SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-"

Transkript

1 Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således æraasje Sas ren ilfeldig dekke ver egen handle helmvending gikk den hllandske miliær- på en resauran i lunsjpau- fr a måe 1 de kriiske aprildager? ~..., ,..--- Av ) ~ ALEXANDER LANGE ~ ) S -~ a-asje il sine klleger ved sen, hvreer Sang gikl<: ilbake il si knr g sende En av de nrdmenn sm De dmmere sm da hadde den danske g den svenske legasj n. Nrges legasj n var med lufps den mhandlede mes har bidradd il å pp- passer aldersgrensen (70 år) der ingen mil~ærkllega å rappr av 4. april Dereer kjøre Sang like il den vår ffenlige liv, blan an- av dmmerne, Bnnevie, sa klare besynderlige frhld i ble ikke nedkal il møe. En ppsøke. Legasjnsråd Ulrich S' ang hllandske h\~asjn fr h0s ne den i:k.ke eksiserende E- i fengsel. møe den hq ::landske mili- sin derværende kllega, den verumsfullmak, er avdøde Eera de høsen 1945 var, Frs. side 4 prfessr Jn S kei e. kke hld ny sringsvalg es{e alene ble de ikke ver de gamle sring 13. nvem- ver dee frhld, men sr- ber samme år HØyeseres inge var i full ppløsning beenkning i spørsmål: Om g mange hadde frla salen de kunne erklære sin egen «G je') nm brudde» Narvik 9. april 1940 in Berlin». Her møes de il da de ble brag på bane. funksj~nsid ehd før 10. jauveksling av nyheer, ef;rreninger med videre. Skeie peker i Afenpsen nuar, g m de nyvalge fr 16.. februar 1951 i mrgen- sring kunne sammenkalles denne frening var Nrge Dagblade fr 1. kber Taraldsvikbren eer veien nummere på side a alle før 11. januar avskåre fra å være medlem, d. å. s~river Pede:r Bendv m jernbanesasjnen. Jeg h.r.dmmere k i desember en redegjørelse av 20. ide Nrge var de enes,; land bl. a.: «Tver im bersens elle dem ikke, men j eg ansl 1940 avskjed på grunn aven samme måned - svare re i verden (blan de saer sm (Sundls) rdre sl de nrske syrken il mlag srid med kkupanen. Den en (m Einar Hanssens ULRCH STANG var represener i BerE'l), sm HALVDAN KOHT avdelinger seg igjennm de mann. 25. juni 1942 hld 11 av disse semme) ja på begge sijørsdmmere møe g erklære a mål. hadde råd il å la være å yske syrkene samme gåsegangemp Til supplering av arikkelen de en miliær embedsmann veksle mellm legasjnene i De har ine sm hels passere de sasjnen, hvr sringes myndighe hadde sine premisser 'u reen, l }"lk g Land nr skal knye il ;,in legasjn. Berlin i de kriiske aprildager med sannheeril å gjøre, men den yske vakps, sm payerligere faka fremføres: n~pp skjedde via de miliæ- er en gjenakelse av hva så ruljere fram g ilbake bak nye valgperide, de vil si den funksjnsid måe ansees pphør ved uløpe av den a de i 1936 valge :,',rings De eksisere i Berlin i Selv republikken Panama re embesmenn ved lefyfl,sjne- sasj nen, ilsynelaende ikke 10. januar 1941, g a de frlenge på grunn av l,kn... mange løgnhalser før ham 1910 en frening av uenland- hadde sm egen mlæraasje l(' '. De kjene hverandre fra har f rs Øk a mnp d e f lk. l seg il å ense dem. Avde- dkke i kraf av knsiusj- p:'csjn. ske miliær-, marine- g luf- i Berlin. den vennevne frening. De sm ikke ve bedre ide både lin gen frsae videre eer nell nødre» kan «gjenppså Beenkningen av 25. juni 1942 ble ikke nevn i reens svar på Sringes henvendelse. Dee ble kriiser. da i dee ilfelle blir løgner mer rdd enn sannheen. Frmalieer g snurrepiperier beenkningen ble kjen~, sl:ri Midlene helliger måle. - ver prfessr Skeie. LØgn g aer løgn cr de m en læreranseelse i 12 år Ja, dee var en av HØY~s- a l ms ra d Sse. d d 20 k eres sørse kuvendinger, 00 e nr - Resyme av lærerprbleme i Før/i sm har. ærer eer ngen menn kl'ampal\ig henger seg den hadde de ikke nye nil fr lengs fuulig å hlde Flesberg feires de i disse da-.\ Fra Osl skledirekør (sklediseg flyende ~r vande. _ ger e sjelden sklejubileum. rekørembee fr Tønsberg er de med Skeies hel enesa,endr: en å påpeke, uen en mann Hva sm angal" «gjennm- Lærer nr. 20 eer frigjøringa Cl' bli seinere) ble de den gangen 3urie. slage» skal jeg nå begyn l" FØrli skle. De flese skreve «a Flaarud ikke kunne..;c..;::=======-=:.:="""--_- - ; er sm øy e s nheen: av dem har vær v'karer, sudcl1- gdkjennes» il frrengsel fr envine bere Frihaug... Osa En av de førse seder y- er uen lærerprøve, g dee fr- nen av de øvrige re søkere, men skerne besae er i Narvik hlde skulle vi ana er nkså ene- hva sm så siden skal skje dersm,.. i ingen av disse mar psen, blir m Bjørnebes bk aasjeer - «Verein der aus- Man vil ha lag merl<:e il ppsøke hverandre regelmes- Bendv g hans likesinnede Frs. side 4 sm sasmak». Hindischen Waffenaasches a alle de nyheer sm ble u- sig g frale hinannen al ganske sikker mener a gså a Nr;:e ble h la;: l SOlD åe Av cand. ecn. L e i f Sun d V -l r n n il iss m n - re nn n

2 mr ",...L,. "-Jr 'l:j LØgn g aer løgn er de m en læreranseelse i 12 år Ja, dee var en av HØyr-s- halmsrå disse hlde nrd- Resyme av lærerprbleme i Førli sm har 20. lærer eer krigen eres sørse kuvendinger, Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 menn kl'ampakig henger seg den hadde de ikke nye nil fr lengs :mulig å hlde Flesberg feires de i disse da- Fra Osl skledirekør (skledi- en å påpeke, uen en mann l SOlD åe seg flyende V;r vande. - ger e sjelden sklejubileum. rekørembee fr Tønsberg er de med Skeies hel enesaende Hva sm angår «gjennm- Lærer nr. 20 eer frigjøringa (l' bli seinere) ble de den gangen Jurie. slage» skal jeg her sm øy- nå begyn i FØrli s.kle. De flese skreve «a Flaarud ikke kunne -=========..':'~-_-.""--:::.-_. Av cand. ecn_ Leif Sund envine beree sannheen: av dem har vær vikarer, sudell_ gdkjennes» il frrengsel fr V En av de førse seder y- er uen. lærerprøve, g dee fl'- n.enav de øvrige re søkere, men Fri haug.. Osa skerne besae her i Narvik hlde skulle vi ana er nkså ene- hva sm så siden skal skje dersm Hvilke,skjebnesvangre føl- Om grunnene il disse mang- rer denne naen får man e ~. april var jernbanesasj- sående i si slag. Fra 1945 il ingen av disse mar psen, blir m Bjørnebes bk ger den briiske marineaa- lende frsvarsilak uale levende innrykk når man lesjes besøk i Admiralsaben avdøde general L a ake i sin ser marinekapein Se ens ps. Fra mi hus, sm ligger Lærer Trgeir Flaarud hadde ma a silling il». mel». nen, hvr de sae u en vak var de vikarer ved sklen. de i førse rekke skolesyre sm «Under en hårdere him den 8. april skulle få - vil bli frklaring fr UndersØkelses- nøkerne knsise skildring av like venfr sasjnen, hadde frmel sillingen il 1949 da den 1953 SØke ikke lærer Flaajeg full versik ver epis- ble fradøm ham i høyesere.. rud. Av de sm melde seg, var De rusler g går. Sake men (J. W. Cappelens frlag). mal nedenfr. kmmisjnen av 1945: begivenheene. «Nrges løpe av frmiddagen g «Om eermiddagen (8./4. SjØkrig», bind l, s. 44 skriver der: Ved dm i herredsreen var han de bare med lærerprøve, g sikker. Men de måe alså uver eermiddagen g na- var LaaJke, (Kmmanderer:de han: U på frmiddagen ble jeg ikke bli fradøm sillingen, men begge hadde vær medlem av a 130 år gar-mel bkfrlag en innløp en rekke alarme- General) generalsabssjefen, «Kl (9./4.) fikk Sjørende meldinger il,frsvars- Kmmanderende Admiral g frsvarsdisrike rdre fra dehng med geværene hengen- g. a. medlemskap i NS fram il knsiusjn, g de ble gdkjen. spaleplass fr den egenlige ppmerksm på en nrsk av- de sasbrgerlige reigheer p. NS. Da ble de ilsa lærer på il, før nrsk presse åpne deparemene g Admiralsa- admiralsabssjefen il sede i Kmmanderende Admiral de i lang rem ver skuldrene HØyeseres dm ble OD- av skledirekøren i Tønsberg. vurdering av «respp;;'5re;,\. ben m den sre yske flåe de hemmelige møe i Sl'in- (Diesen) m a fjrdsperrin- på e geled med rmmelig av- vend av herredsreens ngen av de, SØkerne k psen, Hadde bka kmme på ege sm nå var på frammarsj ge. De sise hadde gså gen Rauer-Blærne skulle 'sand mellm hver mann ble lærer Ødegård ilsa i FØrli, g de ble knsiusjn aven vi l' eller e lie kjen frlag, så gjennm de danske farvann. yær i Uenrikskmieens mø- bli lag snares mulig. Men da km gående i gåsegang fra g han hadde sillingen il kar. _ hadde den bli ie ihjel, e Allikevel ble de ikke fra re- e. Laake sa i diplmal- 1. Mineleggerdivisjn ennå Are eer søke Flaamd Ogl er gammel gd ppskrif g gjeringens side a skri fr sjen g høre på hele debf-- ikke var ferdig med å lase 'VV'V\A/VVVVVVVVVV\A""VV\""NVVV\A/VVV\J\,"\lvVVVVVV\" bl~ ansa av sklesyr~s fler~all. i parle. Om den nå kmmer å iverksee mbilisering eller en, men høre ikke a de var inn, klargjøre minene, kun- har Mmdrealle anke il depal e- il å frårsake srm eller baend u nen rdre m a mi- ale m mbilisering av nen ne rdren ikke bli ufør på Scharffenberg øa;: mene, g anken ble a il fø- re frisk kuling vil iden vise. nene i Oslfjrden eller uen- av Hæ'rens avdelinger. Han de idspunk. Klkken 0130 ge Fleralle anke deparemen- Hadde den kmme fr 9 år fr andre vikige havneinnløp ank regjeringen ville vene. km de imidlerid ny rdre - Hvrdan kan sklen spre barna il selvsendig enk- e avgjørelse inn fr regjeringa, ilbake sammen med majr k l l den frb'ndelse nevner Laa '"-...., ning? Sklen skal iklm frme san.dardbrgere med e ens- g der ble deparemensavgj'ørel- d 'kk S u e egges u """~' 'Tn! ~ Langelan : «DØmmer le», ke a når regjeringen ikke be- are fnd av kunnskaper g aurisere mening~l'... se sadfese. Mens dee fregikk så hadde de bli rkan. _ rdre minene u g ikke gikk Ehver barn skulle bh ppdra like mhyggelig sm en måe de il vikar igjen, g da Budsikke fra il mbilisering rdde han a Kjemp fr al Lierær se er de vel kngesønn... Kriikken av demkraie hlder sikk, hvis saka 'Omsider var klarlag, var de majren g hans 2 barn sm årsaken var den a den - av des r på menneskene er en villfarelse. Med denne humane pimisme sår eller faller demkraie, den er!1es rerne sm k psen. F. B. Røhn, Meldal: en fr ham ukjen grunn hva du har kjær ingen av de andre innsile læ- er hvedpersnene i Bjørne bes bk, men fr 90 prsen - - Ord bier ikke på disse - regne med a briiske sjønriske fiender g frbry- eller lufsridskrefer ville grilemmer av Frikrps Danmark - Den denrlraiske sasskikk er den vanskelig-se, den søkerne il Førli skle, g skles y- Om frhlde mellm med dgme eller reere sag aks i m var Flaarud igjen blan av dem sm har vær bak piggråden, er de den gamle, ere. De burde ha vær klar pe inn m en ysk aksjn g g beflkningen, sm iklce mes krevende av alle, den kan bare virke il samfun.nes res vedak m å ansee ham ble rakryggede advka Lee r fra førs av. Kun posiive an- sanse den». (UKs nnsilling, allid var de bese, usende bese hvis flke har e flerall av pplyse, på en gang frkase av deparemene. Ål'Sa_ sm er senrummannen. De grep g mangrep vil føre bilagsbind l, S. 109); regjeringen i mars -april ~ærpregede g samfølende brgere.. Ellers sår den i fare kene sm ble funne u, var a er m han s syn på saken fram. Og da kmmer våre De av leserne Sim var i Osl en meddelelse, hvri man bl. fr å uare il demaggi g chlkrai (pøbelvelde) g ilsynsnemnda i kresen ikke had- hele de' såkale «re:ppderved igjen åpne veien il dikaur. ( Mrgenblade de ual seg m sillinga, men gjør» har dreie seg m, g i mange sympaisører il å 8. april vil sikker huske a a. leser følgende: «De frivillige handler u fra en ide, 1947);' la kresens ualelse kmme fra håm finner v" ~.J"r fellesnev- melde seg akiv i sørre g byen ble mørklag ved 24-isørre anall både sm med- c!en g a sirenene sm varsle sm bunder så dyp i deres - Kmmandør Hvdenak frklare sm vine i krigsre- kresmøe. ner. Enda han nar m',e sin lemmer i Frbunde g abn- fresående flyangrep - ble verbevisning a de seer live inn. De er allid verd ningen, en ffenlig redegjørelse av admiralen er ønskelig. myndigheene kunne hake seg fas handlinger, vil han ikke være en i Krisiansand a admiral Die sen sppe mineuleg- De var den frmelle feilen sm sønn sm følge av sdbasje nener på vår rgan. &a i gang samidig. Om den Jeg er harmfyl ver jusis- dirrende spenning sm hermrdernes frekkhe, g ven- ske i Admiralsaben g Km rede il å see live inn fr respek a en mann viser seg ( Mrgenblade : 1948). den gangen. midlerid sier med å «bøye reen». m- Frs. side,1 sandsrafikken er han igrunnen enig, men han fryker fr er spen på milakene. manderende Admirals kn- sin verbevisning». - Hvis Nrge frsømmer en evenuell anledning il å Siae er e klar urykk rekke seg u av srmakenes spill, kan Regjering'ens g ~~----~...,... a ungdmmen vil a skade fr hvr høy de ansvarlige Sringes pliikk i sin blindhe drive de nrske flk il Knsulen a v den, g da han eer e (danske) pliikere sae «nazismen». - Nå, men de er j Fryken fr a de nrske g de danske flk skal lide slakebenken. Jens Bjørnebes bk lang OPPhld får be::;øk av Alle spørsmål vedrørende øknmi. sin nevø, Jan, sm har vær prduksjn g msening, gså den gang, da Hilers sei den samme skjebne sm de baliske flk har veid lang «Under en hårdere med på sin sise sabasjex:'- re ennå varsle gd. S'enere mer fr meg enn hensyne il Sringes ønske m å hemmelighlde sine frhandlinger himmel» fra de minse il de sørse. fæte, får han bevis fr a sa man ne anne -- gså il denne fryk ikke er uen «Nen må gså a seg id il å gruble» Frikrpses medlemmer. Vi SelvfØlgelig fruså jeg en pres fra presidenskape, E knusende klubbeslag m grunn. Skriv il legger ikke skjul på a de er den er likegyldig fr meg persnlig, men den vil bli gagnlig, hvis den kan fremkalle reaksjn fra almenheen m uhumskheens rsbilde. De viser seg nemlig, a Jan, kandida G. H. T. Hlskg pliikkerne, sm er de skyldige. Sringes g Uenriksdeparemenes hemmelighes H. S. en, er bli så åndelig frdenne pprinnelig bra gu Adresse Nannesad Slesvigeren, nr kremmeri. ( Afenpsen H (Samle av A. L. Trøndelag. (Frs. s. 4).,

3 Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 Ørdag 23. nvel'''.'bc ' ". F~NG~:lJ~~--"" GRUNNLAGET FOR RETTSOPPGJØRET ER AnsvarhgredakørJehau8S~n KRGENS FORESTLLNGER - KKE RETTEN.S De gjærer innen -våre rekker -hevde h. r. advka Alber Wiesener i Fri Frum Svik g svik under g eer sin id: «l rikes skjebneime frhld - de å unnlae å ring a [ppgjøre var e krigs- hpyese plan, hvr Wehrkrigen, var emne fr e av- må kas ikke råde". N0e av fungere adekva - ingen be- fenmen, ine re sfen- 111aChsjurisene ikk,:} gdk balanser g beånde fredrag de bese sm verhde - e- høver å ha nen skyld - svik men. Grunnlage fr de he - de slidariske ansvar men Sringsvalge sae mange frbryelse av ss m vi hadde av høyeseresadvka Alber er mi skjønn - er skreve i k,arakeren er derim mer le var kri gen s, fresillin- frifan... idligere NS på en hård prøve. verge ss miliær i ilfelle avw i ese n e r i Fri Frum m ppgjøre. beenkelig. ger. Skulle vi semme eller ikke a svenskene hadd.e angrepe sis mandag. MØeleder g * Krigssyne har vilje il En umralsk parle.. semme? ngen direkiver Nrge i 1905, kfr. 0bers Angikk u, alle s fri. Men gels bk Frbryel e (lq()6). vane Amund HØ nnin g på menneskenes ndskap sm sm svikere:~ il rej Krigen pererer med kmmenar var den scene - Jeg rr ikke så mege NØdvendig å fremsille NS seir - ressyne har vilj e De hee-r a de skal va?re r m resppgjøre, de er slik kan de neppe frsee, S'enerehen i redegjørelsen ble sa d~ på deres uilsrekkelighe, Fra den annen side måe kllekiv skyld, reen ska.l en umralsk parle. spr.,ed fekning duger ikke. de gså henvis il Jhan Lkale var sappfull g innlede Wiesener med å si: granske hjerer g nyrer. De de frne seg. sm. e nøder ikke avgjørende a man Frbunde har rikignk en Scharffenbergs bk ~Nrsl{e de var sm en av alerne sa * Jeg rr ikke uen videre på vendig ledd i verdenskrigen å Eer Wiesen~r,s i' sin fremførelse diplmaisk avveie de frmålsparagraff hw)lr de er a.ksykker il klwpasjnens _ sympmaisk fr ilsanmarker a des' virksmhe hisrie» g Einar Masengs den i dag (blan inellekuel han er YSker,' jøde, eller fr a e menneske e'r jnd, frdi fremsille NS sm svikere. sår' der g der, men fredrag - pps en ganske er upliisk, g de er ne vi bk « En leksjn le?) a der aen hverken di han er NS. Jeg rr ikke O'...c/'...c/'...c/'...c/'~...c/'.-O'...c/' Hvrfr sår (u der? ineressan deba. De argumener g eksempler sn: ble. alle bøyer ss fr, men il j makpoliikk». Knklusjnen bød på :;,rrp~~rhe eller 81ngjengjeld er de så mege mer var: m angjeldende kandi- ne, ilr'};3 fr a repr~ Bjørnebe. Jeg rr heller på WasrupWkkelsen hs ~ Ved ~ Den krigs anke a er man særlig bra da er man' særlig anvend er imidlerid så:velkjene fr dee blads lesere akuel med kamp m nø1en- daer ville erkjenne de his- senanbr rr~. de mede pliikere, iske kjen.n.sgjerninger g ga ningsgrun,kl' var i sving, han mangle erf frsvarer! ikke på Judas. Jeg rr a ~ Majr vn Knurren ~ farlig gikk re inn i dmspremissene. Man sverer sålenge...c/'...c/'o'...c/'o'...c/'o'...c/'o'...c/'...c/' a vi i'kke Sk'll gjena dem. Nepp u fra dee fr- i'y)~ fr å få ree på deli ve- Men så var da heller ingen Hva er s v i k? De er subjekiv. De er nk a man man rr på de selv. Sællig ble l,.,:mdsbegri>pe hld ble de i høs, i e av våre senlige av ureen sm ble av kkupasjnsppgjøres sfylker; ree en henvendelse b;gå under «resppgjøre». re kanner ilsede fr å fr beviss sviker en rskaps De juridiske sviksbegreper lir'der kkupa<;jnen drøfe l har si ugangspunk i rmerreens dlus,slm sår fr Ennå er de noen relasjn il dem sm virke1i~ il flere av de ppsille de s, r- Svar km gså' fra de mes svare si verk sm ikke lengingskandidaer, fjoir m mulig ærlige, g hjelp bl'! lve ss re synes å kunne frsvares! lige debaaner gleme den plik. Men Wiesener g sam sm rr a landssvikanrdnin bis så de i'j sl. men sm a) svik g b) frse. Sraffelvens kapiel 8 g 9 perer- å bli riener m deres sil- men samidig ble de anyde Samlige ppredendes innling il ss av samfunde u- a idens mdnin:f,!-l'l'osess er legg var kemisk ble fr aravgjørende sening: gens fedre sa i bmbingen i'ike kunne aksjneres. De (g med denerende kr- sikes il srindusrien, blan Trskapspliken er gjensidig! e med e videre sviksbegrep, ker?l» i Lndn g elske sine andre!.søe. Blan Øfeprgramme- hvedsaken.. rganse g vi-alene-viemen ~es valgagn fanes e m indi- Resulaene var _. sm leser- alie, så de ble - selv rss hva nå nærværende referen sm rammer uanse den m- fiender så høy a de sa g vides reigheer g frihe. ne nk har merke seg - ikke Per Vg - en harmnisk kan mene med.rfle?. ralske bedømmelse.,de er spekulere u mildere sraf- - Virkelig gammel er man førs f rs nødvendig å ramme alle sm fer... Hvrdan var dee å frså? verveldende. g de skal bli afen m e mege disharmvi har j blan anne;:; en spennende å se ingperiden nisk ema, g ilrss fr a Man har rskapsplik ver- man ser. (The Lingen) når man liker alle jener sm Advka W1fener a e: går på vers av den lvlige s.erk ensreie presse her i m hldningen il lv g re både Hans S. g,brødrene fr lven g ~erfr samvi- regjering. Man kan ikke se- Resapparae i Nrge _,L.. rnj<rll ge v[,ner kan man ikke la.nde, _. selv nå 12 år eer vil bli serkere marker enn Lange var i ilden blan mange andre urbane ånder! HØn Ei dem, sm, vissnk har den lvlige regjerings? Men kapasie fm'den ppgave må følge dem rappene ned, igheen. Han referere Odd e si privae SkjØnn pp m luidde ingen ilriæ'rmelsesvis kase u gjennm vindue. Man krigen, g små er de med idligere, fri he e n i denne presse! 'Y)jhgsad selv gikk lang i sin ba k k man kan ha.akverdige grun- man hadde sille seg fr rinn fr rinn. (Erich"Marla Resag ~ man,. re l all SV ener... NS fanes hele ska- * De er prakisk al bare frihe- kriikk av ppgjøre, i råd e elv sraffing på løpende bånd. marque. Dee med «idens mdningsen il selvfrherligelse sm?'rsess» bør ikke bli en sve- med sin bekjen~ arikkel i S v i k er e ren bjekiv l' k. Og endail ble ikke yskeral.'- _ Dee land minner meg m s g.s...,aen, f ra d e mes hø yver d 1ge. idealiser i de vers e J e - beiderne fange. der hoder il huse. pue. Vi i NS ble kase fr -=========================".,... mn, sm e nyfød barn, de er lie g rød ". ringer. De gjelder fl-r re en Riksadvkaen vill-j ha medbe'sseller ;" T,,'. røllde- å f mne u averes d egne ære være ham fr de. g renger vår hjelp (Aneurin De var derfr med gd ulvene, g de å få sk.aden regrunn a man frhøre seg parer har lie med «mdning» m i v e r, ik.ke de andres Bevans husru, Jenny Lee, eer Skken nærmere m dee punk. ). gjøre. Skaden kan bare re d.',besøke i Jugslavia. Henvendelsen innskrenke seg 9areres ved hjelp av manns lag ~ år Av pr!.', b. l'em- miver... Dee er e re - D e å m e d er f r knsrueres.. ens p l i k å see seg inn i legal presumpsjn fr frse. - RisØyrenna skal udypes il frøvrig ikke il e naken lilje g ærlighe. før 'dmmen avsis. Man må 6,1 meer ved lavv!l.ilil. spørsmål, de dreie seg m de man i Sringe kaller --- bøkene gårb;ørnebof bes JØre bevise knkre fr a HØyesere hc.r bare sn,g a ~ En kjen dansk mi:sjnsmann hver enkel har sveke. Sraf-medlemskap kan være nk ble spur m hvrledes e besem e gru n g i spørsmål. Vi har mal nevne hen T~eiJri hld bkhandler- ' grunn.hvr* bygger» sclg~s, f~ly~~.~v, frusae ;l}ellelse, dermed, kul.ne de hell var. Han klare klassifiser_ Frmuleringen berøre sen- '!endelse så vid uførlig frdi rale ing i den ugvikling sm den er e slående bevis på den resulere' i 9. april 1940, g, vksende uålmdighe sm k si ugangspune;: hel il, : gjør seg gjeldende i våre rekbake il Arbeiderparies! ~,ær. De gjærer lang serkere ne ppe sis"helg, il e> såk-al l mye, g de lr,:~r eel"spø~sel akv. er. cllge' mivf. r' g i~s~- e s~'~~ he~der g ~ underi~4~ ~gen ~ en 'båd~' ~le~~~'g cii~k.: ".,c "snuse-i-bøker»:"arrangemen g eer bø. kerf :yerden~!""mme Og uere.. hefesraff sm pnnsl- sa~sene klare «bev~sene»...::>a re måe. Hans svar lød: Nærpublikum srømme il i sre rmfa"er. ur er, relav få ~(pr.. pal sraff eer 98, g S'm grede SOL,El\ &~.,.resen. mes Essaias Da spørgereii ',. r:ll!'ngder; «Arbeider-'Avisa» hadde bl.e. mbøker» i A.r, men Biørnebes 1 subsidiær s.rah ee.r 86 1 Rcn underre:en l s~ade sl pp'på de nevne bibelsed, ; A~ anld.iln;na n "'''.ml',r-le med /Jr. sride bk l~under en ljc.,nzere Wiesener siere her nen ve-, hr å Lkrive a l1al~c ma - lese han: Sengen er fr kr'il

4 nærmere Ul ). gjøre. Skaden kan bare re- Henvendelsen innskrenke Seb 9areres ved hjelp av manns frøvrig ikke il e naken lilje g æ,rlighe. Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 spørsmål, de dreie seg m de man i Sringe kaller --- e gru n g i spørsmål. Vi har mal nevne henlag L ar Av prblembøkene går Bjørneb:~e bes Trndheim hld bkhandler-. grulul hvrpå ~g bygger» selges Frmuleringen berøre sen- rendelse så vid uførlig frdi '. l ne ppe sis helg, il e såkal mye, g de er,;sr eerspørse r.le ing i den ucvikling sm i den er e slående bevis på den ;:snuse-i-bøker»-arrangemen g eer bøkermverdens!'gmme 0ii resulere' i 9. april 1940, g vksende uålmdighe sm [)ublikum srømme il i sre rmfarer. De er.relaiv fa «pr. k si ugangspuni{ hel il gjør seg gjeldende i våre rek- b :w'ngder. «Arbeider-Avisa» hl'.dde blembøker» i år, men BjØrne es bake il Arbeicl.erparies 'ær. De gj ærer lang serkere i den anledning en samale med r. sride bk «.under 812 1; M'clcl'e l~ndsmøe 1906, d.1 en aler enn myndigheene synes å,algssjef Lauvsnes sm Kunne fr- himmel» går sek unna. hevde a de ville ha vær en være ppmerksm på. ;e11e a besselleren i Trndh.eim,~r Arne Hamres bk m Marin Dannelse er ikke de vi har Har Osls geniale kriminalsjef L'Abe-Lund ha sykeper hadde ikkje så varme kjens- 'Aku-Aku» av Heyerdahl mege når vi har glem al hva vi har «sringspresiden Hambr 3kken. Ellers går en bk sm lær, men de vi har ilbake misjn? ler fr England sm eg had- gd. Påfallende er de al bk- lær. Ellen Key. GMLE,FESTEN, Se annnse i.dagens avlf'. de». (Kh m Kh). handlerne kan regisrere il1cress ' Den mannen, sm mengden, ' fr spørsmål sm er ppe i iden, rr på, eier r9aken. «Alle Khs kiueger var Krlsian Schjelderups bk «Den Fredrik den sre.,kke like verbevis m hans 'esrien ering» ~ Hambr i Afenpsen. «Vi hadde ik.ke vær mange BOln fr hva? m. Ol-lya'.LJ:L,v: :~ U:L ~:v.- De måe derfr knsrueres ens p l i k å see seg inn i legal presumpsjn fr frse. før dmm'en avsis. Man må føre bevise knkre fr a HØyesere her bare sag a hver enkel har sveke. Sraf- medlemskap kan være nk felven av 1902 frusae, il fellelse, dermed kunne de ak~erdige miv:l' g insi-[ e S~~"'2 hender gli1 underil1'.;. uere hefesraff sm prinsi-- sansene klare «Devisene». Så pal sraff eer 98, g sm greide SOLEM & ()\)" reseu. subsidiær sraff eer 86.1 Kc :-.1 underreen i skade Wiesener siere her nen ve- fjr å skrive a ilal~e måsenlige seninger fra sraffe- e ha frså, ppheve HR lvens miver g la il: De underiden dmmen. HØyeseer avslø'rende fr de res-11" knesae van::;lmpningen 1 - RisØyrenna skal udypes il 6,1 meer ved lavvann. ~ En kjen dansk misjnsmann ble spur m hvrledes e besem h?ell,,:ar. Han k!are klassifiseringen på en både elegan g disk~ re måe. Hans svar lød: Nærmes Essaias 28 20, Da spørgereh sl pp på de nevne bibelsed, lese han: Sengen er fr kr"il å srekke s.eg u i, g eppe fr smal il å svøpe seg i. ('ppgjør vi har ha. a ing e n,le slidariske er",-"ningsaner idøm hefesraff. :.,"\ar. Selv en umerke~ mann KanSkje live førs begynner, Hvrdan er dee mulig? sm EML STANG (ikke Emil Virkelig begynner, når vi er ferdig med kjærligheen? Trr man a Nrge har LØvlien) var med på dee andsfrredere? Dee Wiesene' freller fra en Helge Krg har den avgjørende frkla- : ysk krigsressak på de «Oppbrudd». isk regi ble de så rganiser e dnisl i Niirnberg.. Til m de åe frannevne massemøer med krav m flkedmsler g srenge sraifve i filler av HØyesere, De bruk il rikes skade». De rss fr a frslage ble re-j «krigsledere» fr «embedsmisfer fr «krigsfrbryerne». uenriksminiser Khs.lkene i Lndn før de myldjuridiske faku.e ved Ul1iver- 1ilale ble dereer -- uen.. Med disse mene man de persner sm hadde bå,re ansva- dagens jusiskimie ble de sa i vareeksarres. siee i Helsinki g av ril{s- 1 lovhjemmel - arreser <:>-g P. M. av 24. sepember 1940 il 'er M-Dagiser pp fra hver februar 1946 døme den me i svensk verseelse unalle Lndnregjeringens med- : ennesen». finske krigsansvarlighes- der ielen '«Dmda - fr re fr Finnlands pliikk un- med visse' endringer veda Hvedfrhandlingen fan lemmer heer de: (Kjen mann il Hambr i dmsl åe av krigsidens vad?». Finnland ble bken der krigen. Sia har den nrske regjer- i..andn). av RU{.'ldagen da Paslkivi e1- sed i i iden 15. nvember -:- ledende finske pliikere il r.~ aven s'iller. Den inga haldi fas på de sandpunke a h ikkje vil ha n-esenhower var idligere presiden Ry i, de i lande, skriver Kåre Hersad flye,ver på de parlamen- 1ers rue med å gå av. 2. februar Jusiskansler 1.engere frihessraffer. De frjener å bli kjen gså her Eerhver ble frfølgelsen Lven3 hvedbehemmelse Tarjanne var selv dkr. De; kn pliisk sambandsavale,a OKLAHOMA: ariske plan hvr de ble an- hadde f~)lgende rdlyd: «Den km il mange hefige sam-' idligere sasminis.re Rangell i en krnikk: i Mrgenps en med nkn framand sa». Vi har nk frså a rus- g Linkmies, idligere under- 13. nvember meld inerpellasjner g sm på en avgjørende måe mensø mellm ak1r g fr- N a r Lnd n r eg J''''';n eu g e n s,erne hadde kvanieen, men visningsminiser Kukknen, fremsa f r'sla.g m en sær- llled"l! '.-e " l'l a 'F'l'nn'a11d - l' svarsadvkaene sm levere A uenriksminiser ikke ville ha nå må vi se pp fr de viser idligere uenrikjsminiser Den '4. sepember 1944 pp- lvgivning g særdmsler 1941 km i. krig med Svje- e mege gd frsvar, Alle en slik avhle, hvrdan var,eg a de gså har kvalieen! Ramsay, de idligere finans- høre ilden i den krig sm fr å dømme de krigsansvar- Uninen eller Srbri"nnla føle dg, sier Sini, a de ilda hans fresilling m Nr- (Underryk i nrsk presse?) minisre Tanner g Renakka Finnland siden 1941 hadde lige. Regjeringen frsøke i eller [m under kng{m f1'- ale var døm på frhånd. ge sm krigsdela,ker? før m Svje g på papire de lengse å hlde sand m hin.drr a de ble slu: ~ fred, De var bli plukke u sm g Finnlands idlige,re sende- KanSkje Olava i NS, sm! mann i Berlin prfessr Ki- gså m England. Den 19. rykke, men måe eer- sraffes fr embedi:>misbr-uk syndebukiker. mene a Nrge ikke var akiv Nrges livsfrsikringer har vimaki. sepember ble avalen m vå- hver gi eer. Våren 19,15 ble il rikef' 'skade med fengsel Dmmen slculle ha fal 18., krigsdelaker, hadde en me- plass nr. 11 g 12 blan aen pensillsand underegne de hld nyvalg il Riksda... innil 8 år». Ved r,;1{jerpen- februar Den frelå da ningsfelle i Kh? ;ammenlignbare land. En versik Blan de resppgjør sm med Svje. Arikkel 13 i den... gen. Dee føre il a regjer- de msendigheer» var sl'af- gså ferdig, men dmsavsigel... Slik sm hun hadde de hs viser a ilveksen i den samlede eer krigen fan sed i de ne avale hadde følgende rd- ingen ble mdanne. Lein fen idsberegne eller livsva- sen ble likevel usa. Dee flkeresknsulen, advka!ivsjrsikringssum sise 4 r ugjr- idligere kkupere g krigfø- lyd: «Finnland frpliker seg ble nå innenriksminiser g rig ukhus. Videre beseme skyldes a dmsresulae pa Harald H l he, regjer- de 11 ps. i Nrge i frhld il rende land, sår de finske i il å samarbeide med de alli- dermed øverse sjef fr lan- lven a sakene skulle på- en eller annen måe hadde siingsadvka Krisen J... sillingen før. Vi sår da like med en særsilling fr så vid sm ere når de gjelder å anhl- des plii. Kmmunisene dømmes aven særlig krigsan- ve u g a dee så på e e1- han s sen g alle veuge Nederland, Belgia g Kanada. Ne- den menn sm her ble døm, de g sraffe krigsfrbryere». fikk nå fullsendig knrll svarlu;hesdmsl med HØY' ler anne hld ikke ble funnrdmenn eer kapiulasj- ders på lisen kmmer Danmark hadde g fremdeles har flkes Ved våpensillsanden gryd- ver saspliie. Sm en il- esere~jsjusiarius sm fr... ne ilfredssillende. På e nen lo, juni med 6 ps. g øvers Brasil g illi. De ~adde; heller ikke de de en ny dag fr Finn... lusrasjnkan nevnes a en mann g 14 meddmmere hemmelig møe med dms- Japan med 28 g 27 ps. De sise begå nen lvverredelse landsk.mmunisiske pari, redjedel av saspliies em- hvrav 12 skulle upekes av len 18. februar lese reens vidner m en serk Øld,001.misk i dee rds egenlige 1'r- sm nå gjenqpps, g fr en bedsmenn hadde sie i feng- Riksdagens valgmannskllegi- frmann pp e håndskreve Gjø r fr gan g ppveks sm førs kmmer nå i sand.,fra e juridisk syns- mengde misfrnøyde g uan- sel under krigen foir lands- um eer frhldsallvalg. Til- udaer g usigner dkumen disse landene. punk var derfr prses,>en, svarlige elemener av fr-/ skadelig virksmhe. alespørsmåle skulle avgjøres hvreer generalløynan Samed å få spredd prs Hedems sm vi senere gså skal se, ba- skjellige kulører. nvember 3.ugus fan reqieringen å av Regjeringeni vnenkv skulle ha meddel «Sasmakenes revlusjnæ- Kjærligheen sår ikke fr meg re en farse. Når de likevel ble 1944 sife nen av disse måe fremsee prpsisjn Til meddmmere ble blan, a Ry i, Tanner, Hangell, Linre frhld il Grunnlven». sm en panbligasjn, sm vil døm, skyldes dee svje- kreser De finske flks de- il lv m sraff fr de krigs- andre upek Hera Kuusinen kmies g Kivimaki eer kn Send liser il ss ver de sm gi en viss årlig rene fr resen russisk dika g press fra mkraiske frbund. Sami- ansvarlige. Dee skri var g andre kmmuniser. E- rllkmmisjonens mening bør ha den g beløpe sendes av live. - Kjærligheen er en visse innenlandske kre.ser. dig danne Pasikivi sin sam- grunngi med en henvisning era regjeringen førs hadde burde dømmes il en sraff ver gir Frbunde, såre sjelden ur. - Jeg gir ikke En finsk jurnalis, YrjØ lingsregjering der blan andre il arikkel 13 i vapensill- nedsa en undersøl~elseskm- på mellm 5 g 10 år, g a bks 3214, Osl. La redje mege fr den gdkjøpsvare sm Sini, ugav nylig en bk m kmmunisen Urjø Lein - sands avalen i Lndnkn- misjn sm skulle hlde fr- dmmen innil videre ikke pplag spredes like hurig sm går i handelen med Amrs merke. cjp finske krigsansvarlighes- Hera Kuusinens mann - vensjnen m sraff fr Juigs- hør g frberede saken, ble burde ffenliggjøres. De pplag 1 g 2. Alexander L. Kielland. spørsmål. Bken er nå ukm- var med.il vanlig kmmunis- frbryere ved den inerallier- de beslue å reise ilale innkm gså. andre anlnj"-,

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940. OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. I regimet stiller seg meget tvi- derer alle forsøk på «neddige

SNO. I regimet stiller seg meget tvi- derer alle forsøk på «neddige OG NR. 4, 23. ARGANG LØRDAG 23. FEBRUAR 1974 LØSSALG KR. 2,- ODD MELSOM: Den bakvendte verden Det var flere som handlet overilet i 1940, men ikke' alle hadde anleding til å emigrere, I synes at de to som

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I

SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I L,'~'.~;' ",;~'. ill. ~1;, :lrd rl,',j,'; ~ -"1'!;1? 9 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 J l.

Detaljer