skaper muligheter for det publikum opplever direkte. Kultursektoren er stor og sammensatt, og det gjøres et omfattende arbeid som kan være usynlig for mange, men som er helt nødvendig blant både amatører og profesjonelle. Vi står ved begynnelsen til noen år med vanskeligere kommunal økonomi. Kultursektoren må derfor dokumentere at kultur er viktig for alle og bidrar til alle samfunnssektorer. Kunst og kultur må gjøre dette uten å gå på akkord med sin egen sjel: Frivillig het med både egenutvikling og uegennyttighet, profesjo nell kunst med skapende driv og fremvisning på egne premisser og historien som omfatter både identitet og selvkritisk refleksjon. Disse verdifulle egenskapene må ikke svekkes av hensyn til andre sektorer. Men vi må samtidig være flinkere til å doku mentere effekten av kunst og kultur for andre sektorer. Kulturårboken er en del av dette legi timerings arbeidet. Jeg vil derfor takke alle som har bidratt for Jeg overtok ansvar for kulturfeltet i 1993, og går av som kommunaldirektør for kultur, kirke og idrett nå i I årene siden 1993 har kulturbyen Bergen forandret seg mye. Jeg opplever at kunstnerne og kulturinstitusjonene i Bergen er blitt mer profesjonelle og har en sterkere posisjon i byen og i landet forøvrig. Noen er blitt internasjonale på et vis jeg ikke kunne ha forestilt meg for snart 20 år siden. Kulturbyåret 2000 og de målbeviste planene har en del av æren for dette, hverdagsarbeidet og samarbeidet mellom kommune og kulturaktører er også viktig, og Bergen har gode og visjonære politikere som har gitt kultur budsjettmessig plass. Fremover gleder jeg meg til å se mer til kulturlivet som publikummere og kanskje med mer tid til å være deltager som musikkant. Tusen takk for alt jeg har fått være med på siden Publikum og brukere Kulturøkonomi Kulturpolitikk 16 kulturbyen bergen 22.1 Arena Markeringer og jubileer Internasjonal Litteratur og bibliotek Museer, kulturvern og arkiv Amatør og frivillig Barn, ungdom og familier Mangfold Tverrestetisk Visuell kunst Scenekunst Musikk Kulturnæring 118 3kommunal kultur 3.1 Bergen kommunes kulturforvaltning 126 åpne alle sanser lytt til hjertet trekk pusten 2 kulturårbok for bergen 2010 x.x xxxxx

3 1 åpne alle sanser Hjernen skal motta og bearbeide alle sanselige inntrykk kulturen gir oss. Det kan fort bli overveldende. Men skal øyeblikkene og opplevelsene nytes fullt ut, må man være beredt til å åpne alle sanser. 4 kulturårbok for bergen 2010 x.x xxxxx xxxxx x.x kulturårbok for bergen

4 Åpne alle sanser publikum 11 og brukere Hordalandsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (UiB) gjennomfører over 5 år en serie større nasjonalt finansierte undersøkelser, se «Organisasjonene i Hor da land » følger opp kartlegginger i 1989 og 1999 og kom i 2010: Bergen hadde av Hordalands totalt lag. Fordelt på sektorer (% av alle): Kunst og kultur 626 (18 %), Idrett 705 (21 %), hobby og fritid (17 %), utdanning 41 (1 %), Helse 38 (1 %), sosialtjenester 81 (2 %), dyrevern 8 (-), Lokalmiljø (277), bolig 33 (1 %), interesse- og politisk organisasjon 206 (6 %), politiske partier 85 (2 %), filantropi og frivillighet 5 (-), internasjonal 73 (2 %), religion 397 (12 %), yrkes og næringsliv 314 (9 %) og andre 5. Geografisk hadde 35 % av organisasjonene bydel, bygd, skolekrets eller sogn som fokus, 25 % hele byen eller flere bydeler, 36 % flere kommuner til hele fylket. I snitt hadde de 121 aktive medlemmer og 93 ikke-aktive, 318 mot takere av tjenester og 24 støttemedlemmer. 43 % hadde færre, 29 % stabile og 36 % flere medlemmer. 20 % av medlemmene var under 15 år, 24 % 15 og 30 år, 39 % mel lom 31 og 50 år, 31 % 51 til 66 år og 19 % over. Bergen er over fylkessnittet for gruppen 15 til 30 år. Utviklingen går i retning av et mindre kjønnsdelt organisasjonssamfunn, men kvinner er fortsatt underrepresentert på ledernivå. Etniske minoriteter er underrepresentert generelt og på alle Det ble registrert 8 mill. besøk og 2 mill. deltagelser i frivillige aktiviteter. Tendensene er som tidligere økende, men med til dels store årvise endringer for den enkelte aktøren. nivåer i organisasjonshierarkiet. Det er tendenser til at tilbudet til de yngste blir mindre. Nærmiljøorganisering øker. Nasjonalt orientert, samfunnsrettet engasjement i form av interesse- og politiske organisasjoner er blitt svakere. Organisasjonene er i økende grad rettet mot egne medlemmer og mindre mot samfunnet rundt. Veksten innen idrett, hobby, kunst og kultur har stanset. De religiøse lokallag taper terreng, men er fortsatt fjerde største gruppe. Tilknytningen til høyere organisasjonsledd regionalt og nasjonalt svekkes fortsatt. Nye lag legger mindre vekt på slik tilknytning. Geografisk er kommunen fortsatt tyngdepunktet i fokus, men det er tendenser til flere interkommunale organisasjoner. Samtidig er formaliseringsgraden, i form av skrevne vedtekter, års meldinger og regnskaper blitt større. Utviklingen fra konflikt- til konsensusorientering fortsetter, mens økende medlemsorientering er endret til økende samfunnsorientering. Det er vanskelig å si om dette skyldes en reell endring i orientering, eller om skillet mellom lokalsamfunnets og medlemmenes interesser er blitt mindre relevant når færre organisasjoner har formelle medlemmer. Generelt opplever flere foreninger en romslig økonomi, samtidig som en viktig del av infrastrukturen - tilgang på lokale - har blitt dårligere i løpet av perioden. Andre undersøkelser Det var debatt i media om Festspillenes folkelighet, bl.a. knyttet til noen større satsinger som ikke hadde fylt salene. Festspillene viste til at en halvtom sal fortsatt var 600 mennesker, og at de til noen bruk mangler saler av riktig størrelse. Festspilldirektøren var også skeptisk til begrepet folkelighet, men positiv til popularitet. Publikumsundersøkelsen til FiB viste at snittalder for publikum er sunket fra 51 til 46 år, at 68 % bor i Bergen, 37 % tjener mellom og , 21 % mindre og 30 % mer, 18 % var førstegangsbrukere, mens 51 % hadde brukt 5 eller flere tidligere festspill og tilslutt at 91 % var fornøyde med opplevelsen. Vil Vite undersøkte hvor bergenserne forbant med familieopplevelser: 72 % tenkte akvariet, 52 % Fløyen og fløybanen, 37 % VilVite, Ulriken 28 %, Vannkanten 19 %, Bergen kino 13 % og Gamle Bergen 10 %. Vil Vite har dermed etablert seg som merkevare på kort tid. 26 % av bergenserne hadde godt kjennskap til Bergen filharmoniske orkester, BFO var misfornøyd og signaliserte i BT at de skal bli allemanseie gjennom sin nye strategiplan som bl.a. omfatter utendørskonserter, flere foajeprogram og økt tilgjengelighet på nett. SSB meldte at folk går oftere ut for å oppsøke kultur. Konsertbesøk passerte idrettsarrangementer for 10 år siden, scenekunstene kan passere idretten i Aftenposten spurte om folk ville bruke mer eller mindre tid på kultur i 2011: 21 % sa mer tid på kino (10 % mindre), 21 % mer teater (13 % mindre), 33 % mer på konserter (10 % mindre), 45 % mer tid på bøker (7 % mindre) mens 15 % ville bruke mer tid på kunstutstillinger (18 % mindre). Bergen kommune tok initiativ til at storbyene fikk kr. 0,7 mill fra Kommunenes sentralforbund til forskning som anvendes i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. PUBLIKUM Tilgjengelighet i Bergen 120 institusjoner og organisasjoner har svart på spørsmål om tilgjengelighet. Svarene må betraktes som en antydning av tilstanden i lys av aktørenes egen oppfatning av tilbudet: 82 er tilgjengelig for psykisk utviklingshemmede, 18 delvis. 17 hadde særskilte tilbud. 80 er tilgjengelig for bevegelseshemmede, 26 delvis. 10 hadde særskilte tilbud. 62 er tilgjengelig for synshemmede, 28 delvis. 5 hadde særskilte tilbud. 62 er tilgjengelig for hørselshemmede, 25 delvis. 8 hadde særskilte tilbud. 7 hadde særskilte tilbud til mennesker med erfaring fra psykiatri 81 hadde tilrettelagt program for barn, 75 for ungdom, 54 for eldre, 39 for minoriteter. 56 formidlet på andre europeiske språk: Alle disse på engelsk, mange på spansk og tysk, noen på nederlandsk, fransk, russisk og italiensk. Ikke-europeiske språk var det 13 som brukte, 5 av disse til barn og unge. Museer og musikkaktører er de språk flinke. Totale publikum og deltagelse Publikumstall øker jevnt. Reduksjonen innen musikk skyldes ekstraordinære arrangementer i 2009 og redusert publikum på Ricks. Innen hver katagori er det store endringer på arrangørnivå, men ikke mer enn normalt. Utenom kommer særlig større byarrangementer med blandet innhold der 17. mai og BT sin Lysfest er de største og besøk til rene kulturminner som bryggen som har nesten besøkende i året. Det er også mørketall, og dermed svingninger, for amatørarrangementer. For 2010 er det spurt om antall medlemmer og antall ganger i året de møter. Som i tidligere år er det varierende kvalitet på svar første gang det blir spurt om noe i kulturårboksammenheng. Tallene må vurderes som foreløpig, men gir en antydning av antall kulturopplevelser. Besøk/bruk 2008 Besøk/bruk 2009 Besøk/bruk 2010 Endring 09 til 10 Barn & unge 2010 % B&U Arena % % Events % % Kulturnæring % % Tverestetisk % 20 0 Visuelt % % Scenekunst % % Musikk % % Litteratur og bibliotek % % Museer og kulturvern % % Frivillig kulturvern % % Barn og unge % % Seniorkultur % 0 0 Mangfold / solidaritet % % Amatør/ frivillig % % Totalt % % 6 kulturårbok for bergen publikum og brukere publikum og brukere 1.1 kulturårbok for bergen

5 DELTAGELSE Medlemmer i medlemsorganisasjoner Deltagelse Antall Arena Kulturnæring Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt Oversikten viser nesten 2,2 mill besøk og bruk av frivillig, amatør og medlemskultur. Genremessig er rapportering best fra kor og korps. Barn og unge er både store brukere av slike tilbud og har også bedre rapportering enn øvrige målgrupper. Av medlemmer er knappe barn og unge, hvorav kanppe i selve kategorien barn og unge. Fallet mellom 2009 og 2010 for denne gruppen er knyttet til to aktører som har falt ut. Bergen internasjonale musikkfestival i regi BIKS: Real Ones med Debashish og Subhasis Bhattacharya. Foto Øystein Fykse. Åpne alle sanser Kulturøkonomi 1 2 Samlet er kulturaktørenes økonomi i pluss, tilskudd øker mindre enn lønn for ikke-kommersielle aktører mens endring i skjenkeregler skaper uro hos kommersielle aktører. Bergens kulturøkonomi Tabellen gir oversikt over omsetning i den registrete delen av kulturlivet. Total økonomi fordelt på genre Utgifter 2008 Inntekter 2008 Utgifter 2009 Inntekter 2009 Utgifter 2010 Inntekter 2010 Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt B open: Prosjektet Comfortable Battleground. Foto Magnhild Øen Nordahl I tillegg kommer omsetningen hos den enkelte kunstner (som selvstendige næringdrivende), kjøp av bøker, innspillinger, kunst, kunsthåndverk og design, tiltak helt finansiert av private og nærings liv, f.eks. julekonsert fra BKK. Dugnadsøkonomi er også utenfor, f.eks. vil Det Akademiske kvarter alene få over kr. 20 mill. årlig i dugnad etter minstelønn. I følge Eurostat er 2,6 % av norske arbeidstakere knyttet til kultursektoren i bred forstand, nest høyest andel i Europa, EU-27 snittet er 1,7 %. Byenes andel er vesentlig strørre enn dette. 8 kulturårbok for bergen publikum og brukere kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

6 Private inntekter fordelt på genre Tilskudd i kroner per publikum Billetter 2010 Sponsor 2010 Annen 2010 Totalt 2010 Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig Totalt Tilskudd Omsetning Private inntekter Andel av utgifter Arena % Events % Kulturnæring % Tverestetisk % Visuelt % Scenekunst % Musikk % Litteratur og bibliotek % Museer og kulturvern % Frivillig kulturvern % Barn og unge % Seniorkultur % Mangfold/solidaritet % Amatør/frivillig % Totalt % Offentlig tilskudd fordelt på genre 2010 offentlige tilskuddskilder Regnsk. 09 Regnsk. 10 Bergen K Staten/KD N. kulturråd Hord. FK Annen off. Tot. tilsk. Tot. tilsk. Arena Events Kulturnæring Tverestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig Totalt Totale tilskudd oppgitt fra tilskuddsgiver er kr. 845 mill. mot kr. 891 mill. i rapportene. Differansene kan skyldes at kategorien andre statlige tilskudd skjuler departementer og enheter med ikke-kulturelle formål. Generelt går det vesentlig tilskudd til aktører som ikke rapporter inn til kulturråboken bl.a. enkeltkunstnere. Totale tilskudd rapportert fra tilskuddgiver (oppgitt i rapportene fra aktørene): Staten utenom Norsk kulturråd kr. 416,7 mill. (kr. 499,5 mill.) Norsk kulturråd kr. 39,7 mill. (kr. 23,3 mill.) Hordaland fylkeskommune kr. 63,5 mill. (kr. 57 mill.) Bergen kommune kr. 325 mill. (kr. 311 mill.) Tabellene viser ikke nødvendigvis det offentliges reelle betydning i hver kategori, f.eks. under arena vil vesentlige deler av private inntekter være leie av sal fra aktører innen musikk og scenekunst som har henholdsvis 53 % og 69 % av sine inntekter som tilskudd. Sponsormarkedet kulturaktører har svart på spørsmål om sponsorforhold: 49 manglet sponsoravtaler, 38 hadde det. 21 har avtaler av ett års varighet, 17 av 2 eller flere års varighet. Det er store endringer i sponsorskap, og dermed tilsvarende arbeid med nye sponsorer: Nær en tredjedel av de med sponsor fikk ny sponsor i 2010, 17 stykker opplevde å miste en sponsor. Av de med sponsorer, hadde 16 økte inntekter, 9 reduserte inntekter. Kun 3 respondenter opplevde det som lettere å rekruttere sponsorer, mens 19 stykker rapporterte at det var vanskeligere. Det er spurt hva sponsorene yter: 23 gir penger, 19 varer og tjenester og 19 kjøper opplevelser eller annet hos sponsorobjektet. Av praktisk og faglig samarbeid mottok 11 kompetanse fra sponsor, 13 hadde prosjektsamarbeid med sponsor, og 15 sponsorer bidro til arrangementer. Kunstmarkedet Kunstsalget i Bergen samsvarer ikke med byens sterke samtidskunstprofil. Sammenlignet med Stavanger skulle salget vært det dobbelte. De fire vestlandsfylkenes andel steg fra 12,9 til 13,2 % av omsetningen, fortsatt det halve av hva befolkningen skulle tilsi. Rogaland trekker opp. Kunstomsetning 2010 % 2009 % Oslo % % Stavanger % % Rogaland % % Bergen % % Hordaland % % Hele landet % % I 2010 gjorde Bergen kommune en uformell undersøkelse blant private gallerister i Bergen. Tre årsaker til lavt salg var fremtredende; Stavangers oljeindustri med internasjonale aktører som påvirker bedriftskulturen, Bergen mangler et større samlermarked, og Bergens næringsliv virker lite interessert i samtidskunst. De fleste mente at bedre kunstsalg fordrer salg til næringslivet og at deler av denne har stort behov for informasjon om samtidskunst. Bergen Næringsråd og VISP produsentenhet for visuell kunst, startet en foredragserie som vil være et første skritt her, bl.a. er samlere bedt om å snakke om sin samlerprofil. Konkursbarometeret Statistisk sentralbyrå fører statistikk over konkurser fordelt på bransje per kvartal. Trenden er negativ og Bergen og Hordaland kommer dårligere ut enn kulturøkonomiens omfang tilsier. Konkurser kulturnæring Norge Hordaland Bergen Kunstnerisk virksomhet og underholdning Drift av ABM og annen kulturvirksomhet Sport, fritid og fornøyelsesetablissementer Totalt Staten Blant de som fikk økt tilskudd i statsbudsjettet, var Bergen Kunsthall Festspillutstillingen (opp kr. 1 mill. til 5,2 mill.), Bymuseet i Bergen (opp kr. 1,5 mill. til kr. 12,8 mill.), Kunstmuseene i Bergen (knappe kr. 3 mill til bla Ole Bull-jubileet) BFO (kr. 11,9 mill. til kr. 103,3 mill.) Bergen Internasjonale Teater (kr. 1 mill. til kr. 4,4 mill.), DNS (kr. 6 mill. til kr. 96,6 mill.), Den Nye Opera (opp kr. 2,2 mill. til kr. 14,5 mill.) og Vestnorsk Jazzsenter (med kr. 0,5 mill. til kr. 2,8 mill.). For første gang på mange år var Bergen og Hordalands økning noe over den gjennomsnittlige økningen i statens tilskudd, fordelt på fylker. Totalt var økningen på kr. 31,5 mill. til kr mill. over kulturdepartementets budsjett. 10 kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

7 Hordaland fylkeskommune Bergen internasjonale filmfestival, Proscen og Visp kom inn på fast post i fylkeskommunens budsjett. Kulturregnskapet økte med respektable 19,7 % i 2010 og følger opp en utvikling der Hordaland har gått fra et av de laveste storbyfylkesbudsjetter til midt på treet. Netto kulturregnskap for Hordaland har økt fra kr. 94,3 i 2008 til kr. 126,7 mill. i Det gir kr. 261,7 per innbygger. Til sammenligning har Sør Trøndelag kr og Rogaland kr. 229 per hode. Brutto har Hordaland kr. 220 mill. i regnskap; dette omfatter statlige tilskudd betalt via fylkeskommunen. Bruttoregnskapet økte med 1,3 % mellom 2009 og 2010 og gir en brutto på kr. 454 per hode mot kr. 465 per hode i Sør Trøndelag og kr. 508 per hode i Rogaland. Det er ingen forskjell mellom netto og brutto for museer, men stor ulikhet for andre kulturaktiviteter og til dels for kunstformidling/kunstproduksjon og for idrett som er med i de totale tallene. Netto utgifter fylkeskommuner Regionale sammenligninger Offentlig finansiering er grunnlaget for et allmennyttig kulturliv med betydelige inntekter fra publikum, sponsorer og foretningsdrift. Endringer i tilskudd mellom regioner endrer konkurranseforholdet mellom disse. Staten bruker det vesentligste av sine midler i Oslo-området, i kulturårboken for 2009 refereres det til en undersøkelse fra Agderforskning der det statlige tilskuddet i Oslo-regionen utgjør noe over kr per hode mot mellom 800 kr og kr per hode i det øvrige Norge. Kommuner og fylkeskommuner står for 60 % av tilskuddet. Tabellene nedenfor viser: At kommunene er den viktigste finansieringskilden, men at kommuneøkonomien svekkes i de fleste regioner. Fylkeskommunenes økonomi har bedret seg noe. Dette skyldes delvis at de er overført statlige tilskuddsordninger. Deler av reduksjonen i Rogaland i alle tabeller reflekterer kultur byåret Det er en svekkelse i det totale tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner i alle storbyfylker utenfor Østlandet. Det relative konkurransegrunnlaget mellom Hordaland og resten av landet er svekket og viderefører en utvikling siden første halvdel av 2000 tallet, se tidligere årbøker. Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Fylkeskommuner alene til 10 Akershus fylkeskommune ,37 152,87 1,25-99,0 Oslo ,71 5,37 8,13-183,7 Buskerud fylkeskommune ,71 197,82 203,86 16,0 Vest-Agder fylkeskommune ,34 183,71 271,47 68,3 Rogaland fylkeskommune ,51 245,48 229,11-15,9 Hordaland fylkeskommune ,77 218,66 261,72 30,4 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,96 254,35 282,73 5,1 Troms Romsa fylkeskommune ,09 320,34 483,52 17,9 Endringer i Oslo og i Akershus skyldes antagelig tekniske endringer. Netto utgifter alle kommuner i fylkene Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Alle kommuner til 10 Alle Akershus inkl. Oslo , , ,31 13,3 Alle Buskerud , , ,44 2,9 Alle Vest-Agder , , ,93 15,3 Alle Rogaland , , ,50 2,3 Alle Hordaland , , ,85-5,5 Alle Sør-Trøndelag , , ,37-1,3 Alle Troms , , ,98-8,4 Netto utgifter kommuner og fylkeskommuner totalt Kulturutgifter i 1000 kr. Kulturutgifter kr. per hode Endring % Fylker og kommuner til 10 Oslo og Akershus , , ,16 8,0 Buskerud , , ,31 4,7 Vest-Agder , , ,41 21,7 Rogaland , , ,60-0,6 Hordaland , , ,57-0,2 Sør-Trøndelag , , ,10-0,1 Troms , , ,50-1,7 Befolkning 2010: Oslo og Akershus , Buskerud , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sør- Trøndelag , Troms Bergen kommune Fordeling av tilskudd og driftsmidler har vært i tråd med politiske vedtak. Andre kulturaktiviteter reflekterer åpning av Fana kulturhus. Reduksjoner i noen kommunale institusjoner mellom 2009 og 2010 reflekterer lavere pensjonsutgifter. Regnskap kommunale kulturenheter Netto regnskap i 1000 kr Bergen Offentlige Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Arna og Åsane kulturkontor Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Fana og Ytrebygda kulturkontor Barnas kulturhus Bergen kulturskole Bergen byarkiv Fargespill Kunst Kultur og Psykisk Helse Den kulturelle skolesekken Den kulturelle bæremeisen Den kulturelle spaserstokk Bergen kommune netto tilskudd Kostra-funksjoner (i 1000 kr.) Vedtatt 2005 Vedtatt 2007 Carte Blanche. foto Erik Berg. Vedtatt 2009 Justert 2011 % endring 07 til 11 Kr. endr. 07 til 11 Barn og unge ,9 % Andre kulturaktiviteter ,2 % Bibliotek ,0 % Museer og kulturvern ,5 % Kunstformidling ,3 % Totalt ,1 % kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

8 Sammenligning storbyer 2010 Oslo har endret føringspraksis. Befolkningen øker fortere enn utgift ene, det gir Bergen fallende utgifter per hode Kulturbygg i 1000 kr til Kulturbygg per innbygger 2008 til ,3% ,0% Totale utgifter i 1000 kr til 2010 Totale utgifter per innbygger 2008 til ,4% 10,2% -4,0% 22,8% 3,3% 3,7% -3,0% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim ,2% -49,8% 16,2% 240,9% -21,2% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim kommunale kulturskoler i 1000 kr til 2010 kommunale kulturskoler per innbygger 2008 til ,0% ,9% ,0% ,6% 1,8% ,4% ,9% folkebibliotek i 1000 kr til Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim museer i 1000 kr til folkebibliotek per innbygger 2008 til ,1% 1,5% ,2% 250 2,3% 1,7% 1,3% 200-0,9% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim 200 museer per innbygger 2008 til ,0% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim ,8% 28,2% aktivitetstilbud b&u i 1000 kr til 2010 aktivitetstilbud b&u per innbygger 2008 til ,7% ,4% 9,0% ,2% ,9% -13,0% 3,5% 2,0% 1,5% -1,8% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim -100% kunstformidling i 1000 kr til kunstformidling per innbygger 2008 til ,4% 00 0 Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Andre kulturaktiviteter i 1000 kr til 2010 Andre kulturaktiviteter per innbygger 2008 til ,7% 105,6% 14,0% 4,7% 8,5% ,2% ,3% -15,6% -36,6% ,4% ,3% 6,7% 0 Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim Sammenlignet med de 10 største byene, har Bergen kommune lave kulturutgifter. Bergen er på 86 % av gjennomsnittet til bibliotek, 91 % til barn, unge og kulturskoler men 167 % til kunstformidling. Det siste reflekterer at Bergen er hjem til institusjoner med statlig finansiering. Totalt ligger Bergen på 92 % av stor bygjennomsnittet per innbygger til kultur ,2% Stavanger Kr.sand Drammen Oslo komm. Tromsø Bergen Trondheim kulturårbok for bergen kulturøkonomi kulturøkonomi 1.2 kulturårbok for bergen

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 !"#$%&'$"&%()*(" #+",+-! !"#$%&& '(#()%&*+,-.#&'.*/ Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Kulturårbok for Bergen Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Bergen.kommune.no/kultur Postboks 770 5020 Bergen 8 2 Kulturårbok for Bergen Innhold 3 Innhold Innledninger 4 DEL

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ØF-rapport nr 11/2005 Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal En utredning for Norsk kulturråd og Kultur- og kirkedepartementet Av Jorid Vaagland Østlandsforskning

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer