Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt K-sak 12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12"

Transkript

1 Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt K-sak 12/

2 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN 1 1 RUSMIDDELSITUASJONEN RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE RUSMIDDELSITUASJONEN I HARSTAD OVERGREPSMOTTAKET VED HARSTAD INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 2 2 MÅL OG STRATEGIER NASJONALE MÅL OG STATEGIER MÅL OG STRATEGIER I HARSTAD KOMMUNE 3 3 TILTAK FOREBYGGENDE TILTAK FOLKEHELSEPERSPEKTIV REDUSERE TOTALFORBRUKET AV ALKOHOL SALGS- OG SKJENKETIDER VILKÅR FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING BRANNDOKUMENTASJON KRAV TIL LEGITIMASJONSKONTROLL KRAV TIL LEGITIMASJONSKONTROLL VED BUTIKKSALG AV ALKOHOL KRAV TIL LEGITIMASJONSKONTROLL VED SKJENKING AV ALKOHOL KRAV TIL LEGITIMASJONSKONTROLL VED SALG AV TOBAKKSVARER GYLDIG LEGITIMASJON KONTROLL SAMARBEIDSMØTER REAKSJONER VED OVERTREDELSE ALLMENNFOREBYGGENDE TILTAK STYRKE INFORMASJONSARBEIDET UNGE & RUS RUSFRIE MØTEPLASSER PLAN FOR FOREBYGGING AV BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER 12 4 BEDRE KVALITET OG ØKT KOMPETANSE INTERNKONTROLLSYSTEM ANSVARLIG VERTSKAP ORDENSVAKT 15 5 MER TILGJENGELIGE TJENESTER 15 II

3 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC 6 OPPFØLGING OG REHABILITERING AV RUSMIDDELMISBRUKERE STYRKE BOLIGTILBUDET TIL PERSONER MED RUSMIDDELAVHENGIGHET FASE I - BLÅHUSET HANS EGEDESGT FASE II ØKT BOEVNE / HYBLER EVT I FORM AV BOFELLESSKAP FASE III - PERMANENTE BOLIGER OPPFØLGINGSTJENESTER I BOLIG (FASE II) 16 7 MER FORPLIKTENDE SAMHANDLING 16 8 ØKT BRUKERINNFLYTELSE OG BEDRE IVARETAKELSE AV BARN OG PÅRØRENDE 17 9 VEDLEGG: OVERSIKT OVER HELLIGDAGER 18 III

4 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC IV

5 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC 0 Innledning 0.1 Kommunens arbeid med planen Harstad formannskap vedtok , sak 12/8 å gi rådmannen fullmakt til å igangsette arbeidet med Ny rusmiddelpolitisk handlingsplan Arbeidsutvalget består av: Interne deltakere: Frode Risdal Wenche Bjellmo Eskild Freibu Trine Halvorsen Marianne Johansen Representant fra NAV Representant for Harstad politistasjon Inger-Lise Bårdslett Kommuneoverlege /enhetsleder Helsehuset (leder) Sjefhelsesøster og medlem i forebyggende forum Juridisk rådgiver Leder av KUS (Kvalitetsutvalget for skolene) Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten Gunn Berit Andreassen Kåre Ramussen spesialkonsulent, sekretær for arbeidet Det er avholdt to drøftingsmøte med skjenkebransjen og og et møte med salgsbransjen der samtlige i bransjen var invitert i forbindelse med oppstart av arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan. Arbeidsutvalget har hatt et møte Etter avtale med bransjen er utkast til plan pr oversendt samtlige søkere elektronisk hvor de blir gjort oppmerksom på at saken blir behandlet i formannskapet og videre til kommunestyret Administrasjonen forutsettes, i samsvar med vedtak i K-sak 12/44 å legge fram Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II til politisk behandling høsten Rusmiddelsituasjonen 1.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge Personer med rusmiddelavhengighet er blant dem som har dårligst levekår. Avhengighet av rusmidler medfører store sosiale problemer, redusert levestandard, dårlig helse og ernæring. Forskning viser at man er mer tilbøyelig til å utøve vold eller bli offer for vold når man er alkoholpåvirket enn når man er edru. Vold forekommer forholdsvis ofte på eller like utenfor skjenkesteder. Noen typer av skjenkesteder er klart mer belastet med vold enn andre. 1

6 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC 1.2 Rusmiddelsituasjonen i Harstad Overgrepsmottaket ved Harstad interkommunale legevakt Antall overgrepsmottak ved Harstad interkommunale legevakt; I 2011 hadde vi mottak for 10 kvinner og en mann, og en overgriper, dvs totalt 12 mottak 90% av de overgrepsutsatte var ruspåvirket. I 7 av 11 tilfeller kjente ikke den overgrepsutsatte gjerningspersonen fra før. Ordningen er i dag basert på frivillighet. Administrasjonen pålegges å utrede muligheten for å finansiere en vaktordning som sikrer faglig kvalitet ved tjenestetilbudet. Finansieringen forutsettes å være et spleiselag mellom aktuelle brukerkommuner. 2 Mål og strategier 2.1 Nasjonale mål og stategier Overordnet mål: Å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Helse- og omsorgsdepartementet la i 2007 fram Opptrappingsplan for rusfeltet ( ). Planperioden er forlenget med som to år frem til utgangen av Det overordnede målet deles opp i fem hovedmål: Mål 1: Tydelig folkehelseperspektiv Mål 2: Bedre kvalitet og økt kompetanse Mål 3: Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering Mål 4: Forpliktende samhandling Mål 5: Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende For å nå målene i opptrappingsplan skal man bl.a: Styrke kommunens oppfølgingsarbeid, opprette flere behandlingsplasser innen tverrfaglig tverrfaglig spesialisert behandling og korte ned ventetidene på behandling Sikre at alle får individuell plan Gjennomføre forsøk med koordinerende tillitspersoner for personer med rusmiddelavhengighet Etablere rusrådgivere hos Fylkesmennene Heve kvaliteten på tjenestene ved å innføre kvalitetsindikatorer, kartleggingsverktøy, veiledere og faglige retningslinjer Innføre ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med rusmiddelproblemer Utarbeide veileder til tjenestene om barn av foreldre med psykisk sykdom 2

7 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC og rusmiddelproblemer Heve kunnskapen om barn som trenger hjelp, utarbeide en strategi for tidlig intervensjon og styrke det regionale barnevernet Tallfeste udekket behov i kommunene og spesialisthelsetjenesten Dele ut ungdommens forebyggingspris Avhengighet av rusmidler medfører store sosiale problemer, redusert levestandard, dårlige helse og ernæring. Symptomer på psykiske lidelser og begynnende rusproblemer viser seg ofte i ung alder, for mange allerede i barneårene. Det forebyggende arbeidet må derfor skje i og utenfor helsetjenesten, på tvers av sektorer, faggrupper og tjenester. 2.2 Mål og strategier i Harstad kommune Planen skal bidra til å redusere antall negative episoder knyttet til utelivet i Harstad og derigjennom bedre kommunens omdømme. Planen skal være gjennomførbar med fokus på: o Kunnskap og holdninger blant barn og ungdom o Kompetanse i bransje og kommune o Reduksjon i skjenketiden etter henstilling fra politiet samtidig som bransjen spesielle behov er søkt ivaretatt (gjennom kompromiss) o Tydeliggjøring av reaksjoner ved overtredelser av salgs-/skjenkebestemmelser o Fortsatt innsats for de tyngste misbrukerne o Utarbeide plan for å bedre oppfølging og hjelp til barn av foreldre med psykisk sykdom og rusmiddelproblemer Det er mange aktører involvert i rusforebyggende arbeid både i kommunen og blant frivillige, men i denne planen har man først og fremt valgt å fokusere på endringer og nye forslag. 3 Tiltak 3.1 Forebyggende tiltak folkehelseperspektiv Omfanget av negative sosiale og helsemessige konsekvenser, herunder sykdom og ulykker øker når forbruket av rusmidler øker. Derfor er det behov for å redusere befolkningens samlede forbruk av alkohol, og bidra til at færre bruker narkotika. Delmål: Redusere totalforbruket av alkohol Styrke arbeidet mot illegale rusmidler Styrke informasjonsarbeidet Styrke rusforebyggingen i arbeidslivet Styrke det internasjonale arbeidet Ny Folkehelselov og Samhandlingsreformen understreker at Harstad kommune må arbeide med helseforebyggende tiltak på alle nivåer. 3

8 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Helse i alt vi gjør skal heretter gjennomsyre all kommunal planlegging. Rusmiddelpolitisk Handlingsplan anses som et av mange viktig tiltak for å bidra til en forbedret folkehelse. Forsterket legitimasjonskontroll er et av flere forbedringstiltak som denne rusmiddelpolitiske handlingsplanen innfører med virkning f.o.m. den Redusere totalforbruket av alkohol Det er klare sammenhenger mellom pris, tilgjengelighet, totalkonsum, helserisiko og skadeomfang. Alkohol eller andre rusmidler er ofte en medvirkende årsak til alvorlige trafikkulykker og ulykker til vanns. Henvendelser til akuttmottak gjelder ofte skader som er påført i beruset tilstand. Slike skader og ulykker er ofte ikke knyttet til avhengighet. Bl.a. derfor skal det fortsatt legges vekt på befolkningsrettede virkemidler Salgs- og skjenketider 4

9 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC I. Kommunen fastsetter følgende salgs- og skjenketider i planperioden: a. Salgstider (uendret, dvs): Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl, rusbrus) kan skje på hverdager fra kl til kl På dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag skal salget opphøre kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Oversikt over helligdager og offentlige høytidsdager se vedlegg 1 Pinseaften er ikke å regne som helligdag i alkoholloven, men er regulert i Lov om helligdager og helligdagsfred 3 hvor det står at dagligvare-butikkene må stenge kl på den dagen. Kunder som har forsynt seg med alkoholholdige drikkevarer før salgstidens slutt kan kassaekspederes inntil ½ time etter salgstidens utløp. Bevillingshaver forutsettes å gjøre kundene sine oppmerksomme på kommunens fastsatte retningslinjer ved oppslag for hvor lenge etter salgstidens slutt at betaling av de alkoholholdige drikkevarene kan skje. Den enkelte bevillingshaver kan fastsette interne retningslinjer som innskrenker denne retten til betaling av alkoholholdige drikkevarer etter salgstidens slutt. Bevillingshaver forutsetter da å gjøre kundene sine oppmerksom ved oppslag om de interne reglene som gjelder for vedkommende butikk. Salgsstedene henstilles om å gi ølet en tilbaketrukket plassering slik at kunder som ønsker det kan foreta innkjøp av ordinære dagligvarer uten å bli unødvendig eksponert for alkohol (Flere utsalgssteder i byen har gjennomført slike tiltak). 5

10 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC b. Skjenketider: Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (øl og vin): Fra kl til kl på dager før arbeidsdag(dvs søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) Fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/ høytidsdag samt Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) Under Festspillene i Nord-Norge I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av ukedag. Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 3 som inneholder mellom volumprosent alkohol (brennevin) settes lik skjenketiden for øl og vin, men skal tidligst starte kl Lukketiden for serveringsstedene settes til ½ time etter skjenketiden (uendret). Uteservering skal opphøre kl på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag (uendret). Uteserveringen følger ordinære skjenketider i perioden 01. juni til og med 31.august (uendret). Tiden for skjenking av øl, vin og brennevin for ambulerende og alminnelig skjenkebevillinger for enkeltanledninger skal følge ordinær skjenketid. Bevilling for enkelt anledning gis administrativt kun for inntil tre dager av gangen og det må være et arrangement som knytter deltakerne sammen til en bestemt begivenhet eks. årsfest for korforening, bryllup, bedrifts-internt julebord mv. Enkeltanledning med varighet utover tre dager må behandles politisk, med minimum 6 ukers søknadsfrist. Bevillingsgebyr følger av gjeldende lov og forskrifter. For enkeltanledning i Alkoholloven 1-6, 2. ledd (åpent arrangement) forhåndsbetales kr 1 500,- per skjenkedøgn begrenset oppad til kr 4 000,-, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kapittel 6. c. a. Skjenking av øl / vin i telt er å anse som innendørs b. Skjenking av brennevin i telt tillates kun for sluttet selskap c. Skjenking av brennevin ute tillates ikke. Obs: Overgang sommertid vintertid Når klokken stilles fram en time til kl ved overgang til sommertid på våren må skjenkingen opphøre, dvs 1 time kortere skjenketid. Når klokken stilles tilbake en time til kl ved overgang fra sommertid til vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenkingen kan ikke pågå en time ekstra. Utendørsarrangementer (underholdning) skal generelt avsluttes kl 23.00, men etter søknad kan det vurderes gitt dispensasjon til kl i forbindelse med spesielle anledninger. (Kommunalt innspill til endring av politivedtektene). Enhver form for gratis utdeling av alkohol til forbruker i markedsøyemed er forbudt. 6

11 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC Vilkår for salgs- og skjenkebevilling a. Bedriften skal kunne dokumentere at det er etablert et internkontrollsystem i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv kap. 8. b. Styrer, stedfortreder og alle fast ansatte som er direkte involvert i salg eller skjenking av alkohol skal ha gjennomgått kurset Ansvarlig vertskap. Ved nye salgs- og skjenkebevillinger skal kurset Ansvarlig vertskap være gjennomgått senest et halvt år etter at bevillingen er gitt. c. Bransjen forplikter seg til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig vertskap. d. Alle salgs- og skjenkesteder ha merket inngangsparti med Ansvarlig vertskap. e. Ordensvakter som leies inn må delta i kurset Ansvarlig vertskap Branndokumentasjon Krav om dokumentert brannsikkerhet stilles som vilkår for fornyet skjenkebevilling. Ruspåvirkede gjester som oppholder seg sammen med andre i et skjenkelokale gjerne på nattestid, utgjør en særlig sårbar gruppe mht. potensielle brannulykker. Spesielt dersom rømningsmulighetene i forbindelse med brann ikke tilfredsstiller gjeldende brannforskrifter. Alkoholloven 1-7 a og 4-3 fastslår at kommunen kan stille krav om dokumentasjon for at omsøkte skjenkesteder må oppfylle gjeldende brannforskrifter før skjenkebevilling gis. Utarbeidelse av dokumentasjon for brannsikkerhet må gjennomføres av branntekniske inspektører / ingeniørfirma med relevant kompetanse. 3.3 Krav til legitimasjonskontroll For å effektivisere arbeidet mot salg/skjenking av mindreårige, innføres det regler for innskjerpet legitimasjonskontroll, se nedenfor: a. Det skal kreves legitimasjon ved alt salg av øl og rusbrus under 25 års alder. b. Det skal kreves legitimasjon ved skjenking av alkohol under 25 års alder. c. Det skal kreves legitimasjon ved salg av tobakk og snus under 25 års alder. d. Kommunen utarbeider mal for skilting Krav til legitimasjonskontroll ved butikksalg av alkohol Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av alkohol. For øvrig kan alle som kjøper alkohol påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremlegges, skal alkoholkjøp nektes. 7

12 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Dersom flere kjøper alkohol sammen skal alle vise legitimasjon som dokumenterer lovlig alder for alkoholkjøp. Bevillingshaver må være særlig oppmerksom på alkoholsalg hvor langing av denne til mindreårige virker nærliggende. Alkoholsalg skal i slike tilfeller nektes Krav til legitimasjonskontroll ved skjenking av alkohol All alkohol som skjenkes skal kun skje mot fremvisning av gyldig legitimasjon når det er grunn til å tro at gjesten er under 25 år. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremlegges av person under 25 år, skal alkoholkjøp nektes. Legitimasjonskontrollen kan skje ved serveringsdisk eller ved inngangen. Legitimasjonskontroll kan også gjennomføres ved bruk av ikke-avtakbart armbånd og lignende som er påført gjesten ved ankomst etter at gyldig legitimasjon er kontrollert (jfr. Bakgårdsfestivalen). For skjenkesteder som har 18-års aldersgrense for innslipp og som skjenker alkohol i gruppe 3, må legitimasjon alltid forevises når alkohol gruppe 3 skjenkes. Dette med mindre at det er åpenbart at vedkommende er over 25 år. Uansett hvor gammel en gjest måtte se ut, er det skjenkestedets ansvar at mindreårige ikke får tilgang på alkohol, og at person under 20 år ikke får tilgang til alkohol i gruppe 3 inne i skjenkelokalet Krav til legitimasjonskontroll ved salg av tobakksvarer Alle under 25 år skal framvise gyldig legitimasjon ved kjøp av tobakksvarer. For øvrig kan alle som kjøper tobakksvarer påregne å måtte framvise gyldig legitimasjon. Dersom legitimasjon på forespørsel ikke fremlegges av kunden, skal salg av tobakksvarer til vedkommende nektes. Som tobakksvarer anses alle tobakksbaserte produkter så som røyk, sigaretter, snus, nikotinplaster mv Gyldig legitimasjon Som gyldig legitimasjon godtas kun: Pass Førerkort (ikke grønt førerkort) Bankkort (norsk) Forsvarsdepartementets ID-kort Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994 Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området (herunder asylsøkerbevis) 8

13 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC 3.4 Kontroll Krav til salgs- og skjenkekontrollører: Salgs- og skjenkekontrollører skal ha bestått kunnskapsprøven og delta i kurset Ansvarlig vertskap. Kontrollører må gjennom et opplæringsprogram samt praktisk arbeide i felten både på butikker og ved skjenkesteder. For å bli godkjent kontrollør må kunnskapsprøven beståes, dette som et minimums krav. Alle kontrollørene må sette seg inn i Harstad kommunes rusmiddelpolitiske plan. Kontrollørene skal gjennomgå kurset Ansvarlig vertskap. Etter endt opplæring og bestått kunnskapsprøve får godkjent kontrollør eget id-kort med bilde. Ved kontroller får bevillingshavere råd og veiledning i forbindelse med utøvelsen av sin bevilling dersom nødvendig. Alle kontroller legges opp i tråd med kommunens ønsker og etter alkohollovens bestemmelser. Kontroller utføres vanligvis på fredager og lørdager. Etter hver kontroll får kommunen tilsendt rapportskjemaer med utfyllende kommentarer. Rapportskjemaer fornyes ved endringer innen alkoholloven. Kommunens kontrollplikt etter alkohollovens 1-9 er nå utvidet til også å føre kontroll med at bestemmelsene om internkontroll overholdes. Manglende eller mangelfullt IK-system kan sanksjoneres. Ved kontroll av innført IK-system, fører kontrollørene vilkårlige samtaler med ansatte om de er fornøyd med IK-alkohol. Samtaler avslører om systemet er innført, virker og om bedriften virkelig har en aktiv alkoholhåndtering. Deretter kontrolleres dokumentasjon av systemet, samt tilgjengelighet for de ansatte. Hvis nødvendig gir råd og veiledning i henhold til Veileder IS Samarbeidsmøter Det skal avholdes minimum to møter pr år mellom kommunen, næringen, politiet, Kameratklubben og skjenkekontrollørene, der blant annet forebyggende forum er representert Reaksjoner ved overtredelse LOKALE RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV ALKOHOLLOVENS BESTEMMELSER Ansvar Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelsene gitt i medhold av denne. Alkoholloven har som mål å begrense i størst mulig grad de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan innebære Overtredelse Ved mindre alvorlig overtredelse av alkohollovens bestemmelser reageres det normalt med skriftlig advarsel. Advarselen gis av rådmannen eller den han bemyndiger. 9

14 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Ved gjentatt overtredelse reageres det med inndragelse av bevilling for en periode fra 2 dager til 2 måneder. Inndragelsessaker fremmes for formannskapet. Ved alvorlige overtredelser skal det reageres med inndragelse i minimum 1 uke (endret) allerede ved første gangs overtredelse, med mindre særlige grunner taler for en kortere inndragelsesperiode. Som alvorlige overtredelser regnes bl.a. at: Det er solgt eller skjenket alkohol til personer som ikke fyller alderskravene Det er solgt eller skjenket alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler (utydelig tale, manglende kroppsbeherskelse, ustø gange m.v.) Salg- og skjenking utover salgs- og skjenketiden Skjenking utenfor godkjent skjenkeareal Ved gjentatte overtredelser skjerpes reaksjonen ytterligere, og kan medføre at bevillingen inndras for den resterende del av bevillingsperioden. Bevillingen faller da bort. Vedtak om inndragelse er et enkeltvedtak Karantene Harstad kommune kan ha behov for å reagere også overfor aktører (f. eks. lag og foreninger) som arrangerer en eller noen få tilstelninger i året med skjenking av alkoholdig drikke. Ved alvorlige overtredelse av alkohollovens bestemmelser skal det i slike tilfeller reageres med en karantenetid på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse, med mindre særlige grunner taler for en kortere karanteneperiode. Ved gjentatte overtredelser skjerpes reaksjonen ytterligere til et år, for deretter å medføre karantene for den resterende del av bevillingsperioden. Vedtak om karantene er et enkeltvedtak Andre forhold Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av andre lover, når bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål som for eksempel gjentatt omsetning av narkotika på et serveringssted, vurderes det reaksjoner i samsvar med pkt Politianmeldelse Brudd på skjenkebestemmelsene vil kunne bli politianmeldt: Utøvelse av skjenkevirksomhet uten bevilling vil alltid medføre politianmeldelse. Øvrige brudd på skjenkebestemmelsene vil bli undergitt en konkret vurdering i det enkelte tilfelle Inndragning av skjenkevilling Inndragelse av skjenkebevilling kan gjelde bevillingen i sin helhet eller partiell inndragning, som for eksempel innskrenket daglig skjenketid. 10

15 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC Manglende omsetningsoppgave for alkohol Er omsetningsoppgaven ikke levert innen fristen, kan rådmannen eller den han bemyndiger inndra bevillingen til oppgaven er levert. Omsetningsoppgaven skal være attestert av revisor / regnskapsfører. Ved vurderingen av type reaksjon samt hvor lenge bevillingen skal inndras, kan det bl.a. legges vekt på: Type overtredelse Overtredelsens grovhet Antall overtredelser Om og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene Tidligere praktisering av bevillingen Likebehandlingshensyn Ubetalt bevillingsgebyr Er bevillingsgebyret ikke betalt etter betalingspåminnelse, kan rådmannen eller den han bemyndiger, inndra bevillingen til avgiften er betalt Varsling av bevillingshaver I alle tilfeller der det foreligger grove og / eller gjentatte brudd på alkoholloven vil bevillingshaver bli tilskrevet. I brevet blir han forelagt kopi av kontrollrapporten eller annet som danner grunnlaget for en reaksjon. I brevet blir bevillingshaver også varslet om at kommunen som bevillingsmyndighet vurderer å reagere på overtredelsen enten ved en skriftlig advarsel eller ved inndragning av bevillingen. Bevillingshaver blir gitt anledning til å uttale seg om saken og gi sin tilbakemelding. Fristen for å gi tilbakemelding er vanligvis på to uker. Når bevillingshavers frist til å gi tilbakemelding er utløpt blir saken vurdert ved Helse- og miljøtjenesten i samråd med kommuneadvokaten. Vurderingen kan resultere i at bevillingshaver får en advarsel eller at bevillingen inndras Krav til bevis Det stilles ikke andre beviskrav i inndragelsessaker enn hva som ellers gjelder i forvaltningen før vedtak treffes. Hvilken vekt som skal legges på for eksempel vitneutsagn må konkret vurderes i det enkelte tilfelle. 3.5 Allmennforebyggende tiltak Styrke informasjonsarbeidet Tiltak : Styrke informasjonsarbeidet rettet mot ungdom og deres foreldre Linker til relevante støttegrupper og tiltak skal plasseres sentralt i kommunens hjemmeside Unge & Rus Harstad kommune innfører et kunnskapsbasert rusforebyggende program Unge&Rus for 8. klassetrinn. Harstad kommune ønsker at man i undervisningen også særskilt fokuserer på illegale rusmidler. Skoleportalen/ Fronter oppdateres med aktuelle lenker og temaopplegg som kan benyttes av skolene i den rusforebyggende undervisningen. (Dette kan gjøres av skolefaglig rådgiver). 11

16 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Unge & Rus som drives av Nordnorsk kompetansesenter Rus (NNK-Rus) og Unge & Rus er et rusforebyggende undervisningsprogram for ungdomstrinnet med anbefalt oppstart på 8. klassetrinn. Tiltaket har fokus på barn og unges holdninger og normer i forhold til alkohol. Elever, lærere og foresatte er målgruppe for tiltaket. Hovedmålet med Unge & Rus er i samarbeid mellom skole og hjem å: Utvikle elevenes kunnskaper og evne til kritisk refleksjon om bruk av alkohol Styrke elevenes kompetanse til å velge en helsefremmende livsstil Utsette alkoholdebut Redusere eksperimentering med alkohol Dette kan forhindre problemutvikling knyttet til rus og bidra til å hindre bruk av illegale rusmidler. Målsettingen med lærerens deltakelse er å: Styrke lærernes faktiske og opplevde kompetanse som verdiformidlere Styrke kontakten mellom hjem og skole Målsettingen med elevenes deltakelse er å: Styrke elevenes evne til refleksjon om holdninger til rus Styrke jevnalderfellesskapets holdninger til rus Øke elevenes ferdigheter til å si nei til rus Målsettingen for foreldrenes deltakelse er å: Styrke fellesskapet mellom foreldrene Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser overfor barns utprøving av rusmidler Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler I Unge & Rus skal elevene bl.a. gjennomføre undersøkelser i nærmiljøet, diskutere hvordan de kan stå imot drikkepress, lage rollespill og presentere Elevenes mening. I Unge & Rus arbeider elevene gruppevis med temaene: 1. Påvirkning, kultur og tradisjoner 2. Meninger om alkohol 3. Bruk av alkohol 4. Mestring av drikkepress 5. Elevenes mening 6. 9.klasseversjon Rusfrie møteplasser Ungdomsklubbmiljøet i Harstad kommune skal være rusfritt. Dette må videreføres i perioden Plan for forebygging av bruk av illegale rusmidler Harstad kommune skal ha en egen delplan til Rusmiddelpolitisk handlingsplan som skal ha spesielt fokus på forebygging av bruk av illegale rusmidler. Planen skal politisk behandles høsten

17 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC 4 Bedre kvalitet og økt kompetanse Delmål: Styrke forskning og undervisning Styrke kompetanse og rekruttering Styrke kvaliteten i tjenestene Bedre dokumentasjon og statistikk Heve kvaliteten i frivillig sektor Fylkesmannen i Finnmark, Troms og Nordland har i samarbeid med Nordnorsk kompetansesenter Rus utarbeidet en Plan for kompetanseheving innen rusfeltet i Nord-Norge Nordnorsk kompetansesenter Rus er et av sju regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge. Kompetansesenterets oppgave er å utvikle og formidle rusfaglig kompetanse gjennom de definerte arbeidsområdene. Kompetansehevingsplanen skal gjennom ulike virkemidler og strategier bidra til at: Praktikere på alle nivåer kan styrke og videreutvikle sin kompetanse innen kunnskapsbasert forebygging og behandling av rusrelaterte problemer, herunder ferdigheter i å iverksette hensiktsmessige tiltak. Målgrupper for de kompetansehevingstiltak som planen omhandler er: Tjenesteutøvere innen kommuner (primært helse-, sosial og skole/oppvekstsektoren) Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge Brukere og brukerorganisasjoner som naturlig knytter seg til temaene i tiltakene. Fire hovedsatsninger: 1. Rusforebyggende arbeid i kommunene. 2. Tidlig intervensjon overfor risikoutsatte barn og unge. 3. Rusmiddelforståelse, med fokus på fenomen og fakta om rusmidler. 4. Kvalitetsutvikling i arbeidet med rusmisbrukere og deres pårørende innen kommuner og spesialisthelsetjeneste med særlig fokus på individuell plan og rusmiddelpolitisk handlingsplan. 4.1 Internkontrollsystem Innehaver av salgs- eller skjenkebevillinger skal f.o.m føre internkontroll med den virksomheten som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i alkoholloven, for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jfr forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av nr 538. Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten, 2. sørge for at de ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder krav til internkontroll, 13

18 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC 3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt, 4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav til bevillingen, alkoholloven, og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten 5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik 6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen. 4.2 Ansvarlig vertskap Tiltaket Ansvarlig vertskap er et program rettet mot skjenkenæringen med mål å forebygge eller redusere rusrelatert vold i og utenfor serveringssteder. Næring Kommune Politi Krav om gjennomgått kunnskaps- og holdningskapende opplæring hos de ansatte ved serveringsstedene (dørvakter, servitører m.v.) som Ansvarlig vertskap el. Mål: Å forebygge og redusere rusrelatert vold / skader i tilknytning til skjenkesteder. Mindre overskjenking Ingen skjenking av mindreårige Bedre kunnskaper, ferdigheter og system i forhold til vanskelige situasjoner Delmål: Lage retningslinjer for ansvarsfull servering (i den enkelte bedrift, nå krav om internkontroll) Gjøre byen til et tryggere og hyggeligere sted å ferdes Legge til rette for bedring i de rusmiddelpolitiske retningslinjene i kommunen Styrke samarbeid mellom politi, kommune og serveringsbransjen Fokussamling for ledere ved alle skjenkesteder Innhold i kurset: Trygg beslutning o Alkoholloven o Alkoholpolitiske retningslinjer o Rus og rusadferd Klok håndtering o Lokalt konfliktmønster o Konflikthåndtering Resultater / mulig effekt Mindre vold, færre ulykker o For bedriften bedre rutiner 14

19 VEDTATT RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN DOC o o For politiet bedre oppfølging av utesteder / problempunkter og bedre voldsstatistikk For kommunen bedre kontrollrutiner og strengere alkoholpolitikk Om kurset: Det arrangeres 2 årlige kurs for henholdsvis salgs- og skjenkesteder. Kursene for skjenkesteder går over 2 dager à 4 timer, mens kursene for salgsteder går over 1 dag à 4 timer. Kurset er gratis, utgiftene til foreleserne dekkes av Nordnorsk kompetansesenter. Harstad kommune samarbeider med bransjen og er teknisk arrangør. Det utstedes kursbevis etter endt opplæring. Gjennomgått kurs et vilkår i retningslinjene for skjenking av alkohol. Harstad kommune skal i samarbeid med bransjen og Nordnorsk kompetansesenter vurdere å arrangere oppfølgingskurs Ordensvakt Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakt godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. 5 Mer tilgjengelige tjenester Delmål: Tidlig intervensjon og mer tilgjengelige tjenester til barn og unge Styrke tilbudet til personer med rusavhengighet Styrke boligtilbudet til personer med rusmiddelavhengighet Styrke kapasiteten i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Bedre tilgjengeligheten til tjenester for innsatte og domfelte 6 Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere 6.1 Styrke boligtilbudet til personer med rusmiddelavhengighet Fase I - Blåhuset Hans Egedesgt. 17 Harstads kombinerte varmestue og natthjem Blåhuset Hans Egedesgt. 17 har vært i drift f.o.m Varmestua er åpen fra kl til kl 18.00, natthjemmet fra kl til kl Natthjemmet har 4 rom med inntil 5 sengeplasser. De som bor på natthjemmet blir ikke satt på gata kl om morgen, men må bevege seg en etasje ned. Kommunen har inngått avtale med Harstad Kameratklubb om drift av Blåhuset. 15

20 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan DOC Tiltaket sysselsetter 9 personer, og bidrar på denne måten også til rehabilitering Fase II Økt boevne / hybler evt i form av bofellesskap Harstad kommunestyre fattet , sak 192/05: Virksomhetsplan vedtak om å bygge i alt 26 boliger til bostedsløse /personer som har problemer med å beholde en bolig. Kommunen har i første omgang konsentrert seg om tomtearealene som ligger nært etablerte personalbaser: Blåhuset (Kvadraten boliger tilbygg med 4 fire boenheter) Stangnes bokollektiv (Klubbholmen boliger 12- tolv boenheter fordelt på 3 bygg plassert i tun ) Fase III - Permanente boliger Det er behov for permanente boliger til to grupper: Personer som er kommet så langt i et rehabiliteringsopplegg at de forutsettes å ha behov for mindre oppfølging og lettere kunne integreres i ordinære bomiljø. Det tas foreløpig sikte på å etablere 8 boliger à ca 45 kvm. Personer som til tross for en massiv innsats fra samfunnet side ikke ønsker å være rusfri og har store vansker / ikke klarer å bo innenfor ordinære rammer. Erfaringsmessig bør det ikke skje en sammenlokalisering med andre. Det foreslås derfor opprettet 6-8 mindre separate botilbud. 6.2 Oppfølgingstjenester i bolig (fase II) Målsettingen med tiltaket er å: Dekke basale behov Bedre boevne Erstatte et nettverk som består av rus med profesjonelle støttespillere Bidra til en meningsfylt tilværelse Alle beboere skal, uten unntak ha utarbeidet en individuell plan i forkant av innflytting. Harstad Kameratklubb har 5,5 årsverk knyttet til Blåhuset og Kvadraten boliger. Klubbholmen boliger er bemannet og organisert under Omsorg Stangnes. 7 Mer forpliktende samhandling Delmål: Bedre samordning av tjenester til barn og unge Bedre Samhandling og kontinuitet i tjenestene Styrke bruken av individuell plan Øke bruken av avtalesystemer Bedre samordning av lokale forebyggingstiltak 16

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Bedriftsnavn: Harstad kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN 1 1 RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato U63 &18 12/719 19236/12 18.05.2012 Vedtatt av Karmøy kommunestyre 15.05.2012, saknr 32/12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Innledning Formålet

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012.

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Page 1 of 8 Alkoholpolitiske 2008-03-18 retningslinjer Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Vedtatt av kommunestyret 13. mars 2008 Innhold Formålsbestemmelse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2 Alkoholpolitisk handlingsplan 2011-2015 1 INNHOLD Side I Askim Bystyres vedtak til Alkoholpolitisk handlingsplan for Askim kommune 2011. 2015 3 II

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIGERSUND KOMMUNE PERIODEN 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 086/12, datert 18.06.2012. A) Mål 1) Eigersund kommune vil arbeide aktivt for å forebygge skadevirkningene

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014-2016 Vedtatt av Bystyret 16. juni 2014 Moss kommune 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 3 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2012-2016 Vedtatt av Lund kommunestyre 20. juni 2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 1. Omsetning av alkohol i Norge... 3 2. Rusmiddelmisbruk i Lund... 3 3. Lund kommunes mål på rusområdet... 4 4. Planens

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 1 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35. Faste medlemmer som møtte: Navn

Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35. Faste medlemmer som møtte: Navn Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.02.2008 Tid: 12:00 14.35 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16.

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16. RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONTROLLTILTAK M.V. I TROMSØ KOMMUNE -BEVILLINGSPERIODEN 01.07.12 30.06.16. 1.0 Mål 1.1 Bevillingspolitikken i Tromsø kommune skal være i samsvar med

Detaljer

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere «Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere Agenda Kontrollvirksomheten Sanksjoner og virkemidler Helena Arnesen, avd.leder Personal og service Bevillingssteder i Ullensaker Pr. 31.desember

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 7. april 2008 1 INNHOLD Mål...side 3 Virkemidler... 4 Vurderinger ved søknad om salgs- eller skjenkebevilling... 5 Uttalelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg LGI Kommunestyret LGI Komité for helse- og omsorg 21.03.2012 005/12 LGI Saksansv.: Marianne Birkeland

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2012 2016 LILLEHAMMER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.02.2012, med tillegg vedtatt 29.03.2012. Gjeldende fra 30. mars 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 RINGERIKE KOMMUNE Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-6 1344/12 144 F6 17.1.2012 UTKAST TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 FORMÅL

Detaljer

Kommunal salgs- og skjenkekontroll

Kommunal salgs- og skjenkekontroll Kommunal salgs- og skjenkekontroll Dick Ekeroth 10.12.2012 1 Ansvarlig Alkohol Håndtering 10.12.2012 2 Regjeringen vil Øke kravene til kommunenes kontroll med bevillinger Etablere en nasjonal norm/standard

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIDSBERG KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIDSBERG KOMMUNE Side 1 av 8 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR EIDSBERG KOMMUNE Innhold: Side: Alkoholpolitiske retningslinjer. 1 Retningslinjer for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med 9 salgsbevilling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer