Rekruttering og opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering og opplæring"

Transkript

1 Rekruttering og opplæring Lag et enkelt opplæringsprogram der krav, ansvar og utførelse beskrives. Veiledningstekst er uthevet. Generelle krav 300/2008 Personer som gjennomfører, eller som har ansvar for å gjennomføre gjennomsøking, tilgangskontroll eller andre former for sikkerhetskontroll skal ansettes, opplæres, og der det er relevant, sertifiseres for å sikre at de er egnet for ansettelse og innehar kompetanse til å ta på seg de oppgavene de blir tildelt. Rekruttering og ansettelse Krav: En person som uten følge har adgang til identifiserbar flyfrakt eller identifiserbar flypost som det er foretatt nødvendig sikkerhetskontroll av, skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet enten en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse i samsvar med nr Med identifiserbar flyfrakt eller flypost menes merking, plassering eller annen type dokumentasjon som indikerer at frakten/ posten skal sendes med fly. Dette gjelder både på og utenfor lufthavner. BSL SEC En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal utpeke minst én person på hvert anlegg som skal være ansvarlig for gjennomføringen av det framlagte sikkerhetsprogrammet. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr En kjent avsender skal utpeke minst én person som skal være ansvarlig for gjennomføringen og overvåkingen av sikkerhetskontrollen på vedkommende anlegg. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll. Bakgrunnssjekk: I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en vandelskontroll minst: a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon Legitimasjon utstedt av offentlig myndighet (nasjonalt identitetskort eller pass) som inkluderer bilde. Eventuelt norsk førerkort. Bankkort er ikke å anse som gyldig legitimasjon b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i de fem foregående årene, UPA/ vandelskontroll Side 1 av 11

2 c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene. Utdannings og ansettelses historikk de siste 5 år kandidatene skal dokumentere bosted, ansettelses og utdannings forhold for de siste 5 år. Tidsperioder skal også dokumenteres (fra måned/ år til måned/år) Utdannelses og ansettelses historikk bør inneholde dokumentasjon fra aktuell utdanningsinstitusjon og/eller arbeidsgiver som verifiserer utdanning og/eller ansettelsesforhold. Opphold mellom utdanning og/ eller ansettelsesforhold på mer enn 28 dager må forklares eller dokumenteres. Ferier man avikler i utdanning og/ eller ansettelsesforhold omfattes ikke av 28 dagers perioden. Kontroll før ansettelse: I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en kontroll før ansettelse minst: a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, Legitimasjon utstedt av offentlig myndighet (nasjonalt identitetskort eller pass) som inkluderer bilde. Eventuelt norsk førerkort Bankkort er ikke å anse som gyldig legitimasjon b) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene Utdannings og ansettelses historikk de siste 5 år kandidatene skal dokumentere bosted, ansettelses og utdannings forhold for de siste 5 år. Tidsperioder skal også dokumenteres (fra måned/ år til måned/år) Utdannelses og ansettelses historikk bør inneholde dokumentasjon fra aktuell utdanningsinstitusjon og/eller arbeidsgiver som verifiserer utdanning og/eller ansettelsesforhold. Opphold mellom utdanning og/ eller ansettelsesforhold på mer enn 28 dager må forklares eller dokumenteres. Ferier man avikler i utdanning og/ eller ansettelsesforhold omfattes ikke av 28 dagers perioden. c) medføre krav om at personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene. Kandidaten skal i denne erklæringen forklare eventuelle straffbare handlinger i de foregående 5 år. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gjennomføre alle delene i en kontroll før ansettelse Vandelskontrollen eller kontrollen før ansettelse skal fullføres før personen får eventuell sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr og , skal omfatte minst en skriftlig søknad og en konferanse (intervju) med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og skikkethet Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de nødvendige mentale og fysiske evner og ferdigheter til å utføre sine oppgaver effektivt, og skal gjøres oppmerksom på arten av disse kravene ved innledningen av ansettelsesprosessen. Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet. Side 2 av 11

3 Opplysninger om ansettelsen, herunder resultatene av eventuelle vurderingsprøver, skal for alle personer som ansettes i henhold til nr og , oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer. Beskriv krav, ansvar og utførelse i forhold til krav til rekruttering av både ansatte og ansvarshavende security (inkludert lokalt security ansvarlige dersom virksomheten har flere avdelinger som er eller skal bli godkjent av Luftfartstilsynet) Beskriv hvordan enheten sikrer at ansatte blir riktig rekruttert. Opplæring Definer ansattegrupper/ kategorier/ funksjoner. Ansatte skal ha opplæring i arbeidsoppgavene de skal utføre/ funksjonen de skal ha. Krav: Før personer gis tillatelse til å utføre sikkerhetskontroll uten tilsyn, skal de ha fullført og bestått den nødvendige opplæring Kursinnholdet skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet før: a) en instruktør gir opplæring i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, eller b) et datamaskinbasert opplæringskurs (CBT) brukes med sikte på å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. Datamaskinbasert opplæring (CBT) kan brukes med eller uten bistand fra en instruktør eller veileder Opplysninger om opplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer. Kursene skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Kursinnholdet skal følge de krav satt i 185/2010, samt anbefalinger fra Luftfartstilsynet. Men kursinnholdet er ikke begrenset til dette. Prosedyre for godkjenning av kurs: Kurs sendes inn til Luftfartstilsynet eller til Luftfartstilsynet p.b. 243, 8001 Bodø for gjennomgang. Dersom kurs ikke er iht. definerte krav, vil enheten få tilbakemelding om dette. Dersom kurs er iht. definerte krav vil disse bli godkjent og Luftfartstilsynet utsteder godkjenningsbevis for det enkelte kurs. Med kurs menes presentasjoner, detaljerte leksjonsplaner og lignende. Kurs kan oversendes elektronisk og/ eller i papirs form. Endringer i kurs skal meldes inn til Luftfartstilsynet for gjennomgang og godkjenning. Side 3 av 11

4 Luftfartstilsynet anbefaler følgende om kurs: o Innholdet (både når det gjelder grunnkurs og oppfriskningskurs) bør deles inn i 2: o Generell/ fastsatt del se innhold nedenfor for hver spesifikke kategori o Fleksibel/ lokal del gjelder for hver enkelt enhet, aktør eller virksomhet (aktuelle prosedyrer, rutiner etc) 3 timer teori 1 time praksis/omvisning (On the Job Training, heretter OJT) Eller Datamaskinbasert opplæringskurs (CBT) tilsvarende 3 timers klasseromsundervisning 1 time praksis/ omvisning (OJT) Grunnkurs bør gjennomføres med instruktør. Enhetene er ansvarlig for å definere hvem som skal gjøre hvilke arbeidsoppgave/ funksjoner. Enhetene er ansvarlig for at vedkommende (ansatte og eventuelle underleverandører) har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver (grunnopplæring og oppfriskningskurs) Enheten bør finne en måte å verifisere at kandidatene har tilegnet seg påkrevd kunnskap/kompetanse til å ivareta de arbeidsoppgavene de skal inneha. Praktisk trening kan være å simulere faktiske arbeidsoppgaver for eksempel gjennom rollespill eller gjennom å benytte utstyr off-line. OJT kan være faktisk arbeidstrening under oppfølging. Det bør være et system for kvalitetssikring/evaluering av opplæringen, herunder innhold, kvalitet, effektivitet og utbytte (for eksempel vha spørsmål og observasjon av kandidatene) Krav til innhold i opplæringen basert på kategori ansatt: Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll av frakt og post enn gjennomsøking, eller som har adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, skal gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om tidligere ulovlige handlinger mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, b) kjennskap til gjeldende regelverk, c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden, d) kunnskap om prosedyrer for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller meldes, e) kunnskap om prosedyrer for melding, f) evne til å identifisere forbudte gjenstander; g) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, h) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, i) kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post, og j) kunnskap om krav til transport dersom dette er relevant. Side 4 av 11

5 Særskilt opplæring av personer som fører direkte tilsyn med personer som utfører sikkerhetskontroll («supervisors») Den særskilte opplæringen av tilsynsførere skal i tillegg til de kvalifikasjoner som kreves av personene det føres tilsyn med, gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles, b) kunnskap om tilsynsoppgavene, c) kunnskap om den interne kvalitetskontrollen, d) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, e) kunnskap om nødprosedyrer, f) evne til å gi veiledning og opplæring på arbeidsplassen og til å motivere andre, og dersom personens oppgaver krever det: g) kunnskap om konflikthåndtering, og h) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og begrensninger. Denne ansattegruppen skal også ha opplæring iht (grunnopplæring) Særskilt opplæring av personer med allment ansvar på nasjonalt eller lokalt plan for å sikre at et sikkerhetsprogram og gjennomføringen av dette overholder alle gjeldende rettslige bestemmelser («sikkerhetsansvarlige») Den særskilte opplæringen av sikkerhetsansvarlige skal gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles, b) kunnskap om kvalitetskontrollen på internt plan, nasjonalt plan, fellesskapsplan og internasjonalt plan, c) evne til å motivere andre, d) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og begrensninger. Denne ansattegruppen skal også ha opplæring iht (grunnopplæring) Oppfriskningskurs Personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2, men ikke oppgavene omhandlet i nr , skal gjennomgå videreopplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at kvalifikasjonene opprettholdes og opparbeides i takt med utviklingen på sikkerhetsområdet. Videreopplæringen skal gjennomføres: a) for kvalifikasjoner som opparbeides i den innledende grunnopplæringen og særskilte opplæringen, minst hvert femte år, eller dersom kvalifikasjonene ikke har vært praktisert på over seks måneder, før personen går tilbake til å utføre sikkerhetsoppgaver, og b) for nye eller utvidede kvalifikasjoner, etter behov slik at det sikres at personer som gjennomfører eller er ansvarlige for gjennomføringen av sikkerhetskontroller, raskt underrettes om nye trusler og om nye rettslige krav som kommer til anvendelse. Kravene i bokstav a) får ikke anvendelse på kvalifikasjoner som er opparbeidet ved særskilt opplæring og som ikke lenger kreves for den berørte personens arbeidsoppgaver. Side 5 av 11

6 Opplysninger om videreopplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer. Oppfriskningskurs anbefales gjennomføres: Hvert 2. år Samme varighet som for grunnkurs Om kurs: Inndeling av kunnskapsnivå: Nivå 1 Kjennskap til: Overordnet/overfladisk kjennskap til tema, begrenset til hva som har praktisk nytteverdi for stillingen Nivå 2 Kunnskap om: Nødvendig basiskunnskap som skal kunne anvendes i det daglige (praktiske) arbeid som stillingen krever Nivå 3 Dybdekunnskap: Evne til å kunne håndtere komplekse problemstillinger samt til å kunne ta selvstendige beslutninger Enhetene skal utarbeide følgende: Syllabus (studieplan): En skjematisk beskrivelse av et utdannelsesforløp. En studieplan avspeiler overordnede relevante utdanningsmoduler og leksjoner, samt systematisk gjennomføring av utdanningsforløpet Leksjons/timeplaner: En leksjons/timeplan er en skjematisk plan som redegjør for en systematisk gjennomføring av en leksjon/modul/emne. En leksjons/timeplan inneholder normalt opplysninger om målsetting for leksjonen, emne/innhold, varighet, overskrifter, nøkkelpunkter, undervisnings- og presentasjonsform og metoder samt referanser Instruktører Vedkommende myndighet skal ajourføre lister over godkjente instruktører og eventuelt uavhengige validerere som oppfyller kravene fastsatt i nr , eller Instruktører og uavhengige validerere skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr og framlegge dokumentasjon på at de har de nødvendige kvalifikasjoner og kunnskaper. Uavhengige validerere skal være fri for avtalemessige og økonomiske forpliktelser overfor de lufthavnsoperatører, luftfartsselskaper eller foretak de er satt til å kontrollere Instruktører som var ansatt eller som ivaretok opplæring som omhandlet i denne forordning før den trådte i kraft, skal kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet minst at de: a) har den kunnskap og de kvalifikasjoner som er angitt i nr , og b) bare gir kurs som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr For å bli sertifisert som instruktør som er kvalifisert til å gi opplæringen definert i nr og nr og , kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante området innenfor luftfartssikkerhet, samt kvalifikasjoner og kunnskap på følgende områder: a) undervisningsteknikk, b) de sikkerhetsaspekter det skal undervises i. Side 6 av 11

7 Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for instruktører og uavhengige validerere eller godkjenne og føre en liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. Vedkommende myndighet skal sikre at instruktører og uavhengige validerere får regelmessig opplæring som tar hensyn til utviklingen på de relevante områdene, eller regelmessig underrettes om denne utviklingen Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at en kvalifisert instruktørs undervisning gir de relevante kvalifikasjoner, skal den enten tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at instruktøren midlertidig eller endelig strykes fra listen over kvalifiserte instruktører, alt etter hva som er relevant. Det skilles mellom instruktører som har vært rekruttert før ikrafttredelse og instruktører som skal rekrutteres etter ikrafttredelse av regelverket: Før ikrafttredelse 1) Instruktører (11.5.3) a) Instruktører for sikkerhetskontrollører se Vedlegg 1, opplæringsplan for utdanning av sikkerhetskontrollører og vaktledere. b) Instruktører for andre ansatte: Enhetene skal dokumentere: At instruktørene innehar kompetanse og ferdigheter iht : o Undervisningsteknikk (Anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) o Kurs: De sikkerhetsaspekter det skal undervises i (dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht ) Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet o Kunnskap om relevant arbeidsområdt instruktøren skal undervise i. Etter ikrafttredelse 1) Instruktører som skal sertifiseres (11.5.5) Instruktører for følgende ansattegrupper skal sertifiseres: a) se Vedlegg 1, opplæringsplan for utdanning av sikkerhetskontrollører og vaktledere b) c) d) I sertifiseringen legges følgende til grunn: Gjennomført bakgrunnsjekk Gjennomført kurs: Undervisningsteknikk (dette kurset skal gjennomføres i regi av enhetene, anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) Kunnskap om relevant arbeidsområde instruktøren skal undervise i (dokumenteres) Kurs: De sikkerhetsaspekter det skal undervises i. Dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht Side 7 av 11

8 o Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet. Dette kurset skal gjennomføres som siste element i sertifiseringsprosessen. Sertifisering gjennomføres av Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet skal ha liste med oversikt over samtlige sertifiserte instruktører. 2) Øvrige instruktører (11.5.5) (skal ikke sertifiseres) Dette gjelder instruktører for følgende ansattegrupper: a) b) c) d) e) f) Enhetene skal dokumentere: At instruktørene innehar kompetanse og ferdigheter iht Kurs/ erfaring i undervisningsteknikk (Anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) Kurs: de sikkerhetsaspekter det skal undervises i (dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet Kunnskap om relevant arbeidsområde instruktøren skal undervise Anbefalt mulig innhold i kurset Undervisningsteknikk: Pedagogiske metoder og teknikker til bruk i undervisning (grunnleggende prinsipper for innlæring og undervisning) Eksempler på ulike undervisningsmetoder: o Klasseromsundervisning o Gruppearbeid/ oppgaver o Case studier / oppgaver o Innleveringer o Hjemmearbeid / oppgaver / studier o Individuelt arbeid o Diskusjon, dialog og refleksjon o Bruk av rollespill o Bruk av ulike audiovisuelle metoder, medier o Handout som supplement o Praktisk trening/ øving Side 8 av 11

9 o Omvisning o Oppsummering/ repetering/ avrunding Presentasjons, og kommunikasjonsteknikk Undervisningsveiledning og rådgiving Elevevaluering Retningslinjer for hvordan man styrer undervisningen og for hvordan man eventuelt håndterer vanskelige elever Planlegging, forberedelse, praktisk tilrettelegging og organisering av kurs, og av lokaler, utstyr og hjelpemidler. Herunder kursplan/ leksjonsplaner Dokumentasjon, herunder evaluering Administrative prosedyrer Interne retningslinjer Plikter med hensyn til fortrolighet Generell informasjon om arbeidsoppgaver, ansvar, krav og forpliktelser knyttet til rollen Evaluering Det bør sørges for et pedagogisk, moderne og variert utdanningstilbud, som veksler mellom ulike undervisningsmetoder og som i størst mulig grad favner elevenes ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Instruktører bør min. årlig, eller ved større endringer, tilbys oppfriskningskurs i regi av enheten på minimum 8 timer. Minimum innhold: Generell del faste punkter, gjelder for samtlige Fleksibel/lokal/selskapsspesifikk del gjelder for hver enkelt enhet, aktør eller virksomhet Luftfartstilsynets time For at Luftfartstilsynet skal kunne kvalitetssikre innholdet i denne delen, bør Luftfartstilsynet informeres om alle slike oppfriskningskurs. Ta kontakt med Luftfartstilsynet. For påmelding til securitykurs: Side 9 av 11

10 Krav til opplæring: Kategori kurs Kategori ansatte Basic Training Screen. of persons, cabin bag, items carried, hold bag Screen. of cargo and mail Screen. of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl Perf. Vehicle examn access contr, surveill, patrols security search aircraft protect baggage reconciliation sec contr. for cargo & mail other than screening of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl. other than screen Sikkerhets- kontrollører Persons impl. access contr on airports, patrols & surveillance Persons impl. aircraft search Persons impl. aircraft protection Persons impl. Bag reconciliation Persons impl. sec contr for mail & cargo other than screening (RA og KC) AC (rene fraktfly) Transportører air cargo/mail Persons impl. sec contr of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl. Supervisors Supervise Managing local or national level Security awareness training 11.5 Instruktører Annet * Side 10 av 11

11 Managers local & national level Others req unescorted access to security restr.area Instruktører Personer som utfører eskorte ** *) Instructions for Account Consignors (AC) (rene fraktfly) set out in Attachment 6D establish conditions and obligations for AC. However the staff in order to carry out instruction does not need to receive formal training. The company shall only ensure that the instructions are communicated to the staff as opposed the specific training which is required for know consignor staff dealing with identifiable air cargo (Cargo Handbook 6.5) **) Eskorte personell: For å kunne eksortere må vedkommende ha følgende: Gyldig ID kort Være autorisert til å kunne eskortere på sikkerhetsbegrensede områder (av lufthavna, kan indikeres på ID kort eller lignende) Den eskorterte skal ha synlig informasjon om at de er under eskorte. o Ha kunnskap om hva å eskortere innebærer Ha personen vedkommende skal eskortere in direct line of sight at all times Være trygg på at personen ikke har brutt noen securitybrister under eskorteringen Side 11 av 11

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

Forskrift om vaktvirksomhet

Forskrift om vaktvirksomhet Forskrift om vaktvirksomhet Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet med hjemmel i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Hvordan tilrettelegge for en relevant og meningsfylt utdanning av brannkonstabler i Norge. Geir Lindblad Avdelig for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer