UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr. 1 2013 ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET. www.umeu.no"

Transkript

1 UTGITT AV UNGDOM MOT EU Nr ÅRGANG 18 EØS VS. ARBEIDSLIVET

2 UTGITT UTGITT AV AV UNGDOM UNGDOM MOT MOT EU EU Nr. Nr ÅRGANG ÅRGANG 1718 LEDER EØS VS. ARBEIDSLIVET MEGAFON NR ÅRGANG 18 ANSVARLIG REDAKTØR Mads Opheim REDAKTØRER Bodil Simonsen Bjørn Ola Opsahl REDAKSJON Sofie Blomstrand Frida Kowkabzadeh Ropphaugen DESIGN & UTFORMING Respons Reklamebyrå UTGIVER Ungdom mot EU ADRESSE Storgata 32, 0184 Oslo E-post: Web: TRYKK Land Trykkeri ARBEIDSLIVET Fredag den 3.mai går LOs 33. ordinære kongress av stabelen i Folkets Hus i Oslo. Her vil 300 demokratisk valgte utsendinger fra medlemsforbundene i LO og fylkene møtes for å utforme veien videre for Norges største hovedorganisasjon av arbeidstakere. Trolig vil EØS-avtalen stå på tapetet, da LO-kongressen i 2009 vedtok at Tiden er nå inne for en bred og helhetlig evaluering av EØS-avtalens betydning for Norge. Fagbevegelsen har i kjølvannet av EU-dommer som for eksempel Laval-, Rüffertog Luxembourg-dommene, fått øynene opp for hvordan EØS-avtalen har blitt gitt et langt større omfang på arbeidslivet enn hva var forespeilet da avtalen ble inngått i Gjennom nye direktiver, forordninger og rettspraksis fra EF-domstolen legger EØS-avtalen politiske føringer på viktige arbeidslivsspørsmål i Norge. Når dette kan innebære en svekkelse av de rettigheter fagbevegelsen har vært med å kjempe fram, forstår man godt at enkelte av LOs forbund har tatt for ordet for å ta arbeidslivet ut av EØS. Hovedtemaet for dette nummeret er følgelig EØS og arbeidslivet, da Ungdom mot EU håper at LO tar bekymringene fra mange forbund på alvor og går inn for å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen! Bodil og Bjørn Ola UT AV EU

3 EØS-DEBATTEN I NORGE Det foregår fortiden en EU-debatt i hele fagbevegelsen, som er den største siden EØS-avtalen mellom Norge og EU ble inngått i TEKST: LISE LOTTE STRAND Leder i LOs ungdomsutvalg i Trondheim Debatten har bakgrunn i at Norge på grunn av avtalen må innrette seg etter EUs regelverk når det gjelder EUs grunnprinsipper om størst mulig konkurranse og fri flyt. I de siste årene har EU vedtatt en rekke direktiv som truer arbeidstakeres rettigheter og som strider i mot norske interesser når det gjelder de prinsipper norsk arbeidsliv er bygd på. Kort om EØS-avtalen Er en avtale mellom Norge og EU som bygger på de samme prinsipper som medlemsland i EU må forholde seg til når det gjelder fri flyt. Så selv om Norge ikke er medlem i EU må vi forholde oss til en rekke av de samme regler som det medlemsland av EU må. Disse reglene kommer i form av direktiv som EU vedtar, og som Norge godtar at skal gå foran norske lover. Når jeg sier og som Norge godtar så er det fordi Stortinget KAN stoppe direktiv fra EU,hvis flertallet mener de strider i mot norske interesser og praksis. For eksempel har det vært tradisjon i Norge om å forby alkoholreklame, og EUs forbud mot å kunne forby det vil derfor være uheldig for den norske alkoholpolitikken, hvis Norge ikke sier nei til å godta slike regler fra EU. Muligheten for å stoppe direktiv skyldes reservasjonsretten som ligger i avalen. Dersom det er strid mellom norske lover og reglene i EØS-avtalen kan norske lover overprøves av en overnasjonal domstol, EFTA-domstolen. Reservasjonsretten Det er sjeldent det oppstår stor debatt om direktiv fra EU, fordi de fleste er problemfri i den grad at de ikke truer norske interesser, men det har vært eksempler på EU-direktiv som har skapt debatt om hvorvidt Norge bør reservere seg mot dem. Det har foreløpig aldri skjedd, men det er for første gang et flertall på Stortinget som ønsker å bruke reservasjonsretten mot et av EUs direktiver postdirektivet. Utviklingen til EØS-debatten I de siste årene har det vært eksempler på EU-direktiv som har skapt stor misnøye, spesielt i fagbevegelsen, fordi direktivene omhandler regler som truer arbeidstakeres rettigheter. Jeg skal nevne de tre mest sentrale fra de siste fem årene. Tjenestedirektivet Direktivet pålegger landene å gjøre det lettere for utenlandske tjenesteytere å etablere seg i landet. Fagbvegelsen gikk i mot på grunn av frykt for sosial dumping, fordi formålet med direktivet var å redusere kostnader ved å åpne for friere konkurranse mellom tjenesteyterne, som i praksis må innbære høyere effektivitet og lavere lønnsutgifter. Den største trusselen med direktivet er at det for Norge kan bety at en tjenestegiver registrert i Latvia kan tilby tjenesten i Norge og operere med latvisk lønn. Dette kan på sikt true det norske lønnsnivået ved at norske tjenesteytere med tariffavtaler for sine ansatte taper i konkurranse med andre EU-land. Postdirektivet Åpner for fri konkurranse på all postsending. Posten mister monopol og MEGAFON 3

4 EØS-DEBATTEN I NORGE enhetsportoen opphører. Distriktsfiendtlig. Konkurransen mellom selskapene åpner for press nedover i postansattes lønn. Vikarbyrådirektivet Det direktivet som har skapt aller størst motstand i fagbevegelsen er vikarbyrådirektivet. Likebehandle faste og midlertidige ansettelser. Fagbevegelsen frykter at dette vil åpne for økt bruk av bemanningsbyrå ved at det vil true AMLs bestemmelser om begrensninger for bruk av innleie og at det derfor vil true retten til faste ansettelser, som er en av de viktigste rettighetene for arbeidstakere. Frykt for at det utvikler seg et A- og B-lag i arbeidslivet. Det er trolig dette direktivet som har provosert fram en debatt om hele EØSavtalen, om hvorvidt den truer norske interesser, og om hvorvidt Norge bør si opp avtalen. EØS-fella Eksemplene på de direktivene jeg har gitt viser at Norge må forholde seg til et EU-regelverk som truer de prinsippene norsk arbeidsliv er bygd på og de rettigheter for arbeidstakere som fagbevegelsen over mange år har kjempa fram. Fagbevegelsens tradisjonelle arbeidsmåte er å forhindre at konkurranse mellom arbeidstagerne skal resultere i lavere lønn, høyere arbeidspress og dårligere arbeidsmiljø. Tariffavtalene er konkurranseregulerende avtaler som skal hindre at konkurransen mellom arbeidstagerne på arbeidsmarkedet får slike konsekvenser. Derfor står den nyliberale tankegang til EUs grunnprinsipperi direkte i strid med det som er fagbevegelsens målsetting, og den tankegangen truer norsk arbeidsliv gjennom EØS-avtalen. Arbeidslivet ut av avtalen Mens debatten om vikarbyrådirektivet har pågått har det vært gjort en offentlig utredning om EØS-avtalen. I tillegg har flere organisasjoner, deriblant fagforbund, gått sammen om å foreta en egen utredning om alternativer til dagens avtale; hvor en kom fram til åtte alternative løsninger når det gjaldt Norge sitt forhold til EU. De mest ekstreme av disse er å bli medlem i EU på den ene ytterkanten, og å si opp EØS-avtalen på den andre. Som en mellomløsning har det vært diskutert om muligheten for å reforhandle avtalen, og i kjølevannet av debatten om vikarbyrådirektivet har flere foreslått en EØS-avtale hvor man tar ut den delen som omhandler arbeidsliv, slik at EU-direktiver som berører dette området ikke skal gå foran rettigheter regulert i arbeidsmiljølov og tariffavtaler. Det er grunn til å stille seg kritisk til et slikt forslag, da det er et stridsspørsmål om hvorvidt dette er mulig uten at hele avtalen faller bort og uten at EU og/eller Efta-domstolen vil ha makt til å bestemme hvilke direktiv som angår arbeidsliv eller ei.! LO-kongressen - Debatten har medført at flere LO-forbund har sendt inn EØS-kritiske forslag til årets LO-kongress. - Fagforbundet, NTL, EL og IT og Postkom: Arbeidslivet ut av avtalen/reforhandling. - NTF: Jobbe for at Norge sier opp avtalen. - HK: Krever en utvidelse av handlingsrommet i EØS-avtalen, større bruk av reservasjonsretten og reforhandling av enkeltpunkter i avtalen. 4 MEGAFON

5 TEKST:: HÅKON ANGELL (H), Advokat, Juridisk avdeling Landsorganisasjonen i Norge FOTO: VERFTSSAKEN HØYESTERETTS DOM I av Innledning Høyesterett avsa den i år dom i den såkalte verftssaken. Høyesterett ga Staten og LO medhold i at Tariffnemndas forskrift om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien ikke var i strid med EØS-retten. Forskriften var heller ikke ugyldig av andre grunner. Saken er omtalt som den viktigste for LO i nyere tid. Dette er en riktig beskrivelse. Et annet utfall ville gjort fremtidig bruk av allmenngjøringsordningen irrelevant og ville åpnet opp for en underbetaling av utenlandsk arbeidskraft i et omfang vi tidligere ikke har sett. Opparbeide rettigheter i tariffavtalene ville ha blitt satt under et massivt press, noe som igjen ville medført en destabilisering av den norske forhandlingsmodellen og av frontfaget. Sakens bakgrunn Tariffnemdas forskrift om allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten (VO) innenfor skips- og verftsindustrien ble MEGAFON 5

6 vedtatt så tidlig som Høyesteretts dom avsluttet dermed en rettslig tvist som har pågått i over fire år. Tariffnemndas vedtak innebar at VOs bestemmelser om minste timelønn, arbeidstid med 37,5 timer pr. uke, overtidssatser med 50 og 100%, utenbystillegg med 20 % og dekning for utgifter til reiser, kost og losji, skulle gjelde som minimumsbestemmelser for alle som arbeider innenfor vedtakets virkeområde, herunder uorganisert innenlandsk arbeidskraft og utstasjonert (utsendt) utenlandsk arbeidskraft. Ni skipsverft reiste den søksmål mot den norske stat v/tariffnemnda med påstand om at allmenngjøringsforskriften skulle kjennes helt eller delvis ugyldig. Det sentrale grunnlaget for søksmålet var om forskriften var i strid med EØS-retten, herunder utsendingsdirektivet 96/71/EF og regelen om tjenestefrihet i EØS-avtalen artikkel 36. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri erklærte partshjelp til støtte for de ni skipsverftene. LO og Fellesforbundet erklærte tilsvarende partshjelp til støtte for Staten. Oslo tingrett frifant Staten v/tariffnemnda ved dom den Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett, som sendte en anmodning til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i saken. Den rådgivende uttalelsen fra EFTAdomstolen forelå EFTA-domstolens uttalelse var på flere punkter kontroversiell og ble fra Statens og LOs side ansett å gå lengre enn gjeldende praksis fra EU-domstolen. Lagmannsretten la likevel til grunn EFTA-domstolens rettsoppfatninger, og etter en nærmere prøving av de kriterier EFTA-domstolen hadde gitt, ga lagmannsretten Staten med- 6 MEGAFON

7 VERFTSSAKEN hold i at forskriften ikke var i strid med EØS-retten. Lagmannsrettens dom ble anket inn til Høyesterett, og ankebehandlingen ble gjennomført i tidsrommet d.å. Behandlingen i Høyesterett Staten og LO gjorde gjeldende for Høyesterett at EFTA-domstolen rådgivende uttalelse var uriktig på to sentrale områder. Høyesterett var langt på vei enig i dette, men tok ikke endelig stilling til spørsmålene ettersom dette ikke var nødvendig for å begrunne resultatet. Det er likevel første gang Høyesterett så klart problematiserer riktigheten av EFTA-domstolens vurderinger. Høyesterett kom til at både arbeidstidsbestemmelsen med 37 ½ time per uke og overtidssatsene med 50 og 100% var forenelig med EØS- retten. Det samme gjaldt utenbystillegget på 20 % som Høyesterett anså som en kompensasjon som objektivt fremmer hensynet til beskyttelse av arbeidstakere. I forhold til spørsmålet om kostnadsdekning for utgifter til reise, kost og losji var det fremlagt tallmateriale i saken som viste at de aktuelle kostnader i gjennomsnitt ville utgjøre ca. kr. 50 pr. arbeidstime. Med utgangspunkt i allmenngjort minstelønn etter 2008-forskriften med kr. 120 pr. time for ufaglært og kr. 126 for faglært ville den faktiske timelønn som en utsendt arbeidstaker kunne oppnå være på henholdsvis kr. 70 og kr. 76. Høyesterett uttalte til dette at dersom det ikke kunne pålegges dekning av denne type utgifter ville det medføre en fare for å uthule hele minstelønnsordningen. Høyesterett fant det også klart at bestemmelsen om utgiftsdekning uansett ivaretok hensynet til offentlig orden etter utsendingsdirektivets artikkel 3 nr. 10. Høyesterett la til grunn MEGAFON 7

8 VERFTSSAKEN at den norske lønnsforhandlingsmodellen, herunder frontfagsmodellen, har lange tradisjoner og er en del av landets samfunnssystem. Høyesterett fant det dokumentert, blant annet gjennom fremlagte samfunnsøkonomiske analyser, at allmenngjøringsinstituttet og bestemmelsene om reise, kost og losji her har en stabiliserende betydning og man hadde da nettopp å gjøre med bestemmelser om offentlig orden. Høyesterett la også atskillig vekt på den dominoeffekt en underkjenning av bestemmelsene om reise, kost og losji ville ha for andre allmenngjorte tariffavtaler med likelydende ordninger, for eksempel innenfor bygg og renhold. Konsekvensene av Høyesteretts dom Dommen medfører at alle de innsigelser som over tid er reist mot allmenngjøringsordningen en gang for alle er lagt døde. Høyesterett kunne på samme måte som lagmannsretten ha tatt utgangpunkt i EFTA-domstolens uttalelse og begrunnet resultatet alene ut fra det. Høyesterett valgte likevel å markere uenighet med EFTA-domstolen på viktige områder som også vil få betydning for senere allmenngjøringsvedtak. om datterselskap til verftene. Samtidig har de utenlandske arbeidstakerne blitt ansatt lokalt, noe som igjen har medført at disse ikke lenger mottar utenbystillegg eller reise, kost og losji. Dette til tross for at arbeidstakerne fortsatt er hjemmehørende i utlandet og går i turnusordninger som forutsetter at de reiser hjem til sine familier i friperiodene. Høyesterett uttaler i premiss 174 at Etter det som er opplyst for Høyesterett, kan det ligge nær å se det slik at de ordninger bemanningsselskapene har etablert, ikke innebærer noen annen realitet enn at de tidligere utsendte arbeidstakerne mister tilleggene. Jeg finner i så fall grunn til å stille spørsmål ved den rettslige holdbarheten ved et slikt arrangement. LO har i lang tid stilt spørsmål ved denne praksis og det er god grunn til å tro at både LO og Arbeidstilsynet i fortsettelsen vil ofre disse ordningene adskillig oppmerksomhet. Høyesterett går også svært langt i å underkjenne den praksis som har utviklet seg innenfor verftsindustrien der flere av virksomhetene har etablert seg i Norge. Dette dreier seg ofte 8 MEGAFON

9 Ta akademika tilbake! TEKST: PÅL TRAUTMANN OLERUD, Nestleder i Ungdom mot EU, Tidl. student ved Universitetet i Bergen For mange medlemmer i Ungdom mot EU er 15. april en dag som i år stjeler den store oppmerksomheten. Innen denne dagen bør alle som har tenk å gi seg i kast med høyere utdanning ha bestemt seg for hvor veien videre går. Uansett hva du til slutt skulle ende opp med å studere, og uansett hvor i landet du ender opp bør veien videre være klar: Studenter mot EU. Studenter mot EU har i dag lag tilknyttet universitetet i Bergen, Trondheim, Tromsø, Ås og Oslo, mens et lag er i startgropa på Høgskolen i Vestfold. Dette betyr at for dere som forlater redet og flytter til motsatt kant av landet vil det være kort vei for å treffe meningsfeller og et sosialt nettverk på det nye lærerstedet. Å flytte betyr ikke lengre at det blir vanskeligere å være aktiv i det norske EU-kampen, det betyr nå at du kan være med å ta den ett steg videre og ett hakk høyere, fra videregående til akademia. Massiv motstand i befolkning og to nederlag i folkeavstemninger til tross, universitetene og høyskolene er sterke ja-bastioner. Et konkret eksempel på hvor selvfølgelig det er å være EUtilhenger opplevde jeg selv for ett år siden, mens jeg fortsatt var student ved Institutt for Sammenliknende politikk i Bergen. To uker etter at Europautredningen ble lagt frem ble det arrangert lunsjmøte for ansatte ved instituttet og masterstudenter med Ulf Sverdrup fra Norsk utenrikspolitisk institutt. Til sammen var det 30 til stede, undertegnede utgjorde nei-siden. Konklusjonen ble til slutt at utredningen var hevet over all kritikk, og at Norge var et medlemsland uten stemmerett. Vi trenger derfor all den tilstedeværelse i akademia vi kan få. Vi må tørre å utfordre de etablerte sannhetene om at EU er Svaret, Framtiden og Veien; og ta til ordet for at EU-skepsisen i befolkningen ikke er et resultat av ignoranse og uvitenhet. Potensialet er der, det er EUmotstandere blant studentene, nå må vi organisere oss. Studenter mot EU er et samarbeidsprosjekt mellom Ungdom mot EU og Nei til EU, og er ment å være et mellomledd for å tilby alle oss som ikke lengre ser på oss selv som ungdom, men som heller ikke er helt voksne. Dette er forhåpentligvis med på å få flere til å være medlemmer lengre, og skape en større kontinuitet i medlemsmassen. I tillegg trenger nei-siden godt skolerte medlemmer, og utdanning er et viktig verktøy for å oppnå dette. Derfor kan jeg bare ønske alle som vil ta høyere utdanning lykke til med valget, og oppfordre dere til å slutte dere til Studenter mot EU ved studiestart i august! MEGAFON 9

10 PÅ TUR I BRÜSSEL Bendik Storvik Nilsen er en tjue år gammel bodøværing som studerer jus i eksil i Tromsø. Han vært medlem av Ungdom mot EU i 3 år nå, og er leder for lokallaget i Tromsø. TEKST: SOFIE FIGENSCHOU BLOMSTRAND Hvordan går det med lokallaget? Vi har hatt oppstartsmøte og vært med på 8. mars, og er for tiden i planleggingen av deltakelse på 1. mai. Du har vært i Brüssel og Luxembourg nylig, hva gjorde du der? Jeg var på studietur sammen med noen andre studenter der vi besøkte et par av stedene vi hører mye om i media: EU-domstolen, EFTAdomstolen, EU-kommisjonen, Europaparlamentet og ESA. Vi fikk foredrag og innledninger om mye spennende der nede, og jeg fikk vite mer om de indre prosessene i EU. I tillegg besøkte vi den norske ambassaden, og fikk se hva Norge driver med der nede. Vi har bra mange fast ansatte der faktisk. Den viktigste grunnen for deg for å være mot norsk EU-medlemskap? Mitt største problem med EU er som mange andre at EU sentraliserer og institusjonaliserer makt. En har et system der innbyggere har liten innvirkning på hvilken politikk som blir ført, og diplomatiske forhandlinger mellom ministre får større kraft enn viljen til folket i et enkelt land. På grunn av EUs enorme størrelse får man også en mye lengre avstand til makta enn vi allerede har, noe som fører til at enkeltpersoner har mindre å si, selv om spørsmålene gjerne kan angå dem direkte. Hvordan ser framtiden ut for UmEU i Tromsø? Vi har allerede flere veldig interesserte medlemmer, og et lag i Studenter mot EU, så fremtiden ser lys ut. Tromsø er en by stappfull av politisk engasjert ungdom, og å få med flere av dem vil bli prioritet framover, sammen med å holde aktivitet i laget og få EU/EØS-saken opp på dagsorden fram mot valget. De største partiene har kanskje ikke lyst til at dette skal bli valgkampsaker, men det vil vi! 10 MEGAFON

11 HEI VERDEN ET SOSIALDEMOKRATISK OG INTERNASJONALT NEI TIL EU Noen framstiller nei-sida som navlebeskuende og nasjonalistiske. For AUF kunne ikke det vært lenger fra sannheten. Vårt nei er et internasjonalt og solidarisk nei. Vi sier nei til EU fordi Norge bedre kan gjøre verden mer rettferdig utenfor enn innenfor EU. Vi ønsker at Norge skal være en uavhengig stemme som kan tale miljøet og de fattigste land sin sak. TEKST: ÅSMUND AUKRUST Nestleder i AUF Det beste EU-argumentet er at som EUmedlemmer får vi stemmerett i Europaparlamentet. Vi vil få mer å si i EU enn vi gjør i dag, men prisen vil være dyr. Vi sier opp vår egen stemme i andre internasjonale fora. Vi blir bundet opp av EUs felles utenrikspolitikk. Vårt nei er et ja til noe bedre til å være annerledes landet som tør å si ifra når andre tier. Norges posisjon som et lite land utenfor de store maktblokkene i internasjonal politikk gir oss muligheten til å kunne være brobyggere internasjonalt, og norsk utenrikspolitikk må derfor fortsatt bygge på vår uavhengighet av EU. I AUF var vi stolte da Norge som eneste europeisk land anerkjente den palestinske samlingsregjeringa. Dette var et standpunkt vi neppe kunne tatt dersom vi var EU-medlemmer. Vi har en mulighet til å gå foran og bane vei for andre land. Norge er ikke alltid et forbilde. Skulle det bli et regjeringsskifte, og Høyre og Frp skulle ha vunnet valget, ville Norge definitivt ikke vært noe forbilde for klima og utvikling. Tvert i mot, vi ville vært en bremsekloss. Så det at Norge står utenfor EU er ikke noe garanti for at vi handler riktig. Men det gir oss muligheten til å gjøre det. For oss i Norge er det langt enklere å endre norsk politikk, enn det ville vært å endre politikken til EU om vi var medlem der. EU og Europa har de siste årene møtt det største økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig. De sosiale problemene øker og arbeidsledigheten er rekordstor. I Spania står halvparten av alle ungdommer uten jobb, og i vårt naboland Sverige står en av fire uten Vi skal stå planta med beina i norsk jord, men med ansiktet vendt utad jobb. Vi ser at mye av vår kritikk av EUmedlemskap har vist seg å stemme. Men nei sida må aldri komme i den situasjon at vi fryder oss over problemene i EU, eller slå politisk mynt på andres elendighet. Vi som EU-motstandere bør bry oss mer om det som skjer i Europa. Vi må aldri bli oss selv nok. Vi bør derimot være solidariske for våre naboland, og stille opp for dem så godt vi kan. En av arbeiderbevegelsens pionérer Martin Tranmæl sa en gang: vi skal stå planta med beina i norsk jord, men med ansiktet vendt utad. Dette er en god beskrivelse av AUFs EU-standpunkt. Vi sier «hei til verden» og nei til EU! MEGAFON 11

12 Sentralstyret Fra høyre: Mads Opheim(Leder), Simen André Knutssøn (Generalsekretær), Bodil Simonsen, Pål Trautmann Olerud (Nestleder), Jørgen Bikset, Åsa Moen, Ingri Kristin Hegsethtrø Angvik og Bjørn Ola Opsahl. Landsstyret Helt bakerst: Truls Dydland På bakerste rad (fra høyre): Victor Backe, Runar Thomassen, Simen André Knutssøn, Mads Opheim, Einar Løken, Peder Østring, Pål Trautmann Olerud, Svein Håkon Hansen og Ferdinand Nervik På første rad (fra høyre): Anne Fossdal Johnsen (vara), Frida Ropphaugen, Hanna Lothe, Krezten Risli, Linnèa Schmedling, Elin Espmark Wibe, Sofie Figenschou og Per Alexander F. Johansen 12 MEGAFON

13 UNGDOM MOT EU I 2013? Det går veldig bra med EU-motstanden for tida. Vi har jamt over 70% på målingane, og folk er på vår side. TEKST: MADS OPHEIM Og det er fantastisk. Men sjølv om vi har vunne kampen to gongar, er han framleis aktuell berre på nye måtar. For EU påverkar deg og meg kvar einaste dag, gjennom EØS-avtalen importerer vi stadig meir politikk. Heldigvis har vi folket i ryggen også i motstanden mot dette og vi skal og må møte denne utfordringa med ein klart bodskap: EU er meir relevant i dag enn det har vore på 20 år. EU påverkar oss kvar einaste dag, først og fremst gjennom EØS-avtalen. Vi må tydeleggjera at dei aller fleste av argumenta som gjer at vi - og folk flest - er mot EU òg gjeld for EØS-avtalen. Vi har sett EØS svekkje det norske arbeidslivet gjennom vikarbyrådirektivet og tenestedirektivet. I løpet av året startar overvakinga Sovjet ville ha vore stolte av når vi implementerer datalagringsdirektivet, som gjer kvar og ein av oss til mistenkt kriminell kvar einaste dag. Vi ser at EØS snart kan tyde at vi mistar kontrollen over jernbanen, og dette er berre nokre få av måtane EØS svekkjer demokratiet på. Kampen mot EØS-avtalen er vår hovudprioritering i år. Men vi skal også heise miljøfanen, vi skal setje fokus på korleis Schengen-avtalen fungerer og vi skal sjølvsagt vise solidaritet med våre vennar i det kriseramma Europa. Vi har med andre ord mykje arbeid framfor oss, arbeid eg gler meg til og som vi alt er godt i gang med. Men eg kan ikkje gjera den jobben aleine, sentralstyret kan ikkje gjera den jobben aleine, eg treng hjelp, vi treng hjelp. Den jobben kvar og ein UmEU-aktivist gjer i si bygd, i sin by, på sin skole, sin arbeidsplass, det er den jobben som verkeleg tydar noko. Det er sånn nei-sida alltid har vunne fram, ved å vera dei fleste folka, ved å vera der folk er, vera nær folk. Ja-sida har hatt regjeringer, stortingsfleirtal, pengemakta og media, vi har hatt folka, truverda og kunnskapen, vi har hatt dei lange, mange og harde timane med arbeid. Eg har trua på at 2013 blir eit bra UmEUår, eit år kor vi veks i aktivitet, i medlemstal og i antal lokallag. Eg har trua på at vi i år klarer å breie oss ut enda meir, at vi i år samlar fleire i vår kamp og at vi får stadig meir gjennomslag. Men det skjer ikkje av seg sjølv. Kva kan du gjera for at 2013 blir eit knallbra Ungdom mot EU-år? Derfor speler eg no ballen over til deg som les det her: kva kan du gjera for at 2013 blir eit knallbra Ungdom mot EUår? Alt hjelper. Er du ikkje medlem hos oss allereie, hjelper det veldig mykje for oss om du blir det. Medlem, men har gløymt å betale kontingenten din? Betal, det hjelper. Skriv eit lesarbrev, bli aktiv i lokallaget ditt eller start eit, om det ikkje fins eit der du bur. Snakk med folk, knytt band med andre organisasjonar, moglegheitene for å gjera ein god nei-innsats er mange. Jo fleire som gjer ein innsats, jo sterkare står vi og jo meir kan vi vinne! Eg lover å gjera alt eg kan. Er du med meg? MEGAFON 13

14 Slipper EU-diktat Den store forskjellen på dagens EØSavtale og en tosidig handelsavtale, er at handelsavtalen er mye mer likestilt. Slik EØS-avtalen fungerer, innfører Norge i praksis alle nye markedsregler EU ved- HANDELS- AVTALE ER BEDRE ENN EØS EU trenger norske varer og tjenester med eller uten EØS-avtalen. Flertallet av det norske folk vil erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale. TEKST: MORTEN HARPER Noen av problemene med EØS-avtalen kan vi bøte på ved å utnytte handlingsrommet, som å bruke vetoretten mot nye regler vi ikke ønsker. Avtalen kan også reforhandles for å ta vekk noen av de verste sidene - som overstyringen av norsk arbeidsliv, men det løser ikke hovedproblemet som er at Norge gjennom EØS er underordnet EU. Det er en nesten automatisk import av EUs regler for det indre markedet og overvåkingsorgan og domstol som overkjører det norske folkestyret. Derfor er vi best tjent med å erstatte EØS-avtalen med en vanlig tosidig (bilateral) handelsavtale. Meningsmålinger viser at 60 prosent av de som har tatt standpunkt, velger en handelsavtale fremfor EØS. En tosidig handelsavtale EØS er en spesiell og ubalansert avtale, med mange land og stadig innføring av nye regler. Det vanlige i verden er i stedet tosidige handelsavtaler inngått direkte mellom to land eller regioner. Norge har lang og god erfaring med å inngå slike handelsavtaler. Det samme gjelder EU, som har over 30 aktive avtaler med ulike land og regioner. EU forhandler i dag nye avtaler med blant andre India, Canada og Japan. Hvorfor skulle ikke EU ville forhandle også med Norge? EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Da kan vi forhandle med EU om en ny handelsavtale, og eventuelt også samarbeid om EU-programmene for forskning, utdanning og kultur. I dag betaler vi over 1,5 milliarder kroner hvert år til EUs programsamarbeid. 14 MEGAFON

15 tar. Vetoretten er kun brukt én gang, mot EUs tredje postdirektiv. Norge kan ikke foreslå eller vedta andre regler, alt kommer fra EU. Når Norge vil begrense reklame, øke likestillingen på universitetet eller støtte Hurtigruten, griper overvåkingsorganet ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg inn. Det er de som har siste ordet i EØS, ikke norske myndigheter. Norge er forpliktet til å la EØSavtalen gå foran andre norske lover. Og visste du at det er Norge som selv betaler det meste av millionbudsjettet til ESA og EFTA-domstolen? Sveits sa i en folkeavstemning nei til EØS-avtalen, og har inngått egne tosidige handels- og samarbeidsavtaler med EU. Her er det ingen overvåkningsorgan eller automatisk innføring av nye EU-regler. De fleste sveitserne mener at dette er en bedre løsning enn EØSavtalen, også næringslivet i alpelandet. Sveitserne fornøyd med tosidige avtaler Sveits er som Norge en av EUs største handelspartnere. EU vil handle med Norge Handelen har gått fritt mellom Norge og EU lenge før EØS-avtalen. Det vil den fortsette å gjøre. Dersom EØS-avtalen sies opp, trer automatisk den gamle frihandelsavtalen med EU igjen i kraft. Den avtalen sikrer tollfrihet for industrivarer. Så kan vi i tillegg finstille forholdet til EU med en ny handelsavtale. Vi har viktige ressurser og er et kjøpesterkt marked for EU. Ser vi bort fra olje og gass, kjøper vi vel så mye fra EU som vi selger til unionen. I løpet av et år handler vi varer og tjenester fra EU for hele 350 milliarder kroner, alt fra skruer til tv-apparater, biler og datamaskiner. Selvsagt vil EU ha et godt forhold til oss som kjøper så mye. Fortsatt tosidige avtaler 63% Norge har også varer EU mangler, som olje, gass, fisk og mineraler. Mer enn 60 prosent av gassen og mer enn 80 prosent av oljen EU bruker er importert. EU importerer også over halvparten av fisken som spises i unionen. Det er i EUs egen interesse at Norge selger til EU, og at handelen går mest mulig knirkefritt. Derfor vil EU ønske en ny handelsavtale om vi sier opp EØS-avtalen. Nei til EUs skriftserie VETT nr , Tull og Toll, viser at Norge selvsagt får solgt varene og tjeneste vårene til EU uten EØSavtalen. Heftet kan lastes ned eller kjøpes på EØS-tilslutning 11% Avvikle avtalene med EU 10% Vet ikke 10% EU-medlemskap 6% Meningsmåling om hva slags forhold folk i Sveits foretrekker i EU (november 2012) MEGAFON 15

16 LO i Noreg, Euro-LO, regjeringa og EF- TA-landa har alle komme med kritiske tilsvar på direktivet, og det er mykje usikkerheit om direktivet det er enno ikkje endeleg vedtatt i EU-systemet. Det endelege direktivet vil vi få sjå i løpet av året, men dei prinsipielle kjerneproblema ved direktivet vil nok forbli uendra. Handhevingsdirektivet må altså grunnleggjande endrast for å kunne innførast i Noreg utan å drastisk skade norsk arbeidsliv. HANDHEVINGS- DIREKTIVET EU har dei siste åra trappa opp detaljstyringa av medlemslandas arbeidslivspolitikk. Vi har sett sakene med vikarbyrådirektivet og tenestedirektivet dei siste åra, direktiv som begge to har ført til eit meir utrygt arbeidsliv med meir bruk av midlertidige tilsetjingar og ein meir usikker kvardag for arbeidstakarar. No er det handhevingsdirektivet som er neste ut. TEKST: MADS OPHEIM, Leder i Ungdom mot EU Det byggjar vidare på eit direktiv frå 1996, det såkalte utstasjoneringsdirektivet. Dette direktivet regulerer kvardagen for folk som jobbar i eit anna land enn dei bur, og slår fast at dei relevante lovene og reglane for det landet dei jobbar i skal gjelde for desse arbeidarane. Dermed kan ikkje polske snekkarar jobbe i Noreg med polsk arbeidstid og polske vernetiltak, men norske. Direktivet sikra kva for minimumsvilkår utstasjonerte arbeidarar skulle ha, men la til rette for at kvart land sjølv kunne krevje betre vilkår. Sånn var iallfall direktivet fram til Da kom det ei serie dommar i EU-domstolen som snudde direktivet på hovudet. Desse fire dommane, ofte kalt «Laval-kvartetten», definerte klart tre viktige prinsipp: 1) EU sett klare grenser for kva for krav ein kan stille til utanlandske firma, og avgjer - handheve KVA? kva for kampmiddel og kontrollsystem som kan brukast overfor desse. 2) Lovgiving og regulering av arbeidsmarknaden er ikkje ei nasjonalt sak, men skal alltid prøves mot og liggje innanfor EU-traktatanes avgjersler. Det er underordna reglane for fri flyt av varer, tenester, arbeidsfolk og kapital punkt i tariffavtalar som bryt med EU-retten kan setjast til side. 3) Utstasjoneringsdirektivet er eit maksimumsdirektiv for kor langt landa kan gå i å regulere arbeidsmarknaden for utenlandske arbeidarar. Etter desse dommane, køyrde Euro-LO fram krav om at EU-traktaten skulle slå fast at arbeidstakarane sine rettar skulle vege tyngre enn EUs frie flyt. Dei krevde også eit nytt utstasjoneringsdirektiv, som klart og tydeleg skulle ta tilbake statusen som eit minimumsdirektiv. Desse krava valde EU-kommisjonen å oversjå, men presset etter desse fire dommane vart etter kvart så sterkt at dei tok initiativ til håndhevingsdirektivet, som har som formål å sikre at utstasjoneringsdirektivet blir etterlevd på ein betre måte. Så kva seier handhevingsdirektivet? Det kanskje viktigaste punktet er at direktivet listar opp kva for tiltak som skal vera lov å bruke for å hindre sosial dumping ei liste som er «uttømmande», altså at direktivet tydeleg inntar ei maksimumsrolle. Dermed vil faglege rettar vi har i Noreg måtte kuttast krav som har vakse fram fordi tillitsvalde på arbeidsplassane har kjent behovet på kroppen. Dette gjeld for eksempel kravet om at reingjeringsfirma må godkjennast av norske myndigheiter, kravet om at bemanningsbyrå må registrere seg og kravet om at arbeidsfolk i byggebransjen må ha ID-kort. I desse sektorane har ein sett mykje sosial dumping og eit faktisk behov for nettopp slike tiltak. Det er også verdt å merke seg at direktivet legg rammene for kva vi kan vedta av slike tiltak også i framtida. Dermed innskrenkar det handlingsrommet norske myndigheiter har til å føre ein offensiv arbeidslivspolitikk, og kuttar ned norsk handlingsrom. Eit handlingsrom som i dagens Noreg, der sosial dumping er eit stort og reelt problem, definitivt ikkje bør kuttast meir. 16 MEGAFON

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002 Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og Nr. 2 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EU og Arbeidsliv LEDER Nr. 2 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu. no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, PREMISS N 1 2014 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS N 1 2014

Detaljer

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre? Rapport 4: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Vikarbyrådirektivet Fra vondt til verre? 2 Forord Rapporten Vikarbyrådirektivet fra vondt til verre? er skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu i De Facto

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Tjenester til enhver pris?

Tjenester til enhver pris? vett Nei til EUs skriftserie Nr 1 mai 2006 TEMA: TJENESTEDIREKTIVET Tjenester til enhver pris? Tjenester til enhver pris? Til debatten om EUs tjenestedirektiv Av Dag Seierstad Nei til EUs skrifteserie

Detaljer

Streiker for tariffavtale

Streiker for tariffavtale GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 1 2011 B-Postabonnement Foto: Ole Gunnar Onsøien/CC. Foto: Bob Prosser/CC. Bekken & Strøm: Streiker for tariffavtale Sosial dumping i Oslo kommune: Liten vilje til å rydde opp

Detaljer

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping Roar Eilertsen og Stein Stugu April 2008 Forord Den norske regjeringen har fortsatt ikke bestemt seg for om den går inn for at Norge skal si ja til EUs

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Sosial krise i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Bella Ciao Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

EØS har blitt en tvangstrøye

EØS har blitt en tvangstrøye B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 1 2013 Leder i LO Trondheim: Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Foto: European Parliament. EØS har blitt en tvangstrøye Arbeidsliv: Foto: Rødt Nytt.

Detaljer