Diabetesbehandling og -omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesbehandling og -omsorg"

Transkript

1 Studieplan Diabetesbehandling og -omsorg 11/2-årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Seksjon for kunnskapsbygging Nordlandssykehuset HF

2 FORORD: På bakgrunn av en henvendelse fra avdelingssykepleier i en kirurgisk sengepost, ble vi oppmerksomme på det økende kompetansebehovet om diabetes, også innad i sykehuset. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset foretok en spørrerunde om behov for kompetansehevende tiltak på området blant aktuelle personer på ulike avdelinger i sykehuset. Svaret vi fikk var entydig JA! Vi inviterte aktuelle fagpersoner i sykehuset og brukerorganisasjoner til en idédugnad, hvor omfang, innhold, nivå, litteratur, metoder og aktuelle vurderingsformer ble diskutert. Det var stor entusiasme og glødende interesse for fagfeltet fra de frammøtte ressurspersonene. Med utgangspunkt i deres tilbakemeldinger, er utdanningsprogrammet utviklet. Programmet er rettet mot en tverrfaglig gruppe av helsepersonell og til brukerorganisasjoner. Det er primært et tilbud til ansatte i Nordlandssykehuset, men andre er også velkommen som deltakere. Vi tenker da spesielt på helsepersonell i samarbeidende institusjoner utenfor sykehuset og brukere og deres pårørende. Målet er å høyne det faglige kunnskapsnivået om diabetes og derigjennom bedre tilbudet til pasientene. Jeg vil spesielt takke følgende sykepleiere i Nordlandssykehuset; avd.sykepleier Vidar Øyen, diabetessykepleier Solveig Antonsen, leder av LMS Elsa Hamre, sykepleier Rita Laastad, sykepleier Hege Edvardsen, diabetessykepleier v/ sykehusapoteket Beryll Kristensen, diabetessykepleier v/ Rønvik legesenter Mai Lis Hammer Endresen og kommunelege Tor Claudi. Alle disse har bidratt med utarbeidelsen av det faglige innhold i studieplanen, og vil være konsulenter til innholdet i samlingene. Deres kompetanse om diabetes, kliniske erfaring og engasjement for disse pasientene er av stor betydning for gjennomføringen av utdanningsprogrammet. Tusen takk til alle dere, og alle andre som har gjort det mulig å utvikle dette programmet Seksjon for kunnskapsbygging ønsker alle deltakere lykke til med utdanningsprogrammet. Vi håper det vil gjøre dere bedre rustet til å ivareta denne pasientgruppen både i primærhelsetjenesten og innad i sykehuset. Den som føler seg ferdig utdannet, er ikke utdannet,- bare ferdig! Kinesisk ordspråk. Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset september 2005 Nora Frydendal Hoem Programansvarlig/Førstekonsulent 2

3 1.0 INNLEDNING 1.1 Diabetes et satsingsområde Diabetes er et stadig økende helseproblem, både blant voksne og barn. Tall fra Norges Diabetesforbund viser at rundt personer har diabetes i Nord- Norge av disse har type 2-diabetes, som i hovedsak kommer av livsstil og arv. Diabetes representerer derfor en stor utfordring for helsetjenesten. Vi ser diabetes stadig oftere hos yngre personer, og gjerne i kombinasjon med overvekt og/eller spiseforstyrrelser. God behandling krever inngående kunnskap om diabetes, og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte pasientens behov på de ulike områder. En kombinasjon av kost, fysisk aktivitet og livsstilsendring er beste forutsetning for å lykkes med behandlingen. Risikoen for senkomplikasjoner er likevel tilstede. Adekvat behandling kan dog forebygge og utsette slike komplikasjoner. Derfor er det av største viktighet at flest mulig aktuelle helsearbeidere får økt sin kompetanse på området. For hver person som får diagnosen diabetes, vil hele familier og nære omgivelser bli involvert. Både i skole, arbeidsliv, sosiale relasjoner og fritidsaktiviteter er det viktig at alle kjenner til de personer som har denne diagnosen, og at de har kunnskaper til å kunne utføre relevant førstehjelp i akutte situasjoner. Myndighetene tar ansvar når det gjelder kompetanseheving om diabetes ved å velge det ut som satsningsområde. Helse Nord har i møte med Norges Diabetesforbund plukket ut 66 konkrete tiltak som kan bedre diabetesomsorgen. Nordlandssykehuset ønsker å følge opp denne prioriteringen ved å starte et bedriftsinternt utdanningsprogram i diabetesbehandling og -omsorg over 11/2 år. Vi satser på å bruke forelesere fra hele landet, for å benytte oss av den høyeste kompetansen på området. Målet er at helsepersonell i sykehuset og fra sykehusets samarbeidsinstitusjoner ønsker å benytte vårt tilbud til kompetanseheving på området. Med felles kompetanseheving kan vi sammen bedre tilbudet i diabetesomsorg til brukere i landsdelen. 1.2 Mål for programmet Å bidra til større forståelse og helhetlig behandling ved å utvikle faglig og tverrfaglig samarbeid med pårørende, brukerorganisasjonen, innad i NLSH og mellom sykehuset og primærhelsetjenesten Å øke deltakernes kunnskaper om diabetes i den hensikt å bedre kvaliteten på helsetjenesten for denne pasientgruppen og deres pårørende Å få kunnskaper om de nyeste forskningsresultatene om diabetes og gi forståelse for hvordan livsstilsendringer kan virke forebyggende Å øke deltakernes veiledningskompetanse for å kunne bevisstgjøre brukerne i forhold til hvordan de kan opprettholde god livskvalitet med en kronisk sykdom Å gi mulighet for karriereutvikling innen klinisk virksomhet relatert til kliniske spesialistordninger 3

4 1.3 Målgruppe Målgruppen for dette utdanningsprogrammet er alle yrkesgrupper som jobber med diabetespasienter. Programmet vil bli lagt på et faglig høyt nivå, og er i første rekke beregnet på leger, sykepleiere/spesialsykepleiere og hjelpepleiere. Vi ønsker også andre yrkesgrupper som ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer, legesekretærer velkommen som deltakere. Brukere og brukerorganisasjonen er selvsagt også aktuelle som deltakere. Den tverrfaglige deltakelsen sikrer pasientene helhetlig behandling. Utdanningsprogrammet er i første rekke et tilbud til alle i Nordlandssykehuset, men tilbudet gis også til institusjoner og legekontorer i sykehusets nedslagsområde. 1.4 Kompetansehevende muligheter Programmet vil gi teoretisk, praktisk og klinisk kompetanseheving for alle yrkesgrupper som møter mennesker innen fagområdet diabetesbehandling og -omsorg. Programmet søkes godkjent hos NSF med betydelig antall meritterende timer i forbindelse med godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie. Vi vil også søke om uttelling for tilsvarende spesialistgodkjenning i forbindelse med andre yrkesrettede kliniske godkjenningsordninger. 2.0 INNHOLD OG ORGANISERING 2.0 Temaoversikt Temaene som er aktuelle ved et utdanningsprogram om diabetes er mange. Det kan være vanskelig å gjøre et utvalg, for diabetespasienten finnes over alt, i alle avdelinger i sykehuset, i alle aldersgrupper, og de kommer fra alle samfunnslag. Vi har derfor valgt å lage en oversiktsliste som vi plukker fra til samlingene. Temaliste teoridel: Anatomi / fysiologi Sykdomslære, Hva er diabetes? / Type 1 og type 2 Komplikasjoner / senkomplikasjoner Ny forskning hva vil skje i framtiden? Kartlegging av diabetespasienten (livsstilsmessig, arvemessig, sosialt) Behandlingsstrategier: - Tabletter / injeksjoner - Kostveiledning, aktivitet og mosjon - Akutte tilstander: Ketoacidose, insulinsjokk, hypoglycemi Barn og diabetes Holdning / læring / mestring / brukeropplæring - Brukernes erfaringer / Å leve med diabetes - Yrkesvalg - Pårørende ( Type 3) - Økonomi / rettigheter - Svangerskap / prevensjon Veiledning / opplæring (pedagogiske virkemidler) Undervisning til Den stressa pasient Kriseteorier Psykiske lidelser og diabetes 4

5 Spiseforstyrrelse og diabetes Samarbeid mellom 1. og 2.-linjetjenesten Temaliste praktisk del: Sjekklister (opplæring / veiledning) Hva finnes av undervisningsmateriell? Blodsukkermåling (ulike typer utstyr) Injeksjonsteknikk - Insulinpumpe - Utstyr: typer penner, lansetter Medikamentbehandling Observasjon av Diabetesfot (Monofilamenttest) Sårstell 2.1 Organisering Undervisningen vil være samlingsbasert, med 5 6 samlinger i løpet av utdanningsprogrammet. Samlingene vil være av 2 dagers varighet, men 1.samling går over 3 dager. Max deltakerantall er satt til 60 deltakere. For å gjennomføre den praktiske opplæringen, vil deltakerne bli delt i basisgrupper på max. 15 deltakere. Det er ønskelig at studentene samarbeider i heterogene studiegrupper på ca. 8 studenter. Gruppene forventes å ha studiemøter med veiledning ca. 2 timer hver 6.uke. Disse møtene vil det kreves logg fra. Det vil bli tilrettelagt for faglig veiledning. Studentene må forvente noe selvstudier mellom samlingene. Enkelte forelesninger med eksterne forelesere, vil kunne åpnes for andre interesserte. Alle deltakerne forplikter seg til fordypning i et valgfritt område som det skal lages et undervisningsopplegg av. Dette skal gjennomføres som internundervisning på egen arbeidsplass i løpet av 6 mnd. etter studiet. 2.2 Kriterier for deltakelse Krav til undervisningsopplegg I stedet for oppgave eller eksamen, har vi valgt å la studentene lage et undervisningsopplegg ut fra selvvalgt tema. Dette skal presenteres for kolleger på egen arbeidsplass innen et ½ år etter studiets avslutning. Dette må bekreftes for Seksjon for kunnskapsbygging. I løpet av programmet vil det bli undervisning i pedagogikk og metodelære. Dette vil hjelpe studentene til å tenke ut hvordan de ønsker å presentere sitt undervisningsbidrag. Hensikten med denne formen er at flest mulig skal få del i kompetansehevingen. Veiledning på undervisningsopplegget vil bli gitt hvis ønskelig Oppmøte fravær Utdanningen krever obligatorisk oppmøte på forelesningene og i studiegruppene. Sykdom, ferie og permisjon registreres som godkjent fravær. For å få utdanningen godkjent, må dette fraværet ikke overskride 20% Bruk av fritid For tilsatte i Nordlandssykehuset vil det bli gitt permisjon med lønn for å delta på samlingene. Deltakerne må likevel beregne å måtte bruke fritid til selvstudier og gruppearbeid for å kunne gjennomføre utdanningen. 5

6 2.2.4 Vitnemål Etter godkjent utdanning vil det bli tildelt vitnemål til hver deltaker, hvor innholdet og opplegget for utdanningen vil gå fram. Dette utstedes av Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Kursavgift / semesteravgift Utdanning, kursavgift og kost er gratis for ansatte i Nordlandssykehuset. Deltakere fra NLSH avd. Lofoten, vil bli tildelt et studiebeløp til dekning av reise- og oppholdsutgifter. For eksterne deltakerne vil det komme en avgift på kr. 600,- pr. kursdag. For hele utdanningen vil dette beløpe seg til kr. 7800,-. Dette kan betales samlet eller etter avtalt betalingsordning Oppstart og avslutning Utdanningsprogrammet strekker seg over ett og et halvt år, - 3 semester. Det er planlagt 6 samlinger. Oppstart er 21.november 2005, med en samling over 3 dager. De øvrige samlinger blir på 2 dager. Programmet planlegges avsluttet høstsemesteret Samlingene vil bli lokalisert ved Nordlandssykehuset i Bodø eller i nærområdet. 2.4 Litteraturliste Litteraturlisten vil være veiledende, ikke absolutt. Foreleserne vil komme med forslag til litteratur på samlingene. Hanås, R.: Diabetes type 1 hos barn, ungdom og unge voksne (272 s.) Skafjell, A.: Diabetes,- grunnbok for sykepleiere og annet helsepersonell (183 s.) NSAM s handlingsprogram for diabetes ( 66 sider) Vaaler, Møinichen og Grendstad: Diabeteshåndboken (343 s.) Hansen, Kirketorp m.fl.: Kliniske retningslinjer for injeksjon av insulin til voksne med diabetes Diabetesforeningens gratishefter og faktaark Christoffersen, Y.: Diabetes for livet Anatomi / fysiologibok selvvalgt (ca. 50 s.) Hansen, A.T. (2001) Stress og mestring / Gjengedal, Råheim: Å leve med kronisk sykdom. Cappelen Akademiske Forlag..s i kompendium ( 15 s.) Christensen, L.S /Huus Jensen (2003), Pedagogikk og pasientutdanning, Akribe Forlag, kap 10, s i kompendium (20 s.) Havik, O.E. (1992) Hvordan kan vi påvirke pas. sykdomsforståelse? Omsorg nr.1 s.6-9 i kompedium 2.5. Oppsummert oversikt over studiet Antall timer forelesning: ca. 105 timer Arbeid i studiegrupper: ca. 30 timer Antall sider litteratur: ca s. Vi tar forbehold om mulige endringer og justeringer av programmet underveis. 6

7 SØKNADSSKJEMA Diabetesbehandling og omsorg Kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell Nordlandssykehuset Navn (etternavn, fornavn) Telefon (privat) E-post (privat) Adresse: Postnr.: Poststed: Arbeidssted: Telefon (jobb) E-post (jobb) Adr. (Gate, postboks): Postnr.: Poststed: Begrunnelse for søknad: Ønsket betalingsmåte: Pr. kursdag kr. 600,- Samlet kr. 7800,- NB! Ingen seminaravgift for ansatte i Nordlandssykehuset UNDERSKRIFT søker OVERORDNET (for ansatte i NLSH MÅ søknaden anbefales av nærmeste overordnede) Dato: Sign. Dato: Sign. Søknaden sendes innen til: Nordlandssykehuset Seksjon for kunnskapsbygging, 8092 Bodø E-post: For mer informasjon: Nordlandssykehuset Sentrum: Diabetessykepleier Solveig Antonsen: tlf E-post: Programansvarlig/Førstekonsulent Nora Frydendal Hoem: tlf E-post: 7

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer