Referat FUG utvalgsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FUG utvalgsmøte"

Transkript

1 Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr Møtedato: mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl Torsdag 31. mai kl Til stede: Fra utvalget: Fra sekretariatet: Leder Christopher Beckham, nestleder Christian Hellevang, Ubah Abduqadir, Laila Aleksandersen Nutti, Synøve Buan, Elisabeth Strengen Gundersen, Øyvind Næss, varamedlem Tom Wennemo og varamedlem Helge Woie. Gro Hexeberg Dahl, Anne D. Nilsen, Kjersti Falck, Torill Braaten, Randi Jørgensen og påtroppende rådgiver Joachim Majambere. Kopi til: KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann Helen Elgsæther, Magnhild Aasan. Utdanningsdirektoratet v/dag Thomas Gisholt, Helge Lund, Merete Bækkevold Onsdag 30. mai kl hadde FUG møte med Utdanningsdirektøren i Hordaland, Kjellbjørg Lunde og seniorrådgiver Hanne Melander. Tema for presentasjon og samtale var tilsyn, sanksjoner og type klager. I tillegg ble aktuelle saker for skolesektoren og skole-hjem-samarbeid tatt opp og Utdanningsdirektøren ble utfordret på sitt syn på lekser. Onsdag 30. mai kl hadde FUG møte med reklamebyrået Bugs for å få informasjon om reklamefilm og kinoreklame. Onsdag 30. mai kl hadde FUG møte med skolebyråd Harald V. Hove om aktuelle skolepolitiske saker i Bergen kommune. Byråden var også opptatt av organisering av kommunalt foreldreutvalg. Torsdag 31. mai kl besøkte FUG SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning). Gjensidig informasjon stod på programmet. FUG fikk informasjon om arbeidet og ulike EU-programmer som grunnopplæringen kan dra nytte av. Torsdag 31. mai kl hadde FUG besøk av førsteamanuensis Eva Sunde fra Universitetet i Bergen. Hun har analysert forhold som påvirker arbeidet i skolen og samarbeidet mellom lærer og elev i doktoravhandlingen Utdanning, ulikhet og klasse. Hun la fram noe av innholdet i sin avhandling og inviterte til samtale om problemstillingene.

2 Saksliste: Sak FUG 30/2012: Sak FUG 31/2012: Sak FUG 32/2012: lekser Sak FUG 33/2012: Sak FUG 34/2012: Sak FUG 35/2012: Sak FUG 36/2012: fordypning Sak FUG 37/2012: Sak FUG 38/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste TV-reklame og kinoreklame a) Oppsummering av spørreundersøkelsen på nettet om b) Klassestørrelse betydning for læringsutbytte Evalueringsrapport om leksehjelpordningen Evaluering av NKUL - drøfte framtidig deltakelse Døve barn - integrering/segregering Videregående opplæring - fremmedspråk og språklig Kosthold og fysisk aktivitet hos ungdom Valg av vararepresentant til AU Sak FUG 39/2012: Foreldrekonferansen 2012 Sak FUG 40/2012: Sak FUG 41/2012: Sak FUG 42/2012: saker Sak FUG 43/2012: bedre Topp tre rådgivningssaker Lærertetthet Møte med statsråd Kristin Halvorsen 4. juni innspill til Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for læring Eventuelt Referatsaker Orienteringssaker

3 Godkjenning av innkalling og saksliste ghd Sak FUG: 30/ Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. TV-reklame og kinoreklame tob Sak FUG: 31/ Presentasjon fra CABA ligger på projectplace FUG produserer en animasjonsfilm som vises som kinoreklame i de fire største byene. Deretter kan filmen brukes fritt legges på våre nettsider og brukes som åpning på foredrag. Arbeidsgruppen for den kreative prosessen er Christopher Beckham, Øyvind Næss, Laila Aleksandersen Nutti og to fra sekretariat. Innspillene legges i en mappe på projectplace. Storyboard sendes ut til hele utvalget. Produksjon av kinoreklame

4 Evalueringer av SKAP dialog har vist at kjennskapet til FUG må økes Ved kinoreklame når vi en spisset målgruppe gjennom familiefilmer Kjøper garanterte seere Hovedvekten av seerne er i de store byene 3-4 ganger bedre gjennomslag enn TV reklame: fullt fokus og positiv innstilling Kinoreklame treffer foreldrene på flere nivåer enn bare logikk og sunn fornuft Kjennskap til FUG I forbindelse med kampanjen SKAP dialog har vi hatt flere evalueringer både blant tillitsvalgte foreldre og vanlige foreldre. Samtlige har vist at det er et dårlig kjennskap til FUG, selv blant tillitsvalgte foreldre og på tross av at FUG har brukt store ressurser opp gjennom årene på å skape en tydelig lederskikkelse i media ved å kommentere og fronte saker. En gjennomgående oppfatning har vært at de kjenner igjen lederen som person, men ikke har fått med seg at det er hjem-skole-samarbeid det gjelder eller at det er FUG lederen uttaler seg på vegne av. Når foreldrene har blitt eksponert for materiellet vårt og nettsidene våre, har de blitt veldig positivt overrasket, og flere har uttrykt at dette må de formidle videre for her er det jo så mye nyttig stoff for oss! a) Oppsummering av spørreundersøkelsen på nettet om lekser b) Klassestørrelse betydning for læringsutbytte kjf Sak FUG: 32/ Oppsummering av spørreundersøkelsen både til epost-respondenter og de som har svart på nett delt ut på møtet. - Artikkel om klassestørrelse: B/Samfunn/Hverdagsliv/-Mindre-klasser-gir-bedre-skoleresultater/#.T2wkzeo- K34.facebook

5 FUG mener at elever skal få lekser lekser har en viktig funksjon for at elevene skal nå sine læringsmål. - Et godt samarbeid mellom hjem og skole betinger at foreldrene engasjerer seg i barnas skolehverdag. Selv om FUGs lekseundersøkelse er delt i synet på hvor lekser skal gjøres, mener FUG at en gjennomgang av lekser hjemme kan bidra til dette. - Det viktigste er at foreldrene bryr seg, spør og har en positiv holdning til skole og utdanning. - Leksehjelp må gis av kvalifisert personale. - FUG mener at leksehjelpstilbudet må utvides til å gjelde ungdomstrinnet og etter hvert alle trinn i grunnskolen. Dette er spesielt viktig for de elevene som ikke kan få leksehjelp hjemme, og for elevene på de høyeste trinnene. Leksehjelp innfases fra 10.trinn og videreføres nedover på trinnene. - Vi må ha en diskusjon i skole-norge om hva en lekse er. Det skal være kjent stoff som skal repeteres hjemme. - Hjemmelekse må gås igjennom av læreren i etterkant. Bare på den måten får elever og evt. foreldre en tilbakemelding på om den er gjort riktig. - Leksehjelp må være en del av opplæringen. - Retten gratis skyss må også gjelde i forbindelse med leksehjelp. - Lekser kan bidra til læringsarbeidet gjennom repetisjon. Det kan føre til bedre forståelse og overlæring. Hva er en god lekse: - Kjent stoff - Tydelig for eleven hva som er oppgaven - Tilpasset elevenes mestringsnivå både når det gjelder vanskelighetsgrad, mengde og forventet tidsbruk. - Lærer må gi tilbakemelding - Eleven må ha blitt motivert for oppgaven - Eleven må ha forståelse for at oppgavene er relevante for oppnåelse av læringsmålene Saken om klassestørrelse behandles sammen med sak om lærertetthet

6 Evalueringsrapport om leksehjelpstilbudet 1.-4.trinn rhj Sak FUG: 33/ Litt vanskelig at alle skal med! Rapport 1 - Sammendrag av evalueringsrapporten - Utvalget tar rapporten til etterretning - Laila Aleksandersen Nutti og Elisabeth Strengen Gundersen skriver et utkast om hva er en god lekse. Det legges på projectplace til kommentarer. Fra skolestart 2010 ble alle kommuner pålagt å tilby leksehjelp til elever på årstrinn. Forskningsinstituttet NOVA har laget en rapport og vil lage en avsluttende rapport våren De har seks punkter de ser spesielt på. Rapportene vil bli noe overlappende, men hovedvekten i denne rapporten er på de fire første, og hovedvekten i den andre rapporten er på de to siste. De seks punktene er: Hvordan kommunene og skolene har planlagt tilbudet om leksehjelp Hvordan skolene har utformet og gjennomført leksehjelptilbudet Hva leksehjelpen innebærer i praksis i den enkelte skole Hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere vurderer at tiltaket fungerer Hvordan foreldrene vurderer tilbudet som barna deres har fått og om tilbudet om leksehjelp har hatt konsekvenser for hvordan foreldrene involveres i barnas skolearbeid I hvilken grad og på hvilken måte leksehjelpen har betydning for elevenes læringsresultater Det er de to siste punktene og dermed den neste rapporten som er av mest interesse for FUG.

7 Evaluering av NKUL drøfte framtidig deltakelse rhj Sak FUG: 34/ Rapport fra siste NKUL ligger på projectplace Saken tas opp på desembermøtet. Da legges en strategi for hvor vi skal delta med stand og foredrag i Døve barn - integrering/segregering tob Sak FUG: 35/ Ingen Vi utsetter saken til Døveforbundet har bestemt seg for hva de ønsker av FUG. - Døve barn skal tilbake i kommunene de bor i. Kommunene har ikke kompetanse til å ta imot dem. - Kan FUG prøve å ivareta de døve barna som nå etter hvert skal plasseres ut i vanlige kommunale skoler? - Kan FUG se på forholdene for døve foreldre når det gjelder hjem-skolesamarbeid? I dag får man ofte ikke tolk og kan derfor ikke delta på foreldremøter, kan ikke ta verv i FAU, SU og SMU. (i tillegg er det skolene som må betale for tolkene)

8 Videregående opplæring - fremmedspråk og språklig fordypning tw Sak FUG: 36/ Saksframstilling ligger på projectplace FUG skal arbeide for at - elevene skal ha tilbud om minst to fremmedspråk på ungdomstrinnet - elever med fremmedspråk nivå I fra ungdomstrinnet skal ha rett til å fortsette med det samme fremmedspråket på nivå II i videregående skole - alle elever skal ha tilbud om arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk på ungdomstrinnet - språklig fordypning fjernes som alternativ til fremmedspråk på ungdomstrinnet og erstattes av en tidsressurs som elevene skal bruke til å styrke de grunnleggende ferdighetene og forbedre måloppnåelsen i de vanlige fagene Elever som ønsker fremmedspråk må ha valgmuligheter på ungdomstrinnet og rett til å fortsette med det samme fremmedspråket i videregående skole. På ungdomstrinnet skal alle elever kunne velge arbeidslivsfag som hovedalternativ til fremmedspråk. Elever som verken ønsker fremmedspråk eller arbeidslivsfag bør kunne bruke den avsatte tiden på en fleksibel måte til ferdighetstrening og til å arbeide med fag der målene ikke er nådd. I stedet for et fag med læreplan og karakterer blir ferdighetstrening snarere en tidsressurs som elevene skal bruke til å styrke de grunnleggende ferdighetene og til å bedre måloppnåelsen i de vanlige fagene.

9 Kosthold og fysisk aktivitet hos ungdom kjf Sak FUG: 37/ Ingen Christopher Beckham, Ubah Abduqadir og en fra sekretariatet jobber videre med svømming, fysisk aktivitet, spisepauser og mat fram mot septembermøtet. På desembermøtet diskuterer utvalget helhetlig skoledag med blant annet disse elementene og gjør et vedtak med tanke på virksomhetsplanen FUG har fått mange henvendelser fra foreldre om fysisk aktivitet i skolen. Sekretariatet har deltatt på møte om Sunn skolemat til alle og møte om skolehelsetjenesten. Svømmeferdigheter og sykling til skolen er også løftet fram som viktig for FUG å fremme som sak. FUG har sittet i referansegruppen for helhetlig skoledag. Valg av vararepresentant til AU cb Sak FUG: 38/ Ingen Elisabeth Strengen Gundersen velges til vararepresentant til AU.

10 AU består av leder og nestleder. Om en av dem blir syk over lengre tid eller av andre grunner ikke kan møte over en periode, vil det være en fordel å ha en vara som innkalles ved forfall. Foreldrekonferansen 2012 kjf Sak FUG: 39/ Foreløpig program Foreldrekonferansen 2012 skifter navn til Foreldretinget Arbeidsgruppen får fullmakt til å justere programmet og ta nødvendige avgjørelser. Foreløpig arbeidstittel på konferansen EN GOD SKOLE FOR ALLE INSPIRASJONSKONFERANSE FOR TILLITSVALGTE FORELDRE Lørdag 13. oktober Registrering, kaffe, te og rundstykker Åpning av konferansen v/ FUG presenteres v/christopher Beckham Mitt livskompetente barn, Godi Keller Kaffepause Vi har lykkes! Roar Brekken, Stjørdal KFU Foreldresamarbeid og Sosiale medier, Alf Tore Meling Lunsj Spesialundervisning /plikter og rettigheter, Kjersti Botnan Larsen Udir En skole for alle! Honoratte Muhanszi Kashale Kaffepause Helsesøster Agnes Cecilie Giertsen,årets helsesøster 2011, Hva sliter barn og unge med og hva lykkes de med og hvordan involvere foreldrene? Oppsummering i plenum v/christopher Beckham Festmiddag!

11 Søndag 14. Oktober Frokost og utsjekk Kulturelt innslag Velkommen til en ny dag Innlegg v/torgny Steen En skola för alla hjärnor, barnens rett till livsglädje och lärande Pause benstrekk! Innlegg v/torgny Steen En skola för alla hjärnor, barnens rett till livsglädje och lärande fortsetter Pause Speakers Corner Taletid max 3 min. Positive erfaringer gi råd til andre der du har lykkes De viktige relasjonene, Emile Klinge Skoleledelse v/pål Riis, (Rektor Ullern vgs) Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene Oppsummering og vel hjem. Topp tre rådgivningssaker rhj Sak FUG: 40/ Ingen Utvalget tar oversikten til etterretning. Utvalgsmedlemmene melder fra til Randi Jørgensen om de har rådgivninger. Siden forrige FUG-møte har det vært 117 henvendelser til sekretariatet på telefon eller mail. De tre sakene det har vært flest henvendelser om er: 1. Tillitsvalgte foreldre (25). Her handler det mye om FAU og FAUs rolle og oppgaver. Vi får også spørsmål om rådsorganenes forhold til rektor og om manglende interesse for skolemiljøutvalg (SMU)

12 2. Læringsmiljøet (20). Her er mange spørsmål om hvordan foreldre kan bidra til et godt læringsmiljø, men det er også fortvilte foreldre som tar kontakt fordi læringsmiljøet i klassen eller på skolen ikke er godt. Da er det ofte lærere eller rektor som ikke griper inn slik foreldre ønsker. 3. Organisering (16). Organisering av konferansetimer, sammenslåing av skoler, klasseromsstørrelse, utvidet skoledag, saksbehandling og medvirkning er blant sakene her. Spesialundervisning og mobbing kommer tett etter med henholdsvis 15 og 14 henvendelser. Lærertetthet rhj Sak FUG: 41/ Ingen FUG har levert høring og gjør ikke noe utover det foreløpig. Synøve Buan forbereder en sak om klassestørrelse som tas opp på et senere møte. Møte med statsråd Kristin Halvorsen 4. juni kl Innspill til saker ghd Sak FUG: 42/ Ingen

13 Utvalget legger til lekser og språklig fordypning til temaene som tas opp med statsråden. AU har allerede sendt punkter de ønsker å ta opp med statsråden fordi KD ønsket å få dem på forhånd. Sakene er: - Vedlikehold av skolebygg - Tilsyn og oppfølging etter tilsynene - Kvalitet på opplæring - Spesialundervisning - Mobbing - Endring av norskfaget kan KD informere om arbeidet med denne saken? Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring ghd Sak FUG: 43/ Strategidokumentet vasjon_mestring_for_bedre_lering.pdf FUG søker samarbeid med Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen om tiltakene. FUG kontakter Kunnskapsdepartementet og ber om at foreldre settes inn i figuren på side 16. Kunnskapsdepartementet har nå utarbeidet en strategi for utvikling av ungdomstrinnet, der også partene innen utdanningssektoren har bidratt. Utgangspunktet er stortingsmeldingen som regjeringen presenterte for litt over ett år siden og som siden har fått bred tilslutning i Stortinget.

14 Strategien omhandler en særlig satsning på klasseledelse, lesing, skriving og regning. Gjennom mer praktisk og variert undervisning er målet å øke elevenes motivasjon og gjennom det oppnå at elevene lærer mer. KD har som ambisjon at samtlige skoler med ungdomstrinn skal delta i denne satsningen i løpet av de neste fem årene. Foreldrene Foreldrenes positive holdning til utdanning og læring og et godt samarbeid mellom hjem og skole er gunstig både for læringsmiljøet, elevenes motivasjon og læringsresultater. Det forventes at foreldrene: - stiller krav, oppmuntrer og motiverer sine barn til fortsatt innsats på ungdomstrinnet - deltar aktivt i skole-hjemsamarbeid FUG vil - bidra i utforming av informasjonsmateriell rettet mot foreldre - kommunisere strategien i egen organisasjon Eventuelt 1. Laila Aleksandersen Nutti har hatt møte med leder av opplæringsavdelingen i sametinget. Referatet er lagt på projectplace. Referatsaker 1. Referat fra FUG-møte nr den 29. februar og 1. mars 2. Referat fra AU-møte nr. 2 den 22. mars 3. Referat fra AU-møte nr. 3 den 18. april 4. Referat fra AU-møte nr. 4 den 3. mai 5. Referat fra møte i arbeidsgruppa MMM den 15. mars 6. Referat fra møte i Nordisk Komité i Malmø den mars 7. Referat fra møte i Brukerforum for likeverdig opplæring den 13. mars 8. Referat fra møte mellom FUG, FUB og Utdanningsforbundet den 24. april 9. Referat fra møte i arbeidsgruppa MMM den 26. april

15 Orienteringssaker 1. Høringsuttalelse fra FUG Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring 2. Høringsuttalelse fra FUG Innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid 3. Videregående opplæring oversikt over FUG-besøk til fylkeskommunene Endringer: Ubah Abduqadir blir plassert i Oslo og ikke i Akershus. Vest Agder har ikke behov for at FUG skal komme Til Hordaland kommer Christian Hellevang Øyvind Næss reiser til Nord-Trøndelag. 4. Høringsuttalelse fra FUG Ungdom, makt og medvirkning 5. Høringsuttalelse fra FUG utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring m.m. Referatsaker og orienteringssaker ble tatt til etterretning. Oslo, 8. juni 2012 Christopher Beckham Leder i FUG Gro Hexeberg Dahl kontorsjef

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer