Rekruttering og opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering og opplæring"

Transkript

1 Rekruttering og opplæring Lag et enkelt opplæringsprogram der krav, ansvar og utførelse beskrives. Veiledningstekst er uthevet. Generelle krav 300/2008 Personer som gjennomfører, eller som har ansvar for å gjennomføre gjennomsøking, tilgangskontroll eller andre former for sikkerhetskontroll skal ansettes, opplæres, og der det er relevant, sertifiseres for å sikre at de er egnet for ansettelse og innehar kompetanse til å ta på seg de oppgavene de blir tildelt. Rekruttering og ansettelse Krav: En person som uten følge har adgang til identifiserbar flyfrakt eller identifiserbar flypost som det er foretatt nødvendig sikkerhetskontroll av, skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet enten en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse i samsvar med nr Med identifiserbar flyfrakt eller flypost menes merking, plassering eller annen type dokumentasjon som indikerer at frakten/ posten skal sendes med fly. Dette gjelder både på og utenfor lufthavner. BSL SEC En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal utpeke minst én person på hvert anlegg som skal være ansvarlig for gjennomføringen av det framlagte sikkerhetsprogrammet. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr En kjent avsender skal utpeke minst én person som skal være ansvarlig for gjennomføringen og overvåkingen av sikkerhetskontrollen på vedkommende anlegg. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll. Bakgrunnssjekk: I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en vandelskontroll minst: a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon Legitimasjon utstedt av offentlig myndighet (nasjonalt identitetskort eller pass) som inkluderer bilde. Eventuelt norsk førerkort. Bankkort er ikke å anse som gyldig legitimasjon b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i de fem foregående årene, UPA/ vandelskontroll Side 1 av 11

2 c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene. Utdannings og ansettelses historikk de siste 5 år kandidatene skal dokumentere bosted, ansettelses og utdannings forhold for de siste 5 år. Tidsperioder skal også dokumenteres (fra måned/ år til måned/år) Utdannelses og ansettelses historikk bør inneholde dokumentasjon fra aktuell utdanningsinstitusjon og/eller arbeidsgiver som verifiserer utdanning og/eller ansettelsesforhold. Opphold mellom utdanning og/ eller ansettelsesforhold på mer enn 28 dager må forklares eller dokumenteres. Ferier man avikler i utdanning og/ eller ansettelsesforhold omfattes ikke av 28 dagers perioden. Kontroll før ansettelse: I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en kontroll før ansettelse minst: a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, Legitimasjon utstedt av offentlig myndighet (nasjonalt identitetskort eller pass) som inkluderer bilde. Eventuelt norsk førerkort Bankkort er ikke å anse som gyldig legitimasjon b) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene Utdannings og ansettelses historikk de siste 5 år kandidatene skal dokumentere bosted, ansettelses og utdannings forhold for de siste 5 år. Tidsperioder skal også dokumenteres (fra måned/ år til måned/år) Utdannelses og ansettelses historikk bør inneholde dokumentasjon fra aktuell utdanningsinstitusjon og/eller arbeidsgiver som verifiserer utdanning og/eller ansettelsesforhold. Opphold mellom utdanning og/ eller ansettelsesforhold på mer enn 28 dager må forklares eller dokumenteres. Ferier man avikler i utdanning og/ eller ansettelsesforhold omfattes ikke av 28 dagers perioden. c) medføre krav om at personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene. Kandidaten skal i denne erklæringen forklare eventuelle straffbare handlinger i de foregående 5 år. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gjennomføre alle delene i en kontroll før ansettelse Vandelskontrollen eller kontrollen før ansettelse skal fullføres før personen får eventuell sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr og , skal omfatte minst en skriftlig søknad og en konferanse (intervju) med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og skikkethet Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de nødvendige mentale og fysiske evner og ferdigheter til å utføre sine oppgaver effektivt, og skal gjøres oppmerksom på arten av disse kravene ved innledningen av ansettelsesprosessen. Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet. Side 2 av 11

3 Opplysninger om ansettelsen, herunder resultatene av eventuelle vurderingsprøver, skal for alle personer som ansettes i henhold til nr og , oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer. Beskriv krav, ansvar og utførelse i forhold til krav til rekruttering av både ansatte og ansvarshavende security (inkludert lokalt security ansvarlige dersom virksomheten har flere avdelinger som er eller skal bli godkjent av Luftfartstilsynet) Beskriv hvordan enheten sikrer at ansatte blir riktig rekruttert. Opplæring Definer ansattegrupper/ kategorier/ funksjoner. Ansatte skal ha opplæring i arbeidsoppgavene de skal utføre/ funksjonen de skal ha. Krav: Før personer gis tillatelse til å utføre sikkerhetskontroll uten tilsyn, skal de ha fullført og bestått den nødvendige opplæring Kursinnholdet skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet før: a) en instruktør gir opplæring i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, eller b) et datamaskinbasert opplæringskurs (CBT) brukes med sikte på å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. Datamaskinbasert opplæring (CBT) kan brukes med eller uten bistand fra en instruktør eller veileder Opplysninger om opplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer. Kursene skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Kursinnholdet skal følge de krav satt i 185/2010, samt anbefalinger fra Luftfartstilsynet. Men kursinnholdet er ikke begrenset til dette. Prosedyre for godkjenning av kurs: Kurs sendes inn til Luftfartstilsynet eller til Luftfartstilsynet p.b. 243, 8001 Bodø for gjennomgang. Dersom kurs ikke er iht. definerte krav, vil enheten få tilbakemelding om dette. Dersom kurs er iht. definerte krav vil disse bli godkjent og Luftfartstilsynet utsteder godkjenningsbevis for det enkelte kurs. Med kurs menes presentasjoner, detaljerte leksjonsplaner og lignende. Kurs kan oversendes elektronisk og/ eller i papirs form. Endringer i kurs skal meldes inn til Luftfartstilsynet for gjennomgang og godkjenning. Side 3 av 11

4 Luftfartstilsynet anbefaler følgende om kurs: o Innholdet (både når det gjelder grunnkurs og oppfriskningskurs) bør deles inn i 2: o Generell/ fastsatt del se innhold nedenfor for hver spesifikke kategori o Fleksibel/ lokal del gjelder for hver enkelt enhet, aktør eller virksomhet (aktuelle prosedyrer, rutiner etc) 3 timer teori 1 time praksis/omvisning (On the Job Training, heretter OJT) Eller Datamaskinbasert opplæringskurs (CBT) tilsvarende 3 timers klasseromsundervisning 1 time praksis/ omvisning (OJT) Grunnkurs bør gjennomføres med instruktør. Enhetene er ansvarlig for å definere hvem som skal gjøre hvilke arbeidsoppgave/ funksjoner. Enhetene er ansvarlig for at vedkommende (ansatte og eventuelle underleverandører) har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver (grunnopplæring og oppfriskningskurs) Enheten bør finne en måte å verifisere at kandidatene har tilegnet seg påkrevd kunnskap/kompetanse til å ivareta de arbeidsoppgavene de skal inneha. Praktisk trening kan være å simulere faktiske arbeidsoppgaver for eksempel gjennom rollespill eller gjennom å benytte utstyr off-line. OJT kan være faktisk arbeidstrening under oppfølging. Det bør være et system for kvalitetssikring/evaluering av opplæringen, herunder innhold, kvalitet, effektivitet og utbytte (for eksempel vha spørsmål og observasjon av kandidatene) Krav til innhold i opplæringen basert på kategori ansatt: Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll av frakt og post enn gjennomsøking, eller som har adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, skal gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om tidligere ulovlige handlinger mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, b) kjennskap til gjeldende regelverk, c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden, d) kunnskap om prosedyrer for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller meldes, e) kunnskap om prosedyrer for melding, f) evne til å identifisere forbudte gjenstander; g) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, h) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, i) kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post, og j) kunnskap om krav til transport dersom dette er relevant. Side 4 av 11

5 Særskilt opplæring av personer som fører direkte tilsyn med personer som utfører sikkerhetskontroll («supervisors») Den særskilte opplæringen av tilsynsførere skal i tillegg til de kvalifikasjoner som kreves av personene det føres tilsyn med, gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles, b) kunnskap om tilsynsoppgavene, c) kunnskap om den interne kvalitetskontrollen, d) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, e) kunnskap om nødprosedyrer, f) evne til å gi veiledning og opplæring på arbeidsplassen og til å motivere andre, og dersom personens oppgaver krever det: g) kunnskap om konflikthåndtering, og h) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og begrensninger. Denne ansattegruppen skal også ha opplæring iht (grunnopplæring) Særskilt opplæring av personer med allment ansvar på nasjonalt eller lokalt plan for å sikre at et sikkerhetsprogram og gjennomføringen av dette overholder alle gjeldende rettslige bestemmelser («sikkerhetsansvarlige») Den særskilte opplæringen av sikkerhetsansvarlige skal gi følgende kvalifikasjoner: a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles, b) kunnskap om kvalitetskontrollen på internt plan, nasjonalt plan, fellesskapsplan og internasjonalt plan, c) evne til å motivere andre, d) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og begrensninger. Denne ansattegruppen skal også ha opplæring iht (grunnopplæring) Oppfriskningskurs Personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2, men ikke oppgavene omhandlet i nr , skal gjennomgå videreopplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at kvalifikasjonene opprettholdes og opparbeides i takt med utviklingen på sikkerhetsområdet. Videreopplæringen skal gjennomføres: a) for kvalifikasjoner som opparbeides i den innledende grunnopplæringen og særskilte opplæringen, minst hvert femte år, eller dersom kvalifikasjonene ikke har vært praktisert på over seks måneder, før personen går tilbake til å utføre sikkerhetsoppgaver, og b) for nye eller utvidede kvalifikasjoner, etter behov slik at det sikres at personer som gjennomfører eller er ansvarlige for gjennomføringen av sikkerhetskontroller, raskt underrettes om nye trusler og om nye rettslige krav som kommer til anvendelse. Kravene i bokstav a) får ikke anvendelse på kvalifikasjoner som er opparbeidet ved særskilt opplæring og som ikke lenger kreves for den berørte personens arbeidsoppgaver. Side 5 av 11

6 Opplysninger om videreopplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer. Oppfriskningskurs anbefales gjennomføres: Hvert 2. år Samme varighet som for grunnkurs Om kurs: Inndeling av kunnskapsnivå: Nivå 1 Kjennskap til: Overordnet/overfladisk kjennskap til tema, begrenset til hva som har praktisk nytteverdi for stillingen Nivå 2 Kunnskap om: Nødvendig basiskunnskap som skal kunne anvendes i det daglige (praktiske) arbeid som stillingen krever Nivå 3 Dybdekunnskap: Evne til å kunne håndtere komplekse problemstillinger samt til å kunne ta selvstendige beslutninger Enhetene skal utarbeide følgende: Syllabus (studieplan): En skjematisk beskrivelse av et utdannelsesforløp. En studieplan avspeiler overordnede relevante utdanningsmoduler og leksjoner, samt systematisk gjennomføring av utdanningsforløpet Leksjons/timeplaner: En leksjons/timeplan er en skjematisk plan som redegjør for en systematisk gjennomføring av en leksjon/modul/emne. En leksjons/timeplan inneholder normalt opplysninger om målsetting for leksjonen, emne/innhold, varighet, overskrifter, nøkkelpunkter, undervisnings- og presentasjonsform og metoder samt referanser Instruktører Vedkommende myndighet skal ajourføre lister over godkjente instruktører og eventuelt uavhengige validerere som oppfyller kravene fastsatt i nr , eller Instruktører og uavhengige validerere skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr og framlegge dokumentasjon på at de har de nødvendige kvalifikasjoner og kunnskaper. Uavhengige validerere skal være fri for avtalemessige og økonomiske forpliktelser overfor de lufthavnsoperatører, luftfartsselskaper eller foretak de er satt til å kontrollere Instruktører som var ansatt eller som ivaretok opplæring som omhandlet i denne forordning før den trådte i kraft, skal kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet minst at de: a) har den kunnskap og de kvalifikasjoner som er angitt i nr , og b) bare gir kurs som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr For å bli sertifisert som instruktør som er kvalifisert til å gi opplæringen definert i nr og nr og , kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante området innenfor luftfartssikkerhet, samt kvalifikasjoner og kunnskap på følgende områder: a) undervisningsteknikk, b) de sikkerhetsaspekter det skal undervises i. Side 6 av 11

7 Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for instruktører og uavhengige validerere eller godkjenne og føre en liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. Vedkommende myndighet skal sikre at instruktører og uavhengige validerere får regelmessig opplæring som tar hensyn til utviklingen på de relevante områdene, eller regelmessig underrettes om denne utviklingen Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at en kvalifisert instruktørs undervisning gir de relevante kvalifikasjoner, skal den enten tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at instruktøren midlertidig eller endelig strykes fra listen over kvalifiserte instruktører, alt etter hva som er relevant. Det skilles mellom instruktører som har vært rekruttert før ikrafttredelse og instruktører som skal rekrutteres etter ikrafttredelse av regelverket: Før ikrafttredelse 1) Instruktører (11.5.3) a) Instruktører for sikkerhetskontrollører se Vedlegg 1, opplæringsplan for utdanning av sikkerhetskontrollører og vaktledere. b) Instruktører for andre ansatte: Enhetene skal dokumentere: At instruktørene innehar kompetanse og ferdigheter iht : o Undervisningsteknikk (Anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) o Kurs: De sikkerhetsaspekter det skal undervises i (dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht ) Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet o Kunnskap om relevant arbeidsområdt instruktøren skal undervise i. Etter ikrafttredelse 1) Instruktører som skal sertifiseres (11.5.5) Instruktører for følgende ansattegrupper skal sertifiseres: a) se Vedlegg 1, opplæringsplan for utdanning av sikkerhetskontrollører og vaktledere b) c) d) I sertifiseringen legges følgende til grunn: Gjennomført bakgrunnsjekk Gjennomført kurs: Undervisningsteknikk (dette kurset skal gjennomføres i regi av enhetene, anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) Kunnskap om relevant arbeidsområde instruktøren skal undervise i (dokumenteres) Kurs: De sikkerhetsaspekter det skal undervises i. Dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht Side 7 av 11

8 o Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet. Dette kurset skal gjennomføres som siste element i sertifiseringsprosessen. Sertifisering gjennomføres av Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet skal ha liste med oversikt over samtlige sertifiserte instruktører. 2) Øvrige instruktører (11.5.5) (skal ikke sertifiseres) Dette gjelder instruktører for følgende ansattegrupper: a) b) c) d) e) f) Enhetene skal dokumentere: At instruktørene innehar kompetanse og ferdigheter iht Kurs/ erfaring i undervisningsteknikk (Anbefalt innhold i et slikt kurs, se nedenfor) Kurs: de sikkerhetsaspekter det skal undervises i (dette kurset skal gjennomføres i regi av Luftfartstilsynet iht Kandidater meldes inn til Securityavdelingen, Luftfartstilsynet Kunnskap om relevant arbeidsområde instruktøren skal undervise Anbefalt mulig innhold i kurset Undervisningsteknikk: Pedagogiske metoder og teknikker til bruk i undervisning (grunnleggende prinsipper for innlæring og undervisning) Eksempler på ulike undervisningsmetoder: o Klasseromsundervisning o Gruppearbeid/ oppgaver o Case studier / oppgaver o Innleveringer o Hjemmearbeid / oppgaver / studier o Individuelt arbeid o Diskusjon, dialog og refleksjon o Bruk av rollespill o Bruk av ulike audiovisuelle metoder, medier o Handout som supplement o Praktisk trening/ øving Side 8 av 11

9 o Omvisning o Oppsummering/ repetering/ avrunding Presentasjons, og kommunikasjonsteknikk Undervisningsveiledning og rådgiving Elevevaluering Retningslinjer for hvordan man styrer undervisningen og for hvordan man eventuelt håndterer vanskelige elever Planlegging, forberedelse, praktisk tilrettelegging og organisering av kurs, og av lokaler, utstyr og hjelpemidler. Herunder kursplan/ leksjonsplaner Dokumentasjon, herunder evaluering Administrative prosedyrer Interne retningslinjer Plikter med hensyn til fortrolighet Generell informasjon om arbeidsoppgaver, ansvar, krav og forpliktelser knyttet til rollen Evaluering Det bør sørges for et pedagogisk, moderne og variert utdanningstilbud, som veksler mellom ulike undervisningsmetoder og som i størst mulig grad favner elevenes ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Instruktører bør min. årlig, eller ved større endringer, tilbys oppfriskningskurs i regi av enheten på minimum 8 timer. Minimum innhold: Generell del faste punkter, gjelder for samtlige Fleksibel/lokal/selskapsspesifikk del gjelder for hver enkelt enhet, aktør eller virksomhet Luftfartstilsynets time For at Luftfartstilsynet skal kunne kvalitetssikre innholdet i denne delen, bør Luftfartstilsynet informeres om alle slike oppfriskningskurs. Ta kontakt med Luftfartstilsynet. For påmelding til securitykurs: Side 9 av 11

10 Krav til opplæring: Kategori kurs Kategori ansatte Basic Training Screen. of persons, cabin bag, items carried, hold bag Screen. of cargo and mail Screen. of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl Perf. Vehicle examn access contr, surveill, patrols security search aircraft protect baggage reconciliation sec contr. for cargo & mail other than screening of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl. other than screen Sikkerhets- kontrollører Persons impl. access contr on airports, patrols & surveillance Persons impl. aircraft search Persons impl. aircraft protection Persons impl. Bag reconciliation Persons impl. sec contr for mail & cargo other than screening (RA og KC) AC (rene fraktfly) Transportører air cargo/mail Persons impl. sec contr of comail and matr, inflight suppl, airp. suppl. Supervisors Supervise Managing local or national level Security awareness training 11.5 Instruktører Annet * Side 10 av 11

11 Managers local & national level Others req unescorted access to security restr.area Instruktører Personer som utfører eskorte ** *) Instructions for Account Consignors (AC) (rene fraktfly) set out in Attachment 6D establish conditions and obligations for AC. However the staff in order to carry out instruction does not need to receive formal training. The company shall only ensure that the instructions are communicated to the staff as opposed the specific training which is required for know consignor staff dealing with identifiable air cargo (Cargo Handbook 6.5) **) Eskorte personell: For å kunne eksortere må vedkommende ha følgende: Gyldig ID kort Være autorisert til å kunne eskortere på sikkerhetsbegrensede områder (av lufthavna, kan indikeres på ID kort eller lignende) Den eskorterte skal ha synlig informasjon om at de er under eskorte. o Ha kunnskap om hva å eskortere innebærer Ha personen vedkommende skal eskortere in direct line of sight at all times Være trygg på at personen ikke har brutt noen securitybrister under eskorteringen Side 11 av 11

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 /

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 / 185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring Side 1 / Kategorisering av ansatte Hvilke kategorier ansatte har din enhet? Gi ansatte opplæring etter hvilke arbeidsoppgaver, funksjon eller rolle de har for

Detaljer

Nytt regelverk Status 3. februar 2011

Nytt regelverk Status 3. februar 2011 Nytt regelverk Status 3. februar 2011 Agenda Nytt regelverk fra? Gjennomgang av endringer RAKC EUs database for flyfrakt NASP og mal for securityprogram (RASP) Hvorfor må frakt og post sikres? Forbudte

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet Forskrift 1. mars 2011 nr. 214

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0687.hza OJ L 182/14, p. 31-46 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 687/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Seksjon adgangskontroll, Oslo Lufthavn AS, ønsker å informere kortbestillere (rekvirenter) i operative selskaper om viktige endringer i forbindelse med adgangskontrollen

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008. av 8. august 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008. av 8. august 2008 Nr. 56/1153 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008 2014/EØS/56/37 av 8. august 2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets internettside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 25. september 2012 Vår referanse: 201207056-2/501/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

NOR/310R0185.00T OJ L 55/10, p. 1-55

NOR/310R0185.00T OJ L 55/10, p. 1-55 NOR/310R0185.00T OJ L 55/10, p. 1-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2320/2002. av 16.

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2320/2002. av 16. 23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/1663 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2320/2002 2006/EØS/58/40 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles bestemmelser

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS Maritim Kurskatalog 2015 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS Org.No 913 296 435 Maridalsveien 300 0872 Oslo Telefon: 958 69 490 www.safe4.com Innhold Kurskalender ISPS kurs 2015...

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedmaskiner Modul DOK 02-FX Inkluderer Klasse/ Kode F1

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 4 Gjennomføring... 5 4.1 For søknad om OSLs ID-kort Gjelder kun i CSRA... 5 4.2 Kurspåmelding... 7 4.3 Søknad

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2320/2002. av 16. desember 2002. om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2320/2002. av 16. desember 2002. om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av nærmere regler for kvalifisering av kabinbesetninger som deltar i

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere.

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere. 1 2 Beskrivelse av evalueringsskjemaet Dette evalueringsskjemaet består av et spørreskjema i fire deler og et område for generell informasjon om kurstilbyder. Hver av de fire delene skal måle effektiviteten

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig flere

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som Det internasjonale arbeidsbyråets

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Nr. 67/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 375/2007. av 30. mars 2007

Nr. 67/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 375/2007. av 30. mars 2007 Nr. 67/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 375/2007 2010/EØS/67/56 av 30. mars 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 OSLO LUFTHAVN

Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 OSLO LUFTHAVN Velkommen! Informasjonsmøte kortbestillere 29. januar 2016 26 000 Dagens agenda Klar ferdig idriftsettelse! Status T2 og mål for idriftsettelsen Presentasjon av opplærings- og kommunikasjonskonseptet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer