11 A. Enkelt B. Vanskelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11 A. Enkelt B. Vanskelig"

Transkript

1 11 A. Enkelt B. Vanskelig Som ei første tilnærming til å avklare hvorvidt språket i avisenes nyhetsartikler er blitt enklere eller vanskeligere, vil jeg kommentere periodelengde og ordlengde de to sentrale faktorene i C. H. Bjørnssons metode for å måle lesbarhet. Jeg har valgt å analysere materialet etter Bjørnssons metode. Finn-Erik Vinje har presentert den bl.a. i boka Journalistspråket (1982), og metoden er kjent i journalistmiljøet. Bl.a. har Institutt for journalistikk i Fredrikstad utvikla et dataprogram IJLIX som gjør det mulig å måle lesbarhet datamaskinelt. Jeg har imidlertid målt manuelt i denne undersøkelsen, for å være sikker på at jeg fulgte Bjørnssons prosedyrer helt nøyaktig, og for å være sikker på at framgangsmåten var lik for hele materialet. Da jeg prøvde IJLIX på materialet, ble unøyaktigheten for stor, fordi programmet oppfatta punktum etterfulgt av stor bokstav som periodegrense. Dermed ble alle forkortinger etterfulgt av substantiv oppfatta som perioder i Adresseavisen, Dagbladet, Gudbrandsdølen og Sunnhordland. (Nordlys skrev substantivene som ikke innleda perioder, med liten forbokstav i 1903.) Et annet dataprogram jeg prøvde, kalt DIGILIX (utvikla av Are Egner Paulsen), hadde samme svakhet. Bjørnssons metode måler ikke alltid hvor lesbar en tekst er. Lesbarhet avhenger også av emne, symbolikk, struktur, tekstsammenheng, informasjonstetthet, redundans og inferens ikke bare av periodelengde og ordlengde. Dag Solstads lange perioder i en roman kan godt være enkle å lese, mens et dikt med korte perioder kan være vanskelig. Slike forhold kan ikke Bjørnssons metode innfange. Trulig er de rent språklige kategoriene de minst viktige for å avgjøre hvor vanskelig lesbar en tekst er. Likevel er de neppe helt uten betydning. Når vi måler periodelengde, måler vi implisitt også kompleksitet i perioden. Komplekse perioder med innskudd og underordninger er lengre enn de enkle strukturene. Periodelengde er berørt i Y30 og Y101. Når vi måler ordlengde, måler vi implisitt også kompleksiteten i orda iallfall hva gjennomsnittsverdier angår. Sammensatte ord er mer informasjonstette enn usammensatte, og de er lengre. Sjeldne ord og fremmedord er vanskeligere enn vanlige og norske, og de er gjennomgående lengre. Om ikke annet vil ei såkalt liks-måling kunne angi stilistiske endringer i periodebygning og ordvalg. Hypotesen er at periodene er blitt kortere og orda lengre over tid, og at lesbarhetsindeksen blir lavere: "Utvecklingen har gått mot en allt enklare syntax och kortare meningar. Däremot har allt längre ord kommit in i det offentliga språket" (Lindstedt 1998:256). Trulig er også periodestrukturen blitt enklere: So sind statistisch nachweisbar die Sätze der Schriftsprache im Durchschnitt kürzer geworden. Sie sind auch einfacher gebaut, indem auf den gebrauch von Nebensätzen weitgehend verzichtet wird. (Eggers 1980:204). Nyhetsartikler i ei avis er skrevet på en symbolfri og stilistisk forholdsvis uraffinert sakprosa som skulle kunne egne seg ganske bra for ei lesbarhetsmåling etter Bjørnssons metode. Dessuten er materialet enhetlig i type, sia det er avgrensa. Tabell 132 i vedlegg 6 gir et oversyn over antall perioder i materialet. Også perioder som utgjøres av setningsemner, er tatt med der. Færrest perioder hadde 1963-materialet. Periodene er dermed i gjennomsnitt blitt kortere fra 1963 til Totalt var det imidlertid flest perioder i Det skyldes særlig det høge antallet i Nordlys. Grunnen til det høge antallet der er hovedsakelig at enkeltvedtak i kommunestyrereferater ble lista opp i form av setningsemner. 348

2 Gjennomsnittsavviket er størst i 1933 og minst i At forskjellen mellom avisene var stor i 1903 og 1933 og liten i 1963 og 1993, viser kanskje at nyhetsspråket i avisene er blitt mer ensarta i de siste tiåra enn det var på første halvdel av 1900-tallet Periodelengde Jeg har målt gjennomsnittlig periodelengde for hele materialet under ett (diagram 11.1) og for hele materialet som et gjennomsnitt ut fra verdiene for hver enkelt artikkel (tabell 133 i vedlegg 6). De to framgangsmåtene gir litt ulike tall, men samme tendens. Det er enklest å måle slik jeg har gjort i tabell 133, men mest nøyaktig å måle slik jeg har gjort i diagram 11.1: 349

3 Diagram 11.1 Ord pr. periode 25 Gjennomsnittlig antall Adresseavisen Dagbladet Gudbrandsdølen Nordlys Sunnhordland År 1: 1903, 2: 1933, 3: 1963 og 4: 1993 Begge framgangsmåter viste at periodene i gjennomsnitt var lengst i Det ekstremt lave tallet for gjennomsnittlig periodelengde som framkommer for Nordlys i 1933 når vi regner ut fra materialet som helhet, skyldes mange setningsemner i referater fra møter i kommunale organer særlig (se tidligere kommentar til tabell 132, som viser hvordan antall perioder er fordelt i korpuset). Dette forholdet blir kamuflert når vi regner ut fra verdiene for hver enkelt artikkel, fordi stiltrekket var forbeholdt ganske få men lange artikler. Til sammenlikning kan vi nevne at Jan Svensson fant 17,6 ord pr. makrosyntagme i nyhetstekstene i sitt svenske materiale fra For de andre årgangene i hans materiale var fordelinga slik: , , , ,0 (Svensson 1993:52) Tendensen til å bruke kortere perioder i nyhetsartiklene de siste par tiåra avtegnes i både Svenssons og mitt materiale. Svensson analyserte ca ord nyhetstekster pr. årgang altså bare en tidel av den mengden mine observasjoner bygger på. Til gjengjeld supplerte han hver årgang med om lag 5000 ord fra riksdagens debattprotokoll, ca ord fra avislederartikler og snaue ord fra fagforeningspresse altså i alt bortimot ord pr. årgang for hele materialet (op.cit.:45-47). 350

4 Svensson brukte tiårsintervaller fra og med 1945 til og med I Hans Strands materiale fra 1976 var antall ord pr. "mening" 14,3 (Strand 1984:25). I Per Ledins 1902-materiale hadde de sosialdemokratiske avisene i gjennomsnitt 20,8 ord pr. periode, og de borgerlige 21,6 i artiklene med lokalnytt (Ledin 1995:140). I møtereferatene fra 1902 var tallet 20,1 (op.cit.:173). Gjennomsnittlig periodelengde for allmenne reportasjer i Dagens Nyheter var 23,4 ord i 1890 og 16,1 ord i 1964 (Teleman og Wieselgren:110f). Gösta Holm skriver om svensk avisspråk i perioden : Meningslängden, mätt i antalet ord, och mängden av komplicerade satskonstruktioner ('bisatsinskott', 'satsförkortningar' o.d.) har gått ned betydligt, till fromma för det snabba tillägnandet. Alldeles särskilt stor är skillnaden i meningslängd mellan 1890-talets och 1960-talets kulturartiklar. Men även reportage- och ledarspråket har förändrats. (Holm 1967:119) Periodelengde behandles i de fleste svenske journalistikkhandbøker som er gitt ut i perioden (Lindstedt 1998:201). Cathrine Fabricius-Hansen og Kåre Solfjeld har sammenlikna syntaktiske trekk i to tyske og tre norske aviser fra De norske avisene var Aftenposten, Arbeiderbladet og Dagbladet, og stoffet som ble analysert, var lederartikler, nyhetsartikler, økonomiartikler og kulturartikler. Gjennomsnittlig periodelengde i de norske avisene var 17,4. I Dagbladet var den 17,0 (Fabricius- Hansen og Solfjeld 1994:80). Det samsvarer bra med mine tall. Gjennomsnittlig periodelengde i artiklene med rent skriftlige kilder og artiklene med rent muntlige kilder framgår av tabellene 134 og 135 i vedlegg 6. Verdiene i kolonnene "ADGN" og "Alle" er beregna ut fra materialet som helhet. De er ikke gjennomsnitt av summerte verdier for enkeltavisene. Sammenlikningen mellom årgangene blir da mer nøyaktig, idet verdiene bygger direkte på fordelinga i tekstene samla for hver årgang. Imidlertid får tendensen i avisene med mest stoff i kildetypen da innvirkning på resultatet. Ved den enklere framgangsmåten, der "ADGN"- og "Alle"-verdiene er gjennomsnitt av summerte verdier for enkeltavisene, får tendensen i ei avis med liten tekstmengde i kildetypen like stor vekt som tendensen i ei avis med mye tekst i kildetypen. Jeg regna først ut gjennomsnitt av summerte verdier for enkeltavisene, men fant ut at representativiteten er bedre når en stor tekstmengde virker inn på totalen, enn når en liten gjør det. Forskjellen mellom resultatene ved de to framgangsmåtene er imidlertid små, og tendensen er lik. Framgangsmåten jeg har valgt for tabellene 134 og 135, er brukt også i de andre tabellene over skriftlige og muntlige kilder dersom det ikke opplyses om noe annet. Ifølge tabellene 134 og 135 i vedlegg 6 ser periodelengden over tid ut til å være gradvis mindre avhengig av om kildene er skriftlige eller muntlige. Både i artikler med rent skriftlige og i artikler med rent muntlige kilder var periodene gjennomgående lengre i 1963 enn i de andre årgangene. Forskjellen mellom avisene var imidlertid liten. I artikler med rent muntlige kilder var forskjellen mellom avisene liten også i Ordlengde Tabell 136 i vedlegg 6 gir en oversikt over antall lange ord i korpuset. Den viser at det var flest i 1903 og 1933, færrest i Hypotesen (Vinje 1988:85; Lindstedt 1998:256) ble ikke bekrefta hva ordlengde angikk. Det er blitt gradvis færre lange ord over tid. 351

5 Gjennomsnittsavviket er stort i de to første årgangene og lite i de to siste. Trass i at avisene totalt hadde flest lange ord i 1903 og 1933, var det også her forskjellen mellom avisene innbyrdes var størst. De laveste verdiene i tabellen har Nordlys i 1903 og Dagbladet i Også Sunnhordland har lave verdier i de tre første årgangene. Mitt resultat her avviker litt fra Svenssons. Hans verdier er litt høgere enn mine, og holder stort sett samme nivå over tid (Svensson 1993:63). Han skiller imidlertid ikke ut verdiene for nyhetstekstene separat. Dessuten er mitt tidsspenn større, og nyhetsmaterialet mer omfattende. Forskjellen kan for øvrig også skyldes at noen svenske morfologiske endinger er lengre enn tilsvarende norske (svensk: -erna, norsk: -ene; svensk: -ande, norsk: -ing). Også prosentandel lange ord ble målt etter tilsvarende to framgangsmåter som jeg brukte da jeg målte gjennomsnittlig periodelengde. Begge målingene viser høgest verdi i de to tidligste årgangene, lavest i de to seneste. Verdien må sies å være lik i 1963 og Diagram 11.2 bygger på årgang totalt; tabell 137 i vedlegg 6 bygger på enkeltartikler: 352

6 Diagram 11.2 Lange ord Prosentandel av alle ord Adresseavisen Dagbladet Gudbrandsdølen Nordlys Sunnhordland År 1: 1903, 2: 1933, 3: 1963 og 4: 1993 I årgangene innbyrdes er forskjellen mellom avisene minst i de to siste årgangene, særlig Størst er den i 1903, nest størst i Dagbladet og Sunnhordland har forholdsvis færre lange ord enn de andre avisene i Dagbladet har gjennom sin journalistiske metode større innslag av muntlighet. Sunnhordland er som nynorskavis forholdsvis lite prega av skriftlig stil. Høgere verdier senere kan tyde på at skriftpreget tiltar med økt bokmålsdominans i offentligheten og svekka posisjon for nynorsken. I Dagbladet er forskjellen fra 1903 til 1933 bemerkelsesverdig stor. Det kan vise skiftet fra partiavis til nyhetsavis på slutten av 1920-tallet (Røgeberg 1959 og Roksvold 1997). I Strands materiale fra 1976 var gjennomsnittlig ordlengde 24,4 (Strand 1984:25). I Per Ledins materiale fra 1902 hadde de sosialdemokratiske avisene 32,5 prosent lange ord, og de borgerlige 33 prosent (Ledin 1995:138). Verdiene for gjennomsnittlig ordlengde i artiklene med rent skriftlige kilder og artiklene med rent muntlige kilder framgår av tabellene 138 og 139 i vedlegg 6. Det brukes klart færre lange ord i artikler med rent muntlige enn i artikler med rent skriftlige kilder. Andelen lange ord i artikler med rent muntlige kilder er litt større i 1993 enn i de andre årgangene. Ellers er mønsteret jevnt når vi sammenlikner årgangene. I artikler med rent skriftlige kilder brukes over tid gradvis forholdsvis færre lange ord, men forskjellen mellom årgangene er ikke stor. Forskjellen mellom avisene er størst i de to tidligste årgangene, minst i I oversikten over artikler med rent skriftlige kilder utmerker Dagbladet seg med lav og Nordlys med høg verdi i Til gjengjeld har Nordlys-artiklene med rent muntlige kilder i 1903 svært få lange ord. 353

7 11.3 Lesbarhetsindeks De ulike framgangsmåtene gir også litt ulike verdier når jeg summerer gjennomsnittlig periodelengde og prosentandel lange ord. Diagram 11.3 bygger på årgang totalt; tabell 140 i vedlegg 6 bygger på de enkelte artikler. Diagram 11.3 Lesbarhet Indeks Adresseavisen Dagbladet Gudbrandsdølen Nordlys Sunnhordland År 1: 1903, 2: 1933, 3: 1963 og 4: 1993 Begge framgangsmåtene viser at og 1963-materialet har om lag samme lesbarhetsindeks, mens den var lavere i 1993 og høgere i Artiklene i 1993 skulle ut ifra liks-målinga være lettere å lese enn de eldre artiklene. Hypotesen (Vinje 1988:84) ble dermed bekrefta. Vi noterer at lesbarhetsindeksen for de tre siste årgangene er lav i nynorskavisa. Helt fra A. O. Vinjes "Dølen" av har lesbarhetsindeksen vært lavere i landsmåls-/nynorskpressa enn i riksmål-/bokmålsavisene (Roksvold 1985:228,235). I materialet sett under ett er likevel lesbarhetsindeksen lavest i Nordlys fra Det kan virke som stilistiske utslag av en arbeideroffentlighet. Nordlys hadde en klar sosialistisk politisk profil, og hadde arbeiderklassa som si målgruppe. I arbeiderklassa var leseferdigheten jevnt over ikke så god som i borgerskapet (Vannebo 1984b:4,27,35,159,161), som de andre avisene i større grad hadde som målgruppe. I 1903 er lesbarhetsindeksen høgest i Dagbladet og Adresseavisen, i 1933 og 1963 i Adresseavisen og Nordlys og i 1993 i Adresseavisen. I Nordlys er det altså 1903-årgangen som skiller seg ut. Arbeideroffentligheten fører der ikke til enklere språk i de andre årgangene. Per Ledin skriver til sammenlikning om svensk arbeiderpresse i perioden : We know that the early labour movement was engaged in a local and basically spoken 354

8 public sphere. Many of the articles in the newspapers were read aloud at rallies. The huge breakthrough and institutionalization of the labour movement in the first decade of the 20th century presumably resulted in an increased use of written texts... Some qualitative analyses reveal that the style in the earliest local news articles is dialogic and engaged. The social democratic newspapers allude to spoken discourse situations, which has the ideological function of creating solidarity with the workers/readers. But the style is inconsistent, since allusions to orality are mixed with bureaucratic and typically written features. This creates both solidarity and respectability. (Ledin 1995:201) Videre har løssalgstabloiden lav lesbarhetsindeks i At indeksen i Dagbladet også var lavere i 1933 enn i 1963, vil jeg se i sammenheng med dels at Dagbladet i liten grad brukte skriftlige kilder i 1933, dels at omlegginga til nyhetsavis var særlig tydelig der på slutten av 1920-tallet (Røgeberg 1959). I vurdering av de to måtene å regne ut både periodelenge, ordlengde og lesbarhetsindeks på, mener jeg framgangsmåten bygd på årgang totalt er den riktigste. Da er tekstmengden som hvert tall bygger på, større og representativiteten dermed bedre. At resultatene ved de to framgangsmåtene likevel er så like, ser jeg som et indisium på at materialet er stort nok til at en kan konkludere om tendenser. Gjennomsnittlig lesbarhetsindeks i Strands materiale var 39 lavere for "kvälls- och veckotidningsreportage", høgere for "morgontidningsreportage" (Strand 1984:25). Lesbarhetsindeks i artiklene med rent skriftlige kilder og artiklene med rent muntlige kilder framgår av tabellene 141 og 142 i vedlegg 6. Lesbarhetsindeksen er markant høgere i artikler med rent skriftlige enn i artikler med rent muntlige kilder. I artikler med rent muntlige kilder er lesbarhetsindeksen ganske lik i de fire årgangene. I artikler med rent skriftlige kilder er den litt lavere i 1993 og litt høgere i 1903 enn i 1933 og Periodestruktur Periodestruktur behandles i de fleste svenske journalistikkhandbøker som er gitt ut i perioden Rådene er: "Man ska undvika att krångla till satsfogningen... Onödiga bisatser gör inte bilden tydligare utan suddar ut den språklige bilden." (Lindstedt 1998:203). Danske journaliststudenter får dette rådet: "Kontrollér, at dine sætninger har en passende længde. Undgå de meget lange sætninger med flere efterslebende bisætninger" (Grunwald mfl. 1992:91). Som et første mål på periodestruktur kan vi registrere totalt antall leddsetninger. Ett problem ved registreringa vil jeg straks gjøre oppmerksom på, fordi den løsningen som velges, kan virke inn på resultatet i analysen av leddsetningsfrekvens, nominale leddsetninger, foranstilte leddsetninger og underordningsgrad. Når et sitat ved direkte framstilling (Faarlund mfl.: ) er fulgt av et siteringsverb (= anføringsverb; latin: "inquit"), kan sitatet oppfattes som direkte objekt for siteringsverbet, og dermed som en foranstilt nominal leddsetning. I perioden "- Vi har kalkulert med bortfallet av inntektene fra LOOC, og regner derfor ikke med at barnehagen vil koste mer for de som blir igjen, sier styreleder i Ro barnehage, Heidi Sæterbakken" (G947) kan helheten"- Vi har kalkulert med bortfallet av inntektene fra LOOC, og regner derfor ikke med at barnehagen vil koste mer for de som blir igjen" klassifiseres som leddsetning, sia den fungerer som objekt for "sier". Helheten er formelt en hovedsetning, men funksjonelt en leddsetning. 355

9 Fabricius-Hansen og Solfjeld regner direkte tale som leddsetning: Als Sätze realisierte Akkusativobjekte / direkte Objekte sind nicht selten direkte Rede. So sind z.b. die folgenden kursivierten Sätze als Akkusativobjekte / direkte Objekte im Vorfeld registriert worden...: 'Auch bei der Ertragsentwicklung haben wir schon Anschluss gefunden', berichtet Dornemann... Men tross alt har de jo åtte ukers sommerferie, sier Nina. (Fabricius-Hansen og Solfjeld 1994:37) Sitater fulgt av siteringsverb har vi også i artikler med rent skriftlige kilder. I "Her ligg ei utfordring, heiter det i handlingsplanen" (S920) vil "Her ligg ei utfordring" i samsvar med tankegangen ovafor oppfattes som leddsetning. Dersom siteringsverbet er foranstilt og fulgt av et kolon, oppfattes kolonet som ei periodegrense. I slike tilfeller regnes derfor ikke sitater som leddsetninger. Leddsetninger som omfatter sitater fulgt av siteringsverb, kaller jeg "funksjonelle leddsetninger" (Vinje 1970a:40f) eller "leddsetninger registrert på funksjonelt grunnlag". Ved den andre analysemåten regnes ikke sitater fulgt av siteringsverb med, sia de formelt er hovedsetninger (ibid.). De leddsetningene som registreres etter dette kriteriet, kaller jeg "formelle leddsetninger" eller "leddsetninger registrert på formelt grunnlag". En struktur med sitat fulgt av siteringsverb er etter mitt syn syntaktisk like kompleks som ei indirekte framstilling. Sia jeg skal måle syntaktisk kompleksitet, har jeg valgt først og fremst å klassifisere etter syntaktisk funksjon. Det fører i eksempelet fra G947 til at "at barnehagen vil koste mer for de som blir igjen" blir oppfatta som leddsetning i andre grad, mens "som blir igjen" er klassifisert som leddsetning i tredje grad. Ved registrering på formelt grunnlag blir "at barnehagen vil koste mer for de som blir igjen" leddsetning i første grad, mens "som blir igjen" da blir klassifisert som leddsetning i andre grad. For å gi et inntrykk av hvordan valget av skillekriterium virker inn på resultatet, supplerer jeg analysen med oversikt over formelle leddsetninger, men analysen av funksjonelle leddsetninger plasseres først i underkapitlene om leddsetninger. Ut fra periodelengden kunne en ha venta at 1993-materialet hadde færrest leddsetninger. Når 1993-materialet isteden (ifølge tabell 143 i vedlegg 6) har flest, avspeiler det at innslag av direkte tale øker frekvensen av foranstilte nominale leddsetninger (op.cit.:35f). Sia direkte talegjengivelse fra muntlige kilder er mye vanligere i 1993 enn i de andre årgangene, vil periodene i 1993 på denne måten framstå som forholdsvis innfløkte. Direkte talegjengivelse bringer variasjon i framstillinga og gir nærhet til stoffet gjennom møte med et menneske, men periodestrukturen blir mer kompleks. Dette forholdet kan Bjørnssons metode for å måle lesbarhet ikke fange inn. Med en noe kompleks periodestruktur kan det tenkes at 1993-tekstene er vanskeligere å lese enn den lave lesbarhetsindeksen gir inntrykk av. Gjennomsnittsavviket er minst i 1903 og 1963, størst i 1933 og Hvis vi registrerer setningene på formelt grunnlag, får vi litt lavere tall. (Se tabell 144 i vedlegg 6.) Flest formelle leddsetninger hadde og 1933-materialet, færrest hadde materialet. Hva enten en registrerer leddsetninger på funksjonelt eller formelt grunnlag, ser det ut til at leddsetninger heller er blitt mer enn mindre utbredt fra 1963 til 1993 i avisenes nyhetsspråk. Denne tendensen kan ses i sammenheng med utviklinga av nominaliseringer. Når avisjournalistene bruker flere leddsetninger, kan det hende de bruker færre nominaliseringer. 356

10 For formelle leddsetninger er gjennomsnittsavviket klart større i 1933 enn i de andre årgangene. Ved interreliabilitetstesten (test A)er formelle leddsetninger registrert. Testen viste et samsvar på hele 0,96. Svenssons nyhetstekster har litt flere "bisatser" pr ord tekst enn materialet mitt (Svensson 1993:124). Det kan skyldes at han regner "satsförkortningar" (op.cit.:55) som "bisatser". Slike har jeg ikke tatt med. Imidlertid likner tendensen over tid. I tabell 145 i vedlegg 6 står "SM" for Svenssons materiale, "RM" for mitt materiale, "fu" for "funksjonelle leddsetninger" og "fo" for "formelle leddsetninger". I nyhetstekstene Svensson har undersøkt, var det forholdsvis flere "bisatser" i de to siste årgangene enn i de tidligere. Hans totalmateriale viste derimot at det over tid ble færre "bisatser" pr ord (op.cit.:53). Riksdagstekstene i Svenssons materiale har gradvis færre "bisatser" pr ord fra 1945 til 1975, men fra 1975 til 1985 stiger tendensen der markant (op.cit.:70). I lederartiklene er det færre "bisatser" pr ord i både 1945 og 1955 enn i 1965 og Færrest var det imidlertid i 1985 (op.cit.:100). Mine tall viser fallende tendens til Frekvensen av funksjonelle leddsetninger øker markant i 1993, mens de formelle ser ut til å ha en mer stabil frekvens over tid. Leddsetningsfrekvensen i mitt materiale tegner en kurve som likner på den til Svenssons nyhetstekster (og riksdagstekster). Svensson klargjør ikke om han kategoriserer formelt eller funksjonelt. Imidlertid påpeker han at de "omkategoriserade satserna, dvs. i realiteten svansanföringar" (= etterstilt siteringsverb) har økt over tid. Den iakttakelsen er viktig også for meg, som jeg har redegjort for ovafor. Svensson skriver at denna ökning reflekterar en förändring i journalistisk praxis, nämligen att det har blivit allt vanligare med pratminussekvenser (sekvenser innledda med tankstreck), där de intervjuade personernas egna formuleringar återges.... Svansanföringarnas ökade frekvens är ett ganska tydligt exempel på hur ett visst journalistiskt skrivsätt slår igenom och ersätter andra uttryckstyper. (Op.cit.:125) Per Ledins verdier for "antal bisatser per 1000 ord" i 1902 er overraskende lave: 33,9 i sosialdemokratiske aviser og 32,9 i borgerlige (Ledin 1995:140). Gjennomsnittlig antall leddsetninger pr. periode var ifølge diagram 11.4 lavest i Det forholdsvis lave tallet for Nordlys i 1933 skyldes at noen tekster der hadde mange setningsemner, slik at antall perioder ble høgt: 357

11 Diagram 11.4 Funksjonelle leddsetninger 1 Gjennomsnittlig antall pr. periode 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Adresseavisen Dagbladet Gudbrandsdølen Nordlys Sunnhordland År 1: 1903, 2: 1933, 3: 1963 og 4: 1993 Holder vi Nordlys utenom, blir gjennomsnittstalla for de andre avisene slik: , , , ,72 I Adresseavisen, Dagbladet, Gudbrandsdølen og Sunnhordland samla er det bare ubetydelig færre leddsetninger pr. periode i 1933 enn senere. I disse avisene kan en si forholdet mellom antall leddsetninger og antall perioder har holdt seg konstant over tid i materialet som er undersøkt. Av avisene i materialet bruker Sunnhordland i hvert av tidskutta forholdsvis færre leddsetninger enn bokmålsavisene sett under ett. Det er som en skulle vente, ut ifra at nynorsksyntaksen tradisjonelt er mer muntlig prega enn bokmålssyntaksen. Tilsvarende tall for Svenssons materiale ser slik ut: , , , , ,72 (Svensson 1993:124) 358

12 Svenssons tall for 1965, 1975 og 1985 passer godt med mine. Oversikten over formelle leddsetninger (tabell 146 i vedlegg 6) viser at det var færre formelle leddsetninger pr. periode i 1993 enn i Ellers likner mønsteret det vi fant da vi analyserte funksjonelle leddsetninger. Antall funksjonelle leddsetninger pr ord i artikler med rent skriftlige og rent muntlige kilder framgår av tabellene 147 og 148 i vedlegg 6. I alle årgangene er det flere funksjonelle leddsetninger pr ord i artikler med rent muntlige kilder enn i artikler med rent skriftlige kilder. Forskjellen er minst i 1903, der innslaget av foranstilte sitater også er minst. Foranstilte sitater var imidlertid ikke svært utbredte i 1933 og 1963 heller. Verdiene er naturlig nok lavere for formelle enn for funksjonelle leddsetninger, som tabellene 149 og 150 i vedlegg 6 viser, men tendensen er ganske lik. I begge tilfeller er det forholdsvis flere leddsetninger i artikler med rent muntlige enn i artikler med rent skriftlige kilder. Når vi registrerer bare formelle leddsetninger, ser vi imidlertid at leddsetningsfrekvensen ved begge kildetyper er lavest i I artiklene med rent muntlige kilder hadde funksjonelle leddsetninger høgere frekvens i 1993 enn i de andre årgangene, da vi i 1993 hadde mange sitater fulgt av siteringsverb Leddsetningstyper Det kan så være interessant å kartlegge fordelinga av leddsetningstyper. Jeg viser først oversikt over de nominale, deretter de adjektiviske og til slutt de adverbiale. Fordi systematikken i opptellinga derved blir enklere, og fordi begrepa er godt kjente (Knudsen 1856:43;Vinje 1970a:53), beholder jeg den tradisjonelle inndelinga i leddsetningstyper og ikke den nyere, som skiller mellom eksplikative og implikative leddsetninger (Faarlund mfl. 1997:976,1050) Nominale leddsetninger Eksempler: 1. Han beklagede, at Komiteen havde slappet saa meget paa Kontrolbestemmelserne. (A099) 2. Med Interesse vil man derfor imødese Beretninger fra Observatorierne om, hvordan Linné har gereret sig i Tiden efter den sidste Formørkelse. (D037) 3. Man antar dog ikke, at Larveangrebet paa Kyneggen vil faa synderlig Betydning udenfor vedkommende Skog selv, da denne ligger isoleret. (G034) 4. Naar man en og anden gang tilfældigvis faar anledning til at kike i nævnte blad, vil man finde at indholdet, bortset fra avertissementerne, kun omhandler dr. Eriksen og socialisterne. (N042) 5. Det viste sig af den store Deltagelse, at der var Interesse for Sagen. (S018) 6. Der var kommet 3 tilbud om kjøp av "Kjeltun" og nevnden foreslo at Ivar Bagøiens bud på 2000 kroner på nærmere angitte betingelser. (A367) 359

13 7. Taleren trodde de fleste barnelæger har opdaget slike tilfelle. (D309) 8. Om denne sak blev der en lang debatt som endte med at alle fremsatte forslag blev forkastet. (G315) 9. I Karasjok er det stor strid om hvorvidt man bør slippe et selskap med 90 prosent utenlandsk kapital til på så gunstige vilkår som foran nevnt. (N389) 10. Eg helsar med gleda vedtaket um, at Noregs Varemessa iår skal haldast i Stavanger, Rogalands hovudstad, og eg hev den von at styret for Riksmessa ikkje skal verta vonbrote på noko vis. (S348) 11. Vi har forelagt saken for fylkeskontoret hvor vi får opplyst at protester ikke vil føre frem i dette tilfelle da kommunesammenslutningen mellom Snillfjord, Østre Heim og Ytre Agdenes er opp og avgjort av myndigheetne. (A608) 12. Her blir det den nyordning at det skal betales likt for alle slike dager. (D602) 13. Forsøket som Rondane og Dovrefjell reiselivslag gjorde for å få opplæringskurset for hotellbetjening, førte i første omgang ikke fram, heter det bl.a. i årsmeldingen laget har sendt ut foran årsmøtet kommende lørdag på Otta. (G624) 14. Det er nå klart at Stangnes-prosjektet som eventuell flyplass for Harstad-området nærmest er falt av bildet. (N633) 15. Dr. Moe meinte at med den store forskning som går føre seg skulle det ikkje verta mange årstider til før ein hadde våre dagars sjukdomar som kreft og hjartekarsjukdomar under kontroll. (S602) 16. Det er de åpenbart ikke fornøyd med, sier Reppesgaard til Adresseavisen. (A926) 17. Jeg kan tenke meg å bli skuespiller i framtiden, hvis det er en god slump penger å tjene på det, sier Ole. (D928) 18. Fylkestingets debatt om fylkeskommunens økonomi vil være det første varsel om hvordan partiene vil satse på nye valgutspill. (G949) 19. Han vil avvente i noen dager for å se om det likevel kommer noen flere norske båter. (N937) 20. Kven desse vert, er ikkje avgjort enno. (S935) Eksemplene 13, 16 og 17 viser leddsetninger som er funksjonelle, men ikke formelle. Antall nominale leddsetninger registrert på funksjonelt grunnlag framgår av tabell 151 i vedlegg 6. Diagram 11.5 viser andelen av alle leddsetninger: Diagram

14 Nominale leddsetninger 60 Prosentandel av alle leddsetninger Adresseavisen Dagbladet Gudbrandsdølen Nordlys Sunnhordland År 1: 1903, 2: 1933, 3: 1963 og 4: 1993 I 1933 og 1963 er to av fem leddsetninger nominale, i 1903 noe færre og i 1993 noe flere. Et større innslag av direkte sitater fulgt av siteringsverb i intervjuer i 1993 øker andelen av nominale leddsetninger. I Adresseavisen, Dagbladet og Gudbrandsdølen er annenhver leddsetning nominal i Hvis vi registrerer setningene på formelt grunnlag, får vi litt andre tall. (Se tabell 310 i vedlegg 6.) Andelen nominale leddsetninger registrert på formelt grunnlag ser ut til å være ganske stabil over tid, med høgest verdi i 1933 (tabell 152 i vedlegg 6). Den økningen i andelen nominale leddsetninger registrert på funksjonelt grunnlag som vi registrerte fra 1963 til 1993, kan ikke spores her. Størst forskjell mellom enkeltårganger har Nordlys, som hadde høgest verdi av alle avisene i 1933 og lavest i Samsvaret i interreliabilitetstesten (test A) er hele 0,99. Når jeg sammenlikner mine resultater med Svenssons (1993:124), slår jeg sammen hans kategorier "indirekta frågesatser" og "att-satser". Det høge 1993-tallet for funksjonelle leddsetninger har jeg gjort rede for ovafor. Tabell 153 i vedlegg 6 viser at de øvrige talla samsvarer bra i Svenssons og mitt materiale. Verdiene for formelle leddsetninger er lavere enn verdiene for funksjonelle. Tabellene 154, 155, 156 og 157 i vedlegg 6 gir en oversikt over antall nominale leddsetninger pr ord i artikler med skriftlige og muntlige kilder, registrert på funksjonelt og formelt grunnlag. I alle årgangene bortsett fra 1903 har artikler med rent muntlige kilder gjennomgående flere nominale funksjonelle leddsetninger pr ord enn artikler med rent skriftlige kilder har. Størst er forskjellen i Den store forskjellen der skyldes det økte innslaget av foranstilte nominale leddsetninger i direkte tale med siteringsverb. Mønsteret i tabellene 156 og 157 likner mønsteret i tabellene 154 og 155. I 1933, 1963 og 1993 hadde artiklene med rent muntlige kilder flere nominale formelle leddsetninger pr

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

All makt hos journalisten?

All makt hos journalisten? All makt hos journalisten? En casestudie av hva som påvirker journalisten i valg av nyheter Astrid Lund Engen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2.1. Innledning Dette kapitlet beskriver verdioppfatninger i den norske befolkningen. Det forteller dermed noe om hva folk flest forstår

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten.

Den magiske brøken. Cecilie Wright Lund. Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund September 2002 Den magiske brøken Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten. Cecilie Wright Lund f. 1954, cand. philol (litteraturvitenskap),

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2

Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2 Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2 2 Innholdsfortegnelse 1 Del I Klarhet s. 2 1.1 Om klarspråk og forvaltningen s. 2 1.2

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»?

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? NIBR-rapport 2014:6 Sigrid Stokstad Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,-og

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer