Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 121/13 PS 122/13 PS 123/13 PS 124/13 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Revisjon av retningsliner for utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar Søknad om spelemidlar for godkjenning og prioritering 2013/ /1242 PS 125/13 Søknad om løyve til skjenking av brennevin 2012/531 PS 126/13 Kjøp av leilegheiter i blokkbusetnad ved Hadartun - "Brekkebakke"/ Total bygg AS PS 127/13 PS 128/13 Reguleringsendring - Detaljregulering Røyset hyttefelt - handsaming av merknader ved 2. f. off. ettersyn - slutthandsaming/eigengodkjenning Møteplan våren 2014 for kommunestyret, formannskapet og faste utval 2013/ / /1406 PS 129/13 Samarbeidsavtale - Driftssenter for SSIKT 2013/364 PS 130/13 Innføring av eigedomsskatt i Hareid - korrigering av pkt. 2 i vedtak til sak 96/13, den /1791 PS 131/13 Handlingsprogram /1426 PS 132/13 Forpliktande plan for berekraftig kommuneøkonomi i Hareid /1808 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS122/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1423 Løpenr /2013 Klassering Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 74/13 Levekårsutvalet /13 Formannskapet Kommunestyret REVISJON AV RETNINGSLINER FOR UTMÅLING AV TILSKOT TIL IKKJE- KOMMUNALE BARNEHAGAR / 2013/1423 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek Retningsliner for utmåling av kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar f.o.m 2014 slik dei ligg føre (vedlegg 1). Utskrift til: Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møtet : Hareid kommunestyre vedtek Retningsliner for utmåling av kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar f.o.m 2014 slik dei ligg føre (vedlegg 1). Side5

6 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side6

7 Vedlegg: Nr. Namn 1 Retningsliner for utmåling av kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar f.o.m Retningsliner for utmåling av kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar f.o.m Uprenta saksvedlegg: Rundskriv Udir forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Samandrag av saka: Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringar i barnehagelova 8 og 14 for å legge statstilskotet til barnehagane inn i rammetilskotet til kommunane fastsette Regjeringa i statsråd ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Hareid kommune er med i barnehagenettverket Sjustjerna. Nettverket kjøper tenester med Telemarksforskning for å sikre kvaliteten i utforming av lokale retningsliner for utmåling av kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Lokale retningsliner vart vedtekne av kommunestyret i Hareid i sak PS 16/11. Det har kome endringar i forskrifta og kommunane har gjort seg erfaringar som gjer til at det er trong for revisjon av dei lokale retningslinene, og då med verknad frå Saksopplysningar: 14. Barnehagelova 8 og Kommunens ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av kontantstøtte. Departementet gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret skal inneholde og behandlingen av disse opplysningene. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter 14 som følge av et slikt statlig tilskudd. 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side7

8 Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen. Kommunen skal syte for likeverdig behandling av alle barnehagar i kommunen. Det kommunale tilskotet skal dekke kostnad til ordinær drift i dei ikkje-kommunale barnehagane som ikkje vert dekt av andre offentlege tilskot og foreldrebetaling. I 2011 dekte kommunen minimum 88% av det tilsvarande kommunale barnehagar vart til del pr. heiltidsplass. Frå har dette auka til 92%. I det reviderte statsbudsjettet for 2013 vart det vedteke at frå skulle minimumstilskotet til ikkje-kommunale barnehagar auke til 96%. I samsvar med endringar i forskrift om likeverdig behandling og kommunane i Sjustjerna sine erfaringar i dei 2-3 åra vi har tilmålt tilskot etter denne modellen, vert det no lagt fram ei sak med om revisjon av dei gjeldande retningslinene (vedlegg 1) Endringane i retningslinene er desse: Retningslinene er oppdaterte i samsvar med endringar i forskrifta 3, 4 og 6. Retningslinene 2: det vert endring frå tre teljetidspunkt pr. år til eitt teljetidspunkt per år. Tilskotsutmålingane vert først justert når rekneskapen er godkjent og/eller ved vesentlege aktivitetsendringar i barnehagane (endring av barnetal/ budsjettregulering i dei kommunale barnehagane). Born som fyller tre år i tilskotsåret, reknast som over tre år frå oppstart av barnehageåret (dvs per 1. august i tilskotsåret). Retningslinene 3, tredje ledd: «Ved den endelege avrekninga, nemnd i avsnittet over, skal det leggjast til grunn eit vege gjennomsnitt av talet på born i kommunale barnehagar og ikkje-kommunale barnehagar per i høvesvis året før tilskotsåret og i tilskotsåret.» Som note: Vekt 7/12 for born per året før tilskotsåret og vekt 5/12 for born per i tilskotsåret. Aldersinndeling ifylgje årsmelding skal nyttast, slik at bor under tre år er 0-2 år medan born over tre år er 3-6 år. Det vert vist til vedlegg 1. Vurdering og konklusjon: Endringane som blir lagt fram for politisk behandling har som mål å kvalitetssikre sakshandsaming og utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Sentralt vedteken ordning med utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar er arbeidskrevjande og komplisert. Den lokale tilleggsordninga med tre årlege teljepunkt i staden for den obligatoriske eine teljinga, har gjort ordninga endå meir arbeidskrevjande og komplisert. Administrasjonen kan ikkje sjå at det er grunnlag for å vidareføre ordninga med tre teljepunkt. Økonomiske konsekvensar: Nye retningsliner vil kunne gi ei mindre endring i storleik på utmålt tilskot. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side8

9 -,r Saksh / $11 21 FEB uok nr. Klass. ID Side9

10 TT V RETNINGSLINER FOR UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKOT TIL IKKJE- KOMMUNALE BARNEHAGAR F.O.M Vedteke i kommunestyre / Kommunane ph Sore Sunnmore i samarbeid fastsett med dette felles, lokale retningsliner for tilskotsutmåling til ikkje-kommunale barnehagar. Den formelle referansa er "Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager", fastsett ved kongeleg resolusjon 29. oktober Utbetaling, kunngjering og dokumentasjon Utbetaling av tilskot skal skje fire gonger i året; i byrjinga av januar, april, juli og oktober. Av formannskapet si innstilling til årsbudsjett som vert lagt ut til alminneleg ettersyn, skal framgå forslag til tilskotsatsar til den enkelte barnehage - både for tilskot til drift (inkl. påslaget for administrasjon) og tilskotet til kapital. For 1. februar i budsjettåret skal kommunen orientere dei ikkje-kommunale barnehagane om fastsette tilskotsatsar, og leggje ved ein detaljert dokumentasjon på korleis satsane og tilskotet både til drift og kapital er rekna ut. I utrekninga av tilskotet til drift kan kommunen halde utanfor i utrekningsgrunnlaget eventuelle kommunale barnehagar der budsjetterte driftskostnader er minimum 25 % hogare enn gjennomsnittlege budsjetterte driftskostnader i tilsvarande kommunale barnehagar. Kommunen kan gje ekstra tilskot til kapital til ikkje-kommunale barnehagar med særskilt liege kapitalkostnader. 2 Rapportering som grunnlag for utmåling Eigar av ikkje-kommunal barnehage skal 15. desember kvart år rapportere om talet på barn, alder ph barna og opphaldstid i barnehagen ph skjema fastsett av departementet. Desse opplysningane dannar grunnlaget for utmålinga av det kommunale tilskotet året etter. Eigar av ikkje-kommunal barnehage skal 6g rapportere oppdaterte opplysningar om talet på barn, alder ph barna og opphaldstid i barnehagen per 15. mars og 15. september i budsjettåret. Side10

11 Tilskotsutmålinga med verknad frå 2. og 4. kvartal vert justert etter innrapporteringane ved teljedatoane. Al le aktivitetsendringar gjennom året skal fangast opp ved dei ordinære rapporteringstidspunkta 15.12, 15.3 og Eventuelle aktivitetsendringar i tidsromet året for til 14.3 i budsjettåret vil ligge inne i den ordinære rapporteringa per 15.3, og bli justert for i utmålinga av tilskotet f.o.m. 2. kvartal. Eventuelle aktivitetsendringar i tidsromet 16.3 til 14.9 vil ligge inne i den ordinære rapporteringa per 15.9, og bli justert for i utmålinga av tilskotet f.o.m. 4. kvartal. Eventuelle aktivitetsendringar i tidsromet 16.9 til vil ligge inne i rapporteringa per 15.12, og fa effekt i utmålinga av tilskotet for det komande budsjettåret. 3 Endringar i utrekningsgrunnlaget for dei kommunale tilskotsatsane I tråd med 8 i sentral forskrift skal kommunen ein gong i aret etterjustere tilskotet til ikkjekommunale barnehagar dersom budsjettrammene for eigen barnehagedrift1 er endra gjennom året. Etterjusteringa vert rekna ut på slutten av året, pa eit tidspunkt kommunen far tatt hogde for alle endringar i budsjettrammene for eigen barnehagedrift som eventuelt har blitt fatta vedtak om gjennom året. Etterjusteringa skal ha effekt for heile året. Kommunen skal elles etterjustere tilskotet for sist tilbakelagte år2 ved å male forbruk/rekneskap for eigen barnehagedrift ifylgje endeleg driftsrekneskap for kommunen opp mot budsjettet det aktuelle året. Det skal etterjusterast for eventuelle avvik mellom rekneskap og budsjett i den kommunale barnehagedrifta. Ved kommunen si handsaming og fastsetting av årsrekneskapen skal det fattast vedtak om slik etterjustering av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. XXX 1 Utanom endringar i budsjettrammene for eigne barnehagar som eventuelt er haldne utanom i utrekningsgrunnlaget for tilskot til drift. 2 Fyrste gong for 2011 ved handsaming av årsrekneskapen for 1. juli Også her skal haldast utanom rekneskap og budsjett for eigne kommunale barnehagar som eventuelt ikkje har yore med i utrekningsgrunnlaget. Side11

12 RETNINGSLINER FOR UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKOT TIL IKKJE- KOMMUNALE BARNEHAGAR F.O.M Vedteke i kommunestyre / Kommunane på Søre Sunnmøre i samarbeid fastsett med dette felles, lokale retningsliner for tilskotsutmåling til ikkje-kommunale barnehagar. Den formelle referansa er sist oppdaterte Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, fastsett ved kongeleg resolusjon 31. oktober Etter at forskrifta fyrste gong fekk effekt frå 1. januar 2011, er det vedteke endringar i 3, 4 og 6. Kommunestyret skal vedta oppdaterte retningsliner med bakgrunn i endringar i gjeldande, sentralt lov-/forskriftsverk Utbetaling, kunngjering og dokumentasjon Utbetaling av tilskot skal skje fire gonger i året; i byrjinga av januar, april, juli og oktober. Formannskapet si innstilling til årsbudsjett som vert lagt ut til alminneleg ettersyn, skal innehalde forslag til tilskotsatsar både for tilskot til drift (inkl. påslaget for administrasjon) og tilskotet til kapital. Før 1. februar i budsjettåret skal kommunen orientere dei ikkje-kommunale barnehagane om fastsette tilskotsatsar, og leggje ved dokumentasjon på korleis satsane og tilskotet både til drift og kapital er rekna ut. 1 I utrekninga av tilskotet til drift kan kommunen halde utanfor i utrekningsgrunnlaget eventuelle kommunale barnehagar der budsjetterte driftskostnader er minimum 25 % høgre enn gjennomsnittlege budsjetterte driftskostnader i tilsvarande kommunale barnehagar. Kommunen kan gje ekstra tilskot til kapital til ikkje-kommunale barnehagar med særskilt høge kapitalkostnader. 2 Rapportering som grunnlag for utmåling Eigar av ikkje-kommunal barnehage skal 15. desember kvart år rapportere om talet på barn, alder på barna og opphaldstid i barnehagen på skjema fastsett av departementet. Desse opplysningane dannar grunnlaget for utmålinga av det kommunale tilskotet året etter. 1 Kommunen vel sjølv om den vil gi tilskot ut i frå gjennomsnittlege kapitalkostnadar per heiltidsplass i eigne tilsvarande kommunale barnehagar, eller om den vil nytte nasjonale gjennomsnittssatsar for kapitaltilskot fastsatt av departementet. Kommunen står fritt til å vurdere dette frå år til år, men skal før 1.februar i budsjettåret informere dei ikkje-kommunale barnehagane om fastsatte tilskotssatsar for kapitalkostnadar. Side12

13 Alle ikkje-kommunale barnehagar skal melde frå om store aktivitetsendringar gjennom året. Slike endringar gjeld t.d. ved oppretting eller nedlegging av ein avdeling eller ei gruppe. 2 Nytt tilskot vert rekna frå den datoen aktivitetsendringa har skjedd. Born som fyller tre år i tilskotsåret reknast som over tre år frå oppstart av barnehageåret (dvs. per 1. august i tilskotsåret). 3 Endringar i utrekningsgrunnlaget for dei kommunale tilskotsatsane I tråd med 8 i sentral forskrift skal kommunen ein gong i året etterjustere tilskotet til ikkjekommunale barnehagar dersom budsjettrammene for eigen barnehagedrift 3 er endra gjennom året. Etterjusteringa vert rekna ut på slutten av året, på eit tidspunkt kommunen får tatt høgde for alle endringar i budsjettrammene for eiga kommunal barnehagedrift som eventuelt har blitt fatta vedtak om gjennom året. Etterjusteringa skal ha effekt for heile året. Kommunen skal elles etterjustere tilskotet for sist tilbakelagte år 4 ved å måle forbruk/rekneskap for eiga barnehagedrift ifylgje endeleg driftsrekneskap for kommunen opp mot budsjettet det aktuelle året. Det skal etterjusterast for eventuelle avvik mellom rekneskap og budsjett i den kommunale barnehagedrifta. Ved kommunen si handsaming og fastsetting av årsrekneskapen skal det fattast vedtak om slik etterjustering av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Ved den endelege avrekninga, nemnd i avsnittet over, skal leggjast til grunn eit vegd gjennomsnitt av talet på born i kommunale barnehagar og ikkje-kommunale barnehagar per i høvesvis året før tilskotsåret og i tilskotsåret. 5 4 Refusjon av kostnader for barn i barnehagar busett i annan kommune Kommunar som har ikkje-kommunale barnehagar med barn som bur i ein annan kommune, har rett til refusjon frå bustadkommunen for kostnader til ordinær drift som ikkje vert dekka av foreldrebetaling og andre offentlege tilskot. Avrekning mellom kommunar for utanbygds barn i kommunale barnehagar, vert regulert av avtale mellom aktuelle kommunar I ei konkret vurdering av om endringa er stor nok, må det takast høgde for storleiken til barnehagen (dvs. samla tal på born både før og etter aktivitetsendringa). 3 Utanom endringar i budsjettrammene for eigne barnehagar som eventuelt er haldne utanom i utrekningsgrunnlaget for tilskot til drift. 4 Også her skal haldast utanom rekneskap og budsjett for eigne kommunale barnehagar som eventuelt ikkje har vore med i utrekningsgrunnlaget. 5 Vekt 7/12 for born per året før tilskotsåret og vekt 5/12 for born per i tilskotsåret. Aldersinndeling ifylgje årsmelding skal nyttast, slik at born under tre år er 0-2 år, medan born over tre år er 3-6 år. Side13

14 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1242 Løpenr. 9978/2013 Klassering D11 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 73/13 Levekårsutvalet /13 Formannskapet Kommunestyret SØKNAD OM SPELEMIDLAR FOR GODKJENNING OG PRIORITERING RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN / 2013/1242 Tilråding frå rådmannen: 1. Hareid kommunestyre vedtek rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av vedlegg 1 i saka. 2. Kommunestyret vedtek slik prioritering av søknadane om spelemidlar for 2014: A. Ordinære anlegg 1. Lagerbygg Hareid stadion 2. Sunnmøre Golfklubb driving range B. Nærmiljøanlegg 1. Brandal IL ballbinge rehabilitering Levekårsutvalet si handsaming: PS 73/13 vart handsama fyrst i møtet. Røysting: Samrøystes Side14

15 LKU si tilråding frå møte : 1. Hareid kommunestyre vedtek rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av vedlegg 1 i saka. 2. Kommunestyret vedtek slik prioritering av søknadane om spelemidlar for 2014: C. Ordinære anlegg 3. Lagerbygg Hareid stadion 4. Sunnmøre Golfklubb driving range D. Nærmiljøanlegg 1. Brandal IL ballbinge rehabilitering Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side15

16 Vedlegg: Nr. Namn 1 Rullering handlingsprogram i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Uttale frå Hareid Idrettsråd Uprenta saksvedlegg: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ligg på heimesida til kommunen; Skriv inn søkeordet Kommunale planar, klikk på Kommunale planar (Teneste), Klikk i venstremargen på Idrett, fysisk aktivitet, då finn du planen. Samandrag av saka: Denne saka er todelt; -først ei rullering av handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , sidan det er ein føresetnad for søknad om spelemidlar at anlegget det vert søkt om er sett opp på prioritert plass i handlingsprogrammet for delplanen -så ei godkjenning og prioritering av spelemiddelsøknadar for Saksopplysningar: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedteken i kommunestyremøte 17. november 2011 inneheld eit handlingsprogram. Dette kan rullerast årleg om det ligg føre endringar i prioriteringane eller det ligg føre nye planar eller innspel. Ved søknad om spelemidlar gjeld det at anlegget det vert søkt midlar til, er sett opp på prioritert plass i handlingsprogrammet. Søknaden frå Brandal IL gjeld rehabilitering av ballbingen ved Brandal skule. Dette anlegget ligg ikkje inne i handlingsprogrammet, og rådmannen foreslår at dette tiltaket vert rullert inn i handlingsplanen pkt 7.2 Nærmiljøanlegg. Dei andre søknadane som ligg føre, er inne på handlingsprogrammet i kommunedelplanen, slik føreskriftene krev for å få godkjent søknad om spelemidlar. Søknadane skal prioriterast i to kategoriar; 1. Ordinære anlegg (inkludert rehabilitering av anlegg) 2. Nærmiljøanlegg (utandørs anlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet, i hovudsak knytt til bu- eller opphaldsområde. Gjeld berre utandørsanlegg.) Frå og med 2014 vil tilskotsordninga for mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg falle bort. Grunnlag for tilskot er grensa oppover til kr Samtidig reduserer departementet kravet til minstekostnad for nærmiljøanlegg til kr ein kan søkje om tilskot på inntil 50% av av godkjend kostnad. Frist for innsending av søknader vart sett til 15.oktober 2013, annonsert i lokalavisa 6.september Fristen vart utvida til 25. oktober med annonse 5.oktober i Vikebladet. Søknadane skal leverast elektronisk på nettstaden Innan fristen i oktober var det kome inn ein ny søknad, frå Brandal IL, om rehabilitering av ballbingen ved Brandal skule. Fristen for vidaresending til Kulturavdelinga i fylkeskommunen er 15. januar Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side16

17 Før den tid skal søknadane vere godkjende og prioriterte av kommunen. Administrasjonens framlegg til prioritering bygger på kommunestyret si prioritering i desembermøtet 2012: Ordinære anlegg: Søkjar Type anlegg Merknad 1.Hareid kommune Lagerbygg Hareid stadion 4. gongs søknad 2.Sunnmøre Golfklubb Driving range 4. gongs søknad Nærmiljøanlegg: 1.Brandal IL Ballbinge rehabilitering 1. gongs søknad For 2013 fekk ikkje nokon av søknadane,(lagerbygg ved Hareid stadion og driving range ved golfbana) tilsagn om spelemidlar. Administrasjonen spurde i brevs form om det ikkje var slik at alle kommunar skulle få minst eitt tilsegn om tilskot pr år. Fylkeskulturavdelinga svarte m a dette: «I forhold til tildelinga så er det ikkje slik at kvar kommune vil få spelemidlar kvart år, vi har ca 20 % av godkjent søknadssum til fordeling. Kriteriar til fordeling ligg i den generelle spelemiddelsaka frå mars i år, i tillegg bruker vi og eit fordelingsprinsipp som gjer at det skal vere slik at ingen kommunar på sikt skal bli taparar. Grunnen til at Hareid kom dårleg ut i år er at det har vore gitt mykje midlar til kommunen i løpet av dei siste 5 åra, det er utbetalt 3,7 millionar. Det er ikkje ei enkel fordeling da vi har mange søknader og alle anlegga er like viktig for å utvikle idretten og aktiviteten i fylket.» Vurdering og konklusjon: Det er Hareid kommunestyre som skal prioritere endeleg, og kommunestyrets prioritering har synt seg å vere viktig. Som tidlegare år er Hareid Idrettsråd høyringsinstans, og deira prioritering ligg i vedlegg 2, og er identisk med rådmannen si innstilling. Dei to søknadane på ordinære anlegg er godkjende av fylket i tidlegare søknadsrunder, så dei vert fornya. Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtek å rullere inn det nye prosjektet i handlingsprogrammet punkt 7.2. Nytt handlingsprogram i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vert for 2014 som vist i vedlegg 1. Rådmannen vil også tilrå fylgjande prioritering av søknader om spelemidlar for 2014: Ordinære anlegg: 1.Lagerbygg Hareid stadion 2.Sunnmøre Golfklubb driving range Nærmiljøanlegg 1.Brandal IL Ballbinge rehabilitering Folkehelse konsekvensar: Positive Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: - Beredskapsmessige konsekvensar: - Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side17

18 Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side18

19 HANDLINGSPROGRAM ORDINÆRE ANLEGG/REHABILITERING Alle beløp i 1000 kr Prio Prioriterte tiltak Tiltaks-havar Status Kostnad Finansiering Kommune Spelem Andre søknad 1 Hareidhallen rehabilitering golv Hareid kommune Fornya Lagerbygg Hareid stadion Hareid komm./hareid IL Fornya Driving range golfbana Sunnmøre Golfklubb Fornya Aktivitetshall/turnhall Hareid IL 5 Kunstisbane Verparen skeiseklubb 6 Modellflybane / klubbhus Skala Modellflyklubb NÆRMILJØANLEGG Alle beløp i 1000 kr Prio Prioriterte tiltak Tiltaks-havar Status Kostnad Finansiering Kommune Spelem Andre søknad 1 Ballbinge rehabilitering Brandal IL Ny Sanitæranlegg Ovra Hareid kommune 3 Sandvolleyballbaner Hareid IL 4 Turløyper og trimløyper Hareid IL/Hareid komm. 5 Nærmiljøanlegg sykkelbane Brandal IL /Brandal Vel Forklaring status: Fornya : Godkjend søknad som er innsendt tidlegare, men som ikkje har fått tilsagn om tilskot Ny: Søknad som ikkje tidlegare er sendt (førstegongssøkjar) Forklaring finansiering: Andre: Off. og private tilskot, sponsing, dugnad Side19

20 Side20 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/102957_fix.html Side 1 av Hareid Idrettsråd har i styremøtet 12. november 2013 gjort dette vedkomande prioritering av spelemidlar: Styret i Hareid Idrettsråd sluttar seg samrøystes til tilrådinga frå administrasjonen i Hareid kommune. Hareid Idrettsråd Olav Sindre Rise sekretær

21 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/531 Løpenr. 7417/2013 Klassering U63 Sakshandsamar: Ingunn Rise, NAV Sosial Utvalsaksnr Utval Møtedato 125/13 Formannskapet /13 Levekårsutvalet Kommunestyret SØKNAD OM LØYVE TIL SKJENKING AV BRENNEVIN ERIVAN AS / 2012/531 Tilråding frå rådmannen: Formannskapet avslår søknaden frå Erivan AS om skjenking av brennevin. Avslaget er grunngjeve med at ein ikkje ønskjer å gje brennevinsløyve til skjenkestader som driv pub, kafe- og restaurantverksemd. Utskrift til: Erivan AS, Kjøpmannsgata 28, 6060 Hareid Side21

22 Vedlegg: Nr. Namn Søknad om skjenkeløyve for brennevin Erivan AS Samandrag av saka: Erivan AS søkte i april om løve til skjenking av brennevin. Ved ein feil har ikkje denne søknaden blitt behandla innan rimeleg tid. Det viser seg at Erivan AS er det same som Napoli Pizza som fekk innvilga skjenkeog serveringsløyve i 2012 og som har lokale i det gamle postbygget i sentrum. I søknaden som var handsama i 2012, vart det opplyst at dei skulle drive kafe og restaurantdrift med servering av lunsjrettar, pizza og liknande. Dei fekk då innvilga løyve til skjenking av øl og vin som var i samsvar med det dei søkte om og i tråd med den ruspolitiske handlingsplanen. Ruspolitisk handlingsplan seier at konseptet pub/bar vert kjenneteikna som ein uformell serveringsstad med omsetjing av øl og vin på kveldstid og i helgane og kan få løyve for alkohol inntil 22 vol %. Dette aktuelle konseptet kan også sjåast på som kafe og pizzeria, med sal av m.a. kaffi og lunsjrettar på dagtid, samt ulike pizzavarianter. Det vert også brukt ein del av barnefamiliar og ungdom. I ein samtale med drivar, opplyser han at skjenking av brennevin er etterspurt av enkelte kunder og at han ønskjer å kunne skjenke kundane det dei ønskjer. Ein finn det vanskeleg å gå inn for brennevinsløyve til skjenkestadar med slikt konsept som dette, meiner det ikkje vil vere i tråd med den ruspolitiske handlingsplanen og vil rå til at søknaden vert avslått. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Ingunn Rise områdeleiar sosial Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side22

23 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1117 Løpenr. 8559/2013 Klassering 613 Sakshandsamar: Elly Kirkeslett, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 126/13 Formannskapet Kommunestyret KJØP AV LEILEGHEITER I BLOKKBUSETNAD VED HADARTUN - "BREKKEBAKKE"/ TOTAL BYGG AS / 2013/1117 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek å ikkje kjøpe leilegheiter i blokkbusetnaden «Brekkebakke» ved Hadartun. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side23

24 Vedlegg: Nr. Namn Samandrag av saka: Under planlegging av blokkbusetnad ved Hadartun, «Brekkebakke», har det vore møter mellom utbyggar TotalBygg AS og Hareid kommune, ved administrasjon og ordførar. Hareid kommune har uttrykt interesse for kjøp av to leilegheiter då særleg sektor for velferd har behov for nokre leilegheiter i nærleiken til basen for helse- og omsorgstenester. Kommunen sin økonomi er svært stram. Ein eventuell føresetnad for kjøp må vere at låneopptak og andre utgifter i vesentleg grad vert sjølvfinansierande. Pris pr leilegheit, som er tiltenkt Hareid kommune, ligg på om lag 2,6 til 2,8 mil kr. Det vert tillegg i pris for betre tilrettelagt bad og evt. carport. Om leilegheitene skulle verte sjølvfinansierande ville det innebere ei husleige på mellom 8 og 10 tusen kroner pr månad + fellesutgifter. TotalBygg AS har i veke 47 fått fram prisar til Hareid kommune. TotalBygg AS har pr i dag ikkje sett dato for endeleg tilbakemelding frå Hareid kommune om kjøp. Pga tidspunktet for prisfastsetting, kjem saka opp etter at rådmannen har sendt ut sitt budsjettforslag for Dette prosjektet er ikkje medrekna i budsjett for 2014, mellom anna fordi kommunestyret har vedteke å ikkje auke lånegjelda dei neste tre åra. Difor er det ikkje aktuelt for rådmannen å foreslå ytterlegare låneopptak for kjøp av leilegheiter. Saksopplysningar: Total Bygg AS skal i privat regi bygge 15 leilegheiter i blokkbusetnad ved Hadartun. Leilegheitene skal seljast til private. Hareid kommune og Total Bygg var tidleg i dialog om denne type prosjekt var mogleg å få til, sidan noko av grunnen var eigd av Hareid kommune. I denne fasen vart det og diskutert om Hareid kommune hadde behov for å kjøpe leilegheiter, viss prosjektet vart ein realitet. På det tidlege tidspunktet var det snakk om 6 leilegheiter for Hareid kommune sin del. Blokkbusetnad nær Hadartun, er ein fordel for personar som treng rask hjelp frå helse- og omsorgstenestene. Prosjektet er no klart og mange seniorar har reservert leilegheit hos TotalBygg AS. I august 2013 vart det i møte mellom Hareid kommune og TotalBygg sagt at Hareid kommune kan vere interessert i ei eller to leilegheiter; ikkje seks slik som først antyda. Leiligheitene nr 1A og 1B er difor halde av. Hareid kommune har pr i dag ikkje planar om å byggje nye omsorgsbustadar. Det er stor byggeaktivitet av blokkbusetnad ulike stadar i kommunen, særleg i sentrum. Vi ser at mange enkeltpersonar og par sel sin einebustad og kjøper seg leilegheiter, som er meir funksjonell enn einebustaden. Dette vil kunne føre til at dei kan bu lenger i sin eigen heim før dei har behov for bustad med meir tilsyn. Hareid kommune har trong for fleire utleigebustadar til personar som kommunen pliktar å stille husvære til. Sektor for velferd har særleg behov for bustadar til unge vaksne med nedsett funksjonsevne og som treng helse- og omsorgstenester i ymse omfang. Det er ein fordel for drifta om nokre leilegheiter ligg i nær tilknytning til basen for desse tenestene, som i dag er Hadartun. Dette også som mellombels løysing til vedkomande kan flytte i meir permanent husvære. Hareid kommune har ikkje husvære utanom Hadartun som er utforma for personar som treng stor grad av tilrettelegging og der sjukeheim ikkje er aktuelt. Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side24

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer