Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO"

Transkript

1 Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSJEKTINFORMASJON ARBEIDETS ART OG OMFANG ENTREPRISEFORM BYGGEPLASSFORHOLD KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER OG SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Avtaledokument Kontraktsform Kontraktssum PARTENES REPRESENTANTER (NS 8406 PKT 5) Byggherrens administrasjon BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE BYGGEMØTER (NS 8406 PKT 6) Forretningsrutiner for byggefasen Adresseliste Korrespondanse Protokoller/referater Byggemøter Tegningsutsendelse FORSIKRING (NS 8406 PKT 9) Ansvarsforsikringer BRUK AV UNDERENTREPRENØRER (NS 8406 PKT 12) Generelt (NS 8406 pkt 12) FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8406 PKT 13)LOVER, OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG VEDTAK (NS 8406 PKT 13.1) Forholdet til plan- og bygningsloven Internkontroll og ytre miljø Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap MANGELFULL AVFALLSHÅNDTERING TRAFIKKAVVIKLING TILKNYTNING AV STIKKLEDNINGER, MIDLERTIDIG VANNFORSYNING OG AVLØP GJENGS LØNN OG ARBEIDSVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE IDENTIFISERING OG SPRÅK KONTROLL OG PRØVING (NS 8406 PKT 14) ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES ELLER TAS PÅ STEDET INNSYNSRETT OPPLYSNINGER FRA REGISTERINFO FREMDRIFTSPLAN (NS 8406 PKT 17) FREMDRIFT ENDRINGER. FORSINKELSER OG SVIKT VED BYGGHERRENS MEDVIRKNING (NS 8406 PKT 19) RETTEN TIL Å PÅLEGGE ENTREPRENØREN ENDRINGER (NS 8406 PKT 19.1) ENDRINGSARBEID DER DET IKKE ER GITT ENDRINGSORDRE (NS 8406 PKT 19.3) PARTENES KRAV PÅ VEDERLAGSJUSTERING (NS 8406 PKT 22.1) I UENDRET BYGGETID I ENDRET BYGGETID BETALING AV ENTREPRENØRENS VEDERLAG (NS 8406 PKT 23) Gebyrer Måling og masseberegning Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) Behandling av fakturaer Nota for kontraktsarbeider... 16

3 Betalingsbetingelser/frister OVERTAKELSE (NS 8406 PKT 24) Sluttkontroll Prøvedrift DOKUMENTASJON OVERTAKELSESFORRETNING (NS 8406 PKT 24.1) BETALING AV SLUTTFAKTURA. INNSIGELSER OG KRAV (NS 8406 PKT 25.2) FORSINKELSE (NS 8406 PKT 26) Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) UTBEDRING (NS 8406 PKT 27.2) REKLAME OG KONTAKT MED MEDIA (TILLEGG TIL NS 8406) Reklame Kontakt med media HMS OVERORDNET HMS-PLAN GENERELT... 20

4 1. Prosjektinformasjon 1.0 ARBEIDETS ART OG OMFANG Prosjektets art Utfyllende tekst Beliggenhet og tomteforhold Utfyllende tekst

5 Bygningsmessige arbeider Prosjektet omfatter i hovedsak følgende: Etablering av Utførelse med. 1.1 ENTREPRISEFORM Prosjektet gjennomføres som en XXXXXXXentreprise hvor en fagmessig utførelse av samtlige beskrevne arbeider inngår i entreprisen.

6 2. Byggeplassforhold Alle arbeider, lagring av materiell samt oppryddingsarbeider og avfallshåndtering og avhendelse må gjøres slik at det ikke medfører unødvendig ulempe for berørte naboer eller forurenser ytre miljø. Tilbyder må selv ordne med riggplass, samt lagringsplass for materiell. Eventuelle avtaler som inngås mellom entreprenør og grunneier skal være skriftlig, og kopi av hver avtale skal sendes byggherre til orientering. Anleggsarbeidet må ikke starte før avtaler med aktuelle grunneiere foreligger. Entreprenøren må selv vurdere mellomlagring av masser. Alle kostnader inkluderes i postene. All transport av masser, samt til og fra mellomlager anses som intern transport og godtgjøres ikke spesielt. Entreprenør har ansvar for massekontroll, slik at omfang av masser til deponi og evt tilkjøring av nye masser minimaliseres. Mellomlagring av maser langs grøftetrase i offentlig vei tillates ikke. Mellomlagring av masser er entreprenørs ansvar, og skal avtales direkte med grunneier. Også for mellomlagring skal det inngås skriftlig avtale med grunneier. Entreprenøren må selv sørge for anleggskontor, spise- og hvilebrakke, elektrisitet, byggestrøm, telefon, vannforsyning, avløp og renovasjon. Krav om tillegg som skyldes forhold byggherren ikke er herre over, så som svikt i byggestrøm, varmeog vanntilførsel, el. lignende vil ikke bli godtatt. Sikring av arbeid og arbeidsplass skal tillegges spesiell vekt. Alle grøfter eller bygningsdeler som blir stående åpne uten tilsyn skal avgrenses med forskriftsmessig sperremateriell til enhver tid. Type sikringsmidler som ønskes benyttet for å oppnå nødvendig sikkerhet, avtales med tiltakshaver. Arbeid langs offentlig veg og adkomstveg må til enhver tid sikres med nødvendige / forskriftsmessige skilt, bukker, gjerder, varsellys, etc. Dette er entreprenørs ansvar. Entreprenøren må ta særskilt hensyn til gjerder, portstolper, trær, stikkrenner, avkjørsler, og eventuelle planter på området. Skader på terreng, beplantning mv. skal generelt unngås, og nødvendige tiltak for å unngå dette skal treffes. Skulle skader oppstå, skal disse utbedres umiddelbart på entreprenørens bekostning. Generelt skal det ikke utføres arbeider på anlegget etter kl og på hellig- og høytidsdager. Hvor spesielle forhold gjør det nødvendig kan det gjøres unntak fra kravet, for øvrig gjeldende politivedtekter. Entreprenør må selv få godkjenning av politiet til dette. Entreprenøren må skaffe seg kjennskap til arbeidsområdet og andre forhold av betydning som kan oppnås ved besøk på stedet. Ovennevnte forhold skal være medtatt i post for rigg og drift eller andre poster. 3. Kontraktsbestemmelser 3.0 Endringer og supplerende kontraktsbestemmelser Avtaledokument Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt første utgave, januar 2006 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.

7 3.0.1 Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406A "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" benyttes, samt NS 3438 "Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og reklamasjonstiden" benyttes Kontraktsform Kontrakten som opprettes for arbeidene, blir en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregningen vil skje på grunnlag av tilbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i h.h.t målereglene som er angitt i tilbudsdokumentene. Tilbudets RS-poster (Rund Sum) er faste, og ikke gjenstand for justering, med mindre innholdet i RS-posten endres vesentlig, eller annet er beskrevet Kontraktssum Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige bygge- og anleggsarbeider som fremgår av tilbudsdokumentene. Alle ulemper og utgifter med å drive anlegget også under ugunstige værforhold og på vinterstid skal være inkludert. Tilbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som var offentliggjort 14 kalenderdager før tilbudsdato. 3.1 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5) Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5. Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK eks. mva., med mindre det er særlig avtalt et annet beløp. Byggeleder og prosjekterende har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og bruker kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig fullmakt Byggherrens administrasjon Byggeleder: Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. 3.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av neste ledd. Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, når hele kontraktssummen skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

8 Når kontraktssummen ikke overstiger NOK , plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden. 3.3 Byggemøter (NS 8406 pkt 6) Alle nødvendige møter, befaringer og administrasjon skal være medtatt i post for rigg og drift. Dette gjelder også møter, befaringer og administrasjon i forhold til regningsarbeider. Kostnader for dette skal være medtatt i oppgitt kalkulasjonsfaktor kap Forretningsrutiner for byggefasen I forretningsrutinene inngår opplysninger og bestemmelser av praktisk art som ikke direkte fremgår av andre bestemmelser i kontrakten Adresseliste Adresseliste skal utarbeides av entreprenør når kontrakt er inngått Korrespondanse All korrespondanse påføres følgende overskrift: Oppdraget Hvert brev, telefax etc skal omhandle kun èn sak. Korrespondanse til byggherren skal stiles til: Navn Adresse Kopi av all korrespondanse sendes til byggherrens prosjektleder, byggeleder, samt til andre saken gjelder. Det skal angis hvor kopi er sendt. Korrespondanse til entreprenøren sendes entreprenørens forretningsadresse, med kopi til evt annen postadresse. All korrespondanse vedr. entreprisen sendes entreprenøren. Entreprenøren påser og er ansvarlig for at alle underentreprenører/leverandører som berøres av saken blir informert Protokoller/referater Det skal føres protokoller fra alle møter og befaringer. Protokollene skal distribueres til alle saken angår, og det skal fremgå av protokollene hvem de er sendt til Byggemøter Byggemøter avholdes normalt en gang annen hver uke på byggeplassen. Etter behov kan byggemøter sammenkalles oftere. Byggeleder leder og fører referat fra møtene. Hovedentreprenøren plikter å stille med ansvarlig representant på alle byggemøter. Hovedentreprenør skal innkalle representanter fra underentreprenørene ved behov Tegningsutsendelse Tegninger skal distribueres slik det avtales på oppstartsmøte.

9 Entreprenøren har ansvaret for å videredistribuere de nødvendige antall tegninger til sine underentreprenører. Tegninger som tidligere er fordelt, bestilles ved henvendelse til byggeleder. Det skal ikke forekomme utgåtte tegninger på byggeplassen. Inndragning av foreldede tegninger på byggeplassen påhviler entreprenøren. 3.4 Forsikring (NS 8406 pkt 9) Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester Ansvarsforsikringer Entreprenøren skal tegne forsikring mot skader som påføres byggherrens eller tredjemanns eiendom, jf. NS 8405 pkt. 10. Det påhviler han å utbedre disse skader etter avtale med skadelidte. Blir hans ansvar likevel gjort gjeldende ovenfor byggherren har denne full regress ovenfor entreprenøren. Forsikringspolisen skal forelegges for kontroll før kontrakt inngås. 3.5 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12) Generelt (NS 8406 pkt 12) Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: Plikter Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Entreprenøren skal innhente opplysninger fra Registerinfo, eller egenerklæring om de samme forhold fra utenlandske selskaper som ikke er registrert i Registerinfo, ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell. Opplysninger skal innhentes på nytt hver 6. måned. Entreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva, Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. En

10 perm med opplysninger fra Registerinfo, nevnte egenerklæringer og HMSegenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som i dette dokument. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/kontraktsmedhjelpere etter Entrepriseboka pkt 7 gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham Sanksjoner Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller opplysninger fra Registerinfo, gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underentreprenør eller innleid personell med en annen underentreprenør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo eller innhentet egenerklæring viser at underentreprenør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille pr hverdag av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr. hverdag. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører /leverandører m v(tillegg til NS 8406) Generelt (NS 8406) Bestemmelsen utfylles av følgende tekst: Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. 3.6 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13)Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1) Forholdet til plan- og bygningsloven Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til

11 at komplett søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig, dog senest 14 dager, etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter gjeldende rett. Før heving kan finne sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet. Entreprenøren plikter likeledes å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven Internkontroll og ytre miljø Tilbyder skal fremlegge dokumentasjon på sitt internkontrollsystem. Entreprenør skal utarbeide kvalitetsplan umiddelbart etter kontraktsforhandlingene. I planen skal blant annet inngå: Rutiner for intern kontroll (kontrollens hyppighet, kontrollpersonens myndighet i forhold til andre personer i entreprenørens byggeplassledelse, skjemabruk mm). Rutiner for intern kommunikasjon (rapportering, informasjon av arbeidene mm). Sikring av arbeidsrutiner (sjekklister, kontrollrutiner, prosedyrer, o.l. ) Generell egenkontroll Entreprenøren er ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og leverandører følger kvalitetsplanen. Utfylte KS-skjema skal oversendes byggherre/byggeleder hver 14. dag. Det forventes at entreprenørens kvalitetssikringssystem ivaretar alle nødvendige sjekklister. Videre skal entreprenøren forplikte seg til følgende: Gjennomføre et oppstartsmøte med egne mannskaper, leverandører, konsulent, underleverandører og byggherrens representant, der anlegget gjennomgås m.h.p. utførelse og kontroll. Stikkord er dokumentasjon og samarbeid. Spesielt nevnes at sikkerhet for publikum og egne mannskaper i forbindelse med grave- og sprengningsarbeider, grøftearbeider og massetransport, er entreprenørens ansvar. Leverandøren skal ved en leveranse garantere kvaliteten på det leverte produkt gjennom produktinformasjon (datablad) og monteringsanvisninger på norsk. Det understrekes at dette er viktig informasjon for framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Dersom entreprenøren står for innkjøp, skal forannevnte dokumentasjon oversendes byggherren. Føre protokoll for mottaks- og anleggskontroll på en slik måte at byggherrens kontrollør enkelt kan føre tilsyn med at entreprenørens mannskaper følger avtalt opplegg for egenkontroll. Dersom det blir påvist svikt i entreprenørens egenkontroll, vil byggherren kunne forlange at en uavhengig kontroll gjennomføres. Kostnaden for denne kontrollen vil bli belastet entreprenøren. I tillegg kan byggherren for egen regning gjennomføre uavhengig kontroll når man finner dette nødvendig.

12 Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig uten at entreprenør kan kreve erstatning eller fristforlengelse. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold Ytre miljø (NS 8406 pkt 13) Tropisk tømmer og fredet skog Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass. Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av nr. 930 kapittel 14 b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Bok 0 Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han misligholder sine plikter mht c) levering av avfallsregnskap, jf. Bok 0 og hovedentreprenørens prisbærende poster. For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten

13 skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. 3.7 Mangelfull avfallshåndtering Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås, kan byggherren fastsette en mulkt. 3.8 Trafikkavvikling Entreprenøren har ansvar for midlertidig trafikkavvikling, både langs offentlige veier og avkjørsler til den enkelte husstand. Det skal til enhver tid sikres kjøreadkomst til den enkelte husstand og offentlige bygg. Det må i dette prosjektet spesielt tas hensyn til XXXXX aktivitet på anleggsstedet. All skilting er entreprenørens ansvar. Ettersyn og vedlikehold av oppsatte skilter er entreprenørens ansvar. Trafikkomlegging og skilting skal skje i hht skiltplan utarbeidet av entreprenør og godkjennes. Kopi av skiltvedtak som leveres byggherren. Busselskapene skal informeres dersom det vil pågå arbeider i gater hvor busser trafikkerer. Alarmsentralen skal alltid varsles før oppstart. Det skal også annonseres i lokalavisen 3-4 dager før oppstart. Entreprenør er ansvarlig for annonsering, og annonsen skal inneholde byggherres logo. Entreprenøren har alt ansvar for drift og vedlikehold inkl. renhold, fjerning av avfall, fjerning av, søppel, brøyting, salting, strøing av glatte partier,vanning etc av berørte gater/veger fra arbeidene starter opp og fram til asfalt er lagt evt annet toppdekke er lagt.. Kostnader for ovennevnte skal være medtatt i tilbud. 3.9 Tilknytning av stikkledninger, midlertidig vannforsyning og avløp Entreprenøren har ansvar for etablering av midlertidig vannforsyning og avløp i anleggsperioden. Alle abonnenter med tilknytning til eksisterende ledninger som tas ut av drift, skal gis midlertidig vannforsyning og avløp i byggeperioden. Omtrentlig plassering av eksisterende og planlagte hovedledninger fremgår av tegninger. Alle stikk må avskjæres fra eksisterende ledning når nytt anlegg etableres. Alle stikk skal tilkobles på kommunal hovedledning, og ikke i kum (dersom dette ikke er angitt særskilt på tegninger). Der hovedvannledning sette ut av funksjon i anleggsperioden, og området har ensidig forsyning, skal det etableres midlertidig hovedvannforsyning. Dersom ikke annet er oppgitt skal det legges midlertidige ledninger med samme dimensjon som eksisterende. Hver enkelt husstand skal ikke være fri for vann i mer enn 4 timer. Entreprenøren vurderer selv hvordan han utfører midlertidige anlegg, slik at de fastsatte krav overholdes. Entreprenøren har alt ansvar og risiko for å innhente tilgjengelig informasjon om det enkelte tilknytningspunkt. Entreprenøren er også ansvarlig for å informere berørte abonnenter regelmessig (før anleggsstart og min. 1 gang pr. mnd. i anleggsperioden) ved brev (eller annen varsling som godkjennes av byggherren). Ved omfattende/lengre vannavstenging etc kan det være nødvendig for byggherre å annonsere stenging av dagspresse. Byggherre skal da ha varsel om tidspunkt for stenging minimum to dager i forveien.

14 Entreprenøren er også ansvarlig for evt. driftsforstyrrelser på private vannforsyningsanlegg som skyldes hans arbeid. Ledninger for midlertidig vann skal desinfiseres i hht SIFFs veileder C2. Dette skal dokumenteres ved hjelp av godkjent vannprøve. Åpning/stenging av eksisterende kommunale vannledninger skal utføres av kommunen og skal kun skje innenfor kommunal arbeidstid ( ) Dersom entreprenøren ikke overholder de avtalte krav til midlertidig vannforsyning og/eller avløp forbeholder byggherren seg retten til, uten nærmere varsel, å gjøre de arbeider som er nødvendig for raskest mulig å etablere/reetablere tilfredsstillende vannforsyning og/eller avløp. Byggherren avgjør hva som er tilfredsstillende vannforsyning og/eller avløp. Byggherren avgjør også om arbeidene skal utføres med eget personell/maskiner eller innleid personell/maskiner. Byggherren skal straks varsle entreprenøren om at slike arbeider er satt i gang for entreprenørens regning. Alle kostnader inkl. byggherrens egen administrasjon skal dekkes av entreprenøren. Hvis det blir nødvendig å f.eks. kjøre vann ut til abonnentene skal også disse kostnader dekkes av entreprenøren. Plan for midlertidig vann skal utarbeides av entreprenør og godkjennes av byggherre før oppstartsmøte. Kostnader for ovennevnte skal være medtatt i enhetsprisene Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale (se bl.a, og allmenngjøringsforskriftene av nr 1291 og nr 704), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører (underleverandører). Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene Identifisering og språk Samtlige som befinner seg på bygge-/anleggsplass skal ha gyldig identitesbevis(id-kort til bygge- og anleggsnæringen). Personer uten gyldig ID-kort skal ikke benyttes i oppdraget og kan bortvises fra anleggsområdet av byggherren eller hans representant. Det skal til en hver tid være en norskspråklig disponibel på arbeidstedet slik at byggherren kan forsikre seg at arbeidet utføres på en sikker måte og føre nødvendig kontroll med utførelsen av arbeidet. Byggherre kan stoppe arbeider der dette ikke er tilfellet inntil forholdet er brakt i orden uten at entreprenør kan påberope seg fristforlengelse.

15 3.12 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14) 3.13 Alle mål skal kontrolleres eller tas på stedet. Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelser og kontraksarbeider for øvrig. Entreprenør skal føre nødvendig kontroll på anleggsplass Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitetssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte underleverandører/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren Opplysninger fra Registerinfo Entreprenøren er forpliktet til å undertegne fullmakter slik at byggherren hver 6. måned fra tilbudsfristens utløp får oppdaterte opplysninger om entreprenøren fra Registerinfo. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.tilsvarende gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo viser at entreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17) Entreprenøren skal innen to uker etter kontraktsinngåelse ha utarbeidet en fremdriftsplan

16 3.17 Fremdrift Entreprenørene skal planlegge en framdrift innenfor rammen av den oppgitte leveringsfrist og de krav og betingelser som er oppgitt i tilbudsdokumentene eller avtalt i kontrakten. Fremdriften skal ikke være basert på bruk av overtid. Dette gjelder også underentreprenører. Dersom det er tenkt flerskifts-ordning, må dette oppgis. Entreprenøren skal utarbeid sine fremdriftsplaner slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjør 10 % netto tillegg av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Entreprenøren skal ha fleksibilitet og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å ivareta slike forhold. Dersom det oppstår forsinkelser, må entreprenøren omgående varsle byggherre og iverksette tiltak for å ta inn forsinkelsen Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19) 3.19 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1) Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontraktssummen. Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som kan gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke er anvendelige, etter tilbud ( fast pris ) fra entreprenøren, eller som regningsarbeid. Regningsarbeider skal gjøres opp i henhold til kapittel 2.9 i tilbudsgrunnlaget. Ved regningsarbeider skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgaver over tids- og materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre varighet foretas oppgjør månedsvis. Sluttnota for regningsarbeid skal oversendes byggherren innen 14 dager etter vedkommende arbeidsavslutning Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Mener entreprenøren at arbeidet inneholder en endring skal han før arbeidet utføres varsle byggherren skriftlig om endringen, kostnaden og evt konsekvenser for fristforlengelse. Som endringsarbeider betraktes: Alle tillegg til kontraktssum Alle fradrag til kontraktssummen (poster som trekkes helt eller delvis bort) Regningsarbeider For ethvert arbeid utover kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig godkjenning av byggherren. Notaene nummereres fortløpende T1, T2 osv.

17 3.21 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1) Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift, nedrigging: 3.22 I uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,1 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepriser/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg, og kompensasjon for økt rigg i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden I endret byggetid Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse med mindre netto tilleggsarbeider overstiger 10 % av den totale andel av kontraktssummen som skal utføres innen den spesifiserte frist. Dette gjelder likevel ikke når bestillingen av tilleggsarbeider skjer på et tidspunkt som umuliggjør ferdigstillelse innen fristen. Har entreprenøren krav på fristforlengelse skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,7 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for

18 produksjon i byggetiden. Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig 3.24 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt 23) Gebyrer I den utstrekning gebyrer og avgifter som gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens tilrigging og brakker eller andre gebyrer som entreprenøren skal betale endres, skal utgiftene dekkes av entreprenøren Måling og masseberegning Massene skal beregnes slik det fremgår av tilbudsdokumentene. a) Entrepenøren skal foreta mengdekontroll etter nærmere angitt frist i kontrakt i.h.t NS 8406 ref b) Alle poster unntatt RS-poster kontrollregnes etter at arbeidet er utført og endelig oppgjør finner sted på grunnlag av de oppgitte enhetspriser. Alle regulerbare poster masseberegnes av entreprenøren og forelegges byggherren for kontroll og godkjenning. Med beregningene skal følge nødvendige bilag og detaljberegninger. All masseberegning skal utføres fortløpende og forelegges til oppdragsgiver uten unødig opphold. Sluttnota utbetales ikke før det totale masseoppgjør er godkjent Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd. Forskudd betales bare unntaksvis før varen/tjenesten er tilført byggeplass Behandling av fakturaer Fakturaer stiles til : Navn og adresse Følgende skal påføres på fakturaen: Alle fakturaer skal merkes med prosjekt nr. Alltid være merket med navn på prosjektleder. Skal ha underbilag for material og tidsforbruk med dato og gjerne med kl. slett som er identifiserbar mot postnr eller spesifikke arbeidsprosesser. Alle fakturaer på oppdrag med en samlet pris mellom kr ,- og kr ,- eller som er en delfaktura på et slikt oppdrag, skal ha underbilag med oppstilling over de postene som fakturaen gjelder, og de postene som er fakturert tidligere. For fakturaer i prosjekt over kr ,- skal entreprenør utarbeide et regneark (excel) med oppstilling av alle postene i kontrakten. Ved månedlig avdragsnota / kontraktfestet fakturering skal all produksjon være registrert i regnearket for perioden, samt over tidligere fakturert. Disse punkter er et krav og skal betraktes som et kontraktvilkår. Fakturaen oversendes i 2 eksemplarer til byggeleder for attestasjon. Etter kontrollgjennomgang sender byggeleder fakturaen til byggherren. Attestasjon foretas både på originalnotaer og byggherrens kopi. Byggeleder sender fakturaen til fakturamottak og kopi til prosjektleder. Alle faktura skal vedlegges dokumentasjon/underbilag.

19 Nota for kontraktsarbeider Notaen redigeres på postnivå i samsvar med beskrivelse ovenfor og nummereres fortløpende A1, A2 osv. Korresponderende med kravet om oppstilling i regneark som viser hele kontraktens mengder. Fakturaen skal minimum vise total produksjon pr. fakturadato, total produksjon pr. forrige faktura, samt innestående beløp. Alle poster skal være med på notaen selv om de ikke har kommet til utførelse i den aktuelle perioden. På notaen skal kontraktsbeløp og tidligere utbetalt beløp angis. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden Betalingsbetingelser/frister Forfallsdato settes til 30 dager etter fakturadato. Dersom det oppdages feil på fakturagrunnlaget, f.eks på grunn av feil, manglende bilag, eller lignende, vil ikke fakturaen bli utbetalt i sin helhet før korrigeringer fra avsender er mottatt. Rutiner for rekvisisjoner Alle tilleggs-/fradragsarbeider skal bestilles ved egne rekvisisjoner. Prisforespørsel sendes av byggeleder til entreprenør/leverandør med gjenpart til byggherren, samt til andre saken gjelder. I tilfeller der byggherren sender forespørsel direkte til entreprenør/leverandør, sendes gjenpart til byggeleder, samt til andre saken gjelder. Pristilbud stiles til byggherren og sendes til vedkommende som har spurt om pristilbud. Gjenpart til byggherren og byggeleder. Pristilbudene skal så langt det er mulig inneholde mengder, enhetspriser og påslagsprosenter slik at man kan kontrollere de framlagte tall. Merverdiavgift skal angis særskilt og medtas i sluttsummen. Pristilbud for endringsarbeider skal være oppstilt slik at det tydelig framgår hvilke arbeider i kontrakten som blir erstattet. Erstattede poster i beskrivelse kommer til fradrag. Det endelige tall som framlegges skal være netto tillegg/fradrag til kontrakten. Pristilbud for tilleggsarbeider og leveranser som ikke er basert på tilbudets enhetspriser skal være komplett og være priset med tilbudsdagens prisnivå. Byggeleder: Kontrollerer pristilbud Oversender anbefalning til byggherren for godkjenning. Oversender bekreftelse til entreprenør og byggherre. Byggherren: Kontrollerer og godkjenner forespørsel Registrerer og arkiverer forespørsel Overtakelse (NS 8406 pkt 24) Sluttkontroll Som dokumentasjon av at anlegget oppfyller overordnede krav til funksjon og kvalitet, skal det for gjennomføres følgende sluttkontroller: Avløpsledninger Spyling Tetthetsprøving av ledninger etter NS-EN1610 (utføres ikke på saneringsprosjekter) Rørinspeksjon med videokamera leveres på CD

20 Dersom kontrollen gjennomføres uten av byggherre er varslet i tide og gitt mulighet til å delta på disse, kan byggherre kreve kontrollen gjennomført på nytt Prøvedrift For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens fremgå hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte entreprise. Alle nødvendige tester, utarbeidelse av dokumentasjon, møter, befaringer, administrasjon med mere skal være medtatt i post for rigg og drift. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1 til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i punkt 3.13 nedenfor. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før prøvedriftsperioden kan starte Dokumentasjon FDV-dokumentasjonen omfatter den samlede tekniske dokumentasjon som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold. Dokumentasjonen skal omfatte all relevant dokumentasjon fra byggesaken som er nødvendig for å gi eier/bruker tilstrekkelig informasjon om anlegget og tekniske installasjoner. All dokumentasjon skal leveres og godkjennes xx dager før igangkjøring/overtakelse av objektet. Dette gjelder: - Spesifikasjon, eventuelle sertifikater og brosjyremateriale for alt levert utstyr og materiell som er nødvendig for byggherrens drifts- og vedlikeholdsopplegg. Språk: norsk. Materialet skal omfatte alt utstyr som er av viktighet for senere vedlikehold og drift. - Driftsinstrukser for tekniske installasjoner skal leveres. - Dokumentasjon jfr instruks for innhenting av data til ledningskartverket. - AS-built tegninger. - Driftsinstruksen for pumper og levert utstyr / pumpestasjon skal blant annet inneholde følgende: - beskrivelse av vanlige feil som kan oppstå og hvordan disse utbedres - Reservedelsliste - beskrivelse av periodisk service- og vedlikeholdsoppgaver inkl sikkerhetsrutiner. Beskrivelse skal også omfatte hva som skal uføres ved de ulike serviceintervaller. FDV-dokumentasjon skal leveres som fysiske dokumenter og elektronisk i et format som gjør dokumentasjonen anvendelig. Følgende krav gjelder for FDV: All dokumentasjon skal være på norsk. Dersom dokumentasjon oversettes til norsk fra et annet språk, overleveres også et komplett sett dokumentasjon på originalspråket.

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

M O T T A T T. _)?_. 1 I"~.\.LU t.) U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm OG ANLEGGSARBEIDER. mellom. Rissa kommune. (heretter kalt byggherren)

M O T T A T T. _)?_. 1 I~.\.LU t.) U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm OG ANLEGGSARBEIDER. mellom. Rissa kommune. (heretter kalt byggherren) M O T T A T T n. -f L RISK ; E ({)T\.\i c.k : _)?_. 1 I"~.\.LU t.) i. K.«- - \ ':''il',~s,-\."\.j7\" \41UfV ~'- U APR 2018 Vedtatt 24.1.2012 'm "" *_ Sm... _Z_oLé2 19..-t5._ 3.. KONTRAKT NS 8406 BYGG-

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 28 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

ENTREPRISEBOKA (8405)

ENTREPRISEBOKA (8405) ENTREPRISEBOKA (8405) SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8405 pkt 2)... 4 2.1. Byggherre(NS 8405 pkt

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 3 Konkurransegrunnlag 30.10.2013 CD RL CD 2 Krav til mengdekontroll 30.10.2013 CD RL CD 1 Tilbudsdokumentasjon

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431. Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431. Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431 Innhold: Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431 Avtalemal Garantierklæring Garantierklæring for forskudd Forsikringsattest

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Drammen Eiendom KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om prosjektering og ombygging av Kobbervik gård

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 13 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING 2 AV 13 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

VEDLEGG 6 : KONTRAKTSVILKÅR 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

VEDLEGG 6 : KONTRAKTSVILKÅR 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG 6 : KONTRAKTSVILKÅR 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8405 2.utgave norsk bygge- og anleggskontrakt som alminnelige kontraktsvilkår. Byggblankett 8405 A vil bli benyttet

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for

Detaljer

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser basert på NS 8407 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for forskudd

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS 1 AV 25 ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER 2 AV 25 Innhold DEL I 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon Byggherre (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET A. TILBUDSINNBYDELSE. På vegne av Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren innbys det til å gi tilbud på følgende

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

ELprosjekt Trondelag as

ELprosjekt Trondelag as ELprosjekt Trondelag as Ridgivendeingeniererelektrotekniske anlegg NTE Elektro AS, Sjøfartsgt. 2, 7736 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Dato: Tor Åge Ingvaldsen Helge Høybakken/TS 15.04.13 Vikna kommune,

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen

Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen Totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre Faratangen Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3.

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 28 BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER 2 AV 28 Innhold DEL I 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2)... 4 2

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer