Fagdagene i Bergen - mandag 26. og tirsdag 27. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdagene i Bergen - mandag 26. og tirsdag 27. mai 2014"

Transkript

1 Fagdagene i Bergen - mandag 26. og tirsdag 27. mai 2014 Av rådgiver Ingve Kindervaag, NHV Rogaland Med undertittelen: «Fra rødgrønt til blåblått - helse- og velferdsnorge i endring?», gikk Norsk Helse- og Velferdsforum (NHV) sine fagdager i 2014 av stabelen i Bergen, nærmere bestemt på Scandic Hotell Bergen City. Arrangør for årets fagdager var NHV Hordaland. Et vakkert Bergen i vårskrud dannet en nydelig ramme for fagdagene med nærmere 100 deltakere fra norske kommuner fjern og nær. Gode velferdstjenester er grunnleggende for vårt samfunn, og bidrar til å gi mennesker som trenger det en ny sjanse og nye muligheter. Gode helse- og omsorgstjenester når behovet oppstår skaper trygghet. Mange venter unødvendig lenge, eller får et for dårlig omsorgstilbud. Dette gjør at sykdom forverrer seg, folk blir sykmeldte og faller ut av arbeidslivet, og det skaper utrygghet. Regjeringen vil derfor gjennomføre flere reformer i helsevesenet. Pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører. Regjeringen vil gi den enkelte mulighet til å mestre livet også med sykdom. Derfor vil regjeringen etablere en opptrappingsplan for rehabilitering som skal sikre brukerne nødvendig kapasitet og kompetanse. Regjeringen vil løfte frem dem som sitter nederst ved bordet i helse- og omsorgstjenesten; rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseregionene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Tilbudet skal forbedres, fra lavterskeltilbud til et bedre ettervern. Våre eldre og pleietrengende fortjener et bedre helse- og omsorgstilbud. Staten må ta et større ansvar for å få til en utbygging av kapasiteten i omsorgen. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Etter dette holdt viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Anne Sissel Faugstad et foredrag om «Oppgavefordeling mellom kommune og sykehus». Status for samarbeidet 1 Etter at forsamlingen var blitt ønsket velkommen av leder for NHV, Kari Skive Stuvøy og konferanseleder Per Jon Odèen satte det hele i gang på sin lett humoristiske og engasjerte måte, var det tid for en gjennomgang av «regjeringens reformtanker» fremover ved statssekretær Lisbeth Norman.

2 mellom Helse Bergen HF og kommunene i Hordaland er at samarbeidet er godt, preget av gode dialoger og god struktur. Hva har så samarbeidet ført til? Tallet på utskrivningsklare pasienter som får et videre behandlingstilbud lokalt i kommunene er økt. Kompetansen i kommunene til å tilby behandling som alternativ til sykehusinnleggelse er bedret og det er i gang mange spennende samarbeidsprosjekter. De videre satsingsområdene for samarbeidet er som følger: Felles aktivitet- og styringsdata Større grad av forutsigbarhet Sterkere styring og mulighetene for et felles styringsdokument Fastlegenes rolle og kommunens ansvar Finansieringsordning som understøtter gode pasientforløp Tillit til kommunale tilbud Kritiske suksessfaktorer for god oppgavedeling og samarbeid er at vi vil hverandre vel «framsnakker» hverandre, tar felles ansvar og ikke skyver dette unna. Så var det tid for et av konferansens hovedforedrag, «Velferdsstatens utfordringer i et verdiperspektiv» ved Geir Lippestad, advokat og partner i advokatfirmaet Lippestad. Kjernepunktet i gjennomgangen til Lippestad var viktigheten av å ta vare på den enkelte sin rett til lik og rettferdig behandling i rettsoppgjør i en velferdsstat, uavhengig av hva vedkommende måtte ha gjort. Verdigrunnlaget er viktig for fellesskapet sin måte å håndtere og takle større kriser og rettsoppgjør både følelsesmessig, mellommenneskelig og i forhold til likebehandling. Konklusjonen etter saken 22. juli, må sies å kunne være at landet bestod prøven med glans på grunnlag av verdiene som ligger i befolkningen som viste seg fram på en så enestående og flott måte. At saken ble behandlet slik som den ble var ikke minst takket være viktige aktører som Lippestad sin opptreden og innsikt. Verdiene er det også viktig å legge til grunn på andre områder i velferdsstaten. Prinsippet må være at alle skal ha like rettigheter også når det gjelder helse, omsorg og velferd. Lippestad viste til eksempel på områder som kan komme i konflikt med disse verdiene, deriblant muligheten nyere vitenskap gir til å velge hvem som skal ha rett til et liv med en fare for å 2 Det var svært interessant og sterkt å få direkte innblikk i et av norgeshistoriens mest opprivende rettsoppgjør fra en av de mest sentrale aktørene i saken etter 22. juli Som forsvarsadvokat i rettsoppgjøret, fortale Lippestad på en åpen og likefrem måte om hvordan han opplevde det å bli spurt om å påta seg oppgaven som forsvarsadvokat for tiltalte tvil og vanskelige verdivalg i forbindelse med dette og i løpet av sakens gang.

3 havne i det såkalte «utvelgelsessamfunnet». Det kan også oppstå slike dilemmaer i forbindelse med ulike former for behandling av sykdom som innebærer store kostnader. Skal den enkelte sin økonomi avgjøre hvem som får tilgang til slik, ofte livreddende behandling? «Inspirasjon for fremtiden» ble gitt av «Ny Giv», Karin Fevaag Larsen, person- og organisasjonsutvikler i Ny Giv AS under mottoet: «Vi burde alle være opptatt av fremtiden det er der vi skal tilbringe resten av våre liv» Forsamling fikk et feiende frisk og treffende foredrag om viktigheten av å ta vare på seg selv i en travel hverdag, hvordan ens egne holdninger og væremåte påvirker andre og kan skape gode arbeidsmiljø og trivsel for oss selv og de som er rundt oss. Da blir fremtiden god! Om kvelden var det båttur i solnedgangen på fjorden med sjømat, drikke, musikk og dans. Mat og drikke smakte fortreffelig, musikken var super og alt ble ledet av en konferanseleder i storform som også tok ansvar og ledet an på dansegolvet. Dette ble etter hvert fylt av danseglade konferansedeltakere. Det ble en flott opplevelse av Bergen og øyene omkring sett fra sjøen. Hovedforedrag på dag to var «Hvor går velferdsstaten med ny regjering?" ved valgforsker Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, valgforsker og statsviter. Det er fengslende å høre Aarebrot øse av sin kunnskap og lange erfaring med analyser av samfunnsforhold på sin veltalende måte. Aarebrot tok for seg lokaldemokratiet og uttrykte bekymring for det han opplever som en uthuling av dette som har pågått over flere år med ulike regjeringer. Aarebrot tok utgangspunkt i eksempler på det han oppfatter som uthuling av lokaldemokratiet. Fra kommunereform og sammenslåing av kommuner, til sykehusreform og statens sentralstyring i form av øremerking av midler og ulike styringsdokument på flere saksområder ikke minst innenfor helse- og omsorg. Aareflot mente at lokalpolitikeres innflytelse over politikken og utformingen av tjenester og velferdstilbud i egen kommune blir stadig mindre. Aareflot slo et slag for at lokaldemokratiet får sin renessanse og oppfordret kommunale administrasjoner (konferansens deltakere) til å hjelpe lokale politikere med å oppnå dette. 3

4 Etter dette tok Anne Turid Wikdahl, fagsjef arbeidsliv i arbeidsgiverforeningen Spekter, for seg «De største og aktuelle arbeidsgiverutfordringene både i og mellom kommune og sykehus». Et forhold som gjør det vanskelig å dekke behovet for arbeidskraft i fremtiden er organiseringen av det norske arbeidslivet og i hvilken grad individuelle rettigheter er ivaretatt. Wikdahl sin påstand var at om nordmenn arbeidet like mange timer i uken som svenskene gjør, ville det være tilstrekkelig til å bringe offentlige budsjetter i balanse frem mot Det er også behov for endring når det gjelder kompetansen. I følge Wikdahl er det særlig tre felter der en styrket kompetanse vil ha positiv innvirkning på den videre utviklingen. Disse tre feltene er: Samhandlingskompetanse Endrings- og utviklingskompetanse Kommunikasjonskompetanse I følge Wikdahl vil det være viktig at den enkelte virksomhet i tiden som kommer løser utfordringer i fellesskap, setter tydelige mål om innovasjon og endring og har en heltidskultur som fremmer innovasjon. En brannfakkel som Wikdahl tok opp er om behovet for innovasjon, nytenkning og risikovillighet fortrenges av krav om rapportering og kontroll? Det kan jo være et spørsmål til sentrale myndigheter. «Velferdsstatens utfordringer sett fra et økonomisk perspektiv» ble gjennomgått av Victor Norman, forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Norman to utgangspunkt i tre spørsmålstillinger om velferdsstaten: 1. Har den noen verdi? 2. Hva koster den? 3. Er den verdt prisen? Wikdahl skisserte en utvikling som viser at det blir stadig færre personer i yrkesaktiv alder til å ta seg av framtidens pensjonister som utgjør en stadig større del av befolkningen. Det er også et underskudd når det gjelder plasser i utdanning innen helse- og omsorg i fremtiden som vil kreve en sterkere prioritering av de kortere helse- og omsorgsutdanningene som helsefag og sykepleieutdanning. 4

5 Velferdsstaten har en åpenbar verdi for den enkelte i form av inntektssikring, garanti for likeverd og trygghet for å bli tatt vare på. Pensjoner, trygder, utdannelse og helse utgjør 66 % av de samlende offentlige utgifter. Kostnadsutviklingen er urovekkende og nærmer seg en dobling fram mot Eller i overført betydning to tsunamier eller kanskje tre! Det norske samfunnet har tradisjonelt bestått av to grupper: Yrkesaktive med høy tidskostnad og barn, syke og eldre med lav tidskostnad. De første har formet samfunnet de siste 50 årene. De andre vil trolig bli samfunnsformerne framover. De nye pensjonistene vil altså ta stor plass uansett hva vi politisk sett velger å gjøre. Vil velferdsstaten overleve denne utviklingen? Den kan bare bestå dersom tilbudene blir bedre enn i dag, at man finner mer kostnadseffektive måter å organisere tilbudene på, samt at brukerne og skattebetalerne er villige til å betale kostnadene. Skal velferdsstaten bestå vil dette kreve mange ulike tiltak som rask og kraftig utbygging av tilbudene, åpning for konkurranseutsetting, OPS, relasjonskontrakter og alle andre kreative løsninger. Det må til et oppgjør med profesjonsinteresser, innføres brukeravgifter og økte skatter. Det blir spennende å se om politikere og myndigheter vil være modige nok til å ta de nødvendige beslutninger. Siste foredrag i konferansen var Astrid Nøklebye Heiberg, psykiater og statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet med tittelen: «Hva er helse?». Heiberg er selv senior som gjennom sin lange erfaring som yrkesaktiv har en bred kunnskaps- og erfaringsbakgrunn å øse av. Sentralt i hennes arbeid er en styrket folkehelse og «en aktiv alderdom». Regjeringen ønsker å støtte den enkelte sin evne og mulighet for å ta vare på egen helse så lenge som råd. Betydning av å holde seg i aktivitet både fysisk og mentalt skal danne grunnlag for tilbud innenfor aktivisering og tilrettelegging av yrkesaktiv og frivillig innsats for eldre. I tillegg til økt livskvalitet for den enkelte, vil denne arbeidsressursen ha betydning for både inntekter og kostnader i kommende helsebudsjetter ved at det forebygger redusert helse og kostnader forbundet med dette og i stedet vil kunne bidra med økt arbeidsinnsats. 5

6 Konferansen ble avsluttet med gave til styret for NHV Hordaland som takk for strålende innsats med planlegging og gjennomføring av årets fagdager i Bergen. Stafettpinnen ble levert videre til NHV Møre og Romsdal som har påtatt seg ansvaret for fagdagene i Disse går av stabelen i Ålesund 1. og 2. juni. Alle er velkommen dit! Styret for NHV Hordaland Konferanseleder Per Jon Odèen og leder for NHV Hordaland Line Barmen 6

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Teatergata 9, PB 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Trude Hagen 441357 (2014_00479) Vår dato: Deres ref.: 14/2020 09.09.2014 Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer